Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

6164  odsłona

Ewaluacja końcowa programu: „Integracja przez sport i wychowanie fizyczne”

mgr Małgorzata Kachniarz

 

Znaczenie integracji przez sport
w rewalidacji uczniów SOSzW w Oleśnicy

 

Integracja, to proces tworzenia się całości z jakichś części, zespalanie się elementów w całość.

Integracja społeczna: zespalanie się w całość grup społecznych wyrażające się częstością i intensywnością kontaktów oraz wspólnotą ideową – prof. dr Mieczysław Szymczak.

Integracja ma olbrzymie znaczenie w rewalidacji osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza przez sport, gdzie nie ma barier pochodzenia, języka czy koloru skóry.

Reforma systemu edukacji daje możliwość każdemu nauczycielowi, wychowawcy tworzenie programów.

Ja również, jako nauczyciel wychowania fizycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy wspólnie z koleżanką mając szanse stworzenia takiego programu opracowałam program, który jest dostosowany do potrzeb naszych uczniów i możliwości ośrodka. Tytuł programu brzmi: „Integracja uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oleśnicy  przez sport”.

Pracując z dziećmi upośledzonymi umysłowo ponad 20 lat zauważyłam, że spotkania sportowe (mecze, turnieje) dają dużo radości i zadowolenia moim wychowankom. Dzięki udziałom w takich imprezach, dzieci są bardziej pewne siebie, chętnie startują i chcą być zauważone, a dobry wynik ich mocno dowartościowuje. Zwłaszcza udział uczniów w imprezach wspólnych z młodzieżą ze szkół masowych, stwarzają możliwości sprawdzenia się i nabycia wiary, że wcale nie są „gorsi”. Dlatego też, program który został opracowany i zrealizowany miał na celu przede wszystkim integrację uczniów w szkole i internacie naszej placówki, integrację z uczniami ze szkół specjalnych województwa i kraju oraz integrację z uczniami ze szkół masowych.

Program przebiegał w III etapach:

I    –  integracja własnym środowiskiem

II   –  integracja z uczniami szkół masowych

III  – integracja z uczniami szkół specjalnych podczas zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich.

 

I

Integracja z własnym środowiskiem polega na zespalaniu uczniów szkoły z uczniami mieszkającymi w internacie ośrodka poprzez mecze w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej.

Organizacja turniejów o tytuł mistrza klasy, szkoły miała na celu integrację z klasą, szkołą. Podczas takich zawodów, które przygotowują psychicznie i fizycznie do zawodów wojewódzkich, uczniowie poznają się i kształtują swoje umiejętności. Nawiązywane są przyjacielskie kontakty.

 

II

Integracja z uczniami szkół masowych polegała przede wszystkim na nawiązaniu kontaktów z uczniami II LO, Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnicy, celem przeprowadzenia sportowych spotkań towarzyskich.

Spotkania takie, dały moim wychowankom wielką szansę podniesienia umiejętności i przygotowania się do zawodów. Udział moich uczniów w imprezach organizowanych wspólnie z uczniami ze szkół masowych był zawsze przemyślany i analizowany, aby uczniowie nie czuli się „ośmieszeni”. Starałam się brać udział wtedy, kiedy byłam naprawdę pewna, że uczniowie są dobrze przygotowani i nie będą się czuli źle. Właśnie dobre przygotowanie i porównywalne wyniki dają poczucie własnej wartości moim uczniom. Pełnię szczęścia daje wygranie meczu lub turnieju. Spotkania z uczniami ze szkół masowych dają niepowtarzalną szansę rozwoju nie tylko fizycznego ale także intelektualnego. Uczniowie mają możliwość nauki prawidłowych zachowań, kultury kibicowania, stosowania zasad fair-play.

 

III

Integracja z uczniami szkół specjalnych podczas zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich „SPRAWNI-RAZEM” polegała na organizacji i udziale w tych zawodach. Na tym etapie integracja ma szczególne znaczenie, ponieważ uczniowie z najlepszych ośrodków wspólnie tworzą drużynę, zespół, który reprezentuje województwo dolnośląskie. Ponieważ odbywają się cykliczne zawody wojewódzkie, które są eliminacjami do cyklicznych zawodów ogólnopolskich nawiązywane są stałe kontakty, przyjaźnie celem stworzenia stałych zespołów i drużyn. Nie ma podziałów między szkołami i to jest bardzo cenne.

 

 

Zrealizowany program „Integracja przez sport” spełnił założone wcześniej cele i zadania. Uczniowie poznali własne środowisko szkolne i pozaszkolne, inne placówki specjalne w województwie i kraju.

Rozwijane były zdolności organizmu do adaptacji w zmiennych warunkach środowiska. Dzięki wyjazdom w różne części naszego kraju uczniowie poznali wiele miast i ich okolic. U uczniów, co można zauważyć, nastąpiło wyraźne poczucie własnej wartości, sprawiedliwości, kultury osobistej oraz szacunek do innych osób, zwłaszcza mniej sprawnych. Obowiązkowość, wytrwałość, zdyscyplinowanie, koleżeńskość i odwaga to cechy, które moi uczniowie z pewnością nabyli i rozwinęli realizując ten program.

Jestem pewna, że realizacja programu, tak duży udział moich uczniów w integracyjnych imprezach sportowych, pozwolił rozładować napięcie i energię nagromadzoną podczas pobytu w szkole.

Stwierdzenie XVI-wiecznego lekarza: „że wysiłek fizyczny może zastąpić każdy lek, a żaden  lek nie zastąpi wysiłku fizycznego” umocniło mnie, że warto realizować program „Integracja przez sport”. Natomiast powyższe wyniki utwierdziły mnie, że program ten należy kontynuować w latach następnych.


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”