Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


MEN - aktualności

Subskrybuj Kanał MEN - aktualności
Zaktualizowano: 56 minut 54 sekundy temu

Program „Posiłek w szkole i w domu” – projekt rozporządzenia w konsultacjach

śr., 31/10/2018 - 17:28

Minister Edukacji Narodowej przekazała we wtorek 30 października br. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Projekt rozporządzenia opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317558/katalog/12544857#12544857

Projektowanie rozporządzenie związane jest z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Przypomnijmy, że jest to program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania oraz organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rzad-przeznaczy-200-mln-zl-na-szkolne-stolowki.html Budżet programu wynosi 200 mln zł.

Projektowane rozporządzenie przewiduje, że wsparcie finansowe dotyczyć będzie zadania obejmującego:

 • doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
 • doposażenie i adaptację stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
 • zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;

4)    adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Projekt rozporządzenia określa także maksymalne kwoty wsparcia finansowego udzielanego w ramach realizacji modułu 3 Programu, które mogą otrzymać poszczególne szkoły prowadzone przez dany organ prowadzący:

 • 80 000 zł – na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie i adaptację stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
 • 25 000 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie finansowe udzielone będzie tylko w ramach jednego działania. Każdy z organów prowadzących może otrzymać wsparcie w odniesieniu do danej szkoły jeden raz w czasie realizacji modułu 3 Programu. Możliwe jest jednak ponowne wnioskowanie o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do szkoły, która nie otrzymała takiej pomocy w danym roku budżetowym lub gdy organ prowadzący zrezygnował z tego wsparcia.

Spotkanie wiceminister edukacji z przedstawicielami Fundacji Ordo Iuris

wt., 30/10/2018 - 16:41

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN spotkała się dziś, we wtorek 30 października br. z przedstawicielami Fundacji Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Podczas wtorkowego spotkania rozmawiano o inicjatywach edukacyjnych związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym podejmowaniu działań na rzecz wspierania wolontariatu m.in. w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Podczas rozmowy poruszano również kwestie nowych rozwiązań zawartych w prawie oświatowym, a także w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Uczestnicy spotkania zwrócili również uwagę na działania zmierzające do zwiększenia wpływu rad rodziców na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest organizacją pozarządową z siedzibą w Warszawie działającą w formie fundacji. Instytut prowadzi działalność akademicką oraz ekspercką dotyczącą współczesnej kultury prawnej.

Przedstawiciele Fundacji m.in. prowadzą działalność o charakterze opiniującym i doradczym,opracowują i prezentują ekspertyzy i raporty prawne, a także organizują prelekcje, sympozja, spotkania, dyskusje i konferencje.

Inauguracja Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce z udziałem wiceminister edukacji

wt., 30/10/2018 - 16:18

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN we wtorek, 30 października br. wzięła udział w konferencji inaugurującej Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce. W wydarzeniu uczestniczyli również Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Europejski Korpus Solidarności to nowy program Komisji Europejskiej (EKS), którego celem jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działania solidarnościowe. W ramach EKS młodzi ludzie i organizacje mogą realizować działania w następujących obszarach: wolontariat, staże i miejsca pracy oraz działania lokalne.

Wiceminister edukacji podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że Europejski Korpus Solidarności bardzo mocno przyczyni się do kształtowania wśród młodych ludzi kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy.

– Z radością i wielką satysfakcją przyjmujemy otwarcie tego projektu, z satysfakcją przyjmujemy też ogromne zainteresowanie młodych ludzi tym projektem, a także zainteresowanie instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Cele projektu, takie jak zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz innych, mieszczą się w polityce edukacyjnej i wychowawczej rządu oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej – powiedziała Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa. Do końca 2020 na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro, w tym w 2018 r. 44,25 mln euro.

Program umożliwia młodzieży w wieku od 18 do 30 lat rozwijanie zainteresowań, włączenie się w działania na rzecz innych, a także na postawianie pierwszych kroków na drodze kariery zawodowej. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych. Celem programu jest włączenie młodzieży w projekty, które promują wartości europejskie, demokrację, obywatelska postawę i solidarność społeczną.

Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodym ludziom udział w trzech różnych rodzajach działań. Pierwszym z nich są Projekty Wolontariatu, które pozwalają na wyjazd zagranicę i włączenie się w działania na rzecz innych oraz w pracę organizacji pozarządowej. Projekty te można również realizować w Polsce. Staże i miejsca pracy umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego w polskiej lub zagranicznej instytucji, której działania związane są z sektorem solidarnościowym. Natomiast Projekty Solidarności pozwalają na realizację lokalnych inicjatyw we współpracy z różnego typu placówkami, organizacjami i władzami samorządowymi.

Szczegółowe opisy poszczególnych rodzajów działań i ich typy znaleźć można na stronie internetowej programu. Również tam znajdują się także informacje dotyczące obszarów tematycznych możliwego zaangażowania, zasad finansowania oraz miejsc, do których można wyjechać.

Narodową Agencją programu Europejski Korpus Solidarności jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Zachęcamy do zapoznania się z programem.

Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku...

wt., 30/10/2018 - 16:01

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w roku 2019, Konkurs nr DE.WZP.263.1.12.2018”. Nabór ofert trwa do 14 grudnia 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://konkurspolonijny2019.men.gov.pl .

Rodzina polonijna

wt., 30/10/2018 - 15:58

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce w latach 2019-2010, Konkurs nr DE-WZP-263.1.11.2018”. Nabór ofert trwa do 18 grudnia 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://konkursrodzinapolonijna.men.gov.pl .

Konkurs Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – zachęcamy do zgłaszania kandydatur

pon., 29/10/2018 - 15:18

Jeszcze do 4 listopada br. można zgłaszać kandydatury w konkursie Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem przedsięwzięcia jest nagrodzenie osób i instytucji, które propagują bezpieczne i odpowiedzialne zasady uczestnictwa w ruchu drogowym. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Organizatorem konkursu jest Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, a nagrody przyznawane będą w 5 kategoriach: osoba, media, firma, organizacja pozarządowa i instytucja publiczna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 listopada br. w Warszawie podczas uroczystej gali. Laureatów wyłoni kapituła, która w tym roku składa się z przedstawicieli: Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Polskiego Czerwonego Krzyża, Automobilklubu Polskiego, Banku Światowego, Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur – osób i instytucji, których działania w szczególny sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.pbd.org.pl.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną na adres agata.gajos@pbd.org.pl.

Więcej informacji na temat konkursu udziela Agata Gajos (tel. 608 622 027).

Zachęcamy do udziału!

Inauguracja Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce z udziałem minister Anny Zalewskiej

pon., 29/10/2018 - 14:59

We wtorek, 30 października br. o godz. 11:00 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (ul. Jazdów 2, Warszawa) Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce.

Uwaga media:

 • o godz. 10:30 – briefing prasowy z udziałem minister Anny Zalewskiej, Marka Prawdy, dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Pawła Poszytka, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 • o godz.11:00 – rozpoczęcie konferencji, podczas której przewidziano wstąpienie minister Anny Zalewskiej w pierwszej części spotkania.

Program konferencji

11.00 – 11.30 wystąpienia otwierające

 • Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska,
 • Dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
 • Christine Mai – doradca ds. komunikacji w gabinecie komisarza ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibora Navracsicsa, Komisja Europejska,
 • Dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

11.30 – 12.30 debata „Europejski Korpus Solidarności – nowy program na rzecz wspierania zaangażowania młodzieży i budowania solidarności w Europie”

 • Christine Mai, Doradca ds. Komunikacji w Gabinecie Komisarza ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibora Navracsicsa, Komisja Europejska
 • Dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 • Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Robert Drogoś, Prezes zarządu Stowarzyszenia TRATWA
 • wystąpienie zamykające debatę – Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

12.30-13.00 wystąpienia inspiracyjne

 • From nice to necessary: how volunteering can bring people like you and me and societies forward, Kamilla Sultanova, przedsiębiorca, ekspert ds. zaangażowania młodzieży i prelgentka TEDx
 • Niemożliwe to tylko wymówka – jak przekraczać własne granice, Jasiek Mela, Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty

13.00 – 14.00 przerwa

14.00 – 15.15 sesje tematyczne: Wolontariat, Działania lokalne – Projekty Solidarności, Staże i miejsca pracy.

Zapraszamy zainteresowanych dziennikarzy.

Dodatkowe informacje

Europejski Korpus Solidarności to nowy program Komisji Europejskiej umożliwiający młodzieży zdobycie cennego doświadczenia, rozwój umiejętności i wniesienie wkładu na rzecz społeczeństwa. Organizacje i instytucje mogą zyskać pomoc w swoich codziennych działaniach, zaangażowanych wolontariuszy, pracowników i stażystów.

Europejski Korpus Solidarności promuje solidarność i zaangażowanie, które są fundamentami społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. Działania, które finansowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności odpowiadają na problemy i wyzwania społeczne oraz przyczyniają się do budowania bardziej spójnego społeczeństwa. Istotnym celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest walka z wykluczeniem społecznym przez aktywne angażowanie osób z mniejszymi szansami.

Młodzi ludzie i organizacje mogą realizować działania w następujących obszarach:
• Wolontariat – projekty wolontariatu umożliwiają goszczenie w organizacji wolontariuszy w okresie od 2 do 12 miesięcy,
• Staże i miejsca pracy – firmy i instytucje z sektora solidarnościowego mogą zaprosić do siebie pracownika lub stażystę na okres od 3 do 12 miesięcy,
• Działania lokalne w ramach Projektów Solidarności – 5 osobowe grupy młodzieży w wieku 18-30 lat mogą realizować działania, które będą odpowiedzią na lokalne wyzwania.

Możliwości, które otwiera Europejski Korpus Solidarności są ogromne – na wszystkie działania nowego programu Komisja Europejska do 2020 roku przeznaczyła budżet wysokości 376 milinów euro, który umożliwi udział w programie ponad 300 000 osób. Jeszcze w 2018 roku na wyjazdy młodych ludzi Unia Europejska przeznaczy ponad 44 miliony euro.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Legitymacja szkolna w telefonie

pt., 26/10/2018 - 12:24

Wydanie mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przewiduje podpisane 16 października br. przez Minister Annę Zalewską znowelizowane rozporządzenie MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

mLegitymacja szkolna będzie stanowiła mobilną wersję legitymacji szkolnej lub e-legitymacji szkolnej. Podobnie jak w przypadku pozostałych form legitymacji, mLegitymacja szkolna będzie poświadczała uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego.

Okres ważności mLegitymacji szkolnej będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej, z zastrzeżeniem jednakże, że przedłużenie ważności jednej z wyżej wspomnianych legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji szkolnej.

W obecnych czasach telefony komórkowe nie służą już wyłącznie do prowadzenia rozmów czy wysyłania wiadomości tekstowych. W ostatnich latach stały się urządzeniem wielofunkcyjnym. Telefon jest ważnym elementem codziennego życia. Dzieci i młodzież chętnie sięgają po te urządzenia, dlatego też zasadne jest rozwijanie możliwości praktycznego ich wykorzystania.

W dobie cyfryzacji oraz coraz bardziej powszechnego używania aplikacji mobilnych należy wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów, a także ich rodziców oraz osób, które weryfikują ważność legitymacji szkolnych. Dlatego też celem proponowanych zmian jest zapewnienie uczniom bezpiecznego narzędzia pozwalającego na potwierdzenie przysługujących im uprawnień, które będą mogli posiadać zawsze przy sobie – w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym. Takim właśnie narzędziem będzie mLegitymacja szkolna, która będzie stanowiła jeden z „mDokumentów” przechowywanych na urządzeniu mobilnym przy użyciu dedykowanej aplikacji zapewnianej przez Ministra Cyfryzacji. Dokument ten będzie zawierał dane dotyczące tożsamości ucznia, wskazywał szkołę, do której uczęszcza uczeń oraz ważność dokumentu.

mLegitymacja szkolna będzie narzędziem bezpiecznym, trudnym do podrobienia, umożliwiającym w sposób pewny weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w legitymacji szkolnej.

mLegitymacja szkolna będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna. Posiadacz legitymacji lub odpowiednio rodzic posiadacza niepełnoletniego będzie mógł zgłosić szkole konieczność unieważnienia mLegitymacji szkolnej w drodze wniosku. W przypadku stwierdzenia błędów lub omyłek mLegitymacja szkolna będzie ponownie wydawana.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw

SELFIE – nowe narzędzie wspierające edukację cyfrową

pt., 26/10/2018 - 11:51

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w warszawskim IX LO im. Klementyny Hoffmanowej wspólnie z Tiborem Navracsicsem, Komisarzem UE do spraw Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu wzięła udział w prezentacji narzędzia SELFIE, które ma pomóc szkołom we włączaniu technologii cyfrowych w proces nauczania, uczenia się i oceny uczniów.

SELFIE to inicjatywa Komisji Europejskiej. Gromadzi ono opinie uczniów i nauczycieli na temat wykorzystania technologii w ich szkole. Odbywa się to za pomocą krótkich stwierdzeń i pytań obejmujących takie obszary, jak przywództwo, infrastruktura, szkolenie nauczycieli i kompetencje informatyczne uczniów.

SELFIE to jedna z 11 inicjatyw planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej przedstawionego przez Komisję w styczniu bieżącego roku. Plan ten ma na celu rozwój umiejętności cyfrowych w Europie oraz wsparcie innowacyjnego stosowania technologii cyfrowych w uczeniu się i nauczaniu. Od czwartku narzędzie to dostępne jest w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej.

Szefowa MEN podczas prezentacji SELFIE podkreśliła, że jest to doskonałe uzupełnienie tego, co dzieje się od dwóch lat w polskim systemie edukacji.

– To doskonały pomysł, żeby takie narzędzie było nie tylko uzupełnieniem różnych innowacji technologicznych w szkołach w Europie, ale również motywacją dla nauczycieli, uczniów i dyrektora do samooceny i organizacji strategii na rzecz zarządzania cyfrowością w szkole – powiedziała minister Zalewska.

W jaki sposób działa SELFIE?

Po wyrażeniu chęci skorzystania z SELFIE uczniowie, kadra kierownicza oraz nauczyciele danej szkoły otrzymują do rozważenia szereg krótkich stwierdzeń pozwalających ocenić, czy technologia jest stosowana w uczeniu się i nauczaniu. Narzędzie opiera się na modułach i umożliwia szkołom wybranie z puli stwierdzeń uzupełniających maksymalnie ośmiu dodatkowych pytań dostosowanych do ich potrzeb i priorytetów. Praca ze stwierdzeniami zajmuje od 20 do 30 minut. Po jej wykonaniu szkoła otrzymuje zindywidualizowany raport z wynikami. Raport SELFIE dla szkoły można następnie wykorzystać do ustalenia w obrębie szkolnej społeczności planu działania, który będzie służył poprawie stosowania technologii cyfrowych w celu podwyższenia skuteczności uczenia się. Plan ten mógłby uwzględniać na przykład konkretne szkolenia dla nauczycieli albo wsparcie dla uczniów w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Wszystkie odpowiedzi wprowadzone do SELFIE są anonimowe, a narzędzie nie zbiera żadnych danych osobowych. Na podstawie zgromadzonych danych nie powstanie ranking szkół ani systemów edukacji.

Więcej informacji o SELFIE.

Europejska konferencja eTwinning z udziałem kierownictwa MEN

pt., 26/10/2018 - 10:23

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 25 października br. w Warszawie wzięła udział w inauguracji europejskiej konferencji „eTwinning i nasze dziedzictwo: gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością”.

Konferencja z udziałem nauczycieli i zaproszonych gości poświęcona była programowi eTwinning gromadzącemu szkoły i przedszkola z całej Europy współpracujące ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.

W ramach eTwinning nauczyciele i uczniowie z różnych krajów wspólnie realizują projekty przy użyciu technologii i narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (takich jak np. internet, blog, czat, wideokonferencja, poczta elektroniczna). W ten sposób doskonalą znajomość języków obcych, poznają inne kraje i kultury, przyzwyczajają się do pracy zespołowej, a także ćwiczą posługiwanie się komputerem.

Minister Anna Zalewska podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że cele nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego wpisują się w program konferencji.

– Mówimy jednoznacznie, że budujemy edukację przyszłości, zanurzoną w przeszłości, stąd tak ważne akcentowanie historii świata, Europy i własnej ojczyzny – powiedziała szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska przypomniała, że od kilku lat polskie szkoły obejmowane są różnymi projektami związanymi z cyfryzacją, m.in. projekt Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, w ramach której do 2021 roku wszystkie szkoły mają zostać wyposażone w szerokopasmowy internet. Istotny jest również projekt Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE), gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli uczą się posługiwania narzędziami informatycznymi.

Podczas gali Europejskiej Nagrody eTwinning, która była częścią czwartkowej konferencji wiceminister edukacji Maciej Kopeć wręczył nagrody zwycięzcom konkursu na najlepszy projekt edukacyjny. Polskimi laureatami konkursu została pani Magdalena Madej ze Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Małgorzata Walkusz z Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 9 we Włocławku.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Zasady działania stowarzyszeń i organizacji w szkole – informacja MEN

śr., 24/10/2018 - 17:34

Przypominamy, że rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami będą obecne w szkole.

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają oni prawo wyrazić swój stanowczy sprzeciw. W razie wątpliwości mają również prawo zgłosić się do kuratorium oświaty.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 86 ustawy prawo oświatowe w szkole i placówce oświatowej mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. Jest to możliwe, jeżeli celem statutowym działających w szkole stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną, poza polityczną, organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Natomiast wszelkiego typu programy zawierające treści wychowawcze muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami. To rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole. Treści te muszą być również zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym przez radę rodziców. Szkoła musi przestrzegać prawa.

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Zapowiedź udziału minister Anny Zalewskiej w wydarzeniach związanych z nowymi technologiami w edukacji

śr., 24/10/2018 - 15:10

W czwartek, 25 października br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w dwóch wydarzeniach związanych z nowymi technologiami w edukacji.

O godz. 11:00 w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej (Warszawa, ul. Hoża 88) Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Tiborem Navracsicsem, Komisarzem UE do spraw Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu weźmie udział w prezentacji narzędzia SELFIE, które ma pomóc szkołom we włączaniu technologii cyfrowych w proces nauczania, uczenia się i oceny uczniów.

Uwaga media:

 • przewidziano wystąpienia minister Anny Zalewskiej i komisarza Tibora Navracsicsa;
 • instalacja wozów transmisyjnych w godz. 9:00 – 10:30 (wjazd na parking wewnętrzny szkoły od ulicy Hożej);
 • od godz. 10:00 wejście dla przedstawicieli mediów na teren szkoły od ulicy Wspólnej (nie przewidujemy miejsc parkingowych);
 • udział w konferencji za okazaniem legitymacji dziennikarskiej lub zaświadczenia o współpracy z redakcją.

O godz. 14:00 w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre w Warszawie minister Anna Zalewska wspólnie z Tiborem Navracsicsem Komisarzem UE do spraw Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu weźmie udział w inauguracji europejskiej konferencji „eTwinning i nasze dziedzictwo: gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością” (Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre, ul. Grzybowska 63).

Konferencja poświęcona będzie programowi eTwinning gromadzącego szkoły i przedszkola z całej Europy współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.

Uwaga media:

 • przewidziano wystąpienia minister Anny Zalewskiej i komisarza Tibora Navracsicsa w pierwszej części konferencji.

Więcej informacji udziela: Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, tel. 783 920 628, e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Dodatkowe informacje:

SELFIE (ang. Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies – autorefleksja nad efektywnym uczeniem się przez wspieranie innowacji za pomocą technologii edukacyjnych) jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Narzędzie to opracowano w bliskiej współpracy z zespołem ekspertów ze szkół, ministerstw edukacji i instytutów badawczych z całej Europy. Instytucje partnerskie obejmują Europejską Fundację Kształcenia, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i Instytut Technologii Informacyjnych w Edukacji UNESCO.

SELFIE jest narzędziem on-line zaprojektowanym z myślą o tym, aby pomóc szkołom włączyć technologie cyfrowe w proces nauczania, uczenia się i oceny uczniów.

Narzędzie to pomaga szkołom zrozumieć, co dobrze funkcjonuje, gdzie potrzebne są ulepszenia i jakie powinny być priorytety. Od 25 października 2018 narzędzie będzie dostępne w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej, a z czasem będą dodawane kolejne języki.

SELFIE gromadzi – anonimowo – opinie uczniów, nauczycieli i członków kadry kierowniczej szkoły na temat wykorzystania technologii w ich szkole. Odbywa się to za pomocą krótkich stwierdzeń i pytań obejmujących takie obszary, jak przywództwo, infrastruktura, szkolenie nauczycieli i kompetencje informatyczne uczniów.

Pytania są dostosowane do każdej grupy. Na przykład uczniowie otrzymują pytania związane z ich doświadczeniem w uczeniu się, nauczyciele zastanawiają się nad praktykami w zakresie szkolenia i nauczania, a członkowie kadry kierowniczej szkoły odnoszą się do planowania i ogólnej strategii. Ocena zajmuje około 30 minut.

Na podstawie otrzymanych danych narzędzie generuje raport dający obraz („SELFIE”) mocnych i słabych stron szkoły w korzystaniu przez nią z technologii cyfrowych do celów nauczania i uczenia się. Im więcej osób w szkole weźmie udział, tym dokładniejsze będzie SELFIE, czyli raport dla ich szkoły.

Wyniki i spostrzeżenia z ćwiczenia SELFIE są przeznaczone tylko dla danej szkoły i nie są udostępniane, chyba że szkoła sama tak zdecyduje. Mogą one pomóc szkole w ustaleniu, na jakim etapie się znajduje, a następnie w rozpoczęciu dyskusji na temat wykorzystania technologii i opracowaniu planu działania dla szkoły. Dzięki temu każda szkoła może ocenić swoją sytuację, monitorować postępy, zdecydować, co chce poprawić i zbudować własną strategię.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości! Akcja „Rekord dla Niepodległej”

wt., 23/10/2018 - 15:28

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zapraszają wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą do włączenia się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. W piątek,
9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie zaśpiewamy 4-zwrotkowy hymn narodowy.

Warunkiem uczestnictwa w akcji jest przesłanie przez dyrektora danego przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej ankiety zgłoszeniowej widocznej w Strefie dla zalogowanych w SIO (zakładka „Ankieta”).

Szkoły, które chcą włączyć się w bicie „Rekordu dla Niepodległej”, powinny 9 listopada 2018 r. (w ostatni dzień roboczy przed Świętem Niepodległości) o symbolicznej godzinie 11:11 zorganizować wspólne śpiewanie 4-zwrotkowego „Mazurka Dąbrowskiego”. Na zgłoszenia czekamy do czwartku, 8 listopada do godz. 12:00.

Wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, które zgłoszą swój udział w biciu „Rekordu dla Niepodległej”, otrzymają pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami od Minister Edukacji Narodowej. Podsumowanie akcji nastąpi w piątek, 9 listopada br.

Uwaga! Polskie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe za granicą, chętne do udziału w biciu „Rekordu dla Niepodległej”, prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailowo na adres Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą rekorddlaniepodleglej@orpeg.pl. W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje: nazwa i typ przedszkola/szkoły/ placówki oświatowej oraz szacowana liczba uczniów i nauczycieli biorących udział w akcji. Prosimy także o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez ORPEG.

Ponadto zachęcamy wszystkich do dokumentowania bicia „Rekordu dla Niepodległej” i umieszczania zdjęć oraz filmów z akcji na swoich stronach internetowych oraz profilach na portalach społecznościowych z wykorzystaniem #RekordDlaNiepodległej. Chcielibyśmy, aby ten wyjątkowy dzień zapisał się w historii każdego przedszkola, szkoły i placówki oświatowej jako pamiątka dla przyszłych pokoleń.

Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości! 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Próbny egzamin ósmoklasisty – informacje CKE

pon., 22/10/2018 - 13:09

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 18 do 20 grudnia br.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i arkusze dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone w serwisach przeznaczonych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. O terminie pobrania materiałów dyrektorzy szkół będą powiadomieni przez dyrektorów OKE w odrębnym komunikacie. Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań, które również zostaną przekazane szkołom.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Uczniowie tych szkół, które nie zdecydują się zorganizować próbnego egzaminu, będą mogli pobrać arkusze ze stron internetowych komisji egzaminacyjnych: Centralnej i okręgowych 20 grudnia 2018 r. po godz. 15:00.

CKE proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

CKE zwraca uwagę na to, że zadania na egzaminie próbnym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do 18 grudnia br. Dlatego też należy poinformować ósmoklasistów oraz – jeżeli to możliwe – również ich rodziców o przyczynie ewentualnego niepowodzenia na egzaminie próbnym w takiej sytuacji oraz powrocie do nierozwiązanych zadań po realizacji danego zagadnienia na lekcjach w pierwszym kwartale 2019 r.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

W marcu 2019 r. okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią dodatkową pulę zadań z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych, które będzie można wykorzystać podczas ostatnich powtórek przed egzaminem ósmoklasisty planowanego w kwietniu 2019 r.

20 października – Dzień Krajobrazu

sob., 20/10/2018 - 07:00

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do aktywnego włączania się w obchody Dnia Krajobrazu i organizowania „spacerów krajobrazowych”.

Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października br., już po raz trzeci, obchodzony jest w Polsce, jako święto krajobrazu. Głównym tematem tegorocznych obchodów są usługi krajobrazowe.

Wydarzenie ma na celu kształtowanie świadomości społecznej w zakresie roli krajobrazu w życiu codziennym oraz właściwego zagospodarowania i ochrony krajobrazów.

Ze względu na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zachęcamy, aby w ramach organizowanych spacerów uwzględnić również miejsca będące świadkami historii, krajobrazy pamięci – miejsca szczególne dla lokalnych społeczności i narodu, w których jest zapisana pamięć o ludziach i wydarzeniach, a które są naszym dziedzictwem historycznym.

Więcej informacji na: https://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu

Komentarz MEN o organizacji obowiązkowych lekcji w soboty w niektórych warszawskich liceach

pt., 19/10/2018 - 16:40

Nie ma w tej chwili i nie będzie konieczności organizowania obowiązkowych lekcji w soboty w niektórych warszawskich liceach. Informowanie przez władze Warszawy o rozważaniu takiego rozwiązania jest celowym wprowadzaniem rodziców w błąd i nieuzasadnioną próbą wywołania niepokoju.

Przepis, który pozwala na prowadzenie obowiązkowych zajęć w szkołach w sobotę nie jest niczym nowym, istnieje już od 16 lat. Lekcje mogą być prowadzone np. w sobotę, ale pod pewnymi warunkami. Dotychczas zapis ten był wykorzystywany przez dyrektorów szkół jedynie w nadzwyczajnych sytuacjach (m.in. przedłużający się remont placówki oświatowej, czy skutki złych warunków atmosferycznych).

Duża konkurencja do szkół tzw. najwyżej notowanych w rankingach nie jest związana z reformą. To zjawisko znane od lat, gdyż do warszawskich tzw. dobrych liceów aplikują uczniowie z całej Polski. Są to w ogromnej części laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Tytuł laureata gwarantuje im pierwszeństwo wyboru szkoły.

Najwyższy czas, aby władze Warszawy zaczęły inwestować w budowę nowych placówek oświatowych. Nie może być tak, że w planie zagospodarowania przestrzennego pojawia się duże osiedle, a nie buduje się jednocześnie żłobka, przedszkola czy szkoły. Przypominamy również warszawskim urzędnikom, że przepełnione szkoły w wielu dzielnicach to efekt wieloletnich zaniedbań, m.in. likwidacji wielu szkół.

Warto przypomnieć, że już w ubiegłym roku władze stolicy alarmowały, że wielu nauczycieli straci pracę. Rzeczywistość była inna, wzrosła liczba etatów tak jak od początku prognozowaliśmy. W tym roku ponownie władze Warszawy próbują przykryć swoje zaniedbania strasząc rodziców i uczniów.

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Warto podkreślić, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wystosowała list do dyrektorów szkół i nauczycieli poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019. We wrześniu Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.

Warto podkreślić, że już wkrótce do uczniów i ich rodziców trafią ulotki dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Będą to kolejne materiały informacyjne związane z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Dodatkowo we wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalne punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie.

Apelujemy zatem do władz Warszawy, aby nie wprowadzać niepokoju wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego

pt., 19/10/2018 - 08:45

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego” – wybrano ofertę złożoną przez  Fundację „W każdym wieku” z siedzibą ul. Powstańców 70/3, 41-500 Chorzów.

W ramach zadania Fundacja podejmie się zorganizowania i realizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Artystycznej pod nazwą „Kolory marzeń” dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Odbiorcami zadania są dzieci z przedszkoli integracyjnych oraz uczniowie szkół integracyjnych i specjalnych z terenu całej Polski.

Organizator przewiduje:

 1. Przeprowadzenie działań artystycznych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  w wieku od 3 do 15 roku życia (ok. 600 osób), rozbudzanie potrzeb twórczych dzieci, uzyskanie oryginalnych, twórczych dzieł artystycznych, będących ilustracją świata dziecięcych marzeń – konkurs i Koncert Galowy.
 2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli, instruktorów i terapeutów.
 3. Zgromadzenie materiału badawczego do analiz i metaanaliz naukowych w zakresie twórczości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opublikowanie wyników badań w publikacji zwartej.
 4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii – ułatwienie komunikacji pomiędzy środowiskami nauczycieli, instruktorów, ekspertów, naukowców i praktyków. Powstanie działającej poza projektem strony internetowej przeglądu twórczości artystycznej, wymiana doświadczeń na Facebooku itp. (ok. 400 osób).
 5. Utrwalenie rezultatów w materiałach filmowych, reportażach – promocja sztuki dzieci i młodzieży szerokiemu gronu odbiorców.
 6. Uświadomienie typowemu odbiorcy, bez doświadczeń w tym zakresie, że kreatywność to cecha każdego dziecka, także i tego, którego rozwój przebiega w sposób nietypowy. Zdolności artystyczne, potencjał twórczy nie zależą od poziomu rozwoju intelektualnego dziecka. Zaburzenia rozwoju nie wykluczają znakomitych osiągnięć artystycznych. Wiedzą o tym wszyscy pasjonaci działań artystycznych realizowanych w tak wielu formach pracy z dziećmi niepełnosprawnymi na całym świecie.

Zaproszenie na warsztaty konsultacyjne

czw., 18/10/2018 - 17:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach konsultacyjnych oraz włączenia się w dyskusję nad wyzwaniami związanymi z wdrażaniem wysokiej jakości edukacji włączającej w codziennej praktyce polskich przedszkoli i szkół.

Spotkania odbędą się 7 listopada 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie i będą prowadzone przez przedstawicieli Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Warsztaty są organizowane w ramach projektu pn. „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej”, realizowanego na wniosek polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Reform Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. Ich celem jest przedstawienie propozycji rekomendacji opracowanych w ramach projektu oraz zebranie od uczestników informacji zwrotnych, które będą wykorzystane do sformułowania ostatecznych rekomendacji.

Zajęcia są adresowane do przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: rodziców, uczniów i studentów, organizacji pozarządowych, dyrektorów, nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych oraz ośrodkach specjalnych, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, nauczycieli akademickich.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie do 25 października 2018 r. formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie wypełniają rodzice (opiekunowie prawni). Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej grupie warsztatowej.

Dodatkowych informacji udziela:

Barbara Labisko-Podolska

e-mail: wlaczsie@men.gov.pl

tel.: (22) 34 74 228

 

Informacje o projekcie pn. „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej”

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej od lipca 2018 r. do marca 2019 r. realizuje projekt pn. „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej”. Polega on na zapewnieniu doradztwa eksperckiego przez Europejską Agencję do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej.

Celem projektu jest wykorzystanie wiedzy Europejskiej Agencji oraz doświadczeń i rozwiązań innych krajów w przygotowaniu rekomendacji dotyczących zarówno zmian legislacyjnych, jak i działań sprzyjających wdrożeniu edukacji włączającej w codziennej praktyce polskich przedszkoli i szkół.

Efektem projektu będzie opracowanie rekomendacji dotyczących działań, jakie należy podjąć, aby edukacja włączająca funkcjonowała w codziennej praktyce polskich przedszkoli i szkół. Rekomendacje będą dyskutowane z przedstawicielami rodziców, organizacji pozarządowych, samorządów, nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek systemu wsparcia oraz doskonalenia nauczycieli.

Projekt rozpoczął się spotkaniami z przedstawicielami Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej oraz Komisji Europejskiej, które odbyły się w dniach 11-13 lipca 2018 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

12 lipca 2018 r. odbyły się spotkania z rodzicami i uczniami, nauczycielami i dyrektorami przedszkoli i szkół, przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami i przedstawicielami szeroko rozumianego systemu wsparcia (w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i ośrodków specjalnych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, kuratoriów oświaty, uczelni wyższych).

Spotkania-wywiady miały na celu zebranie informacji  zarówno o napotykanych problemach, jak i dobrze funkcjonujących rozwiązaniach oraz przykładach dobrych praktyk w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z punktu widzenia różnych podmiotów – uczestników procesu.

Wywiady przeprowadzili przedstawiciele Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej we współpracy z przedstawicielem Służby Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej oraz pracownikami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczestnicy spotkania próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania, jaka powinna być główna zmiana sprzyjająca wdrożeniu edukacji włączającej w praktyce, którą należy wprowadzić i dlaczego oraz jakie są największe wyzwania w tym obszarze i jak je pokonać.

Opinie i wnioski przedstawione przez uczestników spotkań zostały zebrane i podsumowane przez prowadzących spotkanie przedstawicieli Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w postaci dokumentu pn. Kluczowe postulaty środowisk.

Kluczowe postulaty środowisk – wersja polska [doc]

Kluczowe postulaty środowisk – wersja angielska [doc]

Kluczowe postulaty środowisk – wersja polska [pdf]

Kluczowe postulaty środowisk – wersja angielska [pdf]

Kluczowe postulaty oraz analiza rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych dokonana przez Europejską Agencję do Spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej były podstawą opracowania przez Agencję roboczych rekomendacji, które zostaną przedstawione i poddane dyskusji podczas warsztatów konsultacyjnych w dniach 6-7.11.2018 r. Robocze rekomendacje zostaną również zamieszczone na stronie internetowej MEN.

6 listopada 2018 r. odbędą się warsztaty adresowane do przedstawicieli kadry zarządzającej pracą departamentów merytorycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przedstawicieli administracji samorządowej, do których zadań należy kreowanie i realizacja polityki oświatowej, jak również jednostek podległych i nadzorowanych przez MEN. Do udziału w warsztatach zostali również zaproszeni przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz resortów: zdrowia, nauki i szkolnictwa wyższego, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz inwestycji i rozwoju.

Zaproszenie na spotkanie otrzymali także przedstawiciele ministerstw edukacji trzech krajów europejskich – Norwegii, Portugalii i Estonii, którzy podzielą się z uczestnikami doświadczeniami i wyzwaniami, na jakie napotykają w swoich krajach w zakresie zapewniania edukacji włączającej wysokiej jakości. Każdy z krajów zaprezentuje inną ścieżkę i inne rozwiązania, które służą urzeczywistnianiu idei edukacji włączającej w praktyce.

Warsztaty zaplanowane na 7 listopada 2018 r. są adresowane do przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: rodziców, uczniów i studentów, organizacji pozarządowych, dyrektorów, nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych oraz ośrodkach specjalnych, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, nauczycieli akademickich.

Warsztaty rozpoczną konsultacje społeczne roboczych rekomendacji. Potrwają one do początku grudnia 2018 r. Wyniki konsultacji wraz z wnioskami z planowanej w styczniu 2019 r. wizyty studyjnej przedstawicieli MEN w Ministerstwie Edukacji Portugalii będą stanowiły podstawę do sformułowania ostatecznych rekomendacji w marcu 2019 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się w dyskusję i przesyłanie Państwa opinii, jak i propozycji dotyczących sposobów realizacji postulowanych zmian na adres e-mail: wlaczsie@men.gov.pl

Konkurs MEN „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”

czw., 18/10/2018 - 09:45

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z obchodami 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Grecji.

Konkurs ma na celu promowanie wiedzy na temat życia i dokonań Constantina Carathéodory’ego. Uczestnicy mają za zadanie przygotowanie projektu edukacyjnego przedstawiającego życie i dokonania wybitnego greckiego matematyka.

Praca konkursowa powinna być przygotowana przez jednego ucznia, pod opieką nauczyciela w taki sposób, aby mogła być zaprezentowana na zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;
 • uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej;
 • uczniowie klasy III dotychczasowego gimnazjum.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres poczty elektronicznej właściwego kuratorium oświaty w terminie do 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 28 grudnia 2018 r. przez umieszczenie listy nagrodzonych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Departament Podręczników, Programów i Innowacji, tel. 22 34 74 567

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Program edukacji ekologicznej „EkoMisja Nie Marnuję”

wt., 16/10/2018 - 17:07

Dziś, w Światowym Dniu Żywności, został zainaugurowany program edukacji ekologicznej „EkoMisja Nie Marnuję”. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów i nauczycieli, a także do rodziców i opiekunów. Honorowy patronat nad akcją objęła Minister Edukacji Narodowej.

Założeniem programu jest przybliżenie młodym ludziom problemu marnowania żywności oraz pokazanie jego konsekwencji ekologicznych i społecznych. Podjęte w ramach projektu będą służyły kształtowaniu szacunku do środowiska przyrodniczego, a także podnoszeniu świadomości w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością.

Program został przygotowany przez Federację Polskich Banków Żywności.

Zapraszamy do odwiedzenia strony programu.

Strony