Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

5244  odsłona

Sławomir Czypczar: Wniosek o przyznanie grantu „KREATYWNA SZKOŁA”

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12

ZABRZE 41-808

UL. GEN. WŁ. ANDERSA 64

 

 

 

 

Urząd Miejski w Zabrzu

 

Wniosek

o przyznanie GRANTU

„KREATYWNA SZKOŁA”

 

STYCZEŃ 2003

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Zabrzu

 

PROWADZĄCY:
Nauczyciel  wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego Sławomir Czypczar

 

 

SPIS TREŚCI

                                                                                                                                 

CELE I ZAŁOŻENIA

FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ

OKRESY REALIZACJI GRANTU

KONCERTY MUZYKI MŁODZIEŻOWEJ

„ŚWIECZNIKI”

PRACA RADIOWĘZŁA

SZKOLNA KRONIKA FILMOWA

SZKOLNA GAZETKA

TURNIEJE SPORTOWE

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWYCH

GRUPY ĆWICZEBNE

PLAN PRACY

 

 

 

 

 


             CELE I ZAŁOŻENIA:

 

We współczesnym świecie z jednej strony wzrasta tempo życia, z drugiej niestety maleje funkcja wychowawczo opiekuńcza rodziny. Obecnie na skutek pogoni za pieniądzem lub na skutek bezrobocia częściej niż dawniej występuje dezorganizacja rodziny oraz rozluźnienie więzi społecznych, mamy do czynienia z sieroctwem społecznym. Młody człowiek pozostawiony sam sobie chcąc zaspakajać podstawowe potrzeby psychologiczne bardzo szybko może trafić do grup nieformalnych (często patologicznych i kryminogennych) gdzie będzie akceptowany.

Realizacja tego GRANTU umożliwiłaby pokazanie wielokierunkowości działań, jakie mogliby podejmować młodzi ludzie zaspakajając własne potrzeby z jednej strony, a z drugiej działań przynoszących korzyści środowisku szkolnemu i lokalnemu.

 

1. W szkole obok jej podstawowej funkcji dydaktycznej i wychowawczej powinna dokonywać się również socjalizacja kulturowa, na którą powinno się składać:

–       podnoszenie poziomu kultury osobistej, poprzez wpajanie zasad dobrego zachowania, norm współżycia, uprzejmości i życzliwości wobec innych.

–       wykształcenie nawyków korzystania z dóbr kultury poprzez np.; umuzykalnienie, wyrobienie plastyczne, uczęszczanie do teatru, kina.

–       czynne uczestnictwo w kulturze w sposób najbardziej odpowiadający młodym ludziom.

–       dawanie okazji do satysfakcji ze współtworzenia dóbr kulturalnych.

 

2. Zgodnie z obowiązującą koncepcją wychowania fizycznego zajęcia   rekreacyjno - sportowe prowadzone przeze mnie mają na celu:

a) kształtowanie zdolności przystosowawczych ustroju do zmieniających się warunków życia, pracy i nauki.

b) wyrównanie bilansu ruchowego uczniów.

c) wykształcenie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego jako alternatywy dla bierno-‑konsumpcyjnego trybu życia ( TV, gry komputerowe, nadmierne korzystanie z Internetu).

d) przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia uczniów wynikających z obserwowanej progresji chorób cywilizacyjnych oraz stałego wzrostu schorzeń związanych z wadami postawy dzieci i młodzieży.

e) głębsze integrowanie społeczności szkolnej i włączenie w ten nurt działalności społeczności lokalnej.

 

Mając na uwadze funkcję, jaką powinien spełniać nauczyciel wychowania fizycznego w szkole i środowisku lokalnym w zakresie animacji aktywnego trybu życia w zakresie prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych, zakładam:

a) szerokie uczestnictwo uczennic i uczniów o niskim poziomie ogólnej sprawności fizycznej

b) kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących szeroko pojętych uzależnień (narkotyki, alkohol, tytoń)

c) kształtowanie nawyku FAIR PLAY, bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-‑sportowych

d) kształtowanie umiejętności godnego przyjmowania przegranej

e) wytworzenie pozytywnych więzi interpersonalnych

f)  wszechstronne kształtowanie zdolności psychomotorycznych

g) wszechstronne kształtowanie i wspomaganie rozwoju fizycznego uczniów

h) przygotowanie do współzawodnictwa sportowego na terenie szkoły, dzielnicy, miasta

i)   włączenie zabaw i ćwiczeń orientacyjno-porządkowych wspomagających edukację komunikacyjną (bezpieczna droga do domu)

j)   poprowadzenie większości form GRANTU w sposób jak najbardziej usamodzielniającym młodzież

 

Dalszy ciąg dokumentacji znajduje się tutaj >>

 

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”