Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

8264  odsłona

konspekt: twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa

Scenariusz lekcji matematyki

w klasie II gimnazjum

na temat: Twierdzenie odwrotne do Twierdzenia Talesa

prowadzący: Rafał Bednarski

Cele lekcji:

Cele operacyjne

Uczeń wie:

Zna Twierdzenie Talesa

Uczeń potrafi:

Wykorzystać twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne do rozwiązywania zadań

Cele wychowawcze:

Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym

Formy i metody pracy:

Pogadanka, dyskusja, wykład

Praca indywidualna, praca w zespołach

Prezentowanie rozwiązań na tablicy

Materiały pomocnicze i środki dydaktyczne:

Podręcznik „Od Pitagorasa do Euklidesa”, zeszyt uczniowski, tablica, kreda, linia z podziałką

Przebieg lekcji

1. Czynności początkowe

a. powitanie klasy

b. sprawdzenie obecności

c. sprawdzenie pracy domowej

2. Podanie tematu lekcji

Temat: Twierdzenie odwrotne do Twierdzenia Talesa

3. Realizacja tematu lekcji

Przypomnienie Twierdzenie Talesa?

U: Jeżeli ramiona k±ta przetniemy kilkoma prostymi równoległymi, to odcinki wyznaczone przez te równoległe na jednym z ramion są proporcjonalne do odpowiednich odcinków wyznaczonych na drugim z tych ramion.

N: Co jest założeniem, a co tezą w tym Twierdzeniu, wykonaj odpowiedni rysunek ilustrujący to twierdzenie?

U:

Założenie :

A1B1||A2B2||A3B3

Teza:


4. Sformułowanie twierdzenia odwrotnego do Twierdzenia Talesa:

Jeżeli odcinki wyznaczone przez proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków wyznaczonych przez proste na drugim ramieniu kąta, to te proste są równoległe.

Jest to twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa.

5. Zastosowanie twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Talesa do rozwiązywania zadań

Zadania z podręcznika „Od Pitagorasa do Euklidesa” ze strony 129 i 130

6. Podsumowanie tematu lekcji

7. Zadanie Pracy domowej

8. Pożegnanie klasy


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”