Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

8107  odsłona

B. Niemiec-Kubiak: Umiem już czytać i pisać

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. St. Moniuszki w Łodzi

Beata Niemiec Kubiak,
specjalizacja zawodowa II stopnia
nauczyciel dyplomowany
kształcenia zintegrowanego

 

 

20 lutego 2001 r. lekcja w kl. I A

Blok tematyczny: Umiem już czytać i pisać

Temat:

Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.
Grupowe układanie tekstu swobodnego z wybranymi wyrazami.

 

 

Cele ogólne:

 • doskonalenie techniki czytania poznanych wyrazów,
 • utrwalanie pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi,
 • kształcenie umiejętności układania tekstu swobodnego z wybranymi wyrazami,
 • kształtowanie właściwych relacji podczas pracy w grupie,

 

Oczekiwane efekty aktywności ucznia; uczeń będzie:

 • rozpoznawał spółgłoski miękkie w wypowiadanych przez nauczyciela
 • wyrazach;
 • nazywał rozpoznaną spółgłoskę miękką;
 • wskazywał na planszy zapis rozpoznanej spółgłoski miękkiej; 
 • głośno odczytywał informację do zapamiętania;
 • czytał wyrazy ze spółgłoskami miękkimi;
 • analizował pod kierunkiem n-la pisownię wybranych wyrazów;
 • samodzielnie pisał wyrazy ze spółgłoskami miękkimi;
 • układał zdania z wybranymi wyrazami;
 • współredagował swobodny tekst z wybranymi wyrazami;
 • współdziałał w grupie;
 • czytał głośno tekst ułożony w grupie;

 

Metody:

 • zabawowa,
 • ćwiczenia;

 

Formy pracy uczniów:

 • zbiorowa,
 • grupowa,
 • jednostkowa

 

Środki dydaktyczne:   

 • podręcznik – ćwiczenia „Moja szkoła” nr 6. J. Faliszewskiej,
 • plansze z  poznanymi literami i dwuznakami,
 • wyrazy napisane na tablicy   i kartach  pracy grupowej,
 • przewodnik metodyczny do podręcznika „Moja szkoła” 

 

Sytuacje dydaktyczne:

1.      Zabawa „Gdzie jest miękka spółgłoska?”
(Nauczyciel wypowiada wyrazy, np.: zamek, ciastko, wiedźma, lampa, klasa, dzwonek, dzięcioł, Zosia.
Uczniowie klaszczą w dłonie w momencie usłyszenia spółgłoski miękkiej. Kto się pomyli – daje fant, który wykupi, pisząc w powietrzu dowolną spółgłoskę miękką po jej  wcześniejszym nazwaniu.)

 

2.      Głośne odczytanie informacji do zapamiętania (s. 44 – dot. zasady pisania wyrazów ze spółgłoskami miękkimi).

 

3.      Odczytanie napisanych na tablicy wyrazów: zamek, wiedźma, Jadźka, Zosia, książę i ich analiza w odniesieniu do przeczytanej informacji do zapamiętania.

 

4.      Ćwiczenia w samodzielnym czytaniu i pisaniu wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.

Wykonanie ćwiczenia 27, s. 44 składającego się z 6 poleceń.

Nauczyciel omawia z dziećmi kolejne polecenia ( 1- 6, s. 44 i 45), po czym dzieci samodzielnie pracują. W razie potrzeby uczniów nauczyciel kieruje pracą indywidualnie. Jeśli niektórzy uczniowie nie zdążą wykonać w zaplanowanym czasie ćwiczeń w klasie, powinni je skończyć w domu.

        * Poproście rodziców o sprawdzenie poprawności wykonania ćwiczeń

 

 

5.      Podział uczniów na 4 grupy, których zadaniem będzie ułożyć zdania z wyrazami zapisanymi na tablicy.
Każda grupa otrzymuje kartkę z liniami, u góry której w ramce napisane są wyrazy (te same co na tablicy) oraz instrukcję:

 

 

                                                   Przeczytaj wyrazy w ramce.

                                                             Pomyśl, z czym one tobie się kojarzą.

                                                            Ułóż z nimi zdania.

                                                            Jeden wyraz zastosuj w jednym zdaniu.

                                                            Zdania ułóż tak, aby ciekawie łączyły się w całość.

 

 

ˇ          Nauczyciel głośno, powoli odczytuje instrukcję i sprawdza jej zrozumienie.

ˇ          Uczniowie przystępują do pracy. (fot. 1)ˇ          Grupa zgłasza fakt zakończenia pracy i nauczyciel zawiesza kartkę z tekstem na tablicy.

ˇ          Przedstawiciel grupy głośno odczytuje grupowo zredagowany tekst, przedtem podając ustalony z grupą tytuł. (fot. 2) 

6.        Uczniowie oklaskami wybierają najciekawszy tekst.

7.      W uznaniu uczniowskich umiejętności pisania i czytania, nauczyciel zapowiada lekcję biblioteczną, która odbędzie się następnego dnia i wypożyczenie pierwszej lektury do samodzielnego przeczytania.

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”