Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

9440  odsłona

Oś symetrii figury. Scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji 


przeprowadzonej w klasie VI w szkole podstawowej 
w oparciu o podręcznik GWO
" Matematyka 6"
(M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki)

 

Nazwa programu: 

"Matematyka z plusem"

Dział nauczania: 

geometria

Treści nauczania: 

oś symetrii figury

Cele ogólne:

 
 • operowanie podstawowymi pojęciami geometrii,
 • postrzeganie różnego rodzaju przedmioty jako figury geometryczne,
 • doskonalenie umiejętności pracy w zespole

 

Poziom wiadomości ucznia:

 

 • zna: pojęcia: oś symetrii figury, figura osiowosymetryczna
 • rozumie: pojęcie osi symetrii figury i potrafi podać przykłady figur, które mają oś symetrii
 • umie: wskazać wszystkie osie symetrii figur

Czas :

godzina lekcyjna

Przeznaczenie: 

klasa VI

Metody: 

pogadanka, ćwiczeniowa 

forma:

praca: indywidualna, grupowa przy komputerze

Środki dydaktyczne:

prezentacja PowerPoint, tablica biała w pracowni komputerowej, papierowe serwetki, nożyczki, zestaw zadań dla każdego ucznia   

Przebieg zajęć: 

 • przygotowanie: nauczyciel przygotowuje środki dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia lekcji
 • przeprowadzenie:
 • wprowadzenie pojęcia osi symetrii figury 
 • poszczególne grupy wykonują zadania (czas 10 minut)
  1. wykonaj trzy  wycinanki z papierowych serwetek (np.1, 2, 3 ); zaznacz osie symetrii             
  2. wypisz drukowane litery alfabetu, które posiadają oś symetrii,
  3. podaj przykłady kształtów symetrycznych występujących w otoczeniu.
 • przedstawienie wyników pracy poszczególnych grup.
 • włączenie prezentacji "Oś symetrii figury"
 • rozdanie uczniom materiałów do lekcji
 • indywidualnie: rozwiązywanie przykładowych zadań w karcie pracy ucznia 
 • zadanie pracy domowej: podręcznik strona 91 zadanie 6.  
 • podsumowanie: osią symetrii figury nazywamy  prostą, która dzieli figurę na dwie jednakowe części tak, że jedna z tych części jest odbiciem symetrycznym drugiej.

 

Materiały dla ucznia:  

załącznik1

Materiały dla nauczyciela:

załącznik2.

Literatura:

podręcznik  "Matematyka 6" GWO

 

Stephen L.Nelson  "Microsoft PowerPoint 2000 PL Przewodnik od A do Z"

Cały materiał do pobrania ze strony Autorki


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”