Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Rząd przeznaczy 200 mln zł na szkolne stołówki

MEN - aktualności - wt., 02/10/2018 - 19:57

Rada Ministrów w przyjętej dziś uchwale ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Program, który będzie realizowany w latach 2019 – 2023 obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa. Wpisuje się on w aktualne ramy rozwoju kraju, wyznaczone przez Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” będzie uzupełniała pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Stołówka szkolna

„Posiłek w szkole i w domu” poszerzony został o moduł dotyczący wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej dzięki tworzeniu warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku podczas pobytu w szkole. Takie rozwiązanie daje większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania.

W ramach modułu 3 Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje się następujące działania:

1) doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,

2) wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Wsparcie udzielone zostanie organom prowadzącym szkoły w formie dotacji celowej, a w przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w formie dofinansowania.

Na realizację Programu w latach 2019-2023 przewidziano kwotę 200 000 000 zł, pochodzących z budżetu państwa:

1. w 2019 r. – 40 000 000 zł,
2. w 2020 r. – 40 000 000 zł,
3. w 2021 r. – 40 000 000 zł,
4. w 2022 r. – 40 000 000 zł,
5. w 2023 r. – 40 000 000 zł.

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie.

Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji programu wyniesie 2,75 mld zł.

„Posiłek w szkole i w domu” wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku i docelowo zastąpi on dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Juvenes Translatores. Konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej

MEN - aktualności - wt., 02/10/2018 - 16:08

Zachęcamy do udziału w 12. edycji konkursu Juvenes Translatores dla uczniów szkoły średniej w wieku 17 lat (urodzonych w 2001 r.). Konkurs odbędzie się 22 listopada 2018 r.

Co roku w dniu konkursu ponad 3 tysiące uczniów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej tłumaczy jednostronicowy tekst z jednego z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej na dowolny inny język UE. Uczestnicy konkursu mogą wybrać dowolną parę spośród języków urzędowych UE. W tym roku tematem konkursu będzie Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Zawodowi tłumacze z Komisji Europejskiej oceniają prace konkursowe i wybierają najlepsze tłumaczenie z każdego kraju. Wiosną przyszłego roku zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli razem ze swoimi nauczycielami i rodzicami, aby wziąć udział w ceremonii rozdania nagród w siedzibie Komisji Europejskiej.

Aby wziąć udział w konkursie szkoły muszą zarejestrować się na stronie internetowej Juvenes Translatores między 1 września a 20 października 2018 r. Szkoły wybierane są losowo (liczba szkół, które mogą uczestniczyć w konkursie w każdym kraju, zależy od liczby miejsc danego kraju w Parlamencie Europejskim). Więcej informacji o konkursie można uzyskać na następujących stronach:

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores

https://www.facebook.com/translatores

lub też pisząc na adres e-mail: DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu

Konkurs ma na celu promowanie nauki języków i inspirowanie młodych lingwistów. Znajomość języków obcych poprawia sytuację młodych ludzi na rynku pracy, otwierając przed nimi nowe perspektywy w kraju i za granicą. Języki są podstawowym elementem dialogu międzykulturowego, integracji europejskiej
i globalnego obywatelstwa.

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego uwzględniające rozstrzygnięcie złożonych odwołań

MEN - aktualności - wt., 02/10/2018 - 15:41

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej uwzględniające złożone odwołania w otwartym konkursie ofert pn. „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, w ramach Działania 1, Wspieranie zdrowia psychicznego Celu Operacyjnego 3, Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa”

21 czerwca 2019 r. – terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

MEN - aktualności - wt., 02/10/2018 - 14:26

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 termin ten przypada w piątek, 21 czerwca 2019 roku. Tak wynika z przepisów i data ta nie zostanie zmieniona.

Ponadto data zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest też, na mocy odrębnych przepisów (rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych), datą wydania uczniom świadectw. Zatem dzień ten nie może być ustalony przez dyrektora szkoły jako dzień wolny.

Podstawa prawna

Data zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach jest określona w przepisach § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), który stanowi, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bardzo lekkie plecaki

Belferblog - wt., 02/10/2018 - 09:59
Anna Zalewska jeździ po szkołach, waży uczniowskie plecaki i udowadnia, że są lekkie. Wprawdzie niektórzy rodzice lamentują, iż to wszystko fikcja, gdyż nauczyciele wiedzieli o akcji ważenia i nakazali dzieciom zabrać tylko zeszyty, ale czy można wierzyć takim rodzicom? W …

Ogólnopolski Dzień Tornistra

MEN - aktualności - pon., 01/10/2018 - 16:05

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem zainaugurowała dziś, 1 października br. Ogólnopolski Dzień Tornistra wspólnie z uczniami i kadrą pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 316 na warszawskim Bemowie.

Ogólnopolski Dzień Tornistra to akcja edukacyjna, która ma na celu zwrócenie uwagi rodzicom, uczniom i nauczycielom na zjawisko przeciążonych plecaków. Chcemy, aby przedsięwzięcie to na stałe wpisało się w kalendarz szkolny i odbywało się raz w roku we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, w tym w szczególności w szkołach podstawowych.

Przeciążone tornistry to temat, który rokrocznie pojawia się w przestrzeni publicznej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu przeciwdziałania zjawisku zbyt ciężkich plecaków podejmowane są różnorodne działania o charakterze legislacyjnym, organizacyjnym oraz edukacyjnym. Pomimo tych aktywności spotykamy się z niepokojem ze strony rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Celem Ogólnopolskiego Dnia Tornistra jest poinformowanie o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy.

Podczas wizyty w Szkole Podstawowej nr 316 minister Anna Zalewska podkreśliła, że waga tornistra jest złożonym problemem, a działania zarówno MEN, jak i nauczycieli, rodziców muszą mieć charakter stały i obejmować swoim zasięgiem różnorodne rozwiązania przy współpracy z innymi podmiotami.

– W tornistrach uczniów możemy znaleźć wszystko to, co lubią, co wydaje im się potrzebne i ważne, m.in. słowniki, pamiętniki, zabawki, gry. Dzieci często nie zdają sobie sprawy z tego, że każda dodatkowa rzecz w plecaku, to zbędny i szkodliwy ciężar. Proszę również rodziców by zwracali uwagę na to co ich dziecko nosi w plecaku szkolnym – powiedziała szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska zwróciła uwagę również na to, że nauczyciele przy realizowaniu podstawy programowej nie muszą korzystać z tradycyjnych podręczników. Warto, aby korzystali z zasobów internetu, w tym m.in. bezpłatnych materiałów edukacyjnych, a także e-podręczników, z których można korzystać podczas zajęć.

Zgodnie z przepisami oświatowymi, dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników, ćwiczeń w szkole, bez potrzeby codziennego ich noszenia. Dzięki Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu wiemy, że większość szkół takie miejsce zapewnia. Dodatkowo większość samorządów dba o to, aby szkoły były wyposażone w szafki czy półki przeznaczone do tego celu.

Podczas swojego wystąpienia minister edukacji podkreśliła, że w przygotowanym rozporządzeniu wzmocnimy został przepis obligujący dyrektora szkoły do zapewnienia takiego miejsca uczniom.

– Kończymy pracę nad projektem rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Apeluję do dyrektorów i nauczycieli o to, aby przypominali uczniom, żeby nie nosili w tornistrach książek czy ćwiczeń, które nie wynikają z zajęć lekcyjnych w danym dniu – powiedziała szefowa MEN.

Prawo oświatowe obliguje dyrektorów szkół, aby przy planowaniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględniali oni równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, potrzebę zróżnicowania zajęć w każdym dniu, biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów do intensywnego wysiłku umysłowego uczniów w ciągu dnia.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, która została przyjęta przez Radę Ministrów, od 1 stycznia 2020 r. podręcznik w postaci papierowej powinien być dostępny również w wersji cyfrowej, stanowiącej proste odwzorowanie treści zawartych w podręczniku papierowym, zamieszczonej na nośniku elektronicznym lub w Internecie.

Wprowadzenie tego wymogu ma na celu umożliwienie szkołom / uczniom wyboru dogodnej dla nich wersji podręcznika. Dostęp do cyfrowej wersji podręcznika służyć będzie również uczniom niepełnosprawnym dla których, z uwagi na daną niepełnosprawność, cyfrowa wersja podręcznika jest dogodniejsza do odczytu aniżeli papierowa.

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Tornistra w Szkole Podstawowej nr 316, minister Anna Zalewska i Główny Inspektor Sanitarny uczestniczyli w lekcji z udziałem uczniów z klasy III poświęconej tematyce profilaktyki zdrowotnej, która w znacznej mierze będzie poświęcona tornistrowi. Ministrowie uczestniczyli także w lekcji wychowania fizycznego połączonej z elementami profilaktyki wad postawy z prelekcją ratownika medycznego.

SP 316 realizując różnego rodzaju działania o charakterze innowacyjnym zaprosiła uczestników
Ogólnopolskiego Dnia Tornistra na występ Szkolnej Orkiestry Mandolinowej JUNO WARS, która realizuje autorski program Aleksandry Stadnickiej-Wawer. To wyjątkowy zespół nagradzany na wielu konkursach.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji, uczniom, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w obchody Ogólnopolskiego Dnia Tornistra.

1 października – Ogólnopolski Dzień Tornistra

MEN - aktualności - ndz., 30/09/2018 - 22:01

W poniedziałek, 1 października br. w Warszawie w godzinach 9:00-11:00 szefowa MEN razem z Głównym Inspektorem Sanitarnym wezmą udział w Ogólnopolskim Dniu Tornistra.

Szczegółowy program

Data: Poniedziałek, 1 października 2018r.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 316, ul. Szobera 1/3, Warszawa – Bemowo

Możliwość parkowania samochodów tylko na parkingach osiedlowych.

9.00-9.40
Lekcja z udziałem uczniów z klasy III c szkoły podstawowej o tematyce profilaktyki zdrowotnej, która w znacznej mierze będzie poświęcona tornistrowi.

Media: Foto opp

10.00-10.30
Konferencja prasowa Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa.

Miejsce: sala 102, I piętro

10.30-10.45
Zwiedzanie stanowisk propagujących w formie zabawy właściwe zachowania zdrowotne

Miejsce: korytarz szkolny , I piętro

stanowisko – informacje o budowie kręgosłupa
stanowisko- ćwiczenia korygujące wady postawy
stanowisko – wybór właściwego tornistra
stanowisko – pakowanie tornistra do szkoły

Media: foto opp

10.45-11.30
Lekcja wychowania fizycznego z elementami profilaktyki wad postawy poprzedzona prelekcją ratownika medycznego. (udział gości w części zajęć do godziny 11:00).

Miejsce: sala gimnastyczna, parter szkoły

Media foto opp

Dodatkowych informacji ze strony MEN udzielają:
Justyna Sadlak, tel. 667 633 553.
Instalacja kamer, parkingi – Hanna Lipińska, tel. 784 465 652.

*************

Ogólnopolski Dzień Tornistra to akcja edukacyjna, która 1 października br. rozpoczyna projekt pn. Miesiąc ważenia tornistrów.

Przeciążone tornistry to temat, który rokrocznie pojawia się w przestrzeni publicznej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu przeciwdziałania zjawisku zbyt ciężkich plecaków podejmowane są różnorodne działania o charakterze legislacyjnym, organizacyjnym oraz edukacyjnym. Pomimo tych aktywności spotykamy się z niepokojem ze strony rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Celem Ogólnopolskiego Dnia Tornistra jest poinformowanie o działaniach  Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy.

Chcemy, aby przedsięwzięcie to na stałe wpisało się w kalendarz szkolny i odbywało się raz w roku we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, w tym w szczególności w szkołach podstawowych. W tym dniu chcemy sprawdzać, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne. Przypomnimy również o tym, że dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników w szkole, bez potrzeby codziennego ich noszenia. Również w tym dniu wszyscy kuratorzy oświaty zainaugurują akcję w swoich regionach.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Cała oświata w nerwach

Belferblog - ndz., 30/09/2018 - 16:53
Przyzwyczaiłem się, że nauczyciele są zdenerwowani. Taka praca. Im bliżej tablicy, tym większe nerwy. Spokojniejsi byli pracownicy w urzędach oświatowych – kuratorium, wydziale edukacji czy OKE. Niestety, ostatnio i oni zrobili się krzykliwi. Parę dni temu byłem na wykładzie eksperta …

Wizyta Minister Anny Zalewskiej na Węgrzech

MEN - aktualności - ndz., 30/09/2018 - 13:24

W dniach 27-29 września br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przebywała z wizytą w Budapeszcie.

Podczas pobytu na Węgrzech szefowa MEN wspierała polską reprezentację podczas największego konkursu umiejętności zawodowych EuroSkills 2018

Jednym z elementów wizyty w Budapeszcie były spotkania z Polonią. Minister edukacji odwiedziła polskie szkoły i spotkała się z przedstawicielami środowiska polonijnego.

W sobotę, 29 września minister Anna Zalewska odwiedziła Ogólnokrajową Szkołę Polską na Węgrzech, a także Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, gdzie wzięła udział w lekcji języka polskiego. Po wizytach w szkołach minister edukacji spotkała się ze środowiskiem polonijnym. Tematem rozmów były m.in. możliwości wsparcia dzieci polonijnych przez państwo polskie, a także działania ministerstwa na rzecz dzieci i nauczycieli za granicą. Rozmawiano również o wprowadzonej do projektu ustawy prawo oświatowe zmianie nazwy Szkolnych Punktów Konsultacyjnych na „polskie szkoły”. To przywrócenie rangi tych placówek w kształceniu polskich dzieci za granicą.

Po spotkaniach z Polonią minister Anna Zalewska wspólnie z ambasadorem RP na Węgrzech Jerzym Snopkiem złożyli wieńce pod pomnikami gen. Józefa Bema i Solidarności Polsko-Węgierskiej.

Medal Doskonałości w konkursie EuroSkills

MEN - aktualności - ndz., 30/09/2018 - 13:15

W dniach 27 i 28 września br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska kibicowała naszej reprezentacji podczas konkursu EuroSkills w Budapeszcie.

W zawodach wzięło udział 8 najzdolniejszych w Polsce uczniów, którzy sprawdzali swoje umiejętności w siedmiu konkurencjach: gastronomii, florystyce, fryzjerstwie, mechatronice, murarstwie, ciesielstwie, fryzjerstwie oraz tynkarstwie i suchej zabudowie. Reprezentanci naszego kraju zostali wybrani między innymi spośród laureatów olimpiad, turniejów, konkursów branżowych oraz osób rekomendowanych przez przedstawicieli stowarzyszeń pracodawców i pracodawców.

Maciej Pisarek, absolwent Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim, zdobył Medal Doskonałości w konkursie EuroSkills. Serdecznie gratulujemy!

Udział polskiej reprezentacji w EuroSkills 2018 możliwy był dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W Budapeszcie nasz kraj reprezentowali:

 • Przemysław Krasnodębski z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie,
 • Mateusz Dąbrowski z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie,
 • Robert Stachowski z Zespłu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku,
 • Sylwia Leszczyńska reprezentująca Kwiaciarnię Girlanda w Białystoku. Trenerzy: Stowarzyszenie Florystów Polskich,
 • Maciej Pisarek z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Dawid Grodzki i Bartosz Trocha z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Tymoteusz Dubiński z Państwowej Szkoły Budownictwa w Gdańsku.

EuroSkills to największy w Europie konkurs umiejętności zawodowych w którym rywalizują zawodnicy z całej Europy. Konkurs odbywa się co dwa lata i służy zachęcaniu młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promocji najnowszych rozwiązań w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Podczas EuroSkills 2018 w Budapeszcie, w 37 specjalizacjach branżowych zmierzyło się ponad pięciuset zawodników, którzy przez trzy dni brali udział w zmaganiach konkursowych pod okiem ekspertów i sędziów z 28 państw członkowskich UE.

Kolejne zawody odbędą się za rok w Kazaniu (Rosja), a w 2020 roku w austriackim Graz.

 

 

Niechciany rocznik gimnazjalistów

Belferblog - sob., 29/09/2018 - 18:07
2019 to w szkołach maturalnych rok podwójnego naboru. Licea już teraz podejmują decyzję, ile otworzą klas trzyletnich – dla absolwentów gimnazjów, a ile czteroletnich – dla absolwentów podstawówek. Na pewno zespołów nie będzie dwa razy tyle. Jeśli w liceum zawsze …

Zapowiedź wizyty minister Anny Zalewskiej na Węgrzech

MEN - aktualności - czw., 27/09/2018 - 19:14

W dniach 27-29 września br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w Budapeszcie (Węgry) weźmie udział w największym konkursie umiejętności zawodowych EuroSkills 2018.

Szefowa MEN będzie wspierać polską reprezentację, 8 najzdolniejszych uczniów, którzy sprawdzą swoje umiejętności w siedmiu konkurencjach konkursowych. Podczas wizyty na Węgrzech, minister edukacji odwiedzi także polskie szkoły i spotka się z przedstawicielami środowiska polonijnego.

Podczas EuroSkills 2018 ponad pięciuset zawodników przez trzy dni bierze udział w zmaganiach konkursowych pod okiem ekspertów i sędziów z 28 państw członkowskich UE. Polscy uczniowie konkurują w 7 branżach: gastronomii, florystyce, fryzjerstwie, mechatronice, murarstwie, ciesielstwie, fryzjerstwie oraz tynkarstwie i suchej zabudowie.

Reprezentanci naszego kraju uczestniczący w EuroSkills 2018 zostali wybrani między innymi spośród laureatów olimpiad, turniejów, konkursów branżowych oraz osób rekomendowanych przez przedstawicieli stowarzyszeń pracodawców i pracodawców.

Konkurs doskonale wpisuje się w strategiczne działania MEN, które kładzie nacisk na odbudowę szkolnictwa zawodowego i branżowego w Polsce. Celem toczących się zmian jest jak najskuteczniejsze przygotowanie uczniów do konkretnych zawodów, a tym samym, jak najszybsza reakcja na zapotrzebowanie zmieniającego się rynku pracy, minimalizowanie groźby bezrobocia wśród młodych ludzi wchodzących na tenże rynek pracy.

Ostatni raz Polska uczestniczyła w zawodach Euroskills w 2010 roku. Wówczas reprezentowało nasz kraj 8 zawodników w 6 konkurencjach i konkurencji pokazowej w zawodzie ciesielstwo.

Udział polskiej reprezentacji w EuroSkills 2018 możliwy był dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W sobotę, 29 września minister Anna Zalewska odwiedzi Ogólnokrajową Szkołę Polską na Węgrzech, a także Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, gdzie weźmie udział w lekcji języka polskiego. Tego dnia szefowa MEN złoży również wieńce przed Pomnikiem Generała Józefa Bema i Solidarności Polsko-Węgierskiej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Sejm Dzieci i Młodzieży z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - czw., 27/09/2018 - 17:14

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś w XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Podczas czwartkowego posiedzenia młodzież dyskutowała nad przygotowanym przez siebie projektem uchwały dotyczącym popularyzacji wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny posłów pierwszego Sejmu Niepodległej Polski. Ponadto uczestnicy sesji zadawali pytania wiceszefowi MEN.

Wiceminister Maciej Kopeć odpowiadając młodym posłom, wskazał na kluczowe kompetencje XXI w. i zmiany w podstawach programowych kształcenia ogólnego. Zwrócił również uwagę na ciągłość postulatów i zadań, jakie stały przed Polakami w dwudziestoleciu międzywojennym, a dzisiejszymi wyzwaniami polskiej szkoły.

– Jeżeli chcemy budować nowoczesne państwo, obok nauczania informatyki i języków obcych potrzebna jest też wiedza z przedmiotów przyrodniczych i historii – powiedział wiceminister edukacji.

Celem tegorocznej, jaki i poprzednich, sesji SDiM jest kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz państwowej. Ma on też na celu popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Sejmie Ustawodawczym II RP, co jest istotne ze względu na 100-lecie odzyskania niepodległości.

Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym, konkursem, w którym nagrodą dla najlepszych 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski jest udział w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu. Jest on skierowany do uczniów w wieku 13-17 lat.

Organizatorami XXIV sesji SDiM poza Kancelarią Sejmu, byli – podobnie jak w ubiegłych latach: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Wyniki powtórzonego konkursu: Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i...

MEN - aktualności - czw., 27/09/2018 - 15:02

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego”.

Morze EKStra możliwości

MEN - aktualności - czw., 27/09/2018 - 14:59

Każdy młody człowiek, który chciałby włączyć się w działania solidarnościowe od dziś może dołączyć do bisko 60 000 chętnych, już zarejestrowanych w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia za pomocą portalu młodzi ludzie i organizacje wymienili ponad 147 000 wiadomości dotyczących udziału w projektach na rzecz innych w krajach uczestniczących w programie. Możliwości, które otwiera Europejski Korpus Solidarności są ogromne – na wszystkie działania nowego programu Komisji Europejskiej do 2020 rok przewidziano budżet wysokości 376 milinów euro. Jeszcze w tym roku na wyjazd młodych ludzi Unia Europejska przeznaczy ponad 44 miliony euro.

Europejski Korpus Solidarności to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi i organizacji w działania solidarnościowe. Program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych, zdobywania nowej wiedzy, doświadczenia zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Nowy program edukacyjny zainaugurował w grudniu 2016 roku Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Europejski Korpus Solidarności zbudowany jest z trzech filarów – każdy z nich stanowi inny rodzaj działania oferowanego młodzieży w wieku od 18 do 30 lat. Działania te są odpowiedzią na potrzeby współczesnej Europy. Zaprojektowane są tak, by wszyscy, którzy chcą pomagać innym, uczyć się i rozwijać, a także zdobywać doświadczenia mogli znaleźć odpowiedni dla siebie projekt. Program skierowany jest również do organizacji, które mogą gościć wolontariuszy, pracowników i stażystów, a także wspierać młodzież w realizacji projektów lokalnych.

Europejski Korpus Solidarności oferuje możliwość zaangażowania się w różne działania.

Projekty Wolontariatu to działania, które są już znane z Programu Erasmus+. Młodzież ma szansę na wyjazd zagranicę, gdzie może spędzić maksymalnie 12 miesięcy. Program oferuje również krótsze działania grupowe oraz możliwość realizacji projektu w Polsce. Organizacje mogą zaprosić do współpracy wolontariuszy, którzy włączą się w codzienną pracę instytucji.

Charakterystyka:

Długość pobytu wolontariuszy: 2-12 miesięcy

Zasięg geograficzny: kraje UE, Kraje Partnerskie

Finansowanie w ramach projektu: zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, koszty podróży, ubezpieczenie, wsparcie językowe, koszty organizacyjne

Drugi filar Europejskiego Korpusu Solidarności stanowią Staże i miejsca pracy. To możliwość, która pozwala młodym ludziom zdobyć doświadczenie  zawodowe, postawić pierwsze kroki na drodze kariery. Pracę bądź staż w organizacjach i instytucjach związanych z sektorem solidarnościowym można rozpocząć nie tylko w kraju, lecz także zagranicą. Firmy mogą zyskać pracowników lub stażystów oraz dofinansowanie niektórych kosztów związanych z ich pobytem.

Charakterystyka:

Długość pobytu pracownika/stażysty: 2-12 miesięcy

Zasięg geograficzny: kraje UE

Finansowanie w ramach projektu: koszty podróży, ubezpieczenie, wsparcie językowe, koszty organizacyjne, dodatek relokacyjny

Projekty Solidarności to działania skierowane do osób i organizacji, które widzą potrzebę zmiany otaczającego je środowiska. Dofinansowanie tego rodzaju projektu umożliwia realizację działań w lokalnej społeczności. Celem tych projektów jest włączenie młodzieży w działania lokalne, zaktywizowanie i wsparcie młodych ludzi we współpracy z mieszkańcami oraz innymi organizacjami.

Charakterystyka:

Długość projektu: 2-12 miesięcy

Zasięg geograficzny: Polska

Dofinansowanie: Koszty zarządzania projektem, koszty wsparcia, koszty nadzwyczajne

Wielowymiarowość Europejskiego Korpusu Solidarności gwarantuje, że każdy młody człowiek będzie miał okazję sprawdzić się w różnych obszarach społecznych aktywności. Udział w jednym działaniu nie wyklucza możliwości zaangażowania się w projekt innego działania.

W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności. Przewodnik po programie oraz wnioski o dofinansowanie dostępne są na stronie www.eks.org.pl. Pierwszy termin składania wniosków o dofinansowanie na wszystkie działania Europejskiego Korpusu Solidarności już 16 października 2018 r. (do godziny 12.00).

Europejskiego Korpusu Solidarności w liczbach

 • 90% środków Europejskiego Korpusu Solidarności przeznaczone będzie na Projekty Wolontariatu i Projekty Solidarności10% na staże i miejsca pracy
 • 20% środków Korpusu będzie przeznaczone na działania krajowe
 • Do końca 2020 roku na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro, w tym w 2018 roku  44,25 mln euro
 • Na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności zarejestrował się już ponad 60 000 uczestników. Dołącz do nich! https://europa.eu/youth/SOLIdARity_pl
 • Uczestnicy Korpusu będą mogli realizować działania solidarnościowe w kraju i poza jego granicami przez okres od 2 do 12 miesięcy
 • 11 czerwca 2018 Komisja Europejska przedstawiła również propozycję budżetu dla Europejskiego Korpusu Solidarności po 2020. Zaplanowano ponad 1.26 mld euro, które umożliwia udział 350 000 młodych osób

Więcej informacji, formularze wniosków: www.eks.org.pl

 

 

 

Wyniki otwartego na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” oraz quizu wiedzy o Niepodległej

MEN - aktualności - czw., 27/09/2018 - 09:35

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie  konkursu  poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli…”  oraz  quizu wiedzy o Niepodległej.

Czas pracy nauczycieli – spotkanie szefowej MEN z Głównym Inspektorem Pracy

MEN - aktualności - śr., 26/09/2018 - 14:35

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się we wtorek, 25 września br. z Głównym Inspektorem Pracy Wiesławem Łyszczkiem.

Celem spotkania było omówienie wspólnych działań w zakresie umacniania właściwego funkcjonowania regulacji prawnych dotyczących czasu pracy nauczycieli po likwidacji tzw. godzin karcianych.

Jest to odpowiedź na sygnały zgłaszane przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność o przypadkach niewłaściwego stosowania przepisów Karty Nauczyciela w tym zakresie. Powyższe działania podejmowane są, tak aby wspierać nauczycieli, wobec których przepisy te nie są przestrzegane.

 

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 21...

MEN - aktualności - śr., 26/09/2018 - 11:30

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 21 września br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 21 września br., wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

 

Teksty polityczne na maturze

Belferblog - wt., 25/09/2018 - 20:58
Byłem dzisiaj na wykładzie eksperta Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi i usłyszałem, że na maturze z polskiego może być tekst polityczny. Tę możliwość wprowadzono kilka lat temu, ale faktycznie jeszcze politycznych tekstów na maturze nie było. No to teraz będą. …

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe przyjęta przez Radę Ministrów

MEN - aktualności - wt., 25/09/2018 - 16:05

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

Głównym celem proponowanych rozwiązań jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, przez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach.

Zmiany zachodzące w polskiej gospodarce oraz na rynku pracy wzmacniają popyt na wysoko wykwalifikowaną kadrę. Systematycznie poprawiające się wskaźniki ekonomiczne kraju oraz najniższe od lat bezrobocie przyczyniają się do odczuwanego przez rynek deficytu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Kształcenie zawodowe jest tym obszarem edukacji, który obok szkolnictwa wyższego, ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki.

Zgodnie z projektem, samorządy otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących w zawodach, na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy, wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Prognoza ta będzie określana przez ministra edukacji narodowej w obwieszczeniu.

Wprowadzono nowe kryterium do podziału subwencji oświatowej polegające na zróżnicowaniu kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego. Wykaz tych zawodów będzie ustalany przez ministra edukacji narodowej w porozumieniu z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w obwieszczeniu.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami i uczniowie technikum będą mogli na podstawie umowy z pracodawcą realizować staż uczniowski. Uczestnictwo w stażach umożliwi uczniowi naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie zakładu pracy oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami. Pracodawca natomiast będzie mógł poznać i odpowiednio przygotować potencjalnego pracownika. Koszty świadczeń pieniężnych, które uczeń otrzyma podczas stażu, zostaną wliczone pracodawcy w koszty uzyskania przychodu.

Aby uczeń osiągnął sukces, niezbędny jest dobrze przygotowany nauczyciel zawodu, doskonalący systematycznie swój warsztat pracy podczas organizowanych przez dyrektora szkoły, obowiązkowych staży branżowych. W efekcie szkoleń branżowych nauczyciele będą cyklicznie podnosić swoje umiejętności i kompetencje, poszerzać swoją wiedzę na temat nowych technologii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w danej branży.

Szkoły uzyskają możliwość bardziej elastycznego dostosowania oferty kształcenia do potrzeb uczących się osób dorosłych, przez prowadzenie krótszych form kursowych (kursów umiejętności zawodowych).

Zgodnie z projektem, szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły gromadzić na wydzielonym rachunku dochody uzyskiwane z prowadzonej w ramach kształcenia w danym zawodzie działalności usługowej.

Zmiany w szkolnictwie branżowym – planowane od roku szkolnego 2019/2020 – koncentrują się również na usprawnieniu i zwiększeniu efektywności egzaminów zawodowych. Egzaminy te z jednej strony powinny weryfikować jakość procesu kształcenia, a z drugiej stanowić przepustkę do sukcesu na rynku pracy. Skuteczność kształcenia zawodowego powinna być mierzona między innymi liczbą absolwentów, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe. Warunkiem otrzymania stosownego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest nie tylko dobre przygotowanie uczniów, ale także przystąpienie do egzaminu, które dotychczas nie było obowiązkowe.

Kuratorzy oświaty wezmą odpowiedzialność za koordynację organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami. Rozwiązanie to ma optymalnie wykorzystać sieć podmiotów realizujących to zadanie, tak aby młodociani pracownicy mogli kształcić się jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Finansowanie zmian zaproponowanych w projekcie ustawy zostało zaplanowane z kilku źródeł. Przewidziano finansowanie m.in. ze środków Funduszu Pracy w wysokości 637 mln zł w latach 2019 – 2020 (zwiększone dofinansowanie dla pracodawców kształcących w zawodach deficytowych, wprowadzenie obowiązkowego egzaminu zawodowego). Dodatkowo w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego planowane jest dofinansowanie szkoleń branżowych nauczycieli. Inne źródła finansowania przyszłych zmian to np. środki części oświatowej subwencji ogólnej, środki z programów edukacyjnych Unii Europejskiej i programów rządowych.

Wprowadzono możliwość zorganizowania przez gminę bezpłatnego dowozu i opieki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej podczas transportu do szkół ponadpodstawowych i ośrodków, w przypadkach innych niż wskazane w prawie oświatowym, jako obowiązkowe.

Ponadto, w odpowiedzi na zmiany związane z tempem i jakością życia, które pociągają za sobą nowe zagrożenia społeczne, w tym dla zdrowia dzieci i młodzieży, zaproponowano rozwiązania służące wzmocnieniu opiekuńczej funkcji szkoły w trzech ważnych obszarach odnoszących się do zdrowia uczniów: skutecznego przeciwdziałania narkomanii, upowszechnienia informacji o opiece stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych, obowiązku zapewnienia uczniom szkoły podstawowej pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas zajęć w szkole oraz możliwości spożycia jednego gorącego posiłku w trakcie dnia w szkole podstawowej.

Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Projekt ustawy skierowany został do dalszych prac w Parlamencie.

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent