Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


MEN - aktualności

Subskrybuj Kanał MEN - aktualności
Zaktualizowano: 1 min 51 sekund temu

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r.

pon., 21/11/2016 - 14:57

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że jest już dostępny formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, forma elektroniczna sprawozdania została umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. W formularzu należy uzupełniać tylko pola wypełnione kolorem, pozostałe informacje zostaną wygenerowane automatycznie. W formularzu zastosowano mechanizmy weryfikujące i ułatwiające wypełnianie formularza, dlatego podczas wpisywania danych będą się wyświetlać komunikaty pomocnicze oraz mogą się pojawiać komunikaty o błędach, np. w przypadku wpisania nieprawidłowego kodu TERYT lub wpisywania liczby z więcej niż dwiema cyframi po przecinku, czy też wpisywania liczby ujemnej.

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego:

Formularz za 2016 r.

Archiwalne:

Formularz za 2015 r.

Co dalej z kształceniem w zawodzie technik farmaceutyczny?

pon., 21/11/2016 - 11:09

Od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie nie będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej na semestr pierwszy.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z resortu zdrowia obecnie prowadzone są działania w zakresie przeprowadzenia ponownej analizy w kontekście zapotrzebowania na techników farmaceutycznych na rynku pracy. Decyzja o ewentualnym przywróceniu możliwości kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny zostanie podjęta przez Ministra Zdrowia po zakończeniu tej analizy.

Kształcenie zawodowe w ramach systemu oświaty jest prowadzone w zawodach ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zmiany dotyczące wygaszenia kształcenia w danym zawodzie lub wprowadzenia nowego zawodu do klasyfikacji zawodów mogą nastąpić wyłącznie na wniosek ministra właściwego dla danego zawodu.

Minister Zdrowia jest ministrem właściwym dla zawodów medycznych, w tym m.in. dla zawodu technik farmaceutyczny. W 2014 roku Minister Zdrowia wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o wygaszenie kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny.

Oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby, które chciałyby podjąć kształcenie w tym zawodzie muszą rozpocząć naukę najpóźniej w roku szkolnym 2017/2018, ponieważ od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie nie będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej na semestr pierwszy. Osoby, które rozpoczną kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny będą kontynuowały naukę do zakończenia cyklu kształcenia.

Ministerstwo Zdrowia w piśmie z dnia 26 października 2016 r. (sygn. NS-ZM.073.47.2016) wyjaśnia, że załącznik do pisma z dnia 21 września 2016 r. (sygn. NS-ZM.073.42.2016), w którym zgłoszono uwagi do procedowanych projektów ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, nie stanowił wniosku o utrzymanie kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny. W piśmie tym była zawarta prośba o uwzględnienie specyfiki medycznego kształcenia zawodowego tj. utrzymanie kształcenia w zawodach właściwych dla Ministra Zdrowia w szkołach policealnych.

Biorąc pod uwagę stan prawny, zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dokonywane są wyłącznie na wniosek właściwych ministrów, zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w zakresie przywrócenia możliwości kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny będzie możliwa po otrzymaniu wniosku Ministra Zdrowia w przedmiotowym zakresie.

Polsko-Litewski konkurs wniosków na 2017 r.

pon., 21/11/2016 - 09:08

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży zaprasza do składania wniosków w konkursie na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie przyjaźni polsko-litewskiej.

W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. W roku 2017 priorytety Funduszu to:

 • Promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi
 • Promowanie tolerancji i empatii wobec mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce i na Litwie
 • Promowanie polsko-litewskiej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja wolontariat
 • Promowanie 10-lecia działalności Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Wnioski można składać do 30 grudnia 2016 roku. Wyniki konkursu będą znane w marcu 2017.

Z kolei 5 grudnia odbędzie się spotkanie informacyjne, w trakcie którego przedstawione zostaną główne zasady konkursu oraz najważniejsze zmiany. Aby zapisać się na spotkanie, należy wypełnić formularz on-line.

Więcej informacji na temat Polsko-Litewskiego konkursu wniosków.

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ.CO3_1.3_1_2016MEN

pt., 18/11/2016 - 17:55

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ.CO3_1.3_1_2016MEN pn. „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”. Nabór ofert trwa do 28 listopada 2016 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szefowa MEN na posiedzeniu Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

pt., 18/11/2016 - 17:45

– Cieszę się, że po raz pierwszy spotykamy się w takim gronie, aby właśnie tu rozmawiać o tym, co jest ważne dla każdego nauczyciela – powiedziała w piątek minister edukacji.

Minister Anna Zalewska wzięła dziś udział w inauguracyjnym posiedzeniu Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

– Zależy nam na tym, aby określić standardy jak powinien wyglądać system wynagradzania nauczycieli i z czego powinien on się składać. Chcemy określić również rozwiązania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli – powiedziała Minister Anna Zalewska.

Tematem piątkowych rozmów było ustalenie zagadnień będącym przedmiotem prac Zespołu, określenie jego szczegółowych zadań. Ważnym elementem było także ustalenie kwestii związanych z organizacją i harmonogramem prac Zespołu oraz poszczególnych grup roboczych.

– Zadaniem powołanego zespołu ma być wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań dla nauczycieli, pracowników oświaty i całego środowiska – podkreśliła szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska przypomniała, że kwestie wynagradzania nauczycieli oraz systemu ich awansu zawodowego podejmowane były podczas trwającej od lutego do końca czerwca ogólnopolskiej debaty o edukacji. Szefowa MEN dodała także, że podczas debaty pojawiały się opinie, że należy dokonać m.in. zmiany skomplikowanego i nieefektywnego systemu płac nauczycielskich, który utracił swój motywacyjny charakter, a także dokonać analizy ewentualnych rozwiązań dotyczących awansu zawodowego.

Podczas piątkowego posiedzenia Zespołu rozmawiano m.in. o systemie finansowania oświaty. Zapowiedziano dyskusję nad niezbędnym poziomem standardów edukacyjnych, potrzebnym do odpowiedniego finansowania zadań oświatowych oraz sposobem podziału środków finansowych na zadania oświatowe.

Podczas spotkania ustalono, że w ramach Zespołu powstaną cztery grupy robocze. Zajmą się one:

 1. Finansowaniem zadań oświatowych.
 2. Systemem wynagradzania nauczycieli i innych pracowników oświaty.
 3. Awansem zawodowym nauczycieli.
 4. Czasem oraz warunkami pracy nauczycieli i innych pracowników oświaty.

Zadaniem grup roboczych będzie wypracowanie szczegółowych rozwiązań oraz przedstawienie wniosków na posiedzeniu plenarnym Zespołu. Założono, że podsumowanie dotychczasowych prac Zespołu i ustalenie planu dalszych działań zakończy się w drugiej połowie kwietnia przyszłego roku.

W spotkaniu w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” udział wzięła także Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN oraz Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Stronę rządową reprezentowali między innymi przedstawiciele ministrów, prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Samorządy terytorialne reprezentowali z kolei przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związku Województw RP.

Na posiedzeniu Zespołu obecni byli również przedstawiciele Forum Związków Zawodowych, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty powstał na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 listopada br. W pracach Zespołu uczestniczą przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw.

ZARZĄDZENIE (skan)

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

EDUinspiracje 2016 – gala finałowa konkursu z udziałem wiceminister edukacji

pt., 18/11/2016 - 17:30

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN w środę wzięła udział w gali finałowej konkursu EDUinspiracje organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Nominacje w konkursie EDUinspiracje przyznawane są przez ekspertów wewnętrznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W tym roku przyznano łącznie 45 nominacji w 8 kategoriach zwykłych i jednej kategorii specjalnej, związanej z obchodami 20 lat Wolontariatu Europejskiego.

Od 2014 r. konkursowi EDUinspiracje towarzyszy konkurs EDUinspirator. Dzięki tej inicjatywie FRSE wyróżnia osoby szczególnie zaangażowane w realizację unijnych projektów edukacyjnych. EDUinspiratorami zostają osoby, które chętnie dzielą się swoją wiedzą oraz działają na rzecz społeczności lokalnej.

W ostatnich latach w konkursie nagrodzeni zostali m.in. nauczyciele, trenerzy młodzieżowi, przedstawiciele kadry edukacji dorosłych. W 2016 roku wpłynęło 97 zgłoszeń. Po ich przeanalizowaniu, eksperci FRSE nominowali do nagrody 21 osób w 5 kategoriach.

Konkurs EDUinspiracje nieustannie rozwija się. Od ubiegłego roku FRSE w ramach tej inicjatywy nagradza także dziennikarzy, którzy zrealizowali materiały poruszające tematykę unijnych projektów edukacyjnych, promując tym samym ideę uczenia się przez całe życie. W tej edycji konkursu zostało zgłoszonych 40 prac – audycji radiowych, artykułów prasowych, internetowych oraz telewizyjnych. Kapituła Konkursu wybrała 4 laureatów i przyznała 2 wyróżnienia.

Oto laureaci konkursu EDUinspiracje 2016 

Kategoria

 • Edukacja szkolna

Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu za projekt „Poznajemy świat wokół nas – przygoda przedszkolaka pod gołym niebem”

 • Edukacja dorosłych

Stowarzyszenie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” za projekt „European citizen today”

 • Edukacja pozaformalna młodzieży

Fundacja Dialog za projekt „EVS dla Kaukazu/ EVS for Caucasus”

 • Edukacja zawodowa

Uniwersytet Łódzki za projekt „Homoresponsabilis in the globalized world”

 • Projekty realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy za projekt „Zintegrowanie kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy”

 • Polsko-litewska współpraca

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego za projekt „Obywatelskość 2.0”

 • Szkolnictwo wyższe

Warszawski Uniwersytet Medyczny za projekt Mobilność studentów i pracowników w programie Erasmus+ Akcja 1

 • Informacja europejska dla młodzieży

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie za prowadzenie regionalnego punktu informacyjnego Eurodesk Polska w Rzeszowie

 • Kategoria specjalna – 20 lat wolontariatu europejskiego

Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ za projekt „Kreatywna edukacja dla dzieci i młodzieży”

 Laureaci EDUinspirator 2016

 • KATEGORIA EDUKACJA SZKOLNA – Marian Talar,
 • KATEGORIA EDUKACJA ZAWODOWA – Janusz Salamończyk,
 • KATEGORIA SZKOLNICTWO WYŻSZE – Jolanta Koszelew,
 • KATEGORIA EDUKACJA DOROSŁYCH – Aleksandra Zawalska-Hawel,
 • KATEGORIA EDUKACJA POZAFORMALNA MŁODZIEŻY – Alicja Rożnowska-Szpot.

Media Laureaci EDUinspiracje 2016

Kategorie:

 • Unijne projekty edukacyjne – odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi współczesna Europa

Redakcja TVN24 BiS za program z cyklu „Pokaż nam świat”,

 • Przekraczanie granic – zagraniczne wyjazdy w celach edukacyjnych

Pani Justyna Tylczyńska, autorka audycji pt. „Fundusze UE na popularyzację polskiej literatury”,  wyemitowanej w Czwórce w Polskim Radiu,

 • Projekty edukacyjne w reportażach

Pani Martyna Aftyka, autorka programu zatytułowanego „Nazwałam ten tablet tableszytem”, wyemitowanego w stacji TVN,

 • Najlepszy materiał opublikowany na Europejskim Portalu Młodzieżowym

Pan Krzysztof Andrulonis za artykuł pt. „Na EVS spełniaj marzenia”.

EDUinspiracje to jedna z najważniejszych inicjatyw Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Konkurs organizowany jest od 2011 roku. Jego głównym celem jest promocja najbardziej wartościowych praktyk w zakresie realizacji projektów zarządzanych operacyjnie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Gala finałowa konkursu odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Pakiety z informacjami o reformie we wszystkich szkołach

pt., 18/11/2016 - 16:47

27 520 szkół w całej Polsce otrzyma z Ministerstwa Edukacji Narodowej pakiet informacyjny dotyczący zmian w systemie oświaty.

W jego skład wchodzi broszura informacyjna, która przedstawia najważniejsze zmiany w systemie oświaty. Wyjaśniamy w niej między innymi, jakich obszarów dotyczy reforma, na czym polegają przekształcenia szkół oraz jak będzie wyglądało szkolnictwo branżowe. Są tam także najważniejsze pytania i odpowiedzi na temat zmian w systemie oświaty. W pakiecie do szkół znajdują się również dwa plakaty, na których w graficzny sposób pokazany jest przebieg reformy i jej efekt końcowy.

W przesyłce znajduje się list Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej skierowany do dyrektorów wszystkich typów szkół. W swoich słowach minister edukacji zwraca się z prośbą do dyrektorów, aby otrzymane materiały udostępnili nauczycielom, rodzicom i uczniom. Chcemy, aby wszystkie zainteresowane osoby uzyskały pełną informację na temat zmian zachodzących w systemie oświaty.

Przesłane pakiety nie są jedyną formą kontaktu ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pod adresem www.reformaedukacji.men.gov.pl uruchomiliśmy specjalną stronę internetową poświęconą planowanym zmianom w edukacji. Można na niej znaleźć najważniejsze informacje na temat reformy z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzącego szkołę. Zachęcamy do jej odwiedzenia.

Na stronie internetowej każdy rodzic może sprawdzić, do jakiej szkoły uczęszczać będzie jego dziecko od 1 września 2017 r. Podajemy tam także kontakty do pracowników ministerstwa oraz harmonogram wprowadzania zmian w systemie edukacji.

Równolegle do działań podejmowanych przez MEN, do dyspozycji nauczycieli, rodziców i samorządów pozostają także wojewodowie i kuratorzy oświaty. Wspólnie organizują oni spotkania i akcje informacyjne oraz odpowiadają na szczegółowe pytania dotyczące reformy. Terminy planowanych spotkań w regionach zamieszczane będą sukcesywnie na stronach internetowych kuratorów oświaty oraz Urzędów Wojewódzkich.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Cyberbezpieczny uczeń” – pionierski program edukacyjny w województwie opolskim

pt., 18/11/2016 - 14:42

Województwo opolskie zainaugurowało w środę pierwszy w Polsce program edukacyjny, który zakłada skonsolidowane działania instytucji publicznych w walce z cyberprzestępczością.

Chcąc wzmocnić bezpieczeństwo mieszkańców województwa opolskiego, podjęto decyzję o wdrożeniu programu „Cyberbezpieczny uczeń”. Skierowany jest on do wszystkich szkół na Opolszczyźnie, a także rodziców i opiekunów.

W ramach programu zaplanowano przeprowadzenie szkoleń mających na celu podniesienie świadomości w zakresie zagrożeń wynikających z nieumiejętnego korzystania z internetu. Przeszkoleni zostaną dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy szkolni, a także uczniowie wszystkich typów szkół.

Większość przypadków dotyczących przestępstw w internecie nie jest zgłaszana do organów ścigania, ponieważ młodzi ludzie obawiają się reakcji rówieśników lub czują się bezbronni wobec tego rodzaju działań. W okresie między styczniem a wrześniem 2016 roku w województwie opolskim wszczęto 129 postępowań z tytułu uporczywego nękania i 67 postępowań dotyczących bezprawnego uzyskania dostępu do informacji. Jednak prawdziwa skala tego rodzaju przestępstw jest jednak znacznie wyższa.

Autorami wojewódzkiego programu podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu „Cyberbezpieczny uczeń” jest Wojewoda Opolski, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu oraz Opolski Kurator Oświaty.

Program realizowany będzie w latach 2016–2019, z możliwością przedłużenia na lata następne.

Fot. www.opole.uw.gov.pl

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zachodniopomorski Kongres Oświatowy z udziałem wiceministra edukacji

pt., 18/11/2016 - 14:18

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN we wtorek (15.11.2016) wziął udział w Zachodniopomorskim Kongresie Oświatowym w Międzyzdrojach.

Głównym tematem dwudniowych rozmów w Międzyzdrojach była przygotowana przez MEN reforma systemu oświaty. W programie kongresu zaplanowana została prezentacja założeń projektów ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Podczas kongresu dyskutowano między innymi o przekształceniach szkół, dostosowywaniu sieci szkół do zmiany struktury szkolnej oraz pracach nad przygotowaniem podstawy programowej.

W panelach dyskusyjnych uczestnicy rozmawiali także o finansowaniu oświaty,  Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, źródłach finansowania zadań oświatowych ze środków UE oraz finansowaniu i zmianach w szkolnictwie zawodowym.

W wydarzeniu udział wzięli prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, radni miast i powiatów Pomorza Zachodniego, przedsiębiorcy oraz dyrektorzy i nauczyciele zachodniopomorscy.

Organizatorem kongresu był Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny przy współpracy z Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty, Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

Fot. Szczeciński Park Naukowo -Technologiczny

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kwalifikacje nauczycieli przyrody

pt., 18/11/2016 - 11:29

Zgodnie z przyjętymi założeniami reformy systemu oświaty, przedmiot przyroda będzie realizowany w klasie czwartej 8-letniej szkoły podstawowej, natomiast przedmioty: biologia, geografia, chemia i fizyka pojawią się odpowiednio w klasach 5-8 szkoły podstawowej.

Szczegółowy rozkład realizacji tych przedmiotów w poszczególnych klasach zostanie wskazany w ramowych planach nauczania, które zostaną upublicznione do końca listopada.

Nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania:

 • przyrody w 6-letniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia studiów magisterskich, wyższych zawodowych, podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przyrody w 8-letniej szkole podstawowej będą mogli realizować przedmiot przyrodę w klasie IV, 
 • przyrody w 6-letniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przyrody, a wcześniej ukończyli studia wyższe zawodowe nadające kwalifikacje do nauczania: biologii, geografii, chemii, lub fizyki w 8-letniej szkole podstawowej będą mogli uczyć takich przedmiotów jak: biologia, geografia, chemia i fizyka, 
 • przyrody w 6-letniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przyrody, a wcześniej ukończyli studia magisterskie nadające kwalifikacje do nauczania: biologii, geografii, chemii lub fizyki będą mieć kwalifikacje do nauki: biologii, geografii, chemii i fizyki w 8-letniej szkole podstawowej i 4-letnim liceum ogólnokształcącym.

Przypominamy – trwa konkurs na spot filmowy „Czad i ogień. Obudź czujność”.

pt., 18/11/2016 - 10:00

Do 23 listopada można składać prace w konkursie „Czad i ogień. Obudź czujność” organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń!

Konkurs na najlepszy materiał filmowy, dotyczący profilaktyki zatruć tlenkiem węgla i bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest przeznaczony dla uczniów dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu.

Więcej informacji na stronie MSWiA.

Rok rządu Beaty Szydło – dobra zmiana dla edukacji

wt., 15/11/2016 - 15:52

Przywrócenie obowiązku szkolnego od 7. roku życia, rezygnacja ze sprawdzianu szóstoklasisty, wzmocnienie roli kuratora oświaty oraz przygotowanie reformy edukacji – to jedne z najważniejszych projektów, które udało się wdrożyć Minister Edukacji Narodowej Annie Zalewskiej przez pierwszy rok pracy rządu Beaty Szydło.

Minister Anna Zalewska wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów wzięła dziś udział w podsumowaniu pierwszego roku rządu.

Premier RP Beata Szydło w swoim przemówieniu podkreślała, że edukacja jest jednym z priorytetowych działań jej gabinetu.

– Chcemy szkoły dobrej i bezpiecznej. Szkoły opartej na wartościach, która będzie wychowywała i będzie uczyła – powiedziała Beata Szydło Prezes Rady Ministrów. – Szkoła musi dawać gwarancję tego, że w przyszłości dobrze wykształceni młodzi Polacy będą sprawiali, że nasza ojczyzna będzie potrafiła poradzić sobie ze wszystkimi wyzwaniami współczesności, a oni sami będą nadawali ton rozwojowi naszego państwa i będą skutecznie konkurować na rynkach europejskich i światowych – dodała szefowa rządu.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że w ostatnim roku w polskiej edukacji udało się zmienić bardzo wiele na lepsze.

– Edukacja na najwyższym poziomie dla każdego ucznia niezależnie od statutu materialnego rodziców czy miejsca zamieszkania to najważniejszy cel mojej pracy jako ministra edukacji – podkreśliła minister edukacji. – Szkoła ma nie tylko uczyć, ale też wychowywać ucznia. Wychowywać w poszanowaniu wartości i tradycji, które stanowią korzenie naszego narodu. Chcemy, aby dla ucznia kończącego szkołę wartością był język ojczysty i kultura – z całym jej historycznym dziedzictwem. Te wszystkie działania są możliwe dzięki współpracy nauczycieli, rodziców i wszystkich osób zainteresowanych oświatą – zaznaczyła minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN dodała, że zgodnie z zapowiedzią z exposé Premier Beaty Szydło od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym zostały objęte dzieci od siódmego roku życia.

– Daliśmy wolność wyboru rodzicom. Blisko 80% rodziców zdecydowało, że ich dziecko dalej będzie się uczyć w przedszkolu – powiedziała szefowa MEN.

Minister edukacji wskazała inne ważne zmiany, których udało się dokonać przez ostatni rok, m.in.: rezygnacja ze sprawdzianu szóstoklasistów, uszczelnienie systemu dotowania szkół i placówek, likwidacja tzw. godzin karcianych, wzmocnienie roli kuratora oświaty czy wprowadzenie możliwości odwołania się od wyniku matury.

– Jednocześnie proponowaliśmy kolejne systemowe rozwiązania, spełnialiśmy kolejne deklaracje i realizowaliśmy kolejne obietnice – podkreśliła minister Anna Zalewska. – Nie ma testu po szóstej klasie. Absolwent liceum ogólnokształcącego, jeśli nie zgadza się z decyzją okręgowej komisji egzaminacyjnej, może się wreszcie od tej decyzji odwołać – dodała.

Szefowa MEN powiedziała, że wzmocniona została rola kuratora oświaty, który ma prawo weta w sprawie likwidacji publicznych szkół. Organ prowadzący, który chce zlikwidować szkołę musi uzyskać pozytywną opinię, czyli mieć zgodę kuratora oświaty.

– Mała szkoła to w wielu przypadkach nie tylko miejsce edukacji dzieci z małych miasteczek czy wsi. Taka szkoła to często ośrodek kultury dla mieszkańców i jedyne miejsce, w którym mogą się spotykać. Małe szkoły muszą istnieć – podkreśliła minister edukacji.

Minister Anna Zalewska przypomniała, że uratowana została ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Istniało zagrożenie, że ustawa nie zostanie przyjęta do końca 2015 roku. Wówczas Komisja Europejska mogłaby zażądać od Polski zwrotu środków unijnych przekazanych na realizację tego projektu oraz wstrzymać planowane na kolejne lata inwestycje w uczenie się dorosłych.

Minister edukacji powiedziała również, że trwają prace nad wprowadzeniem reformy polskiej edukacji, w tym zmian w systemie kształcenia zawodowego.

– Ustaliliśmy z pracodawcami, jak ma wyglądać szkoła zawodowa. To szkoła branżowa, która w dodatku daje gwarancję po drugim stopniu na zdanie matury. To największa promocja i pokazanie możliwości, jakie będzie dawała szkoła zawodowa – powiedziała szefowa MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szefowa MEN w Częstochowie – spotkanie na temat reformy edukacji

wt., 15/11/2016 - 09:58

Minister Anna Zalewska uczestniczyła wczoraj w Częstochowie w spotkaniu dotyczącym planowanych zmian w systemie edukacji. W dyskusji z szefową MEN udział wzięli samorządowcy, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele.

Minister edukacji przypomniała, że przygotowana reforma odpowiada na potrzeby dzieci, rodziców i nauczycieli. Jednocześnie zaznaczyła, że zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat.

– Wiemy o tym, że każda zmiana budzi pewne zaniepokojenie, dlatego chcemy być blisko każdej szkoły, każdego nauczyciela i samorządowca – podkreśliła szefowa MEN. – Będziemy odpowiadać na zaproszenia od dyrektorów szkół i rodziców. Do dyspozycji są także kuratorzy oświaty przygotowani na spotkania z samorządowcami, związkowcami i nauczycielami. Odpowiedzą oni także na każdą prośbę o konsultacje – dodała.

Minister Anna Zalewska poinformowała, że wkrótce do każdej szkoły w Polsce trafią pakiety informacyjne dotyczące reformy edukacji. Dodała także, że poziom finansowania przewidziany na rok 2017 jest wystarczający, aby pokryć wydatki bieżące systemu oświaty w nowym jej ustroju oraz w trakcie transformacji.

Szefowa MEN podkreśliła, że zostały także zaplanowane środki, które mogą zostać wykorzystane na takie działania jak m.in. dokonanie niezbędnych zmian w zakresie dostosowania budynków i ich wyposażenia do potrzeb nowej struktury szkół (pracownie, krzesła, modernizacja toalet), w tym również koszty administracyjne. W skali kraju kwoty przewidziane na poszczególne wyniosą: w 2017 r. – 313 mln zł, w 2018 r. – 148 mln zł, w 2019 r. – 243 mln zł, w 2020 r. – 243 mln zł. Dodatkowo planowane jest coroczne finansowanie dla samorządów na zadania dostosowawcze z rezerwy 0,4 % subwencji oświatowej.  Kwota tej rezerwy wynosi około 168 mln zł każdego roku.

Minister edukacji odniosła się także do kwestii zatrudnienia nauczycieli informując, że w wyniku wprowadzenia reformy powstanie 5 tys. nowych miejsc pracy, a w samej Częstochowie potrzebnych będzie 39 dodatkowych etatów.

Minister Edukacji Narodowej podczas dyskusji z samorządowcami i nauczycielami podkreśliła, że przygotowane rozwiązania dotyczące zmian w systemie edukacji mają na celu podniesienie jakości kształcenia i poprawę bezpieczeństwa w szkole.

W poniedziałkowym spotkaniu z szefową MEN w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie wziął udział również wojewoda śląski, śląski kurator oświaty i parlamentarzyści.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka na zgłoszenia kandydatów na arbitrów

pon., 14/11/2016 - 13:38

Od 2017 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Odwołanie dotyczyć może zarówno części pisemnej egzaminu maturalnego, jak i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego składać się będzie z arbitrów – doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie nauki lub w zakresie danego zawodu.

Wymagania, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o wpis na listę arbitrów, zostały określone w art. 9ca ust. 3 (dla arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego) oraz art. 9ca ust. 4 (dla arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010).

W dniu 17 października 2016 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. poz. 1710), które określa m.in. wzór wniosku o wpis na listę arbitrów oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do tego wniosku.

Osoby spełniające wymagania określone w ww. przepisach ustawy o systemie oświaty, które chcą ubiegać się o wpis na listę arbitrów, powinny złożyć wniosek o wpis na listę arbitrów do Ministra Edukacji Narodowej, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia.

Wniosek może zostać przesłany w formie pisemnej pocztą na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej,
al. Szucha 25, 00-918 Warszawa albo w formie dokumentu elektronicznego spełniającego wymagania określone w art. 63 § 3a k.p.a. na elektroniczną skrzynkę podawczą MEN: (informacja@men.gov.pl).

Święto Niepodległości w Warszawie – wydarzenia z udziałem wiceministra edukacji

sob., 12/11/2016 - 13:54

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w piątek wziął udział w centralnej uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które z udziałem najwyższych władz państwowych odbyły się przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Wcześniej,  wiceminister edukacji złożył wieniec pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego oraz przed tablicą pamięci znajdującą się na gmachu MEN w hołdzie pomordowanym w katowni gestapo podczas II wojny światowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Odsłonięcie tablicy poświęconej „Żołnierzom Wyklętym”– uroczystość z udziałem wiceministra edukacji

czw., 10/11/2016 - 23:23

Prezydent RP Andrzej Duda odsłonił dziś na filarze Grobu Nieznanego Żołnierza tablicę upamiętniającą „Żołnierzy Wyklętych”, która dokumentuje dziewięć wydarzeń – głównie bitwy i potyczki podziemia AK-owskiego i poakowskiego z NKWD, Armią Czerwoną, UB oraz Ludowym Wojskiem Polskim.

W uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie uczestniczył również Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć.

– Dzięki bohaterstwu, sprytowi i umiejętnościom wojskowym Żołnierzy Niezłomnych tysiące Polaków zostało uratowanych – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda.

– Ten wielki czyn upamiętniamy właśnie dziś, w przeddzień Święta Niepodległości, bo to był czyn niepodległościowy, to była walka, choć beznadziejna, ale o wolną, suwerenną, a przede wszystkim niepodległą Polskę – dodał Prezydent RP.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Finał ogólnopolskiej akcji BohaterON – włącz historię!

czw., 10/11/2016 - 17:55

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w podsumowaniu ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! Uroczysta gala finałowa odbyła się wczoraj w Muzycznym Studiu Polskiego Radia w Warszawie.

Akcja BohaterON – włącz historię! pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej odniosła wielki sukces. Polacy wysłali do Powstańców Warszawskich 97 359 kartek. Warto dodać, że ponad 10 tys. z nich zostało wykonanych ręcznie zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.

Kartkę do Powstańca Warszawskiego mógł wysłać każdy. Przez cały czas trwania akcji, od 3 sierpnia do 2 października, bezpłatne pocztówki były dostępne w placówkach Poczty Polskiej, punktach Lotto, pociągach Pendolino, wybranych samochodach Uber, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz u wolontariuszy podczas koncertów Lata z Radiem. Kartki można było również wysłać przez internet.

Projekt BohaterON umożliwiał nie tylko podziękowanie Powstańcom Warszawskim za patriotyczną postawę, ale także poszerzenie wiedzy historycznej. Na stronie internetowej www.bohateron.pl zostały przedstawione sylwetki wybranych uczestników walk o stolicę.

Dodatkowo w szkołach ponadpodstawowych w całej Polsce przeprowadzono cykl warsztatów edukacyjnych, w których wzięło udział 1014 uczniów. Młodzież obejrzała premierowy odcinek o Powstaniu Warszawskim przygotowany przez zespół videoblogerów znanych pod nazwą „Historia bez cenzury”. Można było także zagrać w opracowaną na tę okazję grę „Cenzura”. Kluczowym elementem każdego spotkania było wypisanie kartek do Powstańców.

Głównym punktem wczorajszej gali finałowej było symboliczne przekazanie na ręce obecnych na uroczystości Powstańców Warszawskich oraz dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Ołdakowskiego wykonanych przez dzieci kartek wysyłanych do bohaterów walk o stolicę. Już niebawem wszystkie pocztówki i listy za pośrednictwem Muzeum Powstania Warszawskiego trafią do adresatów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Konkurs na stanowisko dyrektora i zastępcy dyrektora w Szkołach Europejskich (Luksemburg i Frankfurt)

czw., 10/11/2016 - 17:47

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej we Frankfurcie.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach.

Strony