Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

19624  odsłona

Jadwiga Kubicka: CIEKAWSZE FORMY PRACY NA LEKCJACH ORTOGRAFII w kl IV szk. podst.

Jadwiga Kubicka
SP nr 2  Busko Zdrój

 

 

CIEKAWSZE FORMY PRACY
NA LEKCJACH ORTOGRAFII

PROPOZYCJA LEKCJI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Żeby poprawnie pisać, należy  przestrzegać zasad ortograficznych . Nie jest to łatwa umiejętno¶ć, ale trudno¶ciami nie można się zrażać. Z do¶wiadczenia wiem, że dzieci najłatwiej w klasach młodszych przyswajaj± sobie reguły poprawnej pisowni, warto więc zadać sobie trochę trudu, aby uatrakcyjnić lekcje ortografii. Służ± temu m.in. zabawowe formy pracy, w których kładzie się nacisk na indywidualn± aktywno¶ć ucznia i które zawieraj± jednocze¶nie  cele motywacyjno-emocjonalne.

Oto jedna z propozycji:

 

Temat: Nie narażaj się niepotrzebnie, a nie będziesz niedomagał. Przygoda z „nie”.

      

Cele lekcji:

            Po zakończeniu zajęć uczeń powinien:

        rozróżniać czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek

        poprawnie zapisywać cz±stkę „nie” z różnymi czę¶ciami mowy

        rozpoznawać wyrazy pokrewne, synonimy, wyrazy przeciwstawne

        dbać o czytelny i poprawny ortograficznie zapis swoich wypowiedzi

        rozumieć potrzebę troski  o bezpieczeństwo własne i innych

        dostrzegać warto¶ci płyn±ce z przysłów

        dbać o piękno języka, wzbogacaj±c sw± wypowiedĽ różnymi ¶rodkami językowymi

 

Metoda: ćwiczeń praktycznych – oparta na działaniach uczniów

Formy  pracy:  zespołowa, grupowa  (dzieci pracuj± w 4 grupach)

 

 

TOK LEKCJI :

Wprowadzenie:

        Pogadanka o przyczynach wypadków ( odczytanie przygotowanych wycinków gazet, zwrócenie uwagi na powtarzaj±ce się w nich wyrazy z „nie”.

        Odsłonięcie tekstu o przyczynach wypadków  (gło¶ne odczytanie go przez ucznia, podkre¶lenie wyrazów z „nie”, zwrócenie uwagi na pouczenie wynikaj±ce z tekstu).

„Nierozwaga często naraża nas na niebezpieczeństwo. Niezapięte pasy w  samochodzie zwiększaj± ryzyko wypadku. Nieprzestrzeganie przepisów drogowych nie przyniesie niczego dobrego i nie przy¶pieszy podróży. Możemy natomiast nigdzie nie dojechać. Dzieci zapominaj±, że w piłkę nie gra się na jezdni, ale na boisku, gdzie nie jeżdż± samochody.   Nierzadko  widzi się pieszych przechodz±cych przez ulicę w miejscach dla nich niedozwolonych. Nie dowierzamy mówi±cym o niebezpieczeństwie. Niemało ludzi zginęło z powodu niepotrzebnego ryzyka i niezwykłego braku wyobraĽni.”

Czę¶ć wła¶ciwa:

        Zapis tematu i zasygnalizowanie celów lekcji .

        Analiza wyżej podanego tekstu: uczniowie w grupach wypisuj± odpowiednio „nie” ze wskazan± czę¶ci± mowy i formułuj± zasady ortograficzne dotycz±ce pisowni „nie” z : czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami. Przedstawiciel grupy pisze wyrazy na tablicy w tabeli, a pozostałe dzieci j± uzupełniaj±.

      Zapis wniosku: „Nie” z czasownikami  piszemy ł±cznie, natomiast „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami piszemy oddzielnie.

     Rozdanie dzieciom  karty z tekstem do wklejenia w zeszycie z „wyj±tkowymi” czasownikami i omówienie ich pisowni:

 

Nasza babcia od czasu do czasu niedomaga. I teraz co¶ się staruszce przytrafiło. Widać, że dotkliwie cierpi, ale się nie skarży, nie domaga się specjalnej opieki, chociaż niedowidzi. Martwi  się, że musi leżeć w łóżku, bo nie lubi leniuchować, nienawidzi bezczynno¶ci, niepokoi się też, czy mama da sobie radę bez jej pomocy.

        Praca w grupach : 2 grupy pisz± tabliczki ostrzegaj±ce osoby, które zwiedzaj± zoo, dwie pozostałe grupy – tabliczki informuj±ce o tym, jak należy się zachować w lesie.  Zapis najładniejszych sformułowań, np. :

 

w zoo : Nie dokarmiać niedĽwiedzi!                w  lesie: Nie hałasować!

             Nie zbliżać się do klatek!                                  Nie niszczyć zieleni!

             Nie drażnić  zwierz±t!                                        Nie płoszyć zwierzyny!

             Nie wychylać się poza barierki!                        Nie zostawiać butelek i papierów!

        Zwrócenie uwagi, że przeczenie „nie” często występuje w przysłowiach, które s± m±dro¶ci± narodu,

 

np. Z pustego i Salomon nie naleje.

        Rozdanie grupom kart ćwiczeń z przysłowiami do uzupełnienia         

 

                  Grupa A                                                                         Grupa B

 

Powiedziały jaskółki, że......... s± spółki.                         Bez ciekawo¶ci......... m±dro¶ci.

Dzieci i ryby głosu.........                                                 Czego głuchy........., to zmy¶li.

......... licha, kiedy ¶pi.                                                     Żadna praca.........

Od przybytku głowa.........                                               Ten się........., kto nic.........

......... zły doradca                                                            ......... palca między drzwi.

 

                  Grupa C                                                                         Grupa D

Zdrowy chorego.........                                                    Strzeż się........., unikniesz szkody.

......... chodz± parami.                                                    Głow± muru.........

Na upór......... lekarstwa.                                                Pieczone goł±bki.........same do g±bki.

......... dnia przed zachodem słonica.                              ......... wilka z lasu.

Bez pracy......... kołaczy.                                                 Z tej m±ki chleba .........                  

        Odczytywanie uzupełnionych przysłów, sprawdzenie poprawno¶ci ortograficznej.

        Inne ćwiczenia z wykorzystaniem przysłów, np. zabawa w grupach z rozsypankami

 

A ( złoto, nie, się, wszystko, ¶wieci, co)                 B ( lewica, co, wie, czyni, nie, prawica)

C ( oko, tego, widzi, nie, sercu, czego, żal, nie)     D ( niemiłe, co, czyń, nie, tobie, drugiemu)

 

                     Tworzenie przysłów poprzez ł±czenie zdań:

     Jeden traci .............                            niezgoda rujnuje. 

     Zgoda buduje .........                            robi złoto z kamieni.

     Kto pyta...................                            co głodnemu dokucza.

     Nie wie syty ............                            drugi się bogaci.

     Kto się nie leni.........                            nie bł±dzi 

 

                   Uzupełnienie wyrażeń i zwrotów, w których zło¶liwy chochlik zmienił jeden wyraz: 

 Nie szafa zdobi człowieka.                                     Niedaleko pada jabłko od drzewa.

 Żeby kózka nie szalała, toby nóżki nie złamała.     Co za mało, to niezdrowo.                                           

Moment rekreacyjny:

        Przedstawiciele grup oddaj± w scenkach pantomimicznych tre¶ci wybranych przysłów, a  pozostałe grupy je odgaduj±

        Ćwiczenia pozwalaj±ce utrwalić uczniom znaczenie słów: synonim, wyraz pokrewny Dobieranie odpowiednich rzeczowników ( praca indywidualna)

wróg –                                                 zaskoczenie –                             wrogo¶ć –                                  

zło –                                                     uchybienie –                               bezsens –

trwoga –                                              rozgardiasz –                              samowola –

[ nieprzyjaciel, nieład, niegodziwo¶ć, nieposłuszeństwo, niepokój, niedorzeczno¶ć, nienawi¶ć, niespodzianka, nietakt]

 

Dopisywanie do przymiotników pokrewnych przysłówków z przeczeniem „nie”:

 

              niegroĽny –                                                                       doskonały –  

              niewygodny –                                                                    możliwe –                              

              niejasny –                                                                          dokładny –

Rekapitulacja:

        Rozdanie dzieciom kart z tekstem do uzupełnienia:

 

.........łatwa to była sprawa. Koniec roku zbliżał się  ......... uchronnie, a Jacek ......... poprawił

stopni z matematyki i historii. ......... dostateczne oceny spędzały mu sen z oczu, ......... pozwalały o sobie zapomnieć. Wiedział doskonale, że je¶li ......... zda do następnej klasy, rodzice  ......... zabior± go nad morze.

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”