Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

7662  odsłona

Scenariusz lekcji z zasad rachunkowości w klasie II Technikum Ekonomicznego

Opr. Elżbieta Maląg

Scenariusz lekcji
z zasad rachunkowości
w klasie II Technikum Ekonomicznego

Przedmiot: zasady rachunkowości

Klasa: II Technikum Ekonomicznego

Nauczyciel: ----------------------------

Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna

Dział: Dzielenie i łączenie kont

TEMAT LEKCJI: Poziomy podział kont

Cel ogólny: poznanie zasad ewidencji analitycznej

Cele operacyjne – uczeń potrafi:

 • wyjaśnić na czym polega zapis pojedynczy, powtórzony,
 • określać zasady funkcjonowania kont analitycznych,
 • określić, w jaki sposób uzgodnić zapisy na kontach analitycznych z zapisami na koncie syntetycznym,
 • określić możliwości funkcjonowania kont przy podziale poziomym,
 • ocenić celowość podziału poziomego kont.

Metody nauczania:

 • słowna – pogadanka
 • obserwacyjna – pokaz z objaśnieniem
 • ćwiczeniowa – projektowanie systemu kont syntetycznych i analitycznych

Formy pracy: indywidualna i grupowa

Środki dydaktyczne:

 • zestaw foliogramów:

  Schemat 1. „Zasada księgowania na kontach bilansowych”
  Schemat 2. „Zasada dwustronnego zapisu”
  TAB. A – G „Księgowość analityczna”

 • podręcznik  A. Kuczyńska – Cesarz „Zasady rachunkowości”
 • materiały pomocnicze dla uczniów nr 1 i 2

 

TOK LEKCJI

I. Faza wprowadzająca

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Nauczyciel prosi o:

 1. Wyjaśnienie czym jest konto księgowe i jak dzielą się konta księgowe?
 2. Wyjaśnienie pojęcia operacji gospodarczej i omówienie podziału operacji gospodarczych.
 3. Sformułowanie i wyjaśnienie zasady księgowania na kontach bilansowych. 
  wykorzystanie foliogramów:      Schemat 1. „Zasada księgowania na                           kontach bilansowych”       Schemat 2. „Zasada dwustronnego                              zapisu”  
 1. Wyjaśnienie do czego służy zestawienie obrotów i sald?

Nauczyciel:

 1. Podaje temat lekcji.
 2. Zapoznaje uczniów z celami lekcji

Uczniowie odpowiadają na zadane pytania.

Uczniowie zapisują temat lekcji.

II. Faza realizacyjna

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Nauczyciel:

 1. Dzieli klasę na 5 zespołów.
 2. Rozdaje karty pracy
  (materiał pomocniczy nr 1 )
 3. Prosi uczniów o podanie odpowiedzi zawartych w karcie pracy.
 1. Zapoznaje uczniów z zasadami ewidencji na kontach syntetycznych i prowadzonych do nich kontach analitycznych; z zasadami uzgadniania analityki z syntetyką
  wykorzystanie foliogramów
  A - G 
  „Księgowość analityczna”

Uczniowie:

 1. Zapoznają się z poleceniem.
 2. Wypełniają karty pracy.
 3. Odpowiadają na pytania zawarte w karcie pracy.
 4. Wszyscy uczniowie śledzą wypowiedzi i korygują ich treść.
 1. Obserwują przebieg pokazu i wyciągają wnioski.

III. Faza podsumowująca

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Nauczyciel:

 1. Rozdaje ćwiczenie podsumowujące treści lekcji
  ( materiał pomocniczy nr 2 )
 1. Podaje punkty do lekcji ( str. 74 – 75, str. 82 w podręczniku )
 • Na czym polega poziomy podział kont?
 • W jaki sposób mogą funkcjonować konta analityczne?
 • Zasady księgowania na kontach analitycznych.
 • W jaki sposób uzgodnić analitykę z syntetyką?
 1. Zadaje pracę domową – ćw. H/str. 85 w podręczniku
 2. Ocenia aktywność uczniów na lekcji.

Uczniowie:

 1. Rozwiązują w grupach ćwiczenia.
 2. Przedstawiają rozwiązanie ćwiczeń z poszczególnych grup,

      a wszyscy śledzą wypowiedzi.

 1. Zapisują punkty do lekcji.
 1. Zapisują numer zadania do rozwiązania w domu.
UWAGA: Foliogramy znajdują się wraz z treścią tego scenariusza w pliku PDF do pobrania ze strony Autorki

Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”