Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


MEN - aktualności

Subskrybuj Kanał MEN - aktualności
Zaktualizowano: 49 minut 43 sekundy temu

Nadanie tytułów honorowych profesora oświaty w 2017r.

czw., 19/10/2017 - 14:09

W 2017 roku do grona Profesorów Oświaty dołączyło kolejnych dwadzieścia osób. Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty.

Tytuł honorowego Profesora Oświaty otrzymali:

 1. Pani Krystyna Adaśko – z Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.
 2. Pani Zofia Bartecka-Prorok – z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie.
 3. Pani Beata Bogdańska – z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie.
 4. Pani Izabela Breguła – z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strzelcach Opolskich.
 5. Pan Tomasz Grębski – z Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku.
 6. Pani Alina Gromaszek – z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie.
 7. Pan Radosław Cezary Gwizdon – z Liceum Plastycznego im. Wojciech Kossaka w Łomży.
 8. Pani Aldona Kaczmarczyk-Kołucka – z Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku.
 9. Pani Izabela Koladyńska – z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie.
 10. Pani Regina Kotłowska – z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionce.
 11. Pan Jerzy Kozłowski – z Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku.
 12. Pan Marek Lipiński – z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie.
 13. Pan Sławomir Grzegorz Maślikowski – z I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie.
 14. Pani Halina Muryjas-Rząsa – z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie.
 15. Pani Anna Rygielska – z Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 16. Pan Edward Rymaszewski – z Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.
 17. Pani Małgorzata Sagan – z Gimnazjum Nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie.
 18. Pan Jarosław Schabieński – z Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach.
 19. Pan Bernard Michał Steuer – z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach.
 20. Pani Bożena Teodozja Śliwowska – z Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami a zmiany w prawie oświatowym – konferencja w ORE z udziałem szefowej MEN

śr., 18/10/2017 - 17:32

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w konferencji „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”.

Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa edukacji, oświaty, uczelni, dyrektorzy przedszkoli i szkół z całej Polski odbyło się w środę, 18 października br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Tematem wydarzenia była prezentacja nowych rozwiązań dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się w jaki sposób wprowadzać zmiany dotyczące kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach.

W trakcie konferencji, Minister Anna Zalewska powiedziała, że współczesna szkoła nieustanie się zmienia.

– Polska szkoła musi być przygotowana na ciągłe zmiany. Zmieniają się uczniowie i mają oni nowe potrzeby. Musimy przygotować skuteczne narzędzia do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wskazała szefowa MEN.

– W szkole z roku na rok mamy co raz więcej dzieci z orzeczeniami. Musimy być dobrze przygotowani na pomoc takim uczniom – dodała.

Ponadto Minister Anna Zalewska poinformowała, że z myślą o dzieciach z niepełnosprawnościami przygotowano dostosowane do ich potrzeb podstawy programowe, podręczniki i materiały edukacyjne. Ponadto od 1 września można dodatkowo kształcić uczniów w 5 nowych zawodach pomocniczych. Dodatkowo powstał Zespół do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

– Od 2018 roku wydawcy podręczników będą zobowiązani do przygotowywania wersji dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. Przygotowywany jest także podręcznik do polskiego języka migowego. O to właśnie apelowały do nas środowiska związane z osobami niesłyszącymi – powiedziała Minister Anna Zalewska.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmiany prawne i organizacyjne w kształceniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nowe przepisy obowiązują już od 1 września 2017 r.

Dzięki zmianom uczniowie z niepełnosprawnością będą mieli odpowiednie warunki kształcenia dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Ministerstwo edukacji, po konsultacjach z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół, a także organizacjami pozarządowymi, przygotowało elastyczne rozwiązania dotyczące indywidualizacji procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki nim każdy uczeń będzie miał zapewnione wszechstronne wsparcie w szkole.

Co zmieniamy?

IPET, czyli indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością od 1 września 2017 r. ma być organizowana wyłącznie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wskazaniami zawartymi w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET).

Ministerstwo doprecyzowało przepisy rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zobowiązując zespół nauczycieli i specjalistów opracowujący IPET, do zamieszczenia w nim informacji dotyczących:

˗        rodzaju i sposobu dostosowania warunków organizacji kształcenia specjalnego z wykorzystaniem technologii wspomagających to kształcenie,

˗        wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) wskazanych jako zajęcia rewalidacyjne realizowane z uczniami niepełnosprawnymi z zaburzeniami mowy lub jej brakiem,

˗        możliwości organizacji wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

Ponadto, zespół będzie miał obowiązek dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia co najmniej dwa razy w roku szkolnym.

Kształcenie musi być organizowane we współpracy z rodzicami ucznia. Dlatego dyrektor szkoły jest zobowiązany do:

˗        pisemnego zawiadomienia rodziców o terminie spotkania zespołu nauczycieli specjalistów opracowujących indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, aby umożliwić rodzicom uczestniczenie w tym spotkaniu,

˗        wydania (na wniosek) kopii wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Uczniowie, którym stan zdrowia umożliwia uczęszczanie do szkoły, ale powoduje trudności w funkcjonowaniu w danej placówce, będą mogli być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej i mieć organizowane zajęcia, co ważne – również indywidualnie.

Rozwiązania dotyczące zindywidualizowanej ścieżki kształcenia przedstawione zostały w przepisach rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

W trosce o trafne rozpoznanie potrzeb dziecka – w  nowym rozporządzeniu w sprawie wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wprowadzamy obowiązek uwzględnienia w diagnozie tychże potrzeb  – wpływu środowiska nauczania i wychowania uczniów.

Finansowanie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami

MEN zapewniło finansowanie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami w szkole. Samorządy mają obowiązek w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przeznaczać środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części na ten cel oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku kalendarzowym.

W projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych podtrzymane zostały dotychczasowe gwarancje środków przewidzianych na kształcenie specjalne. Proponujemy jednocześnie bardziej szczegółowe zasady takiego rozwiązania.

W stosunku do obecnego rozwiązania główna zmiana dotyczy gwarancji środków w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych. W szkołach ogólnodostępnych wyodrębniać się będzie jedynie wydatki ponoszone na realizację zaleceń wynikających z orzeczeń tj. np. na wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego. Przyjęte rozwiązanie będzie korzystne dla dzieci niepełnosprawnych i znacząco uprości rozliczanie się z tego obowiązku samorządom.

Dodatkowo będzie  możliwość prostego wyodrębnienia środków, łatwo wyliczanym wskaźnikiem, ponoszonych w  oddziałach integracyjnych i specjalnych w szkołach ogólnodostępnych.

Drugą główną zmianą jest wprowadzenie analogicznego rozwiązania dla szkół „niesamorządowych”. W ich przypadku środki z dotacji  naliczone na uczniów niepełnosprawnych będą mogły być przeznaczane wyłącznie na realizację zadań związanych z kształceniem specjalnym. Wprowadzono również mechanizm ułatwiający rozliczenie się z tego obowiązku.

Podstawy programowe

MEN zadbało o dostosowanie podstawy programowej, a także przygotowanie dostosowanych podręczników i materiałów edukacyjnych.

Od 1 września 2017 r. w szkołach podstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz w szkołach przysposabiających do pracy realizowane są nowe podstawy programowe oraz ramowe plany nauczania.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zorganizował 11 konferencji poświęconych wdrażaniu nowych podstaw programowych dla nauczycieli, a także pracowników kuratoriów oświaty. Nauczyciele szkół podstawowych mogą skorzystać z Podstawy programowej kształcenia ogólnego wraz z komentarzem. Materiał dotyczy dostosowania podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych do możliwości psychofizycznych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności. Publikacja została przygotowana przez doświadczonych ekspertów opracowujących nowe podstawy programowe, którzy na co dzień pracują z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl).

Do listopada będą gotowe również materiały dotyczące dostosowania podstawy programowej  kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych.

Nowe zawody pomocnicze

Od 1 września 2017 r. w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego utworzono 5 tzw. zawodów pomocniczych skierowanych do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, aby włączyć ich społecznie, dając możliwość aktywności na rynku pracy. Są to: pracownik pomocniczy ślusarza, pracownik pomocniczy stolarza, pracownik pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy krawca, a także asystent fryzjera.

Podręczniki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MEN zapewniło podręczniki do nowej podstawy programowej do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej.

Dla uczniów niewidomych i słabowidzących – na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej zostały dostosowane podręczniki do klasy: I – kształcenie zintegrowane i matematyka, IV – język polski, matematyka, przyroda i historia, VII – język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, historia oraz WOS.

Dla uczniów uczęszczających do klasy I, mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją dostosowano podręczniki,  materiały edukacyjne w postaci zeszytów piktogramów – wykorzystujące symbole PCS, materiały edukacyjne w formie multimedialnej zawierającej tłumaczenia na polski język migowy (PJM).

Przygotowane zostały również książki pomocnicze zawierające zasady i dobre praktyki dotyczące korzystania z zaadaptowanych materiałów edukacyjnych, materiały ćwiczeniowe, służące utrwalaniu wiedzy o języku polskim oraz wspomaganiu procesu nabywania przez uczniów umiejętności komunikacyjnych, materiały ćwiczeniowe w postaci zeszytów kart pracy służących utrwalaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Dodatkowo w Systemie Informacji Oświatowej, w strefie dla zalogowanych, udostępniono dyrektorom szkół materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych. Zostały one opracowane przez Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowano je na podstawie aktualnie dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do klasy IV i VII szkoły podstawowej. Materiały mogą być przeglądane zarówno on-line, jak i pobierane z możliwością wydruku. Zawierają one odpowiednie dostosowania tekstowe i graficzne (zaadaptowane ilustracje, wykresy, schematy itp.), a także symbole PCS, czyli znaki graficzne obrazujące pojęcia (wspierające osoby z trudnościami w komunikowaniu się w rozumieniu treści i uczestnictwie w procesie dydaktycznym) oraz nagrania video w polskim języku migowym (PJM).

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym opracowujemy materiały ćwiczeniowe w postaci kart pracy.

Przygotowywany jest także podręcznik do polskiego języka migowego, będący odpowiedzią na potrzeby środowisk związanych z osobami niesłyszącymi.

Od roku 2018 wydawcy podręczników będą zobowiązani do przygotowywania wersji dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. Przedstawiciele wydawnictw otrzymali już wskazówki przygotowane przez Uniwersytet Warszawski i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzięki przygotowanemu materiałowi jakość wszystkich podręczników ulegnie zdecydowanej poprawie.

Nowy model diagnozy ucznia

MEN pracuje nad nowym modelem diagnozowania ucznia opartym o wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Ma  on celu szybkie wychwycenie potrzeb dziecka i określenie kierunku niezbędnego wsparcia. Obecna diagnoza prowadzi do stygmatyzacji dziecka. Diagnozujący skupiają się bowiem na nazywaniu niepełnosprawności, a nie na wskazaniu konkretnego wsparcia. Ministerstwo edukacji współpracuje z Agencją ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, a przy prowadzonych pracach systemowych wykorzystuje jej rekomendacje, uwzględnia dobre praktyki i doświadczenia.

W październiku 2016 r. we współpracy z Agencją MEN zorganizowało konferencję poświęconą edukacji włączającej oraz seminarium o zastosowaniu ICF w edukacji (tzw. International Classification of Functioning, Disability and Health, czyli międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia). Równolegle Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia prowadzą prace nad tymi rozwiązaniami. Pozwolą one na spełnienie postulatów rodziców, którzy muszą sięgać do tej pory po orzecznictwo do różnych resortów (m.in. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni i orzeczenie o  niepełnosprawności z  komisji orzeczniczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie).

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje również nad określeniem standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych i przygotowaniem wykwalifikowanych kadr.

Przygotowany został projekt pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dotychczas w ramach projektu wypracowano standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz modelowy zestaw narzędzi do diagnozy obszaru emocjonalno- społecznego. W narzędzia te wyposażono wszystkie poradnie.

W ramach programu odbyła się ogólnopolska debata dla pracowników oświaty, w której wzięło udział ponad 850 osób. Zorganizowano również szkolenia dla koordynatorów z poradni w zakresie stosowania standardów i opracowanych narzędzi.

Przeprowadzony zostanie również pilotaż nowego modelu diagnozy. Wypracowane będą również nowe zestawy narzędzi diagnostycznych dostosowane do specyficznych potrzeb dzieci. W latach 2018-2020 zrealizowany zostanie drugi etap projektu, mający na celu przygotowanie kadr do stosowania wypracowanych narzędzi.

Uspójnienie orzecznictwa to problem zauważony również przez Radę Ministrów. Decyzją Premier Beaty Szydło powołany został Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Orzekania o Niepełnosprawności i Niezdolności do Pracy. W pracach Zespołu bierze udział przedstawiciel MEN.

Dodatkowo Minister Edukacji Narodowej 13 października br. powołał zespół  ds. opracowania założeń do dalszej pracy i wdrażania diagnozy funkcjonalnej do systemu, który również wypracuje model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prace te zakończą się w 2019 roku, a rozwiązania systemowe zapisane będą w nowej ustawie o wsparciu dziecka i ucznia.

Wprowadzone rozwiązania są korzystne dla uczniów. Dzięki nim uczniowie będą mieli większe szansę na powodzenie w edukacji. MEN prowadzi prace nad kolejnymi rozwiązaniami, które uwzględniają zgłaszane przede wszystkim przez rodziców propozycje. MEN będzie się przyglądał, jak wprowadzone już zmiany są w szkołach wdrażane, będzie to analizował. Jeśli będzie taka potrzeba  przepisy będą zmieniane. Zrobimy wszystko, by każdy uczeń miał w szkole zapewnione warunki do nauki zgodne z jego potrzebami.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej Szkolnictwa Artystycznego z udziałem wiceministra edukacji

śr., 18/10/2017 - 17:04

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył w uroczystych obchodach z okazji Dnia Edukacji Narodowej Szkolnictwa Artystycznego.

Podczas środowej uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie wyróżniono blisko 200 zasłużonych nauczycieli i pracowników szkół artystycznych z całej Polski. W wydarzeniu uczestniczyła wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wanda Zwinogrodzka oraz Wojciech Kolarski Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Wiceminister edukacji odznaczył nauczycieli Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wybitni nauczyciele zostali uhonorowani także odznaczeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaczeniami i nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkolnictwo artystyczne w Polsce tworzy niemal 1000 szkół i placówek artystycznych oraz 19 uczelni, w których kształci się prawie 100 tys. uczniów i ponad 16 tys. studentów (dane za rok szkolny 2015/2016).

Szkolnictwo artystyczne nadzorowane jest przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i tworzy odrębny system kształcenia, w stosunku do systemu kształcenia ogólnego. Wśród typów szkół artystycznych I i II stopnia znajdują się szkoły prowadzące wyłącznie kształcenie w zakresie przedmiotów artystycznych oraz szkoły, w których uczniowie mogą realizować także obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki.

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego określa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast kształcenie ogólne realizowane jest w oparciu o podstawy programowe określane przez MEN.

System szkolnictwa artystycznego tworzą, oprócz szkół i uczelni artystycznych, placówki takie jak ogniska artystyczne oraz bursy, czyli placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wizyta minister Anny Zalewskiej na Ukrainie

wt., 17/10/2017 - 23:48

We wtorek, 17 października br. w Kijowie, miały miejsce trudne, lecz partnerskie rozmowy Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i Minister Oświaty i Nauki Ukrainy Liliji Hrynewycz na temat ustawy oświatowej uchwalonej przez ukraiński parlament 5 września br.

Ustalono, że podpisana zostanie wspólna deklaracja, która zagwarantuje prawa Polaków na Ukrainie do nauki w języku ojczystym, zgodnie z obowiązującymi umowami dwustronnymi. Będą w tej kwestii kontynuowane szczegółowe rozmowy na szczeblu ekspertów obu krajów.

Podczas konferencji prasowej minister Anna Zalewska zaznaczyła potrzebę stosowania przepisów ustawy o edukacji w zgodzie z międzynarodowymi zobowiązaniami Ukrainy. Równocześnie podkreśliła‎ dobrą atmosferę rozmów z ukraińską minister Liliją Hrynewycz.

Podczas wizyty w Kijowie minister Anna Zalewska spotkała się z przedstawicielami polskich organizacji na Ukrainie. Wzięła również udział w uroczystości przyznania Karty Polaka, które osobiście wręczyła.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media. Zaproszenie na briefing i konferencję merytoryczną

wt., 17/10/2017 - 16:45

W środę, 18 października 2017 r., Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w konferencji „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, Aleje Ujazdowskie 28, aula III piętro).

W konferencji uczestniczyć będą również przedstawiciele ministerstwa edukacji, Ośrodka Rozwoju Edukacji, kuratoriów oświaty, uczelni, dyrektorzy przedszkoli i szkół z całej Polski.

Tematem wydarzenia jest prezentacja nowych rozwiązań dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy konferencji dowiedzą się w jaki sposób wprowadzać zmiany dotyczące kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach.

Przed konferencją o godz. 9:30 odbędzie się briefing prasowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej (sala na 2 piętrze).

 • Temat briefingu: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym.

Uwaga redakcje:

 • Wejście na podstawie legitymacji prasowej lub zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.
 • Udział dziennikarzy przewidziany w całości konferencji.

Konferencja będzie transmitowana na żywo za pośrednictwem strony www.men.gov.pl oraz www.ore.edu.pl – rozpoczęcie transmisji o godz. 10.00.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Powołanie Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

wt., 17/10/2017 - 16:33

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska 13 października 2017 r. powołała Zespół do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadaniem Zespołu będzie:

•  opracowanie propozycji nowych rozwiązań systemowych lub modyfikacji rozwiązań obowiązujących w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o diagnozę funkcjonalną z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF);

•  opracowanie propozycji rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz działań wdrażających zmiany systemowe;

•  opiniowanie kierunków działań związanych z opracowaniem standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych, zapewnieniem bezpłatnych narzędzi diagnostycznych oraz przygotowaniem kadry poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w ramach projektów realizowanych w typach operacji 4 i 5 działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz proponowanie kierunków zmian w zakresie działania 2.10 tego Programu.

Do prac w Zespole zaproszeni zostali eksperci z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Są wśród nich przedstawicieli uczelni wyższych, nauczycieli i specjalistów oraz organizacji pozarządowych.

Zakończenie prac Zespołu przewidziano na 2019 r., a rozwiązania systemowe zapisane będą w nowej ustawie o wsparciu dziecka i ucznia.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ambasador Izraela w MEN

wt., 17/10/2017 - 09:30

Minister edukacji Anna Zalewska przyjęła wczoraj, 16 października, Ambasadora Izraela w Polsce – Annę Azari. Spotkanie poświęcone było możliwościom pogłębienia polsko-izraelskiej relacji w obszarze edukacji i współpracy młodzieży.

Dokonano przeglądu dotychczasowych form współdziałania oraz zadeklarowano otwartość na nowe inicjatywy. Obie strony podkreśliły, że współpraca powinna umożliwiać młodym ludziom poznawanie zarówno wspólnej historii obu społeczeństw, jak i atrakcyjnego, współczesnego wizerunku kraju partnerskiego. Służą temu w szczególności projekty bezpośredniej wymiany młodzieży, które obie strony chcą wspierać i rozwijać.

Ambasador Anna Azari zaproponowała podjęcie wspólnych działań na rzecz zachęcania młodych ludzi do nauk ścisłych w celu rozwoju ich kreatywności i innowacyjności. Minister Anna Zalewska zwróciła uwagę na polskie i izraelskie doświadczenia w zakresie nauczania historii, które mogą stanowić ciekawą ofertę dla innych państw.

Rozmówczynie zgodziły się, że Polska stanowi coraz bardziej popularny cel podróży, także dla młodych Izraelczyków – jako bezpieczny kraj z bogatą ofertą turystyczną.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Pogrzeb śp. Hanny Szczepanowskiej, ps. „Heban”

wt., 17/10/2017 - 09:29

Harcerka Szarych Szeregów, uczestniczka Powstania Warszawskiego, łączniczka w zgrupowaniu Mieczysława Niedzielskiego „Żywiciela” na Żoliborzu – 9 października 2017 r. zmarła Hanna Szczepanowska, ps. „Heban”. Miała 88 lat.

Hanna Szczepanowska urodziła się 19 stycznia 1929 roku, była córką legionisty Józefa Szczepanowskiego „Wojno”. W momencie wybuchu powstania warszawskiego, mając 15 lat, była łączniczką w Harcerskiej Poczcie Polowej. Po powstańczych walkach trafiła do niewoli niemieckiej, m.in. w Bergen-Belsen, była też więźniem kobiecego obozu jenieckiego w Oberlangen, wyzwolonego przez żołnierzy 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

Hanna Szczepanowska pełniła funkcję członka zarządu głównego Stowarzyszenia Szare Szeregi, od 2010 roku – jako wiceprezes Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków.

W pogrzebie uczestniczyła delegacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Autor zdjęcia: K.Kalbarczyk, PAP.

20 października – Dzień Krajobrazu

wt., 17/10/2017 - 09:23

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca szkoły do aktywnego włączania się w obchody Dnia Krajobrazu i zorganizowania spacerów krajobrazowych. Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października br. po raz drugi będzie obchodzony w Polsce jako święto krajobrazu.

Przedsięwzięcie ma celu uświadomienie, jak ważną rolę w życiu człowieka spełnia otaczająca go przestrzeń zarówno w sensie przyrodniczym, gospodarczym, społecznym, jak i kulturowym. Kształtowanie świadomości ekologicznej od najmłodszych lat uczy dzieci i młodzież odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i najbliższe otoczenie.

Odchody Dnia Krajobrazu będą przebiegały pod hasłem Nauka o krajobrazie. Tegoroczna tematyka przewodnia ma zwrócić uwagę na rozwój badań naukowych nad krajobrazem i rozpowszechnianie ich wyników wśród społeczeństwa i organów decyzyjnych.

W ramach Dnia Krajobrazu są organizowane Ogólnopolskie spacery krajobrazowe z przewodnikiem, które odbywają się zarówno na obszarach przyrodniczych, jak i kulturowych (miasta, wsie, obszary zabytkowe). Celem spacerów jest przybliżenie wiedzy na temat otaczającej człowieka przestrzeni oraz procesów, które decydują o jej kształcie.

Więcej informacji na stronie https://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu

„Kształcenie zawodowe – dziś i jutro” – zaproszenie na konferencję Mazowieckiego Kuratora Oświaty

wt., 17/10/2017 - 09:18

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza dyrektorów szkół kształcących w zawodach, kierowników szkolenia praktycznego oraz przedstawicieli szkół wyższych i instytutów badawczych (z województwa: mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego) na konferencję „Kształcenie zawodowe – dziś i jutro”.

Odbędzie się ona we wtorek, 24 października 2017 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu.

Celem spotkania jest prezentacja kierunków zmian w kształceniu zawodowym w kontekście uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz oczekiwań i potrzeb pracodawców. Praktyczna nauka zawodu zaprezentowana będzie w aspekcie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kierownika szkolenia praktycznego nad jej organizacją i realizacją.

Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Edukacji Narodowej.

Program konferencji

Szczegółowych informacji udziela Bogusław Fidelus z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, tel. 22 551 24 00 (wew. 50 41)

Dzień Edukacji Narodowej z udziałem Premier RP oraz Minister Edukacji Narodowej

pon., 16/10/2017 - 17:45

W poniedziałek, 16 października br. z udziałem Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło oraz Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Podczas wydarzenia najlepsi uczniowie z całego kraju odebrali z rąk Premier Beaty Szydło stypendia Prezesa Rady Ministrów. Nauczycielom zasłużonym dla polskiej edukacji zostały wręczone odznaczenia państwowe, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto 20 nauczycieli zostało wyróżnionych tytułem Honorowego Profesora Oświaty.

 Premier Beata Szydło w swoim wystąpieniu pogratulowała wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Przypomniała także, że wprowadzona przez rząd reforma edukacji jest jedną z najtrudniejszych reform, którą przygotował jej rząd.

– To, jaka jest polska szkoła, zależy od wspólnej pracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Wiedzieliśmy, że jedną z najważniejszych reform, jaką musimy przeprowadzić, jest reforma edukacji – podkreśliła Premier Beata Szydło. – Nie ma zawodu nauczyciela, jest służba – pedagoga, nauczyciela, wychowawcy; to jest wielkie poświęcenie – dodała szefowa rządu.

 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska dziękując pedagogom za ich codzienny trud w nauczanie i wychowywanie młodych ludzi podkreśliła, że Polacy są dumni ze swoich nauczycieli.

– Kiedy rozmawiam z ministrami edukacji na całym świecie wiemy, że jesteście wyjątkowi. Dlatego chcemy o was dbać, stąd propozycja podwyżek 15 proc. w ciągu 3 lat. Oczywiście zasługujecie na więcej – powiedziała minister Anna Zalewska. – Dziękuję za ubiegły rok. Za waszą bardzo intensywną pracę, że pozwalaliście przekonywać się, słuchaliście argumentów wtedy, kiedy w szumie medialnym w sposób naturalny odczuwaliście zaniepokojenie. Zawsze byliśmy z wami i będziemy – dodała szefowa MEN.

Podczas swojego wystąpienia minister Anna Zalewska odniosła się również do zapewnienia szkołom dostępu do szerokopasmowego internetu, wyposażenia w multimedialne tablice oraz rozwijania kluczowych kompetencji wśród uczniów.

– Chcemy razem z samorządowcami budować szkołę XXI wieku. Stąd decyzja pani premier i rządu, że do 2019 roku będzie szerokopasmowy internet już w każdej szkole. W tej chwili to tylko 20 proc. Wzmacniamy wyposażenie szkół poprzez multimedialne tablice. Mają być one w każdej klasie. Polonista, matematyk, nauczyciel języka obcego ma z niej korzystać, by lekcje były atrakcyjne, by dostęp do wiedzy, sposób komunikowania się z całym światem był dostępny i na wyciągnięcie ręki – mówiła szefowa MEN.

Podczas uroczystości w KPRM najlepszym uczniom i absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, którzy mogli poszczycić się wybitnymi osiągnięciami w roku szkolnym 2016/2017, wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów. W tym roku przyznano w sumie 3723 stypendiów. 70 stypendystów osobiście odebrało dyplomy w poniedziałek z rąk Premier Beaty Szydło.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jak co roku, uhonorowano też nauczycieli i osoby szczególnie zasłużone dla oświaty. W tym roku Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono 33 osoby, Srebrnym Krzyżem Zasługi – 111 osób, Brązowym Krzyżem Zasługi – 206 osób. Przyznano również Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę, które otrzymało 3123 osób. Za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania blisko 500 osobom przyznano najwyższe odznaczenia przyznawane przez ministra edukacji – Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Część uhonorowanych nauczycieli została odznaczona podczas poniedziałkowej uroczystości w kancelarii premiera. Podczas uroczystości 20 nauczycielom nadano tytuł Honorowego Profesora Oświaty. Ten najwyższy tytuł w polskiej oświacie nadawany jest nauczycielom za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. każdy z profesorów oświaty otrzymuje jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 6-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media. Zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

ndz., 15/10/2017 - 21:19

W poniedziałek, 16 października br., o godz. 11:00 w Kancelarii Premiera Rady Ministrów (Al. Ujazdowskie 1/3, sala im. Anny Walentynowicz) odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło oraz Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. 

Podczas uroczystości najlepsi uczniowie z całego kraju odbiorą z rąk Premier Beaty Szydło stypendia Prezesa Rady Ministrów. Nauczycielom zasłużonym dla polskiej edukacji zostaną wręczone odznaczenia państwowe, medale, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a także tytuły Honorowego Profesora Oświaty.

 Uwaga media:

 • Przewidziany udział mediów w całości uroczystości.
 • Dodatkowych informacji udziela Centrum Informacyjne Rządu

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Wejście za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.

Dziennikarze, operatorzy kamer i fotografowie zainteresowani obsługą wydarzenia proszeni są o przybycie na Biuro Przepustek (wejście A, Al. Ujazdowskie 1/3) najpóźniej do godz. 10.30.

Instalacja wozów transmisyjnych najpóźniej do godz. 9.30.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

sob., 14/10/2017 - 07:00

Szanowni Nauczyciele

z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, pedagogom i wychowawcom oraz pracownikom szkół i placówek oświatowych życzę zrealizowania planów i spełnienia marzeń. Składam również życzenia zdrowia, pomyślności, dalszych sukcesów w pracy zawodowej i szczęścia w życiu osobistym.

Każdego dnia z ogromną pasją i poświęceniem wkładają Państwo wiele wysiłku w wychowywanie i nauczanie młodych ludzi. Będąc mistrzami i autorytetami dla swoich uczniów, pomagają im Państwo przygotowywać się do dorosłego życia.

W tym uroczystym dniu pamiętam także o nauczycielach polonijnych, którzy podtrzymują poczucie tożsamości narodowej, dbają o naukę języka polskiego i promocję naszej kultury poza granicami kraju.

Praca każdego nauczyciela zasługuje na najwyższe uznanie i wyrazy wdzięczności.

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej zachęca do korzystania ze szczepień ochronnych

czw., 12/10/2017 - 13:28

Minister Anna Zalewska wzięła dziś udział w akcji szczepienia przeciw grypie. Oprócz szefowej MEN, ze szczepienia skorzystali również pracownicy ministerstwa.

Szefowa MEN przez osobisty udział w akcji podkreśliła, że szczepienia ochronne są najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym sposobem ochrony przed wieloma groźnymi chorobami zakaźnymi.

Na całym świecie powszechne programy szczepień pozwoliły wyeliminować niektóre choroby zakaźne (m.in. ospę prawdziwą) i znacznie osłabić przebieg wielu innych. Coraz mniej osób umiera w wyniku np. krztuśca, gruźlicy, odry czy różyczki wrodzonej. Informacje o tym, jakie szczepienia są realizowane w Polsce i kiedy należy je wykonywać, opisano w Programie szczepień ochronnych (PSO). Co roku publikowany jest nowy kalendarz, który obejmuje zarówno szczepienia obowiązkowe (bezpłatne), jak i zalecane (płatne).

Warto przypomnieć, że regularne stosowanie szczepień ochronnych na masową skalę wpływa na zahamowanie krążenia zarazków. Ogranicza więc lub uniemożliwia szerzenie się chorób zakaźnych i zakażeń. Dzięki obowiązkowym szczepieniom udało się zmniejszyć zapadalność na groźne i powszechne niegdyś choroby, takie jak m.in. krztusiec czy błonica. Badania nad szczepionkami i wprowadzaniem nowych rodzajów szczepionek, hamują rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych.

Szczepienie dzieci

Przed każdym szczepieniem lekarz bada dziecko, aby stwierdzić, czy może być ono zaszczepione. Lekarz może zlecić dodatkowe badania, które potwierdzą stan zdrowia dziecka lub skierować je na konsultację do specjalisty. Może on również zdecydować o zmianie terminu szczepienia lub o niezaszczepieniu dziecka ze względu na stan zdrowia.

Lekarz decyduje także o odstępach między kolejnymi szczepieniami. Dzieci, które nie mogły być systematycznie szczepione w pierwszym roku życia, mają tzw. indywidualny kalendarz szczepień, tworzony przez ich lekarza. Niezaszczepione dziecko jest bardziej narażone na choroby zakaźne i związane z nimi powikłania, niż dziecko, które zostało zaszczepione.

Warto wiedzieć, że szczepienia przede wszystkim ratują życie. Epidemie chorób zakaźnych nadal stanowią poważne zagrożenie, pomimo zmniejszenia zapadalności na groźne i powszechne niegdyś choroby. Choroby, którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych, nadal prowadzą do zgonów. Za pomocą szczepień można również wyeliminować choroby zakaźne.

Na podstawie informacji ze strony www.mz.gov.pl

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców

czw., 12/10/2017 - 11:31

Ministerstwo Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza przedstawicieli Rad Rodziców z całej Polski do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 28 października br. w godz. 9:30-15:30 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Aula Roberta Schumana, ul.Wóycickiego 1/3, bud. 21).

Tematem wydarzenia będzie „Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole”. Zaproszeni eksperci porozmawiają m.in. o roli Rad Rodziców w realizowaniu wychowawczej funkcji szkoły, współpracy placówek oświatowych z reprezentantami rodziców, a także efektywnej realizacji działań wychowawczych w szkole.

Aby zarejestrować się na konferencję, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową, zamieszczoną na stronie www.radyrodzicow.pl

Bezpośredni link do formularza.

Organizatorami konferencji są Fundacja Rodzice Szkole, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej.

Zgłoszenia należy przesyłać do 20 października 2017 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Foto. Facebook.com/Fundacja „Rodzice Szkole”

Polsko-mołdawskie rozmowy o edukacji z udziałem wiceministra edukacji

śr., 11/10/2017 - 19:12

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w poniedziałek, 9 października br. wziął udział w IV Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii. Spotkanie z przedstawicielami obu państw odbyło się w Sejmie RP.

Podczas swojego wystąpienia wiceminister edukacji przedstawił zakres dotychczasowej współpracy Polski i Mołdawii w kwestii edukacji, nauki i wymiany młodzieży. Przypomniał między innymi, że Ośrodek Rozwoju Edukacji wspólnie z Ministerstwem Edukacji Mołdawii prowadzi dwuletni projekt edukacyjny dotyczący systemowych zmian w edukacji. Z kolei Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, jednostka podległa MEN, kieruje corocznie nauczycieli do pracy w środowisku polskim w Mołdawii.

Podczas spotkania w Sejmie przedstawiciele parlamentu Polski i Mołdawii rozmawiali także o sytuacji politycznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, współpracy w zakresie inicjatyw regionalnych oraz kultury. W spotkaniu udział wzięli m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz przewodniczący delegacji parlamentu Republiki Mołdawii Nae Simion Pleșca.

W trakcie spotkania politycy dyskutowali o możliwości rozwoju i współpracy obu państw, w szczególności w zakresie inicjatyw regionalnych (w tym strategii Karpackiej) oraz poszerzaniu współpracy samorządowej między miastami polskimi i mołdawskimi. Innymi omawianymi kwestiami były również wymiana młodzieży i promocja dziedzictwa kulturowego.

Na koniec politycy uroczyście przyjęli wspólną deklarację Zgromadzenia Parlamentarnego.

Fot. Kancelaria Sejmu RP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Oświata polonijna na Ukrainie – wizyta wiceministra edukacji we Lwowie

śr., 11/10/2017 - 17:29

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN we wtorek, 10 października br. spotkał się przedstawicielami środowiska oświatowego we Lwowie.

Głównym tematem wizyty wiceministra edukacji na Ukrainie było omówienie sytuacji oświaty polonijnej w tym kraju.

Na spotkaniu w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN zapewnił przedstawicieli polskich szkół, że sprawa oświaty polskiej na Ukrainie znajduje się w szczególnym zainteresowaniu rządu.

Podczas wtorkowych konsultacji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych dyrektorzy i nauczyciele szkół z polskim językiem wykładowym przedstawili ocenę zmian wprowadzanych nową ustawą o oświacie z perspektywy funkcjonowania swych placówek.

– Ważne jest poczucie wsparcia ze strony państwa polskiego. Dziękujemy za możliwość spotkania i przedstawienia opinii dotyczących ustawy i potrzeb szkół z polskim językiem nauczania – powiedział Adam Chłopek, Prezes Związku Nauczycieli Polskich na Ukrainie.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Inauguracja cykli seminariów branżowych z udziałem wiceminister edukacji

śr., 11/10/2017 - 16:04

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN w poniedziałek, 9 października br. zainaugurowała cykl seminariów branżowych skierowanych do pracodawców.

Poniedziałkowe spotkanie było pierwszym z zaplanowanych 9 konferencji skierowanych do przedstawicieli poszczególnych branż. W dwudniowym wydarzeniu w Warszawie uczestniczyli przedstawiciele branży fryzjersko-kosmetycznej oraz artystyczno-medialnej. Obecni byli między innymi dyrektorzy szkół zawodowych, organizacji branżowych, stowarzyszeń i izb rzemieślniczych. Seminaria są okazją do konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, które MEN planuje wprowadzać w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców.

Wiceminister edukacji podczas swojego wystąpienia zachęcała uczestników do aktywnego włączenia się w zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego.

– Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za szkolnictwo zawodowe. Państwa współpraca z nami to przede wszystkim szansa dla branż, wokół których dzisiaj się spotykamy – mówiła Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN. – Młody człowiek powinien uczyć się zawodu w rzeczywistych warunkach, czyli bezpośrednio u pracodawców – dodała wiceminister edukacji.

Wiceminister Marzena Machałek podkreślała również, że obecność przedstawicieli obu branż świadczy o tym, że wspólnie dostrzegamy potrzebę wzmocnienia szkolnictwa zawodowego, które obok szkolnictwa wyższego ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki.

Podczas spotkania odbyły się dyskusje dotyczące najważniejszych aspektów kształcenia zawodowego. Wśród poruszanych zagadnień pojawiły się kluczowe kwestie związane m.in. z tym, w jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi, a także jak najlepiej weryfikować wiedzę oraz umiejętności uczniów.

W ramach seminarium zaplanowano również warsztaty i dyskusję panelową, w której wzięli udział przedstawiciele resortów właściwych dla zawodów ujętych w danej branży, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Seminaria potrwają do końca stycznia 2018 r. Kolejne spotkania zostały zaplanowane na:

 • 17-18 października w Warszawie – dla branż skórzano-obuwniczej i włókienniczo-odzieżowej,
 • 24-25 października w Warszawie – dla branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.

Szczegółowy harmonogram seminariów oraz dodatkowe informacje znajdują się tu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców zainteresowanych zmianami w kształceniu zawodowym do udziału w seminariach.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Nowy konkurs na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

wt., 10/10/2017 - 16:45

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w ramach Działania 1, Wspieranie zdrowia psychicznego Celu Operacyjnego 3, Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa, Konkurs nr DE-WZP-263.1.9.2017.

Nabór ofert trwa do 19 października 2017 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  https://formularz-zdrowie.men.gov.pl/

Strony