Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

12154  odsłona

B. Niemiec-Kubiak: Wprowadzenie w istotę pomiaru czasu

Ogólnokształc±ca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. St. Moniuszki w Łodzi

mgr Beata Niemiec Kubiak,
specjalizacja zawodowa  II stopnia,
nauczyciel dyplomowany
kształcenia zintegrowanego

 

16  lutego 2001 r. Lekcja w klasie IA OSM I stopnia

 

Blok tematyczny: Idzie luty, kuj buty

Temat:
Wprowadzenie w istotę pomiaru czasu. Odczytywanie godzin na zegarze.

 

Cele ogólne:

        kształtowanie pojęcia czas;

        kształcenie praktycznych umiejętno¶ci odczytywanie pełnych godzin na zegarze;

        utrwalenie umiejętno¶ci nazywania kolejnych dni tygodnia;

        wdrażanie do planowania tygodniowego rozkładu zajęć;

 

Cele operacyjne:

Uczeń:

        szereguje na podstawie ilustracji zdarzenia według ich następstwa w czasie;

        pisze wyrazy kojarz±ce się jemu z  wyrazem czas;

        klasyfikuje w grupy wyrazy zbliżone ich tre¶ci±;

        buduje planszę czas;

        hierarchizuje kartoniki z napisanymi pojęciami czasowymi;

        ustala, ile dni ma tydzień;

        nazywa dni tygodni;

        wymienia następuj±ce po sobie dni tygodnia;

        oblicza, ile dni upłynie pomiędzy wskazanymi dniami ( od ... do ...);

        planuje za pomoc± obrazków tygodniowe zajęcia Jacka z podręcznika;

        buduje papierowy model tarczy zegara z elementów znajduj±cych się w wycinance;

        wymienia elementy tarczy zegara;

        ustawia wskazówki modelu zegara na wskazan± godzinę;

        oblicza, ile godzin upływa pomiędzy ...;

        układa zadania dla kolegów;

        wycina kolorowe koła, wg szablonu;

        układa na szarym papierze model zegara;

        ł±czy klejem elementy papierowe;

 

Formy pracy ucznia:

        jednolita zbiorowa, jednostkowa.

 

Metody:

        ćwiczenia, praktycznego działania, pokaz.

 

¦rodki dydaktyczne:

        podręcznik – ćwiczenia „Moja szkoła” nr 6. J. Faliszewskiej;

        gazeta, kartoniki z nazwami dni tygodnia, a także nazwy: wiek, rok, miesi±c, tydzień, doba, godzina, minuta, szablony kół, kolorowe kartony, szary papier, różne kalendarze.

 

 

 

Sytuacje dydaktyczne:

 

1.      Szeregowanie zdarzeń według ich następstwa w czasie (co było, jest, będzie) – wykonanie ćwiczenia 51, s. 28.

 

2.      Z czym kojarzy się wam czas? Nauczyciel umieszcza na tablicy stronę z gazety, u góry której przykleja kartonik z napisem czas. Uczniowie na karteczkach pisz± wyrazy, które kojarz± się im z wyrazem czas. Każdy uczeń może napisać kilka wyrazów, ale jeden wyraz na jednej karteczce. Następnie przypinaj± na tablicy swoje karteczki, ale staraj± się zbliżone nazwy umie¶cić obok siebie. Potem z każdej bliskoznacznej grupy wyrazów wybieraj± jeden i przyklejaj± go na planszę „czas”. Ustalaj±, dlaczego tłem planszy jest kartka z gazety. ( fot. 1)

 

 

3.      Próba ustalenia zakresu czasowego pojęć. Nauczyciel zapisuje na kartonikach podawane przez uczniów pojęcia (wiek, rok, miesi±c, tydzień, doba, godzina, minuta) i razem z nimi przypina kolejno do tablicy. Uczniowie w kilku słowach wypowiadaj± charakterystyczne dla danego pojęcia cechy, które nauczyciel na bież±co zapisuje na kartonikach. (fot. 2)

 

 

4.      Poznanie kalendarza tygodniowego. Nauczyciel spo¶ród uszeregowanych na tablicy nazw wysuwa  kartonik z napisem tydzień. Siedmioro uczniów losuje kartoniki z nazwami dni tygodnia, ustawia się kolejno i przypina na tablicy kolejno następuj±ce po sobie nazwy dni tygodnia. (fot. 3 i 4)

  

 

        Ile dni ma tydzień? Nazwijcie je.

        Który dzień jest pierwszym dniem tygodnia ( drugim, trzecim, ...)?

        Jaki dzień następuje po wtorku?

        Jaki dzień jest dzisiaj?

        Za ile dni będzie niedziela?

        Ile dni upłynie od ¶rody do soboty?

 

Wykonanie ćw. 52 s. 29 (wycinanka 65): wklejaj±c w rubryki z nazwani kolejnych dni tygodnia, uczniowie dowiaduj± się, co Jacek zaplanował sobie na tydzień.

Nauczyciel zadaje pytania dotycz±ce czynno¶ci wykonywanych wskazanego dnia, a także co robił wczoraj, co będzie robił jutro, w sobotę, itp.

 

5.      Nauczyciel prezentuje zgromadzone kalendarze i mówi, że służ± do okre¶lania upływaj±cego czasu. Powstały bardzo dawno, obejmuj± wszystkie dni roku.

 

6.      Zapoznanie z budow± tarczy zegara. Uczniowie buduję model tarczy zegara z elementów  znajduj±cych się w wycinance 66.

7.      Obserwacja różnych zegarów na ilustracji w podręczniku i wypowiedzi uczniów. Ustalenie, że duża wskazówka wskazuje minuty, a mała godziny.

8.      Ćwiczenia w ustawianiu wskazówek modeli zegarów na pełnych godzinach, np. 6.00; 9.00; 12.00; ... itd. ( ćwicz. 54, s. 30).

9.      Odczytywanie na zegarach, która jest godzina? Zapisywanie jej pod zegarami (ćw. 55, s. 30) – ustalenie, że na wszystkich zegarach wskazówka minutowa będzie wskazywała liczbę 12.

 

10.  Rysowanie wskazówek tak, aby zegary wskazywały podan± pełna godzinę (ćw. 56, s. 30).

 

11.  Zadanie:  Jacek wyszedł na podwórko o godzinie 3.00 po południu. Powiedział mamie, że wróci za dwie godziny. O której godzinie wróci? 

 

12.  Uczniowie na swoich zegarach ustawiaj± godziny i rozwi±zuj± zadanie.

 

13.  Układanie podobnych zadań dla kolegów.

 

                                              *    *    *

 

14.  Wykonanie modelu zegara z wykorzystaniem metody origami na bazie kół: sklejenie elementów tarczy zegara z wycinanki 66, wycinanie kół z kolorowego kartonu odrysowanych wg szablonów, zginanie kół zgodnie z pokazem nauczyciela, układanie i przyklejanie poszczególnych elementów na papierze. Indywidualne wykończenie pracy.

      ( fot. 5)

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”