Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

6420  odsłona

Scenariusz lekcji z rachunkowości przedsiębiorstw w klasie III Liceum Ekonomicznego

Opr. Elżbieta Maląg

Scenariusz lekcji
z rachunkowości przedsiębiorstw
w klasie III Liceum Ekonomicznego

Przedmiot: rachunkowość przedsiębiorstw

Klasa: III Liceum Ekonomicznego

Nauczyciel: _______________________________

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

Dział: Rozrachunki i roszczenia.

TEMAT LEKCJI: Ewidencja roszczeń spornych.

Cel ogólny: poznanie  zasad ewidencji należności wątpliwych

Cele operacyjne – uczeń potrafi:

 • określić moment skierowania należności do dochodzenia jej na drodze sądowej,
 • określić zasady tworzenia rezerw na należności wątpliwe,
 • dokonać ewidencji postępowania sądowego dotyczącego należności,
 • dokonać ewidencji prawomocnego wyroku sądowego dotyczącego kwestionowanych nakleżności,
 • rozliczyć należności, koszty postępowania sądowego, odsetki zasądzone na rzecz wierzyciela po spłacie przez dłużnika lub oddalone przez sąd,
 • dokonać odpisu należności umorzonych, nieściągalnych, przedawnionych,
 • określić zasady wyceny należności wątpliwych w bilansie, na które utworzono rezerwę.

Metody nauczania:

 • słowna – pogadanka
 • obserwacyjna – pokaz z objaśnieniem
 • ćwiczeniowa – księgowanie należności wątpliwych.

Formy pracy: indywidualna

Środki dydaktyczne:

 • foliogramy
  A „Ewidencja roszczeń spornych”
  B „Tworzenie  rezerw na należności wątpliwe”
 • podręcznik – J. Maciejewska, „Rachunkowość finansowa”
 • Z. Mielczarczyk, „Zbiór zadań z rachunkowości przedsiębiorstw”

 

TOK LEKCJI

I. Faza wprowadzająca

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Nauczyciel prosi o:

 1. Wyjaśnienie pojęcia rozrachunków i omówienie ich rodzajów.

Nauczyciel:

 1. Podaje temat lekcji.
 2. Zapoznaje uczniów z celami lekcji.

Uczniowie odpowiadają na zadane pytania.

Uczniowie zapisują temat lekcji.

II. Faza realizacyjna

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Nauczyciel:

 1. Zapoznaje uczniów z zasadami ewidencji roszczeń spornych i zasadami tworzenia rezerw na należności wątpliwe w czasie prezentacji foliogramów:
  A „Ewidencja roszczeń spornych”
  B „Tworzenie  rezerw na należności wątpliwe”

Uczniowie:

 1. Obserwują prezentowane schematy i wyciągają wnioski.
 1. Zapisują w zeszytach prezentowane schematy.

III. Faza podsumowująca

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Nauczyciel:

 1. Prosi o rozwiązanie ćwiczenia podsumowującego treści lekcji (ćwiczenie nr 26 / str. 24, Z. Mielczarczyk, „Zbiór zadań z rachunkowości przedsiębiorstw”
 2. Ocenia pracę uczniów w trakcie rozwiązywania ćwiczenia na lekcji.

 

Uczniowie:

 1. Rozwiązują ćwiczenie na tablicy i omawiają treść dokonanych księgowań.
UWAGA: Foliogramy znajdują się wraz z treścią tego scenariusza w pliku PDF do pobrania ze strony Autorki

Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”