Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

24331  odsłona

Maria Bartczak: Współpraca i współdziałanie przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym

mgr Maria Bartczak

Współpraca i współdziałanie przedszkola
z rodzicami i środowiskiem lokalnym    Współdziałanie placówki oświatowej ze społecznością lokalną ma na celu jej uspołecznienie, rozumiane jako ograniczenie wpływu władz administracyjnych na rzecz podporządkowania jej oddziaływaniom samorządowych sił (grup, instytucji społecznych) co w konsekwencji prowadzi do tworzenia własnego mikrosystemu dydaktyczno wychowawczego, odpowiadającego oczekiwaniom społecznym.
   Placówka w której pracuję nie może funkcjonować w sposób wyobcowany z całokształtu procesów i zjawisk społecznych, lecz musi stanowić integralny składnik życia społecznego. Zaś relacja przedszkole - środowisko lokalne musi być wzajemnie stymulowana w swej działalności. W związku z tym, że moja placówka funkcjonuje w środowisku wiejskim należy zwrócić uwagę na przyjęte wzorce kulturowe, aspiracje dotyczące kształcenia i wychowania, standard warunków kulturowych środowiska rodzinnego. Oczywistym staje się fakt że łatwiej realizować zadania oświatowe, gdy się ma licznych, odgrywających znaczną role w życiu wsi sojuszników.

   Współdziałanie mojej placówki ze społecznością lokalną przebiega według następującego planu:

   Zaspakajanie potrzeb rozwojowych dziecka, stwarzanie atmosfery radości, warunków do zabawy i innych form aktywności dziecięcej, kierowanie rozwojem psychofizycznym i poznawanie dzieci, sprawowanie opieki na ich zdrowiem, bezpieczeństwem, wprowadzenie w życie społeczne, rozwijanie procesów poznawczych, sprawności manualnych i technicznych, przygotowanie dziecka do szkoły - kształtowanie dojrzałości fizycznej, emocjonalno - społecznej i umysłowej odbywa się, dzięki współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkołą, do której dziecko będzie uczęszczało.

   Zabezpieczenie środków dydaktycznych do realizacji treści programowych (zabawki, pomoce dydaktyczne, przybory) uzupełniane są w miarę posiadanych środków, przy dużej pomocy ze strony rodziców, władz samorządowych i sponsorów.

   Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo, przestrzeganie terminów badań, kalendarza szczepień realizowane są we współpracy, z miejscowym Ośrodkiem Zdrowia.

   Wykrywanie zaburzeń i opóźnień w rozwoju intelektualnym i psychomotorycznym wychowanków następuje w wyniku badań psychologiczno-pedagogicznych we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

   Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy materialnej i finansowej dzieciom z rodzin o najniższych dochodach (refundacją kosztów żywienia i opłat za przedszkole).

   Współpraca z rodzicami poprzez diagnozowanie środowiska rodzinnego, prowadzenie pedagogizacji rodziców, (zajęcia otwarte dla rodziców, prelekcje, spotkania z lekarzem, psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką, specjalistami innych dziedzin, w zależności od potrzeb, kontakty indywidualne z rodzicami, doradztwo indywidualne, udzielanie pomocy rodzicom dzieci, które wykazują zaburzenia i wady rozwojowe, mikrodefekty w zakresie funkcji pozaintelektualnych).

   Pozyskiwanie przyjaciół i sprzymierzeńców przedszkola.

   Współpraca ze środowiskiem poprzez organizacje imprez okolicznościowych (Choinka Noworoczna, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, pożegnanie sześciolatków).

   Współpraca z władzami gminy w zakresie spraw materialnych, bazowych i organizacyjnych placówki.

   Współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie żywienia, dbałości o stan techniczny bazy lokalowej oraz spraw opiekuńczo - wychowawczych ze względu na wspólnie użytkowany budynek.

   Przedszkole musi być instytucją służebną wobec społeczności lokalnej, stąd staramy się być otwarci na potrzeby społeczne środowiska w którym funkcjonujemy. Nasze działania są ukierunkowane na współpracę ze wszystkimi podmiotami wychowującymi, szczególnie z tymi najbliższymi dziecku (rodzina, rówieśnicy), jak i dalszymi (szkoła, instytucje, władzę samorządowe).
   Na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń związanych z moim miejscem pracy, dostrzegam pilną potrzebę pomocy rodzinie wiejskiej. Przedszkole jako instytucja opiekuńczo - wychowawcza ma na celu kształtowanie szeroko rozumianej świadomości wychowawczej rodziców, na którą składają się czynniki poznawcze, emocjonalno - motywacyjne i behawioralne. W tym celu przedszkole współpracuje z rodzicami w sposób celowy i planowy. Plan współpracy z rodzicami zawsze jest dostosowany do aktualnych potrzeb, zawiera jednak pewne elementy ramowe, które można sprecyzować w postaci następujących zadań:

 1. Bliższe poznawanie dzieci, ich przyzwyczajeń, upodobań.
   - rozmowy indywidualne z rodzicami,
   - rozmowy indywidualne na zaproszenie dyrektora, nauczycielki,
   - rozmowy indywidualne z inicjatywy rodziców,

 2. Pozyskiwanie rodziców do współdziałania z przedszkolem.
   - prowadzenie kącika dla rodziców (aktualne gazetki na tematy wychowawcze, prezentacja nauczanych treści - wiersze, piosenki, opowiadania, zapoznanie z tematami kompleksowymi),
   - ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej,
   - zajęcia otwarte dla rodziców połączone z dyskusją,
   - spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w celu wzbogacania wiedzy pedagogicznej i zdobywania wiedzy na temat rozwoju i zdrowia dziecka,

 3. Zainteresowanie rodziców uroczystościami przedszkolnymi
   - przygotowanie strojów dla dzieci,
   - organizacja atrakcji dla dzieci (prezentów na choinkę, ogniska z okazji Dnia Dziecka, pomoc w wycieczkach),

 4. Pedagogizacja rodziców w celu ujednolicenia wychowania dzieci w domu i w przedszkolu
   - prowadzenie zebrań z rodzicami (tematy dotyczące ogólnych założeń planu pracy przedszkola, planu pracy z rodzicami, warunków prawidłowego rozwoju dzieci, ich zdrowia fizycznego i psychicznego, organizacji uroczystości i imprez przedszkolnych, spotkań ze specjalistami różnych dziedzin - poszerzanie wiedzy pedagogicznej rodziców),

 5. Doskonalenie bazy materialnej przedszkola
   - możliwości i formy pomocy rodziców dla przedszkola (naprawa sprzętu, prace porządkowe i remontowe przy modernizacji bazy lokalowej),

 6. Organizacja pracy Rady Rodziców
   - pomoc Rady Pedagogicznej w opracowaniu wytycznych planu pracy Rady Rodziców, planowanie wydatków ze składek na Radę Rodziców, opracowanie sprawozdań z działalności.


© Maria Bartczak, 62-500 Konin, ul. Stodolniana 6


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA Grudzień, 2002

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”