Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

9834  odsłona

Gabriela Rajewska: Muzyczna podróż Orient Expressem

Gabriela Rajewska

MUZYCZNA PODRÓŻ ORIENT EXPRESSEM
Konspekt lekcji muzyki w klasie czwartej

Cele lekcji:

— poznawczy: zapoznanie z utworami muzycznymi, okre¶lenie tempa i charakteru muzyki:

1.     „Orient Express” — muzyka elektroniczna Jean Michaela Jarre’a
2.     „Taniec chiński” ze suity „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego
3.     „Pie¶ń torreadora” z opery „Carmen” Georga Bizeta
4.     Polonez „Pożegnanie ojczyzny” Michała Ogińskiego
5.     Walc J. Straussa „Nad pięknym, modrym Dunajem”
6.     „Tritsch –tratsch polka” J. Straussa

— kształc±cy:

1.     umiejętno¶ć wyrażania nastroju muzyki swobodnym ruchem, gestem oraz rozwijanie wyobraĽni muzycznej
2.     utrwalenie warto¶ci rytmicznych i taktowania na trzy
3.     powtórzenie kroków poloneza

— wychowawczy:

1.     umiejętno¶ć kulturalnej pracy w zespole
2.     budzenie postaw internacjonalizmu, tolerancji i życzliwo¶ci

Pomoce dydaktyczne:

Płyty kompaktowe, flety, instrumenty perkusyjne, partytury utworu „Mały Chińczyk”, kolorowe emblematy, chor±giewki, pelerynki z marszczonej bibułki.

Tok lekcji:

Klasa zostaje podzielona na pięć grup. Dzieci przypinaj± emblematy wskazuj±ce na pochodzenie z okre¶lonego kraju: biało–czerwone chor±giewki — Polska, tyrolskie kapelusiki z piórkiem — Austria, żółte kółko z u¶miechnięt± buzi± — Chiny, czerwona pelerynka oznaczaj±ca torreadora — Hiszpania, kwiatek — Czechy.

Wyja¶niamy uczniom, że podróżuj± poci±giem, super expressem, który zatrzyma się na pięciu stacjach. Po usłyszeniu melodii charakterystycznej dla „swojego” państwa jedna z grup „wysiada” i wykonuje polecenia nauczyciela. Na zakończenie postoju jedno dziecko wyszukuje w¶ród plansz wła¶ciw±, z nazw± przystanku i przyczepia j± do tablicy.

1. Odjazd poci±gu ze stacji „NI TO, NI OWO”

(Planszę z t± nazw± umieszczamy na tablicy na pocz±tku zajęć)

Dzieci ustawiaj± się w dowolnej kolejno¶ci, tworz± poci±g i poruszaj±c się w rytm utworu J.M. Jarre’a „Orient Express” realizuj± warto¶ci rytmiczne — ósemki. Charakterystyczny dĽwięk na¶laduj±cy gwizd poci±gu jest sygnałem do zatrzymania się (efekt komputerowy w utworze ).

2. Przystanek „POD BYCZKIEM FERNANDO”

Gdy rozlegaj± się dĽwięki utworu z opery „Carmen”, „pasażerowie” sami musz± zadecydować kto „wysiada” z poci±gu. Uczniowie przy pomocy czerwonych pelerynek prezentuj± walkę z bykami. Swobodny ruch przy muzyce musi odbywać się z zachowaniem tempa i nastroju muzyki. Do tryumfalnego marszu wł±czaj± się pozostali „pasażerowie”, maszeruj±c i wyklaskuj±c ćwierćnuty. Jeden z uczniów wyszukuje planszę z nazw± przystanku i przyczepia j± do tablicy.
Grany na flecie sygnał nawołuje do utworzenia poci±gu, który rusza w dalsz± drogę maj±c w tle akompaniament muzyki J.M. Jarre’a.

3. Czekoladowy przystanek „ALPEN GOLD”

Efekt komputerowy imituj±cy gwizd poci±gu nawołuje dzieci do zatrzymania się. Z poci±gu „wysiadaj±” uczniowie, którzy po usłyszeniu walca Straussa identyfikuj± się z tym przystankiem. Dobieraj± się w pary i tańcz±. Pozostali otaczaj± ich i taktuj± na trzy. Na słowne zaproszenie nauczyciela wszyscy tańcz± walca. Jedno dziecko przyczepia do tablicy wła¶ciw± nazwę przystanku. Sygnał fletu wzywa do utworzenia poci±gu. Trwa dalsza podróż w rytm „Orient Expressu”.
Rozlega się kolejny efekt komputerowy i dzieci zatrzymuj± się.

4. Stacja „POD KNEDLICZKAMI”

„Pasażerowie” z emblematami w kształcie kwiatka „wysiadaj±” z poci±gu gdy rozpoznaj± polkę i tańcz± parami. Pozostali uczniowie wykonuj± ćwiczenia dysocjacji. W metrum na dwa „maluj±” na hasło nauczyciela — jedn± ręk± sufit, drug± ¶ciany; na hasło: ¶ciana — podłoga jedn± ręk± „maluj±” ¶ciany, drug± podłogę; na hasło: tło i kropki jedn± ręk± „maluj±” tło, drug± kropki.
Na tablicy zostaje umieszczona plansza z nazw± stacji. Rozlega się sygnał fletu — dzieci tworz± poci±g i ruszaj± (akompaniament stanowi dalsza czę¶ć „Orient Expressu”).
Sygnał komputerowy nakazuje zatrzymanie się.

5. Stacja „POD WAWELSKIM SMOKIEM”

— ćwiczenia oddechowe

Nauczyciel na tamburynie wystukuje ćwierćnuty, potem półnuty i na koniec całe nuty. Uczniowie realizuj± rytm nogami imituj±c zwalnianie i zatrzymywanie się poci±gu. Nabieraj± powietrze i rytmicznie wydychaj± je na sylabie „uf”.

  4  ćwierćnuty    |       2 półnuty      |       cała nuta      |
uf    uf    uf    uf        u–uf    u–uf           u – u – u – uf

Dzieci z biało–czerwonymi chor±giewkami „wysiadaj±” z poci±gu gdy usłysz± poloneza Ogińskiego. Pozostali uczniowie wystukuj± rytm poloneza na instrumentach perkusyjnych.
Na tablicy pojawia się plansza z nazw± stacji. Na sygnał fletu utworzony zostaje poci±g i jedzie maj±c w tle dalsz± czę¶ć utworu J.M. Jarre’a.
Komputerowy, charakterystyczny dĽwięk oznajmia zatrzymanie się poci±gu.

6. Stacja „NAD ŻÓŁTˇ RZEKˇ”

Wysiadaj± dzieci z żółtymi emblematami i chodz±c ósemkami realizuj± rytm „Tańca chińskiego” P. Czajkowskiego. Pozostali wiruj± dookoła własnej osi w momencie usłyszenia wznosz±cych się motywów granych przez flet. Dzieci siadaj± w kole, nauczyciel rozdaje partyturki z zapisem „Małego Chińczyka”.
Uczniowie graj± melodię pierwszego głosu. Nauczyciel gra trudniejsze takty z czę¶ci ¶rodkowej utworu — uczniowie wykonuj± wtedy melodię drugiego głosu.
Na tablicy zostaje przypięta plansza z nazw± ostatniego przystanku.

7. Koniec podróży.

Nauczyciel gra na organach melodię piosenki „My dzieci stu zak±tków ¶wiata” a uczniowie zapoznaj± się z tekstem. Dzieci siedz±c w kole ¶piewaj± piosenkę. W refrenie kołysz± się na boki trzymaj±c się za uniesione ponad głowami ręce.


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”