Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

6748  odsłona

Scenariusz lekcji z rachunkowości przedsiębiorstw w kl. IV LE

Opr. Elżbieta Maląg

Scenariusz lekcji
z rachunkowości przedsiębiorstw
w klasie IV Liceum Ekonomicznego

Przedmiot: rachunkowość przedsiębiorstw

Klasa: IV Liceum Ekonomicznego

Nauczyciel: ----------------------------------

Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna

Dział: Obrót towarowy

TEMAT LEKCJI: Ewidencja zakupu towarów w hurcie i w detalu.

Cel ogólny: wykazanie podobieństw i różnic między ewidencją zakupu towarów w hurcie
                     a ewidencją zakupu towarów w detalu.

Cele operacyjne – uczeń potrafi:

 • określić rodzaje cen stosowanych w ewidencji zakupu towarów w hurcie i w detalu,
 • dokonać ewidencji zakupu towarów w hurcie według rzeczywistych cen zakupu i według stałych cen ewidencyjnych,
 • dokonać ewidencji zakupu towarów w detalu według cen sprzedaży brutto,
 • rozliczyć dostawę towarów,
 • dokonać ewidencji zakupu towarów w jednostce będącej podatnikiem  VAT i nie będącej podatnikiem VAT.

Metody nauczania:

 • słowna – pogadanka
 • obserwacyjna – pokaz z objaśnieniem
 • ćwiczeniowa – księgowanie zakupu towarów w hurcie i w detalu oraz rozliczanie dostawy.

Formy pracy: indywidualna i grupowa

Środki dydaktyczne:

 • foliogramy:
  A „Ewidencja zakupu towarów w hurcie w rzeczywistych cenach zakupu”
  B „Ewidencja zakupu towarów w hurcie w stałych cenach ewidencyjnych”
  C „Ewidencja zakupu towarów w detalu w cenach ewidencyjnych (cena sprzedaży detalicznej brutto)”
 • podręcznik – J. Maciejewska, „Rachunkowość finansowa”
 • materiały pomocnicze dla uczniów nr 1 i 2

 

TOK LEKCJI

I Faza wprowadzająca

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Nauczyciel prosi o:

 1. Omówienie rodzajów cen stosowanych w obrocie towarowym.
 2. Wyjaśnienie pojęcia marży i omówienie jej rodzajów.
 3. Omówienie sposobów ustalania marż.

Nauczyciel:

 1. Podaje temat lekcji.
 2. Zapoznaje uczniów z celami lekcji.

Uczniowie odpowiadają na zadane pytania.

Uczniowie zapisują temat lekcji.

 

II Faza realizacyjna

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Nauczyciel:

 1. Dzieli klasę na 4 zespoły.
 2. Rozdaje karty pracy
  (materiał pomocniczy nr 1)
 3. Prosi liderów grup o zapisanie rozwiązań zawartych w karcie pracy na tablicy  .
 4. Zapoznaje uczniów z zasadami ewidencji zakupu towarów w hurcie i detalu w czasie prezentacji foliogramów:
  1. „Ewidencja zakupu towarów w hurcie
   w rzeczywistych cenach zakupu”
  2. „Ewidencja zakupu towarów w hurcie 
   w stałych cenach ewidencyjnych”
  3. „Ewidencja zakupu towarów w detalu
   w cenach ewidencyjnych (cena  sprzedaży detalicznej brutto)”

Uczniowie:

 1. Zapoznają się z poleceniem.
 2. Wypełniają karty pracy.
 3. Rozwiązują ćwiczenia zawarte w karcie pracy.
 4. Wszyscy uczniowie śledzą zapisy na tablicy oraz wypowiedzi uczniów i korygują ich treść.
 5. Obserwują prezentowane schematy i wyciągają wnioski.
 6. Zapisują w zeszytach prezentowane schematy.

 

III Faza podsumowująca

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Nauczyciel:

 1. Rozdaje ćwiczenie podsumowujące treści lekcji
  (materiał pomocniczy nr 2)
 2. Prosi liderów grup o zapisanie rozwiązań ćwiczeń na tablicy i ich omówienie.
 3. Ocenia pracę uczniów na lekcji.

 

Uczniowie:

 1. Rozwiązują w grupach ćwiczenia.
 2. Przedstawiają rozwiązanie ćwiczeń z poszczególnych grup na tablicy i omawiają je, a wszyscy śledzą zapisy oraz   wypowiedzi i korygują je.
UWAGA: Foliogramy znajdują się wraz z treścią tego scenariusza w pliku PDF do pobrania ze strony Autorki

Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”