Opracowała i zajęcia przeprowadziła:                                           

mgr Elżbieta Witkowska

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubartowie

Ul. Legionów 3

21-100 Lubartów

adres do korespondencji

ul. 3-go Maja 20

21-100 Lubartów

e-mail: witkowska@wp.pl

 

 

 

                       Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III

 

 

Krąg tematyczny: Nadchodzi wiosna.

 

Temat dnia: Poznajemy zwiastuny wiosny.

 

Treści działań edukacyjnych: Klasowy turniej wiedzy: „Czy znasz zwiastuny     

                                                   wiosny?”. Dzielenie typu: 612:3. Rozdzielność

                                                   dzielenia względem dodawania. Rozwiązywanie

                                                   zadań tekstowych. Ilustrowanie ruchem znanych

                                                   piosenek o wiośnie. Wykonanie witraża – „Wio-

                                                   senne kwiaty”.

Zamierzenia edukacyjne:

-         Doskonalenie techniki głośnego czytania.

-         Doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem.

-         Doskonalenie umiejętności zawierania myśli w formie zdania.

-         Rozpoznawanie i nazywanie pierwszych wiosennych kwiatów.

-         Poznanie przysłów o wiośnie i zwiastunów wiosny.

-         Rozumienie mądrości ludowych zawartych w przysłowiach.

-         Doskonalenie techniki rachunku pamięciowego.

-         Kształtowanie umiejętności poprawnego formułowania pytań i odpowiedzi do zadań tekstowych.

-         Kształcenie wrażliwości estetycznej.

-         Wdrażanie do przestrzegania zasad turnieju i współdziałania w grupie.

 

Cele operacyjne:

Uczeń:

-         rozpoznaje i nazywa pierwsze wiosenne kwiaty,

-         rozumie pojęcia: „rośliny chronione”, „witraż”,

-         zna przysłowia o wiośnie,

-         rozumie i stosuje zasady obowiązujące w turnieju,

-         układa zadania do formuły matematycznej,

-         czyta ze zrozumieniem,

-         zgodnie współpracuje w grupie,

-         rozwiązuje zadania tekstowe, rebusy i zagadki,

-         dobiera właściwe zakończenia do przysłów,

-         układa melodię do wybranego przysłowia,

-         ilustruje ruchem piosenkę,

-         wykonuje papierowy witraż.

Metody pracy: oparte na słowie – praca z tekstem, rozmowa kierowana;

                          oparte na obserwacji pokaz;

                               oparte na działaniu – kierowanie pracą uczniów, metoda

                          problemowa, metody eksponujące.

 

Formy pracy: zbiorowa, grupowa jednolita i zróżnicowana, indywidualna

                        zróżnicowana.

 

Środki dydaktyczne: karty pracy dla każdego ucznia, rebusy, teksty zaga-

                                    dek, teksty przysłów, ilustracje pierwszych wiosen-

                                    nych kwiatów wraz z nazwami, karta samooceny pra-

                                    cy uczniów, kartoniki do samooceny, szablony witraży

                                    kasety z nagraniami piosenek o wiośnie, instrumenty

                                    perkusyjne.

 

                                    Przebieg zajęć:

 

1.     Powitanie piosenką pt. „Witaj wiosno”.

 

2.     Wprowadzenie do tematu:

a)     Odczytanie hasła z wybieranki sylabowej: Zwiastuny wiosny.

b)    Rozmowa na temat zmian w przyrodzie zaobserwowanych podczas odbytej wycieczki do parku.

 

3.     Turniej wiedzy: „Czy znasz zwiastuny wiosny?”

Omówienie zasad turnieju:

-         klasa podzielona jest na pięć zespołów,

-         odpowiedzi udziela kapitan zespołu lub wyznaczona przez niego osoba,

-         grupy słuchają swoich odpowiedzi.

 

RUNDA I

Rozwiązywanie zagadek słownych.

Ocena wykonania zadania przez poszczególne grupy.

RUNDA II

Rozwiązywanie rebusów nazw pierwszych wiosennych kwiatów.

Sprawdzenie poprawności wykonania zadania i ocena pracy grup.

Przypomnienie, co oznacza nazwa „rośliny chronione”.

Wymienianie przez uczniów nazw innych znanych wiosennych kwiatów.

RUNDA III

Rozpoznawanie pierwszych wiosennych kwiatów na ilustracjach.

Przyporządkowanie nazwy do właściwej ilustracji.

Sprawdzenie i ocena wykonania zadania.

RUNDA IV

Dobieranie zakończeń do przysłów o wiośnie.

Sprawdzenie i ocena prac.

RUNDA V

Układanie melodii do wybranego przysłowia.

Śpiewanie przysłowia zgodnie z wymyśloną melodią.

Wyjaśnienie znaczenia przysłowia.

Ocena wykonania zadania.

 

4.     Podsumowanie turnieju, ocena pracy poszczególnych grup.

 

5.     Taniec: „Krakowiak wiosenny”.

 

6.     Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych.

a) Rozwiązywanie zadania tekstowego

-         analiza treści zadania,

-         układanie i zapisywanie pytania do zadania,

-         rozwiązanie zadania,

-         formułowanie  i zapisywanie odpowiedzi.

b) układanie treści zadania do formuły: 546: 6

-         zapisanie treści zadania w karcie pracy,

-         rozwiązanie zadania,

-         sformułowanie i zapisanie odpowiedzi.

 

7.     Zabawa ruchowa ze śpiewem: „Hej, wiosna”.

 

8.     Wykonanie witraża – Wiosenne kwiaty.

-         Przypomnienie pojęcia „witraż”.

-         Gdzie możemy zobaczyć witraże?

-         Podanie tematu pracy.

-         Wyjaśnienie kolejnych etapów pracy i kryteriów oceny.

-         Praca indywidualna.

-         Słuchanie muzyki A. Vivaldiego „Cztery pory roku – wiosna”.

-         Wystawa prac, próba dokonania oceny.

 

9.     Podsumowanie zajęć i ocena pracy uczniów, dokonanie samooceny.

10. pożegnanie piosenką: „Czas do domu czas!”.

 

 

Literatura:

  1. M. Przybysz-Piwko – „Zbiór przysłów i zagadek dla dzieci”
  2. J. Stec – „Zagadki dla najmłodszych”
  3. L. Kowalczyk, M. Mirowska – „Wybór zagadek dla dzieci”
  4. G. Kapica – „Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym”.

Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004