Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


MEN - aktualności

Subskrybuj Kanał MEN - aktualności
Zaktualizowano: 50 minut 1 sekunda temu

Finansowanie zadań oświatowych – warsztaty konsultacyjne w Warszawie

czw., 02/03/2017 - 16:13

We wtorek, 28 lutego br. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyły się ostatnie warsztaty konsultacyjne dotyczące opracowania koncepcji zmiany systemu finansowania zadań oświatowych. Udział w spotkaniu wzięli pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do prac nad koncepcją zmian zostali zaproszeni eksperci z województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

W ciągu minionego miesiąca warsztaty konsultacyjne odbyły się również w następujących miastach:

 • Katowice (3 lutego br.) – z udziałem ekspertów z województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, podkarpackiego i małopolskiego;
 • Gdańsk (9 lutego br.) – z udziałem ekspertów z województw: pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, zachodniopomorskiego;
 • Bydgoszcz (16 lutego br.) – z udziałem ekspertów z województw: kujawsko – pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Warsztaty miały charakter ekspercki. Ich celem było wypracowanie wstępnych rozwiązań dotyczących finansowania oświaty we współpracy z osobami znającymi tę tematykę i mającymi doświadczenie praktyczne z tego zakresu.

Głównym tematem rozmów było finansowanie oświaty samorządowej i niesamorządowej.  Warsztaty podzielone były na dwa panele. Podczas pierwszego z nich dyskutowano o ustaleniu ogólnego sposobu kalkulacji łącznej kwoty subwencji oświatowej oraz zasadach jej podziału oraz o zmianach w zakresie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Drugi panel poświęcony był omówieniu zmian w sposobie finansowania zadania polegającego na zapewnieniu uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Poruszano także kwestię zmian w zakresie udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Wszystkie uwagi zgłaszane podczas warsztatów konsultacyjnych dotyczące finansowania zadań oświatowych są obecnie rozpatrywane i wnikliwie analizowane.

Zmiany w systemie finansowania

Przypomnijmy, że finansowanie edukacji było jednym z głównych tematów trwającej w ubiegłym roku ogólnopolskiej debaty oświatowej „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”.

We wrześniu, podczas prezentacji projektu ustaw: Prawo oświatowe oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, minister Anna Zalewska zapowiedziała, że  docelowo przedstawione zostaną projekty aktów prawnych dotyczące m.in. finansowania zadań oświatowych.

Finansowanie zadań oświatowych jest także jednym z tematów pracy Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Zespół powstał z inicjatywy minister Anny Zalewskiej. W jego pracach uczestniczą  przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw.

Problemy w zakresie funkcjonującego systemu finansowania zadań oświatowych, ukształtowanego blisko 20 lat temu, zgłaszane są od wielu lat przez różne środowiska oświatowe, w tym przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty prowadzące szkoły i placówki oświatowe oraz regionalne izby obrachunkowe.

Odpowiadając na potrzebę wprowadzenia zmian systemowych w tym obszarze, Ministerstwo Edukacji Narodowej obecnie pracuje nad projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik dentystyczny

czw., 02/03/2017 - 09:51

Kwalifikacja: Z.17

Egzaminatorzy:

 1. Piotr Andrzej Kleniewski
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – kelner

czw., 02/03/2017 - 09:47

Kwalifikacja: T.9

Egzaminatorzy:

 1. Łukasz Kania
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Kwalifikacja: T.10

Egzaminatorzy:

 1. Łukasz Kania
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik żywienia i usług gastronomicznych

czw., 02/03/2017 - 09:45

Kwalifikacja: T.6

Egzaminatorzy:

 1. Łukasz Kania
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Kwalifikacja: T.15

Egzaminatorzy:

 1. Łukasz Kania
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – kucharz

czw., 02/03/2017 - 09:41

Kwalifikacja: T.6

Egzaminatorzy:

 1. Łukasz Kania
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Dopuszczania do użytku szkolnego podręczników –rozporządzenie podpisane

śr., 01/03/2017 - 20:17

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Rozporządzenie zgodne z ustawą z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz tych do kształcenia w zawodach.

Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, do dopuszczania podręczników do kształcenia w zawodach w dotychczasowych czteroletnich technikach, uwzględniających nową podstawę programową kształcenia w zawodach, będą stosowane przepisy niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie określa:

 1. szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, do których są przeznaczone oraz postaci podręczników,
 2. rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku szkolnego,
 3. szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego,
 4. dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców, w tym instytucje, których rekomendacja jest wymagana przy ubieganiu się o wpisanie na listę rzeczoznawców,
 5. wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników w zależności od rodzaju i postaci podręcznika, zakresu kształcenia, rodzaju zajęć edukacyjnych oraz etapu edukacyjnego,
 6. tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników.

W rozporządzeniu nie wprowadza się zasadniczych zmian w stosunku do przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Podręczniki uwzględniające dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach będą dopuszczane do użytku szkolnego na podstawie przepisów dotychczasowego rozporządzenia (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników).

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” z udziałem wiceministrów edukacji

śr., 01/03/2017 - 19:21

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN oraz Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczyli dziś w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć wziął udział w uroczystości w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w byłym Areszcie Śledczym na warszawskim Mokotowie.

W wydarzeniu uczestniczył również Prezydent RP Andrzej Duda, przedstawiciele władz państwowych, środowisk niepodległościowych oraz rodziny żołnierzy podziemia antykomunistycznego.

Pod tablicą pamięci oddano hołd członkom powojennej konspiracji niepodległościowej pomordowanym przez komunistów. Złożono również wieńce i zapalono znicze.

Więzienie przy ul. Rakowieckiej pełniło funkcję głównego więzienia politycznego od roku 1945 i przez cały okres stalinowski. Byli w nim przetrzymywani najważniejsi członkowie podziemia niepodległościowego. Tam więziono m.in. gen. Augusta Fieldorfa ps. Nil, ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług, mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko, mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, rtm. Witolda Pileckiego ps. Witold. Poza wojskowymi, „na Mokotowie” więziono również cywili i przedstawicieli kościoła katolickiego, m.in. abp. Antoniego Baraniaka.

Mokotowskie więzienie było miejscem kaźni, Golgotą Narodu Polskiego. Na terenie więzienia wykonano ponad 350 wyroków śmierci, a liczba osób zakatowanych w trakcie śledztwa pozostaje nieznana. Przez kolejne lata trwania systemu komunistycznego na „Rakowieckiej” więziono i stracono tysiące osób zatrzymywanych z powodów politycznych.

Akt utworzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na terenie aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie został podpisany 29 lutego 2016 r. przez ministra Zbigniewa Ziobrę.

Wiceminister edukacji Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła w apelu pamięci przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Finałem uroczystości była Msza Święta w Archikatedrze św. Jana w intencji Żołnierzy Wyklętych.

Przypadający 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowił w 2011 r. parlament w hołdzie „bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

1 marca to data symboliczna. Historycznie nawiązuje ona do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach niepodległościowego i antykomunistycznego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” z  Łukaszem Cieplińskim na czele.

Mianem Żołnierzy Wyklętych określa się żołnierzy tworzących powojenną konspirację, która – aż do powstania „Solidarności” – była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia (1945 r.) działało w nim nawet 200 tys. konspiratorów. Blisko 20 tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich–leśnych, a kolejnych kilkadziesiąt tysięcy zapewniało partyzantom m.in. schronienie i łączność.

Zgodnie z treścią nowej podstawy programowej, która w połowie lutego br. została podpisana przez Minister Annę Zalewską, na zajęciach w klasach V-VIII szkoły podstawowej uczeń poznawać będzie początki komunizmu w Polsce. Zapozna się również z okolicznościami przejęcia władzy przez komunistów oraz scharakteryzuje postawy Polaków wobec nowych władz, ze szczególnym uwzględnieniem oporu zbrojnego Żołnierzy Niezłomnych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Spotkanie przedstawicieli OSKKO z minister edukacji

śr., 01/03/2017 - 15:59

Z inicjatywy minister Anny Zalewskiej dziś, 1 marca 2017 r. w gmachu MEN odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej.

Podczas spotkania minister edukacji zapoznała się z głównymi zagadnieniami, które będą poruszane za kilka dni podczas XIV konferencji OSKKO.

Organizatorzy wydarzenia byli zainteresowani tym, jakie tematy z punktu widzenia ministerstwa byłyby najbardziej interesujące do omówienia podczas spotkania z dyrektorami szkół. Wśród najważniejszych kwestii minister edukacji wymieniła m.in.: doskonalenie zawodowe nauczycieli, branżowe szkoły, naukę tzw. miękkich kompetencji wśród uczniów, rolę dyrektora w motywowaniu nauczycieli, a także rolę doradcy zawodowego i metodycznego w szkole.

Podczas rozmowy minister Anna Zalewska przypomniała o harmonogramie wdrażania reformy edukacji i kolejnych etapach działań ministerstwa w ramach zmian w systemie oświaty, w tym m.in. kwestia Systemu Informacji Oświatowej czy ustawa o finansowaniu oświaty.

Kolejne spotkanie z przedstawicielami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej planowane jest w kwietniu.

OSKKO to organizacja zrzeszająca dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017”.

śr., 01/03/2017 - 09:36

Zgodnie z przepisami art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.), od ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej odlicza się 0,4 % na rezerwę ustawową. W 2017 r. kwota 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 167,6 mln zł.  Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w zakładce Finansowanie edukacji – subwencja ogólna dla JST zostały zamieszczone „Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017”. „Kryteria….”  zostały uzgodnione z Ministrem Rozwoju i Finansów oraz Stroną Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W dokumencie tym zostały zawarte wymogi formalne aplikowania o środki z ww. rezerwy  oraz wzory formularzy do wypełnienia przez jednostki samorządu terytorialnego. W roku bieżącym  jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o zwiększenie subwencji  oświatowej  z 0,4% rezerwy m.in. z tytułu dofinansowania kosztów realizacji zadań wspierających proces zmian związanych z reformą systemu edukacji.

26. Marsz Żywych – trwają zapisy

wt., 28/02/2017 - 15:59

W poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r. na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady 1940-1945 Auschwitz-Birkenau odbędzie się 26. Marsz Żywych.

Jego uczestnicy przejdą trzykilometrową trasę spod bramy z napisem „Arbeit macht frei” w byłym obozie Auschwitz I do byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Główna ceremonia odbędzie się przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu

Corocznie w Marszu Żywych uczestniczy ok. 11 tysięcy osób z ponad 40 krajów świata, w tym ponad tysiąc polskich uczniów.

Polskie szkoły zainteresowane udziałem uczniów w Marszu Żywych są proszone o przesłanie do 20 marca 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: marsz.zywych@men.gov.pl.

Zgłoszenia nadesłane po tym terminie lub te bez pełnych danych i informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym nie będą rozpatrywane. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie przypominamy o obowiązku posiadania przez uczestników marszu ważnych legitymacji szkolnych.

Marsz Żywych to projekt edukacyjny, w ramach którego Żydzi z różnych krajów, głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca zagłady, które Niemcy utworzyli podczas wojny na okupowanych ziemiach polskich. Młodzi ludzie poznają także historię polskich Żydów. Spotykają się m.in. z polskimi rówieśnikami i polskimi sprawiedliwymi wśród narodów świata. Przemarsz między byłymi obozami Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau w święto Jom Ha-Szoa jest kulminacją projektu.

Pierwszy Marsz odbył się w 1988 r. Kolejne odbywały się co dwa lata, a od 1996 r. każdego kolejnego roku.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wdrażanie reformy edukacji w województwie dolnośląskim – konferencja prasowa z udziałem szefowej MEN

wt., 28/02/2017 - 15:34

– Obecna subwencja oświatowa nie przystaje do polityki oświatowej państwa, a przede wszystkim nie przystaje do rzeczywistości – powiedziała w poniedziałek, 27 lutego minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN uczestniczyła wczoraj w konferencji prasowej, podczas której Dolnośląskie Kuratorium Oświaty zaprezentowało postęp prac nad tworzeniem nowej sieci szkół w regionie. Zgodnie z ustawowym wymogiem, samorządy do końca marca muszą przyjąć uchwały dostosowujące sieć szkolną do reformy edukacji, wcześniej uchwały opiniują kuratorzy.

W swoim wystąpieniu, Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej poinformowała, że w wyniku reformy, w samym Wrocławiu mogą powstać 74 nowe miejsca pracy dla nauczycieli.

– Przekażemy też dodatkowe 27 mln zł na wdrażanie reformy edukacji w mieście oraz 21 mln zł na sześciolatki, które będą uczyć się w przedszkolach – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Poinformowała również, że obecnie trwają prace nad nową koncepcją finansowania zadań oświatowych. W kwietniu br. zostaną przedstawione kierunki wypracowanych zmian w tym zakresie, a także informacja o harmonogramie podwyżek dla nauczycieli.

Dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk podkreślił, że do kuratorium wpłynęło ponad 50 proc. projektów uchwał samorządów dostosowujących sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

W poniedziałkowej konferencji udział wziął również Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik księgarstwa

wt., 28/02/2017 - 09:39

Kwalifikacja A.18

Eksperci:

 1. Robert Andrzej Sajdak
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik handlowiec

wt., 28/02/2017 - 09:38

Kwalifikacja A.18

Eksperci:

 1. Robert Andrzej Sajdak
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – sprzedawca

wt., 28/02/2017 - 09:35

Kwalifikacja A.18

Eksperci:

 1. Robert Andrzej Sajdak
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 

Przygotowania do wdrożenia nowej podstawy programowej – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

pon., 27/02/2017 - 17:04

– Mam nadzieję, że dzięki pracy ośrodków doskonalenia nauczycieli możliwe będzie dalsze wprowadzanie zmian w edukacji – powiedział w poniedziałek wiceminister edukacji.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś, 27 lutego w konferencji skierowanej do dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli dotyczącej nowej podstawy programowej.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji przypomniał główne założenia reformy edukacji oraz przedstawił najważniejsze zmiany zawarte w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

– W nowej podstawie podkreślamy przede wszystkim elementy innowacyjne i działania skierowane na pracę zespołową uczniów. Kładziemy w niej nacisk na naukę języków obcych i informatykę. To bardzo nowoczesna podstawa – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. – Dajemy w niej nauczycielom swobodę w działaniu – dodał.

Wiceminister powiedział także, że trwają obecnie prace legislacyjne dotyczące ramowych planów nauczania, a następnym etapem będzie stworzenie nowej podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego.

W spotkaniu uczestniczył również dr hab. Andrzej Waśko, doradca Prezydenta RP do spraw wdrażania reformy oświaty, który przedstawił cele i perspektywy zmian strukturalno-programowych w edukacji.

Podczas konferencji w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, uczestnicy dyskutowali również o zmianach w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki. Przedstawiono też, w jaki sposób kuratoria oświaty będą zaangażowane we wdrażanie nowej podstawy programowej. Rozmawiano również o tym, jaką rolę pełnić będą publiczne placówki doskonalenia nauczycieli w przygotowaniu dyrektorów i nauczycieli do wprowadzania zmian programowych, a także sposobów pracy z nowymi podstawami programowymi, obowiązującymi od roku szkolnego 2017/2018.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – piekarz

pon., 27/02/2017 - 16:15

Kwalifikacja T.3

Eksperci:

 1. Renata Pohl
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – cukiernik

pon., 27/02/2017 - 16:13

Kwalifikacja T.4

Eksperci:

 1. Renata Pohl
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Strony