Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


MEN - aktualności

Subskrybuj Kanał MEN - aktualności
Zaktualizowano: 12 minut 3 sekundy temu

Kurs polskiego języka migowego (PJM) – konferencja w MEN

pt., 23/02/2018 - 13:22

W piątek, 23 lutego br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się konferencja dotycząca prezentacji kursu do nauki polskiego języka migowego dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. W konferencji uczestniczyli: minister Anna Zalewska oraz dr Paweł Rutkowski – kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Kurs polskiego języka migowego A1 część 1

Kurs polskiego języka migowego A1 część 2

Kurs polskiego języka migowego A2 część 1

Kurs polskiego języka migowego A2 część 2  

Zespół kierowany przez dr. Pawła Rutkowskiego, składający się z niesłyszących i słyszących specjalistów w zakresie surdopedagogiki i lingwistyki migowej, przygotował na zlecenie MEN serię 4 podręczników elektronicznych zatytułowaną Migaj razem z nami. Głównymi autorkami treści składających się na kurs są: Joanna Filipczak, Monika Grabowska-Dobrowolska i Małgorzata Limanówka.

Rozpoczynając konferencję, szefowa MEN podkreśliła, że dzieci i dorośli ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają szczególne znaczenie w systemie edukacji.

– Zmieniamy język, nie mówimy o dzieciach z niepełnosprawnościami, mówimy o specjalnej potrzebie – dodała minister Anna Zalewska.

Minister edukacji przypomniała również o zmianach prawnych, a także organizacyjnych w kształceniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

– Po raz pierwszy Ministerstwo Edukacji Narodowej powiedziało jednoznacznie i zapisało, że subwencji oświatowej na dzieci ze specjalnymi potrzebami nie można przeznaczyć ani na inny typ szkół, ani na inne zadanie poza zadaniem oświatowym – zaznaczyła szefowa MEN.

Wchodzące w skład serii książki pomocnicze są skierowane do dzieci rozpoczynających naukę migania. Pierwszy tom, stworzony z myślą o uczniach w wieku ok. 6-7 lat, służy zaprezentowaniu podstaw języka migowego oraz przybliżeniu zasad komunikacji wizualno-przestrzennej. Kolejne 3 tomy pomyślane są jako kontynuacja tomu pierwszego, przy czym każda część odpowiada jednemu półroczu nauki (przy typowym tempie pracy). Seria stanowi zestaw materiałów do nauki przez pełne dwa lata, a taki okres pozwala wykształcić kompetencję migową na poziomie wystarczającym do korzystania z innych materiałów w PJM (np. zaadaptowanych podręczników) nawet u dziecka, które nie miało wcześniej żadnego kontaktu z miganiem. Warto zauważyć, że modularna struktura kursu pozwala rozpocząć naukę na dowolnym poziomie (dopasowanym od indywidualnych kompetencji komunikacyjnych konkretnego ucznia).

Podręczniki z serii Migaj razem z nami nie zakładają biegłej znajomości języka polskiego przez ucznia – wprowadzanie nowego materiału i wszelkie ćwiczenia bazują przede wszystkim na materiałach wizualnych (ilustracjach oraz klipach wideo). Również wyjaśnienia gramatyczne opierają się w szerokim zakresie na eksplikacjach obrazkowych. Uniezależnia to proces nauki PJM od kompetencji gramatycznych w zakresie polszczyzny (które w wypadku wielu głuchych dzieci różnią się od kompetencji ich słyszących rówieśników).

Każda część przygotowana została w formie odrębnej aplikacji multimedialnej, która umożliwia pracę z podręcznikiem na komputerze stacjonarnym – zarówno w domu, jak i w klasie (z wykorzystaniem tablicy multimedialnej). Materiał w PJM prezentowany jest w postaci klipów video.

Poszczególne części są zbudowane w oparciu o stałą strukturę, którą można scharakteryzować w następujący sposób:

 • kilkanaście lekcji w każdym podręczniku zostało podzielone na 4-5 rozdziałów tematycznych (ok. 230 stron na książkę);
 • nowe słowa (znaki migowe) wprowadzane są zarówno w izolacji (zakresy tematyczne: dom, rodzina, szkoła, kolory, zwierzęta itd.), jak i w kontekście pozwalającym za zapoznanie się z uzusem i łączliwością (krótkie teksty migowe, dialogi, bajki);
 • wprowadzane są również elementy gramatyki wizualno-przestrzennej (struktura zdania oznajmującego, struktura zdania pytajnego, wyrażanie relacji przestrzennych, podstawowe konstrukcje klasyfikatorowe itd.);
 • karty pracy dołączone do każdego rozdziału pozwalają na pracę z dzieckiem oraz powtarzanie materiału poza aplikacją;
 • w utrwalaniu nowego materiału, powtarzaniu oraz sprawdzeniu stopnia przyswojenia materiału z poprzednich lekcji pomagają odpowiednie ćwiczenia;
 • ważną część kursu stanowi funkcjonalny słowniczek.

Wybór reprezentatywnego dla PJM zasobu leksyki i konstrukcji gramatycznych został dokonany na podstawie obszernego korpusu wypowiedzi osób głuchych (największy zbiór nagrań migowych na świecie) stworzonego przez Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Uwaga media. Zaproszenie na briefing prasowy z udziałem minister Anny Zalewskiej

czw., 22/02/2018 - 16:57

W piątek, 23 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej (Al. Szucha 25, sala 305) odbędzie się briefing prasowy z udziałem  Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej dotyczący kursu polskiego języka migowego przygotowanego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

W briefingu udział weźmie również dr Paweł Rutkowski z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz autorzy książek pomocniczych do nauki języka migowego.

Konferencja będzie tłumaczona na polski język migowy (PJM).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Wejście na podstawie ważnej legitymacji prasowej.

Więcej informacji udziela:

 • Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl, tel. 783 920 628.

Dodatkowe informacje

Książki pomocnicze do nauki języka migowego zostały opracowane przez Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego i skierowane są do uczniów rozpoczynających naukę migania. Składają się z czterech części i umożliwiają opanowanie języka migowego do poziomu A2. Seria stanowi zestaw materiałów umożliwiających naukę przez pełne dwa lata szkolne, nawet u dziecka, które nie miało dotąd kontaktu z miganiem.

Kurs języka migowego został opracowany przez zespół głuchych i słyszących specjalistów w zakresie surdopedagogiki i lingwistyki migowej. Jest on dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niesłyszących i słabosłyszących. Zaproponowane w kursie rozwiązania w prezentacji treści umożliwiają naukę języka migowego również uczniom słyszącym.

Każda część przygotowana została w formie odrębnej aplikacji multimedialnej, która umożliwia pracę na komputerze stacjonarnym – zarówno w klasie jak i w domu. Materiał w Polskim Języku Migowym przedstawiony jest w postaci klipów video. Wprowadzanie nowego materiału i wszelkie ćwiczenia oparte są przede wszystkim na materiałach wizualnych (ilustracjach). Również wyjaśnienia gramatyczne korzystają w szerokim zakresie z eksplikacji obrazkowych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lekcja bezpieczeństwa ruchu drogowego z udziałem szefowej MEN i Głównego Inspektora Transportu Drogowego

czw., 22/02/2018 - 16:19

We czwartek, 22 lutego br. minister Anna Zalewska uczestniczyła w lekcji bezpieczeństwa ruchu drogowego, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 357 na warszawskim Bemowie. Wraz z szefową MEN zajęcia poprowadził Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Rozpoczynając lekcję bezpieczeństwa, minister edukacji zaznaczyła, że dzisiejsze zajęcia są „uzupełnieniem tego, co na co dzień robi nauczyciel, co na co dzień planuje dyrekcja szkoły”. Przypomniała, że treści z zakresu wychowania komunikacyjnego pojawiają się na każdym etapie edukacji. Tematyka bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jest realizowana podczas różnych zajęć lekcyjnych, m.in. z techniki, przyrody i informatyki.

Szefowa MEN dodała, że nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych kładzie nacisk na naukę udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym w sytuacjach komunikacyjnych.

W pierwszej części zajęć uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, dzięki której mogli dowiedzieć się, jak unikać zagrożeń podczas podróży samochodem i autokarem. Następnie dzieci zostały przeprowadzone przez minister Annę Zalewską i Głównego Inspektora przez specjalnie zainscenizowane miasteczko drogowe, w którym omawiano znaki drogowe i zasady ruchu. Odpowiadali na pytania zadawane przez Minister Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Szefowa MEN, podsumowując lekcję, wyraziła uznanie dla wiedzy i aktywności dzieci. Jednocześnie poprosiła o przeprowadzenie podobnych zajęć dla pozostałych uczniów.

Lekcja bezpieczeństwa ruchu drogowego została przygotowana przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. W zajęciach uczestniczył także burmistrz dzielnicy Warszawa-Bemowo Michał Grodzki.

Serdecznie gratulujemy dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 357 wspaniałej wiedzy dotyczącej zasad ruchu drogowego, a dyrekcji i nauczycielom gratulujemy zdolnych uczniów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Powstaną nowe klasy patronackie PGE – uroczystość w Bełchatowie z udziałem wiceminister edukacji

czw., 22/02/2018 - 00:28

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN w środę wzięła udział w uroczystości podpisania porozumień w zakresie utworzenia klas patronackich pomiędzy spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna a szkołami zawodowymi z Bełchatowa i Kleszczowa.

PGE będzie wspierać szkoły kształcące w zawodach energetycznych i górniczych, a ich absolwenci mają znaleźć zatrudnienie w bełchatowskiej elektrowni i kopalni węgla brunatnego, zapełniając lukę pokoleniową oraz kompetencyjną.

Podpisanie porozumień odbyło się na terenie Elektrowni Bełchatów.

Klasy patronackie utworzone zostaną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. L. Czyżewskiego w Bełchatowie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Programem objęte będą wybrane pierwsze klasy kształcące w zawodach technik elektryk, mechanik, automatyk i mechatronik. Porozumienia podpisane przez władze PGE, dyrektorów placówek oraz przedstawicieli organu prowadzącego szkoły obowiązywać mają przez 10 lat.

W ramach współpracy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą brali udział w wizytach zawodoznawczych na terenie kopalni i elektrowni w Bełchatowie. Zorganizowane zostaną również zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także dodatkowe szkolenia. Dla wyróżniających się uczniów ufundowane zostaną również stypendia.

Wiceminister edukacji podczas swojego wystąpienia podziękowała władzom spółki PGE za aktywne wspieranie szkolnictwa branżowego i technicznego. Dodała, że zmiany nie są możliwe bez wsparcia pracodawców.

– Ministerstwo edukacji ma zadanie tworzyć ramy prawne, inspirować i budować sprzyjające warunki do odbudowy szkolnictwa zawodowego. Jednak w procesie kształcenia zawodowego obecni muszą być przede wszystkim pracodawcy. To oni wiedzą jakich potrzebują pracowników – powiedziała wiceszefowa MEN.

Wiceminister dodała również, że pracodawcy są niezbędni w procesie kształcenia specjalistów w szkołach branżowych ze względu na ich znajomość potrzeb pracowniczych, a także uczestniczenia w systemie nauczania nowoczesnych zawodów zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

– Jest potrzebna synergia pracodawców, samorządów i szkół, by uzdrowić kształcenie zawodowe i sprawić, żeby odpowiadało ono na potrzeby polskiej gospodarki. Nasza gospodarka nie może dłużej czekać. Kształcenie zawodowe trzeba zmieniać – podsumowała wiceminister Marzena Machałek.

Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej podkreślił z kolei, że podpisanie porozumień w Bełchatowie jest częścią szerszego projektu, którego cel to renesans szkolnictwa zawodowego w Polsce.

– Ta reforma jest potrzebna nie tylko sektorowi energetycznemu, który boryka się z luką pokoleniową, czyli brakiem zastępowalności specjalistów – podkreślił prezes. – Wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej chcemy zbudować zwarty program renesansu szkolnictwa zawodowego, będziemy ulepszać proces adaptacyjny młodych pracowników po to, żeby część ciężaru edukacji zawodowej ponoszona była również przez pracodawcę. To umożliwi im sprawne wejście w organizację – powiedział Henryk Baranowski.

Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zwrócił uwagę na konieczność odbudowania szkolnictwa branżowego.

– Program tworzenia klas patronackich PGE jest odpowiedzią na potrzeby spółki, ale również realizacją polityki polskiego rządu, której celem jest odbudowa nauczania branżowego – nauczania, które w ostatnich latach było zaniedbywane – zaznaczył prezes. – Należy jak najszybciej wdrażać projekty wpływające na wizerunek szkół branżowych, tak aby stały się one atrakcyjnym celem dla młodzieży. Dzięki podpisanym porozumieniom uczniowie będą mieli możliwość zdobycia zawodu, na który będzie zapotrzebowanie na polskim rynku pracy a branża górniczo-energetyczna pozyska dobrze wykwalifikowanych pracowników – dodał Sławomir Zawada.

Podpisane porozumienia są kontynuacją współpracy spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z placówkami oświatowymi w kraju. Podobne porozumienia o utworzeniu klas patronackich PGE podpisano z dyrektorami dwóch szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zgorzeleckiego.

Podczas wizyty w Bełchatowie, wiceminister edukacji wspólnie z uczniami szkół zawodowych zwiedziła elektrownię Bełchatów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media. Zapowiedź udziału minister Anny Zalewskiej w lekcji bezpieczeństwa ruchu drogowego

śr., 21/02/2018 - 11:01

W czwartek, 22 lutego br. o godz. 12:00 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w lekcji bezpieczeństwa ruchu drogowego organizowanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

W lekcji uczestniczyć będzie również burmistrz dzielnicy Warszawa-Bemowo Michał Grodzki.

Termin: 22 lutego 2018 roku, godz. 12:00.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie, ul. Zachodzącego Słońca 25 (sala gimnastyczna).

Organizator: Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Uwaga media:

 • Udział przedstawicieli mediów na zasadzie Foto Opp
 • Przewidziano wystąpienie minister Anny Zalewskiej oraz głównego inspektora Alvina Gajadhura w pierwszej części lekcji.

Więcej informacji udzielają:

 • Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, e-mail: prasowe@men.gov.pl, tel. 783 920 628,
 • Urszula Nowinowska, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora, e-mail: nowinowska@gitd.gov.pl, tel. 664 039 094.

 

Dodatkowe informacje

Lekcja z udziałem Minister Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora, burmistrza dzielnicy Warszawa-Bemowo oraz uczniów szkoły i nauczycieli to propozycja nauki przez zabawę. Dzieci mają możliwość dowiedzenia się w jaki sposób unikać zagrożeń na drodze w okresie zimowym, a także wykazać się umiejętnością rozumienia i stosowania przepisów ruchu drogowego.

Zajęcia będą podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Uczniowie wspólnie z Minister Edukacji Narodowej i Głównym Inspektorem Transportu Drogowego przejdą przez specjalnie przygotowane dla nich miasteczko ruchu drogowego, składające się m.in. z przejścia dla pieszych, znaków drogowych, ronda oraz sygnalizatorów.

Prowadzona przez Inspekcję Transportu Drogowego akcja to „Bezpieczna Szkoła Tirka”, w ramach której odbędzie się “Lekcja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” przyczynia się do poprawy świadomości o bezpieczeństwie ruchu drogowego wśród najmłodszych.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

śr., 21/02/2018 - 08:00

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ogłoszony przez UNESCO. Jego ideą jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na bogactwo różnorodności językowej świata i konieczność jego ochrony, a także promocji wielojęzyczności.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony został w czasie 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku.

Święto upamiętnia wydarzenia w mieście Dhace (obecnie stolica Bangladeszu), gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu zginęło podczas pokojowej demonstracji. Domagali się oni nadania językowi bengalskiemu statusu jednego z dwóch języków urzędowych w Bengalu Wschodnim, należącym wówczas do Pakistanu. Oficjalnie rząd Pakistanu ogłosił bengalski językiem urzędowym w 1956 roku, po wielu latach sporów. Obecnie 21 lutego to święto narodowe w Bangladeszu.

Z najnowszych statystyk wynika, że co dwa tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, a jednocześnie ogromna część związanego z nim bogactwa intelektualnego i kulturalnego.

Organizując co roku obchody Dnia Języka Ojczystego, UNESCO podkreśla swoje zaangażowanie w ochronę i promocję różnorodności kulturowej, a także wielojęzyczności w edukacji, dostrzegając ich znaczenie dla zrównoważonego rozwoju.

UNESCO określa edukację wielojęzyczną jako „wykorzystywanie dwóch lub większej liczby języków jako narzędzi uczenia się i zdobywania wiedzy”.

Termin „edukacja wielojęzyczna” powstał w 1999 roku dla określenia zjawiska posługiwania się co najmniej trzema językami w procesie edukacji: rodzimym dialektem (językiem społeczności lokalnej, do której się przynależy), językiem ojczystym oraz językami komunikacji międzynarodowej. Dwa pierwsze mają decydujące znaczenie w edukacji, natomiast języki obce niezbędne są dla zrozumienia problemów globalnych.

W swoich dokumentach i programach odnoszących się do edukacji wielojęzycznej, UNESCO podkreśla wagę edukacji w lokalnych językach na wczesnych etapach nauczania (przedszkolnym i wczesnoszkolnym). Pozwala to zbudować silny fundament dla późniejszych, wyższych etapów nauki, częstokroć w innym już języku, którym może być na przykład literacki język ojczysty.

Warto podkreślić, że nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wskazuje iż najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej to m.in. sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz językach obcych nowożytnych.

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa na każdym przedmiocie kształtuje kompetencje językowe uczniów oraz dba o wyposażenie ich w wiadomości, a także umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapowiedź – podpisanie porozumień w sprawie utworzenia klas patronackich PGE

wt., 20/02/2018 - 20:20

W środę, 21 lutego br. o godz. 11:00, w Bełchatowie wiceminister edukacji Marzena Machałek weźmie udział w uroczystości podpisania porozumień w zakresie utworzenia klas patronackich pomiędzy Spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna a szkołami zawodowymi z Bełchatowa i Kleszczowa. PGE będzie wspierać szkoły kształcące w zawodach energetycznych i górniczych.

W uroczystości udział wezmą również: prezes zarządu PGE Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sławomir Zawada, starosta powiatu bełchatowskiego Waldemar Wyczachowski, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów Marian Rainczuk, dyrektor Elektrowni Bełchatów Marek Ciapała, łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski, dyrektorzy szkół, uczniowie oraz zaproszeni goście.

Miejsce uroczystości:

Elektrownia Bełchatów (sala konferencyjna w budynku głównym), ul. Energetyczna 7,
97-406 Rogowiec.

Szczegółowy plan uroczystości:

 • 11:00–11:45 – wystąpienia zaproszonych gości (media – FOTO OPP), przewidywane wystąpienie wiceminister edukacji narodowej Marzeny Machałek.
 • 12:00–12.20 – podpisanie porozumień patronackich ze szkołami (media – FOTO OPP).
 • 12.50 – briefing prasowy wiceminister Marzeny Machałek, prezesa zarządu PGE Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sławomira Zawady oraz starosty powiatu bełchatowskiego Waldemara Wyczachowskiego.Uwaga media
 • Przewidujemy udział mediów w całej uroczystości. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Dodatkowych informacji udziela:

 • Ze strony MEN – Justyna Sadlak, tel. 667 633 553, e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl
 • Ze strony PGE – Sandra Apanasionek, tel. 693 900 134, Aleksandra Elminowska, tel. 691 591 096

  Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zmiany w szkolnictwie branżowym – konferencja w Szczecinie z udziałem szefowej MEN

wt., 20/02/2018 - 15:52

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz wiceminister edukacji Maciej Kopeć we wtorek, 20 lutego br. wzięli udział w konferencji w Szczecinie pn. „Współczesne szkolnictwo zawodowe. Współpraca szkół ze środowiskiem gospodarczym”.

Konferencja zorganizowana przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty wpisuje się w działania podejmowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczące wprowadzania nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego.

Szefowa MEN podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że celem zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym jest związanie szkół z poszczególnymi branżami.

– Wspólnie z pracodawcami chcemy budować dobre szkolnictwo branżowe i techniczne. To właśnie oni mają pisać podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz uczestniczyć w systemie egzaminów zawodowych – wskazała minister Anna Zalewska. – Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że nie powstanie żadna klasa i żadna szkoła, jeżeli nie będzie miała wprost podpisanej jakiejkolwiek umowy z pracodawcą – dodała.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN podziękował obecnym na konferencji dyrektorom szkół za wdrażanie zmian związanych z reformą edukacji oraz gotowość do wprowadzania nowych rozwiązań w szkolnictwie branżowym.

– Wprowadzanie zmian w szkolnictwie branżowym wymaga ścisłej współpracy dyrektorów szkół, organów prowadzących i pracodawców – wskazał wiceszef MEN.

Podczas konferencji w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z udziałem dyrektorów szkół zawodowych oraz pracodawców zostały omówione takie zagadnienia jak między innymi edukacja zawodowa w strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego, prorozwojowe kierunki zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym, współpraca samorządu lokalnego ze szkołami technicznymi oraz branżowymi, a także współuczestnictwo pracodawców w kształceniu zawodowym.

Uczestnicy konferencji rozmawiali również o współpracy spółek skarbu państwa na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego, możliwości wsparcia finansowego szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwie branży stoczniowej.

Podczas konferencji podpisano umowy o współpracy między spółką Koleje Bałtyckie oraz Związkiem Polskich Armatorów Żeglugi Śródlądowej a szczecińskimi szkołami technicznymi.

Podczas wtorkowej wizyty w Szczecinie minister Anna Zalewska złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą Ofiary Grudnia 1970 r. Szefowej MEN towarzyszył wiceminister Maciej Kopeć, wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz oraz posłowie na Sejm Michał Jach i Artur Szałabawka.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapowiedź wizyty minister Anny Zalewskiej w Szczecinie – udział w konferencji dotyczącej szkolnictwa branżowego i technicznego

pon., 19/02/2018 - 14:23

We wtorek, 20 lutego br. o godz. 10:00 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w konferencji pn. „Współczesne szkolnictwo zawodowe. Współpraca szkół ze środowiskiem gospodarczym” organizowanej w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyć będzie również wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Termin: 20 lutego 2018 roku, godz. 10:00.

Miejsce: gmach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4 (sala Rycerska).

Organizator: Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.

Uwaga media:

 • Udział przedstawicieli mediów na zasadzie Foto Opp 
 • Przewidziano wystąpienie minister Anny Zalewskiej oraz wiceministra Macieja Kopcia w pierwszej części konferencji.

Więcej informacji udziela:

 • Justyna Sadlak, biuro prasowe MEN, e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl, tel. 667 633 553

Dodatkowe informacje

Konferencja organizowana przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty wpisuje się w działania podejmowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczące wprowadzania nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego.

Podczas konferencji zostaną omówione takie zagadnienia jak m.in.: edukacja zawodowa w strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego, prorozwojowe kierunki zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym, współpraca samorządu lokalnego ze szkołami technicznymi i branżowymi oraz współuczestnictwo pracodawców w kształceniu zawodowym.

Uczestnicy konferencji rozmawiać będą również o współpracy spółek skarbu państwa na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego, możliwości wsparcia finansowego szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwie branży stoczniowej.

Podczas spotkania zostaną także podpisane umowy o współpracy pomiędzy spółką Koleje Bałtyckie S.A. oraz Związkiem Polskich Armatorów Żeglugi Śródlądowej a szczecińskimi szkołami technicznymi.

Szczegółowy program konferencji

10.00-10.30 – rozpoczęcie konferencji „Współczesne szkolnictwo zawodowe. Współpraca szkół ze środowiskiem gospodarczym”

• Powitanie uczestników – Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza
• Wystąpienie Macieja Kopcia Podsekretarza Stanu w MEN
• Wystąpienie Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej

10.30-10.45 Możliwości i perspektywy współuczestnictwa pracodawców w kształceniu zawodowym

• Urszula Berlińska, dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty

10.45-11.00 Przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy samorządu lokalnego na rzecz edukacji zawodowej

• Grażyna Karpowicz, wicestarosta w Łobzie

11.00-11.15 Prezentacja działalności proedukacyjnej Grupy Azoty S.A.

• Robert Naklicki, dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich i Zarządzania Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

11.15-11.30 Szkolnictwo branży stoczniowej

• Marek Bączkowski, wiceprezes zarządu Stocznia Szczecińska

11.30-12.00 Podpisanie umów o współpracę (z krótką prezentacją firm):

• Związek Polskich Armatorów Żeglugi Śródlądowej i Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
• Kolej Bałtycka S.A. i Zespół Szkół Nr 4 w Szczecinie

12.00-12.15 Polityka edukacyjna w strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego

• Marcin Szmyt, dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

12.15-13.00 Lunch

13.00-13.15 Szanse i możliwości współpracy spółek skarbu państwa na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

• Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

13.15-13.30 Możliwości finansowego wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
• Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

13.30-13.45 Możliwości wykorzystania założeń programu ECVET na rzecz współpracy szkolnictwa zawodowego z pracodawcami

• Agata Poczmańska, Krajowy Zespół Ekspertów ECVET, Instytut Badań Edukacyjnych

13.45-14.00 „Dobre praktyki” – prezentacja działalności edukacyjnej A.K.S. Poland sp. z o.o.
• Thomas Wagner, prezes Branżowej Szkoły I Stopnia AKS Szkoła Techniczna

14.00-14.20 Działalność proedukacyjna Specjalnych Stref Ekonomicznych na przykładzie działań Pomorskiej Strefy Ekonomicznej oraz Słupskiej Strefy Ekonomicznej

• Paweł Lulewicz, wiceprezes zarządu PSSE oraz Mirosław Kamiński, prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

14.20-14.35 Podsumowanie – wnioski, postulaty i zakończenie konferencji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Minister Anna Zalewska w Finlandii

pon., 19/02/2018 - 11:17

Spotkania z nauczycielami języka polskiego w Finlandii i środowiskiem oświaty polonijnej oraz zapoznanie się z fińskim systemem oświaty w tym wykorzystywaniem nowych technologii w edukacji, wspieranie uczenia się przez całe życie i kształcenie zawodowe – to główne tematy dwudniowej wizyty studyjnej minister Anny Zalewskiej w Finlandii.

W czwartek, 15 lutego br. minister Anna Zalewska odwiedziła Wspólny Urząd ds. Edukacji w regionie Espoo (Omnia). Instytucja ta odpowiedzialna jest za politykę edukacyjną i rozwój regionalny. Lokalny ośrodek rozwoju edukacji Omnia stawia na spersonalizowaną ścieżkę kształcenia zawodowego w uczeniu się przez całe życie. Instytucja ma podpisanych już ponad 3,5 tys. umów z pracodawcami, u których młodzi ludzie uczą się i odbywają praktyki zawodowe.

Następnie minister Anna Zalewska w Fińskiej Narodowej Agencji ds. Edukacji (EDUFI) zapoznała się ze sposobem funkcjonowania fińskiego systemu edukacji. EDUFI jest krajową agencją rozwoju odpowiedzialną za edukację wczesnoszkolną, opiekę nad dziećmi, kształcenie ogólne i zawodowe. Agencja wspiera internacjonalizację całego fińskiego sektora edukacji, w tym szkolnictwa wyższego.

Z kolei na Uniwersytecie Helsińskim z przedstawicielami uczelni szefowa MEN rozmawiała o zmianach fińskim systemie kształcenia i ocenie pracy nauczycieli, a także doskonaleniem zawodowym nauczycieli i pracowników dydaktycznych. O tych działaniach opowiadał prof. Patrik Scheinin z wydziału pedagogicznego Uniwersytetu.

Minister edukacji zapoznała się również z założeniami inicjatywy „Me & MyCity”, która powstała w 2009 r. jako innowacyjna forma nauczania uczniów szóstych i dziewiątych klas szkół podstawowych mająca na celu praktyczne przybliżenie tematów wiedzy o społeczeństwie, pracy przedsiębiorstw oraz organizacji miast do programu nauczania szkolnego. Me & MyCity jest miniaturowym miastem, w którym uczniowie pracują w różnych zawodach i występują w roli konsumentów, a także aktywnych uczestników życia społecznego.

Pod koniec pierwszego dnia wizyty w Finlandii minister Anna Zalewska odwiedziła Szkolny Punkt Konsultacyjny w Helsinkach i spotkała się z uczniami oraz nauczycielami. Od minionej soboty dzieci rozpoczęły ferie zimowe, a niektóre z nich spędzą je w Polsce.

Ostatnim punktem programu było spotkanie z Anitą Lehikoinen Stałym Sekretarzem w fińskim Ministerstwie Edukacji i Kultury Finlandii. Wśród poruszanych tematów były te dotyczące reformy edukacji, doskonalenia zawodowego nauczycieli, rozwoju kształcenia zawodowego i monitorowania losów absolwentów szkół.

W piątek, 16 lutego br. szefowa MEN odwiedziła dwie fińskie szkoły podstawowe w Strömberg i dzielnicy Arabia. Tam z nauczycielami i dyrekcją szkoły minister Anna Zalewska rozmawiała o edukacji włączającej, rozwiązaniach dotyczących pozaszkolnego uczenia się, metodyce nauczania i wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji.

Ostatniego dnia wizyty zaplanowane zostało spotkanie Mister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z jej odpowiedniczką w Finlandii Sanni Grahn-Laasonen, a także przedstawicielami fińskiego resortu edukacji. Wśród poruszanych tematów pojawiły się m.in. kwestie dotyczące reformy systemu oświaty, nowoczesnych technologii wykorzystywanych w nauczaniu, doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Szefowa MEN zaprosiła minister Sanni Grahn-Laasonen do wizyty w naszym kraju.

Na zakończenie dnia odbyło się spotkanie z nauczycielami języka polskiego i środowiskiem oświaty polonijnej w Finlandii. Tematem rozmów z polonijnymi aktywistami oświatowymi było nauczanie języka polskiego, w tym w szczególności nauczanie ucznia dwujęzycznego, zaopatrywanie w podręczniki i materiały dydaktyczne, a także awans zawodowy nauczycieli oraz wsparcie ucznia powracającego do kraju.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów i nauczycieli

pt., 16/02/2018 - 17:37

Dzisiaj, 16 lutego br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do dyrektorów, nauczycieli, w którym przedstawiała ostatnie zmiany dotyczące statusu zawodowego nauczycieli. Szefowa MEN poinformowała także o projektach edukacyjnych przygotowanych przez ministerstwo, m.in. o „Aktywnej tablicy”, programie „Laboratorium” oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 

Poniżej pełna treść listu.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele,

pragnę przekazać informacje, które rozwieją mogące się pojawiać wątpliwości związane z nieprawdziwymi medialnymi informacjami dotyczącymi statusu zawodowego nauczycieli. Wysoka jakości nauczania jest jednym z najważniejszych priorytetów polityki edukacyjnej państwa realizowanej przez obecny rząd. Bez udziału i zaangażowania nauczycieli nie będzie możliwe dokonanie zmian jakościowych w edukacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje różne działania mające na celu podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, premiowanie wysokiej jakości pracy nauczycieli, a także zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania zadań.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią począwszy od 1 kwietnia tego roku rozpoczynamy wdrażanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8 proc. w ciągu trzech lat,
co jest porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 15,9 proc. Kolejne podwyżki zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Przypomnę, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat zagwarantowaliśmy waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i zapewniliśmy ich finansowanie w kwocie 418 mln zł.

Na podwyżki pensji dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. przeznaczono dodatkowe środki w wysokości ok. 1,2 mld zł. Ponadto w tym roku do puli finansów przeznaczonych
na wynagrodzenia przesunięto środki zabezpieczane dotychczas w budżecie na dodatek mieszkaniowy dla uprawnionych nauczycieli w kwocie ok. 126 mln zł. W związku z tą zmianą kwota bazowa dla nauczycieli wzrośnie w 2018 r. o dodatkowe 0,35 proc., co spowoduje,
że od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosną łącznie o 5,35 proc.
W związku z powyższym zmianie ulegnie rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W przekazanym do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekcie rozporządzenia przewiduje się zwiększenie minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli także o 5,35 proc. Projekt rozporządzenia zakłada również likwidację ostatniego (czwartego) poziomu wykształcenia (pozostałe wykształcenie) i połączenia go z trzecim poziomem wykształcenia (tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych).

Dla nauczycieli obecnego (likwidowanego) czwartego poziomu wykształcenia (pozostałe wykształcenie) będą obowiązywały minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, takie same jak dla nauczycieli trzeciego poziomu wykształcenia (czyli zostały podniesione).

Dodatek mieszkaniowy nie był składnikiem wynagrodzenia nauczycieli, lecz uprawnieniem o charakterze socjalnym, który w obecnych realiach społeczno-gospodarczych przestał być aktualny. Wysokość tego dodatku była określana przez organy prowadzące szkoły i nierzadko ustalano go w minimalnych kwotach, które nie pozwalały na spełnianie jego funkcji socjalnej, np. dodatek ten wynosił 1 zł. Przesunięcie środków zabezpieczanych dotychczas na dodatek mieszkaniowy do środków na wynagrodzenia nauczycieli zapewni ich podział pomiędzy wszystkich nauczycieli w wysokości gwarantowanej przepisami prawa.

Ostatnia nowelizacja Ustawy – Karta Nauczyciela została wypracowana w dyskusji w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, w skład którego wchodzą przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz strony rządowej. Rozwiązania przyjęte w tej nowelizacji są kompromisem pomiędzy stanowiskami strony związkowej, strony samorządowej oraz wynikami raportów Najwyższej Izby Kontroli, a także opiniami i sygnałami docierającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej od szerokiego środowiska zainteresowanego sprawami oświaty.

Ostatnie zmiany w Karcie mają na celu zapewnić wysoką jakość pracy szkół, m.in. przez zwiększenie motywacyjnego charakteru awansu zawodowego nauczycieli, który jest powiązany z systemem wynagradzania.

Nowe rozwiązania przewidują zindywidualizowane podejście do rozwoju zawodowego nauczyciela dzięki powiązaniu awansu zawodowego z oceną pracy i uzależnieniu długości ścieżki awansu od jakości pracy nauczyciela. Podstawowa ścieżka awansu zawodowego ulegnie wydłużeniu, jednakże dla nauczycieli wyróżniających się jakością swojej pracy została przewidziana możliwość skrócenia tej ścieżki. Tym samym nauczyciele, których jakość pracy jest wysoko oceniania, zyskają finansowo. Szybsza realizacja ścieżki awansu zawodowego przełoży się bowiem na wcześniejsze przeszeregowania płacowe nauczyciela, natomiast po uzyskaniu najwyższego stopnia awansu zawodowego nauczyciel będzie miał możliwość dalszego awansu finansowego. Tego dotychczas brakowało – obecnie większość nauczycieli uzyskała już stopień nauczyciela dyplomowanego lub nauczyciela mianowanego.
Chcąc wprowadzić możliwości dalszego rozwoju zawodowego dla nauczycieli dyplomowanych, jednak nie ustanawiając kolejnego sformalizowanego stopnia awansu zawodowego, postanowiono o wprowadzeniu dodatku za wyróżniającą pracę. Będzie on przysługiwał nauczycielom dyplomowanym legitymującym się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy. Dodatek ten będzie wynosił docelowo 16 proc. kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Chcę podkreślić, że przepisy regulujące dokonywanie oceny pracy nauczycieli zostały doprecyzowane tak, aby nie budziły wątpliwości i były jednolicie stosowane we wszystkich szkołach. W Ustawie – Karta Nauczyciela zostały określone ogólne kryteria oceny pracy, natomiast szczegółowe kryteria będą w rozporządzeniu, nad którym obecnie pracujemy wspólnie z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w procedurę dokonywania oceny pracy nauczycieli. Natomiast w regulaminach ustalanych przez dyrektorów szkół będą określane wyłącznie wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny na określonych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole. Regulaminy te nie mogą jednak określać żadnych nowych kryteriów, które nie są przewidziane w rozporządzeniu. Będą one opiniowane przez radę pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe.

Zależy mi, jako Ministrowi Edukacji Narodowej, który ceni pracę wykształconych i doświadczonych nauczycieli, na tym, aby po urlopie dla poratowania zdrowia byli oni zdolni do ponownego podjęcia pracy w systemie edukacji. Dlatego też w ostatniej nowelizacji Ustawy – Karta Nauczyciela nauczyciele ubiegający się o urlop dla poratowania zdrowia zostali objęci opieką lekarza medycyny pracy. Pragnę też przypomnieć, że dyrektor szkoły wydając skierowanie na badanie lekarskie, nie może żądać uzasadnienia wniosku o udzielenie urlopu
dla poratowania zdrowia. Szczegółowe informacje o przepisach dotyczących urlopu zostały zamieszczone na stronie internetowej ministerstwa edukacji.

Szczególnie zależy nam na stworzeniu jak najlepszych warunków pracy nauczycieli, dlatego wspieramy samorządy w wykonywaniu ich ustawowych obowiązków.

Między innymi z tego też względu został przygotowany rządowy program „Aktywna tablica”,
w ramach którego szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych. Na program w latach 2017-2019 przewidziano łączną kwotę 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Planuje się, że w ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i szkół za granicą.

Warto przypomnieć również o wejściu w życie ustawy przewidującej stworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Będzie to publiczna sieć telekomunikacyjna, dzięki której szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny dostęp do szybkiego internetu wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego oraz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych. Dzięki moim staraniom przez 10 lat szkoły nie będą ponosić kosztów korzystania z zasobów sieci.

Niebawem zostanie również uruchomiony projekt „Laboratorium”, który zakłada nowoczesny sposób kształcenia uczniów klas IV-VIII szkól podstawowych i kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez młodych ludzi dzięki obserwacji i eksperymentowaniu. Będzie
to możliwe m.in. przez doposażenie szkół podstawowych, szczególnie tych, które nie posiadały dotychczas specjalistycznych pracowni, w sprzęt i materiały wspierające nauczanie nie tylko przyrody, ale również biologii, geografii, fizyki i chemii. Warto zaznaczyć, że w 2016 r. pracownie przedmiotowe posiadało zaledwie 18 proc. szkół podstawowych i 27 proc. gimnazjów.

Zachęcam Państwa do odwiedzania strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, na której systematycznie zamieszczamy wiele ważnych informacji. Przypominam również, że do Państwa dyspozycji pozostają zawsze Kuratorzy Oświaty, a także pracownicy departamentów merytorycznych w naszym ministerstwie.

Uprzejmie proszę dyrektorów szkół o przekazanie nauczycielom treści tego listu.

 

Łączę wyrazy szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 

Przewodniczący brytyjskiej Komisji ds. Edukacji Izby Gmin w MEN – rozmowa z wiceministrem edukacji

czw., 15/02/2018 - 22:45

Edukacja włączająca, nauczanie języka polskiego w brytyjskich szkołach oraz wyniki międzynarodowych badań edukacyjnych – to główne tematy czwartkowej rozmowy wiceministra Macieja Kopcia z Robertem Halfonem, przewodniczącym brytyjskiej Komisji ds. Edukacji Izby Gmin.

Celem spotkania posła z wiceszefem MEN, które odbyło się 15 lutego br., było zapoznanie się z polskim modelem edukacji oraz wymiana doświadczeń w zakresie polityki oświatowej. Rozmawiano m.in. o przeciwdziałaniu agresji w szkołach, wyrównywaniu szans edukacyjnych dla młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej wykluczeniem, a także o nauczaniu języka polskiego w brytyjskich szkołach.

Przewodniczącego Roberta Halfona w szczególności zainteresowały polskie rozwiązania w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz szkolnictwa zawodowego. Podczas rozmowy poruszony został również temat wyników polskich uczniów w testach PISA (Programme for International Student Assessment), tj. międzynarodowych badaniach porównujących dane o umiejętnościach uczniów. Wiceminister Maciej Kopeć zwrócił uwagę na działania prowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rzecz podniesienia umiejętności informatycznych uczniów, takie jak program „Aktywna tablica” czy zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu w szkołach.

Wiceminister Maciej Kopeć wyraził gotowość wsparcia działań na rzecz upowszechniania nauczania języka i kultury polskiej w szkołach w Wielkiej Brytanii, w szczególności dla dzieci polskich. Podkreślił również znaczenie oczekiwanego przyjęcia przez władze brytyjskie trwałych i systemowych rozwiązań na rzecz możliwości zdawania egzaminu z języka polskiego jako obcego w ramach tzw. „małej matury” GCSE (General Certificate of Secondary Education) i egzaminu maturalnego A-Level.

Spotkanie w MEN było częścią wizyty studyjnej posła Halfona w Polsce organizowanej przez Ambasadę RP w Londynie. Podczas pobytu w Warszawie odwiedził on również Szkołę Podstawową nr 357 oraz Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego.

[

Ruszył konkurs na wyłonienie Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+

czw., 15/02/2018 - 17:45

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że wystartował konkurs na wyłonienie Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+.

Regionalne Punkty Informacyjne (RPI) zostały powołane z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Ich funkcjonowanie obejmie okres od marca 2018 r. do końca 2020 r. Finalnie powstanie 16 punktów – po jednym w każdym województwie.

W konkursie na RPI mogą wziąć udział organizacje lub instytucje posiadające kadrę doświadczoną w realizacji projektów programu Erasmus+ oraz znającą programy FRSE.

Nadrzędnym celem działalności Regionalnych Punktów Informacyjnych jest przekazanie uczestnikom spotkań wiedzy na temat możliwości wynikających z realizacji programów zarządzanych przez FRSE, w szczególności Erasmus+, a także prezentacja wyników programu.

RPI będą przede wszystkim reprezentować Narodową Agencję Programu Erasmus+ w swoim środowisku lokalnym, pełniąc wyłącznie funkcję informacyjną, nie konsultacyjną czy szkoleniową. Głównym zadaniem Punktów jest promocja programu poprzez organizację spotkań informacyjnych, współpracę z mediami, pomoc w konferencjach regionalnych.

RPI nie ponosi żadnych kosztów związanych ze swoją działalnością. Przedstawiciele wykonują swoją pracę bezpłatnie, ale w zamian zyskują wiele przywilejów, zdobywają nowe kompetencje, umiejętności i doświadczenie zawodowe, mają możliwość korzystania ze szkoleń tematycznych, a także biorą udział w konkursie przeznaczonym wyłącznie dla RPI.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zapewni Regionalnym Punktom Informacyjnym wsparcie merytoryczne i techniczne oraz opłaci wszelkie materiały, oznakowanie i promocję punktów.

Rekrutacja trwa od 12 do 28 lutego 2018 r.

Wszystkie materiały informacyjne opisujące szczegółowo zasady działalności RPI, korzyści dla punktów informacyjnych, wsparcie Narodowej Agencji Programu Erasmus+, a także warunki rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie: www.erasmusplus.org.pl/punktyregionalne.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

108. rocznica urodzin Ireny Sendlerowej

czw., 15/02/2018 - 09:25

15 lutego 1910 roku w Warszawie urodziła się Irena Stanisława Sendlerowa – działaczka społeczna i charytatywna, szefowa Referatu Dziecięcego Rady Pomocy Żydom „Żegoty”, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, dama Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu. Dziś przypada 108. rocznica jej urodzin.

Irena Sendlerowa z domu Krzyżanowska wczesne dzieciństwo spędziła w podwarszawskim Otwocku. Jej ojciec Stanisław Krzyżanowski był tam lekarzem i założycielem pierwszego sanatorium przeciwgruźliczego. Pacjentami Krzyżanowskiego było wielu ubogich Żydów. Irena spędzała czas wśród żydowskich rówieśników i nauczyła się porozumiewać w jidysz. „Wychowana byłam w duchu, że obojętna jest sprawa religii, narodu, przynależności do jakiejś rasy – ważny jest człowiek!” – pisała w swoim życiorysie.

Po śmierci ojca, w lutym 1917 r., Irena z matką przeniosły się do Warszawy. W szkole średniej należała do harcerstwa. W latach 30. studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, robiąc dodatkowe kursy na wydziale pedagogiki. W czasie niesławnego getta ławkowego demonstracyjnie siadała po “niearyjskiej” stronie. W 1932 r. podjęła pracę w Obywatelskim Komitecie Pomocy Społecznej, gdzie prowadziła dział opieki nad matkami nieślubnych dzieci.

Już jesienią 1939 r. Sendlerowa wraz z grupą współpracowników, m.in. Janem Dobraczyńskim, Ireną Schultz, Jadwigą Piotrowską i Jadwigą Deneką założyła przy Wydziale Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego w Warszawie tajną komórkę pomocy Żydom. Pomagała żydowskim współobywatelom zanim jeszcze powstało getto warszawskie.

Kiedy w 1942 r. utworzono polską organizację podziemną – Radę Pomocy Żydom “Żegotę” – Irenę Sendler ps. Jolanta mianowano szefową Referatu Dziecięcego. Jako pracownica Wydziału Opieki Społecznej miała przepustkę do getta. Sendlerowa pod pretekstem kontroli sanitarnych i dezynsekcji razem ze współpracownikami nosiła do getta jedzenie, leki i pieniądze. Będąc w getcie Irena Sendlerowa zakładała opaskę z gwiazdą Dawida. Czyniła to z dwóch powodów, po pierwsze by nie wyróżniać się z tłumu, po drugie na znak solidarności z Żydami.

Sendlerowa ze swoimi współpracownikami zorganizowała akcję przemycania dzieci żydowskich z warszawskiego getta.

Według Żydowskiego Instytutu Historycznego Sendlerowa wspólnie z łączniczkami, m.in. Stanisławą Bussold, Jadwigą Deneko, Wandą Drozdowską-Rogowiczową, Izabelą Kuczkowską, Zofią Patecką, Jadwigą Piotrowską oraz Wincentym Fersterem zdołali uratować kilkaset dzieci. Dokładna ich liczba do dzisiaj nie jest znana. Irena Sendlerowa i jej łączniczki przemycały dzieci na różne sposoby, np. w samochodzie, który na teren getta wwoził środki czystości, a wracał z dziećmi, które wywożono w pudle, skrzynce lub w worku. Według jej wspomnień, przytoczonych w książce Anny Mieszkowskiej pt. “Matka dzieci Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej”, dzieci oddzielane od rodziców, dziadków były tak przerażone, że płakały i krzyczały. Kierowca zabierał do samochodu psa, który szczekaniem miał zagłuszać płacz albo dzieci usypiano.

Wyprowadzano też dzieci przez piwnice kamienic stojących po obu stronach muru, jak też przez gmach sądów na Lesznie, sąsiadujący z granicą getta. Wtajemniczeni w akcję dwaj woźni otwierali drzwi i prowadzili dzieci przez budynek do tylnego wyjścia na aryjską stronę.

Kolejny szlak “przerzutu” rozpoczynał się w zajezdni tramwajowej po żydowskiej stronie. Mąż jednej łączniczek był motorniczym. O świcie, gdy ruszały tramwaje, znajdował w wagonie pod ławką karton z uśpionym dzieckiem i wywoził je w bezpieczne miejsce za murami. Te sposoby dotyczyły małych dzieci. Kilkunastoletni chłopcy i dziewczęta byli wyprowadzani z tzw. brygadami pracy. Za murami łącznicy przejmowali nad nimi dalszą opiekę.
Wszystkie dzieci – jak podaje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – bez względu na wiek, trafiały najpierw do jednej z dziesięciu placówek pogotowia opiekuńczego („Punkty Opiekuńcze”). Tu przechodziły w zależności od potrzeb kilkudniowy lub kilkutygodniowy okres adaptacji do nowego środowiska. W tym czasie przygotowywano dla nich nowe dokumenty tożsamości, najczęściej po zmarłych polskich dzieciach. Następnie uratowani malcy byli przekazywani do rodzin zastępczych, miejskich zakładów lub do klasztorów.

Dzięki odważnej decyzji Matyldy Getter, matki przełożonej prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, która zobowiązała się przyjąć każde dziecko przemycone z getta, wiele z nich trafiło do sierocińców prowadzonych przez siostry franciszkanki m.in. w Warszawie, Aninie, Chotomowie, Płudach czy na Białołęce.

Irena Sendlerowa została aresztowana w 1943 r. przez gestapo. Przetrzymywano ją w tzw. tramwaju w Al. Szucha (obecny gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej). Przesłuchiwano i torturowano na Pawiaku. Niemcy stale wypytywali ją o przywódców organizacji; nie zdawali sobie sprawy, że w ich rękach znalazła się główna organizatorka pomocy Żydom w getcie. Sendlerową skazano na śmierć. “Żegota” zdołała ją jednak uratować, przekupując niemieckich strażników. W ukryciu pracowała dalej nad ocaleniem żydowskich dzieci.

Podczas Powstania Warszawskiego Irena – siostra Jolanta – pracowała, jako pielęgniarka PCK w punkcie sanitarnym, który wkrótce przekształcił się w duży szpital.

Po wojnie również działała na rzecz dzieci, m.in. tworzyła domy sierot, powołała Ośrodek Opieki nad Matką i Dzieckiem – instytucję pomocy rodzinom bezrobotnym.

W 2006 r. stowarzyszenie Dzieci Holocaustu wspólnie z fundacją “Life in a Jar” oraz przy udziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP powołało do życia nagrodę im. Ireny Sendlerowej “Za naprawianie świata”. Jej pierwszym laureatem został m.in. Norman Conard.

W 1965 r. została uhonorowana przez izraelski instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. W 1983 r. zasadziła drzewko w Lesie Sprawiedliwych, a w 1991 otrzymała honorowe obywatelstwo Izraela.

Prezydent RP odznaczył ją: Orderem Orła Białego – 10 listopada 2003; Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski – 7 listopada 2001; Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – 12 czerwca 1996.

Pod koniec 2006 r. podjęto starania o zgłoszenie kandydatury Ireny Sendlerowej do pokojowej nagrody Nobla w roku 2007. Na początku 2008 r. akcja ta została z inicjatywy Prezydenta RP wznowiona.

14 marca 2007 r. Senat RP przyjął uchwałę w sprawie uhonorowania działalności Ireny Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom “Żegota” w tajnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej.

11 kwietnia 2007 r. Irena Sendlerowa odznaczona została Orderem Uśmiechu; była najstarszą osobą, która ten order otrzymała. Sendlerowa powiedziała, że obok listu od Ojca Świętego Jana Pawła II i tytułu Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata to Order Uśmiechu, odznaczenie od dzieci, jest największym szczęściem, jakie ją spotkało.

Zmarła 12 maja 2008 r. w Warszawie. Miała 98 lat.

Z postacią Ireny Sendlerowej uczniowie będą mogli zapoznać się w szkole podstawowej realizując założenia nowej podstawy programowej z przedmiotu historia charakteryzując politykę Niemiec na terenach okupowanej Europy. Zgodnie z podstawą programową, uczeń przedstawia zagładę Żydów oraz Romów i eksterminację innych narodów, a także zna przykłady bohaterstwa Polaków ratujących Żydów z Holokaustu.

Postać Ireny Sendlerowej została wskazana w nowej podstawie programowej do 4-letniego liceum ogólnokształcącego  i 5-letniego technikum. W realizacji podstawy z przedmiotu historia zakresu podstawowego uczeń charakteryzować będzie postawy społeczeństwa polskiego i społeczności międzynarodowej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem „sprawiedliwych”, na przykładzie Ireny Sendlerowej, Antoniny i Jana Żabińskich oraz rodziny Ulmów.

Na podstawie: Anna Bernat PAP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapowiedź wizyty Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej w Finlandii

śr., 14/02/2018 - 16:37

Spotkania z nauczycielami języka polskiego w Finlandii i środowiskiem oświaty polonijnej oraz zapoznanie się z fińskim systemem oświaty w tym wykorzystywaniem nowych technologii w edukacji, wspieranie uczenia się przez całe życie i kształcenie zawodowe – to główne tematy trzydniowej wizyty studyjnej minister Anny Zalewskiej w Finlandii w dniach 15-17 lutego br. na zaproszenie fińskiej minister edukacji Sanni Grahn-Laasonen.

W czwartek, 15 lutego br. szefowa MEN odwiedzi Wspólny Urząd ds. Edukacji w regionie Espoo (Omnia). Instytucja ta odpowiada za politykę edukacyjną i rozwój regionalny. Jej celem jest opracowywanie rozwiązań poprawiających edukację. Omnia oferuje szeroki zakres usług z naciskiem na wspieranie uczenia się przez całe życie, kształcenie zawodowe na poziomie szkoły średniej, praktyki i kursy zawodowe.

Następnie minister Anna Zalewska w Fińskiej Narodowej Agencji ds. Edukacji (EDUFI) zapozna się ze sposobem funkcjonowania fińskiego systemu edukacji. EDUFI to krajowa agencja rozwoju odpowiedzialna za edukację wczesnoszkolną, opiekę nad dziećmi, kształcenie ogólne i zawodowe. Agencja wspiera internacjonalizację całego fińskiego sektora edukacji, w tym szkolnictwa wyższego.

Wprowadzenie do fińskiego systemu kształcenia i oceny nauczycieli, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pracowników dydaktycznych będą tematem rozmów szefowej MEN na Uniwersytecie Helsińskim. Minister zapozna się również z Inicjatywą „Me & MyCity”, która powstała w 2009 r. jako innowacyjna forma nauczania uczniów szóstych i dziewiątych klas szkół podstawowych mająca na celu praktyczne przybliżenie tematów wiedzy o społeczeństwie, pracy przedsiębiorstw, a także organizacji miast do programu nauczania szkolnego. Me & MyCity jest miniaturowym miastem, w którym uczniowie pracują w różnych zawodach i funkcjach oraz występują w roli konsumentów i aktywnych uczestników życia społecznego.

Na zakończenie pierwszego dnia wizyty w Finlandii minister Anna Zalewska odwiedzi polską szkołę w Kościele Mariackim. Tam odbędzie się spotkanie z dziećmi podczas zajęć lekcyjnych Szkolnego Punktu Konsultacyjnego.

W piątek, 16 lutego br. szefowa MEN złoży wizytę w dwóch helsińskich szkołach (Strömberg i Arabia), gdzie zapozna się z pracą z dziećmi młodszymi i starszymi. Tam z nauczycielami i dyrekcją minister Anna Zalewska rozmawiać będzie o edukacji włączającej, pozaszkolnym systemie uczenia się, metodyce nauczania i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w edukacji.

Tego dnia zaplanowane zostało spotkanie Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z jej fińską odpowiedniczką Sanni Grahn-Laasonen oraz nauczycielami języka polskiego w Finlandii i środowiskiem oświaty polonijnej. Tematem rozmów z polonijnymi aktywistami oświatowymi będzie nauczanie języka polskiego w Finlandii oraz funkcjonowanie oświaty polonijnej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Podręczniki i przybory szkolne uczniowie mogą zostawić w szkole – wyjaśnienia MEN

śr., 14/02/2018 - 12:24

Obowiązujące przepisy prawa zapewniają uczniom możliwość pozostawienia w szkole części podręczników i przyborów szkolnych. Wymóg ten został nałożony na dyrektora szkoły w 2009 roku w zapisie § 4a do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).

Organy prowadzące szkoły rozwiązują to w różny sposób, część szkół kupuje uczniom szafki, cześć organizuje miejsce, w którym uczniowie mogą zostawić przybory czy podręczniki. Z badań Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że znacząca większość badanych przez GIS szkół wywiązuje się z obowiązku, który jest na nie nałożony w tym zakresie.

Ponadto dyrektor szkoły jest zobowiązany do ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Musi być w nim jednocześnie zapewnione równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. Podstawa prawna – art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz § 4 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Mamy świadomość, że problem jest złożony, a jego rozwiązanie musi obejmować swym zasięgiem różnorodne działania przy współpracy z innymi podmiotami. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej zawarło z Głównym Inspektorem Sanitarnym porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym, w ramach którego zostaną przeprowadzone konferencje merytoryczne skierowane do nauczycieli i dyrektorów szkół w 16 województwach. Tematem głównym będzie m.in. profilaktyka, bezpieczeństwo i higiena w szkole.

Jednocześnie w MEN trwają prace nad nowelizacją przepisów rozporządzenia o bhp w szkołach i placówkach. Planujemy w tym roku również kampanię informacyjną, w której chcemy naświetlić problem zjawiska przeciążonych tornistrów i jego wpływu na zdrowie ucznia. Należy wspomnieć, że istotna w tym zakresie jest rola rodziców uczniów, do których apelujemy również o rozsądek w tym zakresie.

Więcej informacji o podpisanej deklaracji znaleźć można po linkiem: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rozwoj-edukacji-zdrowotnej-w-srodowisku-szkolnym-podpisanie-deklaracji-wspolpracy-pomiedzy-men-i-gis.html

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Współpraca MEN i IPN – konferencja z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

wt., 13/02/2018 - 15:18

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć we wtorek, 13 lutego br. wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej podsumowania cyklu wspólnych działań edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jednym z efektów dotychczasowej współpracy obu instytucji jest przekazanie wszystkim szkołom ponadgimnazjalnym specjalnie przygotowanych tzw. tek edukacyjnych IPN dotyczącej „operacji polskiej” NKWD.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podziękował Instytutowi Pamięci Narodowej za dotychczasową działalność edukacyjną.

– Dzięki tekom edukacyjnym IPN nauczyciele historii będą mogli w nowatorski i atrakcyjny sposób przekazywać uczniom wiedzę o wydarzeniach z przeszłości – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. – Zarówno nowe ramowe plany nauczania, jak i nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego przywróciła historię do szkół w jej pełnym wymiarze – dodał.

W 2017 roku Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej zrealizowały wspólnie w 19 miastach Polski pierwszy cykl szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”. Cykl nosił tytuł „Między dwoma totalitaryzmami” i obejmował 6 tematów dotyczących historii w latach 1937-1948. W szkoleniu wzięło udział 848 nauczycieli, z których 475 otrzymało certyfikat, a 132 zaświadczenia MEN/IPN. Szkolenia będą kontynuowane.

Dodatkowo w ramach wspólnych działań MEN i IPN do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych rozesłano kalendarz „Niepodległość 1918-2018”, który jest inicjatywą wpisującą się w obchody 100-lecia obchodów niepodległości.

W konferencji udział wziął również dr Jarosław Szarek – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Adam Hlebowicz – dyrektor biura edukacji narodowej IPN oraz prokurator Robert Osiński, który przedstawił stan prowadzonego od stycznia 2017 r. śledztwa Instytutu w sprawie „operacji polskiej” NKWD

„Operacja polska” NKWD 1937-1939

Była ona najbardziej krwawym etapem w długim ciągu represji stosowanych wobec naszych rodaków przez władze sowieckie w czasach przedwojennych. Wiadomo, że pochłonęła życie co najmniej 111 091 osób, lecz dane te mogą być niepełne ze względu na brak dostępu do całości akt sowieckiej policji politycznej.

Powszechny jest brak wiedzy o tym ludobójstwie i nieobecność problematyki operacji polskiej w programach szkolnych. Teka edukacyjna IPN powinna wypełnić tę lukę, a także przyczynić się do zrozumienia wielu późniejszych procesów i wydarzeń historycznych, takich jak m.in.: doświadczenie totalitaryzmu po 17 września 1939 r., polityka Stalina wobec Polski podczas II wojny światowej, zbrodnia katyńska, wprowadzanie systemu komunistycznego w Polsce czy mechanizm sowietyzowania Polaków we wczesnych oraz późniejszych latach Polski Ludowej.

Eksperymenty podejmowane w ZSRS wobec ludności polskiej w latach 20. i 30. XX wieku zdradzają prawdziwe zamiary władz sowieckich wobec państwa polskiego i jego obywateli po załamaniu się inwazji bolszewickiej w 1920 r. oraz stanowią swoiste preludium działań podejmowanych przez Sowietów, również przy pomocy komunistów polskiego pochodzenia, podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Szersza wiedza na temat losów ludności polskiej w ZSRS pomoże uzmysłowić uczniom, co czekałoby obywateli odrodzonej Rzeczypospolitej w przypadku klęski w wojnie sowiecko-polskiej lat 1919-1920 r. i jakie było znaczenie zwycięstwa nad bolszewikami – nie tylko dla Polski, lecz całego świata zachodniego.

Teka edukacyjna IPN składa się z trzech części: materiałów dla nauczyciela, materiałów dla ucznia i kart. Integralną jej częścią są dołączone dwie płyty CD. Pakiet edukacyjny został przygotowany w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN w Krakowie.

Prezentacja IPN dotycząca „operacji polskiej”.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wakacje w przedszkolu – informacja MEN

wt., 13/02/2018 - 07:01

Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje cały rok, a ewentualne przerwy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola.

Zgodnie z obowiązującymi do 31 sierpnia 2017 r. zapisami dotyczącymi ramowego statutu publicznego przedszkola: Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola.  

Akt prawny: § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego statutu publicznego przedszkola stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm. 

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. zastosowano ww. zapis z jednoczesnym jego doprecyzowaniem, tj. w przypadku braku rady przedszkola kompetencje te realizuje rada rodziców:

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 649) w § 12 ust. 1.

W organizacji przedszkola nie były i nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie. Przedszkola zaliczane są do tzw. placówek nieferyjnych. Oznacza to, że rok szkolny w przedszkolu kończy się 31 sierpnia.

Ze względów organizacyjnych, związanych z mniejszym zainteresowaniem wychowaniem przedszkolnym w okresie wakacyjnym, organ prowadzący może podjąć decyzję o wyznaczeniu przedszkoli pełniących w tym czasie dyżur. Przedszkole powinno dostosowywać godziny funkcjonowania do potrzeb rodziców.

Funkcjonująca w przedszkolu rada rodziców mogła i może nadal występować do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola, w tym również w zakresie funkcjonowania placówki w okresie ferii letnich i zimowych.

Osobą odpowiedzialną za organizację jest bezpośrednio dyrektor przedszkola. Natomiast organem nadzorczym wobec działań dyrektora jest wójt/burmistrz/prezydent miasta oraz właściwy kurator oświaty.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uczniowie z SP nr 2 w Błoniu z wizytą w MEN

pon., 12/02/2018 - 16:38

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu odwiedzili dzisiaj, tj. 12 stycznia br. gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas wizyty uczniowie spotkali się z wiceministrem edukacji Maciejem Kopciem.

Rozmowa dotyczyła zarówno codziennej pracy w Ministerstwie Edukacji Narodowej, jak również organizacji roku szkolnego, kanonu lektur czy zasad funkcjonowania szkół.

Zwiedzając budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej, uczniowie mogli poznać burzliwą historię gmachu przy Alei Szucha 25 – od pierwszych lat jego funkcjonowania poprzez czas II wojny światowej i okres powojenny. Młodzi ludzie odwiedzili także Mauzoleum Walki i Męczeństwa mieszczące się w dawnej siedzibie Gestapo.

Serdecznie dziękujemy za wizytę!

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

Uwaga media. Zapowiedź wspólnej konferencji MEN i IPN z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

pon., 12/02/2018 - 16:18

Zapowiedź udziału wiceministra edukacji Macieja Kopcia w konferencji dotyczącej podsumowania cyklu wspólnych działań edukacyjnych IPN i MEN

We wtorek, 13 lutego br. o godz. 10.00 wiceminister edukacji Maciej Kopeć weźmie udział w konferencji prasowej dotyczącej podsumowania cyklu wspólnych działań edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

W spotkaniu wezmą udział również prezes IPN dr Jarosław Szarek, dyrektor biura edukacji narodowej IPN Adam Hlebowicz.

Miejsce: Przystanek Historia Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. 

Tematem konferencji jest podsumowanie wspólnych działań edukacyjnych IPN i MEN dotyczących upowszechniania wiedzy o „operacji polskiej” NKWD i prezentacja teki edukacyjnej IPN, którą ministerstwo edukacji przekaże do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.

W 2017 roku Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej zrealizowały wspólnie w 19 miastach Polski pierwszy cykl szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”. Cykl nosił tytuł „Między dwoma totalitaryzmami” i obejmował 6 tematów dotyczących historii w latach 1937-1948. W szkoleniu wzięło udział 848 nauczycieli, z których 475 otrzymało certyfikat, a 132 zaświadczenia MEN/IPN. Szkolenia będą kontynuowane.

Dodatkowo w ramach wspólnych działań MEN i IPN do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych rozesłano kalendarz „Niepodległość 1918-2018”, który jest inicjatywą wpisującą się w obchody 100-lecia obchodów niepodległości.

Dodatkowych informacji udziela:

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony