Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

18606  odsłona

Ewa Kociubińska: Roczna ocena opisowa

Ewa Kociubińska

Nauczyciel nauczania zintegrowanego

Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej

e-mail: kocibinski@xl.wp.pl

 

 

 

 

 

 

Roczna ocena opisowa ucznia klasy .................

 

Rok szkolny .................../....................  Semestr..........

 

 

Nazwisko i imię    .................................................................................................

 

Data  urodzenia    ................................................................................................

 

 

I.        Wygląd i zdrowie ucznia

 

1.      Dba o higienę osobistą .......................................................................................................

2.      Dba o stan odzieży  ...........................................................................................................

3.      Często choruje, zgłasza dolegliwości somatyczne ...............................................................

4.      Jest samodzielny ,ma ukształtowane umiejętności samoobsługi ..........................................................................................................................................

5.      Niepokojące objawy (ślady pobicia, niewyspany, niedożywiony, marudny) ...........................................................................................................................................

 

 

II.   Rozwój emocjonalno–społeczny

 

1.      Pogodny, towarzyski, ma dobry kontakt z rówieśnikami
..........................................................................................................................................

2.      Opiekuńczy, pomaga innym, współpracuje  ........................................................................

3.      Opanowany  emocjonalnie, wrażliwy na uczucia innych, tolerancyjny
..........................................................................................................................................

4.      Uczynny, chętnie podejmuje powierzone zadania ...............................................................

5.      Angażuje się w prace społeczne na terenie klasy
..........................................................................................................................................

6.      Obowiązkowy, nie unika trudności
..........................................................................................................................................

7.      Ambitny, odpowiedzialny
.........................................................................................................................................

8.      Pewny siebie, zdecydowany, stanowczy, odporny na stres
.........................................................................................................................................

9.      Bierze udział w zabawach podczas przerw
..........................................................................................................................................

10.  Aktywnie uczestniczy w życiu klasy
..........................................................................................................................................

11.  W sytuacjach konfliktowych reaguje: krzykiem, agresją słowna i fizyczną, lękiem, płaczem, przeciwstawia się
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

12.  Jest podejrzliwy, drażliwy, zależny od innych
..........................................................................................................................................

13.  Refleksyjny, analizuje swoje postępowanie
..........................................................................................................................................

14.  W kulturalny sposób nawiązuje kontakty z nauczycielem i kolegami
..........................................................................................................................................

15.  Posiada umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach
..........................................................................................................................................

16.  Przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole oraz w drodze do i ze szkoły
..........................................................................................................................................

17.  Posiada ukształtowane nawyki i umiejętności poprawnego zachowania się w miejscach publicznych, stosuje formy grzecznościowe
..........................................................................................................................................

18.  Potrafi utrzymać ład i porządek w miejscu nauki
..........................................................................................................................................

19.  Dba o przybory szkolne i podręczniki
..........................................................................................................................................

20.  Nie spóźnia się na zajęcia
..........................................................................................................................................

21.  Szanuje pracę nauczyciela, kolegów i innych ludzi
..........................................................................................................................................

22.  Inne uwagi nauczyciela o zachowaniu ucznia 
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

 

 

 

III.     Rozwój procesów poznawczych.

 

 

1.      Prezentuje prawidłowy poziom spostrzegawczości wzrokowej oraz percepcji słuchowej i słuchu  fonematycznego
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

2.      Wykazuje prawidłową zdolność koncentracji uwagi, jest skupiony, wykonuje polecenia  nauczyciela, prace doprowadza do końca
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

 

3.      Wykazuje prawidłowy poziom procesów myślenia i pamięci w zakresie klasyfikowania i uogólniania
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

4.         Podejmuje aktywność intelektualna, uważa na lekcjach, bierze w nich czynny udział
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

5.        Męczliwość procesów poznawczych jest niewielka, wskazuje zainteresowania pracą na lekcji
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

6.      Wykazuje odpowiednie tempo pracy umożliwiając realizację postawionych zadań, jest samodzielny w pracy
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

7.      Jest przygotowany do lekcji, ma zawsze odrobiona pracę domową
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

8.        Inne uwagi nauczyciela  .......................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

 

 

IV.      Osiągnięcia ucznia.

 

 

A.   W zakresie funkcjonowania w środowisku

 

1.      Odpowiada na pytania pełnym zdaniem
..........................................................................................................................................

2.      Stosuje różne formy wypowiedzi (np. rozmowa kierowana, swobodne wypowiadanie się, opowiadanie, dyskusja, inscenizacja)
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

3.      Posiada bogaty zasób słów ..............................................................................................

4.      Wypowiada kilka zdań o obrazku (stosuje dłuższe wypowiedzi)
.........................................................................................................................................

5.      Potrafi samodzielnie wypowiedzieć się nt. obserwowanych zjawisk
..............................................................................................................................

 

6.      Chętnie deklamuje wiersze .............................................................................................

7.      Zna litery, prawidłowo je różnicuje i wyodrębnia w wyrazie
............................................................................................................................

8.      Czyta: globalnie, głoskuje, sylabami, całymi wierszami, całymi zdaniami ze zrozumienie i naturalną intonacją
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................

9.      Potrafi rozwiązywać zagadki .........................................................................................

10.  Układa zdania z rozsypanki sylabowej, obrazkowo-sylabowej, wyrazowej
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

11.  Wyodrębnia postacie i zdarzenia w czytankach .............................................................

12.  Potrafi czytać tekst po cichu ze zrozumieniem ...............................................................

13.  Potrafi prawidłowo odtwarzać kształt liter, łączyć litery w wyrazy
..........................................................................................................................................

14.  Prawidłowo rozmieszcza litery w liniaturze
..........................................................................................................................................

15.  Nie robi błędów przy przepisywaniu tekstu
..........................................................................................................................................

16.  Bezbłędnie pisze ze słuchu wyrazy .................................................................................

 

B.    Elementy matematyki

 

1.      Jest  dobrze zorientowany w otaczającej rzeczywistości
..........................................................................................................................................

2.      Posiada dobrze wykształcona orientację czasowo-przestrzenną
..........................................................................................................................................

3.      Zna cechy wielkościowe i stosuje je w praktyce
..........................................................................................................................................

4.      Zna i samodzielnie różnicuje figury geometryczne
..........................................................................................................................................

5.      Potrafi tworzyć zbiory, poprawnie przelicza elementy zbioru i porównuje ich liczebność
.......................................................................................................................................

6.      Ma ugruntowane pojęcie liczby ......................................................................................

7.      Poprawnie wykonuje działania na liczbach w zakresie dziesięciu w oparciu o konkrety
........................................................................................................................

8.      Wykonuje działania na liczbach w zakresie dziesięciu bez używania konkretów
......................................................................................................................................

9.      Opanował technikę sprawnego liczenia w zakresie dwudziestu
......................................................................................................................................

10.  Rozszerza zakres wykonywanych działań do pięćdziesięciu
..........................................................................................................................................

11.  Samodzielnie rozwiązuje proste zadania z treścią
..........................................................................................................................................

12.  Samodzielnie układa zadania tekstowe do ilustracji i działania
..........................................................................................................................................

13.  Potrafi posługiwać się miarką i mierzyć długości odcinków
..........................................................................................................................................

14.  Umie samodzielnie dokonać zakupów, płacić za towar
..........................................................................................................................................

15.  Inne uwagi nauczyciela
......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

 

 

C .   W zakresie plastyki

 

1.      Zna barwy i chętnie je stosuje w swych pracach
.................................................................................................................................................

2.      Zachowuje prawidłowe proporcje w rysunku
..................................................................................................................................................

3.      Prawidłowo posługuje się przyborami
..................................................................................................................................................

4.      Zawsze kończy rozpoczęta pracę
..................................................................................................................................................

5.      Dba o estetyczny wygląd swych prac
.................................................................................................................................................

6.      Posiada bogata wyobraźnię i wykorzystuje ja w swych pracach
................................................................................................................................................

7.      Jest sprawny manualnie i chętnie podejmuje działania w tym kierunku
..................................................................................................................................................

 

D .  W zakresie muzyki

 

1.      Lubi uczyć się nowych piosenek
.................................................................................................................................................

2.      Śpiewa zgodnie z melodią ........................................................................................................

3.      Potrafi prawidłowo różnicować dźwięki ..................................................................................

4.      Utrzymuje prawidłowe tempo i rytm 
.................................................................................................................................................

5.      Chętnie uczestniczy we wszystkich zabawach muzyczno–ruchowych
.................................................................................................................................................

 

E.  W zakresie kultury fizycznej

 

1.      Chętnie podejmuje wszelka aktywność fizyczną
...................................................................................................................................................

2.      Potrafi szybko biegać, sprawnie omijać przeszkody, chodzić na czworaka, podskakiwać, skakać przez skakankę
...................................................................................................................................................

3.      Potrafi rzucać i chwytać piłkę ......................................................................................................

4.      Na zajęciach przejawia aktywność, zaangażowanie, wytrzymałość
...................................................................................................................................................

5.      Bierze udział w wycieczkach i imprezach szkolnych .....................................................................

6.      Dba o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo kolegów podczas zajęć ................................

7.      Przestrzega zasad higieny, ćwiczy zawsze w odpowiednim stroju i obuwiu
 ..................................................................................................................................................

8.      Inne uwagi nauczyciela
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

 

 

.............................................................

(wychowawca  klasy)


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”