Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

11864  odsłona

Program wychowania fizycznego w kl. IV-VI szkoły podstawowej

mgr inż. Józef Gaudyn
nauczyciel wychowania fizycznego
dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Brodłach

   

PROGRAM
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

DLA KLAS IV–VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROK 2002/2003

 

CELE EDUKACYJNE PROGRAMU

 1. Uświadomienie uczniom sensu dbania o własne zdrowie, ciało, sprawność fizyczną całego organizmu.
 2. Rozbudzenie potrzeby ruchu, uczestnictwa w różnych jego formach.
 3. Wyposażenie ucznia w wiedzę niezbędną do świadomego kierowania swoim rozwojem fizycznym.
 4. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów.
 5. Rozbudzenie i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

 

ZADANIA SZKOŁY
WYNIKAJĄCE Z CELÓW EDUKACYJNYCH PROGRAMU

 1. Przekazywanie wiedzy wywołującej u uczniów motywację do aktywności ruchowej, przestrzegania higieny osobistej i zdrowego stylu życia.
 2. Zapoznawanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji, turystyki oraz zasadami uprawiania określonych dyscyplin sportowych.
 3. Dokonywanie oceny postawy ciała i poziomu sprawności ucznia wraz z monitorowaniem rozwoju psychofizycznego.
 4. Organizowanie zajęć lekcyjnych ogólnorozwojowych w określonych dziedzinach turystyki, sportu i rekreacji.
 5. Organizowanie zajęć grupowych odpowiadających zainteresowaniom uczniów.
 6. Organizowanie zajęć korekcyjnych – dla uczniów z odchyleniami od prawidłowego rozwoju.

 

STRUKTURA PROGRAMU

 

 

 

ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE

Organizowane w systemie klasowo–lekcyjnym,
3 godziny w tygodniu

 

 

 

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE (DO WYBORU)

Organizowane w systemie grupowym, 1 godzina w tygodniu

Gimnastyka sportowa

Piłka nożna

Piłka siatkowa

Tenis stołowy

 

 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Dla uczniów wykazujących odchylenia od normy rozwoju fizycznego

 

 

OPIS WARUNKÓW SZKOŁY

Szkoła, dla której przeznaczony jest ten program mieści się w środowisku wiejskim. Posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną z urządzeniami do piłki siatkowej i koszykowej, zaplecze socjalne / szatnie, sanitariaty, prysznice, salę zastępczą o wymiarach 12 m x 9 m oraz salę do ćwiczeń korekcyjnych / 6 m x 9 m/. Magazyn sportowy jest dosyć dobrze zaopatrzony w sprzęt i przybory do wychowania fizycznego.

Na zewnątrz obiektu, przy sali gimnastycznej, znajduje się stadion z czterotorową bieżnią i płytą boiska o wym. 90 m x 65 m. Szkoła dysponuje również pełno wymiarowym /asfaltowym/ boiskiem do piłki ręcznej.

W odległości 3 km od placówki znajdują się tereny leśne nadające się do biegów przełajowych, biegów na orientację i atletyki terenowej.

 

TREŚCI NAUCZANIA

Cele etapowe

Treści

1. Doskonalenie własnej sprawności fizycznej

Postawy:

  • Kształtowanie świadomej, dobrze umotywowanej i aktywnej postawy w doskonaleniu własnej sprawności fizycznej.

Wiadomości:

  • Rozumienie sensu i akceptowanie działań w zakresie podnoszenia sprawności fizycznej.
  • Rozumienie znaczenia pojęcia ‘sprawność fizyczna’ i jej roli w życiu człowieka.
  • Poznanie rodzajów ćwiczeń doskonalących sprawność fizyczną.
  • Poznanie ‘Krzywej wysiłku’ i jej znaczenia w działaniach rozwijających sprawność fizyczną.
  • Poznanie przepisów gier i zabaw stosowanych do podnoszenia sprawności fizycznej.
Umiejętności:
  • Umiejętność prowadzenia rozgrzewki
  • Umiejętność organizowania gier i zabaw /dobór miejsca, przyrządów i przyborów, rodzaju ćwiczeń/.
  • Umiejętność budowania toru przeszkód.
  • Umiejętność mierzenia wyników (posługiwanie się stoperem, taśmą mierniczą itp.)
  • Umiejętność asekuracji ( pomoc rówieśnikom w bezpiecznym wykonywaniu ćwiczeń).

Sprawności:

  • Ćwiczenia rozwijające zwinność i gibkość: gimnastyka ogólnorozwojowa, rozciągająca, tory przeszkód, zabawy rzutne.
  • Ćwiczenia rozwijające szybkość: gry i zabawy bieżne, starty i przyspieszenia na krótkich ( 30 – 40 m) odcinkach, gwałtowne zmiany kierunku biegu.
  • Ćwiczenia rozwijające skoczność: skok wzwyż i w dal (z miejsca i z rozbiegu), wieloskoki, skoki w terenie.
  • Ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną: biegi na orientację, omijanie przeszkód ( stałych i ruchomych), żonglowanie przyborami, wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych i biegów.
  • Ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu i ekspresję własnego ciała: reagowanie w tańcu na zmieniającą się muzykę, jej tempo, rytm, ‘stop klatkę’. Wyrażanie uczuć za pomocą roztańczonego ciała. Tworzenie mini spektakli ( teatr wizji i ruchu), nauka tańców towarzyskich. Zastosowanie metody R. Labana I C. Orffa.
  • Ćwiczenia rozwijające działanie w różnych płaszczyznach: poruszanie się na ruchomych podstawach ( kładka, lina, huśtawka z ławeczki), pokonywanie przeszkód, jazda na desko rolce.

2. Dbałość o zdrowie i higienę własnego ciała

Postawy:

  • Kształtowanie potrzeby i nawyków dbania o higienę własnego ciała, o właściwe odżywianie.
  • Akceptowanie i promowanie zdrowego (wolnego od nałogów) stylu życia.
  • Kształtowanie wrażliwości na ból, niepowodzenia, choroby innych ludzi (kolegów, koleżanek).

Wiadomości:

  • Rozumienie sensu i akceptowanie działań w zakresie higieny własnego ciała.
  • Rozumienie znaczenia ruchu i higieny osobistej dla organizmu człowieka.
  • Poznanie sposobów i zasad hartowania własnego ciała, jak również ochrony przed czynnikami dla niego szkodliwymi (oparzenia, odmrożenia, przegrzania).
  • Poznanie zasad postępowania przed i po wysiłku fizycznym (“Krzywa wysiłku”).
  • Poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie zajęć z wychowania fizycznego.
  • Poznanie zasad zdrowego odżywiania się.

Umiejętności:

  • Umiejętność przeprowadzania rozgrzewki przed fazą największego wysiłku oraz ćwiczeń rozluźniających po tej fazie.
  • Umiejętność właściwego odżywiania się.
  • Umiejętność wykonywania prostych czynności z zakresu pierwszej pomocy.
  • Umiejętność wykonywania prostych zabiegów higienicznych i hartujących organizm.
  • Umiejętność wykonywania ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych.
  • Umiejętność asekuracji ( pomoc rówieśnikom w bezpiecznym wykonywaniu ćwiczeń).

3. Dbałość o prawidłową postawę ciała

Postawy:

  • Kształtowanie potrzeby i nawyków dbania o prawidłową sylwetkę własnego ciała.

Wiadomości:

  • Rozumienie sensu i akceptowanie konieczności działań w zakresie korygowania wad postawy własnego ciała.
  • Rozumienie zagrożeń dla własnego zdrowia wynikających z wad postawy.
  • Poznanie rodzajów wad postawy, sposobów ich rozpoznawania i korygowania.
  • Poznanie przyczyn powstania wad postawy.
  • Poznanie rodzajów wad postawy, sposobów ich rozpoznania i korygowania.
  • Poznanie przyczyn powstania wad postawy.

Umiejętności:

  • Umiejętność wzrokowej oceny postawy własnego ciała.
  • Umiejętność stałej kontroli własnej sylwetki
  • Umiejętność wykonywania prostych ćwiczeń korygujących wady postawy.
  • Umiejętność napisania i realizowania rozkładu dnia przyjaznego dla formowania prawidłowej sylwetki ciała.

   

4. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej w aspekcie rekreacyjno - sportowym

Postawy:

  • Kształtowanie świadomej, dobrze umotywowanej i aktywnej postawy w doskonaleniu własnej aktywności ruchowej.
  • Wykształcenie potrzeby budowania przyjaznych relacji międzyludzkich poprzez uczestnictwo i zdrowo pojęte współzawodnictwo w grach zespołowych, rajdach i innych format aktywności fizycznej.
  • Kształtowanie i utrwalanie zachowań “fair play” w sporcie i w życiu.

Wiadomości:

  • Rozumienie sensu i akceptowanie kilku form indywidualnej i zespołowej aktywności ruchowej.
  • Poznanie przepisów bhp, dotyczących wycieczek pieszych i rowerowych, kąpieli itp.
  • Utrwalanie wiedzy dotyczącej przepisów gier zespołowych.

Umiejętność:

  • Umiejętności praktyczne: pokonywanie przeszkód, wspinanie się, sprytne, bezkontuzjowe upadanie
  • Umiejętność grania w gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka,: podania piłek, odbicia, serwy, rzuty, strzały.
  • Umiejętność gry w tenisa stołowego: serwy, odbicia z bekhendu, forhendu, top spin, ścięcie, obrona, piłki proste, podkręcone.
  • Gimnastyka sportowa: poprawne wykonanie przewrotu w przód, w tył, stania na rękach, przerzutu bokiem ( łączenie tych elementów w układy), ćwiczenia na przyrządach – ławeczka, kozioł, drążek, skrzynia.

 

   

 

CZĘŚĆ FAKULTATYWNA (ZAJĘCIA GRUPOWE DO WYBORU)
2 GODZINY W TYGODNIU DLA JEDNEJ GRUPY

 

Gimnastyka
sportowa

Piłka nożna
Piłka siatkowa
Tenis stołowy

 

Termin i miejsce zajęć, prowadzący zajęcia

 

 

 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

2 godziny tygodniowo

 

 

Literatura pomocna w realizacji programu:

1. J. Bielski Życie jest ruchem Warszawa 1966
2. J. Bielski Ćwiczenia z współćwiczącym “Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna” 1983
3. Z. Cendrowski Żyć sto lat Warszawa 1998
4. Z. Słońska Słownik promocji zdrowia Warszawa 1996
5. T. Kasperczyk Metody oceny postawy ciała Kraków 1983
6. T. Kasperczyk Korekcja wad postawy Warszawa 1976
7. D. Abramuk Unihock Warszawa 1994
8. Z. Nożyńska Ćwiczenia muzyczno-ruchowe Warszawa 1966
9. S. Sulisz Wychowanie fizyczne w szkole Warszawa 1966

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”