Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

29909  odsłona

Józef Połeć: Wpływ odkryć geograficznych na przemiany cywilizacyjne

Józef Połeć
nauczyciel SP w Adamówce
37 - 534 Adamówka

WPŁYW ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH
NA PRZEMIANY CYWILIZACYJNE

- konspekt do lekcji historii w klasie VI

Treści programowe:

 •    wybrane elementy cywilizacji Indian Ameryki Środkowej i Południowej,
 •    zmiany w życiu codziennym będące skutkiem odkryć geograficznych.

CELE LEKCJI

Po zakończonych zajęciach uczeń :

ˇ    pamięta:

 • pojęcie plantacja,
 • datę 1492 roku,
 • że rok  1492 uznawany jest za koniec epoki średniowiecza i początek czasów nowożytnych;

ˇ    rozumie:

  • wyżej wymienione pojęcia,
  • wpływ odkryć na zmiany w Europie;

ˇ    potrafi:

 • wskazać na mapie:
  państwa, które uzyskały najwięcej zdobyczy terytorialnych ( Hiszpanię, Portugalię, Francję i Anglię),
  gdzie znajdowały się państwa Inków, Azteków i Majów,
 • opowiedzieć o wybranych osiągnięciach cywilizacyjnych Indian,
 • ocenić postępowanie kolonizatorów względem ludności podbitej,
 • klasyfikować skutki odkryć geograficznych na pozytywne i negatywne,
 • zaznaczyć na taśmie czasu rok 1492 - jako początek nowożytnej ery.

W trakcie zajęć uczeń kształci umiejętności uniwersalne:

 • efektywne współdziałanie w zespole,
 • przygotowanie do publicznych wystąpień,
 • korzystanie z różnych źródeł wiedzy,
 • przyswajanie sobie technik negocjacji.

MATERIAŁY:

 • podręcznik do klasy VI,
 • mapy: "Wielkie odkrycia geograficzne", "Mapa polityczna świata",
 • atlasy,
 • Wydawnictwo multimedialne Optimus Pascal "Historia Świata" prezentujące cywilizacje Indian Ameryki Środkowej i Południowej.

METODY:

 • rozmowa nauczająca,
 • ćwiczenia z taśmą czasu,
 • praca z mapą, atlasem, podręcznikiem,  komputerem (wydawnictwo multimedialne).

STRUKTURA I OPIS LEKCJI:

1. Wprowadzenie

Nauczyciel przedstawia temat lekcji i informuje, że na zajęciach uczniowie poznają elementy cywilizacji Azteków, Inków i Majów, a także zmiany jakie zaszły w życiu  codziennym jako skutek odkryć geograficznych.

2. Rozwinięcie

 • Prowadzący wprowadza uczniów w czas epoki przedkolumbijskiej,
 • Uczniowie przypominają przyczyny odkryć geograficznych i omawiają próby dotarcia do Indii (zaznaczają daty na mapie czasu),
 • Nauczyciel przedstawia wybrane elementy cywilizacji Inków, Azteków i Majów,
 • Uczniowie szukają w podręczniku i wydawnictwie multimedialnym wiadomości na temat rolnictwa i osiągnięć ludów Ameryki Środkowej i Południowej w celu podjęcia decyzji:

Jakie zmiany w życiu codziennym Europejczyków były skutkiem odkryć geograficznych? 

Uczniowie w grupach starają się ustalić odpowiedź, a po prezentacji wiedzy i umiejętności wspólnie redagują odpowiedź:

Odkrycia geograficzne przyczyniły się do:

 1. wprowadzenia nowych roślin i potraw ( kukurydzy, pomidorów, papryki, ziemniaków),
 2. wprowadzenia nowych gatunków hodowlanych ( kaczki, gęsi ),
 3. upowszechnienia kawy, bawełny i herbaty,
 4. łatwiejszego dostępu do kruszców szlachetnych,
 5. rozwoju rzemiosła i handlu,
 6. upowszechnienia przypraw w związku z niższą niż dotychczas ceną.

3. Podsumowanie :

SKUTKI ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH

SKUTKI POZYTYWNE

SKUTKI NEGATYWNE

 • potwierdzenie teorii o kulistości ziemi,
 • poznanie nowych regionów świata,
 • poznanie kultury i cywilizacji ludów Ameryki Środkowej i Południowej,
 • Opracowanie dokładniejszych map świata,
 • Poznanie języków, religii i obyczajów tamtejszych ludów,
 • Sprowadzenie nowych roślin.
 • niszczenie indiańskiej kultury, (wspaniałych posągów, malowideł, świątyń, przetapianie wyrobów ze złota i srebra),
 • zmuszanie tubylców do niewolniczej pracy,
 • wzrost cen żywności wskutek napływu tanich kruszców do Europy,
 • rozwój kolonializmu.

Metody kontroli:

Opisz system dróg królewskich u Inków.


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”