Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

4885  odsłona

Sławomir Czypczar: Wniosek o przyznanie grantu „SZKOŁA INACZEJ”

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12

ZABRZE 41-808

UL. GEN. WŁ. ANDERSA 64

 

Urząd Miejski w Zabrzu

 

Wniosek
o przyznanie GRANTU
„SZKOŁA INACZEJ”

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Zabrzu

 

PROWADZĄCY: Nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego

Sławomir Czypczar

 

 

CELE I ZAŁOŻENIA:

 

We współczesnym świecie z jednej strony wzrasta tempo życia, z drugiej niestety maleje funkcja wychowawczo opiekuńcza rodziny. Obecnie na skutek pogoni za pieniądzem lub na skutek bezrobocia częściej niż dawniej występuje dezorganizacja rodziny oraz rozluźnienie więzi społecznych, mamy do czynienia z sieroctwem społecznym. Młody człowiek pozostawiony sam sobie chcąc zaspakajać podstawowe potrzeby psychologiczne bardzo szybko może trafić do grup nieformalnych (często patologicznych i kryminogennych) gdzie będzie akceptowany.

Realizacja tego GRANTU umożliwiłaby pokazanie wielokierunkowości działań, jakie mogliby podejmować młodzi ludzie zaspakajając własne potrzeby z jednej strony, a z drugiej, działań przynoszących korzyści środowisku szkolnemu i lokalnemu.

 

1. Zgodnie z obowiązującą koncepcją wychowania fizycznego zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone przeze mnie mają na celu:

a) Kształtowanie zdolności przystosowawczych ustroju do zmieniających się warunków życia, pracy i nauki

b) Wyrównanie bilansu ruchowego uczniów

c) Wykształcenie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego jako alternatywy dla bierno-konsumpcyjnego trybu życia (TV, gry komputerowe, nadmierne korzystanie z Internetu)

d) Przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia uczniów wynikających z obserwowanej progresji chorób cywilizacyjnych oraz stałego wzrostu schorzeń związanych z wadami postawy dzieci i młodzieży

e) Głębsze integrowanie społeczności szkolnej i włączenie w ten nurt działalności społeczności lokalnej

Od. 1. Mając na uwadze funkcję, jaką powinien spełniać nauczyciel wychowania fizycznego w szkole i środowisku lokalnym w zakresie animacji aktywnego trybu życia w zakresie prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych, zakładam:

a) Szerokie uczestnictwo uczennic i uczniów o niskim poziomie ogólnej sprawności fizycznej

b) Kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących szeroko pojętych uzależnień (narkotyki, alkohol, tytoń)

c) Kształtowanie nawyku FAIR PLAY, bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych

d) Kształtowanie umiejętności godnego przyjmowania przegranej

e) Wytworzenie pozytywnych więzi interpersonalnych

f)  Wszechstronne kształtowanie zdolności psychomotorycznych

g) Wszechstronne kształtowanie i wspomaganie rozwoju fizycznego uczniów

h) Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego na terenie szkoły, dzielnicy, miasta

i)   Włączenie zabaw i ćwiczeń orientacyjno-porządkowych wspomagających edukację komunikacyjną (bezpieczna droga do domu)

j)   Poprowadzenie większości form GRANTU w sposób jak najbardziej usamodzielniającym młodzież

2. W szkole obok jej podstawowej funkcji dydaktycznej i wychowawczej powinna dokonywać się również socjalizacja kulturalna, na którą powinno się składać:

–       Podnoszenie poziomu kultury osobistej, poprzez wpajanie zasad dobrego zachowania, norm współżycia, uprzejmości i życzliwości wobec innych

–       Wykształcenie nawyków korzystania z dóbr kultury poprzez np. umuzykalnienie, wyrobienie plastyczne, uczęszczanie do teatru, kina

–       Czynne uczestnictwo w kulturze w sposób najbardziej odpowiadający młodym ludziom

–       Dawanie okazji do satysfakcji ze współtworzenia dóbr kulturalnych.

 

Dalszy ciąg dokumencji znajduje się tutaj>>


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”