Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

5946  odsłona

Joanna Brajer: Recenzja podręcznika 'Alles Klar'

mgr Joanna Brajer
j. niemiecki
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Kępnie

Recenzja podręcznika

„Alles klar”
Podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD
Krystyna Łuniewska, Zofia Wąsik, Urszula Tworek, Maria Zagórna

W roku 2000 ukazał się nakładem wydawnictwa WSiP podręcznik do nauki języka niemieckiego dla początkujących, który przeznaczony jest dla szkół ponad-gimnazjalnych zreformowanej polskiej szkoły, a zatem liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników. Podręcznik składa się z części podręcznikowej, ćwiczeń, mini-słowniczka, notatnika i dołączonej płyty kompaktowej z materiałem nagraniowym. Podręcznik opatrzony jest cyfrą i literą, świadczące o roku i semestrze nauki języka. Do klasy pierwszej przewidziane są zatem części 1a i 1b, do drugiej 2a i 2b, a do trzeciej 3a  i b.  Podręcznik stanowi pracę zbiorową autorów: Krystyny Łuniewskiej, Zofii Wąsik, Urszuli Tworek i Marii Zagórnej.

Dużą praktyczną zaletą podręcznika jest zeszyt ćwiczeń umieszczony w egzemplarzu podręcznika. Uczeń  przynosi zatem na lekcje przedmiotowe komplet materiału dydaktycznego. Słowniczek stanowi dużą pomoc w wykonywanych ćwiczeniach lekcyjnych i domowych. Nie zawiera on jednak całości słownictwa zawartego w poszczególnych rozdziałach podręcznika.

Płyta z materiałem audio jest dużym wzbogaceniem podręcznika i nieodzownym materiałem dydaktycznym. Płyta jest dostępna zatem dla ucznia do indywidualnych ćwiczeń pozalekcyjnych, jak i wykorzystywana na zajęciach lekcyjnych w celu rozwijania zdolności rozumienia ze słuchu. W obecnych czasach większość uczniów dysponuje sprzętem audio, dzięki któremu uczeń może sam zatroszczyć o swój rozwój z dziedziny Hörverstehen.

Ogromną pomocą dla nauczyciela stanowi książka nauczyciela i program nauczania. Oprócz wskazówek i przykładowych scenariuszy lekcji książka nauczyciela zawiera szczegółowe rozkłady wynikowe lekcji.

Podręcznik pozwala na rozwijanie wszystkich sprawności językowych z zastosowaniem wielu metod i technik, np.: dźwięk  jako bodziec do wypowiedzi, ćwiczenia typu prawda / fałsz, do kogo należy usłyszana wypowiedź, obrazek jako bodziec do wypowiedzi, udzielanie odpowiedzi na pytania, chronologiczne uporządkowanie wypowiedzi dialogu. Materiał językowy nastawiony jest na komunikację sytuacji życia codziennego nastolatków, odwołanie się do ich przeżyć i doznań oraz stworzenie warunków wypowiedzi zbliżonych do naturalnych. Podręcznik stanowi duże źródło słownictwa, zwrotów, idiomów i przysłów. Każdy rozdział porusza inną tematykę, np.: „Hobbys, Lieblingsbeschäftigungen, Anzeigen“, Mahlzeiten“, „Ferienpläne, Urlaubsziele“ i rozwija słownictwo z danej dziedziny.

Materiał gramatyczny włączany jest do materiału leksykalnego, jego opanowanie wspomagane jest przez liczne przykłady, na podstawie których uczeń drogą dedukcji dochodzi do samodzielnego określenia zasady gramatycznej.

Podręcznik jest atrakcyjny graficznie. Duża ilość ilustracji, zdjęć, bogactwo kolorów i form, graficzne kształty wspomagające wprowadzenie i objaśnienie materiału gramatycznego stanowi dużą pomoc w opanowywaniu, utrwalaniu i kojarzeniu materiału oraz są bodźcem do reakcji językowych.    

Polecenia formułowane są dwujęzycznie; tłustym drukiem w wersji niemieckiej i małym drukiem kursywą tłumaczenie w j. polskim. Umożliwia to samodzielną pracę ucznia na zajęciach, jak i w domu.

Będąc nauczycielem korzystającym z powyższego podręcznika w klasach licealnych ogólnokształcących i profilowanych od momentu ukazania się podręcznika na rynku wydawniczym, z przyjemnością muszę stwierdzić, iż praca z nim daje duże rezultaty dydaktyczne, stanowi radość dla uczniów i nauczyciela. Podręcznik przewidziany jest dla klas o ilości godzin 2-3 w ciągu tygodnia przez okres 3 lat. Z przykrością muszę stwierdzić, iż mimo dużych wysiłków i starań z mojej i uczniów strony, jest niezmiernie trudno zrealizować zaproponowany i umieszczony materiał podręcznika i ćwiczeń podczas 2 godzin dydaktycznych. Wymagana jest zatem indywidualna praca ucznia z podręcznikiem i materiałami wspomagającymi po zajęciach lekcyjnych. Zatem jedynie uczeń świadomy potrzeby pogłębiania swej wiedzy i dojrzały w swym działaniu, może opanować całość materiału podręcznikowego.

Progresja podręcznika jest duża. 

Niewątpliwą zaletą podręcznika jest refleksja umieszczona po każdym rozdziale dotyczącą opanowania materiału przez ucznia, któremu stawiane są pytania, czy „umie(m) po niemiecku?”. Uczeń zachęcany jest w ten sposób do samooceny swych wysiłków i otrzymuje informacje zwrotne na temat swoich umiejętności. Jest zatem świadomy swych postępów i wyników uczenia.

Istotnym aspektem, dostrzeganym przez rodziców i mającym wpływ na wybór podręcznika przez nauczyciela, jest jego cena, która nie stanowi problemów przy jego zaopatrzeniu się przez młodzież.


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”