Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

4621  odsłona

Piotr Czapka: Wykorzystanie komputera w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

Piotr Czapka

Wykorzystanie komputera w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

 

Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy świadkami głębokich przemian społecznych, naukowych i technologicznych związanych z dynamicznym rozwojem technologii informatycznych i ich zastosowaniem w różnych obszarach działalności człowieka. Już dziś nazywa się owe przemiany mianem rewolucji informacyjnej, co ma podkreślić niespotykaną dotychczas dynamikę tych przemian oraz zwrócić uwagę na analogię do ostatniego okresu w historii o podobnej skali zjawiska — rewolucji przemysłowej.

Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych jest realizowany w wymiarze dwóch godzin w cyklu kształcenia, najczęściej w pierwszej i drugiej klasie.

Głównym celem przedmiotu jest przygotowanie młodego człowieka do aktywnego udziału w życiu gospodarczym kraju. Powinien on kształtować przede wszystkim przedsiębiorcze postawy uczniów, takie jak:

  • podejmowanie z własnej inicjatywy działań między innymi poszukiwanie pracy i rozpoczynanie działalności gospodarczej,
  • wytrwałość w dążeniu do celu
  • uczenie się na błędach,
  • kreatywność i uczciwość
  • wiara we własne możliwości,
  • odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
  • gotowość do podejmowania ryzyka

 

Cele edukacyjne przedmiotu nakładają na nauczyciela konieczność wykorzystywania różnorodnych środków dydaktycznych w nauczaniu. Różnorodność treści programowych stwarza możliwość bardzo szerokiego zastosowania programów komputerowych i Internetu w procesie dydaktycznym.

Najczęściej spotykane w literaturze pedagogicznej definicje ujmują środki dydaktyczne jako przedmioty usprawniające proces nauczania-uczenia się i umożliwiające uzyskiwanie lepszych wyników nauczania. Dostarczając uczniom bodźców oddziałujących na ich zmysły (np. wzrok, słuch), ułatwiają poznawanie rzeczywistości i praw nią rządzących, a także służą opanowywaniu różnego rodzaju umiejętności.

Z pewnością komputer prawidłowo stosowany w praktyce szkolnej jest w stanie sprostać wyżej wymienionym wymaganiom, a co więcej stwarza wiele nowych możliwości jego wykorzystania, chociażby dla rozwoju myśle­nia twórczego uczniów. Można go, więc uznać za niezwykle cenny, nowocze­sny środek dydaktyczny na miarę naszych czasów.

W praktyce szkolnej wykorzystanie technik informatycznych w nauczaniu przedmiotów innych niż informatyka i technologia informacyjna napotyka szereg trudności. Szkoły posiadają wprawdzie pracownie informatyczne, ale są one z reguły przystosowane do pracy w grupach, a na przedmiocie podstawy przedsiębiorczości podział taki nie obowiązuje, co stwarza olbrzymie trudności organizacyjne. Pracownie komputerowe są najczęściej bardzo obciążone zajęciami, co utrudnia korelacje siatki godzin z potrzebami nauczycieli innych przedmiotów niż informatyczne do korzystania z pracowni. Wyposażenie pozostałych pracowni w sprzęt komputerowy jest śladowe a nawet, jeżeli pracownia posiada komputer to obserwacja ekranu monitora przez wszystkich uczniów jest niemożliwa. W związku z tym należy dostosować stosowane metody nauczania do posiadanych możliwości technicznych i organizacyjnych.

Najbardziej efektywną metodą pracy z interaktywnymi programami edukacyjnymi jest samodzielna praca ucznia w przy komputerze lub praca w niewielkich grupach konieczna przy realizacji niektórych celów edukacyjnych. Dlatego należy zorganizować zajęcia tak, aby możliwe było korzystanie z pracowni komputerowej w niezbędnym zakresie, jeśli będzie to konieczne należy przenieść godziny zajęć lub zorganizować zajęcia dodatkowe. [...]

Cały referat jest dostępny w formacie Worda na stronie Autora.

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”