Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


MEN - aktualności

Subskrybuj Kanał MEN - aktualności
Zaktualizowano: 20 minut 39 sekund temu

Małżonka Prezydenta Ukrainy z wizytą w MEN

pt., 02/12/2016 - 15:45

– Nasze kraje współpracują ze sobą w wielu obszarach. Uczymy się od siebie wzajemnie – powiedziała szefowa MEN.

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej spotkała się w piątek z Maryną Poroszenko, Małżonką Prezydenta Ukrainy. Oficjalna wizyta ukraińskiej pary prezydenckiej w Polsce miała związek z 25. rocznicą uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy.

Głównym tematem piątkowego spotkania w MEN była edukacja osób niepełnosprawnych oraz uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi. Rozmawiano również o polskich rozwiązaniach systemowych w tym obszarze, w szczególności o regulacjach prawnych oraz sposobie finansowania szkół i placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego.

Minister edukacji Anna Zalewska poinformowała także o głównych kierunkach zmian w kształceniu osób o specjalnych potrzebach, w tym o potrzebie zapewnienia spójnego podejścia resortów do osób niepełnosprawnych. Poruszono również kontekst europejskiej współpracy w zakresie edukacji włączającej.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zespołu Szkół w Łajskach, którzy przybliżyli uczestnikom rozmów funkcjonowanie szkoły włączającej w Polsce.

W Sejmie trwają prace nad projektami ustaw dotyczącymi reformy edukacji

pt., 02/12/2016 - 08:58

W trakcie 31. posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rządowych projektów ustaw – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Oba projekty opisują zmiany w organizacji oświaty w Polsce zapowiedziane w exposé Premier Beaty Szydło.

Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. nowego ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. W projekcie znajdują się również zapisy dotyczące egzaminów zewnętrznych, innowacji w szkole, tworzenia oddziałów przygotowawczych oraz zmian w kształceniu zawodowym.

Po pierwszym czytaniu, projekty zostały skierowane do dalszych prac w komisji.

W celu szczegółowego rozpatrzenia obu projektów Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej powołały Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. W jej skład wchodzi 15 posłów.

Prace dotyczące projektów ustaw będą kontynuowane w Podkomisji w przyszłym tygodniu.

Sześciolatek w przedszkolu objęty subwencją oświatową

czw., 01/12/2016 - 18:34

Od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową – zadecydował o tym w czwartek Sejm nowelizując ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

– Dotrzymałam słowa danego samorządom, że bez względu na to, czy dzieci sześcioletnie pójdą do szkoły, czy zostaną w edukacji przedszkolnej, otrzymają subwencję oświatową – powiedziała Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej.

Większe wsparcie dla sześciolatków związane jest ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla tych dzieci oraz koniecznością obejmowania wychowaniem przedszkolnym czterech roczników uczniów zamiast – jak dotychczas – trzech.

Przed zniesieniem obowiązku szkolnego, dzieci sześcioletnie miały obowiązek rozpoczynania nauki w szkole, a w konsekwencji były wtedy uwzględniane w kwocie subwencji oświatowej oraz finansowane jak każde dziecko szkoły podstawowej, tj. kwotą podstawową subwencji 5 278 zł wraz z ewentualnymi kwotami naliczonymi innymi wagami.

Objęcie dzieci sześcioletnich subwencją oświatową skutkować będzie zmniejszeniem maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa na dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. W 2017 r. miał on wynieść 1 mld 726 mln zł. Po wejściu w życie nowelizacji limit będzie wynosił 1 mld 374 mln zł. Samorządy nie dostaną bowiem już dotacji na sześciolatka w przedszkolu. Kwota dotacji na jednego przedszkolaka w wieku do 5 lat ma wynieść w przyszłym roku 1338 zł.

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją zniesiona zostanie również możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.

Kwota, jaką w ramach subwencji samorząd dostanie na sześciolatka, będzie zależała od tego, w jakiej placówce się on znajdzie, np. czy będzie to przedszkole, czy oddział przedszkolny w szkole.

Z myślą o dzieciach sześcioletnich, zaproponowano, aby w algorytmie podziału subwencji oświatowej na rok 2017 wprowadzić nowe wagi: P-37, P-38, P-39 oraz P-52. Ich wartości dla dzieci w wieku 6 lat w wychowaniu przedszkolnym zostały oszacowane z uwzględnieniem zróżnicowania rodzajów placówek wychowania przedszkolnego oraz rodzaju miejscowości, w której jest zlokalizowana.

I tak w przypadku:

 1. dziecka sześcioletniego w przedszkolu szacuje się, że średnia kwota subwencji wyniesie ok. 4135 zł;
 2. dziecka sześcioletniego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub korzystającego z innej formy wychowania przedszkolnego (np. punkty przedszkolne) szacuje się, że średnia kwota subwencji wyniesie ok. 3660 zł.

Z kolei w przypadku dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich i w miastach do 5 tys. mieszkańców zostanie, oprócz powyższych kwot, naliczona dodatkowa kwota subwencji w wysokości ok. 600 zł.

W projekcie algorytmu podziału subwencji oświatowej na rok 2017 zaproponowano nową   wagę dotyczącą dzieci sześcioletnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w edukacji domowej. Średnia kwota subwencji na dziecko w tym przypadku wyniesie ok. 1338 zł.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy głosowało 423 posłów. Trafi ona teraz do dalszych prac w Senacie RP.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 10580)

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kształcenie w zawodzie „pracownik call center” – wyjaśnienia MEN

czw., 01/12/2016 - 08:13

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi propozycji utworzenia w szkołach zawodowych klas o profilu „pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta” (pracownik call center) wyjaśniamy, że Ministerstwo Rozwoju nie planuje występowania do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o dodanie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu „pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta”.

Tu więcej informacji na temat wyjaśnień Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Edukacji Narodowej jednocześnie informuje, że zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego na wniosek ministra właściwego w zakresie danego zawodu.

Minister – wnioskodawca dokonuje oceny uzasadnienia wprowadzenia zawodu do klasyfikacji (kształcenia w określonym typie i rodzaju szkoły), utrzymania kształcenia w tym zawodzie lub wykreślenia zawodu – z punktu widzenia potrzeb danej branży czy gałęzi gospodarki oraz biorąc pod uwagę wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach regulujących funkcjonowanie danego obszaru.

Wniosek ministra właściwego powinien zawierać:

1) opis zawodu oraz kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu, wraz ze zbiorem umiejętności zawodowych dla każdej kwalifikacji, sporządzony z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, oraz propozycję dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu;

2) uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie;

3) nazwę i miejsce zawodu w określonej grupie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;

4) informację o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu.

Do wniosku powinna być także dołączona opinia organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Projekty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół – zaczynamy prekonsultacje

śr., 30/11/2016 - 14:13

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ramowe plany nauczania – to dwa projekty, które przekazujemy dzisiaj (30 listopada) do opiniowania wszystkim zainteresowanym w ramach prekonsultacji. Zachęcamy ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii. Czekamy na opinie do 9 grudnia.

Po zakończeniu prekonsultacji – już w grudniu – projekty rozporządzeń podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ramowych planów nauczania będą skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Przewidujemy, że projekty rozporządzeń będą podpisane przez Ministra Eukacji w drugiej połowie lutego.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego, jak i przygotowywane podręczniki są docelowe.

Eksperci pracujący nad podstawą programową uwzględnili różnice programowe w podstawie programowej do chemii, fizyki, geografii, biologii w klasach VII-VIII dla tych uczniów, którzy we wcześniejszych latach uczyli się przyrody.

Podstawa programowa uwzględnia elementy gier strategicznych oraz programowania, dostosowanych do wieku uczniów.

Projekt podstawy programowej
Projekt ramowych planów nauczania

Etapy edukacyjne w szkole podstawowej

Kształcenie w szkole podstawowej będzie trwało osiem lat i będzie podzielone na dwa etapy edukacyjne:

I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna – kształcenie zintegrowane;

II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej, nauczanie przedmiotowe.

W II etapie będą realizowane następujące przedmioty:

 1. język polski,
 2. język obcy nowożytny,
 3. drugi język nowożytny,
 4. muzyka,
 5. plastyka,
 6. historia,
 7. wiedza o społeczeństwie,
 8. przyroda,
 9. geografia,
 10. biologia,
 11. chemia,
 12. fizyka,
 13. matematyka,
 14. informatyka,
 15. technika,
 16. wychowanie fizyczne,
 17. edukacja dla bezpieczeństwa,
 18. wychowanie do życia w rodzinie,
 19. etyka
 20. język mniejszości narodowej lub etnicznej,
 21. język regionalny – język kaszubski.

W szkole podstawowej w ramach zajęć dodatkowych, tak jak jest to obecnie, uczniowie będą realizowali zajęcia z religii. Podstawy programowe do nauczania religii są opracowywane przez właściwe władze zwierzchnie lub właściwy związek wyznaniowy i przekazywane do MEN tylko do wiadomości.

Od kiedy będzie obowiązywała nowa podstawa programowa?

W roku szkolnym 2017/2018 nowa podstawa programowa będzie stosowana w:

 • przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • w klasach I, IV szkoły podstawowej,
 • w klasie VII szkoły podstawowej.

Dotychczasowa podstawa programowa dla szkół podstawowych

Dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych będzie obowiązywała w klasach II, III, V i VI w roku szkolnym 2017/2018, a następnie w klasach III i VI w roku szkolnym 2018/2019.

Wprowadzamy nowe przedmioty do szkoły podstawowej

 • geografię, biologię, chemię, fizykę – odpowiednio od V klasy szkoły podstawowej,
 • doradztwo zawodowe – od VII klasy szkoły podstawowej.

Powtarzamy rozwiązania dotyczące podziału na grupy – obowiązkowo w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I i II stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej – jeśli liczba uczniów jest większa niż wskazano poniżej:

 • informatyka – liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej – nie więcej niż 24 uczniów;
 • języki obce (obowiązkowe) – w oddziałach nie więcej niż 24 uczniów;
 • nie więcej niż połowa godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z podziałem na grupy – w przypadku konieczności prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

Powtarzamy rozwiązania podziału na grupy także m.in.:

 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
 • w przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu; na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być  prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej,
 • a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że:

jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych – liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych.

Na przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym) należy przeznaczyć na:

 • język polski, historię muzykę, historię sztuki, język łaciński i kulturę antyczną oraz filozofię – po 8 godzin tygodniowo z każdego przedmiotu, w czteroletnim okresie nauczania,
 • język obcy nowożytny, historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię, biologię, chemię, fizykę, matematykę oraz informatykę – po 6 godzin tygodniowo z każdego przedmiotu, w czteroletnim okresie nauczania.

*****

Kształcenie w szkole podstawowej jest fundamentem wykształcenia. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła ma zapewnić bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny.

Cel kształcenia ogólnego w szkole podstawowej

 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • rozwijanie kompetencji takich, jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;
 • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej:

 • sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych, w tym występowanie przed publicznością;
 • efektywne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentowanie własnego stanowiska, z uwzględnieniem doświadczeń i poglądów innych ludzi;
 • poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
 • gotowość do twórczej i naukowej aktywności uczniów oraz zaciekawienie ich otaczającym światem;
 • sprawne i odpowiedzialne posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w  procesie uczenia się oraz w prezentowaniu własnych dokonań;
 • rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
 • praca w zespole i społeczna aktywność;
 • aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

Nauczanie języków obcych w szkole podstawowej

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa ma kształtować kompetencje językowe uczniów. Szkoła ma również dbać o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku ojczystym w sposób poprawny i zrozumiały.

W klasach I-VI szkoły podstawowej uczniowie będą się uczyli jednego języka obcego nowożytnego, natomiast w klasach VII i VIII uczniowie będą się uczyli dwóch języków obcych nowożytnych.

Począwszy od klasy VII uczniowie mogą także realizować nauczanie dwujęzyczne, jeżeli szkoła zorganizuje taką formę kształcenia.

Czytelnictwo

Zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru tekstów kultury. Zadaniem szkoły podstawowej jest rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania. Szkoła podejmuje działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów. Kształtuje postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim. W procesie kształcenia i wychowania wskazuje rolę biblioteki (szkolnej, publicznej, naukowej i in.). Zachęca do podejmowania indywidualnych prób twórczych.

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne

Szkoła podstawowa ma przygotować uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Szkoła ma wyposażyć uczniów w kompetencje potrzebne do korzystania z różnych cyfrowych zasobów informacyjnych, wyszukiwania i krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.

Edukacja zdrowotna

Szczególnie ważną rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów w  szkole podstawowej odgrywać ma edukacja zdrowotna. Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, stosowania profilaktyki.

Kształtowanie postawa obywatelskich, społecznych, patriotycznych

Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich,  patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwija zainteresowanie ekologią.

Doradztwo zawodowe

Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Szkoła prowadzi zajęcia  z zakresu doradztwa zawodowego.

Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w szkole podstawowej jest zgodny z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia.

Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:

 • szkolny zestaw programów nauczania,
 • program wychowawczo – profilaktyczny  szkoły.

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły mają tworzyć spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele mają za zadanie wykonywanie działań opiekuńczych odpowiednio do istniejących potrzeb.

Działalność wychowawcza szkoły

Działalność wychowawcza należy do podstawowych celów polityki edukacyjnej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka. Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości.

W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła ma podejmować działania  związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.

Szkoła ma zagwarantowaną autonomię w zakresie stworzenia własnego programu wychowawczego, który oprócz celów i zadań dydaktycznych oraz założeń zawiązanych z szerszym kontekstem społecznym, powinien także uwzględniać miejscowe priorytety wychowawcze  i środki realizacji.

W opracowaniu i realizacji przez szkołę programu wychowawczo – profilaktycznego ważna jest stała i bezpośrednia współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą działalność szkoły.

Wspomaganie rozwoju ucznia

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele mają prowadzić działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami, w  tym uczniom z upośledzeniem  umysłowym w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się ponadto do ich  możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.

Opinie do MEN

W ramach prekonsultacji zapraszamy do nadsyłania opinii do projektów podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania.

Na opinie czekamy do 9 grudnia br.

Opinie zgłaszać można mailem na adresy:

Podstawa programowa – e-mail: podstawaprogramowa@men.gov.pl

Ramowe plany nauczania – e-mail: ramoweplany@men.gov.pl

Telefon kontaktowy: Departament Podręczników, Programów i Innowacji MEN, tel. 22 3474 792

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 28 listopada br.

śr., 30/11/2016 - 12:41

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 28 listopada br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 28 listopada br. nr DWST-WSST.356.2898.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 24 listopada br.

śr., 30/11/2016 - 12:39

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 24 listopada br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 25 listopada br. nr DWST-WSST.356.2897.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 24 listopada br.

śr., 30/11/2016 - 12:36

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 24 listopada br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 24 listopada br. nr DWST-WSST.356.2896.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

 

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 15 listopada br.

śr., 30/11/2016 - 12:35

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 15 listopada br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 16 listopada br. nr DWST-WSST.356.2892.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 14 listopada br.

śr., 30/11/2016 - 12:34

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 3 listopada br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 15 listopada br. nr DWST-WSST.356.2895.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 3 listopada br.

śr., 30/11/2016 - 12:32

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 3 listopada br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 4 listopada br. nr DWST-WSST.356.2893.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu 18 października br.

śr., 30/11/2016 - 12:31

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy z tytułu pomocy w usuwaniu skutków zdarzeń losowych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 18 października br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 20 października br. nr DWST-WSST.356.2889.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198, z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 23 września br.

śr., 30/11/2016 - 12:29

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 23 września br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 27 września br. nr DWST-WSST.356.2884.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Informacja o trybie składania wniosków na ordery, odznaczenia państwowe i resortowe

wt., 29/11/2016 - 12:30

Termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych upływa – 28 lutego 2017 r.

Wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przekazywać – do 31 marca 2017 r.

Nadsyłana do Ministerstwa kompletna dokumentacja powinna zawierać:

Medale KEN

 1. Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do Medalu KEN podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wnioski (np. Kurator Oświaty, Rektor Uczelni).
 2. Kserokopię protokołu z posiedzenia komisji ds. odznaczeń powołanej m.in. w Kuratorium Oświaty, Uczelni (ew. wyciąg z protokołu Senatu) podpisanego przez jej członków i przedstawicieli działających w Uczelni/oświacie związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
 3. Wnioski (w jednym egzemplarzu) przygotowane na obowiązujących formularzach.

Ordery i odznaczenia państwowe

 1. Pismo przewodnie podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną składającą do MEN wnioski zawierające liczebne zestawienie kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych oraz ich imienną listę według wzoru załączonego poniżej.
 2. Kserokopię protokołu z posiedzenia komisji ds. odznaczeń podpisanego przez jej członków i przedstawicieli działających w oświacie związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
 3. Wnioski (w jednym egzemplarzu) przygotowane na obowiązujących formularzach.
 4. Lista kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych zarejestrowana na nośniku CD (program Excel) według wzoru załączonego poniżej.
 5. „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” wypełnione w punktach od 1 do 11 oraz 12.1.

Informacje uzupełniające dotyczące składanych dokumentów o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

 1. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych powinny być prawidłowo przygotowanie pod względem formalnym i merytorycznym, gdyż Kancelaria Prezydenta RP nie będzie przyjmowała wniosków o nadanie odznaczeń sporządzonych na innych drukach niż obowiązujące. Druki wniosków o nadanie orderów i odznaczeń muszą być zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów w brzmieniu nadanym mu przez rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów – załącznik 1 (Dz. U. z 2011 r. Nr 186, poz. 1102.).

Na podstawie oceny prawidłowości wypełnionych wniosków nadsyłanych do MEN sformułowano poniżej uwagi, które powinny być wykorzystywane przez jednostki organizacyjne sporządzające wnioski oraz przez członków komisji ds. odznaczeń w organach opiniujących.

Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

W przypadku wniosków o Medal za Długoletnią Służbę należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków (wzór wniosku).

W szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach pracy zawodowej do odznaczenia na III stopień. Komisja działająca przy MEN zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie do MEN wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.). Ponadto, Komisja zauważa także niepokojącą tendencję do ponownego przekazywania wniosków dla osób, które w danym roku nie otrzymały odznaczenia państwowego, zawierające identyczną treść, uzasadnienie, a nawet te same błędy.

Uzasadnienie wniosku musi być podpisane przez aktualnego pracodawcę i zawierać jego pieczęć (a w przypadku wniosków kierowanych przez związki zawodowe, poza pieczęcią pracodawcy, uzupełnieniem wniosku może być również pieczątka i podpis osoby, która działa w imieniu związku zawodowego).

W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.

Należy przestrzegać, aby informacje formalne odpowiadały informacjom zawartym w „Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie” (tzw. KRS) – dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRS) nie musi być takie jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.

Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki.

Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski wpisują TAK do rubryki nr 13 tylko w przypadku posłów, senatorów oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Wypełnianie poniżej wskazanych numerów rubryk należy do:

 1. jednostek organizacyjnych sporządzających wnioski – dot. rubryki nr 19 (lub nr 19 i 20 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę);
 2. organów uprawnionych do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie orderów lub odznaczeń (np. MEN) – dot. rubryki nr 20 (lub nr 21 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę);
 3. organów wnioskujących – dot. rubryki nr 21 (lub nr 22 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę).

Ponadto, wypełniając wniosek organ go sporządzający powinien wpisywać właściwe informacje do rubryki nr 15 (ordery i odznaczenia) i rubryki nr 17 (wyróżnienia i  odznaki).

 1. Wzór listy – wykazu kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych, który należy wykorzystać przy sporządzaniu list – wykazów na nośnikach CD (program Excel) przekazywanych do MEN.

Ordery i odznaczenia, których przyjęcia odmówiono lub z innych przyczyn nie można było ich wręczyć Zasłużonym, należy odesłać do Ministerstwa Edukacji Narodowej (z odpowiednią adnotacją).

Począwszy od 2017 r. odbiór odznaczeń państwowych będzie możliwy wyłącznie przez pracownika merytorycznego jednostki organizacyjnej składającej wnioski do MEN, po przedstawieniu ważnego upoważnienia.

Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych:

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r, poz. 475 r.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia Prezydenta RP.
 2. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1036), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015  r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1025).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073, z późn. zm.).

Wizyta szefowej MEN w Gorzowie i Kostrzynie – rozmowy o reformie edukacji

pt., 25/11/2016 - 17:04

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w piątek spotkała się z samorządowcami i dyrektorami szkół z województwa lubuskiego. Głównym tematem rozmów były zmiany w systemie edukacji.

Podczas spotkania z dyrektorami szkół oraz przedstawicielami organów prowadzących szkoły, Minister Edukacji Narodowej podkreślała, że zaplanowane zmiany w oświacie pozwolą na stworzenie spójnej i drożnej struktury organizacji szkół. Przewidziano również sfinansowanie zwiększonych wydatków samorządów związanych z reformą.

– Pokazaliśmy dziś, że nie będzie zwolnień nauczycieli, a w samym Gorzowie pojawi się nawet osiem nowych etatów – powiedziała minister Anna Zalewska.– Jednocześnie reforma edukacji wpłynie na wydłużenie okresu kształcenia i wychowania w jednej szkole, w tej samej grupie rówieśniczej. Dzięki temu polepszą się efekty kształcenia uczniów i ich proces wychowawczy – dodała szefowa MEN.

W trakcie dyskusji minister edukacji wyjaśniała uczestnikom spotkania, na czym polega przygotowana reforma edukacji, jak będzie wyglądało przekształcenie szkół oraz ich dostosowanie do zmiany struktury szkolnej. Dodała także, że w każdej szkole znajduje się już pakiet informacyjny o reformie przygotowany przez MEN.

– To ważny moment dla polskiej oświaty. Mam nadzieję, że tę trudną zmianę, bo przecież każda zmiana budzi niepokój przeprowadzimy razem – mówiła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. – Wprowadzenie reformy przyniesie wiele korzyści uczniom, rodzicom i pracownikom oświaty – dodała szefowa MEN.

W spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim udział wziął Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski, a także Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty. Obecnych było blisko 300 samorządowców i oświatowej kadry kierowniczej z województwa lubuskiego.

Podczas wizyty w województwie lubuskim minister Anna Zalewska odwiedziła także Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą. Szkoła prowadzi dualny system kształcenia zawodowego poprzez zajęcia praktyczne dla uczniów. Minister spotkała się z przedstawicielami pracodawców Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej współpracującymi ze szkołami zawodowymi w różnych branżach.

Rozmawiano tam m.in. o powstaniu branżowej szkoły pierwszego i drugiego stopnia oraz innych rozwiązaniach dotyczących szkolnictwa zawodowego zaproponowanych w projektach ustaw – Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wizyta Minister Edukacji Narodowej w Lublinie

pt., 25/11/2016 - 16:15

Udział w konferencji rad rodziców, wręczenie stypendium zdolnemu uczniowi oraz spotkanie z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami i samorządowcami – to główne punkty środowej wizyty szefowej MEN w Lublinie.

Minister Anna Zalewska, wizytę w województwie lubelskim rozpoczęła od udziału w Lubelskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców. Głównym tematem dyskusji z rodzicami, wychowawcami i pedagogami były przygotowane przez MEN zmiany w systemie oświaty. Podczas spotkania w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim rozmawiano także o roli rodziców w szkole oraz ich udziale w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły.

– Dobra szkoła ma być wszędzie – zarówno na wsi, jak i w wielkim mieście. To jest przede wszystkim wyzwanie cywilizacyjne. Każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi zasługuje na dobrą szkołę i dobrego nauczyciela – powiedziała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Szefowa MEN podkreśliła, że reforma edukacji jest dokładnie zaplanowana, a koszty wprowadzanych zmian dokładnie obliczone. Przypomniała, że poziom finansowania oświaty przewidziany na rok 2017 jest wystarczający, aby pokryć ewentualne wydatki związane z dostosowaniem szkół do nowego ustroju.

– Lublin na reformie zyska kilkanaście milionów złotych dzięki objęciu dzieci 6-letnich w wychowaniu przedszkolnym subwencją oświatową. Będą również potrzebne dodatkowe miejsca pracy – podkreśliła szefowa MEN.

W trakcie środowej wizyty na Lubelszczyźnie minister edukacji odwiedziła Szkołę Podstawową nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Tam spotkała się z uczniami, nauczycielami i przedstawicielem rady rodziców. Wręczyła również stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla wybitnie uzdolnionego ucznia tej szkoły, 9-letniego Kamila Wrońskiego.

–  Czytałam o twoich dokonaniach w gazetach. Nie wyobrażałam sobie, by nie móc uścisnąć ci dłoni i nie poznać cię osobiście – powiedziała Minister Anna Zalewska zwracając się bezpośrednio do Kamila.

Kamil Wroński jest uczniem szczególnie uzdolnionym. Realizuje indywidualny tok nauki. Obecnie uczy się w klasie IV, ale chodzi także na lekcje z klasą V. W październiku rozpoczął naukę na Politechnice Lubelskiej jako najmłodszy student. Tam, wspólnie ze swoimi starszymi kolegami z wydziału mechatroniki uczęszcza na zajęcia m.in. z matematyki i informatyki. Kamil realizuje także z sukcesami wymagane projekty oraz uzyskuje zaliczenia z elektrotechniki, mechatroniki, projektowania CAD, fizyki czy napędów elektrycznych. Jego prace projektowe zostały wyróżnione na Międzynarodowych Targach Elektronicznych w Bielsku-Białej i w Ogólnopolskim Konkursie Elektronicznym.

W swoim przemówieniu szefowa MEN zwróciła uwagę na kwestie edukacji dzieci o wybitnych uzdolnieniach, zapowiadając jednocześnie konsultacje z rodzicami takich dzieci. Mają one dotyczyć m.in. ulepszenia mechanizmów wspierania tych dzieci w systemie edukacji.

– Musimy sprawdzić, czy ten system, który obecnie funkcjonuje jest właściwy. Musimy ustalić, jakiego wsparcia potrzebują rodzice dziecka uzdolnionego, a jakiego wsparcia oczekuje sam utalentowany uczeń – dodała minister Anna Zalewska.

Minister edukacji wyraziła również wdzięczność rodzicom, nauczycielom, dyrekcji szkoły, władzom Politechniki Lubelskiej, Kuratorowi Oświaty za to, że wspólnie szukali możliwości wsparcia Kamila.

Na zakończenie środowej wizyty w Lublinie, minister Anna Zalewska spotkała się na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z JM Rektorem ks. profesorem Antonim Dębińskim. W gmachu uczelni odbyło się także spotkanie z dyrektorami lubelskich szkół, przedstawicielami samorządu miasta Lublina oraz reprezentacją uczelnianego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „Vademecum”.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Czytanie daje moc” – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

pt., 25/11/2016 - 16:10

Podsumowanie dotychczasowych działań na rzecz edukacji czytelniczej i promocji czytelnictwa w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych – to główny temat konferencji z udziałem wiceministra Macieja Kopcia.

– Dziękuję wszystkim pracownikom bibliotek szkolnych oraz pedagogicznych za zaangażowanie w pracę na rzecz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej – powiedział wiceminister edukacji.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w swoim wystąpieniu podkreślił, że wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży należy do priorytetowych działań Ministra Edukacji Narodowej. To także jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, zarówno w ubiegłym, jak i obecnym roku szkolnym.

– Patrząc na rozwój czytelnictwa należy brać pod uwagę nie tylko wyniki badań. Trzeba spróbować odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób nowe technologie czy cyfryzacja wpływają na czytanie książek i czasopism – dodał wiceminister edukacji.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN przypomniał, że w ramach ogólnopolskiej debaty o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”, jednym z tematów podejmowanych przez ekspertów, był rozwój czytelnictwa i funkcjonowanie bibliotek szkolnych.

Podczas czwartkowej konferencji uczestnicy rozmawiali m.in. o tym  w jaki sposób rozwijać zainteresowania uczniów, aby czytali więcej książek, a także jak duży wpływ na czytelnictwo dzieci i młodzieży ma zakup nowości wydawniczych.

Podsumowano również dotychczasowe działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biblioteki Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji podejmowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W trakcie konferencji, zaprezentowano wyniki rządowego programu „Książki naszych marzeń”. W ramach programu do szkolnych bibliotek trafiło blisko 1,2 mln nowych książek.

 • Najwięcej pozycji – 155 408 – zostało przekazanych do szkół na terenie województwa mazowieckiego.
 • Najmniej – 27 376 – do szkół w województwie lubuskim.

Szkoły prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wzbogaciły się o 1 546 pozycji.

Podkreślano, że główny cel programu „Książki naszych marzeń”, jakim było zapewnienie uczniom dostępu do nowości wydawniczych, został osiągnięty. Do szkół trafiły lektury, beletrystyka oraz pozycje popularnonaukowe. Dzięki programowi wzrosła zarówno liczba wypożyczonych książek, jak i liczba czytelników bibliotek szkolnych.

Nowo pozyskane pozycje książkowe stanowiły podstawę do kreatywnych lekcji wychowawczych i organizowania konkursów, z których uczniowie czerpani wiele satysfakcji. Książki wzbogaciły również proces dydaktyczny, a realizacja programu wpłynęła na wzrost liczby projektów edukacyjnych, imprez czytelniczych i zajęć pozalekcyjnych. W wielu przypadkach książka stała się alternatywą na przyjemne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu, m.in. powstało koło dziennikarskie, a rodzice w większym stopniu zainteresowali się czytelnictwem swoich dzieci.

Konferencja odbyła się w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Nauczyciele Roku” w MEN – spotkanie z Minister Edukacji Narodowej

pt., 25/11/2016 - 10:57

Reforma systemu oświaty, prace nad podstawą programową oraz rola nauczyciela w szkole – to tylko niektóre z tematów wczorajszych rozmów szefowej MEN z „Nauczycielami Roku”.

– Spotkanie było odpowiedzią na list otwarty. Zaprosiłam nauczycieli do gmachu MEN, by wspólnie porozmawiać o Prawie Oświatowym – powiedziała minister Anna Zalewska. – Dyskutowaliśmy o matematyce, o podstawach programowych, o tym, czym powinna być szkoła, jak ważny jest nauczyciel w systemie i że o tego nauczyciela trzeba zadbać. Mam nadzieję, że podczas naszej rozmowy wiele wątpliwości na temat zaplanowanych zmian zostało rozwianych – dodała minister edukacji.

Z „Nauczycielami Roku” szefowa MEN rozmawiała przede wszystkim o planowanych zmianach w systemie oświaty, harmonogramie prac nad reformą edukacji i ochroną miejsc pracy dla nauczycieli w związku z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego.

Podczas czwartkowej rozmowy z „Nauczycielami Roku”, Minister Anna Zalewska przypomniała, że powołany został Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, który działa przy Ministrze Edukacji Narodowej. Pierwsze jego spotkanie odbyło się 18 listopada. Zadaniem zespołu jest wypracowanie rozwiązań z zakresu m.in. wynagradzania nauczycieli, ich czasu pracy i awansu zawodowego.

„Nauczyciel Roku” to konkurs organizowany przez tygodnik „Głos Nauczycielski” wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej. W tym roku przeprowadzono go po raz czternasty. Kandydatów do nagrody zgłaszają: grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorządy i organizacje społeczne.

W czwartkowym spotkaniu wzięli udział „Nauczyciele Roku”: Grzegorz Lorek (laureat tej nagrody w 2002 roku), Wiesław Włodarski (2007), Dariusz Kulma (2008) i tegoroczna wyróżniona – Joanna Urbańska. Uczestniczył w nim także Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie” – uroczystość z udziałem wiceministra edukacji

pt., 25/11/2016 - 10:18

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wczoraj w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji wziął udział w uroczystości wręczenia placówkom oświatowym Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji pogratulował laureatom otrzymania wyróżnienia. Podkreślił, że udział szkoły w programie oraz zaangażowanie uczniów i nauczycieli w jego realizację przynosi oczekiwane przez wszystkich efekty.

– Dziękuję za państwa pracę i działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia. Przynoszą one korzyść polskiej szkole oraz są bardzo potrzebne wszystkim uczniom – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Koncentruje się on przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia wśród uczniów, ich rodziców i otoczeniu szkolnym.

Dotychczas certyfikaty otrzymało 175 szkół i placówek oświatowych w całej Polsce. W środę dołączyło do nich 35 kolejnych.

Krajowy certyfikat nadaje szkole Minister Edukacji Narodowej na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie” działającą przy Ośrodku Rozwoju Edukacji. Obecnie w Polsce program rozwijany jest we wszystkich województwach. Do sieci szkół promujących zdrowie należy ponad 3 tys. placówek.

Udział w programie „Szkoła Promująca Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą szkoły. Decyzję o przystąpieniu do projektu podejmuje Rada Pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami.

Każda szkoła promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej tj.: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie analizy wyników formułuje się priorytetowe problemy oraz planuje konkretne aktywności. Każda szkoła promująca zdrowie wyznacza własne cele i określa zadania do realizacji.

Wyróżnieni Krajowymi Certyfikatami „Szkoła Promująca Zdrowie”:

 1. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim
 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie
 1. Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 w Warszawie
 1. Zespół Szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny Mniszek w Sabniach oraz Publicznego Gimnazjum im. Heleny Mniszek w Sabniach
 1. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach
 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Brzegu
 1. Szkoła Podstawowa im. prof. Stefana Myczkowskiego w Jankowicach
 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Nisku
 1. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach
 1. Gimnazjum nr 9 im. M. Skłodowskiej-Curie w Dąbrowie Górniczej
 1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie
 1. Zespół Szkół Sportowych w Tychach
 1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Alojzego Pławskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
 1. Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach
 1. Szkoła Podstawowa nr 2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku
 1. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach
 1. Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
 1. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Rybniku
 1. Zespół Szkół nr 3: Szkoła Podstawowa nr 27, Gimnazjum nr 24 w Częstochowie
 1. Szkoła Podstawowa nr 11 im. L. Waryńskiego w Dąbrowie Górniczej
 1. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Zespole Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie
 1. Gimnazjum nr 16 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu
 1. Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach
 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
 1. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
 1. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 1. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu
 1. Gimnazjum nr 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie
 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu
 1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie
 1. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Generała Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim
 1. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mirosława Ferića w Ostrowie Wielkopolskim
 1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach

Galeria zdjęć

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szefowa MEN w Płocku – rozmowy z członkami „Solidarności”

pt., 25/11/2016 - 08:30

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska była gościem  28. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Płocku.

Z kolei dzień wcześniej (w środę) ze związkowcami spotkała się Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

Głównym tematem czwartkowych rozmów szefowej MEN z nauczycielami zrzeszonymi w oświatowej „Solidarności” była reforma edukacji.

Podczas spotkania w Płocku, minister Anna Zalewska dyskutowała ze związkowcami m.in. o systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli, finansowaniu zaplanowanych zmian w oświacie oraz sytuacji nauczycieli w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego.

– Pragnę podkreślić, że reforma systemu oświaty nie przewiduje zwolnień nauczycieli. Wręcz przeciwnie – wzrośnie zapotrzebowanie na nauczycieli w szkołach podstawowych – powiedziała szefowa MEN.

W swoim wystąpieniu Minister Edukacji Narodowej przekonywała również, że zmiany edukacji są dokładnie przemyślane, zaplanowane i obliczone.

– To nie rewolucja systemu, ale powolna ewolucja. Zmiany rozpoczną się w 2017 roku, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. Nie wyobrażam sobie przeprowadzenia tej reformy bez dyrektorów, samorządu i kuratorów oświaty. To kuratorzy mają czuwać nad przekształceniami szkół oraz monitorować sytuację nauczycieli – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Minister edukacji zaznaczyła także, że głównym powodem wprowadzenia reformy jest sytuacja demograficzna Polski.

– W 2005 roku było około 7 mln dzieci, a teraz tylko 4,6 mln. Te dane będą musiały uwzględnić samorządy, tworząc nową sieć szkół. Do 31 marca mają czas, aby podjąć odpowiednie uchwały – powiedziała szefowa MEN.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą w „Solidarności”. Odbył się on pod hasłem: „Dialog społeczny – drogą do normalności”. W głównej części czwartkowych obrad udział wziął prezydent Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony