Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


MEN - aktualności

Subskrybuj Kanał MEN - aktualności
Zaktualizowano: 32 minuty 6 sekund temu

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – fototechnik

pon., 27/02/2017 - 14:07

Kwalifikacja A.25

Egzaminatorzy:

 1. Bogusława Aneta Bogucka
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik cyfrowych procesów graficznych

pon., 27/02/2017 - 14:05

Kwalifikacja A.25

Egzaminatorzy:

 1. Bogusława Aneta Bogucka
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Kwalifikacja A.54

Egzaminatorzy:

 1. Bogusława Aneta Bogucka
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Kwalifikacja A.55

Egzaminatorzy:

 1. Bogusława Aneta Bogucka
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

 

Reforma edukacji a uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

pt., 24/02/2017 - 14:59

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia zmiany związane z reformą systemu edukacji dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Edukacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania Ministra Edukacji Narodowej.

W ustawach związanych z reformą systemu oświaty (ustawa Prawo oświatowe oraz ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) uwzględniono dotychczasowe rozwiązania prawne dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności – niezależnie od typu szkoły, w której będą kontynuowali naukę.

Zmiany związane z reformą systemu edukacji przebiegać będą analogicznie we wszystkich typach i rodzajach szkół, tj. ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych.

Najważniejsze założenia koncepcji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

1. Zachowanie wszystkich dotychczasowych form/ścieżek edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, jak również zachowanie prawa rodzica do wyboru drogi edukacyjnej swojego dziecka.

2. Przedłużenie okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu.

Zaprojektowane przepisy nie przewidują skrócenia okresu kształcenia uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – niezależnie od typu szkoły, w której się uczą.

W projektowanych przepisach dotyczących ramowych planów nauczania zaproponowano, iż uczeń niepełnosprawny, tj. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczeń szkoły w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich – będzie miał możliwość przedłużenia okresu nauki w szkołach nowego typu:

a) w szkole podstawowej: o 1 rok na pierwszym etapie edukacyjnym i 2 lata na drugim etapie edukacyjnym;
b) w szkole ponadpodstawowej o 1 rok – przy zwiększeniu proporcjonalnie wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Decyzje dotyczące przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu oraz uczniowi szkoły w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, będą podejmowane:

1) w przypadku szkoły podstawowej:
a) nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III;
b) nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;

2) w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki w szkole ponadpodstawowej.

Zastosowanie powyższego rozwiązania uwzględnia długość cyklu kształcenia w szkołach nowego typu, w tym w których będą funkcjonowały klasy obecnego gimnazjum.

Pozwala to również na zachowanie możliwości przedłużenia okresu nauki m. in. uczniowi niepełnosprawnemu, jako jednej z form indywidualizacji procesu kształcenia tej grupy uczniów, obok m. in. możliwości odroczenia do 9. roku życia realizacji obowiązku szkolnego, czyli o rok lub dwa lata dłużej w stosunku do ich rówieśników, dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, zapewnienia zajęć rewalidacyjnych i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb w tym zakresie.

3. Przekształcanie szkół specjalnych i integracyjnych. Zaprojektowane przepisy zakładają, iż przekształcanie szkół specjalnych i integracyjnych będzie przebiegać analogicznie jak w przypadku szkół ogólnodostępnych, niezależnie od typu.

Absolwent gimnazjum, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, będzie mógł od 1 września 2017 r. kontynuować naukę w:

1. 3-letnim liceum ogólnokształcącym,
2. 4-letnim technikum dla młodzieży,
3. 3-letniej branżowej szkole I stopnia dla młodzieży (w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej),
4. 3-letniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Od 1 września 2019 r. rozpocznie kształcenie 5-letnie technikum dla młodzieży.

Od 1 września 2020 r. rozpocznie działalność branżowa szkoła II stopnia, przeznaczona dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia.

4. Zawody pomocnicze dedykowane uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Obecnie trwają prace dotyczące opracowania podstaw programowych w 6 zawodach pomocniczych, dedykowanych uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, a także w konsekwencji wprowadzenia nowych zawodów pomocniczych do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Proponowane zawody pomocnicze to:

 • Pracownik pomocniczy ślusarza;
 • Pracownik pomocniczy stolarza;
 • Pracownik pomocniczy mechanika;
 • Pracownik pomocniczy kucharza;
 • Pracownik pomocniczy krawca;
 • Pracownik pomocniczy fryzjera.

Powyższe rozwiązanie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną umożliwi uzyskanie zawodu, który w przyszłości mogliby wykonywać zyskując samodzielność zawodową na rynku pracy i niezależność finansową.

5. Diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem klasyfikacji ICF jako podstawa wsparcia.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowych rozwiązań mających na celu podniesienie jakości wsparcia udzielanego uczniom w procesie kształcenia i wychowania. Ma to się odbyć w oparciu o rzetelną i trafną diagnozę potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, opartą także o model biopsychospołeczny, uwzględniający kontekst funkcjonowania dziecka w środowisku nauczania i wychowania.

Celem zmiany jest przejście od modelu medycznego opartego na rozpoznaniu medycznym (np. przyporządkowaniu do określonej grupy/rodzaju niepełnosprawności na podstawie rozpoznania lekarskiego i/lub diagnozy psychologicznej i na tej podstawie wnioskowania o potrzebach) na rzecz modelu społecznego, opartego na analizie funkcjonowania dziecka i wynikających z tego potrzeb w zakresie zarówno wsparcia dziecka, jak dostosowania środowiska zewnętrznego (dostosowanie warunków nauczania – likwidacja barier architektonicznych, dostosowane miejsce pracy, odpowiednie pomoce dydaktyczne, metody pracy dydaktycznej i wychowawczej itp.).

Ten model diagnozy oparty jest o analizę nie tylko danych o indywidualnych cechach dziecka, ale również barierach i zasobach w jego środowisku, z uwzględnieniem informacji z różnych źródeł (np. lekarz, szkoła, opieka społeczna).

W nowym modelu planuje się wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – wersji dla dzieci i młodzieży (ICF-CY). MEN współpracuje w tym zakresie z Radą ds. ICF. Do współpracy zostali zaproszeni również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Finał konkursu „GENialna Szkoła” – gala w MEN z udziałem wiceminister edukacji

czw., 23/02/2017 - 15:40

W środę w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się gala finałowa trzeciej edycji konkursu „GENialna Szkoła”. Nagrodzone zostały najlepsze szkoły wspierające uczniów chorych na przewlekłe choroby.

Laureatom nagrody wręczyła Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

– Gratuluję wszystkim szkołom, które wzięły udział w konkursie. Otrzymane dziś wyróżnienie jest potwierdzeniem, że dzieci chore na przewlekłe choroby czują się w państwa szkole dobrze, bezpiecznie oraz otrzymują wszechstronną opiekę – powiedziała wiceminister edukacji.

Celem konkursu jest promowanie placówek edukacyjnych, w których nauczyciele rozumieją zasady opieki nad dzieckiem chorym na chorobę rzadką i umiejętnie włączają je w życie społeczne, motywują do walki z chorobą i uczą społeczność szkolną szacunku i współpracy z chorym.

Konkurs „GENialna szkoła” polegał na nadesłaniu opisu dokonań na rzecz dzieci chorych, w szczególności tego, w jaki sposób przebiega pomoc w adaptacji dziecka w placówce, stworzenie mu przyjaznej atmosfery do nauki oraz odnalezieniu się w grupie rówieśniczej. Udział w nim wzięły szkoły i przedszkola z całej Polski.

Laureaci konkursu:

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie
II miejsce – Niepubliczne Przedszkole „Leśna Polana” w Rącznej
III miejsce – Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich

Organizatorem konkursu była Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań – język niemiecki

czw., 23/02/2017 - 12:57

EGZAMINATORZY:

 1. Peter Tokarski
  Tytuł naukowy: doktor nauk humanistycznych
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

 

Szybki internet dotrze do ponad 640 szkół w Wielkopolsce

wt., 21/02/2017 - 15:21

W poniedziałek, 20 lutego br. w Zespole Szkól im. Jana Pawła II w Wysokiem, w województwie wielkopolskim podpisano porozumienie, w ramach którego do ponad 600 placówek szkolnych zostanie podłączonych do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Przypomnijmy, że w ramach współpracy Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje pilotaż programowania w szkołach, a Ministerstwo Cyfryzacji zarezerwowało ponad 500 mln złotych ze środków unijnych w ramach Osi 1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na budowę infrastruktury dostępu do internetu dla szkół oraz 124 mln złotych na szkolenia dla nauczycieli i dzieci z klas 1-3 w zakresie nauki programowania.

Tu więcej informacji na ten temat.

Umowę dotyczącą podłączenia wielkopolskich szkół do szerokopasmowego internetu podpisało Ministerstwo Cyfryzacji oraz spółka INEA.

Budowa bardzo szybkich łączy szerokopasmowych do szkół będzie jednak wyłącznie pierwszym etapem na drodze do osiągnięcia celu w postaci zapewnienia jednostkom oświatowym dostępu do szybkiego internetu i jego zasobów. Cel ten zrealizowany zostanie przez połączenie wszystkich jednostek w jedną sieć teleinformatyczną stanowiącą rodzaj szkolnego szerokopasmowego intranetu. W tym zakresie zapewniona zostanie usługa dostępu do internetu i usługi towarzyszące oraz wymiana treści między jednostkami i internetem globalnym. Spójność i jakość działania takiej sieci będzie zapewniał jeden podmiot. W ten sposób zostanie zorganizowana i wdrożona Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE).

OSE będzie siecią opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej, wybudowanej w całości ze środków komercyjnych, jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Do szybkiego internetu podłączonych ma być ok. 30,5 tys. placówek w ok. 19 tys. lokalizacji w kraju.

W ramach podpisanej współpracy, do 30 września br., wielkopolski operator podłączy 641 szkół. Dzięki temu kolejni uczniowie oraz nauczyciele z mniejszych miejscowości będą mieli dostęp do nowoczesnych form kształcenia.

Podłączenia będą realizowane ze środków własnych dostawcy, bez udziału budżetu państwa. Dzięki realizacji inwestycji, szkoły będzie można włączyć do powstającej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Więcej informacji o podpisanej współpracy.

Z kolei w miniony piątek, 17 lutego br. minął termin składania wniosków o dofinansowanie w konkursie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczącego wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

W ramach konkursu wnioskodawcy złożyli do Centrum Projektów Polska Cyfrowa 144 wniosków o dofinansowanie na 67 obszary konkursowe o łącznej wartości ponad 2 miliardy 657 milionów złotych

Oznacza to, że 85% obszarów, na które złożone zostały wnioski o dofinansowanie, usytuowanych jest 8 149 punktów adresowych placówek oświatowych. Przy założeniu, że wszystkie 67 obszarów konkursowych zostanie objętych umowami o dofinansowanie, oznaczać będzie to sfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa budowy łączy szerokopasmowego dostępu do internetu do prawie 42% punktów adresowych placówek oświatowych w Polsce.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży – rekrutacja już wkrótce

wt., 21/02/2017 - 15:19

Informujemy, że rekrutacja do tegorocznej XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży rozpocznie się pod koniec lutego. Już dziś serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur.

Temat tegorocznej sesji oraz szczegóły zadania rekrutacyjnego zostaną zamieszczone w 27 lutego o godz. 12.00 na stronie internetowej www.sdim.sejm.gov.pl, a także na stronach internetowych współorganizatorów oraz oficjalnym profilu SDiM na Facebooku www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy.

W ramach projektu każdego roku uczniowie wykonują związane z tematyką sesji aktywności społeczne. Relację z ich przebiegu zamieszczają następnie na specjalnej platformie internetowej.

W rekrutacji zostaje wyłonionych 230 dwuosobowych zespołów. Nagrodą dla autorów najwyżej ocenionych prac będzie udział w posiedzeniu SDiM 1 czerwca br. w charakterze posłanki lub posła. Dodatkowo, dwa najlepsze zespoły z każdego województwa wezmą udział w seminariach oraz posiedzeniu komisji, które odbędą się w dniach 13 i 14 maja br.

Głównym celem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest przekazanie uczestnikom projektu wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego.

Dodatkowo intencją jego organizatorów jest promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych już na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego.

Organizatorem XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu. Współorganizatorami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – uroczystość w Pałacu Prezydenckim z udziałem szefowej MEN

wt., 21/02/2017 - 13:45

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła dziś udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Podczas wydarzenia obecny był także Prezydent Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą.

W trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim, nagrodę Prezydenta RP „Zasłużony dla Polszczyzny” otrzymał Wojciech Wencel, gdański poeta, felietonista i krytyk literacki.

– Rzadko się zdarza, aby poezja wywoływała dzisiaj dyskusje, a ta wywołuje. I dlatego właśnie pan Wojciech Wencel, jego poezja, jego twórczość jest tak interesująca, i tak niezwykle ważna dla polszczyzny, a często także dla wychowania młodego pokolenia – uzasadniał wybór Prezydent Andrzej Duda.

Nagroda „Zasłużony dla Polszczyzny” przyznawana jest za szczególne zasługi w podnoszeniu świadomości językowej Polaków oraz w krzewieniu kultury języka polskiego.

Również dziś, Prezydent RP ogłosił, że w wyniku głosowania internautów „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego będzie lekturą czytaną podczas kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Wydarzenie to odbędzie się w całej Polsce 2 września.

– Warto po raz kolejny przeczytać tę piękną pozycję naszej literatury – przekonywał Prezydent RP, prezentując zwycięski tytuł.

W minionych latach czytaliśmy wspólnie „Quo vadis” i „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, dzieła Aleksandra Fredry i „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Na zakończenie spotkania w Pałacu Prezydenckim odbyła się też Lekcja RP poświęcona polszczyźnie, w której wzięli udział nagrodzony Wojciech Wencel oraz raper Tadek.

Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do rozpatrywania odwołań

wt., 21/02/2017 - 09:01

Lista będzie systematycznie uzupełniana w miarę napływania wniosków.

Zapowiedź Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Pałacu Prezydenckim

pon., 20/02/2017 - 23:42

Jutro, we wtorek, 21 lutego 2017 r., o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego oraz Lekcja RP poświęcona polszczyźnie.

Bezpośrednio przed lekcją nastąpi uroczystość wręczenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nagrody „Zasłużony dla Polszczyzny”. Dodatkowo ogłoszony zostanie tytuł dzieła, które Polacy w drodze głosowania wskazali jako lekturę Narodowego Czytania w 2017 roku.

Nagroda „Zasłużony dla Polszczyzny” przyznawana jest za szczególne zasługi w podnoszeniu świadomości językowej Polaków oraz w krzewieniu kultury języka polskiego.

W trakcie Lekcji RP zaproszeni prelegenci, w tym laureat Nagrody „Zasłużony dla Polszczyzny” podzielą się ze zgromadzoną młodzieżą swoją refleksją, dotyczącą m.in. potrzeby pielęgnowania wartości ojczystego języka w codziennym życiu.

W spotkaniu udział weźmie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Lekcja RP będzie transmitowana on-line na stronie www.prezydent.pl.

Zachęcamy do udziału!.

„W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”- zgłoszenia do konkursu recytatorskiego

pon., 20/02/2017 - 16:39

Do 9 marca br. trwają zgłoszenia do III ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Mogą wziąć w nim uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zachęcamy do udziału.

Konkurs jest sposobem na oddanie hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu.

Zadaniem każdego z uczestników będzie przygotowanie maksymalnie jednego wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück.

Po rozstrzygnięciu eliminacji wojewódzkich, laureaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w gala finałowej, która odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej.

Nagrodą główną dla wszystkich finalistów – uczestników gali finałowej oraz ich opiekunów będzie wyjazd do Niemiec do „Miejsca Przestrogi i Pamięci Ravensbrück”.

Podstawę do ogłoszenia konkursu stanowi Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego KL Ravensbrück.

Organizatorami Konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rada UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu z udziałem wiceminister edukacji

pon., 20/02/2017 - 15:47

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w piątek, 17 lutego br. reprezentowała Polskę na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu.

Podczas spotkania w Brukseli ministrowie z krajów członkowskich przyjęli tzw. konkluzje w sprawie inwestowania w europejską młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Korpusu Solidarności. Jest to nowa inicjatywa unijna umożliwiająca młodym ludziom aktywne zaangażowanie się w wolontariat oraz społeczne inicjatywy realizowane w kraju i zagranicą.

Ministrowie przyjęli również konkluzje potwierdzającą, że systemy kształcenia i szkolenia powinny być dostosowane do różnych potrzeb, zdolności i potencjału poszczególnych osób uczących się. Powinny one także oferować wszystkim możliwość uczenia się w kontekście formalnym, pozaformalnym i nieformalnym.

W trakcie dyskusji na temat wpływu edukacji na spójność społeczną i promowanie wspólnych europejskich wartości wiceminister Marzenna Drab przedstawiła główne założenia przeprowadzanej obecnie w Polsce reformy systemu oświaty.

– Podejmowane w Polsce działania na rzecz zmian powinny przyczyniać się do zapewnienia powszechnego dostępu do edukacji wysokiej jakości – podkreśliła podczas debaty wiceminister edukacji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji w Łodzi – wizyta szefowej MEN

pon., 20/02/2017 - 12:10

W piątek, 17 lutego Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska odwiedziła Łódź. Głównym tematem spotkań z samorządowcami i przedstawicielami środowiska oświatowego było wprowadzanie reformy edukacji. Dzień wcześniej łódzcy radni przyjęli projekt dostosowujący sieć szkół do nowego ustroju szkolnego.

– Prawo oświatowe wdrażamy razem z samorządowcami. Wspieramy ich i jesteśmy tam, gdzie lokalny samorząd potrzebuje naszej pomocy i wsparcia – powiedziała minister Anna Zalewska.

Odnosząc się do wdrażania w Łodzi reformy edukacji, szefowa MEN podkreśliła, że zmiany w oświacie przyczynią się do zwiększenia liczby etatów nauczycieli, ponieważ liczba uczniów objętych nauką nie ulegnie zmianie.

– Na podstawie wyliczeń szacujemy, że w Łodzi pojawi się 99 dodatkowych etatów nauczycielskich, a samorząd miasta otrzyma dodatkowo w tym roku ponad 17 mln zł subwencji na sześciolatka pozostającego w przedszkolu – zaznaczyła minister Anna Zalewska.

Minister edukacji przypomniała, że do 31 marca br. wszystkie samorządy powinny podjąć uchwały o sieci szkół dostosowanej do nowej struktury szkolnictwa. Dodała, że w 100 spośród 177 samorządów w województwie łódzkim już ją podjęto.

Podczas trakcie spotkania w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim dyskutowano również o finansowaniu zadań oświatowych, wynagradzaniu nauczycieli i wprowadzaniu dostępu do szerokopasmowego internetu do szkół.

Podczas piątkowej wizyty w Łodzi, szefowa MEN odwiedziła również XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego. Spotkała się tam ze społecznością szkolną oraz wręczyła nagrodę Mieszkowi Zimnemu, uczniowi III klasy, laureatowi olimpiady matematycznej 2015/2016.

Minister edukacji w spotkaniach towarzyszył Grzegorz Wierzchowski Łódzki Kurator Oświaty oraz Zbigniew Rau Wojewoda Łódzki.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dotowanie szkół dla dorosłych, w tym szkół medycznych – wyjaśnienia MEN

czw., 16/02/2017 - 15:14

W związku z sygnałami ze strony szkół medycznych dotyczącego znaczącego zmniejszenia kwoty dotacji udzielanej na ucznia tych szkół po wejściu znowelizowanych przepisów od 1 stycznia 2017 r. przedstawiamy wyjaśnienia w przedmiotowej kwestii.

W przypadku określania rodzaju szkoły powinien być brany pod uwagę tryb kształcenia szkoły. Szkoły kształcące w trybie zaocznym powinny być dotowane na podstawie wydatków szkoły kształcącej w trybie zaocznym. Analogicznie w przypadku innych trybów kształcenia. W przypadku szkół kształcących w dwóch trybach jako szkoła tego samego rodzaju powinna zostać wybrana szkoła również kształcąca w tych dwóch trybach. Aplikacja służąca do wyznaczania najbliższej gminy i powiatu nie umożliwia wybrania szkół kształcących w dwóch trybach (taka funkcjonalność zostanie dodana do aplikacji). Nie zmienia to faktu, że samorząd zobowiązany do dotowania powinien wybrać szkołę tego samego typu i rodzaju zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

Aplikacja służy do wyznaczania najbliższej gminy i powiatu. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 78a ust 17) aplikacja nie służy do wyznaczania najbliższego województwa.

Dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w przypadku braku odpowiednio najbliższej gminy lub najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju (dotyczy to zwłaszcza tzw. szkół medycznych).

Najbliższe województwo należy wyznaczać zgodnie z definicją zawartą w art. 78a ust. 15 i 16 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. przez najbliższe województwo prowadzące szkołę danego typu i rodzaju, należy rozumieć województwo prowadzące co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, na którego terenie jest położona gmina dotująca lub powiat dotujący. W przypadku braku województwa spełniającego powyższy warunek, przez najbliższe województwo prowadzące szkołę danego typu i rodzaju należy rozumieć województwo:
1) prowadzące co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju oraz
2) o najmniejszej odległości mierzonej w linii prostej pomiędzy miastem będącym siedzibą sejmiku województwa, na którego terenie jest położona gmina dotująca lub powiat dotujący, a miastem będącym siedzibą sejmiku województwa spełniającego warunek określony w pkt 1.

Można się wspomóc aplikacją w przypadku poszukiwania najbliższego województwa , wpisując w pole teryt 2-cyfrowy kod województwa i określając pozostałe parametry typu i rodzaju szkoły. W ten sposób otrzyma się listę szkół prowadzonych przez samorząd województwa , w dalszym kroku samorząd musi wyznaczyć najbliższe województwo wg. powyższej definicji z ustawy.

Uwaga:
Elektroniczna aplikacja do wyznaczania najbliższej gminy lub najbliższego powiatu jest jedynie narzędziem pomocniczym. Aplikacja nie generuje rodzaju szkoły. Samorząd powinien samodzielnie określić rodzaj szkoły a następnie wykorzystując aplikację wyszukać szkołę danego typu i rodzaju.

Wizyta Minister Edukacji Narodowej na Podkarpaciu – rozmowy o finansowaniu edukacji

czw., 16/02/2017 - 14:52

– Każda szkoła w kraju musi mieć takie same warunki i możliwości dbania o ucznia – powiedział w środę szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska w Kolbuszowej (woj. podkarpackie) rozmawiała na temat wdrażania reformy edukacji z samorządowcami, w tym m.in. wójtami powiatów kolbuszowskiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego, niżańskiego oraz dyrektorami szkół. Dyskutowano między innymi o tym, jak powinna wyglądać szkoła po wprowadzeniu zmian.

– Na spotkaniu rozmawialiśmy o małej szkole i o tym, w jaki sposób powinna być ona zdefiniowana. Wiemy, że taka szkoła to nie tylko centrum edukacyjne, ale cywilizacyjne. To właśnie tam powinno być miejsce do uczenia się przez całe życie – powiedziała Minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN podkreśliła, że jeszcze dwa miesiące potrwa dyskusja o nowym modelu subwencji oświatowej. Zapowiedziała także, że jednym z pomysłów jest uzależnienie jej od zamożności danej gminy. Dodała, że sytuacja każdej szkoły jest różna, w zależności od regionu, w którym się ona znajduje.

– W centrum tej dyskusji i naszych rozważań jest mała szkoła i jednozmianowość. Jesteśmy jednym z nielicznych państw, w którym w ogóle jest mowa o dwuzmianowości – powiedziała szefowa MEN. – Chcemy, żeby niż demograficzny był inspiracją. Dlatego konieczna jest rozmowa z samorządowcami, aby pokazali oni w jaki sposób powinna być finansowana oświata – dodała.

Więcej informacji na temat rozmów dotyczących finansowania zadań oświatowych.

Podczas wizyty na Podkarpaciu minister Anna Zalewska odwiedziła Szkołę Podstawową w Weryni, spotkała się tam z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Ostatnim punktem wizyty szefowej MEN w tym regionie było spotkanie w Łańcucie. Anna Zalewska spotkała się tam z samorządowcami i dyrektorami szkół.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uroczystości pobrzebowe Haliny Najder

śr., 15/02/2017 - 23:19

Wczoraj, 14 lutego br. na warszawskich Powązkach odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Haliny Najder – jednej z najbardziej znanych powojennych tłumaczek literatury pięknej, współautorki biografii Josepha Conrada.

Halina Carroll-Najder była córką przemysłowca, Władysława Paschalskiego. W 1943 r., mając zaledwie 17 lat, postanowiła wstąpić do organizacji konspiracyjnej. Dołączyła do harcerskiej organizacji wojskowej „Wigry”, będącej częścią struktur Armii Krajowej. Posługiwała się pseudonimami „Danowska” i „Hala”.

1 sierpnia 1944 r., w dniu wybuchu powstania warszawskiego, jej batalion skoncentrował się na Starym Mieście przy ul. Podwalnej jako obwód Okręgu Warszawskiego AK. Halina Paschalska służyła jako sanitariuszka i łączniczka. Dwa tygodnie później batalion przeprowadził udany atak na Pałac Mostowskich, w czasie którego spalono niemiecki czołg.

Po wojnie rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, jednak przerwała je i wyjechała do Anglii w obawie przed represjami. W 1969 roku powróciła do kraju.

Wspólnie ze swoim małżonkiem Zdzisławem Najderem badała życie i twórczość Józefa Korzeniowskiego – Conrada, a także tłumaczyła pozycje pisarzy anglojęzycznych na język polski oraz polskich na angielski. Znajdują się wśród nich dzieła oraz biografia Conrada, wiersze i dramaty Herberta, tłumaczenia analiz ksiąg Kopernika, eseje politologiczne dotyczące integracji europejskiej i społeczeństwa obywatelskiego, a także powieści pisarzy angielskich. Według Online Computer Library Center napisane bądź przetłumaczone przez nią na język angielski tytułów polskich twórców i poświęcone kulturze polskiej znajdują się w ponad 800 bibliotekach na całym świecie (wykaz obejmuje tylko te placówki, których katalog jest zdigitalizowany i dostępny przez internet).

W 1981 roku, gdy z mężem mieszkała w Oxfordzie, w Polsce wprowadzono stan wojenny. Rok później Zdzisław Najder został następcą Jana Nowaka-Jeziorańskiego na stanowisku dyrektora Radia Wolna Europa, a w 1983 roku skazano na karę śmierci przez sąd wojskowy. Wówczas cały majątek pozostawiony w Polsce został przejęty przez państwo, a księgozbiór małżonków oddano do Biblioteki Narodowej.

W 1989 roku, pomimo wciąż obowiązującego wyroku, powróciła z mężem do Polski. Po uchyleniu wyroku kary śmierci w trakcie starań o odzyskanie utraconej własności, zdecydowała się na podarowanie Bibliotece Narodowej wcześniej skonfiskowanego księgozbioru. Na przełomie XX i XXI przekazała na rzecz m.in. Ośrodka Karta cenne zbiory i archiwa konspiracji po 1945 roku.

Za swoją działalność na rzecz polskiej niepodległości została odznaczona m.in. Krzyżem Powstania Warszawskiego i Krzyżem Armii Krajowej.

W ostatniej drodze zmarłej towarzyszyła najbliższa rodzica, znajomi i przyjaciele. W uroczystościach wziął udział również przedstawiciel MEN składając wieniec w imieniu Minister Edukacji Narodowej.

Halina Najder zmarła 4 lutego br. w Warszawie. Miała 90 lat.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nowa podstawa programowa podpisana

wt., 14/02/2017 - 15:05

Kolejny etap wdrażania zmian w polskich szkołach zakończony. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 14 lutego br. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Podpisane dziś rozporządzenie obejmuje podstawę programową:

• wychowania przedszkolnego;
• kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
• kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ‒ dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
• kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia;
• kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
• kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Wejście w życie reformy programowej

Już od 1 września 2017 r. z nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I,IV,VII szkoły podstawowej. Podstawa będzie obowiązywała:

• w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego,
• szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• w branżowej szkole I stopnia,
• szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
• w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.

Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.

Do końca czerwca 2017 r. przygotowane zostaną nowe podręczniki do nowej podstawy programowej. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych otrzymają bezpłatnie bezpośrednio w swoich szkołach. W kolejnych latach nowa podstawa programowa obejmie sukcesywnie kolejne roczniki uczniów.

Podstawa programowa będzie docelowa

Podstawa programowa dla szkoły podstawowej zawiera wszystkie potrzebne i wymagane treści w kształceniu uczniów klas 7 i 8 w nowej strukturze szkoły podstawowej (przekładające się na egzamin ósmoklasisty). Uczniowie tych klas będą wypełniali program stanowiący kontynuację tego, który realizowali w klasach 4-6. Program ma ich przygotowywać do podjęcia dalszej nauki w wybranym typie szkół ponadpodstawowych, począwszy od roku szkolnego 2019/2010.

Prace nad przygotowaniem nowej podstawy

Prace nad przygotowaniem nowej podstawy programowej prowadzone były w Ministerstwie Edukacji Narodowej od lutego 2016 r. Rozpoczęła je szczegółowa analiza aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Podczas trwania ogólnopolskiej debaty o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” eksperci przygotowali propozycje kierunków zmian w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów. Następnie, wybrane przez Ministra Edukacji Narodowej zespoły ekspertów rozpoczęły prace nad przygotowaniem projektu podstawy programowej poszczególnych zajęć.

30 listopada 2016 r. wstępna wersja projektu została przedstawiona do prekonsultacji publicznych. Eksperci przeanalizowali blisko 800 opinii, które wpłynęły do Ministerstwa Edukacji Narodowej od partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji, przedstawicieli środowiska oświatowego i osób indywidualnych. Następnie przygotowaliśmy ostateczną wersję projektu, który 30 grudnia 2016 r. – zgodnie z procedurą legislacyjną – został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe trwały od 30 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. W ramach konsultacji i uzgodnień otrzymaliśmy uwagi z 13 resortów, 20 wpłynęło od strony samorządowej. Swoje opinie zgłosiło również 43 partnerów społecznych.

Raport z konsultacji publicznych wraz z zestawieniem szczegółowych uwag umieszczony jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Kolejne kroki wdrażania reformy

Jeszcze w lutym podpisane zostaną rozporządzenia: w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Na początku marca br. minister edukacji podpisze kolejne projekty rozporządzeń w sprawie:
• ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (konsultacje do 20 lutego br.),
• szczegółowej organizacji publicznych szkół (konsultacje do 23 lutego br.),
• przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (konsultacje do 23 lutego br.),
• przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (konsultacje do 23 lutego br.),
• oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (konsultacje do 24 lutego br.),
• udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (konsultacje do 18 lutego br.),
• wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (konsultacje do 20 lutego).

Wśród istotnych terminów w harmonogramie dalszych prac wymienić należy:

• Do końca czerwca 2017 r. – przeszkolenie nauczycieli z nowej podstawy programowej.

• Do końca I kwartału 2017 r. – projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół II stopnia, a także projekt podstawy programowej kształcenia w zawodach dla branżowych szkół i techników.

• Do końca III kwartału 2017 r. – projekt podstaw programowych dla pozostałych zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

• Do połowy czerwca 2017 r. – zakończenie prekonsultacji dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, branżowej szkoły i technikum.

• Od połowy czerwca do połowy sierpnia 2017 r. – konsultacje podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, branżowej szkoły i technikum.
• Do końca I kwartału 2018 r. – opublikowanie rozporządzenia uwzględniającego podstawę programową kształcenia w pozostałych zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Szkolenia nauczycieli

Wszyscy nauczyciele szkół podstawowych będą mieli możliwość szkolenia
z wdrażania nowej podstawy programowej. Szkolenia ruszają już pod koniec lutego. Najpierw będą konferencje metodyczne dla konsultantów oraz metodyków publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Następnie szkolenia dla nauczycieli. Przygotowujemy również dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów pakiety informacyjne o nowej podstawie programowej. Będą gotowe w marcu i rozsyłane do szkół.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Energia Młodych” – zapraszamy do udziału w konkursie

wt., 14/02/2017 - 14:16

Do 15 marca br. zespoły składające się z trzech uczniów pod opieką nauczyciela mogą przesyłać swoje prace na konkurs „Energia Młodych” organizowany przez Grupę Energa. Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym. Minister Edukacji Narodowej objęła konkurs honorowym patronatem.

Tegorocznym tematem przewodnim jest „E-mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030”. Czy do 2030 roku pojazdy elektryczne zrewolucjonizują życie w polskich gminach? Jeśli tak, to w jaki sposób? – to jedno z pytań kierowanych do uczestników. Autorzy pięciu najwyżej ocenionych opracowań zostaną zaproszeni do finału. Odbędzie się on 21 kwietnia br. w Gdańsku.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody: laptopy, tablety, smartfony, nagrody pieniężne. Konkurs „Energia Młodych” jest jedną z inicjatyw realizowanych przez Grupę Energa w ramach programu „ENERGA Edukacja”. Jego główny cel to popularyzacja wiedzy na temat energii elektrycznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodych ludzi.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem znajdują się na stronie: www.energiamlodych.pl

Zachęcamy do udziału w projekcie i zgłaszania swoich prac konkursowych.

Życzymy powodzenia!

 

Strony