Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


MEN - aktualności

Subskrybuj Kanał MEN - aktualności
Zaktualizowano: 5 minut 17 sekund temu

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

śr., 12/09/2018 - 16:11

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert pn. „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, w ramach Działania 1, Wspieranie zdrowia psychicznego Celu Operacyjnego 3, Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa”

Wyjaśnienia MEN do artykułu DGP „Ustawowa dyskryminacja w szkole”, autorstwa Artura Radwana, 11 września 2018 r.

wt., 11/09/2018 - 17:11

Informuję, że tytuł artykułu „Ustawowa dyskryminacja w szkole” w odniesieniu do przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli niepełnosprawnych jest nieuprawniony. Natomiast sposób przedstawienia nowego przepisu z wykorzystaniem wadliwej interpretacji regulacji ustawowych w tym zakresie, dokonywanej przez niektórych dyrektorów szkół wprowadza w błąd opinię publiczną i tym samym może stanowić źródło nieuzasadnionego niepokoju ze strony niepełnosprawnych nauczycieli.

Wprowadzając art. 42a w ustawie – Karta Nauczyciela nie wprowadzono nowych zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli niepełnosprawnych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jst. Doprecyzowano wyłącznie kwestie czasu pracy nauczycieli posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Należy bowiem podkreślić, że stosownie do art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy przepisów art. 15 nie stosuje się, jeżeli na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Zgodnie z powyższym, wyłącznie w przypadku zatrudniania na stanowisku nauczyciela osoby posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, której lekarz nie wyraził zgody na odstąpienie od stosowania przepisów art. 15 tej ustawy, dyrektor szkoły zmniejsza jej tygodniowy wymiar czasu pracy z 40 do 35 godzin.

Specyfiką pracy nauczyciela jest rozliczanie i rejestrowanie wyłącznie obowiązkowego wymiaru zajęć, tzw. pensum. Nauczyciel obowiązany jest także do realizacji zajęć statutowych, samokształcenia i doskonalenia zawodowego oraz przygotowania do zajęć, przy czym te zajęcia i czynności mogą odbywać się w szkole lub poza nią i nie są rejestrowane. Dlatego obniżanie tygodniowego czasu pracy nauczyciela ma znaczenie o ile obniżeniu ulega także tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć. Nauczyciel posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla którego wymiar czasu pracy ustalany jest zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ma obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy. Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych. Należy podkreślić, że art. 42a w Karcie Nauczyciela wprowadzono w związku z licznymi sygnałami przekazywanymi przez nauczycieli, dotyczącymi obniżenia ich czasu pracy wyłącznie z godzin niepodlegających rejestrowaniu.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Uwaga media. Zapowiedź konferencji prasowej z udziałem minister edukacji i ministra cyfryzacji

wt., 11/09/2018 - 15:16

W środę, 12 września br. o godz. 11.00 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji (ul. Królewska 27) odbędzie się briefing prasowy Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego.

Temat: Założenia dotyczące pilotażu wdrażania aplikacji mLegitymacja szkolna.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.
Wejście za okazaniem legitymacji prasowej.

Ekipy telewizyjne prosimy o przybycie do godz. 10.30.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Innowacyjne meble w przyjaznej szkole – konferencja pod patronatem MEN

wt., 11/09/2018 - 13:41

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konferencji „Innowacyjne meble w przyjaznej szkole”, która odbędzie się 17 września o godz. 9:30 w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne, a także reprezentantów środowiska oświatowego i organizacji pozarządowych.

Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na wpływ wyposażenia placówek edukacyjnych na rozwój dzieci i młodzieży. Wydarzenie będzie okazją do bezpośredniego spotkania oraz wymiany doświadczeń pomiędzy producentami oraz użytkownikami wyposażenia szkolnego.

Rejestracja tylko za pomocą formularza dostępnego na stronie http://www.mpit.gov.pl/innowacyjnemeble

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program

 • 9:30-11:00 – Rozpoczęcie konferencji oraz wprowadzenie
  • Wystąpienie Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz
  • Wystąpienie Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej
  • Wystąpienie Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego
  • Wystąpienie Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa
 • 11:00-11:20 – Przerwa kawowa i wystawa
 • 11:20-11:50 – Kluczowe trendy i wyniki badań opisujące wpływ wyposażenia szkół na proces edukacyjny i kształtowanie postaw – Innowacyjne meble szkoły dla innowatora
 • 11:50-12:10 – Wpływ przestrzeni na rozwój człowieka
 • 12:10-12:30 – Koncepcja STEAM Lab
 • 12:30-13:30 – Doświadczenia firm meblarskich w zakresie wyposażania przestrzeni szkolnych w proinnowacyjne rozwiązania meblowe – najlepsze praktyki
 • 13:30-14:30 – Lunch – wystawa.
 • 14:30-15:10 – Panel dyskusyjny prowadzony przez moderatora: Co zrobić żeby odmienić wyposażenie polskich szkół na dostępne i nowoczesne?
 • 15:10-15:20 – Zaprezentowanie przewodnika „Inwestycja w Przestrzeń Przyjaznej Szkoły”
 • 15:20-15:50 – Uda nam się! Doświadczenia w tworzeniu przestrzeni kreatywnej i proinnowacyjnej w szkołach (aranżacja przestrzeni, wyposażenie)
 • 15:50-16:00 – Podsumowanie i zakończenie


Termin i miejsce konferencji

 • Poniedziałek, 17.09.2018 r., w godz. 9:30 – 16:00. Rejestracja uczestników od godziny 8:15. Gmach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa (Sala Pod Kopułą).

Organizatorzy: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polski Fundusz Rozwoju pełniący rolę koordynatora Programu Flagowego Polskie Meble.

Partnerzy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail jolanta.slawomirska@mpit.gov.pl

Zapraszamy do udziału!

Kongres Rozwoju Systemu Edukacji z udziałem Minister Edukacji Narodowej

pon., 10/09/2018 - 22:51

W poniedziałek, 10 września br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i wiceminister Marzena Machałek wzięły udział w Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji. Organizatorem wydarzenia z udziałem blisko tysiąca osób była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), która od 25 lat zarządza w Polsce międzynarodowymi programami edukacyjnymi, m.in. największym unijnym przedsięwzięciem w tym sektorze – programem Erasmus+.

Podczas swojego wystąpienia szefowa MEN poinformowała, że do końca roku planowane jest przedstawienie rekomendacji dotyczących systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

– Chcemy razem z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Instytutem Badań Edukacyjnych przedstawić do końca roku rekomendacje dla wszystkich placówek oraz instytucji kształcenia nauczycieli tak, aby nabywali umiejętności i potrafili przekazać je swoim uczniom – powiedziała szefowa MEN. Minister dodała także, że chce w tej sprawie współpracować również z przedstawicielami środowiska naukowego oraz uczelniami.

Minister Anna Zalewska wskazała, że doskonalenie zawodowe nauczycieli jest niezwykle istotnym wyzwaniem stojącymi przed polskim systemem edukacji.

– Kluczowe dla edukacji, dla szkoły i uczniów jest doskonalenie zawodowe nauczycieli. Musimy być świadomi, że pomimo tego, że uczniowie będą posiadali coraz więcej kompetencji, nauczyciel zawsze powinien być dla nich mistrzem – powiedziała szefowa MEN. – W szkole stawiamy nie tylko na umiejętności cyfrowe, ale również krytycznego myślenia, współpracy w grupie i odnajdywania się w każdej sytuacji – dodała minister Anna Zalewska.

Ideą Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji było podkreślenie wpływu jakości kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku pracy. Tematy spotkania dotyczyły nie tylko przestrzeni zawodowej, ale także życia prywatnego oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

W dyskusji na PGE Narodowym w Warszawie ważne miejsce zajęły europejskie i światowe trendy dotyczące kształtowania kompetencji, a także organizowania systemów edukacji. Mowa była również o trudnym do przecenienia wkładzie europejskich programów w rozwój umiejętności. Podczas dyskusji uczestnicy i prelegenci poszukiwali odpowiedzi na pytanie, co powinny wiedzieć osoby kształcące się, a co – kształcące innych.

Istotnym zagadnieniem podczas kongresu była też odbudowa szkolnictwa zawodowego (branżowego) w Europie, w szczególności w Polsce. Poruszona została również problematyka kompetencji nauczycieli oraz obecności nowych technologii na wszystkich etapach edukacji.

W trakcie Kongresu przedstawione zostały założenia nowego unijnego programu edukacyjnego – następcy programu Erasmus+, który realizowany będzie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, czyli w latach 2021-2027. Komisja Europejska zaproponowała podwojenie w przyszłym budżecie wydatków na cele edukacyjne i młodzieżowe.

Udział w wydarzeniu wzięło wielu ekspertów i decydentów ze szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego, mających realny wpływ na reformowanie systemu edukacji w Polsce, a także nauczyciele i edukatorzy. Dzięki temu możliwe było pogłębienie dialogu na temat rozwoju edukacji między teoretykami i praktykami nauczania. Obecni byli także przedstawiciele młodego pokolenia, dla których edukacja jest kluczem do świadomego kształtowania własnej przyszłości.

Kongresowi towarzyszyły wystawy, prezentacje i stanowiska multimedialne, na których będzie można było zapoznać się z ofertą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i jej 25-letnim dorobkiem.

Relacja wideo z wydarzenia dostępna jest na stronie https://kongres.frse.org.pl/

„5 porcji zdrowia w szkole” – zapraszamy do udziału w programie

pt., 07/09/2018 - 16:11

Minister Edukacji Narodowej zachęca do udziału w programie „5 porcji zdrowia w szkole”. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów klas II i III szkół podstawowych, ich nauczycieli i dyrektorów.

Celem programu jest zwrócenie uwagi na potrzebę edukacji w zakresie prawidłowego żywienia oraz kształtowanie odpowiednich nawyków już od najmłodszych lat. W ramach programu nauczyciele otrzymają materiały edukacyjne umożliwiające przeprowadzenie ciekawych i kreatywnych zajęć na temat prawidłowego odżywania. Wszystkie materiały dotyczące zasad zbilansowanej diety zostały zweryfikowane merytorycznie przez ekspertów z Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ).

Udział w programie można zgłosić na stronie www.wszkole.5porcji.pl.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego nauczyciel otrzyma na swój adres mailowy bezpłatne materiały edukacyjne, które będą podstawą do przeprowadzenia zajęć z uczniami. Zapisy trwają do 31 października br.

Wszystkie klasy uczestniczące w programie mogą dodatkowo wziąć udział w konkursie. Zadaniem konkursowe polega na wspólnym przygotowaniu przez dzieci z danej klasy plakatu przedstawiającego ideę „5 porcji zdrowia” w ich codziennej diecie.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

Program „5 porcji zdrowia w szkole” został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz innych urzędów i instytucji.

Zapowiedź udziału minister Anny Zalewskiej w Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji

pt., 07/09/2018 - 14:43

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w poniedziałek, 10 września br. na PGE Narodowym w Warszawie będzie gościem specjalnym Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

 Uwaga media

 • godz. 9:30 – briefing prasowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Pawła Poszytka, dyrektora Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (miejsce: Biznes Lobby – Poziom 0)
 • godz. 10:00 – wystąpienie Minister Anny Zalewskiej otwierające Kongres.
 • Przedstawicieli mediów prosimy o rejestrację on-line dostępną tu.

Program wydarzenia dostępny jest tu.

Przebieg Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji transmitowany będzie na żywo. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej: www.kongres.frse.org.pl

W przypadku dodatkowych pytań, informacji udziela:

 • ze strony Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Barbara Feliksik, Rzecznik Prasowy FRSE, tel. kom. 664-902-372, e-mail: bfeliksik@frse.org.pl
 • ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej – Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, tel. kom. 783 920 628, e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Dodatkowe informacje       

Ideą Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji jest podkreślenie wpływu jakości kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku pracy. Co ważne, tematem spotkania będą nie tylko kompetencje istotne w przestrzeni zawodowej, ale także w życiu prywatnym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

W dyskusji ważne miejsce zajmą europejskie i światowe trendy dotyczące kształtowania kompetencji i organizowania systemów edukacji. Mowa będzie również o trudnym do przecenienia wkładzie europejskich programów w rozwój umiejętności. Podczas dyskusji uczestnicy i prelegenci będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie, co powinny potrafić i wiedzieć osoby kształcące się, a co – kształcące innych.

Istotnym zagadnieniem podczas kongresu będzie też restytucja szkolnictwa zawodowego (branżowego) w Europie, w szczególności w Polsce. Poruszona zostanie również problematyka kompetencji nauczycieli oraz obecności nowych technologii na wszystkich etapach edukacji. W trakcie Kongresu przedstawione zostaną założenia nowego unijnego programu edukacyjnego – następcy programu Erasmus+, który realizowany będzie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, czyli latach 2021-2027. Komisja Europejska zaproponowała podwojenie w przyszłym budżecie wydatków na cele edukacyjne i młodzieżowe. Dyskutanci zastanowią się, co sprawiło, że padła taka propozycja? Czy należy się spodziewać nowości w programie po roku 2020?

Udział w wydarzeniu potwierdziło wielu ekspertów i decydentów ze szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego, mających realny wpływ na reformowanie systemu edukacji w Polsce, a także nauczyciele i edukatorzy. Dzięki temu możliwe będzie pogłębienie dialogu na temat rozwoju edukacji między teoretykami i praktykami nauczania. Obecni będą także przedstawiciele młodego pokolenia, dla których edukacja jest kluczem do świadomego kształtowania własnej przyszłości.

Kongresowi towarzyszyć będą wystawy, prezentacje i stanowiska multimedialne, na których będzie można zapoznać się z ofertą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i jej 25-letnim dorobkiem.

Organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), od 25 lat zarządzająca w Polsce międzynarodowymi programami edukacyjnymi, m.in. największym unijnym przedsięwzięciem w tym sektorze – programem Erasmus+. Pomaga w ten sposób polskim szkołom i instytucjom edukacyjnym poprawiać jakość, atrakcyjność, adekwatność i dostępność kształcenia.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2019/2020 – briefing prasowy z udziałem wiceministra edukacji

czw., 06/09/2018 - 14:08

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – to główny temat briefingu prasowego z udziałem wiceministra edukacji Macieja Kopcia, który odbył się w czwartek, 6 września br. Udział w nim wziął również Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.

Warto podkreślić, że już wkrótce do uczniów i ich rodziców trafią ulotki dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Będą to kolejne materiały informacyjne związane z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Dodatkowo we wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalne punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie. Pełna lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow.

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same, ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

Warto przypomnieć, że w sierpniu br. szkołom podstawowym oraz gimnazjom został przekazany specjalnym plakat informujący o rekrutacji (można go pobrać także ze strony www.men.gov.pl/rekrutacja). Już w maju br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców i opiekunów uczniów, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej i gimnazjum.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Uwaga media! Zapowiedź briefingu prasowego z Podsekretarza Stanu w MEN Macieja Kopcia

śr., 05/09/2018 - 16:53

W czwartek, 6 września br. o godz. 10:30 w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej (sala 305) odbędzie się briefing prasowy z udziałem Podsekretarza Stanu w MEN Macieja Kopcia.

W spotkaniu udział weźmie również dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Temat: rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowe

25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce – konkursy MSZ dla szkół

śr., 05/09/2018 - 12:19

Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje konkursy dla szkół upamiętniające 25. rocznicę przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Głównym celem konkursów jest upowszechnianie wśród uczniów, nauczycieli i szkół wiedzy na temat praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz roli i działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konkursy służą również zwiększaniu znaczenia edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka w szkołach oraz podniesieniu świadomości prawnej i rozwojowi kompetencji społeczno-obywatelskich uczniów i nauczycieli.

Konkursy są organizowane w 3 kategoriach wiekowych:

 • dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej – konkurs plastyczny,
 • dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej – konkurs na plakat edukacyjny,
 • dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych – konkurs na esej.

Szczegółowe informacje o konkursach dostępne są na stronie MSZ.

 

Inauguracja roku szkolnego w ZSP w Zgorzelcu z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

wt., 04/09/2018 - 15:15

W poniedziałek, 3 września br. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek wzięła udział w powiatowej inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Emilii Plater w Zgorzelcu. W uroczystości uczestniczyli także uczniowie innych szkół z powiatu zgorzeleckiego, przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalna społeczność.

– Bardzo się cieszę, że tak wielu młodych ludzi wybrało naukę w szkole, która gwarantuje zdobycie dobrego zawodu – powiedziała wiceminister edukacji, zwracając się przede wszystkim do uczniów rozpoczynających kształcenie w ZSP w Zgorzelcu. Podkreśliła jednocześnie, że z uznaniem odnosi się do starań dyrekcji i kadry pedagogicznej, których celem jest odbudowa kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Wiceminister Marzena Machałek zaznaczyła, że inauguracja roku szkolnego 2018/2019 ma szczególny charakter, bo odbywa się w roku stulecia polskiej niepodległości. Jest to dobra okazja, by przypomnieć młodym ludziom, że możemy się cieszyć życiem w wolnym i niepodległym kraju – mówiła.

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego całej społeczności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu wiceminister edukacji złożyła najlepsze życzenia.

– Uczniom i nauczycielom życzę przede wszystkim wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów edukacyjnych w nowym roku szkolnym – powiedziała na zakończenie swojego przemówienia.

Naukę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Emilii Plater w Zgorzelcu rozpoczęło dziś 660 uczniów, w tym ponad 200 w klasach pierwszych. Uczniowie mogą korzystać z oferty edukacyjnej technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. ZSP w Zgorzelcu realizuje wiele projektów, których celem jest podnoszenie jakości kształcenia zawodowego. Uczniowie odbywają m.in. praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+, mają także możliwość zdobywać praktyczne umiejętności u największych pracodawców w regionie (m.in. Elektrownia i Kopania Turów). Dzięki umowie patronackiej podpisanej podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego zyskają dodatkowe możliwości rozwoju.

Warto także podkreślić, że uczniowie i nauczyciele ZSP w Zgorzelcu angażują się w działania patriotyczne organizowane w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski. We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w szkole jest realizowany cykl wykładów „Akademia Niepodległości”. Zgorzeleccy uczniowie biorą także udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, która odbywa się pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Wnioski do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD)

wt., 04/09/2018 - 12:46

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że nie należy przesyłać wniosku do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) bez uprzedniego dopełnienia ustawowych procedur, obowiązkiem dyrektora szkoły/placówki jest sprawdzenie za pomocą wyszukiwarki na stronie strefasio.men.gov.pl w zakładce „Strefa dla zalogowanych” dyrektorów szkół (wyłącznie na login i hasło dyrektora szkoły/placówki) numeru PESEL nauczyciela. Jeśli numer PESEL ukaranego nauczyciela znajduje się w bazie numerów PESEL CROD po kliknięciu przycisku  [Sprawdź] pojawi się komunikat „Należy złożyć wniosek o udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych”. Tylko w takim przypadku dyrektor szkoły/placówki jest uprawniony do złożenia wniosku (za pomocą e-PUAP) do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych w celu uzyskania informacji o rodzaju kary lub zawieszeniu w wykonywaniu czynności nauczyciela.

Uprzejmie informujemy, że wyszukiwarka bazy numerów PESEL CROD nieprzerwanie działa i jest dostępna tylko dla dyrektorów szkół i placówek, którzy znajdują się w strefie dla zalogowanych oraz posiadają aktywny login i hasło. W przypadku braku aktywnego loginu lub hasła należy zwrócić się do CIE informacja tel.(22)1165100 lub strefa@cie.men.gov.pl

Należy dodać, że informacja z rejestru jest aktualna tylko w dniu jej wydania lub wygenerowania z bazy numerów PESEL CROD, dlatego dyrektor szkoły/placówki generuje ww. informację w dniu podpisania z nauczycielem umowy o pracę.

Wizyta szefowej MEN na Litwie

ndz., 02/09/2018 - 18:27

Rozmowy dwustronne na temat polskiej mniejszości na Litwie, spotkania z przedstawicielami polskich środowisk i przekazanie wyprawek szkolnych uczniom klas pierwszych z polskim językiem nauczania w ramach akcji Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie „Bon Pierwszaka” – to główne punkty dwudniowej wizyty szefowej MEN na Litwie.

Wizytę na Litwie Minister Edukacji Narodowej rozpoczęła w piątek, 31 sierpnia br. od spotkania z przedstawicielami polskiego środowiska oświatowego i rozmów na temat sytuacji oświaty polskiej mniejszości narodowej na Litwie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” skupiającego nauczycieli szkół z polskim językiem nauczania na Litwie, Forum Rodziców Szkół Polskich, Stowarzyszenia Polonistów na Litwie, dyrektorzy szkół, przedstawiciele uczelni kształcących nauczycieli dla szkół polskich oraz samorządy.

Poruszone zostały główne problemy szkolnictwa polskiego na Litwie – ujednolicenie programów nauczania, uwzględnianie wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego podczas rekrutacji na studia, pogarszające się wyniki egzaminu maturalnego z języka litewskiego i zmiana metodyki nauczania języka litewskiego w szkołach z polskim językiem nauczania, a także kwestia przygotowania nowoczesnych podręczników oraz kształcenia nauczycieli dla szkół polskich.

Szefowa MEN przedstawiła podejmowane przez resort działania dotyczące dostosowania podręczników z Polski do nauki języka polskiego na Litwie jako dopuszczonego do systemu edukacyjnego.

Tego dnia minister Anna Zalewska spotkała się z minister oświaty i nauki Litwy Jurgitą Petrauskienė. Ministrowie wymienili się informacjami dotyczącymi reformy systemów oświaty w Polsce i na Litwie. Podczas rozmowy zwrócono uwagę na konieczność rozwoju kompetencji językowych uczniów, dwujęzyczność, przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy (reforma kształcenia zawodowego) oraz bardziej efektywnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. Najważniejszym aspektem spotkania była jednak kwestia zapewnienia funkcjonowania szkolnictwa mniejszości narodowych. W tym celu ministrowie zobowiązali się powołać grupę roboczą, której zadaniem będzie opracowanie i przedstawienie analizy sytuacji szkolnictwa obu mniejszości w zakresie nauczania danego języka mniejszości; podręczników oraz podstaw programowych. Minister Jurgita Petrauskienė pozytywnie odpowiedziała na propozycję minister Anny Zalewskiej dotyczącą współpracy polskich i litewskich przedstawicieli biznesu w ramach formy kształcenia zawodowego.

Podczas rozmowy z Premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem, minister Anna Zalewska wskazała edukację jako kluczowy element w przygotowaniu obywateli do wejścia na rynek pracy. Zwróciła również uwagę na polskie rozwiązania edukacyjne dla mniejszości narodowych.

W sobotę, 1 września br. minister Anna Zalewska i wiceminister Andrzej Papierz wzięli udział w przekazaniu wyprawek szkolnych uczniom klas pierwszych z polskim językiem nauczania w ramach akcji „Bon Pierwszaka”. Wydarzenie odbyło się w Wilnie i Solecznikach. Środki na ten cel przekazał Senat RP, a koordynatorem akcji była Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.

Zwracając się do uczniów polskich szkół na Litwie minister edukacji życzyła dobrego nowego roku szkolnego, pełnego sukcesów edukacyjnych, a także radości z nauki. Rodzicom i opiekunom podziękowała za podtrzymywanie więzi z Polską, naszą historią i tradycją, a także dbanie o naukę języka polskiego.

Podczas wizyty na Litwie Minister Annie Zalewskiej towarzyszył Andrzej Papierz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 z udziałem członków kierownictwa MEN – zapowiedź

ndz., 02/09/2018 - 00:54

W poniedziałek, 3 września 2018 r. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej weźmie udział w inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Lutyni (woj. dolnośląskie).

Marzena Machałek, sekretarz stanu w MEN uczestniczyć będzie w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. E. Plater w Zgorzelcu (woj. dolnośląskie).

Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w MEN weźmie udział w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące udziału ministra oraz wiceministrów w poszczególnych uroczystościach.

Minister Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Lutyni (woj. dolnośląskie), ul. Szkolna 7.

Szczegółowy program

10.30-11.30 – Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 (sala gimnastyczna)

Przewidujemy wystąpienia:

 • Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej
 • Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka
 • Wójta Gminy Miękinia Jana Grzegorczyna

Udział mediów na zasadzie Foto Opp. Nie przewidujemy indywidualnych wypowiedzi dla mediów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Wiceminister Marzena Machałek

W poniedziałek, 3 września 2018 r. Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek weźmie udział w inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. E. Plater w Zgorzelcu, ul. Francuska 6.

Szczegółowy program

12:00-13.00 – Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 (aula szkoły)

Przewidujemy wystąpienia:

 • Sekretarza Stanu w MEN Marzeny Machałek
 • Starosty Zgorzeleckiego Urszuli Ciupak

Udział mediów na zasadzie Foto Opp.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć

W poniedziałek, 3 września 2018 r. Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć, weźmie udział  inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie przy ul. Orawskiej 1.

Uroczystość w szkole rozpocznie się o godz. 11.00.

Przewidujemy wystąpienie wiceministra Macieja Kopcia. Udział mediów na zasadzie Foto Opp.

Dodatkowych informacji udziela:

 • Justyna Sadlak, tel. 667 633 553 (obsługa wizyty minister Anny Zalewskiej, wiceministra Macieja Kopcia)
 • Ewelina Stanios-Korycka, tel. 783 923596 (obsługa wizyty wiceminister Marzeny Machałek)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Czy szkoły zapewnią odpowiednią liczbę miejsc absolwentom szkoły podstawowej i gimnazjum?

pt., 31/08/2018 - 10:17

Tak, szkoły publiczne zapewnią miejsce wszystkim uczniom, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą szkołę podstawową i gimnazjum.

Czy są już pierwsze szacunki dotyczące liczby osób ubiegających się o przyjęcie do liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2019/2020?

pt., 31/08/2018 - 10:15

W roku szkolnym 2004/2005 liczba uczniów w liceach ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży wynosiła 746 tys. W roku szkolnym 2017/2018 było to 474 tys. (mniej o 272 tys., tj. o 36%). Jeżeli odsetek uczniów wybierających liceum ogólnokształcące nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego, liczba uczniów w liceach w roku szkolnym 2018/2019 może wynieść 476 tys.

Szacujemy, że roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów wzrośnie do 641 tys., przekraczając nieznacznie poziom z 2010 r., tj. 632 tys. (jeżeli odsetek uczniów wybierających liceum ogólnokształcące nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego).

Bezpłatne seminaria Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – zapraszamy do udziału!

pt., 31/08/2018 - 09:44

Minister Edukacji Narodowej zachęca nauczycieli wszystkich przedmiotów różnych poziomów edukacyjnych do udziału w bezpłatnych seminariach szkoleniowo-kontaktowych „Programowanie eTwinning” oraz „Aktywna Tablica z eTwinning”.

Szkolenia, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, są adresowane do nauczycieli, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning. Udział w seminariach umożliwia rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz poznanie metod pracy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Terminy najbliższych seminariów:

 • „Aktywna Tablica z eTwinning” – Elbląg, 28-29 września 2018 r.

Więcej informacji na stronie http://www.etwinning.pl/aktywna-tablica-z-etwinning-elblag/  

 • „Programowanie z eTwinning” – Wieniawa k. Radomia, 12-13 października 2018 r.

Więcej informacji na stronie http://www.etwinning.pl/programowanie-z-etwinning-w-wieniawie-k-radomia/

Cykle seminariów zostały objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Strony