Piotr  Knaf 

 

1. Scenariusz katechezy - klasa IV Liceum Ekonomicznego

2. Scenariusz katechezy w klasie IV Liceum Handlowego

 

Scenariusz katechezy - klasa IV Liceum Ekonomicznego

 

 

I.                 Część  ogólna

 

1.      Temat katechezy:

 

Internet na katechezie.

        

2.      Cele operacyjne:

Po katechezie uczeń powinien:

-         umieć wyjaśnić potrzebę zastosowania internetu w ewangelizacji świata

-         znać zasady wyszukiwania najważniejszych  katolickich stron internetowych

 

        

3.      Plan katechezy

-         refleksja uczniów nad artykułem " Czas CyberEwangelizacji"

-         zapoznanie z zasadami wyszukiwania katolickich stron inernetowych

-         przeglądanie wybranych katolickich stron internetowych

-         zapoznanie z oficjalną stroną internetową  Stolicy Apostolskiej

 

4.      Metody i formy zaplanowane do przeprowadzenia katechezy

-         dyskusja nad potrzebą wykorzystania internetu w dziele ewangelizacji świata

-         wykład połączony z praktycznym poznawaniem katolickich stron internetowych

        

5.      Środki dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia katechezy:

-         artykuł Ewy Borowik-Dąbrowskiej "Czas CyberEwangelizacji" Angelus.pl

-         stanowisko komputerowe z dostępem do internetu

 

 

 

 

II   Część  szczegółowa

   Ogniwa lekcji

  Metody, formy,

      środki

    Czynności katechety,

       treść katechezy

Czynności ucznia

      Modlitwa

    recytacja;

  poprowadzenie modlitwy;

  - udział w modlitwie;

  Czynności wstępne:

  - sprawdzenie obec-

     ności;

  - zapisanie tematu

     katechezy

  - przeczytanie

     listy uczniów

  - zapis na tablicy

  - przeczytanie listy uczniów

  - zapisanie tematu na tablicy

  - udział w sprawdzaniu

         obecności

  Nawiązanie do pracy

    domowej - refleksja

    nad artykułem "Czas

   CyberEwangelizacji"

  - wypowiedzi

      uczniów

 - polecenie krótkiego stresz-

      czenia artykułu

 - pytania do uczniów:

  * jak autorka określa internet

  * kiedy zachowanie chrześci-

janina  wobec cyber-

przestrzeni jest błędne ?

·        kogo uważa się za twórcę

strony internetowej

Watykanu i jakie jest jego

zdanie o internecie?

  - krótkie streszczenie

  przeczytanego artykułu

 - odpowiedzi na pytania

   Praktyczne poznawa-

   nie katolickich stron

internetowych

   praca ucznia z

    w Internecie

  - polecenie włączenie kompute-

ra i prog. Internet Explorer

-  omówienie zasad odnajdy-

wania katolickich stron

internetowych

  - polecenie otworzenia portalu

WP i katalogu :

     * kultura i sztuka;

     * religie

     * chrześcijaństwo

     * Kościół Rzymsko-Kat.

     * Archidiecezje i diecezje

   - polecenie wyszukania otwo-

rzenia pierwszej z dwóch

stron Archidiecezji War-

mińskiej:

     * Otworzenia katalalogu De-

kanatyi parafie, odnalezie-  nie nie w spisie własnej parafii,

     * wysłanie e-maila do pa-

rafii szkolnej tj. Par.

św. Józefa z prowadzonej

katechezy

 - włączenie komputera i pro-

gramu Internet Explorer

- uważne wysłuchanie

 

 

  - wykonywanie kolejnych

    poleceń zw. z otwieraniem

stron internetowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - odnalezienie adresu włas-

        nej parafii

  - wysłanie e- maila do Par.

św. Józefa przez chętną

osobę

 

 

 

  - polecenie powrotu do strony

     głównej i otworzenia strony

     „Kuria” , a w nim 

     Duszpasterswo Młodzierzy

     Arch. Warm.”, zapoznanie

      z nią.

  - polecenie powrotu do str.gł.

     otworzenie „Linek”, a w

     nich strony  Sióstr Karmeli-

     tanek ze Spręcowa 

  - polecenie powrotu do str. gł.

     i wyjścia z niej

  - polecenie otworzenia

      drugiej strony internetowej

      Arch. Warm., a w niej

      otworzenia strony” Pasterze

      archidiecezji” i krótkie zapo-

      znanie się z nim, otworzenie

      www Kościoły i kaplice

      Archidiecezji i w przypadku

      opisu historii kościoła paraf.

      zapoznanie się z nim

  - polecenie powrotu do kata-

     logu Kościół Rzymsko-

     Katolicki i  wejścia w strony

     internetowe o  Janie Pawle II,

     otworzenia  oficjalnej pol-

     skiej strony Jan Paweł II i

     krótkiego zapoznania się z

     nią

  - polecenie otworzenia oficjal-

     nej strony watykańskiej i

     krótkiego zapoznania się z

      nią.                                               

 - otwieranie i zapoznawanie

     się z poleconymi przez

     katechetę stronami

     internetowymi

   Zadanie domowe

- polecenie

  - zlecenie wykonania pracy  

     domowej:

     * wyjaśnij potrzebę zastoso-

  wania internetu w dziele

  ewangelizacji świata,

      * podaj zasady wyszukiwa-

  nia katolickich stron inter-

  netowych

 

- zapisanie pracy domowej

   Modlitwa

- czytanie

psalmu 24

  - udział w modlitwie

- udział w modlitwie,

   wybrany uczeń czyta

    Psalm 24

 

 

Materiały:

-"Czas CyberEwangelizacji"- Ewa Borowik-Dąbrowska. Angelus .pl

- Pismo św.

- Katolickie strony internetowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariusz katechezy w klasie IV Liceum Handlowego

 

katecheta: Piotr Knaf

 

   I Część ogólna

 

           1. Temat katechezy:

 

ROLA STYGMATYKÓW W KOŚCIELE
NA PRZYKŁADZIE ŚW. OJCA PIO

          2. Cele operacyjne:

         

              Po katechezie uczeń powinien:

              - znać postać św. Ojca Pio

              - rozumieć stygmaty jako zewnętrzny przejaw szczególnego związku z Bogiem

     

             3. Plan katechezy:

                - czynności wstępne (sprawdzenie obecności, modlitwa)

                - analiza postaci Ojca Pio

                - podsumowanie

                - modlitwa

 

 

             4. Metody i formy zaplanowane do przeprowadzenia katechezy

           - praca w domu dotycząca opracowania poszczególnych zagadnień

           - referowanie i analiza zagadnienia

           - prezentacja fragmentów filmu o Ojcu Pio

 

          5. Środki dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia katechezy

            - „W drodze do Boga” G. Majka Poznań 1986

            - „Dziennik” A. la San Marco in Lamis Kraków 2003

            - „ Między niebem a ziemią” film

            - strony internetowe dotyczące stygmatów i osoby Ojca Pio

         

 

 

                      

 

 

 

 

           

     

 

                                II Część szczegółowa

 

Ogniwa lekcji

 

Metody, formy środki

Czynności katechety

treść katechezy

Czynności ucznia

      Modlitwa

    recytacja;

 poprowadzenie mod-

litwy

  - udział w modlitwie;

Czynności wstęp.

- sprawdzenie

   obecności;

- zapisanie tematu

     katechezy

  - przeczytanie

   listy uczniów

  - zapis na tab-

                licy

 - przeczytanie listy ucz-

  niów

 - zapisanie tematu

  - udział w sprawdzaniu

         obecności

Nawiązanie do

wcześniejszego

oglądania filmu o Ojcu Pio

- pogadanka

- krótka synteza poprzed-

  nich lekcji

- przypomnienie poprzed-

  nich tematów

Przedstawienie

zagadnień:

1. Dzieciństwo i

   młodość świę-

tego

 

 

 

 

 

 

 

2. Formacja za-

    konna – czas

    studiów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pierwsze lata

   kapłaństwa

   Padre Pio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Przenosiny do

  San Giovanni

  Rotundo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Stygmatyzacja

   Ojca Pio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Kierownik    dusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Niedoszłe przenosiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pocieszyciel     w cierpieniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Ostatnie lata

życia świętego

 

 

 

 

 

 

Posumowanie

 

 

 

 

 

Modlitwa

 

 

-zapis na tablicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zapis na tablicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zapis na tablicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zapis na tablicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zapis na tablicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zapis na tablicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zapis na tablicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zapis na tablicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zapis na tablicy

 

 

 

 

 

 

 

polecenie zapisania pracy domowej

 

 

 

Modlitwa Ojca Pio

 

 

- wprowadzenie w

  tematykę

- co wyróżniało Franci-

  szka od  innych dzieci ?

 

- doprowadzenie mło-

  dzieży do właściwych

  wniosków

 

 

- wprowadzenie w

  tematykę

 

- co było charakterystycz-

ne  w osobowości  fra

 Pio w stosunku do więk-

szości seminarzystów

 

- doprowadzenie mło-

  dzieży do właściwych

  wniosków

 

 

 

 

- wprowadzenie w

  tematykę

 

- jaki wpływ na osobo-

  wość  Padre  Pio miały

  przeżyte przez niego

  choroby i cierpienia

 

- doprowadzenie mło-

  dzieży do właściwych

  wniosków

 

 

- wprowadzenie w

  tematykę

- prezentacja  fragmentu

  filmu

- jakie uczucie duchowe

  cechowało wówczas

(i nie tylko) Ojca Pio?

- doprowadzenie mło-

  dzieży do właściwych

  wniosków

 

 

- wprowadzenie w

  tematykę

- co wiemy o stygmatach?

- prezentacja  fragmentu

  filmu

 

- jak można określić stan duchowy Ojca Pio po otrzymani stygmatów?

- doprowadzenie mło-

  dzieży do właściwych

  wniosków

 

 

 

 

 

- wprowadzenie w

  tematykę

-  prezentacja fragmentu filmu

- czym cechowało się podejście Ojca Pio do penitenta?

 

- doprowadzenie mło-

  dzieży do właściwych

  wniosków

 

- wprowadzenie w

  tematykę

-  prezentacja fragmentu filmu

- jaki był stosunek Ojca Pio ,a jaki miejscowej ludności wobec decyzji o przeniesieniu?

-doprowadzenie mło-

  dzieży do właściwych

  wniosków

 

- wprowadzenie w

  tematykę

-  prezentacja fragmentu filmu

- co było inspiracją duchową dla decyzji o budowie „Domu ulgi we cierpieniu”?

-doprowadzenie mło-

  dzieży do właściwych

  wniosków

 

- wprowadzenie w

  tematykę

-  prezentacja fragmentu filmu

- co cechowało ostatnie lata życia Ojca Pio?

 

 

- jakie powinno być właściwe podejście człowieka wierzącego do kwestii dogmatów?

 

 

prowadzenie modlitwy

 

 

 

- charakterystyka zagad-

nienia

 - analiza pytania

 

 

- znalezienie odpowiedzi

 na postawione pytanie

 

- zapis odpowiedzi

 

- charakterystyka zagad-

nienia

 

- analiza pytania

 

 

 

 

- znalezienie odpowiedzi

 na postawione pytanie

 

- zapis odpowiedzi

 

 

 

- charakterystyka zagad-

nienia

 

- analiza pytania

 

 

 

 

- znalezienie odpowiedzi

 na postawione pytanie

 

- zapis odpowiedzi

 

- charakterystyka zagad-

nienia

 

 

- analiza pytania

 

- znalezienie odpowiedzi

 na postawione pytanie

 

- zapis odpowiedzi

 

 

- charakterystyka zagad-

nienia

 

 

 

 

 

- analiza pytania

 

 

 

- znalezienie odpowiedzi

 na postawione pytanie

 

 

- zapis odpowiedzi

 

 

 

- charakterystyka zagad-

nienia

 

 

- analiza pytania

 

 

- znalezienie odpowiedzi

 na postawione pytanie

 

- zapis odpowiedzi

 

- charakterystyka zagad-

nienia

 

 

- analiza pytania

 

 

 

- znalezienie odpowiedzi

 na postawione pytanie

 

 

- charakterystyka zagad-

nienia

 

 

- analiza pytania

 

 

 

- znalezienie odpowiedzi

 na postawione pytanie

 

 

- charakterystyka zagad-

nienia

 

 

- analiza pytania i odpo-

wiedź             

 

 

- zapis w zeszytach

 

 

 

 

 

udział w modlitwie

 

 

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004