Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

14084  odsłona

Józef Połeć: DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I WYNIKÓW HOSPITACJI DIAGNOZUJˇCEJ

 

Józef Połeć

dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Adamówce

 

 

DOKUMENTACJA  PRZEBIEGU I WYNIKÓW HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ

 

Ramy prawne hospitacji określone zostały rozporządzeniem MEN z dnia 13 sierpnia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym  można zlecić prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz ( Dz.U. nr 67 z 1999 r. p. 759).

W myśl powyższego rozporządzenia hospitacja polega w szczególności na obserwacji wiedzy, umiejętności i postaw uczniów.

Wśród kilku rodzajów hospitacji hospitacja diagnozująca wydaję się być najlepszą formą nadzoru. Odgrywa ogromną rolę w mierzeniu jakości pracy szkoły, jest w tym procesie działaniem kluczowym, ze względu na fakt ukierunkowania na ucznia.

Istota hospitacji diagnozującej - to pokaz  wiedzy umiejętności i postaw uczniów-  koncentrujemy  naszą uwagę na aktywności uczniów

(w szczególności, czy uczniowie wymieniają, porównują, definiują, klasyfikują, wartościują, jak rozwiązują problemy, współpracują ze sobą, czy potrafią zachować się w procedurach demokratycznych przyjętych w życiu szkoły).

 

            Trudno nie podkreślić wielu  plusów tej hospitacji, ponieważ :

 

¨     uświadamia ona nauczycielowi jego ogromną rolę w szkole,

¨     mobilizuje nauczyciela do pracy na wysokim poziomie,

¨     zmniejsza dystans między hospitowanym i hospitującym,

¨     obrazuje fragment obecnego stanu prac nad rozwojem uczniów,

¨     ukierunkowuje przyszłościowo,

¨     umożliwia skupienie się nie tylko na problemie hospitowanej lekcji,

     ale również na zagadnieniach związanych z realizacją pracy szkoły.

 

 

 

Załcznik: Arkusz obserwacyjny lekcji w hospitacji diagnozującej nauczycieli  szkoły podstawowej w Adamówce

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”