Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


MEN - aktualności

Subskrybuj Kanał MEN - aktualności
Zaktualizowano: 11 minut 15 sekund temu

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów – finał z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

pon., 05/03/2018 - 11:46

W niedzielę, 4 marca br. Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w gali finałowej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów.

Wiceminister edukacji osobiście pogratulował laureatom. W szczególny sposób podziękował nauczycielom i opiekunom za ich trud oraz wysiłek włożony w przygotowanie uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów ma charakter zawodów indywidualnych realizowanych zgodnie z regulaminem i terminarzem w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Każdy z poziomów zróżnicowany jest pod względem wymaganego od uczestników zakresu wiedzy i umiejętności. Główny cel Olimpiady to rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów oraz tworzenie dla nich warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu historii.

W eliminacjach centralnych, które odbyły się dzień wcześniej uczestniczyło 86 osób. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązywanie testów dotyczących tematu „Jan III Sobieski i jego czasy”. Następnie odpowiadali oni przed komisją na pytania związane z podstawą programową oraz wybranymi lekturami historycznymi. W skład komisji weszli pracownicy naukowi oraz doświadczeni doradcy metodyczni i nauczyciele.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 34 osoby uzyskały tytuł laureata (zdobyły 74 i więcej punktów na 90 możliwych). Pozostali otrzymali tytuł finalisty. Laureat pierwszego miejsca zdobył 88 punktów.

Oto najlepsi uczniowie:

1. Aleks Madzelan ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu
2. Joanna Sroka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie
3. Małgorzata Czarnecka ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu
4. Szymon Wincenciak ze Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach

W Olimpiadzie uczestniczyli również uczniowie szkół podstawowych. Najlepszym okazał się Jakub Fortuna ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu, który zajął IV miejsce.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych konkursach!

Fot. Organizatorzy olimpiady

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dotowanie szkół i placówek prowadzonych przez inne podmioty niż JST

pon., 05/03/2018 - 10:15

Ustalanie kwoty dotacji dla niepublicznych szkół policealnych, o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny i nauki w roku 2018

Głównym przepisem ustanawiającym wysokość dotacji na uczniów ww. szkół jest przepis art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przepis ten stanowi, że na każdego ucznia tych szkół dotacja w ujęciu rocznym powinna stanowić kwotę równą kwocie przewidzianej na danego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku wypłacania tej dotacji. Warunkiem otrzymania części dotacji w danym miesiącu jest uczestniczenie ucznia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w tym miesiącu (co oznacza, że jeśli uczeń nie spełni tego warunku np. w okresie styczeń – kwiecień to wysokość dotacji należnej szkole za takiego ucznia będzie stanowiła 8/12 kwoty przewidzianej na tego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej w ujęciu rocznym). Dodatkowo przepisy art. 34 ust. 3 doprecyzowują sposób kalkulacji dotacji dla szkoły w związku z warunkiem uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez ucznia.

Zgodnie z wyżej przytoczoną generalną zasadą kwota dotacji na danego ucznia, w ujęciu rocznym na rok budżetowy 2018, stanowi iloczyn finansowego standardu “A” i wskaźnika korygującego “Di” dla danej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2018 oraz współczynnika określonego dla danego ucznia przy statystycznej liczbie uczniów Ur,i. Dodatkowo w celu obliczenia kwoty dotacji na konkretnego ucznia do powyższej kwoty należy dodać kwotę wynikającą z wartości wag przypisanych do danego ucznia (wartości wag są wskazane w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. 2017 r., poz. 2395). W tym celu należy pomnożyć ww. finansowy standard “A” dla roku 2018 przez ww. wskaźnik korygujący “Di” oraz przez sumę wartości wag algorytmu odpowiednich dla konkretnego ucznia.

Na mocy art. 45 ww. ustawy, w okresie styczeń – kwiecień 2018 r., wysokość kwoty dotacji (w ujęciu rocznym) ustala się z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym (rok 2017), natomiast w okresie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji, czyli od 1 maja 2018 r. (ustawa budżetowa na rok 2018 została ogłoszona w dniu 1 lutego 2018 r.) – w roku budżetowym (rok 2018) z określeniem zasad wyrównania kwoty dotacji na ucznia od początku roku budżetowego. Ustalenie kwoty dotacji w pierwszych miesiącach roku budżetowego zgodnie z art. 45 (tj. do czasu aktualizacji) ma na celu jedynie przejściowe uregulowanie wysokości dotacji, kiedy to jednostka samorządu terytorialnego nie otrzymała tzw. metryczek subwencyjnych, w których znajdują się dane do wyliczenia kwoty dotacji na dany rok budżetowy (wskaźnik korygujący „Di”, finansowy standard „A”). Docelowo, zgodnie z przepisem materialnym i wykładnią celowościową art. 26 ust. 2 wysokość dotacji na ucznia w danym roku budżetowym odpowiada wysokości subwencji w tym samym roku budżetowym (tj. stanowi kwotę równą kwocie przewidzianej na danego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 roku), tak aby środki, które są naliczane dla danej jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z algorytmem podziału subwencji oświatowej w danym roku budżetowym, m.in. na uczniów szkół dotowanych, zostały przekazane do dotowanej szkoły w wysokości odpowiadającej kwotom przewidzianym na danego ucznia w subwencji oświatowej na ten sam rok.

Ponadto, zgodnie z celowościową wykładnią przepisu art. 34 ust. 1 oraz art. 43 ust. 5, ustawodawca zapewnia wypłatę rocznej wysokości kwoty dotacji w 12 częściach oraz ogranicza wahania wysokości miesięcznej kwoty dotacji z miesiąca na miesiąc, co ma na celu zabezpieczenie płynności finansowej szkoły w ciągu roku. W istocie zapisy art. 34 ust. 1 oraz art. 43 ust. 5 stanowią, że racjonalny i celowościowy podział kwoty dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2, powinien zostać dokonany w ten sposób, aby czas pomiędzy kolejnymi ratami umożliwiał zapłatę finansowych zobowiązań szkoły (np. płatności związane z comiesięczną wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli), a także aby ewentualne zmiany wysokości rat w wyniku aktualizacji kwoty dotacji nie skutkowały problemami z zapłatą tych zobowiązań (np. konieczność wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości wynikającej z zwartych umów na określony czas). Przy czym ustawa nie nakazuje wypłaty kwoty dotacji w równych częściach. Nierówność poszczególnych części dotacji może jednak wynikać jedynie z interpretacji przepisów prawa, np. gdy poszczególne części dotacji będą zmieniać się w wyniku aktualizacji kwoty dotacji (zgodnie z art. 43 ust. 1) lub gdy w wyniku aktualizacji kwoty dotacji należy wyrównać wysokość kwoty dotacji wypłaconej od początku roku budżetowego (zgodnie z art. 43 ust. 4) lub też gdy ustalona miesięczna kwota dotacji ma na celu realizację wykładni celowościowej przepisu stanowiącego o wysokości rocznej kwoty dotacji w danym roku budżetowym (zgodnie z art. 26 ust. 2).

Mając na względzie celowościową wykładnię przepisu art. 34 ust. 1 oraz art. 43 ust. 5 oraz celowościową wykładnię przepisu art. 26 ust. 2, ustanawiającego wysokość kwoty dotacji w danym roku, należy tak ustalić wysokość pierwszych trzech części dotacji w 2018 r., aby możliwym było wypłacenie dotacji w ujęciu rocznym w kwocie ustalonej w art. 26 ust. 2 (tj. w kwocie na ucznia równej kwocie przewidzianej na danego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018).

Biorąc pod uwagę, że został już opublikowany algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. jednym z możliwych rozwiązań, było ustalenie części dotacji za okres styczeń – kwiecień w wysokości wynikającej z kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla roku 2018 (którą można było w styczniu już dość dokładnie oszacować) lub do oszacowania wysokości kwoty dotacji za okres styczeń – kwiecień wykorzystać finansowy standard „A” i wskaźnik korygujący „Di” z roku 2017 oraz wartości wag i współczynniki przy statystycznej liczbie uczniów „Ur,i” ustalone w algorytmie podziału subwencji na rok 2018. W takich przypadkach zagwarantowane będzie udzielenie dotacji w kwocie określonej lub bliskiej tej opisanej w art. 26 ust. 2, z jednoczesną gwarancją możliwie małej zmiany części dotacji z miesiąca na miesiąc, co jest celem przepisu art. 43 ust. 5 i nie stoi w sprzeczności z zapisami art. 34 ust. 1.

Ponadto, od 2018 roku niezależnie od kwoty wypłacanej na ucznia zgodnie z art. 26 ust. 2, szkołom policealnym niebędącym szkołami specjalnymi na każdego ucznia, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, przysługuje dotacja na mocy art. 26 ust. 5.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego dla podmiotów stosujących przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 

21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji

pon., 05/03/2018 - 10:02

Zachęcamy do aktywnego udziału w ogólnopolskich obchodach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Zapraszamy do zgłaszania swoich lokalnych inicjatyw promujących nowe technologie wykorzystywane w nauce. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 marca br.

Zależy nam na tym, aby 21 marca uczniowie oraz ich rodzice mogli wziąć udział w bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazach, zajęciach warsztatowych, prezentacjach multimedialnych, grach i zabawach, projekcjach filmów, spotkaniach oraz pokazowych lekcjach dotyczących nowoczesnych technologii, które mogą być wsparciem w nauce.

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy szkoły, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych popularyzowaniem wykorzystywania nowych technologii
w edukacji

Aby zgłosić swój projekt należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://men.gov.pl/dnte i przesłać zgłoszenie w terminie do 18 marca 2018 r.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy najciekawsze, które otrzymają nagrody rzeczowe.

Patronat nad inicjatywą objął European Schoolnet, europejska sieć 34 ministerstw edukacji.

Serdecznie zapraszamy!

Świętujmy wspólnie Dzień Nowych Technologii w Edukacji.

Formularz rejestracyjny

Regulamin wydarzenia

Spotkanie wiceminister edukacji z przedstawicielami Fundacji Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

pt., 02/03/2018 - 15:34

W piątek, 2 marca br. wiceminister edukacji Marzena Machałek spotkała się z przedstawicielami Fundacji Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Głównym tematem spotkania była prezentacja wyników kilkumiesięcznej akcji „Chrońmy Dzieci!”.

Projekt zainicjowany przez Instytut skierowany był do rodziców dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Akcję „Chrońmy Dzieci!” uruchomiono po szeregu zgłoszeń dotyczących problemu prowadzenia w szkołach zajęć przez niezweryfikowane organizacje bez zgody i wiedzy rodziców.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą Prawo oświatowe dyrektor szkoły nie ma prawa realizowania w szkołach programów, rozpowszechniania materiałów edukacyjnych oraz organizacji zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne bez wiedzy i zgody rodziców. To oni mają prawo do współdecydowania o procesie kształcenia i wychowania swoich dzieci.

Raport Fundacji Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris dostępny jest tu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem kierownictwa MEN

pt., 02/03/2018 - 11:22

W czwartek, 1 marca br. przez cały dzień trwały uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w Apelu Pamięci przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W centralnych uroczystościach na pl. Piłsudskiego w Warszawie uczestniczyli kombatanci i przedstawiciele władz państwowych, w tym m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

W swoim wystąpieniu Prezydent RP podkreślił, że komunistom – mimo podejmowanych prób – nie udało się zniszczyć pamięci o Żołnierzach Niezłomnych.

– Nie udało się to mordercom, dlatego że pamięć ludzka pozostała twarda i wierna tym, którzy walczyli za ojczyznę do samego końca, którzy nigdy nie pogodzili się z tym, że Polska została zdradzona, że nie jest państwem suwerennym, niepodległym, że cudzy bagnet cały czas przebija naszą ojczyznę, a obcy dyktuje w niej prawa – powiedział Prezydent Andrzej Duda. – Dziś czcimy ich. Czci ich wolna Polska, czci ich młodzież urodzona w wolnej Polsce idąca z podniesioną głową, dumna ze swoich bohaterów, szukająca ich i gloryfikująca ich pamięć – dodał Prezydent RP.

Podczas uroczystości odczytano apel pamięci, a przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz organizacji kombatanckich złożyli wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Po zakończeniu uroczystości z pl. Piłsudskiego wyruszył marsz pod hasłem “Podziemna Armia Powraca!”. Jego uczestnicy przemaszerowali trasą przez ul. Królewską, Krakowskie Przedmieście, Placem Zamkowym do Archikatedry św. Jana, gdzie odbyła się msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych z udziałem Zespołu Reprezentacyjnego WP.

Wcześniej wiceminister edukacji Maciej Kopeć wziął udział w uroczystości w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w byłym Areszcie Śledczym na warszawskim Mokotowie. Podczas wydarzenia obecny był Prezydent RP Andrzej Duda, a także weterani, żołnierze antykomunistycznego powstania, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, członkowie rady ministrów oraz przedstawiciele urzędów centralnych. Po modlitwie odmówionej przez biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka uczestnicy uroczystości udali się pod pamiątkową tablicę przy ul. Rakowieckiej, gdzie złożono wieńce.

Więzienie przy ul. Rakowieckiej pełniło funkcję głównego więzienia politycznego od roku 1945 i przez cały okres stalinowski. Byli w nim przetrzymywani najważniejsi członkowie podziemia niepodległościowego. Tam więziono m.in. gen. Augusta Fieldorfa ps. Nil, ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług, mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko, mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, rtm. Witolda Pileckiego ps. Witold. Poza wojskowymi, „na Mokotowie” więziono również cywili i przedstawicieli kościoła katolickiego, m.in. abp. Antoniego Baraniaka.

Mokotowskie więzienie było miejscem kaźni, Golgotą Narodu Polskiego. Na terenie więzienia wykonano ponad 350 wyroków śmierci, a liczba osób zakatowanych podczas śledztwa pozostaje nieznana. Przez kolejne lata trwania systemu komunistycznego na „Rakowieckiej” więziono i stracono tysiące osób zatrzymywanych z powodów politycznych.

Pamięć o Bohaterach

Przypadający 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowił w 2011 r. parlament w hołdzie „bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

1 marca to data symboliczna. Historycznie nawiązuje ona do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach niepodległościowego i antykomunistycznego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” z Łukaszem Cieplińskim na czele.

Mianem Żołnierzy Wyklętych określa się żołnierzy tworzących powojenną konspirację, która – aż do powstania „Solidarności” – była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia (1945 r.) działało w nim nawet 200 tys. konspiratorów. Blisko 20 tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich–leśnych, a kolejnych kilkadziesiąt tysięcy zapewniało partyzantom m.in. schronienie i łączność.

Warto przypomnieć, że zgodnie z treścią nowej podstawy programowej, która w połowie lutego br. została podpisana przez Minister Annę Zalewską, na zajęciach w klasach V-VIII szkoły podstawowej uczeń poznawać będzie początki komunizmu w Polsce. Zapozna się on również z okolicznościami przejęcia władzy przez komunistów oraz scharakteryzuje postawy Polaków wobec nowych władz, ze szczególnym uwzględnieniem oporu zbrojnego Żołnierzy Niezłomnych.

Fot. Kancelaria Prezydenta, KPRM

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli – informacja MEN

czw., 01/03/2018 - 17:13

Priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, premiowanie wysokiej jakości pracy nauczycieli, a także zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania zadań.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią począwszy od 1 kwietnia tego roku rozpoczynamy wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8 proc. w ciągu trzech lat, co jest porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 15,9 proc. Kolejne podwyżki zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Przypominamy, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat zagwarantowaliśmy waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i zapewniliśmy ich finansowanie w kwocie 418 mln zł.

W związku z podwyższeniem pensji nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. w budżecie państwa pojawiły się dodatkowe środki w wysokości ok. 1,2 mld zł. Ponadto w tym roku do puli finansów przeznaczonych na wynagrodzenia przesunięto środki zabezpieczane dotychczas w budżecie na dodatek mieszkaniowy dla uprawnionych nauczycieli w kwocie ok. 126 mln zł. W związku z tą zmianą kwota bazowa dla nauczycieli wzrośnie w 2018 r. o dodatkowe 0,35 proc. Spowoduje to, że od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosną łącznie o 5,35 proc. Oznacza to, że średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększy się: od 147 zł – dla nauczyciela stażysty, do 271 zł – dla nauczyciela dyplomowanego.

Wyjaśniamy również, że dodatek mieszkaniowy był uprawnieniem o charakterze socjalnym, nie zaś składnikiem wynagrodzenia nauczycieli. W obecnych realiach społeczno-gospodarczych wspomniany dodatek przestał być aktualny. Jego wysokość była określana przez organy prowadzące szkoły i nierzadko ustalano go w minimalnych kwotach (np. 1 zł), co nie pozwalało na spełnianie jego funkcji socjalnej. Przesunięcie środków zabezpieczanych dotychczas na dodatek mieszkaniowy do środków na wynagrodzenia nauczycieli zapewni ich podział pomiędzy wszystkich nauczycieli w wysokości gwarantowanej przepisami prawa.

MEN nie ma i nie miał planów likwidacji dodatku wiejskiego. Wszystkie spekulacje medialne są nieprawdziwe.

Przypominamy, że MEN systematycznie, w sposób otwarty, transparentny przedstawia swoje plany i analizuje je z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych i samorządowców.

Warto podkreślić, że w listopadzie 2016 r. z inicjatywy minister Anny Zalewskiej został powołany Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw.

Celem Zespołu jest wypracowywanie szczegółowych rozwiązań oraz przedstawienie wniosków dotyczących statusu zawodowego pracowników oświaty. Główne tematy posiedzeń to w szczególności finansowanie zadań oświatowych, system wynagradzania, awans zawodowy, czas oraz warunki pracy nauczycieli i innych pracowników oświaty.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Opłaty za publiczne przedszkola a umowy cywilnoprawne – wyjaśnienia MEN

czw., 01/03/2018 - 16:51

Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat.

Natomiast wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

Uzasadnienie

Przepis art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2023) został wprowadzony w celu doprecyzowania charakteru prawnego opłat z tytułu wychowania przedszkolnego – a tym samym – rozstrzygnięcia kognicji sądów i organów właściwych w tego rodzaju sprawach.

W poprzednim stanie prawnym, w piśmiennictwie (np. M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty: Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2015, s. 286-287), występowały co najmniej dwa poglądy na istotę tych opłat. Zgodnie z pierwszym z nich, opłaty za przedszkola miały charakter „ceny”, tj. quasi-umownego wynagrodzenia za usługę. Natomiast drugi, konkurencyjny pogląd, skłaniał się ku kwalifikacji opłat za wychowanie przedszkolne jako swoistej daniny publicznej (np. K. Siwek, Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnegodanina publiczna czy opłata cywilnoprawna, „Finanse Komunalne” 2015, nr 3, s. 28 i n.).

Kolejne zmiany stanu prawnego na przestrzeni ostatnich kilku lat doprowadziły do dezaktualizacji stanowiska aprobującego prywatnoprawną kwalifikację roszczeń o należne i nieuiszczone opłaty za korzystanie z publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę. W konsekwencji, jeszcze przed wprowadzeniem wymienionego na wstępie przepisu uznano, że opłaty te nie są ceną, lecz szczególną należnością publicznoprawną.

W celu jednoznacznego określenia prawnego charakteru omawianych opłat oraz przesądzenia, czy w tego rodzaju sprawach zachodzi dopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi, czy też są to niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, do których znajdzie zastosowanie art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uwzględniając stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wyrażone w opinii do rządowego projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (pismo z 11 października 2017 r. Nr BSA I-021-349/17 do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu), ustawodawca wprowadził w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych wspomniany na wstępie przepis. W efekcie, ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy podjętej na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Natomiast do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego, z mocy art. 52 ust. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), co oznacza, że wysokość tych opłat ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

Powyższe regulacje zawarte w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, określające organy właściwe do ustalania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie w przedszkolach oraz sposób ustalania tych opłat, należy uznać za odrębne przepisy, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uchwała w przedmiocie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z nich ma charakter aktu prawa miejscowego – nie ma zatem zastosowania reguła wynikająca z art. 61 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przewidująca ustalanie należności, o których mowa w art. 60 tej ustawy (tj. niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym), w drodze decyzji właściwych organów.

Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości określonej we wspomnianej wcześniej uchwale rady gminy (która ustala stawkę godzinową za korzystanie z wychowania przedszkolnego) wynika wprost z przepisów o charakterze powszechnie obowiązującym i aktualizuje się z chwilą rozpoczęcia korzystania z tego świadczenia. Natomiast dyrektor przedszkola, w drodze czynności materialno-technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego.

Jedynie w przypadku zwolnienia z opłat (całkowitego lub częściowego) rozstrzygnięcie w tym przedmiocie następuje w drodze decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo upoważnionego przez niego dyrektora przedszkola (szkoły podstawowej), na podstawie art. 52 ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W związku z jednoznacznym rozstrzygnięciem w ustawie o publicznoprawnym, a nie cywilnoprawnym, charakterze przedmiotowych opłat, tym bardziej nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat.

Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201).

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Kryteria oceny pracy nauczycieli – spotkanie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

śr., 28/02/2018 - 16:46

W środę, 28 lutego br. minister Anna Zalewska wzięła udział w kolejnym posiedzeniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

W spotkaniu w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” uczestniczyła również wiceminister Marzenna Drab. Tematem środowych rozmów z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji nauczycielskich związków zawodowych, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw były kwestie związane z pracami nad projektem rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

– Dziękuję członkom Zespołu za dobrą dyskusję o kryteriach oceny pracy nauczycieli. Czekamy na ostateczne opinie i wnioski. Projekt rozporządzenia w tej sprawie w połowie marca będziemy chcieli skierować do konsultacji publicznych – powiedziała szefowa MEN.

Członkowie Zespołu rozmawiali również o tematach i zagadnieniach, które będą przedmiotem dyskusji podczas następnych posiedzeń.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

śr., 28/02/2018 - 15:28

W Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” czcimy bohaterów, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej władzy komunistycznej.

Uroczystości organizowane już jutro, 1 marca są wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo ich męstwa, niezłomnej postawy i przywiązania do tradycji niepodległościowych.

1 marca to data symboliczna. Historycznie nawiązuje ona do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach niepodległościowego i antykomunistycznego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” z Łukaszem Cieplińskim na czele.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” spełnia także ważną rolę edukacyjną. Przypomina o postaciach i wydarzeniach, które komunistyczna cenzura skazała na zapomnienie.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. Przeciwko władzy występowali uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacji młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób zgrupowanych w oddziałach o różnej orientacji. Kolejnych 20 tys. walczyło w tzw. partyzanckich „oddziałach leśnych”. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie.

Treści dotyczące polskiego podziemia antykomunistycznej pojawiają się na każdym etapie edukacji. Nowa podstawa programowa zakłada, że w IV klasie szkoły podstawowej dzieci poznają postacie o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości, takie jak: Witold Pilecki czy Danuta Siedzikówna „Inka”, a w kolejnych latach zdobywają wiedzę o postawach wobec władzy komunistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem oporu zbrojnego.

Z kolei podczas nauki w szkole ponadpodstawowej uczniowie pogłębiają wiedzę o działaniach podziemia antykomunistycznego i poznają losy żołnierzy niezłomnych.

Najsłynniejsi Żołnierze Niezłomni to:

  • Danuta Siedzikówna (ps. „Inka”) – sanitariuszka i łączniczka 5. Wileńskiej Brygady AK. W śledztwie odmówiła składania zeznań obciążających żołnierzy Brygady. Została rozstrzelana w sierpniu 1946 roku.
  • Witold Pilecki– we wrześniu 1940 roku dobrowolnie przedostał się do KL Auschwitz, by zbierać informacje na temat jego funkcjonowania. Do czasu ucieczki w 1943 roku był głównym organizatorem konspiracji w obozie. Walczył w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku podjął się budowy w okupowanym kraju siatki wywiadowczej działającej dla rządu Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Skazany na śmierć przez władze Polski Ludowej. Wyrok został wykonany 25 maja 1948 roku.
  • August Emil Fieldorf (ps. „Nil”)– generał brygady Wojska Polskiego, dowódca Kedywu Armii Krajowej. W latach 1940-1945 działał w konspiracji. Wydał rozkaz likwidacji generała SS Franza Kutschery. Po wojnie aresztowany przez NKWD pod fałszywym nazwiskiem i nierozpoznany został wysłany do obozu pracy. Po ogłoszeniu obietnicy amnestii w 1948 roku podał swoje prawdziwe nazwisko i uzyskał potwierdzenie służby wojskowej. W rezultacie został aresztowany przez UB i po fikcyjnym procesie skazany na śmierć. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 r. w Warszawie.

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnych dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

śr., 28/02/2018 - 10:13

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia materiały ćwiczeniowe do podstawy programowej kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

Materiały ćwiczeniowe zatytułowane „Język polski na plus” adresowane są do uczniów klas I-III szkoły podstawowej i służą utrwalaniu wiedzy o języku polskim oraz wspomaganiu procesu nabywania przez uczniów umiejętności komunikacyjnych.

Materiały ćwiczeniowe w postaci kart pracy adresowane są do uczniów kasy I szkoły podstawowej i odpowiadają współczesnym standardom międzynarodowym, wykorzystują symbole PCS czyli znaki graficzne obrazujące pojęcia (wspierające osoby z trudnościami w komunikowaniu się w rozumieniu treści i uczestnictwie w procesie dydaktycznym). Struktura opracowanego materiału jest przejrzysta i pozwala na wykorzystywanie poszczególnych kart w zależności od potrzeb tematycznych, jak i na gradację poziomu trudności w trakcie długoterminowej pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Materiały tworzą spójne zeszyty, które udostępniamy w formie elektronicznej z możliwością wydruku z środków finansowych pozyskanych z dotacji celowej.

1) materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją klasa I część 1
2) materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją klasa I część 2
3) materiały ćwiczeniowe Język polski na plus dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją klasa I-III część 1
4) materiały ćwiczeniowe Język polski na plus dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją klasa I-III część 2

Zachęcamy do korzystania!

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

śr., 28/02/2018 - 10:07

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ćwiczeniowymi do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.

Zestaw materiałów ćwiczeniowych – kart pracy został opracowany przez specjalistów, w tym nauczycieli z doświadczeniem w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Nauczyciel może swobodnie wybierać te elementy, które w jego ocenie będą najdogodniejsze dla jego uczniów. Materiały ćwiczeniowe zostały przygotowane według określonej struktury. Umożliwia ona stopniowe przybliżanie uczniom zagadnień uwzględnionych w podstawie programowej.

Karty pracy odpowiadają współczesnym standardom międzynarodowym. Wykorzystują one symbole PCS, czyli znaki graficzne obrazujące poszczególne pojęcia (system ten jest wsparciem dla osób z trudnościami w komunikowaniu się, w rozumieniu treści i uczestnictwie w procesie dydaktycznym).

Struktura opracowanego materiału dzięki swojej przejrzystości, pozwala na wykorzystywanie poszczególnych kart w zależności od potrzeb tematycznych. Umożliwia również na dostosowanie poziomu trudności podczas długoterminowej pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Całość tworzy spójny zeszyt, który jest udostępniany w formie elektronicznej z możliwością wydruku. W skład zestawu wchodzą:

materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – część 1,
materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – część 2.

Zachęcamy do korzystania i udostępniania!

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Rozpoczęła się rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

śr., 28/02/2018 - 09:45

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 27 lutego 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat tegorocznych obrad to “Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”.

W 2018 r. obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym tytuł tegorocznej sesji SDiM nawiązuje do okresu w historii, kiedy nasz kraj po 123 latach niewoli pojawił się ponownie na mapie Europy.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy dwuosobowe zespoły, składające się z uczniów w wieku 13-17 lat, które podejmą wyzwanie polegające m.in. na zaplanowaniu kampanii wyborczej posła bądź posłanki do Sejmu Ustawodawczego lub Sejmu I kadencji z uwzględnieniem środków przekazu dostępnych w latach 1919-1922.

Rekrutacja do udziału w tegorocznej sesji SDiM potrwa do 9 kwietnia br., a jej celem będzie wyłonienie 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Nagrodą dla autorów najwyżej ocenionych prac będzie udział w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu 1 czerwca br. Ponadto najlepszy zespół z każdego województwa oraz trzy najwyżej ocenione zespoły z całej Polski wezmą udział w seminariach oraz posiedzeniu komisji, które odbędą się w dniach 12-13 maja 2018 r.

Głównym celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego. Tegoroczna sesja ma też za zadanie przybliżyć młodzieży historię polskiego parlamentaryzmu w czasach II RP. Dodatkowo, intencją organizatorów jest promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego.

Organizatorem XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami podobnie jak w ubiegłych latach: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Wszystkie informacje dotyczące przebiegu rekrutacji oraz tegorocznego posiedzenia będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.sdim.sejm.gov.pl oraz na oficjalnym profilu SDiM na Facebooku www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy. Na stronie internetowej znajdziecie również Regulamin oraz przygotowany przez IPN Przewodnik uczestnika XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, który zawiera wskazówki dotyczące sposobu wykonania zadania rekrutacyjnego.

Zapraszamy do udziału!

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Ustalanie kwoty dotacji dla niepublicznych szkół policealnych, o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizowany jest obowiązek szkolny i nauki w roku 2018

wt., 27/02/2018 - 09:39

Głównym przepisem ustanawiającym wysokość dotacji na uczniów ww. szkół jest przepis art. 26 ust. 2 ww. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przepis ten stanowi, że na każdego ucznia tych szkół dotacja w ujęciu rocznym powinna stanowić kwotę równą kwocie przewidzianej na danego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku wypłacania tej dotacji. Warunkiem otrzymania części dotacji w danym miesiącu jest uczestniczenie ucznia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w tym miesiącu (co oznacza, że jeśli uczeń nie spełni tego warunku np. w okresie styczeń – kwiecień to wysokość dotacji należnej szkole za takiego ucznia będzie stanowiła 8/12 kwoty przewidzianej na tego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej w ujęciu rocznym). Dodatkowo przepisy art. 34 ust. 3 doprecyzowują sposób kalkulacji dotacji dla szkoły w związku z warunkiem uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez ucznia.

Zgodnie z wyżej przytoczoną generalną zasadą kwota dotacji na danego ucznia, w ujęciu rocznym na rok budżetowy 2018, stanowi iloczyn finansowego standardu “A” i wskaźnika korygującego “Di” dla danej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2018 oraz współczynnika określonego dla danego ucznia przy statystycznej liczbie uczniów Ur,i. Dodatkowo w celu obliczenia kwoty dotacji na konkretnego ucznia do powyższej kwoty należy dodać kwotę wynikającą z wartości wag przypisanych do danego ucznia (wartości wag są wskazane w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. 2017 r., poz. 2395). W tym celu należy pomnożyć ww. finansowy standard “A” dla roku 2018 przez ww. wskaźnik korygujący “Di” oraz przez sumę wartości wag algorytmu odpowiednich dla konkretnego ucznia.

Na mocy art. 45 ww. ustawy, w okresie styczeń – marzec 2018 r., wysokość kwoty dotacji (w ujęciu rocznym) ustala się z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym (rok 2017), natomiast w okresie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji (od 1 kwietnia 2018 r.) – w roku budżetowym (rok 2018) z określeniem zasad wyrównania kwoty dotacji na ucznia od początku roku budżetowego. Ustalenie kwoty dotacji w pierwszych miesiącach roku budżetowego zgodnie z art. 45 (tj. do czasu aktualizacji) ma na celu jedynie przejściowe uregulowanie wysokości dotacji, kiedy to jednostka samorządu terytorialnego nie otrzymała tzw. metryczek subwencyjnych, w których znajdują się dane do wyliczenia kwoty dotacji na dany rok budżetowy (wskaźnik korygujący „Di”, finansowy standard „A”). Docelowo, zgodnie z przepisem materialnym i wykładnią celowościową art. 26 ust. 2 wysokość dotacji na ucznia w danym roku budżetowym odpowiada wysokości subwencji w tym samym roku budżetowym (tj. stanowi kwotę równą kwocie przewidzianej na danego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 roku), tak aby środki które są naliczane dla danej jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z algorytmem podziału subwencji oświatowej w danym roku budżetowym, m.in. na uczniów szkół dotowanych, zostały przekazane do dotowanej szkoły w wysokości odpowiadającej kwotom subwencji oświatowej na ten sam rok.

Ponadto, zgodnie z celowościową wykładnią przepisu art. 34 ust. 1 oraz art. 43 ust. 5, ustawodawca zapewnia wypłatę rocznej wysokości kwoty dotacji w 12 częściach oraz ogranicza wahania wysokości miesięcznej kwoty dotacji z miesiąca na miesiąc, co ma na celu zabezpieczenie płynności finansowej szkoły w ciągu roku. W istocie zapisy art. 34 ust. 1 oraz art. 43 ust. 5 stanowią, że racjonalny i celowościowy podział kwoty dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2, powinien zostać dokonany w ten sposób, aby czas pomiędzy kolejnymi ratami umożliwiał zapłatę finansowych zobowiązań szkoły (np. płatności związane z comiesięczną wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli), a także aby ewentualne zmiany wysokości rat w wyniku aktualizacji kwoty dotacji nie skutkowały problemami z zapłatą tych zobowiązań (np. konieczność wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości wynikającej z zwartych umów na określony czas). Przy czym ustawa nie nakazuje wypłaty kwoty dotacji w równych częściach. Nierówność poszczególnych części dotacji może jednak wynikać jedynie z interpretacji przepisów prawa, np. gdy poszczególne części dotacji będą zmieniać się w wyniku aktualizacji kwoty dotacji (zgodnie z art. 43 ust. 1) lub gdy w wyniku aktualizacji kwoty dotacji należy wyrównać wysokość kwoty dotacji wypłaconej od początku roku budżetowego (zgodnie z art. 43 ust. 4) lub też gdy ustalona miesięczna kwota dotacji ma na celu realizację wykładni celowościowej przepisu stanowiącego o wysokości rocznej kwoty dotacji w danym roku budżetowym (zgodnie z art. 26 ust. 2).

Mając na względzie celowościową wykładnię przepisu art. 34 ust. 1 oraz art. 43 ust. 5 oraz celowościową wykładnię przepisu art. 26 ust. 2, ustanawiającego wysokość kwoty dotacji w danym roku, należy tak ustalić wysokość pierwszych trzech części dotacji w 2018 r., aby możliwym było wypłacenie dotacji w ujęciu rocznym w kwocie ustalonej w art. 26 ust. 2 (tj. w kwocie na ucznia równej kwocie przewidzianej na danego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018).

Biorąc pod uwagę, że został już opublikowany algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. jednym z możliwych rozwiązań, jest ustalenie części dotacji za okres styczeń – marzec w wysokości wynikającej z kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla roku 2018 (którą można już dość dokładnie oszacować) lub do oszacowania wysokości kwoty dotacji za okres styczeń – marzec wykorzystać finansowy standard „A” i wskaźnik korygujący „Di” z roku 2017 oraz wartości wag i współczynniki przy statystycznej liczbie uczniów „Ur,i” ustalone w algorytmie podziału subwencji na rok 2018. W takich przypadkach zagwarantowane będzie udzielenie dotacji w kwocie określonej lub bliskiej tej opisanej w art. 26 ust. 2, z jednoczesną gwarancją możliwie małej zmiany części dotacji z miesiąca na miesiąc, co jest celem przepisu art. 43 ust. 5 i nie stoi w sprzeczności z zapisami art. 34 ust. 1.

Ponadto, od 2018 roku niezależnie od kwoty wypłacanej na ucznia zgodnie z art. 26 ust. 2, szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi na każdego ucznia, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, przysługuje dotacja na mocy art. 26 ust. 5.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego dla podmiotów stosujących przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Nabór na projekty w ramach Project Support Facility

wt., 27/02/2018 - 09:31

Informujemy, że Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego otworzył nabór na projekty dotyczące kultury, edukacji, dzieci i młodzieży w ramach instrumentu finansowego Project Support Facility. Zachęcamy do udziału. Nabór trwa do 31 marca br.

Projekty powinny wpisywać się w jeden z długookresowych priorytetów RPMB dotyczący budowy tożsamości regionalnej. Mają one przekładać się na zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działania o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym, odnosząc się do poczucia wspólnoty w ramach regionu bałtyckiego.

Przy ocenie projektów z dziedziny kultury nacisk będzie kładziony zarówno na ich wartość artystyczną, jak i fakt wykorzystania kultury jako pomostu, umożliwiającego przezwyciężanie różnic społecznych i politycznych.

Projekty powinny mieć charakter transnarodowy i nawiązywać do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Maksymalna kwota dofinansowania to 65 tysięcy euro. Więcej informacji na stronie: www.cbss.org/psf

Centrum Mistrzostwa Informatycznego – kompleksowe wsparcie uczniów zdolnych

pon., 26/02/2018 - 16:22

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w poniedziałek, 26 lutego br. wzięła udział w konferencji dotyczącej uruchomienia projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Program ma być wsparciem rozwiązań na rzecz pracy z uzdolnioną informatycznie młodzieżą szkolną.

W spotkaniu w Ministerstwie Cyfryzacji uczestniczyli również: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Marek Zagórski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Paweł Chorąży.

Minister Anna Zalewska w swoim wystąpieniu podsumowała dotychczasowe działania MEN wspierające informatyzację szkół i placówek oświatowych. Przypomniała również o szkoleniach dla nauczycieli z zakresu podnoszenia cyfrowych kompetencji, w tym z zasad bezpiecznego korzystania z sieci.

– Mamy kompleksowe rozwiązania dotyczące cyfryzacji szkół. Od 1 września 2017 roku programowanie jest stałym elementem kształcenia już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zarówno Prawo oświatowe, jak i podstawa programowa przedmiotu informatyka przewidują działania szkół na rzecz kształtowania u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi – wskazała szefowa MEN.

W tym roku szkolnym Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli mają za zadanie przeszkolić nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w internecie oraz odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych. Szkolenia są realizowane przez wszystkie województwa w Polsce i cieszą się dużym zainteresowaniem. Ogółem w ramach priorytetu zaplanowano 1070 szkoleń. Dodatkowo we wszystkich województwach przeprowadzono szkolenia z ochrony danych osobowych w kontekście ochrony danych w sieci oraz z zakresu prawa w internecie z uwzględnieniem praw autorskich i korzystania z wolnego oprogramowania.

Minister Anna Zalewska przypomniała ponadto, że dzięki ustawie o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji rozpoczęto starania o to, aby każda szkoła w Polsce została podłączona do szerokopasmowego internetu. Dzięki wykorzystaniu środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będzie możliwe zbudowanie najnowocześniejszej w Europie kompleksowej sieci łączącej wszystkie polskie placówki oświatowe, w których kształcą się dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat.

– Działa również program „Aktywna Tablica”, z którego skorzystało blisko 6 tys. szkół. W ubiegłym roku w pilotażu nauki programowania uczestniczyło 1600 szkół – dodała szefowa MEN.

Z kolei wiceminister Marek Zagórski, przedstawiając projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego, powiedział:

– Nasz projekt jest skierowany do uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, a także techników oraz szkół branżowych I i II stopnia. Zakłada powstanie i wspieranie od września 2018 r. do końca 2023 r. (60 miesięcy) w systemie pozalekcyjnym kół algorytmiki oraz programowania na terenie całej Polski – dodał.

Z zajęć kół algorytmiki i programowania skorzysta co najmniej 7 tysięcy uczniów. Natomiast kwalifikacje do prowadzenia zajęć zdobędzie ponad 700 osób, które uzyskają również dostęp do szkoleń uzupełniających, materiałów edukacyjnych oraz zadań testowych i mentoringu. Osoby te będą także otrzymywać granty celowe.

– Centrum Mistrzostwa Informatycznego to tylko jedno z całej palety działań, które pozwolą naszej gospodarce wziąć udział w cyfrowej rewolucji. Z pomocą funduszy unijnych już teraz podłączamy 10 tys. szkół do internetu. Niebawem dołączy do nich kolejne 4 tys. placówek. Wkrótce ruszą też nieoprocentowane pożyczki do 18 tys. zł na szkolenia dla osób, które chciałyby zostać programistami – mówił wiceminister inwestycji i rozwoju Paweł Chorąży.

Celem projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego jest udzielenie wsparcia dla stworzenia systemowych rozwiązań na rzecz rozwoju kół mistrzostwa cyfrowego w całej Polsce. Dzięki realizacji CMI tysiące uzdolnionych uczniów otrzyma możliwość rozwinięcia swoich informatycznych pasji, a także pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie algorytmiki oraz kodowania – kluczowych kompetencji w cyfrowym świecie.

Projekt CMI jest elementem wielu powiązanych ze sobą działań, które mają na celu stworzenie oraz zapewnienie trwałego funkcjonowania systemu wyłaniania talentów informatycznych, szkolenia uzdolnionej młodzieży oraz sprawdzania ich postępów. Uczestnicząc w kolejnych etapach procesu doskonalenia umiejętności, mistrzowie algorytmiki i programowania będą przygotowywani do podejmowania najważniejszych wyzwań świata cyfrowego. Chodzi tu m.in o możliwość uczestniczenie w światowych mistrzostwach i olimpiadach informatycznych, tworzenie innowacyjnych przedsięwzięć bazujących na unikalnych umiejętnościach w zakresie programowania.

Ponadto wykorzystując doświadczenia oraz sukcesy polskich informatyków, CMI będą podejmować działania na rzecz podtrzymywania i umacniana powszechnej w świecie bardzo wysokiej opinii o polskiej szkole informatycznej, sprowadzającej do naszego kraju wiele inwestycji zagranicznych.

Projekt CMI zostanie zrealizowany na terenie całej Polski i będzie opierał się na instytucjonalnej sieci wsparcia rozwoju uczniów uzdolnionych informatycznie. Miejscami realizacji zajęć dla uczniów mogą być zarówno szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I i II stopnia oraz inne miejsca.

Zakłada się, że w zajęciach kółka uczestniczyć będzie od 8 do 12 uczestników. Zajęcia powinny odbywać się raz w tygodniu. Biorący w nich udział uczniowie będą rekrutowani przez nauczycieli, którzy najlepiej znają swoich podopiecznych i potrafią ocenić ich kompetencje informatyczne.

W projekcie CMI mogą uczestniczyć szkoły i inne placówki, które udostępnią swoje zasoby na rzecz tworzenia polskiej marki algorytmiki oraz programowania w świecie.

W ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego powstanie bogata biblioteka zadań i materiałów edukacyjnych. Projekt ma także doprowadzić m.in. do stałego rozwoju metodyk edukacji wybitnie uzdolnionej informatycznie młodzieży i rozwiązań sygnujących współzawodnictwo w postaci zawodów, konkursów, a także olimpiad informatycznych.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego może liczyć na dofinansowanie w maksymalnej kwocie 50 mln zł. Podział środków będzie zależeć od poziomu zainteresowania uczniów, szkół oraz osób prowadzących.

Młodzi ludzie, którzy wezmą udział w projekcie, zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do budowy innowacyjnych rozwiązań cyfrowych. Staną się również twórcami cyfrowej przyszłości.

Zachęcamy do włączenia się w projekt!

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Zakończenie ferii zimowych

pon., 26/02/2018 - 15:12

Dziś, po dwutygodniowej przerwie w nauce, do szkół powrócili uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego. Tym samym na terenie całego kraju zakończyły się ferie zimowe.

W sumie w tym roku szkolnym w całym kraju wolne od zajęć lekcyjnych w dniach od 13 stycznia do 26 lutego br. miało ponad 4,5 mln uczniów (4.539.223) z 27.380 szkół dla dzieci i młodzieży.

Uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego korzystali z zimowego wypoczynku od 13 do 28 stycznia, z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego od 20 stycznia do 4 lutego, a z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego od 27 stycznia do 11 lutego.

Następna przerwa w nauce – z okazji Świąt Wielkanocnych – potrwa od 29 marca do 3 kwietnia.

Według danych zawartych w bazie wypoczynku prowadzonej przez MEN podczas tegorocznych ferii zimowych na wypoczynku krajowym, zagranicznym i półkoloniach przebywało 327 446 dzieci na 8 287 zarejestrowanych wyjazdach (dane z 23 lutego 2018 r.).

 

Bezpieczne ferie

Przed feriami Ministerstwo Edukacji Narodowej w broszurze pn. „Poradnik bezpiecznego wypoczynku” przypomniało rodzicom, nauczycielom i organizatorom wypoczynku o najważniejszych kwestiach związanych z bezpieczeństwem uczniów na zimowym wypoczynku. Informacje ułatwiły rodzicom odpowiednie przygotowanie swoich dzieci do wypoczynku zimowego oraz umożliwiły zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa, natomiast organizatorom ułatwiły organizację wypoczynku.

W ramach przygotowań do zimowego wypoczynku swoje działania w regionach prowadzili również kuratorzy oświaty. Miały one na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku oraz wsparcie organizatorów wypoczynku. Przed rozpoczęciem ferii urzędy wojewódzkie i kuratoria oświaty organizowały spotkania informacyjne ze służbami uczestniczącymi bezpośrednio w nadzorze nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Ważnym działaniem, podejmowanym przez kuratorów oświaty, mającym na celu popularyzację dobrych praktyk oraz zasad prawidłowego organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, było opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych.

Materiały te oraz ważne komunikaty skierowane były zarówno do organizatorów, rodziców, jak i innych osób zainteresowanych wypoczynkiem. Informacje wskazywały na obowiązujące przepisy dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży, zasady jego organizowania, zgłaszania wypoczynku do bazy wypoczynku, kwalifikacji kierownika i wychowawców, instrukcji zgłaszania wypoczynku, procedur dotyczących kontroli, zawieszania lub zakończenia prowadzenia wypoczynku, itp.

 

Baza wypoczynku MEN

Na stronie MEN funkcjonuje Baza wypoczynku, do której każdy organizator wypoczynku dzieci i młodzieży ma obowiązek dokonania zgłoszenia. W systemie każdy rodzic lub zainteresowana osoba mogą sprawdzić, czy wypoczynek, w którym miało uczestniczyć jego dziecko, został zgłoszony do kuratora oświaty. Zgłoszenie wypoczynku do bazy wypoczynku stanowi o jego prawidłowej, zgodnej z przepisami organizacji. Organizator w zgłoszeniu ma obowiązek przedstawić m.in.: wykaz kadry z kwalifikacjami, zaświadczenia o niekaralności kadry, opinię Państwowej Straży Pożarnej o spełnianiu przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Rodzic z bazy wypoczynku mógł uzyskać wiele informacji o organizatorze, poznać m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz adres lokalizacji wypoczynku. Dzięki bazie informacje o zgłoszonych wypoczynkach były przesyłane (elektronicznie za pomocą systemu) do właściwych miejscowo służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem (straży pożarnej, sanepidu).

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Minister Edukacji Narodowej zwrócił się do kuratorów oświaty o aktywny nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży organizowanym w czasie ferii zimowych na terenie województw. Kuratorzy oświaty każdego roku prowadzą kontrole wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym również w czasie ferii zimowych. Podobne kontrole prowadzi również straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania) oraz Rzecznik Praw Dziecka.

W tym roku zadbano, aby dzieci i młodzież w czasie zimowego wypoczynku były bezpieczne, a rodzice mieli pewność, że wybrana forma wypoczynku odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami (została zgłoszona w bazie wypoczynku).

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wsparcie uczniów przybywających z zagranicy

pt., 23/02/2018 - 17:00

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ostatnim czasie dokonało istotnych zmian przepisów, by wspomóc szkoły w pracy z uczniami przybywającymi z zagranicy, zarówno cudzoziemcami, jak i obywatelami polskimi powracającymi do Polski.

W rezultacie od 1 września 2017 r. umożliwiono organom prowadzącym szkoły publiczne i niepubliczne tworzenie oddziałów przygotowawczych dla osób przybywających z zagranicy. Do oddziału przygotowawczego może zostać zakwalifikowany uczeń w przypadku stwierdzenia, że ma on trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego. Wśród takich problemów wymienić można te związane z m.in. wcześniejszym kształceniem za granicą lub zaburzenia komunikacyjne, związane z nieznajomością lub słabą znajomością języka polskiego. Oddział przygotowawczy może być utworzony również w trakcie roku szkolnego.

Celem wprowadzonych rozwiązań jest umożliwienie szybkiego i efektywnego włączenia tych uczniów do polskiego systemu oświaty, wprowadzenie ułatwień w adaptacji ucznia do nowych warunków nauki, uzyskanie szybkiej i efektywnej nauki języka polskiego, w tym języka specjalistycznego, niezbędnego do aktywnego udziału w zajęciach z poszczególnych przedmiotów nauczania w istniejących w szkole klasach regularnych, a tym samym – pełne włączenie i zintegrowanie uczniów z polskim systemem oświaty. Dlatego też czas nauki ucznia w oddziale przygotowawczym został ograniczony do roku szkolnego, w którym uczeń został przyjęty do oddziału, przy czym istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu nauki, ale nie więcej niż o jeden rok szkolny.

Ponadto dla uczniów przybywających z zagranicy szkoła organizuje bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Takie zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo. Jednocześnie uczeń przez 12 miesięcy może korzystać także z dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów nauczania, jeśli taką potrzebę stwierdzi nauczyciel prowadzący. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin w tygodniu. Z tych zajęć mogą także korzystać uczniowie oddziału przygotowawczego.

Ucznia cudzoziemca może wspierać w szkole osoba zatrudniona w charakterze pomocy nauczyciela, władająca językiem kraju pochodzenia ucznia – przez 12 miesięcy.

W przypadku egzaminów zewnętrznych:

a) dla uczniów-cudzoziemców niedostatecznie znających język polski, polską kulturę i tradycję oraz krótko uczęszczających do polskiej szkoły wprowadzono ułatwienia polegające na m.in. na przygotowaniu arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu oraz na wykorzystaniu na egzaminie odpowiednich środków dydaktycznych (np. słownika dwujęzycznego) oraz odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminów;

b) jeśli uczeń obywatel polski w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może do niego przystąpić w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Uczniowie przybywający do Polski z obcego systemu edukacji nie muszą nostryfikować świadectw uzyskanych za granicą. Wyjątkiem są szkoły policealne, do których są przyjmowani słuchacze na podstawie dokumentu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, które musi być uznane lub potwierdzone.

Dla uczniów cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne. Koszty związane z zatrudnieniem nauczyciela i koszty podręczników pokrywa organizujący naukę.

Na zadania związane z kształceniem uczniów przybywających z zagranicy przysługuje jednostkom samorządu terytorialnego cześć oświatowa subwencji ogólnej. Przewidziano w niej dodatkowe wagi, obejmujące uczniów korzystających z dodatkowej nauki języka polskiego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu poddziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 jest to waga P41=1,5. Wprowadzono również wagę na ucznia oddziału przygotowawczego P42=0,3.

Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej organizuje corocznie konkurs na realizację zadań publicznych „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”. Jednym z celów konkursu w 2017 r. było dofinansowanie projektów na rzecz przygotowania nauczycieli i środowiska szkolnego do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym oraz wspomagających podjęcia nauki w publicznych szkołach. W ramach konkursu ministerstwo dofinansowało m.in. projekt zakładający przygotowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, w szczególności pracujących w oddziałach przygotowawczych, do pracy z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym, w zakresie nauczania języka polskiego jako języka edukacji szkolnej. Opracowane w ramach konkursu materiały są dostępne na stronie: www.fundacjareja.eu/projekt-w-polskiej-szkole-dobiega-konca

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Komentarz MEN do artykułu w dzienniku „Rzeczpospolita” pt. „Miliony za zmiany w szkołach”, opublikowanego 23 lutego 2018 r.

pt., 23/02/2018 - 16:39

Zapewniliśmy finansowanie reformy oświaty. W subwencji oświatowej na 2017 r. zostało uwzględniane dodatkowo 313 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek, modernizację toalet.

Subwencja oświatowa wzrosła w stosunku do 2016 r. o 413 mln zł na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli. Od 2017 r. subwencją oświatową zostały objęte dzieci 6-letnie w przedszkolach. Średnio na dziecko kwota wynosi ok. 4,3 tys. zł. Samorządy otrzymają łącznie dodatkowo na ten cel subwencję w roku 2017 w wysokości 1,4 mld zł.
Samorządy otrzymały w tym roku prawie 177 mln zł z rezerwy 0,4% na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, a także pomieszczeń do nauki, remonty sanitariatów, zakup ławek, krzeseł, odprawy dla nauczycieli oraz wyposażenie nowych szkół, usuwanie skutków zdarzeń losowych i wzrost zadań szkolnych.

Już w czerwcu i lipcu 2017 r. przekazaliśmy prawie 53 mln zł 927 samorządom na doposażenie świetlic, remonty i zakup mebli. MEN, w porozumieniu z samorządami, ustalił maksymalne limity dofinansowania na poszczególne kryteria, dostosowując je do średniej wartości wnioskowanej w skali kraju. Kwota przyznana stanowi realne i znaczne wsparcie w wykonaniu zadania. Wnioski niektórych samorządów opiewały na bardzo wysokie kwoty, znacznie przewyższające średnie kwoty z pozostałych wniosków. Aby zapewnić sprawiedliwy i racjonalny podział rezerwy, został nałożony maksymalny limit dofinansowania. W tym roku przyjęto racjonalne, maksymalne kwoty dofinansowania, m.in.: na 1 sanitariat – 30 tys. zł, na wyposażenie 1 pomieszczenia do nauki (np. w meble, krzesła) – 10 tys. zł, na wyposażenie 1 świetlicy – 25 tys. zł.

W tym roku przyznaliśmy już w ramach rezerwy 0,4% 15 samorządom 907 tys. zł na usuwanie skutków zdarzeń losowych, co stanowi 100% kwoty wnioskowanej.

38 samorządów otrzymało też 3,6 mln zł na wyposażenie nowych szkół w pomoce dydaktyczne. Dodatkowo, podzieliliśmy kwotę 34,9 mln zł pomiędzy 208 samorządów na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych (wzrost liczby uczniów w stosunku do wcześniej przyjętych danych).

W sumie z rezerwy 0,4% podzieliliśmy pomiędzy samorządy łącznie 92,5 mln zł.

Ponadto z rezerwy wypłacono samorządom dofinansowanie na odprawy dla zwalnianych nauczycieli w kwocie 41,9 mln złotych. Jednostki samorządu terytorialnego złożyły w 2017 r. 939 wniosków o dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli. W wyniku weryfikacji uznano 894 wnioski jako zgodne z wymaganiami formalnymi określonymi w „Kryteriach podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017”.

Całkowite koszty wprowadzenia reformy zależą w dużym stopniu od indywidualnych decyzji samorządów. Przepisy dotyczące nowego ustroju szkolnego zawierają wiele rozwiązań, które umożliwiają wprowadzenie zmian już od roku szkolnego 2017/2018, bez ponoszenia istotnych kosztów. Samorządy mają aż 5 lat na dostosowanie sieci szkół. W okresie przejściowym dysponują dużą swobodą w organizowaniu ich pracy. Mają wiele możliwości ich przekształcania.

Będziemy cały czas wspierać samorządy, w kolejnych latach zapewnimy dodatkowe środki w subwencji (w roku 2018 – 148 mln zł, w roku 2019 – 243 mln zł). Rozważamy uwzględnienie w kryteriach podziału rezerwy 0,4% dofinansowanie innych zadań wspierających samorządy w zakresie wdrażania reformy.
Samorządy mogą także znaleźć dodatkowe źródła finansowania na cele inwestycyjne w budżecie państwa w rezerwach: ogólnej i celowych (łącznie ponad 570 mln zł).

W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat zagwarantowaliśmy waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i zapewniliśmy ich finansowanie w kwocie 418 mln zł.

Na podwyżki pensji dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. przeznaczono dodatkowe środki w wysokości ok. 1,2 mld zł. Ponadto w tym roku do puli finansów przeznaczonych na wynagrodzenia przesunięto środki zabezpieczane dotychczas w budżecie na dodatek mieszkaniowy dla uprawnionych nauczycieli w kwocie ok. 126 mln zł. W związku z tą zmianą kwota bazowa dla nauczycieli wzrośnie w 2018 r. o dodatkowe 0,35 proc., co spowoduje, że od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosną łącznie o 5,35 proc.
Szczególnie zależy nam na stworzeniu jak najlepszych warunków pracy nauczycieli, dlatego wspieramy samorządy w wykonywaniu ich ustawowych obowiązków.

Między innymi z tego też względu został przygotowany rządowy program „Aktywna tablica”, w ramach którego szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych. Na program w latach 2017-2019 przewidziano łączną kwotę 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Planuje się, że w ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i szkół za granicą.

Warto przypomnieć również o wejściu w życie ustawy przewidującej stworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Będzie to publiczna sieć telekomunikacyjna, dzięki której szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny dostęp do szybkiego internetu wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego oraz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych. Dzięki moim staraniom przez 10 lat szkoły nie będą ponosić kosztów korzystania z zasobów sieci.

Niebawem zostanie również uruchomiony projekt „Laboratorium”, który zakłada nowoczesny sposób kształcenia uczniów klas IV-VIII szkól podstawowych i kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez młodych ludzi dzięki obserwacji i eksperymentowaniu. Będzie to możliwe m.in. przez doposażenie szkół podstawowych, szczególnie tych, które nie posiadały dotychczas specjalistycznych pracowni, w sprzęt i materiały wspierające nauczanie nie tylko przyrody, ale również biologii, geografii, fizyki i chemii. Warto zaznaczyć, że w 2016 r. pracownie przedmiotowe posiadało zaledwie 18 proc. szkół podstawowych i 27 proc. gimnazjów.

Budżet państwa pokrywa koszty zakupu podręczników i ćwiczeń do obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Szkoła kupuje książki i ćwiczenia z dotacji MEN. W 2017 r. była to kwota 502 mln zł.

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Uwaga media. Konferencja prasowa z udziałem minister Anny Zalewskiej

pt., 23/02/2018 - 16:37

W poniedziałek, 26 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w budynku Ministerstwa Cyfryzacji (ul. Królewska 27) Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w konferencji prasowej dotyczącej uruchomienia projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”.

W spotkaniu uczestniczyć będą również Paweł Chorąży Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Marek Zagórski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Więcej informacji udziela:

• Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl, tel. 783 920 628.

Dodatkowe informacje

Celem projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego jest udzielenie wsparcia dla powstania systemowych rozwiązań na rzecz rozwoju kół mistrzostwa cyfrowego w całej Polsce. Dzięki realizacji CMI tysiące uzdolnionych informatycznie uczniów otrzyma możliwość rozwinięcia swoich informatycznych pasji, a także pogłębiania wiedzy oraz umiejętności w zakresie algorytmiki i kodowania – będących kluczowymi umiejętnościami w cyfrowym świecie.

Projekt CMI jest częścią wielu powiązanych ze sobą działań mających na celu stworzenie oraz zapewnienie trwałego funkcjonowania systemu wyłaniania talentów informatycznych, szkolenia ich, sprawdzania postępów edukacyjnych oraz konfrontowania z zadaniami nieosiągalnymi dla uczniów i studentów kształconych w trybie tradycyjnym. Uczestnicząc w kolejnych fazach procesu doskonalenia umiejętności, mistrzowie algorytmiki i programowania przygotowywani są do podejmowania najważniejszych wyzwań świata cyfrowego takich jak uczestniczenie w światowych mistrzostwach i olimpiadach informatycznych, tworzenie innowacyjnych przedsięwzięć bazujących na unikalnych umiejętnościach w zakresie programowania.

Projekt CMI realizowany na terenie całej Polski będzie opierał się na instytucjonalnej sieci wsparcia rozwoju uczniów uzdolnionych informatycznie. Miejscami realizacji zajęć dla uczniów prowadzonych w ramach projektu mogą być zarówno szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I i II stopnia oraz inne miejsca.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

pt., 23/02/2018 - 15:36

Obchodzony każdego roku Ogólnopolski Dzień Walki z depresją ma uwrażliwić społeczeństwo na problemy związane z tą chorobą, przybliżyć wiedzę o jej rozpoznawaniu i leczeniu.

Depresja coraz częściej dotyka także dzieci i młodzież. Szkoła odgrywa istotną rolę w walce z zaburzeniami depresyjnymi młodych ludzi. Nauczyciel podczas bieżącej pracy z uczniem może zaobserwować pierwsze objawy jego problemów i odpowiednio wcześnie zareagować.

Jak pokazują dane WHO depresja jest obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń w Europie. Według szacunków organizacji do roku 2020 choroba ta stanie się drugim, najczęstszym po chorobach sercowych, problemem zdrowotnym.

W odniesieniu do statystyk dotyczących młodzieży szacuje się, że nawet u 20 proc. młodych ludzi przed ukończeniem 18. roku występują zaburzenia depresyjne, a co trzeci nastolatek może mieć objawy tej choroby. Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży wynikają m.in. z trudności w nauce, są związane z brakiem akceptacji przez grupę rówieśniczą czy agresją w internecie.

Pierwsze symptomy depresji mogą być mylone z młodzieńczym buntem, a przez to są często bagatelizowane przez nastolatków, jak również ich otoczenie. Dlatego zarówno rodzicie, jak i nauczyciele, będący najbliżej młodych, powinni być szczególnie wrażliwi na zmiany w zachowaniu młodych ludzi. Ważne jest to, aby w sytuacjach kryzysowych zarówno młodzi ludzi, jak i ich rodzice mogą liczyć na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne szkolnych specjalistów.

Warto podkreślić, że od roku szkolnego 2017/2018 nastąpiło połączenie programu wychowawczego i programu profilaktycznego w jeden dokument – program wychowawczo-profilaktyczny. Musi on uwzględniać wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych, profilaktycznych i środowiskowych danej społeczności szkolnej. To połączenie umożliwia całościowe oddziaływanie – zarówno wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i przeciwdziałanie zachowaniom problemowym.

Odpowiedzią na wzrastający problem depresji wśród młodych ludzi są także zmiany w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, która została poszerzona m.in. o treści z zakresu zdrowia psychicznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 zadania mające na celu ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Ponadto Ośrodek Rozwoju Edukacji upowszechnia materiały dla nauczycieli i rodziców dotyczące zdrowia psychicznego, organizuje liczne szkolenia dla nauczycieli z zakresu doskonalenia kompetencji wychowawczych i profilaktycznych.

W czerwcu 2017 r. ORE zorganizował konferencję „Depresja dzieci i młodzieży – porozmawiajmy”, której celem było pogłębienie wiedzy na temat profilaktyki depresji wśród dzieci i młodzieży, jak również zwrócenie uwagi na możliwości przeciwdziałania samobójstwom uczniów.

W Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją warto przypomnieć, że według WHO profilaktyka samobójstw w szkołach to przede wszystkim:

  • wzmacnianie zdrowia psychicznego nauczycieli,
  • wzmacnianie poczucia wartości uczniów,
  • trenowanie u uczniów wyrażania własnych emocji,
  • zapobieganie przemocy w szkole,
  • udostępnianie informacji o placówkach interwencji kryzysowych i psychiatrycznych,
  • wczesne rozpoznawanie dzieci i młodzieży w złym stanie emocjonalnym i ze zwiększonym ryzykiem samobójstw.

Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje do dyrektorów, nauczycieli, a także rodziców o reagowanie na wszystkie niepokojące sygnały w zachowaniu dzieci i młodzieży.

Depresja – działaj, reaguj!

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

 

Strony