Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

10359  odsłona

Beata Niemiec Kubiak: Rola dyrektora szkoły w rozwoju zawodowym nauczyciela

Beata Niemiec Kubiak

 

Rola dyrektora szkoły
w rozwoju zawodowym nauczyciela

 

 

Kluczową rolę w reformie systemu edukacji odgrywa dyrektor szkoły. [ ... ]
Pozyskanie dyrektorów szkół to warunek konieczny dokonania zmian w oświacie.

 (John Fallow „masa krytyczna zmiany” 1992)

 

 

 

Praca dyrektora szkoły stanowi zagadnienie szczególnie eksponowane w literaturze z zakresu organizacji i kierowania w oświacie. Wynika to z przekonania o znaczącej roli tego czynnika w doskonaleniu i rozwoju procesów edukacyjno-wychowawczych. W dobie reformowania oświaty, dyrektor szkoły musi sprostać szerokim i niekiedy trudnym zadaniom oraz rolom służbowym. Role, różnie ujmowane przez teoretyków zarządzania, wynikają z różnorodnych zadań, które musi on realizować i ponosić osobistą odpowiedzialność za ich wykonanie.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba ukazania postaw i relacji, wynikających z zależności dyrektor szkoły – nauczyciel, poprzez prezentację funkcji i ról tego pierwszego, wpływających stymulująco, bądź hamująco na rozwój drugiego. Autorka w oparciu o literaturę przedmiotu i doświadczenia własne[1] analizuje potrzebę doskonalenia zawodowego nauczyciela, znaczenie oddziaływań dyrektora w tym zakresie, bariery oraz szanse i perspektywy dokonywania zmian. Rozważania te stanowią teoretyczny wstęp do szczegółowego badania metodologicznego zasygnalizowanych problemów oraz ich naukowego opracowania.

 

Rozwinięcia tematu dokonano w następujących podrozdziałach:

 

– Znaczenie potrzeby rozwoju zawodowego nauczyciela

 

– Dyrektor jako opiekun i wychowawca nauczycieli

 

– Sposoby oddziaływania dyrektora na nauczycieli

1. Dostarczanie przykładów

2. Formułowanie zadań

3. Włączanie do procesów decyzyjnych

4. Inne

 

– Źródła trudności

 

– Szanse i perspektywy pożądanych zmian

podsumowaniu należy zauważyć, że doskonalenie systemu oświaty, to w szczególności jakościowy rozwój szkół z ukierunkowaniem na rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela. Właściwy wszechstronny rozwój dokonuje się poprzez osobiste doświadczenia. Zadaniem szkoły jest zadbać, aby były one bogate, różnorodne i wartościowe. Rozwój ucznia jest optymalny, jeżeli proces nauczania i wychowania jest zindywidualizowany oraz realizowany w warunkach zapewniających zaspokojenie prawidłowego rozwoju potrzeb. Sprzyjać temu może świadoma praca pedagogiczna nauczycieli rozumiejących te potrzeby i umiejących je zaspokoić poprzez stwarzanie właściwych sytuacji dydaktyczno-wychowawczych. Stąd też konieczność nabywania przez nauczycieli w procesie własnego kształcenia i doskonalenia kompetencji interpretacyjnych, autokreacyjnych i realizacyjnych. Każdy z nich bowiem może przyczyniać się do sukcesów bądź niepowodzeń szkoły.

Od jakości pracy dyrektora, wg koncepcji wielu teoretyków, zależy rzeczywisty poziom funkcjonowania szkoły. W zakresie obszaru pożądanych zadań, odpowiedzialności i uprawnień dyrektorów szkół, zdania autorów są zróżnicowane. Zgodną tezą jest, że dyrektor otwarty na zmiany i umiejętnie wprowadzający je w życie szkoły, może być gwarantem najwyższej jakości kształcenia, wychowania i opieki.

 

 

Łódź w marcu 2002 r.

Od Redakcji: Cały artykuł do pobrania ze strony Autorki[1] Autorka wykonuje nieprzerwanie od wielu lat zawód nauczyciela (obecnie dyplomowanego); zdobyła też doświadczenia w prowadzeniu form doskonalących nauczycieli oraz na stanowiskach organizatorskich i kierowniczych w oświacie i szkolnictwie artystycznym.


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”