Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

10193  odsłona

Hanna Karbowiak: Scenariusz lekcji przyrody w klasie VI

Hanna Karbowiak

Nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi

Scenariusz lekcji przyrody w klasie VI

KRAJOBRAZ WILGOTNYCH LASÓW RÓWNIKOWYCH

 

Cele:

Uczeń:

-        wskazuje na mapie strefę klimatów równikowych,

-        odczytuje z mapy nazwy krain leżących w tej strefie,

-        wskazuje na mapie krajobrazowej obszary występowania wilgotnych lasów równikowych,

-        odczytuje z wykresu dane klimatyczne,

-        oblicza amplitudę temperatury powietrza,

-        wymienia cechy klimatu równikowego,

-        opisuje warstwy lasu równikowego,

-        wymienia gatunki roślin i zwierząt występujących w lesie równikowym,

-        wykazuje wzajemne związki między składnikami krajobrazów lasu równikowego,

-        wyjaśnia przyczyny zmniejszania się obszarów lasów równikowych,

-        opisuje warunki życia i zajęcia ludzi w lesie równikowym,

-        wyjaśnia dlaczego człowiek powinien chronić lasy równikowe.

Metody:

o        praca z mapą, z podręcznikiem, pogadanka, mapa mentalna.

Formy pracy:

o        zbiorowa, zespołowa, indywidualna

Środki dydaktyczne:

o        film pt. „W lesie równikowym”, mapa krajobrazowa świata, zdjęcia, albumy, atlasy, instrukcje dla ucznia, ankieta dla ucznia, karty pracy.

 

Przebieg lekcji

 

Faza wprowadzająca

1.      Sprawy organizacyjno – porządkowe.

2.      Wprowadzenie do tematu: prezentacja fragmentu filmu przedstawiającego krajobraz wilgotnego lasu równikowego – podanie tematu lekcji.

3.      Wyjaśnienie zasad pracy na lekcji.

 

Faza realizacyjna

1.      Przygotowanie do zabawy dydaktycznej i zaproszenie uczniów na wyprawę naukową do wilgotnego lasu równikowego.

     Podział klasy na zespoły: geografowie, klimatolodzy, botanicy, zoolodzy, demografowie, ekolodzy.

     Każdy zespół otrzymuje kartę z instrukcją oraz materiały do pracy.

 

Zadania dla zespołów:

GEOGRAFOWIE

ˇ          Korzystając z mapy krajobrazowej w atlasie wskaż i nazwij obszary występowania wilgotnych lasów równikowych.

 

KLIMATOLODZY

ˇ          Przeanalizuj diagram klimatyczny dla Manaus (miasto w Brazylii). Na jego podstawie określ warunki klimatyczne panujące w strefie wilgotnych lasów równikowych.

ˇ       Wskaż najniższą i najwyższą średnią miesięczną temperaturę powietrza.

ˇ       Omów rozkład opadów w ciągu roku.

ˇ       Wyjaśnij, jak powstaje deszcz zenitalny?

 

BOTANICY

ˇ          Na podstawie ilustracji i tekstu wymień cechy lasu równikowego.

ˇ          Opisz warstwową budowę lasu równikowego.

ˇ          Wypisz rośliny rosnące w lesie równikowym.

 

ZOOLODZY

ˇ          Wypisz nazwy zwierząt żyjących w wilgotnych lasach równikowych.

ˇ          Jakie warunki spowodowały wystąpienie tak dużej różnorodności zwierząt na tym obszarze.

 

DEMOGRAFOWIE

ˇ          Na podstawie mapki w atlasie określ gęstość zaludnienia w wilgotnych lasach równikowych.

ˇ          Jaka ludność zamieszkuje lasy równikowe?

ˇ          Czym zajmują się ludzie  w lesie równikowym?

 

EKOLODZY

ˇ          Jakie są przyczyny zmniejszania się obszarów lasu równikowego?

ˇ          Jakie jest znaczenie lasów równikowych?

ˇ          Jakie skutki dla naszej planety może mieć niszczenie lasów równikowych?

 

2.      Uczniowie przystępują do rozwiązywania zadań, zapisują wyniki swojej pracy na dużych arkuszach papieru ( wg wzoru podanego niżej).

     Sprawozdawcy z poszczególnych zespołów umieszczają wyniki swojej pracy na tablicy – powstaje
     w ten sposób mapa przedstawiająca charakterystykę krajobrazu równikowego.

 

KARTA PRACY

 

GEOGRAFOWIE   KLIMATOLODZY BOTANICY 
WYSTĘPOWANIE WILGOTNYCH LASÓW RÓWNIKOWYCH
KLIMAT WILGOTNYCH LASÓW RÓWNIKOWYCH
CHARAKTERYSTYKA LASU RÓWNIKOWEGO
ZOOLODZY DEMOGRAFOWIE EKOLODZY
ZWIERZĘTA LASÓW RÓWNIKOWYCH
GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA W LESIE RÓWNIKOWYM RDZENNA LUDNOŚĆ
ZNACZENIE LASÓW RÓWNIKOWYCH


Faza podsumowująca

1. Ocena pracy poszczególnych zespołów, efektów pracy zespołowej.

2. Zadanie pracy domowej.

        Na podstawie wiadomości uzyskanych w trakcie lekcji uzupełnij tekst, a następnie wklej kartkę do zeszytu.

   

        Wilgotne lasy równikowe występują w .................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Na wszystkich wymienionych kontynentach ta formacja roślinna zajmuje obszary położone po obu stronach ................................................................... ......................................................................................

Wilgotne lasy równikowe są charakterystyczne są charakterystyczne dla klimatu ....................................... .........................................................................................................................................................................

Przez cały rok temperatura jest w nich ..........................................................................................................

Wahania dobowe i roczne temperatury są duże / małe.

Opady są duże / małe i występują przez cały rok / kilka miesięcy.

Obfite opady występujące w godzinach popołudniowych noszą nazwę .......................................................

Rośliny lasu równikowego to: ........................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................................................

Zwierzęta lasu równikowego to: .................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

Mieszkańcy lasu równikowego zajmują się uprawą: ..................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

 

3.      Podsumowanie

Uczniowie oceniają własne zaangażowanie w czasie lekcji, atrakcyjność zajęć, efekt pracy zespołowej – poprzez wypełnienie ankiety.

 

ANKIETA DLA UCZNIÓW

Ankieta, którą otrzymałeś dotyczy pracy na lekcjach przyrody. Twoje szczere odpowiedzi będą wskazówką, jakie formy pracy na lekcjach przyrody, pozwalają Ci najlepiej przyswajać wiedzę
i umiejętności z tego przedmiotu (ankieta jest anonimowa).

 

1.      Czy podobała Ci się praca w grupach na dzisiejszej lekcji?

A   TAK                                          B     NIE                                                             C     NIE WIEM

2.      Jak oceniasz swoją pracę w grupie? (otocz kółkiem odpowiednią liczbę)

1                    2                       3                    4                       5                        6

3.      Zastanów się i odpowiedz w jakim stopniu opanowałeś wiadomości z dzisiejszej lekcji? (otocz kółkiem odpowiednią liczbę)

1                    2                       3                    4                       5                        6

4.      Jacy uczniowie powinni Twoim zdaniem pracować razem w grupie?

A  Uczniowie o takim samym poziomie zdolności (np. uczniowie zdolni lub uczniowie słabi)

B  Uczniowie o różnym poziomie zdolności (uczniowie zdolni i słabi razem)

5.      Kto powinien dobierać uczniów w grupie?

A    nauczyciel                                     B    sami uczniowie

6.      Która z podanych form pracy na lekcjach przyrody najbardziej Ci odpowiada?

A    praca zbiorowa                B     praca w grupach               C     praca indywidualna

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”