Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Wyniki powtórzonego konkursu: Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i...

MEN - aktualności - czw., 27/09/2018 - 15:02

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego”.

Morze EKStra możliwości

MEN - aktualności - czw., 27/09/2018 - 14:59

Każdy młody człowiek, który chciałby włączyć się w działania solidarnościowe od dziś może dołączyć do bisko 60 000 chętnych, już zarejestrowanych w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia za pomocą portalu młodzi ludzie i organizacje wymienili ponad 147 000 wiadomości dotyczących udziału w projektach na rzecz innych w krajach uczestniczących w programie. Możliwości, które otwiera Europejski Korpus Solidarności są ogromne – na wszystkie działania nowego programu Komisji Europejskiej do 2020 rok przewidziano budżet wysokości 376 milinów euro. Jeszcze w tym roku na wyjazd młodych ludzi Unia Europejska przeznaczy ponad 44 miliony euro.

Europejski Korpus Solidarności to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi i organizacji w działania solidarnościowe. Program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych, zdobywania nowej wiedzy, doświadczenia zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Nowy program edukacyjny zainaugurował w grudniu 2016 roku Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Europejski Korpus Solidarności zbudowany jest z trzech filarów – każdy z nich stanowi inny rodzaj działania oferowanego młodzieży w wieku od 18 do 30 lat. Działania te są odpowiedzią na potrzeby współczesnej Europy. Zaprojektowane są tak, by wszyscy, którzy chcą pomagać innym, uczyć się i rozwijać, a także zdobywać doświadczenia mogli znaleźć odpowiedni dla siebie projekt. Program skierowany jest również do organizacji, które mogą gościć wolontariuszy, pracowników i stażystów, a także wspierać młodzież w realizacji projektów lokalnych.

Europejski Korpus Solidarności oferuje możliwość zaangażowania się w różne działania.

Projekty Wolontariatu to działania, które są już znane z Programu Erasmus+. Młodzież ma szansę na wyjazd zagranicę, gdzie może spędzić maksymalnie 12 miesięcy. Program oferuje również krótsze działania grupowe oraz możliwość realizacji projektu w Polsce. Organizacje mogą zaprosić do współpracy wolontariuszy, którzy włączą się w codzienną pracę instytucji.

Charakterystyka:

Długość pobytu wolontariuszy: 2-12 miesięcy

Zasięg geograficzny: kraje UE, Kraje Partnerskie

Finansowanie w ramach projektu: zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, koszty podróży, ubezpieczenie, wsparcie językowe, koszty organizacyjne

Drugi filar Europejskiego Korpusu Solidarności stanowią Staże i miejsca pracy. To możliwość, która pozwala młodym ludziom zdobyć doświadczenie  zawodowe, postawić pierwsze kroki na drodze kariery. Pracę bądź staż w organizacjach i instytucjach związanych z sektorem solidarnościowym można rozpocząć nie tylko w kraju, lecz także zagranicą. Firmy mogą zyskać pracowników lub stażystów oraz dofinansowanie niektórych kosztów związanych z ich pobytem.

Charakterystyka:

Długość pobytu pracownika/stażysty: 2-12 miesięcy

Zasięg geograficzny: kraje UE

Finansowanie w ramach projektu: koszty podróży, ubezpieczenie, wsparcie językowe, koszty organizacyjne, dodatek relokacyjny

Projekty Solidarności to działania skierowane do osób i organizacji, które widzą potrzebę zmiany otaczającego je środowiska. Dofinansowanie tego rodzaju projektu umożliwia realizację działań w lokalnej społeczności. Celem tych projektów jest włączenie młodzieży w działania lokalne, zaktywizowanie i wsparcie młodych ludzi we współpracy z mieszkańcami oraz innymi organizacjami.

Charakterystyka:

Długość projektu: 2-12 miesięcy

Zasięg geograficzny: Polska

Dofinansowanie: Koszty zarządzania projektem, koszty wsparcia, koszty nadzwyczajne

Wielowymiarowość Europejskiego Korpusu Solidarności gwarantuje, że każdy młody człowiek będzie miał okazję sprawdzić się w różnych obszarach społecznych aktywności. Udział w jednym działaniu nie wyklucza możliwości zaangażowania się w projekt innego działania.

W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności. Przewodnik po programie oraz wnioski o dofinansowanie dostępne są na stronie www.eks.org.pl. Pierwszy termin składania wniosków o dofinansowanie na wszystkie działania Europejskiego Korpusu Solidarności już 16 października 2018 r. (do godziny 12.00).

Europejskiego Korpusu Solidarności w liczbach

 • 90% środków Europejskiego Korpusu Solidarności przeznaczone będzie na Projekty Wolontariatu i Projekty Solidarności10% na staże i miejsca pracy
 • 20% środków Korpusu będzie przeznaczone na działania krajowe
 • Do końca 2020 roku na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro, w tym w 2018 roku  44,25 mln euro
 • Na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności zarejestrował się już ponad 60 000 uczestników. Dołącz do nich! https://europa.eu/youth/SOLIdARity_pl
 • Uczestnicy Korpusu będą mogli realizować działania solidarnościowe w kraju i poza jego granicami przez okres od 2 do 12 miesięcy
 • 11 czerwca 2018 Komisja Europejska przedstawiła również propozycję budżetu dla Europejskiego Korpusu Solidarności po 2020. Zaplanowano ponad 1.26 mld euro, które umożliwia udział 350 000 młodych osób

Więcej informacji, formularze wniosków: www.eks.org.pl

 

 

 

Wyniki otwartego na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” oraz quizu wiedzy o Niepodległej

MEN - aktualności - czw., 27/09/2018 - 09:35

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie  konkursu  poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli…”  oraz  quizu wiedzy o Niepodległej.

Czas pracy nauczycieli – spotkanie szefowej MEN z Głównym Inspektorem Pracy

MEN - aktualności - śr., 26/09/2018 - 14:35

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się we wtorek, 25 września br. z Głównym Inspektorem Pracy Wiesławem Łyszczkiem.

Celem spotkania było omówienie wspólnych działań w zakresie umacniania właściwego funkcjonowania regulacji prawnych dotyczących czasu pracy nauczycieli po likwidacji tzw. godzin karcianych.

Jest to odpowiedź na sygnały zgłaszane przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność o przypadkach niewłaściwego stosowania przepisów Karty Nauczyciela w tym zakresie. Powyższe działania podejmowane są, tak aby wspierać nauczycieli, wobec których przepisy te nie są przestrzegane.

 

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 21...

MEN - aktualności - śr., 26/09/2018 - 11:30

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 21 września br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 21 września br., wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

 

Teksty polityczne na maturze

Belferblog - wt., 25/09/2018 - 20:58
Byłem dzisiaj na wykładzie eksperta Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi i usłyszałem, że na maturze z polskiego może być tekst polityczny. Tę możliwość wprowadzono kilka lat temu, ale faktycznie jeszcze politycznych tekstów na maturze nie było. No to teraz będą. …

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe przyjęta przez Radę Ministrów

MEN - aktualności - wt., 25/09/2018 - 16:05

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

Głównym celem proponowanych rozwiązań jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, przez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach.

Zmiany zachodzące w polskiej gospodarce oraz na rynku pracy wzmacniają popyt na wysoko wykwalifikowaną kadrę. Systematycznie poprawiające się wskaźniki ekonomiczne kraju oraz najniższe od lat bezrobocie przyczyniają się do odczuwanego przez rynek deficytu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Kształcenie zawodowe jest tym obszarem edukacji, który obok szkolnictwa wyższego, ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki.

Zgodnie z projektem, samorządy otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących w zawodach, na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy, wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Prognoza ta będzie określana przez ministra edukacji narodowej w obwieszczeniu.

Wprowadzono nowe kryterium do podziału subwencji oświatowej polegające na zróżnicowaniu kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego. Wykaz tych zawodów będzie ustalany przez ministra edukacji narodowej w porozumieniu z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w obwieszczeniu.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami i uczniowie technikum będą mogli na podstawie umowy z pracodawcą realizować staż uczniowski. Uczestnictwo w stażach umożliwi uczniowi naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie zakładu pracy oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami. Pracodawca natomiast będzie mógł poznać i odpowiednio przygotować potencjalnego pracownika. Koszty świadczeń pieniężnych, które uczeń otrzyma podczas stażu, zostaną wliczone pracodawcy w koszty uzyskania przychodu.

Aby uczeń osiągnął sukces, niezbędny jest dobrze przygotowany nauczyciel zawodu, doskonalący systematycznie swój warsztat pracy podczas organizowanych przez dyrektora szkoły, obowiązkowych staży branżowych. W efekcie szkoleń branżowych nauczyciele będą cyklicznie podnosić swoje umiejętności i kompetencje, poszerzać swoją wiedzę na temat nowych technologii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w danej branży.

Szkoły uzyskają możliwość bardziej elastycznego dostosowania oferty kształcenia do potrzeb uczących się osób dorosłych, przez prowadzenie krótszych form kursowych (kursów umiejętności zawodowych).

Zgodnie z projektem, szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły gromadzić na wydzielonym rachunku dochody uzyskiwane z prowadzonej w ramach kształcenia w danym zawodzie działalności usługowej.

Zmiany w szkolnictwie branżowym – planowane od roku szkolnego 2019/2020 – koncentrują się również na usprawnieniu i zwiększeniu efektywności egzaminów zawodowych. Egzaminy te z jednej strony powinny weryfikować jakość procesu kształcenia, a z drugiej stanowić przepustkę do sukcesu na rynku pracy. Skuteczność kształcenia zawodowego powinna być mierzona między innymi liczbą absolwentów, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe. Warunkiem otrzymania stosownego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest nie tylko dobre przygotowanie uczniów, ale także przystąpienie do egzaminu, które dotychczas nie było obowiązkowe.

Kuratorzy oświaty wezmą odpowiedzialność za koordynację organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami. Rozwiązanie to ma optymalnie wykorzystać sieć podmiotów realizujących to zadanie, tak aby młodociani pracownicy mogli kształcić się jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Finansowanie zmian zaproponowanych w projekcie ustawy zostało zaplanowane z kilku źródeł. Przewidziano finansowanie m.in. ze środków Funduszu Pracy w wysokości 637 mln zł w latach 2019 – 2020 (zwiększone dofinansowanie dla pracodawców kształcących w zawodach deficytowych, wprowadzenie obowiązkowego egzaminu zawodowego). Dodatkowo w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego planowane jest dofinansowanie szkoleń branżowych nauczycieli. Inne źródła finansowania przyszłych zmian to np. środki części oświatowej subwencji ogólnej, środki z programów edukacyjnych Unii Europejskiej i programów rządowych.

Wprowadzono możliwość zorganizowania przez gminę bezpłatnego dowozu i opieki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej podczas transportu do szkół ponadpodstawowych i ośrodków, w przypadkach innych niż wskazane w prawie oświatowym, jako obowiązkowe.

Ponadto, w odpowiedzi na zmiany związane z tempem i jakością życia, które pociągają za sobą nowe zagrożenia społeczne, w tym dla zdrowia dzieci i młodzieży, zaproponowano rozwiązania służące wzmocnieniu opiekuńczej funkcji szkoły w trzech ważnych obszarach odnoszących się do zdrowia uczniów: skutecznego przeciwdziałania narkomanii, upowszechnienia informacji o opiece stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych, obowiązku zapewnienia uczniom szkoły podstawowej pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas zajęć w szkole oraz możliwości spożycia jednego gorącego posiłku w trakcie dnia w szkole podstawowej.

Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Projekt ustawy skierowany został do dalszych prac w Parlamencie.

III kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - pon., 24/09/2018 - 12:44

Minister Anna Zalewska 18 września br. powołała III kadencję Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Kadencja nowej Rady rozpocznie się 1 października br. i potrwa do 30 września 2019 r.

W skład Rady wchodzi 16 członków i ich zastępców (po jednym z każdego województwa):

 

Dolnośląskie                                                                                                                                

Członek: Małgorzata Kuśmierczyk

Zastępca członka: Wiktor Ziembowicz

Kujawsko-pomorskie

Członek: Jakub Kamiński

Zastępca członka: Dobromir Cezary Szymański

Lubelskie

Członek:  Michał Bogusław

Zastępca członka: Alicja Widz

Lubuskie

Członek: Mikołaj Konopko

Zastępca członka: Michał Reszel

Łódzkie

Członek: Bartłomiej Rosiak

Zastępca członka: Marika Sońta

Małopolskie

Członek: Aleksandra Siwek

Zastępca członka: Katarzyna Łuszczewska

Mazowieckie

Członek: Łukasz Musiatowicz

Zastępca członka: Sebastian Gańko

Opolskie

Członek: Konrad Wandrasz

Zastępca członka: Barbara Łabędzka

Podkarpackie

Członek: Aneta Sijka

Zastępca członka: Iga Karasińska

Podlaskie

Członek: Piotr Wasilewski

Zastępca członka: Mateusz Zdrodowski

Pomorskie

Członek: Jakub Krajnik

Zastępca członka: Martyna Czajka

Śląskie

Członek: Jan Franek

Zastępca członka: Marcelina Kozubek

Świętokrzyskie

Członek: Edgar Kobos

Zastępca członka: Paweł Żelazny

Warmińsko-mazurskie

Członek: Jakub Damulewicz

Zastępca członka: Mateusz Rytlewski

Wielkopolskie

Członek: Sandra Wawrzyniak

Zastępca członka: Agata Kędzior

Zachodniopomorskie

Członek: Robert Skórzyński

Zastępca członka: Michał Barszczak

 

Posiedzenia Rady są zwoływane przez Ministra Edukacji Narodowej. Mogą w nich uczestniczyć także osoby zaproszone przez Ministra, które nie wchodzą w skład Rady.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

Rada przyjmuje stanowiska i opinie w drodze konsensusu na posiedzeniach i w trybie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

Nowym członkom Rady życzymy powodzenia i owocnej pracy!

ZNP a urodziny Springsteena

Belferblog - pon., 24/09/2018 - 07:59
Manifestacja nauczycieli w Warszawie zbiegła się z urodzinami Bruce’a Springsteena w Łodzi. Jako członek obydwu fanklubów, tj. ZNP i Blood Brothers Poland, mam statutowy obowiązek uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach tych organizacji. Takie są zasady i już. Pognałem zatem skoro świt …

Światowe Forum Edukacji Polonijnej

MEN - aktualności - sob., 22/09/2018 - 14:05

W piątek, 21 września br. minister Anna Zalewska wzięła udział w Światowym Forum Edukacji Polonijnej, który był częścią trwającego w Warszawie V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

Podczas obrad Forum w Ośrodku Rozwoju Edukacji, szefowa MEN poinformowała, że ukończone zostały prace nad przygotowaniem projektu ustawy wprowadzającej możliwość awansu zawodowego dla nauczycieli polonijnych, a dotychczasowe szkolne punkty konsultacyjne otrzymają nazwę „polska szkoła”.

Oświata polonijna jest jednym z najważniejszych filarów podtrzymywania i wzmacniania polskości poza krajem. Placówki edukacyjne służą nie tylko nauce języka, lecz także rozwijaniu kultury i tradycji oraz podtrzymywaniu stosunków społecznych z innymi osobami mówiącymi w tym samym języku. To właśnie szkoła staje się ośrodkiem życia Polonii i Polaków na danym terenie.

Uczestnicy Forum dyskutowali miedzy innymi nad rolą oświaty polonijnej i polskiej za granicą, jej rolą w podtrzymywaniu polskości oraz budowie dobrego imienia naszego kraju. Rozmowy dotyczyły też wsparciu jakie powinna otrzymywać oświata poza granicami naszego kraju oraz nauczyciele polonijni.

W ramach Światowego Forum Edukacji Polonijnej dokonano także wręczenia nagród w konkursie Nauczyciel Polonijny 2018.

Z rąk Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, Senator Janiny Sagatowskiej oraz Tomasz Różniak członka Zarządu Krajowego Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” nagrody otrzymała Jolanta Szybka (Francja) z sekcji polskiej w Strasburgu, Renata Maciejczak (Irlandia) z Polskiej Szkoły w Galway oraz Sylwia Woźniak (Włochy) –ze Szkoły Polskiej w Rzymie.

Religia dla nielicznych

Belferblog - czw., 20/09/2018 - 20:37
Obecnie na religię chodzi tak niewiele osób (uczniowie masowo się wypisują), że wypadałoby połączyć kilka klas i stworzyć jedną grupę. Dałoby to sporą oszczędność dla budżetu. Jednak oszczędzania na religii nie przewiduje się. Przynajmniej w większość szkół publicznych w Polsce. …

Briefing prasowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - czw., 20/09/2018 - 17:17

W piątek, 21 września br. o godz. 10:50 w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, ul. Aleje Ujazdowskie 28 (sala konferencyjna, I piętro) odbędzie się briefing prasowy Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w ramach Światowego Forum Edukacji Polonijnej. Wydarzenie jest częścią V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

W briefingu prasowym udział wezmą również: Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janina Sagatowska, Tadeusz Pilat, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Jolanta Tatara, Prezes Kongresu Oświaty Polonijnej.

Tego dnia w ORE odbędzie się konferencja na temat wyzwań dotyczących oświaty polonijnej, w której udział wezmą: parlamentarzyści, przedstawiciele resortów, organizacji polonijnych z Polski i z zagranicy. Tematem konferencji będą zagadnienia dotyczące kształcenia polskich dzieci w szkołach za granicą, rola polskiej oświaty w podtrzymaniu polskości i budowie dobrego imienia naszego kraju. Ponadto w ramach wydarzenia Minister Edukacji Narodowej wręczy nagrody dla Polonijnych Nauczycieli Roku 2018.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych dziennikarzy zarówno na briefing, jak i do udziału w całości konferencji.

Program konferencji

Miejsce: aula ORE na II piętrze

9.00-10.40 Oświata Polonijna i Niepodległa, historia i współczesność
Moderatorzy: senator Kazimierz Wiatr, Tadeusz Pilat
• Wystąpienie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska
• Wystąpienie Senator Janina Sagatowska
• Wystąpienie Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski
09.10-09.30 Przyśpieszenie rozwoju oświaty polonijnej przez ostatnie 10 lat
• Tadeusz Pilat, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
09.30-10.00 Opieka Senatu nad Polonią i Polakami za Granicą w obszarze oświatowym
• Janina Sagatowska, Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
10.00-10.20 Rola Ministerstwa Edukacji Narodowej w procesie budowy polskich instytucji oświatowych poza granicami kraju
• Sebastian Kęciek, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MEN
10.20-10.40 Programy wsparcia szkół polonijnych i polskich za granicą realizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
• Katarzyna Czyżycka, Dyrektor programowy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

10.55-11.15 Przerwa

11.15-12.15 Rola oświaty polonijnej i polskiej za granicą w podtrzymaniu polskości i budowie dobrego imienia naszego kraju
Moderator: Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

• Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska
• Hubert Czerniuk, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
• Iwona Malinowski, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie
• ks. Adam Prorok, Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech

12.15-13.00 Wręczenie Nagród dla Polonijnych Nauczycieli Roku 2018

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Prowadzenie procesu kształcenia i wychowania w szkole – konferencja z udziałem członków kierownictwa MEN

MEN - aktualności - czw., 20/09/2018 - 16:57

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz wiceminister Maciej Kopeć uczestniczyli dziś, 20 września br. w konferencji “Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?” zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Szefowa MEN wskazała, że przy wdrażaniu zmian do dyspozycji dyrektorów szkół od początku byli kuratorzy oświaty i ministerstwo edukacji.

– Chcemy dalej być razem z dyrektorami szkół i organami prowadzącymi przy wdrażaniu zmian i odpowiadać za proces dydaktyczny – zadeklarowała minister Anna Zalewska. – Jesteśmy nie tylko po to, by tworzyć przepisy, nie tylko mówić, że są to dobre przepisy i mają odpowiadać na potrzeby dzieci, ale również musimy być przy ich wdrażaniu. Rekomendować, monitorować i być wsparciem. Od trzech lat mamy kuratoria z prawdziwego zdarzenia, prawdziwy nadzór pedagogiczny – podkreśliła Szefowa MEN.

W pierwszej części spotkania, prof. Andrzej Waśko doradca Prezydenta RP wygłosił wykład dotyczący tożsamości polskiej szkoły i sylwetki jej absolwenta. Dominika Walczak z Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawiła wyniki badań edukacyjnych dotyczący postawy uczniów wobec szkoły, a Jadwiga Mariola Szczypiń, dyrektor ORE omówiła temat, w jaki sposób nadać sens zadawania prac domowych uczniom. Iwona Turowska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 314 w Warszawie zaprezentowała dobre praktyki przy układaniu planów lekcji.

Podczas konferencji w ORE rozmawiano również o nowej podstawie programowej oraz ramowych planach nauczania.

Emilia Różycka, naczelnik wydziału Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w MEN zwrócił uwagę na to, że łącznie w klasach IV–VI 8-letniej szkoły podstawowej tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych zmniejszono aż o 5 godzin – w porównaniu z klasami IV-VI dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej. Godziny te zostały przeniesione do ostatnich klas szkoły podstawowej (do klasy VII i VIII).

Warto zwrócić uwagę na to, że do zwiększenia tygodniowego wymiaru zajęć edukacyjnych przyczyniają się: szkolenie sportowe w oddziale sportowym (szkole sportowej) – co najmniej 10 godzin tygodniowo; szkolenie sportowe w oddziale mistrzostwa sportowego (szkole mistrzostwa sportowego) – co najmniej 16 godzin tygodniowo. Dodatkowe godziny na nauczanie języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w oddziale dwujęzycznym – po 2 godziny tygodniowo w klasie VII i VIII szkoły podstawowej.

Treści nauczania przewidziane dotychczas dla 3-letniego okresu edukacji w gimnazjum zostały częściowo – w odpowiednim zakresie – uwzględnione w podstawie programowej 8-letniej szkoły podstawowej, a częściowo w nowej podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych. Oznacza to, że zakres treści nauczania – wymagań edukacyjnych w nowej podstawie programowej dla szkół podstawowych – został opracowany adekwatnie do określonego w ramowych planach nauczania wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w klasie I i II gimnazjum (59 godzin) został przeniesiony do ogólnego wymiaru godzin 8-letniej szkoły podstawowej, a wymiar tych godzin w klasie III gimnazjum (31 godzin) został przeniesiony do wymiaru godzin 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum.

Podsumowania dyskusji dokonał wiceszef MEN Maciej Kopeć, który zwrócił szczególną uwagę na wyniki badań edukacyjnych dotyczących postawy rodziców oraz uczniów wobec szkoły i nauczycieli.

– Cieszę się, że podczas konferencji wysłuchaliśmy praktyków. Oczekiwania wobec szkoły łączą się także z innymi oczekiwaniami związanymi z przemianami cywilizacyjnymi – wskazał wiceminister edukacji.

W konferencji udział wzięli dyrektorzy szkół, nauczyciele, kuratorzy oświaty oraz przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Relacja wideo z konferencji już wkrótce będzie dostępna na stronie internetowej ORE oraz MEN.

Wyprawka szkolna 2018/2019 przyjęta przez Radę Ministrów

MEN - aktualności - czw., 20/09/2018 - 16:38

W poniedziałek, 17 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Celem przyjętego Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Szacuje się, że pomoc w ramach programu otrzyma ok. 32 269 uczniów  niepełnosprawnych uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego oraz 1300 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczającymi do klasy III szkoły podstawowej, którzy nie będą korzystać z podręcznika z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zostanie udzielona uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 996) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych  szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kwoty 175 zł dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy do kwoty 225 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z  niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w  branżowej szkole I stopnia lub klas I i II branżowej szkoły I stopnia. do kwoty 390 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk  pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego do kwoty 445 zł

Szczegółowe informacje o Rządowym Programie „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2018/2019

Uchwała nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

 

 

 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – życzenia minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - czw., 20/09/2018 - 06:00

Drogie Przedszkolaki,

niech Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka będzie pełen radości, uśmiechu i zabawy.

Pod okiem swoich ukochanych nauczycieli nie tylko rozwijajcie swoje zainteresowania, ale również uczycie się poznawać otaczający Was świat.

Życzę, aby najbliższe miesiące spędzone w przedszkolu były wspaniałą przygodą, a dla Waszych nauczycieli czasem dydaktycznych sukcesów i satysfakcji z pracy.

Spełnienia wszystkich marzeń!

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Wizyta wiceministra Macieja Kopcia w Berlinie

MEN - aktualności - śr., 19/09/2018 - 22:47

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć w środę, 19 września br. złożył wizytę w Berlinie, na zaproszenie Juliane Seifert, sekretarza stanu w Federalnym Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.

Celem spotkania było omówienie spraw związanych z działalnością Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), jej bieżących zadań i wyzwań oraz planu pracy w krótkiej i długookresowej perspektywie.

Oprócz obustronnych rozmów ministrów, podczas wizyty miało miejsce również spotkanie z Zarządem PNWM, dyrektor Ewą Nocoń z warszawskiego biura PNWM oraz dyrektorem Stephanem Erbem z poczdamskiego biura organizacji.

Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił, że dotychczasowy bilans wymiany młodzieży z Polski i Niemiec, obejmujący blisko 3 mln młodych ludzi, jest najlepszą wizytówką PNWM.

– Jestem przekonany, że nowy Zarząd będzie nie tylko kontynuował dobrą, partnerską współpracę obu dyrektorów zarządzających, ale wniesie także nowe elementy służące polsko-niemieckiej wymianie młodzieży, np. zwiększenie zainteresowania wymianą grup defowaryzowanych lub aktywizację dotychczas mało aktywnych regionów Polski i Niemiec – powiedział wiceminister edukacji.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży to międzynarodowa organizacja utworzona w 1991 r. przez rządy Polski i Niemiec. Od 26 lat jej celem jest wspieranie kontaktów między młodzieżą z Polski i Niemiec. W praktyce oznacza to, że PNWM dofinansowuje spotkania i projekty młodzieżowe oraz pomaga w ich zorganizowaniu. Dodatkowo organizacja udziela informacji o sąsiednim kraju, wydaje oraz udostępnia publikacje metodyczne oraz krajoznawcze, a także ułatwia znalezienie partnera.

Informacje na temat PNMW i jej aktywności dostępne są na stronie www.pnwm.org.

Wiceminister Maciej Kopeć gościem I Kongresu Nauczycieli Fizyki w Łodzi

MEN - aktualności - śr., 19/09/2018 - 20:25

W piątek 14 września br. na zaproszenie władz Uniwersytetu Łódzkiego wiceminister edukacji Maciej Kopeć wziął udział w inauguracji I Kongresu Nauczycieli Fizyki.

Celem kilkudniowego Kongresu w Łodzi była integracja środowiska naukowego oraz środowiska nauczycieli fizyki dla wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych działań zmierzających do podnoszenia jakości kształcenia przedmiotu na wszystkich etapach edukacji. Zdaniem organizatorów, potrzeba podejmowania działań ukierunkowanych na osiąganie tego celu wynika z analizy zachodzących we współczesnym świecie przemian związanych z dokonującym się postępem naukowym, technicznym i technologicznym.

Wiceszef MEN w swoim wystąpieniu wskazał, że wdrażana reforma edukacji w nowy sposób określiła miejsce przedmiotów przyrodniczych, w tym fizyki w nowej ośmioklasowej szkole podstawowej i czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Mówił również o systemie kształcenia nauczycieli i doskonaleniu zawodowym, a także przytoczył wnioski z kilku badań dotyczących nauczania przedmiotów przyrodniczych w szkołach oraz nastawienia samych uczniów do nauki i postawy wobec szkoły.

Sesje plenarne i dyskusje panelowe podczas Kongresu dotyczyły najważniejszych praktycznych zagadnień decydujących o możliwości osiągania oczekiwanych efektów nauczania fizyki. Umożliwiły także przeanalizowanie wyzwań, jakie stają przed nauczycielami fizyki wobec dokonujących się przemian.
Kongres Nauczycieli Fizyki to także warsztaty i dyskusje w zespołach tematycznych prowadzone przez znanych fizyków, dydaktyków fizyki, psychologów i pedagogów ze wszystkich ośrodków akademickich kształcących nauczycieli fizyki oraz przez doświadczonych nauczycieli praktyków. Zajęcia te pozwoliły na poznawanie, dyskutowanie i współtworzenie praktycznych rozwiązań, możliwych i koniecznych do wprowadzania do nauczania i uczenia się fizyki przez uczniów.

Obradom I Kongresu Nauczycieli Fizyki towarzyszyła XXIII Jesienna Szkoła „Problemy Dydaktyki Fizyki”. Tegoroczne spotkanie dydaktyków fizyki z ośrodków naukowych w Polsce poświęcone było standardom kształcenia i systemowi doskonalenia nauczycieli fizyki oraz prezentacji badań prowadzonych w dydaktyce fizyki.
Kongres Nauczycieli Fizyki objęty został patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej.

Nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna

MEN - aktualności - śr., 19/09/2018 - 16:10

Przypominamy, że zmuszanie rodziców do kupowania książek, kart obserwacji, kart pracy jest nieuprawnionym nakładaniem na rodziców dodatkowych opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Takie działanie nie ma podstaw prawnych.

Dyrektor przedszkola nie ma upoważnienia prawnego, faktycznego do ustanawiania jakichkolwiek obowiązkowych opłat dla potrzeb realizacji zadań oświatowo-wychowawczych. Gwarantuje to Konstytucja RP i prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe organ prowadzący przedszkole odpowiada za jego działalność. Do zadań organu prowadzącego przedszkole należy m. in.:

– zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

– wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

– wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Ponadto zgodnie z przepisami prawa oświatowego przedszkole nie może pobierać od rodziców innych opłat niż ustalone przez organ prowadzący za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie krótszy niż 5 godzin dziennie, nie więcej niż 1 zł za każdą następną godzinę oraz za wyżywienie.

Przedszkole nie może pobierać również opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego od dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat. Dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku (kalendarzowym), w którym kończy 6 lat (niezależnie od tego czy następuje to 1 stycznia, czy też 31 grudnia danego roku). Rodzice dziecka 6-letniego ponoszą tylko opłaty za wyżywienie.

Zarówno podstawa programowa wychowania przedszkolnego, jak i rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych nie przewidują korzystania w edukacji przedszkolnej z książek, kart pracy, czy kart obserwacji dziecka np. w związku z przygotowaniem diagnozy dojrzałości szkolnej (informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej).

W przypadku wątpliwości można zwrócić się również z prośbą o interwencję do kuratora oświaty lub do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

„Podstawy polityki młodzieżowej” – zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie

MEN - aktualności - śr., 19/09/2018 - 15:38

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie on-line „Podstawy polityki młodzieżowej”, który organizuje Partnerstwo Unii Europejskiej i Rady Europy. Kurs potrwa od 8 października do 18 listopada 2018 r. Będzie on prowadzony w języku angielskim w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

Przedsięwzięcie ma charakter otwarty, ale jest skierowane przede wszystkim do
twórców polityk młodzieżowych na różnych szczeblach, pracowników i liderów młodzieżowych, młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz naukowców zajmujących się młodzieżą.

Uczestnicy kursu poznają podstawowe elementy polityki młodzieżowej (opracowanie, wdrożenie, ewaluacja) oraz jej wpływ na życie młodych ludzi. Będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób polityka umożliwia młodym ludziom bycie aktywnymi obywatelami, czy też jak wspierać młodych ludzi w społeczeństwie, umożliwiać im realizowanie swoich aspiracji oraz wykorzystywanie potencjału.

Celem przedsięwzięcia jest także zachęcenie do zapoznania się z koncepcjami polityki młodzieżowej promowanej przez Radę Europy i Unię Europejską.

Zapisy na kurs odbywają się na stronie https://www.canvas.net/browse/council-of-europe/courses/essentials-of-youth-policy.

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent