Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

13612  odsłona

Ryszard Jażewicz: Program Szkolne Klubu Geograficzno-Turystycznego

mgr Ryszard Jażewicz

Program
Szkolnego Klubu Geograficzno-Turystycznego
w IV Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku

 

Wstęp

Szkolny klub Geograficzno-Turystyczny zakłada się w celu zintegrowania wszystkich miłośników geografii, którzy chcą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z tego przedmiotu.

Zajęcia teoretyczne z tego przedmiotu to nie wszystko! Uczestnicy Klubu będą mieli okazję poprzez dobrą zabawę, w gronie sympatyków geografii i turystyki zobaczyć, zwiedzić oraz poznać ciekawe tereny naszego regionu w sposób interesujący, prosty, tani i niebanalny.

Organizacja wycieczek pieszych, rajdów rowerowych, wypadów za miasto, biwaków oraz wyjazdów w znane miejsca naszego kraju z pewnością umożliwią bliższe poznanie przepięknych zakątków regionu i nie tylko. Członkowie tego klubu przeżyją wiele ekscytujących chwil i przygód, które sprawią, że właśnie ich szkoła średnia zapadnie im głęboko i na długie lata w pamięci.

Krótka charakterystyka Programu Szkolnego Klubu Geograficzno-Turystycznego.

Program mój zawiera:

 1. Wypowiedzi uczniów IV L.O w Słupsku na temat celowości stworzenia Klubu Geograficzno-Turystycznego.
 2. Charakterystykę programu.
 3. Cele programu.
 4. Procedury osiągnięcia celów.
 5. Formy pracy i procedury oceny.
 6. Propozycje najciekawszych miejsc w okolicach Słupska które warte są odwiedzenia.
 7. Propozycje wyjazdów na wycieczki jednodniowe do ciekawych miast.
 8. Ruch turystyczny w regionie słupskim wraz z osiągniętymi celami
 9. Geologię, morfologię i pedosferę regionu słupskiego wraz z osiągniętymi celami

Wypowiedzi uczniów naszej szkoły uzyskane podczas przeprowadzonej sondy w roku szkolnym 2002/2003.

 • Szymon – III „B” – „Chciałbym, abyśmy zajmowali się astronomią, wyjeżdżali do miejsc , w których moglibyśmy obserwować zjawiska astronomiczne.”
 • Piotrek – III „B” – „Na kółku geograficznym chciałbym abyśmy poruszali tematy związane z geologią i kartografią, ponieważ bardzo się tym interesuje i zamierzam związać z tym moją przyszłość.”
 • Kinga – I „C” – „Moim marzeniem jest poznanie jak największej ilości ciekawych miejsc, których Polsce nie brakuje i wierze ,że kółko geograficzne pomoże mi chociaż w małej części zrealizować te plany.”
 • Pani prof. Kadziewicz – „Uważam , że założenie kółka geograficznego to bardzo dobry pomysł. Sądzę , że da możliwość rozwoju młodzieży w rożnych dziedzinach geograficznych, gdyż w naszej szkole brakuje kółek, które pomagają uczniom zdobywać dodatkową wiedzę.”

Powyższa sonda ukazuje jak duże jest zainteresowanie kółkiem geograficznym wśród uczniów naszej szkoły. Większość wypowiedzi tych młodych ludzi przedstawia ich plany na przyszłość, które wiążą z geografią i maja nadzieję, że kółko geograficzne pozwoli im zgłębić wiedzę, która niewątpliwie będzie dla nich nieocenioną pomocą przy ich przyszłych zawodach. Uważam ,że to kółko jest bardzo dobrym pomysłem i mam nadzieję ,że będzie miało wielu zwolenników. Takie kółko będzie działać przynajmniej raz w tygodniu, jak nie częściej. Ponadto, aby mogła w nim uczestniczyć duża liczba zainteresowanych, czas będzie dopasowany do możliwości uczniów. Ważną sprawą byłoby również założenie kroniki, która zawierałaby ciekawostki z przebiegu działalności kółka: min. fotografie pochodzące z miejsc, które zostały odwiedzone, oraz opisy tego co wydarzyło się podczas wycieczek.

Geografia – opis Ziemi, dział nauki pojmowany obecnie jako dotyczący zróżnicowania powłoki ziemskiej, wzajemnych związków między jej składnikami oraz przestrzennego zróżnicowania działalności ludzkich społeczeństw. Geografia dzieli się na: geografię ogólną i na geografię regionalną, zwana dawniej szczegółową. Przedmiotem geografii ogólnej są prawidłowości w zróżnicowaniu powłoki ziemskiej i działalności ludzkiej. Przedmiotem geografii regionalnej – charakterystyka poszczególnych krain i krajów. Według innego podziału wyróżnia się geografię fizyczną i geografię ekonomiczną. Przedmiotem pierwszej są naturalne składniki powłoki ziemskiej, a drugiej – gospodarcza i polityczna działalność społeczeństw ludzkich.

Planowany Szkolny Klub Geograficzno-Turystyczny ma przede wszystkim zajmować się geografią fizyczną i turystyką. Poruszane tematy na zajęciach SzkG-T będą obejmowały następujące nauki geograficzne:

Geologia – nauka o skorupie ziemskiej i procesach w niej zachodzących. Dzieli się na geologię dynamiczną, dotyczącą procesów i geologię historyczną, dotyczącą historii rozwoju skorupy ziemskiej od czasów jej utworzenia do obecnej chwili.

Gemorfologia – nauka o kształtowaniu terenu, o jego formach, ich powstawaniu i przekształceniu.

Astronomia – nauka o gwiazdach i innych ciałach niebieskich, o ich naturze i ruchach. Zastosowanie pewnych wiadomości z astronomii w geografii umożliwia orientowanie się na powierzchni ziemi, wyznaczenie kierunków i położenia punktów, pomiar kształtów i rozmiarów Ziemi, wyznaczenie dokładnego czasu, rozumienie nierównomiernego oświetlenia promieniami słonecznymi.

– Kartografia – nauka o mapach, zasadach ich sporządzania i korzystania z nich, a także praktyczna umiejętność sporządzania map.

Turystyka – całość zjawisk i zagadnień związanych z przemieszczeniami ludzi(wędrówkami, wyjazdami) jakie odbywają poza miejsce stałego zamieszkania, ale nie służą zdobywaniu środków utrzymania.

Charakterystyka programu

 • Program koła jest propozycją zajęć pozalekcyjnych. Realizowany będzie w formie spotkań (1 godzina tygodniowo) i różnych formach turystycznych: na wycieczkach i rajdach, zlotach, warsztatach turystycznych i obozach.
 • Praca na zajęciach koła pozwala uczniowi na samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności.
 • Realizacja programu Szkolnego Klubu Geograficzno-Turystycznego przyczynia się do realizacji ścieżek edukacyjnych: regionalnej, ekologicznej i zdrowotnej. Proponowana edukacja geograficzno-turystyczna daje szanse i stwarza warunki samorealizacji uczniom o różnych zainteresowaniach, zdolnościach i sprawności psychomotorycznej.
 • W zajęciach SzKG-T mogą uczestniczyć uczniowie IV LO ze wszystkich klas.

Cele programu:

 1. Poznanie walorów środowiskowych i kulturalnych miasta Słupska i najbliższej okolicy, a także regionu pomorskiego.
 2. Określenie aktualnego potencjału ludnościowego i kulturowego Słupska.
 3. Przedstawienie możliwości rozwoju Słupska – stolicy powiatu.
 4. Możliwości wykazania się aktualną wiedzą o swoim środowisku.
 5. Wykształcenie więzi ze swoim miastem i regionem.
 6. Utożsamienie się ze środowiskiem lokalnym.
 7. Rozwijanie zainteresowań turystyką.
 8. Realizacja ścieżek edukacyjnych:
  • regionalnej
  • ekologicznej
  • zdrowotnej
 9. Rozbudzenie indywidualnych zainteresowań uczniów.
 10. Kształtowanie indywidualnych i społecznych cech charakteru uczniów tj.: dyscyplina, odpowiedzialność, zdecydowanie, współdziałanie w grupie.
 11. Integracja środowiska uczniowskiego.
 12. Propagowanie zdrowego stylu życia (wypoczynek czynny).
 13. Udział w konkursach różnych szczebli.
 14. Promowanie szkoły w formie stałej współpracy z organizacjami i towarzystwami: PTTK, PTSM, PTG, MPGK.

Procedury osiągnięcia celów

Niewielki udział maja osiągnięcia z kategorii zapamiętania wiadomości, zakłada się bowiem, że uczeń powinien nabyć w pierwszej kolejności umiejętność sprawnego i samodzielnego zdobywania informacji, a następnie nauczyć się rozwiązywać zadania problemowe.

Program rekomenduje aktywne metody pracy: dyskusja, debata, symulacja, drzewo decyzyjne, studium przypadku, projekt wywiad, ankieta, sondaż, praca z tekstem, burza mózgów, analiza SWOT, kula śnieżna.

Metody praktyczne – obserwacja zjawisk i obiektów w terenie.

 • Opracowywanie map mentalnych.
 • Seminarium porządkujące i poszerzające wiedzę ucznia.

Metody problemowe – samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

 • Metody asymilacji wiedzy (podające) – wykład.

Formy pracy

– Zajęcia teoretyczne w klasie.
– Zajęcia w bibliotece.
– Wycieczki tematyczne.
– Wycieczki kompleksowe.
– Zajęcia w terenie umożliwiające poznanie otaczającej przestrzeni przez prowadzenie obserwacji i pomiarów.
– Prowadzenie dokumentacji fotograficznej i opisowej (kronika).

Procedury oceny

W związku z tym, że program SzKG-T stanowi integralną część zagadnień realizowanych na lekcjach geografii ,za wyjątkowo dobre prezentacje i wykazanie się bardzo dobrą wiedzą uczniowie będą mieli możliwość otrzymania oceny ,które zostaną dopisane jako oceny cząstkowe z geografii.

Najciekawsze miejsca w okolicach Słupska, które warte są odwiedzenia:

Kluki – skansen założono w 1963 roku. W ego skład wchodzą obecnie: domy mieszkalne, budynki gospodarcze, szałasy rybackie ze starych łodzi, piec chlebowy, piwnica naziemna, magazyn rybacki. Wewnątrz zgromadzono kilkaset egzemplarzy sprzętów codziennego użytku. Skansen wciąż się rozrasta i przewiduje się ,że będzie łącznie obejmował 20 obiektów, w tym 7 chałup, 7 obórek, 2 stodoły, 2 piece chlebowe, magazyn na łodzie i sprzęt rybacki, oraz szałas rybacki. Organizowane są liczne imprezy m.in. „czarne wesele” – impreza folklorystyczna związana z tradycją kopania torfu.

Swołowo – zabytkowa wieś leżąca z odległości 14 km od Słupska. Jest to jeden z najpiękniejszych zespołów architektury regionalnej na Pomorzu. Swołowo stało się swoistą enklawą, oraz zachowało stare formy osadnicze. Wokół owalnicy ze stawem i kościółkiem, przy którym kiedyś był cmentarz koncentrycznie rozlokowane są parcele 15 gospodarstw. Większość domów w kratę liczy sobie ponad 150 lat. Zachowały się także dwie kuźnie, budynek mleczarni, budynki szkolne. We wsi jest ogółem 139 zabytkowych budynków. Stolica krainy w kratę.

Ustka – to małe nadmorskie miasteczko – kąpielisko na środkowym wybrzeżu o niepowtarzalnych warunkach krajobrazowych. Miasto położone u ujścia rzeki Słupi 150 km na zachód od stolicy województwa – Gdańska i 18 km na północ od stolicy powiatu – Słupska. Spacer po Ustce możemy rozpocząć od dworca, poprzez kościół – pamięć o tragediach, Pocztę, Dyliżansy, zaułek kapitański, Bazę Morskich Ratowników, usteckie spichlerze, port, promenadę nadmorską, usteckie łazienki, do umierającego wojownika, starej Ustki, klifu – przekrój przez tysiąclecia, Willi usteckich Carringtonów, bunkry – skamieliny zimnej wojny, III molo.

Smołdzino-Rowokół – święta góra Słowian, a potem miejsce kultowe i cel pielgrzymek z całego Pomorza. Góra miała zapewne duże znaczenie nawigacyjne, być może był to też punkt świetlny pełniący rolę latarni morskiej. Pogańskie później chrześcijańskie miejsca kultowe, XII / XIII była to kaplica Świętego Mikołaja, patrona żeglarzy i rybaków. Sama góra jest rezerwatem częściowym krajobrazowo – leśnym. W Smołdzinie – Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego, Kościół z 1632 r. Ufundowany przez ostatnią księżnę z rodu Gryfitów.

Rowy – wieś rybacka, letniskowa w gminie Ustka u ujścia Łupawy, w pobliżu jeziora Gardno. Morena czołowa tworzy tu klif o wysokości 35 m.

Słupsk – stolica powiatu, miasto leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, na równinie Słupskiej w dolinie rzeki Słupi, w odległości 18 km od Bałtyku. Najciekawszymi zabytkami Słupska są: mury obronne, Zamek Książąt Pomorskich, Młyn Zamkowy, Kościół p. w Św. Jacka, Kaplica Szpitala Św. Jerzego, Ratusz, Baszta Czarownic, Kościół p. w Najświętszego Serca Jezusowego, Kościół p. w Św. Ottona, Pomnik Zwycięstwa na Placu Zwycięstwa, Spichlerz, Stara Brama, Nowa Brama, Kościół Mariacki.

Jarosławiec – wieś rybacka, czasowo- uzdrowiskowa z piękną plażą, położona na Wybrzeżu Słowińskim, wzdłóż klifowego brzegu morskiego, gmina Postomino, w pobliżu dwa jeziora: Kopań i Wicko.

Łeba – uzdrowisko i znana miejscowość wypoczynkowa, a także port rybacki, miasto u ujścia rzeki Łeby, położone między dwoma jeziorami: Łebsko i Sarbsko. Na wschód od miasta znajduje się rezerwat leśno-wydmowy, a na zachód Słowiński Park Narodowy z unikatowymi w skali światowej ruchomymi wydmami. W dokumentach najwcześniej zanotowano nazwę jeziora Łebska, a jeszcze wcześniej nazwę rzeki Leba. Stara zabudowa Łeby pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Najstarszym obiektem i pozostałością starej Łeby są ruiny Kościoła Św. Mikołaja. Kościół ten przed wiekami znajdował się w samym centrum starego miasta. Perełką architektury jest zameczek z przełomu XIX i XX w. Usytuowany nad samym morzem – obecny hotel „Neptun”. Przy ulicy Kościuszki interesująca grupa domów rybackich z połowy XIX w.

Poddąbie – wieś letniskowa położona na Wybrzeżu Słowińskim 150 m od brzegu morza, w otoczeniu lasów, na jednym z pagórków moreny czołowej, który stromo opada ku morzu tworząc klif o wysokości około 35 m, 4 km na południowy-zachód od Rowów.

Czołpino – nadmorska wieś letniskowa na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, piękne krajobrazy, zabytkowa latarnia morska z 1875 r. – wysokość 25 m. Usytuowana na wydmie o wys. 56 m n.p.m.

Gałąźnia Mała – wieś w środkowej części Krajobrazowego Parku – Dolina Słupi, znajduje się tutaj jedna z najstarszych elektrownia wodna, przepiękne krajobrazy ze ścieżką przyrodniczą.

Wycieczki krajoznawcze i drobne imprezy w plenerze (propozycje wyjazdów)

Rajd rowerowy...do Słowińskiego Parku Narodowego

Na rowerze można wybrać się na trasę długości 32 km (jakieś 4 h): czerwonym szlakiem dojechać do jeziora Dołgie Duże i dalej czerwonym szlakiem do Smołdzina, skąd szosa do Gardny Wielkiej i wzdłuż brzegów jeziora Gardno z powrotem do Rowów.

Co warto zobaczyć? Jadąc z Rowów w kierunku Słupska lub z Ustki przez Gąbino, przejeżdża się przez dwie ciekawe miejscowości. W Karzcinie stoi niesłychanie neogotyckie zamczysko, które spełniało i do dziś spełnia całkiem prozaiczną rolę pomieszczeń gospodarczych. Okazała budowla z potężną wieżą ozdobiona jest u szczytu blankowaniem. W Lubuczewie stoi bajkowy pałacyk – kolorowa budowla o rozczłonkowanej bryle i różnokształtnych szczytach (nie do zwiedzenia). Po drugiej stronie szosy rozciągają się poniemieckie zabudowania folwarczne.

Wycieczka jednodniowa

Koniecznie trzeba...

Zobaczyć panoramę rozciągającą się ze wzgórza Rowokól w Smołdzinie i Muzeum Wsi Słowińskiej, wybrać się na wycieczkę do krainy wydm ruchomych, popłynąć łodzią po jeziorze Łebsko, odwiedzić latarnię morską Stilo.

Wycieczkę do ruchomych wydm odbywaja wszyscy niezależnie od stosunku dziewiczej przyrody. Wyrusza się w miejscowości Rąbki, do której można dojechać samochodem lub mini – kolejką. W Rąbce znajduje się punkt muzealny SPN z niewielką wystawą fotograficzną dotyczącą parku. Na pobliskim placyku można wypożyczyć rower. Pierwsze 3 km czerwonego szlaku można przebyć meleksem lub bryczką. Na szczyt najwyższej z wydm, Łąckiej Góry (43 m n.p.m.), z którego roztacza się jeszcze jeden niezapomniany widok, trzeba wejść na piechotę.

Wyjazd pod namioty... – Gardna

Jedna z najbardziej malowniczych wsi na wybrzeżu. Choć nie ma tu zabytków, sama – z zachowaną starą wiejską zabudową – stanowi zabytek. Kościół stał we wsi już w XIII w. Miejscową parafię założył sam książę gdański Świętopełk. Kiedyś tu był port, a w XVII w. ,Gardna uzyskała na krótko prawa miejskie.

Po obu stronach malowniczo wijącej się drogi stoją parterowe domki rybackie. Wokół placu przeważa stara zabudowa. U stóp wsi rozciąga się jezioro Gardno, leżące na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Wzdłuż brzegów ciągną się podmokłe łąki, na nich pasą się łaciate krowy. Ten malowniczy widoczek można podziwiać z tawerny położonej na brzegu. Jest to wręcz idealne miejsce na zorganizowanie dwudniowego biwaku na łonie natury.

Wycieczka piesza w najbliższe, lecz najpiękniejsze zakątki
naszego regionu – Dolina Słupi.

Park krajobrazowy „Dolina Słupi” jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie obszarów województwa pomorskiego. Liczne walory przyrodnicze i turystyczne takie jak: urozmaicona rzeźba terenu, piękne krajobrazy, bogactwo jezior i rzek, szata roślinna oraz czyste i mało zmienione środowisko stwarzają doskonałe możliwości do organizowania różnych form wypoczynku, a zwłaszcza turystyki kwalifikowanej .To miejsce jest ewidentnym przykładem na nieskazitelność przyrody, która nas otacza, a której nie znamy.

Ogniska...

Takie imprezy w plenerze, które mogą, np. odbyć się w Krępie Słupskiej lub w lasku w Kobylnicy z pewnością będą bardzo fajnym sposobem na zintegrowanie się członków grupy. Pieczenie kiełbasek, muzyka oraz dobre towarzystwo sprawi, że te chwile zapadną wszystkim w pamięci. Taka wycieczka może być zorganizowana jako jedna z pierwszych, na której można także urządzić, np. chrzest nowych członków klubu. Ogniska są miłą, ale przede wszystkim tanią formą spędzenia czasu oraz poznania, jakże pięknych zakątków naszego regionu.

Propozycje wyjazdów do najpiękniejszych miast Polski

Gdańsk – miasto wojewódzkie nad Zat. Gdańską, przy ujściu Wisły.467 mieszkańców. Znajduje się tutaj jeden z największych zespołów zabytkowych w Polsce. Główne zabytki to :Kościół Mariacki (1379-1502), Dominikanów, Św. Jana, bramy wjazdowe m.in. Zielona, Złota, gotycki Ratusz Główny.

Gdynia – miasto 252 tys. Mieszkańców na pograniczu Pobrzeża Kaszubskiego ,nad Zat. Gdańską, dobrze rozwinięty przemysł stoczniowy. Centrum miasta leży w szerokiej pradolinie między Kępą Redłowską, a Oksywską. Od strony południowej rozciąga się Trójmiejski Park Krajobrazowy.

Hel – półwysep i miasto nad Zat. Gdańską, półwysep w kształcie kosy dl.34 km, najwęższe miejsce w okolicach Chałup – 100 m, liczne wydmy sięgające do wys.23 m. Miasto Hel jest bardzo atrakcyjną, letniskową miejscowością, tutaj znajduje się m.in. fokarium.

Elektrownia „Żarnowiec w Czymanowie” – znajduje się nad jeziorem, jest to największa elektrownia szczytowo-pompowa w Polsce. Moc zainstalowana ok. .800MW.

Malbork – to miasto kojarzy się z jednym...z zamkiem krzyżackim. Atrakcje tego niezwykłego miejsca to: spacer nad Nogatem, twierdza krzyżacka, zamek średni, dziedziniec, skrzydło wschodnie, pałac, zamek wysoki, ogrody, przyziemia, skarbiec, wieża, podzamcze.
Taka wyprawa z pewnością będzie udana i przysporzy wielu nowych, niezapomnianych przeżyć.

Toruń – miasto w kotlinie Toruńskiej na Kujawach, 204 tys. Mieszkańców, duży ośrodek przemysłowy i naukowy, przepiękna zabytkowa starówka, zabytkowy Kościół Mariacki, Kościół Świętych Janów .Jednym z najbardziej atrakcyjnych punktem zwiedzania Torunia jest najbardziej rozbudowane planetarium w Polsce. Pod Toruniem w miejscowości Piwnice znajduje się obserwatorium astronomiczne.

Ciechocinek – miejscowość uzdrowiskowa, znajduje się na Kujawach, niedaleko Torunia. Posiada charakterystyczny mikroklimat wywołany przez kilka potężnych tężni solankowych, zbudowanych przez Stanisława Staszica

 

Do powyższego programu załącznikiem jest tematyka zajęć pn. „Ruch turystyczny w regionie słupskim” w formacie pdf do pobrania ze strony autora - przyp. red.


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”