Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

6158  odsłona

Alicja Olajossy: GAZOWE ZWIĄZKI CHEMICZNE ATMOSFERY...

Alicja Olajossy
Zespół Szkół Ogrodniczych
w Mszanie Dolnej

GAZOWE ZWIĄZKI CHEMICZNE ATMOSFERY ZIEMSKIEJ
I ICH WPŁYW NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

   

STRESZCZENIE

 

W pracy poruszono podstawowe zagadnienia dotyczące gazowych związków chemicznych atmosfery ziemskiej. Omówiono budowę wybranych substancji chemicznych, ich właściwości oraz ich wpływ na organizm człowieka. Przedstawiono procesy i przemiany jakim w atmosferze podlegają związki siarki, węgla i azotu pod wpływem promieniowania słonecznego i wolnych rodników. Zwrócono uwagę na mechanizmy powstawania smogów, kwaśnych deszczów, efektu cieplarnianego i dziury ozonowej, a także na procesy prowadzące do obniżenia zawartości w atmosferze związków chemicznych niekorzystnych dla życia na Ziemi.

 

Wstęp

 

Środowisko to ogół elementów materialnych, energia i zjawiska od których zależy istnienie organizmów. Podstawowymi elementami składowymi środowiska są:

  • litosfera – zewnętrzna warstwa kuli ziemskiej sięgająca do głębokości 80-150 km, obejmująca skorupę ziemską, kopaliny i glebę, która jest siedliskiem życia wielu organizmów
  • hydrosfera – wodna powłoka Ziemi, która obejmuje wody powierzchniowe takie jak oceany, morza, jeziora, bagna, pokrywy śnieżne i lodowce oraz zbiorniki wód podziemnych
  • atmosfera – powłoka gazowa otaczająca Ziemię

Elementami środowiska są również organizmy żywe – rośliny, zwierzęta, grzyby, bakterie, pierwotniaki zamieszkujące biosferę utworzoną z części hydrosfery, litosfery i atmosfery oraz dobra wytworzone ręką człowieka. Nie można wyznaczyć wyraźnej granicy pomiędzy poszczególnymi sferami, są one wzajemnie powiązane i zależne od siebie. Zasoby hydrosfery mogą przenikać do innych powłok otaczających Ziemię tj. do litosfery i atmosfery oraz mogą zmieniać stan skupienia z ciekłego w gazowy lub stały. Gazy typowe dla atmosfery przenikają do litosfery i hydrosfery, a organizmy żywe korzystają ze wszystkich elementów środowiska. Wszystkie elementy tworzące środowisko wzajemnie na siebie oddziałują, co w istotny sposób wpływa na krążenie materii w przyrodzie.

 

Cała publikacja w formacie pdf do pobrania ze strony autorki


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”