Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

7834  odsłona

Zdzisław Majewski: Projekt pakietu diagnostycznego...

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Wydział Cybernetyki

 

PODYPLOMOWE STUDIUM SPECJALISTYCZNE INFORMATYKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACA KOŃCOWA

 

 

 

 

 

Temat:

 

„Projekt pakietu diagnostycznego  przestrzegania zasad i systematyczności oceniania, wynikających
z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kierownik pracy :                                                              Wykonał :

dr inż. Stefan Rozmus                                           mgr inż. Zdzisław Majewski

 

WARSZAWA 2002

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

1. Wstęp

 

2. Analiza Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

 

3. Koncepcja monitorowania przestrzegania zasad wynikających z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

 

    3.1 Dziennik elektroniczny

 

    3.2 Kryteria na podstawie WSO

 

    3.3 Pakiet diagnostyczny

 

4. Projekt pakietu diagnostycznego

 

    4.1 Moduł udostępniający dane kryterialne z WSO

 

        4.1.1 Projekt procedury określającej zadania edukacyjne zdefiniowane przez WSO

 

        4.1.2 Projekt procedury określającej okresy diagnozowania systematyczności oceniania

 

    4.2 Moduł diagnostyczny

 

        4.2.1 Procedura planowanych zadań

 

        4.2.2 Procedura możliwości realizacji zaplanowanych zadań

 

        4.2.3 Procedura sprawdzająca poprawność wpisów do dziennika dotyczących zadań o priorytecie równym 1

 

        4.2.4 Procedura dotycząca systematyczności oceniania

 

        4.2.5 Procedura porównywania zliczeń ilości ocen ucznia z danych przedmiotów

 

5. Moduł raportów

    5.1 Raport dotyczący planowanych i możliwych do realizacji zadań edukacyjnych

 

    5.2 Raport dotyczący poprawności wpisów związanych z zadaniami o najwyższym priorytecie

 

    5.3 Raport dotyczący systematyczności procesu oceniania

 

6. Podsumowanie

 

    Literatura

 

 

 

 

 

 

 

1.   Wstęp

 

 

 

Technologie informatycznego wspomagania w zarządzaniu i dostępie do informacji stają się z dnia na dzień coraz powszechniej stosowanym narzędziem. Szybko rozwijające się systemy rozproszone, w połączeniu z powyższymi technologiami, stanowią poważne wsparcie w zakresie pozyskiwania i obróbki danych. Wielorakość uzyskiwanych wniosków i szybkość dostępu do nich powodują, iż zainteresowanie wspomaganiem informatycznym zatacza coraz szersze kręgi. Zapewne niebawem można się spodziewać, iż narzędzia informatycznego wspomagania zagoszczą na stałe również w szkołach. Już w tej chwili finanse i kadry prowadzone bez odpowiedniego wsparcia informatycznego wydają się czymś archaicznym i niewyobrażalnym!

Przyszłość powinna pokazać, że najbardziej broniący się przed informatyzacją dokument szkolny, jakim jest „papierowy” dziennik lekcyjny, również stanie się przeżytkiem. Zapis elektroniczny stwarza bowiem zupełnie inną jakość utrzymania bieżącego kontaktu „szkoła–dom”.

To, co kiedyś było opowieścią fantastyczną, teraz powoli staje się faktem. W tym miejscu myślę o tradycyjnych wywiadówkach organizowanych kilka razy w roku szkolnym, zamienionych na ciągły kontakt opiekunów uczniów ze szkołą, za pomocą Internetu. Internet, jako „pośrednik” jest coraz popularniejszym narzędziem komunikowania się i realizowania przedsięwzięć różnego rodzaju. Wyobraźmy sobie elektroniczne wizyty w szkole. Czy rzeczywiście jest to takie trudne do wyobrażenia i zrealizowania? Oczywiście nie wykluczy to bezpośrednich kontaktów rodziców ze szkołą, ale z pewnością poprawi doinformowanie o postępach i problemach podopiecznych. Jest to idea, o którą warto zabiegać i nad którą warto pracować. Wymaga ona jednak bieżącej i dobrze przygotowanej informacji. Myślę, że prowadzenie bieżącego dziennika nie jest w stanie takiej informacji stworzyć, a manualne uaktualnienia wymagałyby gigantycznej pracy ze strony nauczyciela, która z kolei przesunęłaby jego wysiłek w stronę biurokracji, a nie w stronę kształcenia i wychowywania ucznia.

Powyższe refleksje prowadzą do wniosków, iż nieuniknionym wydaje się fakt wprowadzenia w najbliższej przyszłości dokumentacji elektronicznej w szkołach, co nie oznacza, że tradycyjny dziennik papierowy zostanie zupełnie zastąpiony przez dziennik elektroniczny. Zaniechanie stosowania dokumentacji tradycyjnej, to z pewnością wydarzenie związane z dalszą przyszłością. Jednym z powodów takiego scenariusza jest świadomość zakorzeniona w ludziach decydujących o losach oświaty i w kadrze pedagogicznej bezpośrednio realizującej proces kształcenia. W tych szkołach, w których odważono się na wprowadzenie układania planu za pomocą profesjonalnego oprogramowania dostępnego na rynku, teraz nie dopuszcza się myśli, iż mógłby nastąpić zwrot ku historii, czyli ręcznej konstrukcji planu zajęć edukacyjnych. Można powiedzieć: cena godna efektów, a wysiłek na miarę uzyskanych korzyści. Podobny los powinien spotkać, i wiem, że spotka, wdrożenie dziennika elektronicznego. Fakty takie, jak związane z oprogramowaniem konstrukcji planu zajęć, nie pozostawiają złudzeń co do tego, czy warto zajmować się zagadnieniem dziennika elektronicznego, jako bazy danych i źródła bieżącej informacji. Warto zatem zainteresować się tworzeniem, rozszerzaniem i udoskonalaniem narzędzi informatycznych, wspomagających funkcjonowanie oświaty. Walka o bieżącą informację, często odpowiednio opracowaną, leży w interesie szkoły i samych zainteresowanych, czyli uczniów i ich rodziców.

W tej pracy chciałbym skupić się na jednym z aspektów umożliwiających przygotowanie bieżącej i wyczerpującej informacji na temat postępów edukacyjnych ucznia tzn. stan opanowania materiału edukacyjnego poprzez uzyskane oceny, ilość i terminy zadań edukacyjnych do zrealizowania itp. Nie należy, jak widać z powyższego, sprowadzać tego zagadnienia tylko do ewidencji ocen! Jest to dużo szerszy i poważniejszy problem, a jego całościowe ujęcie wykracza poza ramy niniejszej pracy.

Aby uzyskać pełną i wysoce obiektywną informację należy zadbać o poprawność i systematyczność oceniania w szerokim znaczeniu. Mam tu na myśli nie tylko „produkt finalny” w postaci oceny, ale również wszystkie towarzyszące jej etapy, od przekazu do oceny, przez planowanie i stawianie zadań edukacyjnych. Prezentowany w pracy projekt pakietu diagnostycznego stanowi pierwszy krok w stronę opracowania narzędzia wspomagającego pracę dyrektora szkoły. Dokonywane przy jego użyciu diagnozy miałyby służyć bieżącej kontroli oceniania prowadzonego przez nauczycieli. Podstawowe czynniki, które wchodziłyby w końcową ocenę poprawności procesu oceniania, to systematyczność i zgodność z ogólnymi i szczegółowymi uregulowaniami prawnymi. Uregulowania takie zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), który musi posiadać każda szkoła. WSO jest jednym z podstawowych dokumentów i opiera się o dokumenty nadrzędne, jakimi są uchwały i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Sens pracy nad stworzeniem takiego pakietu wynika nie tylko z już przedstawionych wymagań, ale również z obserwacji dnia codziennego z życia szkoły. Zasady prowadzenia klasyfikacji, niestety często jeszcze budzą wiele emocji, choć reforma oświaty próbuje jak najbardziej je sformalizować. Opracowane standardy oceniania i zalecenie stosowania naukowych zasad, konstrukcji testów (zgodnych z teorią diagnozy edukacyjnej), jak i opracowane w każdej ze szkół WSO, często jeszcze przegrywają z przyzwyczajeniami i ambicjami oceniających. Brak systematyczności oceniania i nie przestrzeganie WSO, oraz złe rozłożenie zadań edukacyjnych prowadzą do napięć i nieporozumień. Wystawiane oceny są niekiedy przypadkowe i nie niosą żadnej informacji o stanie cząstkowym procesu edukacji. Do nierzadkich przypadków należą oceny końcowe, skonstruowane z jednej lub dwóch ocen cząstkowych, ewentualnie z ocen „produkowanych” w pośpiechu.

Projektowany przeze mnie pakiet, który w swym zamierzeniu chciałbym w efekcie końcowym wdrożyć w szkole, nie rozwiąże wszystkich problemów, ale da możliwość lepszej bieżącej diagnozy procesu oceniania w danej placówce oświatowej. Ponadto widzę w nim narzędzie psychologiczne, w które można wyposażyć dyrektora szkoły. Świadomość oceniających, że sami są również oceniani, może wymusić zwiększenie ich wysiłku w planowaniu i realizowaniu procesu oceniania, a drugiej strony, większą dbałość o zgodność z WSO i metodyką oceniania.

 

Cały dokument do pobrania ze strony Autora


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”