Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Ponadgimnazjalne

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 11...

MEN - aktualności - czw., 28/06/2018 - 11:55

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 11 czerwca br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 11 czerwca br. nr DWST-WSST.356.2848.2018.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Odpowiedź MEN na apel zamieszczony w Gazecie Wyborczej 20 czerwca 2018 r.

MEN - aktualności - śr., 27/06/2018 - 17:08

W związku apelem zamieszczonym w Gazecie Wyborczej w rubryce „Rekomendacja »Wyborcza to Wy«: podpisz apel” dotyczącym  rzekomego nakazu MEN organizowania indywidualnego nauczania w domu ucznia z niepełnosprawnością, dementujemy informacje wprowadzające opinię publiczną w błąd.

Edukacja włączająca to priorytet działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niepełnosprawność nie jest wskazaniem do kierowania ucznia na indywidualne nauczanie. Uczeń z niepełnosprawnością ma się uczyć w szkole ze swoimi rówieśnikami i ma mieć dostosowane kształcenie do swoich możliwości. Szkoła ma to zapewnić.

Podkreślamy, że zgodnie z przepisami prawa zajęcia edukacyjne przeprowadzane są w domu ucznia tylko w sytuacji, gdy jest on chory i nie może uczęszczać z tego powodu do szkoły. Kiedy stan zdrowia ucznia ulegnie poprawie, wraca on na zajęcia do szkoły. Dodatkowo przepisy dopuszczają organizację zajęć edukacyjnych z klasą oraz udział w innych formach życia szkoły, kiedy stan zdrowia ucznia na to pozwala. Te zapisy dotyczą ucznia chorego, a nie ucznia z niepełnosprawnościami.

W przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przepisy prawa zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwić uczniom jak najczęstszy i najlepszy kontakt ze swoimi rówieśnikami. Kiedy jest to jednak niezbędne uczeń z niepełnosprawnościami powinien mieć zorganizowane zajęcia indywidualnie z nauczycielem na terenie szkoły. Za sprawną organizację procesu dydaktycznego odpowiada dyrektor szkoły. Zaznaczamy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci z różnymi potrzebami, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie ucznia niepełnosprawnego do grupy rówieśniczej.

Jeżeli rodzic ma zastrzeżenia, bądź wątpliwości co do rozwiązań dyrektora, powinien zwrócić się o pomoc lub wsparcie do kuratora oświaty. Aby oddziaływania edukacyjne były skuteczne i uwzględniały możliwość realizacji zajęć indywidualnie z uczniem z niepełnosprawnością zapewniliśmy odpowiednie finansowanie, zmuszając w zapisach prawa samorządy do wydatkowania subwencji na specjalne potrzeby, wyłącznie na organizację pracy z tymi uczniami.
Apelujemy do redakcji Gazety Wyborczej, aby nie wprowadzać rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami w błąd i nie powielać nieprawdziwych, niesprawdzonych informacji.

W kwestii roli rodziców w procesie decydowania o formie wsparcia ze strony szkoły podkreślamy, że dyrektor ma obowiązek skutecznego zawiadomienia rodzica o spotkaniu zespołu specjalistów w szkole. Zespół ten orzeka o sposobie realizacji procesu edukacyjnego, w tym, jakie zajęcia powinny być realizowane indywidualnie. Uczestniczenie rodzica i opiekuna w takim zespole jest konieczne. Umożliwiliśmy to w prawie. To rodzice najlepiej znają swoje dziecko i wiedzą jakie są jego potrzeby. Istotne jest również to, że rodzice nie muszą zabiegać o wydanie podwójnych orzeczeń, aby ich dziecko mogło uczyć się w szkole, a proces edukacyjny był dostosowany do jego możliwości.

Bacznie przyglądamy się każdemu opisanemu przez media przypadkowi nieprawidłowości w szkołach i placówkach oświatowych. Zawsze prosimy dziennikarzy o pomoc w dotarciu do osób przedstawionych w relacjach prasowych, aby u źródła sprawdzić sytuację.
Pragnę wyjaśnić, że apel zamieszczony przez Gazetę Wyborczą, a udostępniony na stronie internetowej www.naszademokracja.pl utworzony został przez Panią Monikę Mamulską, z którą kontaktowaliśmy się już za pośrednictwem Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Po otrzymaniu  informacji o nieprawidłowościach w szkole syna Pani Mamulskiej, podjęliśmy działania dotyczące wyjaśnienia opisanej sytuacji w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. W szkole doszło do nieporozumienia pomiędzy dyrekcją szkoły a rodzicem ucznia wynikającego z nieznajomości prawa oświatowego. 18 czerwca br. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył przedstawiciel Łódzkiego Kuratorium Oświaty, dyrekcja szkoły oraz mama ucznia, Pana Tomasza. Pani Monika Mamulska otrzymała pełną informację dotyczącą rozwiązań w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami. Mama ucznia zadeklarowała, że podejmuje współpracę ze szkołą tak, aby kształcenie jej syna było zorganizowane optymalnie, zgodnie z jego potrzebami i w sposób zindywidualizowany.
W związku z powyższym przy planowaniu kolejnych tekstów dotyczących tematów edukacyjnych uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z nami, abyśmy mogli odnieść się do wszystkich wątpliwości i ewentualnych pytań. Dzięki temu unikniemy tego typu sytuacji jak w przypadku nieprawdziwych informacji zawartych w publikowanym przez Państwa apelu.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Komentarz MEN do artykułu pt. „Nauczyciele uciekają na emeryturę”, opublikowanego w Gazecie Wyborczej, autorstwa Justyny Sucheckiej i Leszka Kostrzewskiego, 27 czerwca 2018 r.

MEN - aktualności - śr., 27/06/2018 - 16:37

Uprzejmie informuję, że od początku wprowadzania reformy edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreślało prognozowane zwiększenie zapotrzebowania na etaty nauczycieli.

W związku ze zmianami ustrojowymi oraz zwiększeniem ramowych planów nauczania w szkołach podstawowych, zwiększeniu ulegnie również zapotrzebowanie na etaty nauczycieli. Powyższa informacja potwierdziła się w danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej, zgodnie z którymi w roku szkolnym 2016/2017 w systemie oświaty było 673 232 etatów nauczycieli, a także 684 497 nauczycieli liczonych w osobach. Po reformie w roku szkolnym 2017/2018 jest 691 000 etatów nauczycieli oraz 694 636 nauczycieli liczonych w osobach.

Oznacza to wzrost liczby etatów w roku szkolnym 2017/2018 o 17 768 w stosunku do poprzedniego roku szkolnego, a także wzrost liczby nauczycieli o 10 139. Ze względu na to, że wzrost liczby etatów jest większy niż wzrost liczby osób, oznacza to, że na 1 nauczyciela przypada obecnie większy wymiar etatu niż przed reformą. Praktycznie cały wzrost liczby etatów nauczycieli jest wynikiem zwiększenia się liczby nauczycieli pełnozatrudnionych.

Liczba etatów nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 wzrosła o 17 768, z czego o 17 475 wzrosła liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, a jedynie 290 dotyczy wzrostu etatów nauczycieli niepełnozatrudnionych. Podobnie, w przypadku wzrostu nauczycieli liczonych w osobach, w roku szkolnym 2017/2018 jest o 10 139 nauczycieli więcej. Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych (w osobach) wzrosła o 17 183, a niepełnozatrudnionych (w osobach) spadła o 7 044.

Należy także dodać, że w przedstawionej statystyce nauczyciel pełnozatrudniony to nauczyciel, który ma pełny etat w jednej szkole (a nie w kilku szkołach), a więc liczba nauczycieli pełnozatrudnionych (pracujących na pełny etat w jednej szkole) wzrosła o 17 183 nauczycieli (liczonych w osobach) oraz o 17 475 etatów. Oznacza to, że po reformie znaczna część nauczycieli, którzy do tej pory mieli niepełny etat pracuje na pełnym etacie. Nie potwierdziły się więc przypuszczenia, że po reformie wzrośnie liczba nauczycieli zatrudnionych na niepełny etat (tj. że będą zatrudniani tylko na kilka godzin pracy w danej szkole).

Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżąco monitoruje liczbę ofert pracy dla nauczycieli, która dostępna jest w bazach prowadzonych przez Kuratorów Oświaty. I tak od początku powstania obowiązku zamieszczania ofert pracy dla nauczycieli odnotowano 95 499 wolnych miejsc pracy, a na dzień 27.06.2018 r. jest ich 11 508.

W systemie informacji oświatowej zbierane są także dane dotyczące liczby etatów nauczycieli, których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, (z którymi planuje się rozwiązać stosunek pracy lub których stosunek pracy wygaśnie) w związku ze skorzystaniem z prawa do świadczeń kompensacyjnych.

Ze zgromadzonych informacji wynika, że w roku:

 • 2016 odnotowano 2173 etaty (dane wg SIO 30.09.2016),
 • 2017 odnotowano 2632 etaty (dane wg SIO 30.09.2017).

Natomiast prognozy na 2018 rok wskazują, że będą 2492 etaty (dane wg SIO 31.03.2018).

Z powyższego widać, że liczba nauczycieli korzystających ze świadczeń kompensacyjnych utrzymuje się na podobnym poziomie, co wskazuje, że reforma nie ma znaczącego wpływu na podejmowane przez nauczycieli w tym zakresie decyzje.

Jednocześnie należy wskazać, że od 1 października 2017 r. obowiązuje niższy powszechny wiek emerytalny. Kobieta może przejść na emeryturę, gdy skończy 60 lat, natomiast mężczyzna gdy skończy 65 lat.

W stosunku do nauczycieli wprowadzono rozwiązanie, na mocy którego decyzji o skorzystaniu z prawa do tzw. wcześniejszej emerytury nie musieli podejmować do końca września 2017 r.

Na podstawie art. 88 ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) oraz art. 21 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 38) z uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele, którzy:

 • przed 2009 r. pracowali przynajmniej 30 lat, w tym 20 lat wykonywali pracę nauczycielską w szkolnictwie

oraz

 • przed 1 października 2017 r. osiągnęli obniżony wiek emerytalny 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), a nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego, odpowiedniego dla daty urodzenia ubezpieczonego,

albo

 • od 1 października 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. osiągną obniżony wiek emerytalny, czyli 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) – jeżeli do 31 sierpnia 2018 r.: rozwiążą stosunek pracy albo ich stosunek pracy zostanie rozwiązany lub wygaśnie z przyczyn dotyczących pracodawcy. Aby skorzystać z tych uprawnień, muszą zgłosić wniosek o emeryturę do 31 sierpnia 2018 r.

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych

MEN - aktualności - wt., 26/06/2018 - 20:15

Zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu w tym kształceniu młodocianych, we współpracy szkół z pracodawcami, egzaminach zawodowych, awansie zawodowym uwzględniającym nauczycieli polonijnych to najważniejsze obszary ujęte w upublicznionym dziś, 26 czerwca br. projekcie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zawiera również propozycje rozwiązań z innych obszarów oświaty odnoszących się np. do warunków organizacji opieki stomatologicznej, stołówek w szkole, zmian w przepisach dotyczących wychowania przedszkolnego, dopuszczania podręczników, a także kształcenia artystycznego czy Systemu Informacji Oświatowej.

W zakresie projektowanych zmian zostały zweryfikowane dotychczasowe przepisy dotyczące kształcenia zawodowego pod kątem udziału w procesie kształcenia wszystkich interesariuszy, w tym: szkół, ich organów prowadzących, pracodawców oraz ministrów właściwych dla poszczególnych zawodów.

Szczegółowej analizie zostały poddane możliwości wzmocnienia wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na funkcjonowanie kształcenia zawodowego, np. na tworzenie oferty kształcenia zawodowego, uruchamianie kształcenia w zawodach, realizację przez uczniów praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego.

W centrum proponowanych od roku szkolnego 2019/2020 zmian jest uczeń – wszystkie działania szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinny być skoncentrowane na tym, aby ich absolwenci posiadali pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone stosownymi dokumentami wydanymi w wyniku złożonych egzaminów. Ponadto absolwent powinien zostać przygotowany do uzyskania niezbędnych dla przyszłego pracodawcy uprawnień lub kwalifikacji rynkowych albo posiąść w trakcie nauki dodatkowe umiejętności potrzebne na danym stanowisku pracy.

Ustawowo zagwarantowano, że system oświaty w zakresie kształcenia zawodowego wspierają pracodawcy, organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe oraz sektorowe rady do spraw kompetencji.

Wśród najważniejszych rozwiązań dotyczących obszaru kształcenia zawodowego można wymienić m.in.:

  • Zwiększona subwencja oświatowa dla samorządów na szkoły kształcące w zawodach, na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy, wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego.
  • Uczeń to również młodociany pracownik, kształcący się w branżowej szkole I stopnia. Pracodawcy kształcący młodocianych pracowników w zawodach, w których występuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, otrzymają wyższe dofinansowanie kosztów tego kształcenia. Pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem na naukę zawodu, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, które, przy okresie wynoszącym 36 miesięcy wynosi do 8 081zł. Proponujemy zwiększenie kwoty dofinansowania do 10 000 zł.
 • W projekcie ustawy określono szczegółowo organizację kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej.

 • Zmiany w przepisach podatkowych. W związku z potrzebą dodatkowego wsparcia kształcenia zawodowego zaproponowano wprowadzenie zmian w przepisach podatkowych, które stworzą preferencje podatkowe dla przedsiębiorców (osoby prawne lub osoby fizyczne) przekazujących darowizny dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe i publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz publicznych centrów kształcenia zawodowego. W projekcie ustawy zaproponowano dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą możliwości odliczania podatku łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu. Natomiast w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – możliwości odliczania podatku łącznie do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu.

 • Uczeń technikum będzie mógł na podstawie umowy z pracodawcą realizować staż uczniowski. Uczestnictwo w stażach uczniowskich umożliwi naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy. Dzięki temu pracodawca będzie miał możliwość poznania i przygotowania przyszłego pracownika. Koszty świadczeń pieniężnych, które uczeń otrzyma podczas stażu zostaną wliczone pracodawcy w koszty uzyskania przychodu. W trakcie stażu uczniowskiego uczeń będzie realizował wybrane zagadnienia z programu nauczania w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w szkole, do której uczęszcza lub wykraczające poza ten program. W rozporządzeniu zostaną określone warunki, jakie musi spełniać staż uczniowski, aby dyrektor szkoły mógł zwolnić ucznia w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu.
 • Uczeń wybierający kształcenie w szkole policealnej będzie kształcił się w zawodach przypisanych co do zasady do V poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 • Szkolenia branżowe dla nauczycieli. Aby uczeń osiągnął sukces niezbędny jest dobrze przygotowany nauczyciel zawodu – doskonalący systematycznie swój warsztat pracy, podczas organizowanych przez dyrektora szkoły, obowiązkowych staży branżowych. W efekcie szkoleń branżowych nauczyciele będą cyklicznie podnosić swoje umiejętności i kompetencje, co przełoży się na jakość prowadzonego kształcenia.
 • Kursy umiejętności zawodowych. Szkoły uzyskają możliwość bardziej elastycznego dostosowania oferty kształcenia do potrzeb uczących się osób dorosłych, przez prowadzenie krótszych form kursowych.
 • Obowiązkowe egzaminy zawodowe. Warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe będzie obligatoryjne przystąpienie do egzaminu.
 • Kształcenie teoretyczne młodocianych pracowników. Kuratorzy oświaty wezmą odpowiedzialność za koordynację organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami. Rozwiązanie to ma na celu optymalne wykorzystanie sieci podmiotów realizujących to zadanie, aby młodociani pracownicy mogli kształcić się jak najbliżej miejsca zamieszkania. Niezbędna będzie przy tym synchronizacja organizacji turnusów, szczególnie w przypadku zawodów, dla których brak będzie możliwości zorganizowania turnusu na danym terenie oraz w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami, dla których niezbędne będzie dostosowanie warunków kształcenia.
 • Zmiany w klasyfikacji zawodów i podstawach programowych. Minister edukacji, określając w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowy zawód będzie jednocześnie określał podstawę programową dla tego zawodu. Dzięki temu będzie można szybciej niż dotychczas reagować na wnioski ministrów właściwych dla danych zawodów, związanych z zapotrzebowaniem nowoczesnej gospodarki oraz potrzebami rynku pracy.
 • W celu zapewnienia większej przejrzystości podstaw programowych kształcenia w zawodach dla każdego zawodu zostanie opracowana podstawa programowa stanowiąca odrębną całość.
 • Minister edukacji będzie dokonywał zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego na wniosek ministra właściwego w zakresie zawodu, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w zakresie nazwy i symbolu cyfrowego zawodu.
 • Nowa struktura zmodyfikowanej klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego będzie uwzględniała podział zawodów na branże, a także precyzyjnie określone elementy wniosku ministra właściwego dla danego zawodu o dokonanie zmian w tej klasyfikacji.
 • Właściwi ministrowie będą mogli wspomagać materialnie i organizacyjnie szkoły i placówki kształcące w danym zawodzie nie tylko w zakresie zajęć praktycznych, ale w całym procesie realizacji kształcenia zawodowego. Dotyczy to również wykorzystywania nowoczesnych technik i technologii w procesie kształcenia zawodowego w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.
 • Organizacje pracodawców, samorządy zawodowe oraz sektorowe rady do spraw kompetencji będą mogły występować z wnioskami do właściwych ministrów o wprowadzenie nowego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Podmioty te będą również uprawnione do występowania z propozycją ustanowienia kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.
 • Uczniowie będą mogli uzyskać dodatkowe umiejętności w zawodach zwiększających szanse na zatrudnienie. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe będzie możliwość przeznaczenia dodatkowych godzin na realizację umiejętności wykraczających poza podstawę programową. Dotyczy to godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego określonych w ramowych planach nauczania, a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, określonej w podstawie programowej kształcenia w tym zawodzie.
 • Modyfikacja warunków uruchamiania przez szkołę kształcenia w danym zawodzie. Opiniowanie kierunków kształcenia.
 • Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym w realizacji praktycznej nauki zawodu.
 • Współpraca szkół z pracodawcami – umowy, porozumienia i listy intencyjne. Nowe szkolnictwo branżowe (branżowe szkoły I stopnia, branżowe szkoły II stopnia, technika i szkoły policealne) ma bazować przede wszystkim na współpracy z pracodawcami. Dobrze zorganizowane i ściśle współpracujące z biznesem szkoły to przede wszystkim szansa dla regionów i społeczności lokalnych.

Dyrektor szkoły będzie zobowiązany do nawiązania współpracy z pracodawcą właściwym dla zawodu i branży, przed wprowadzeniem nowego zawodu do kształcenia w szkole. Współpraca ta, realizowana w ramach umowy, porozumienia lub listu intencyjnego, może polegać w szczególności na: tworzeniu klas patronackich, przygotowywaniu propozycji programu nauczania dla zawodu przez pracodawcę, realizacji kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu, we współpracy z pracodawcą, wyposażeniu warsztatów lub pracowni szkolnych, organizacji egzaminów zawodowych, doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego, realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego.

Praktyczna nauka zawodu. Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe powinna realizować kształcenie zawodowe w oparciu o współpracę z pracodawcami. Praktyczna nauka zawodu musi odbywać się w jak największym wymiarze w rzeczywistych warunkach pracy.

 • Kursy umiejętności zawodowych. W projekcie ustawy wprowadziliśmy możliwość organizowania przez szkoły krótszych form kursowych. Zgodnie z proponowanymi regulacjami, publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły prowadzić, tak jak dotychczas, kwalifikacyjny kurs zawodowy, a ponadto również kurs umiejętności zawodowych i turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (w zakresie zawodów, w których te szkoły kształcą, oraz w zakresie branż, do których są przypisane te zawody). Ponadto, kurs umiejętności zawodowych został poszerzony o możliwość realizacji programu nauczania, który uwzględnia efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych. Dzięki temu również uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą mogli nabyć dodatkowe umiejętności przydatne w przyszłej pracy.
 • Wprowadzenie obowiązku dla jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę utworzenia wydzielonego rachunku. Organ prowadzący będzie miał obowiązek utworzenia na wniosek dyrektora szkoły/placówki prowadzącej kształcenie zawodowe wydzielonego rachunku. Środki z wydzielonego rachunku mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących, na cele kształcenia zawodowego realizowanego przez szkoły lub placówki prowadzące kształcenie w zawodach. Wyraźnie natomiast określono, że dochody z wydzielonego rachunku nie mogą zostać wykorzystane na finansowanie wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia na kursach umiejętności zawodowych.
 • Dostosowanie struktury placówek umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wprowadzanych zmian. Zaproponowano, aby w systemie oświaty funkcjonowały tylko dwa rodzaje placówek umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych: dotychczasowa placówka kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego. Publiczna placówka kształcenia ustawicznego została niniejszą ustawą (art. 4 pkt. 23 ustawy – Prawo oświatowe) zdefiniowana jako centrum kształcenia ustawicznego.
 • Nowa placówka – centrum kształcenia zawodowego będzie prowadziła kształcenie ustawiczne we wszystkich pozaszkolnych formach kształcenia wymienionych w zmienianym niniejszą ustawą art. 117 ustawy – Prawo oświatowe.
 • Publiczne centrum kształcenia zawodowego będzie ponadto realizowało zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu – czyli realizowane obecnie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie upoważnienia zawartego w art. 117 ustawy – Prawo oświatowe, przez publiczną placówkę kształcenia praktycznego, jaką jest centrum kształcenia praktycznego.Zmiany w zasadach udzielania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Akredytacja będzie przyznawana na konkretną pozaszkolną formę kształcenia prowadzoną przez dany podmiot, a nie na całość prowadzonego przez ten podmiot kształcenia. Dookreślono, że akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej na okres 5 lat. Projektowane przepisy określają wymagania, jakie musi spełnić placówka lub centrum, aby mogła uzyskać akredytację.

Wprowadzenie obowiązku przystępowania przez uczniów do egzaminów  zawodowych. Od 1 września 2019 r. proponowane jest wprowadzenie obowiązku przystępowania uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe odpowiednio do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne albo do egzaminu czeladniczego przeprowadzanego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (w przypadku ucznia – młodocianego pracownika kształcącego się u pracodawcy będącego rzemieślnikiem). Wprowadzenie obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego będzie warunkiem ukończenia szkoły lub uzyskania promocji do następnej klasy, po spełnieniu pozostałych, dotychczasowych warunków określonych w przepisach prawa oświatowego.

W projekcie doprecyzowano wymagania jakie musi spełnić publiczna szkoła lub placówka, aby móc realizować eksperyment pedagogiczny dotyczący zawodu nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Ujednolicenie pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Proponuje się, aby nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych obowiązywał tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych w wymiarze 20 godzin.

Odstąpienie od dopuszczania do użytku szkolnego podręczników przeznaczonych do kształcenia zawodowego, w tym zastąpienie tradycyjnych podręczników do kształcenia w zawodach materiałami edukacyjnymi w wersji elektronicznej lub papierowej. Wydawnictwa o dużym doświadczeniu w przygotowaniu podręczników dla uczniów wraz z obudową metodyczną dla nauczycieli coraz częściej wycofują się z obszaru kształcenia zawodowego. Tworzenie e-materiałów dla kształcenia zawodowego może zmienić sytuację w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, szczególnie w przypadku zawodów, do których nigdy nie było podręczników lub nie były aktualizowane. W związku z tym zaproponowano odstąpienie od dopuszczania przez ministra właściwego do spraw oświaty podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach. W projekcie zdefiniowano na nowo materiał edukacyjny, odmiennie przeznaczony do kształcenia ogólnego i odmiennie przeznaczony do kształcenia zawodowego.

Organizacja i funkcjonowanie szkół niepublicznych

W projekcie nowelizacji ustawy określono, że w systemie oświaty mogą funkcjonować wyłącznie szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych. Projektowane rozwiązania nie dotyczą szkół artystycznych. W związku z powyższym określono wymagania, jakie musi spełnić szkoła niepubliczna.

Nowe rozwiązania z zakresu innych obszarów edukacji

 • Zapewnienie warunków umożliwiających realizację opieki stomatologicznej przez wskazanie podmiotów realizujących świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego.

Proponowane zmiany dotyczą poprawy funkcjonowania profilaktycznej opieki zdrowotnej i leczenia stomatologicznego w środowisku szkolnym. Aktualnie w przepisach prawa oświatowego określa się jedynie warunki dotyczące zapewnienia przez szkołę możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Planuje się, że przez wprowadzony obowiązek informacyjny nastąpi poprawa dostępności uczniów do świadczeń opieki stomatologicznej. Przekazanie informacji o świadczeniodawcach działających na danym obszarze powinno korzystnie wpłynąć na koordynację tej opieki oraz zwiększenie komunikacji pomiędzy podmiotami sprawującymi opiekę nad uczniami.

 • Obowiązek zapewnienia uczniom przez szkołę podstawową pomieszczeń umożliwiających bezpieczne spożycie posiłków podczas zajęć w szkole oraz jednego gorącego posiłku w trakcie dnia.

Obecnie w prawie oświatowym nie istnieje obowiązek prowadzenia stołówki szkolnej. Proponowane rozwiązania mają to zmienić. Zbilansowany i gorący posiłek jest istotny dla racjonalnego odżywiania uczniów. Ponadto, prawidłowe nawyki żywieniowe najczęściej kształtują się w młodym wieku. Jednym z elementów realizacji opiekuńczej i profilaktycznej funkcji szkoły podstawowej będzie obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Zapewnienie uczniom dostępu do gorących posiłków oraz planowany rządowy program „Stołówka szkolna” zachęci samorządy prowadzące szkoły podstawowe do odtworzenia stołówek i kuchni w szkołach. Jednocześnie rozwiązania te doprowadzą do stworzenia właściwych warunków spożywania posiłku w szkole i będą sprzyjać kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych oraz postaw prozdrowotnych wśród dzieci.

 • Przeciwdziałanie narkomanii w szkołach i placówkach przez rozszerzenie programu wychowawczo-profilaktycznego o coroczną diagnozę potrzeb rozwojowych uczniów.

Obecnie w prawie oświatowym nie ma przepisu wprowadzającego obowiązek przygotowania i realizacji działań profilaktycznych z zakresu profilaktyki narkomanii, w szczególności dotyczących nowych substancji psychoaktywnych, psychotropowych i środków zastępczych w szkołach oraz placówkach oświatowych. Dlatego też wprowadzono zmianę, która umożliwi faktyczne dostosowanie programu wychowawczo-profilaktycznego do potrzeb społeczności szkolnej, a w efekcie skuteczną realizację treści i działań o charakterze wychowawczo
i profilaktycznym. Dotyczy to również przeciwdziałania czynnikom ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Nauczyciel polonijny i szkoły polskie za granicą  

 • Możliwość awansu zawodowego dla nauczycieli polonijnych. Awans będą mogli uzyskać nauczyciele języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub w innych formach prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą. Przystąpienie do procedury awansu zawodowego jest dobrowolne.
 • Zmiana nazwy „szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej” na „szkoły polskie przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zmiana nazwy „szkolnych punktów konsultacyjnych” na „szkoły polskie” ma na celu oddanie faktycznej roli, jaką pełnią te jednostki w środowiskach polonijnych i będzie dotyczyła funkcjonujących obecnie 67 jednostek. Przepisy dotyczące zmiany nazwy „szkolnych punktów konsultacyjnych” na „szkoły polskie” wejdą w życie 1 września 2019 r.

Inne zmiany zaproponowane w ustawie mają charakter doprecyzowujący i porządkują dotychczasowe rozwiązania. Dotyczą one przede wszystkim procedury dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, przyznawania stypendiów, zasad opiniowania arkuszy organizacji szkoły przez zakładowe organizacje związkowe, przepisów dotyczących korzystania z wychowania przedszkolnego, kształcenia specjalnego, organizacji oświaty samorządowej, Systemu Informacji Oświatowej, ustawy – Karta Nauczyciela, finansowania zadań oświatowych, a także ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. We wrześniu projekt trafi pod obrady parlamentu.

Projekt ustawy dostępny jest pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313102/katalog/12518250#12518250

MEN ogłasza nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

MEN - aktualności - pon., 25/06/2018 - 15:27

Rusza nabór do trzeciej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur. Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca br.

Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia.

Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca br. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy  i przesłać go wraz z załącznikami do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej (decyduje data stempla pocztowego).

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • zaangażowanie w wolontariat,
 • zaangażowanie w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w młodzieżowych radach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwo w samorządzie szkolnym),
 • osiągane wyniki w nauce (w tym: uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub innych stypendiów, udział w olimpiadach i konkursach);
 • uzasadnienie własnej kandydatury, przygotowane przez kandydata.

Wyniki naboru będą opublikowana na stronie internetowej ministerstwa do końca września br.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 r. Składa się z 16 członków Rady (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków Rady. Do zadań Rady należy opiniowanie i przedstawianie propozycji dotyczących aktywności dzieci i młodzieży w dziedzinie oświaty i wychowania.

Więcej informacji na temat RDiM znajduje się w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym MEN – 22 34 74 140.

Zachęcamy do zgłaszania się!

Forum Wizja Rozwoju z udziałem minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - pon., 25/06/2018 - 06:18

Minister Anna Zalewska uczestniczyła w poniedziałek, 25 czerwca br. w Forum Wizja Rozwoju zorganizowanym w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. To pierwsza edycja wydarzenia, którego tematyka koncentruje się wokół kluczowych wyzwań stojących przed polską gospodarką. Jednym z ważnych zagadnień podejmowanych podczas wystąpień plenarnych i dyskusji panelowych było szkolnictwo zawodowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło wydarzenie Honorowym Patronatem.

Minister Anna Zalewska podczas swojego wystąpienia przedstawiła najważniejsze zmiany dotyczące kształcenia branżowego i technicznego. Wskazała na wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół oraz uwolnienie pensji nauczycieli specjalistów. Podkreśliła, że nowa nazwa „szkoła branżowa” ma zmienić postrzeganie szkolnictwa zawodowego w społeczeństwie i podkreślić związek szkoły z branżą.

– Jedno, co jest pewne to to, że stała jest zmiana w edukacji. W związku z tym trzeba tak przygotować kadry i szkołę, a także przepisy, żeby były jak najbardziej elastyczne i dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości – powiedziała minister edukacji. – Najpopularniejsze badania dotyczące gospodarki mówią, że za 4-5 lat pojawią się zupełnie nowe zawody. Po pokazuje, jakie wyzwania przed nami – dodała.

Minister Edukacji Narodowej przedstawiła także proponowane zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego. Wśród nich m.in. zwolnienie szkół z podatku od darowizn czy możliwość prowadzenia osobnego konta, na którym będą gromadzone środki zarobione przez szkołę. Minister Anna Zalewska podkreśliła, że dążymy do tego, aby w 2019 roku nie powstała żadna klasa w szkole branżowej i technikum bez podpisanej umowy z pracodawcą.

– Możemy zagwarantować, że zbudujemy elastyczny system, który będzie w odpowiedni sposób reagował na zmiany w gospodarce – podsumowała swoją wypowiedź szefowa MEN.

Forum Wizja Rozwoju to jedno z największych wydarzeń gospodarczych w północnej Polsce. Tematyka przedsięwzięcia koncentruje się wokół strategicznych wyzwań polskiej gospodarki, takich jak: elektromobilność, e-gospodarka, budownictwo, energetyka, automatyzacja, robotyzacja polskiego biznesu, szkolnictwo zawodowe oraz srebrna gospodarka.

W dwudniowej dyskusji w dniach 25 i 26 czerwca br. bierze udział ponad 500 prelegentów w 96 panelach dyskusyjnych. Są to: parlamentarzyści, samorządowcy, pracodawcy, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji państwowych.

W pierwszym dniu obrad uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, który objął wydarzenie honorowym patronatem, a także członkowie rządu, m.in.: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz oraz Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Jeleniej Górze z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

MEN - aktualności - pt., 22/06/2018 - 16:43

Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze.

Podczas uroczystości wiceminister Marzena Machałek wręczyła wyróżnienia najlepszym uczniom. Wszystkim pogratulowała sukcesów i wyników osiągniętych w nauce. Podkreśliła także, jak istotną rolę w XXI w. odgrywa kształcenie zawodowe.

Jednocześnie wiceminister podziękowała kadrze pedagogicznej za całoroczną pracę. Dodała, że to dzięki zaangażowaniu nauczycieli uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania oraz zdobywać nowe umiejętności.

Wiceminister edukacji życzyła całej społeczności szkolnej spokojnego, bezpiecznego i udanego odpoczynku.

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze to placówka o długich tradycjach kształcenia zawodowego. Szkoła posiada bogate zaplecze dydaktyczne, w tym pracownie do grafiki komputerowej i sale wyposażone w specjalistyczny sprzęt umożliwiający praktyczną naukę zawodu. Szkoła współpracuje z polskimi i zagranicznymi placówkami oświatowymi, a także firmami z regionu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Zakończenie roku szkolnego w Szczecinie z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - pt., 22/06/2018 - 16:38

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć uczestniczył w piątek, 22 czerwca br. w zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie.

Podczas zakończenia roku szkolnego podsumowano osiągnięcia i pogratulowano uczniom sukcesów w olimpiadach przedmiotowych i konkursach wojewódzkich, a także uzyskania stypendium Prezydenta Miasta Szczecina (10 osób).

Wiceminister Maciej Kopeć i przewodnicząca Rady Miasta Szczecin Stefania Biernat wręczyli wyróżnienia najlepszym uczniom szkoły.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Marii Kolbego powstało w 1992 roku. Mieści się w budynku dawnej willi Hoerdera, wzniesionej pod koniec XIX w. Szkoła kształci na wysokim poziomie, a uczniowie od wielu lat uzyskują wysokie wyniki w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 z udziałem minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - pt., 22/06/2018 - 16:35

Minister Edukacji Narodowej uczestniczyła dziś, 22 czerwca br. w ogólnopolskim zakończeniu roku szkolnego 2017/2018, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas uroczystości wręczyła wyróżnienia dla laureatów konkursów przedmiotowych i najlepszych uczniów.
– To dla mnie honor i zaszczyt, że mogę być w szkole, której historia sięga XV w. Mało jest takich szkół w Polsce, gdzie dekretami królewskimi podejmowano decyzje o budowie – powiedziała minister Anna Zalewska, dziękując społeczności szkolnej za zaproszenie na uroczystość. Podkreślając długą i piękną historię Szkoły w Ostrowi, przypomniała m.in. o wizycie prezydenta w XX-leciu międzywojennym.
Minister edukacji przekazała gratulacje wszystkim dzieciom, które dziś zakończyły zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, nie tylko tym wyróżnionym.
– Dla tych, również, którym czasami nie chciało się wstać do szkoły. Dla tych płaczących przed sprawdzianem. Dla tych, którzy nie zawsze zgadzali się z koleżanką lub kolegą. Dla tych, dla których trzeba było wyjść z porażki przy wsparciu nauczycieli i rodziców – powiedziała minister Anna Zalewska.
Minister edukacji podziękowała całej kadrze pedagogicznej i złożyła wszystkim nauczycielom wyrazy uznania za ich całoroczną pracę. Podkreśliła, że to oni budują klimat szkoły i należy mówić o nich z ogromnym szacunkiem, a także pamiętać podczas wakacji.
– Rodzice chcą z wami kształtować wychowanie dzieci, za które przecież sami są odpowiedzialni, a wy ich w tym wspieracie – zaznaczyła minister Anna Zalewska, wskazując na dobrą współpracę nauczycieli z rodzicami, której celem jest dobro dzieci.
Całej społeczności szkolnej minister przekazała życzenia bezpiecznych wakacji. Życzyła wielu przygód przeżywanych wspólnie z rodzicami, dziadkami i przyjaciółmi. Zachęciła także dzieci do czytania książek podczas letniego odpoczynku i ogłosiła związany z tym konkurs dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.
W uroczystości zakończenia roku szkolnego wzięli udział także: Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, parlamentarzyści i samorządowcy z regionu.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki jest najstarszą placówką oświatową w Ostrowi Mazowieckiej i całym powiecie ostrowskim. Uczy się w niej ponad 650 uczniów.

Po zakończeniu uroczystości w szkole minister Anna Zalewska zwiedziła plac budowy, na którym powstaje Muzeum-Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. Będzie się ono mieścić w wyremontowanym domu należącym do rodziny Ostrowskich, z której wywodziła się Maria, żona Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

 

Życzenia minister Anny Zalewskiej na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

MEN - aktualności - pt., 22/06/2018 - 12:03

Drodzy Uczniowie,

za Wami czas wytężonej pracy, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, które zaowocują w dorosłym życiu. Przed Wami upragnione wakacje. Niech ten czas będzie dobrą okazją do dalszego poznawania świata. Wykorzystajcie lato do podziwiania przyrody, uprawiania sportu i zwiedzania nowych, nieznanych miejsc. Zachęcam również do czytania książek. Pamiętajcie przede wszystkim o tym, żeby odpoczynek od szkoły był dla Was i Waszych bliskich bezpieczny. Życzę, aby każdy dzień wakacji był radosny i pozwolił na zebranie sił do dalszej nauki.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych to ważny dzień również dla Rodziców i Opiekunów. Serdecznie dziękuję za aktywne włączanie się w życie szkoły. Państwa pomoc i chęć działania stanowią nieocenioną wartość dla nauczycieli i dyrektorów. To niezwykle istotne, aby wspólnie dbać o dobrą szkołę.

Szkoła nie mogłaby istnieć bez kadry pedagogicznej. Dyrektorom, Nauczycielom pragnę podziękować za bycie blisko uczniów, ich rodziców i opiekunów. Wspomagają Państwo dzieci i młodzież w podejmowaniu decyzji, motywują do działania, aby były one jak najlepiej przygotowane do kolejnych etapów życia.

Dzięki Państwa poświęceniu uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności oraz zainteresowania, które będą procentowały w przyszłości.

Życzę udanych i bezpiecznych wakacji!

Z wyrazami sympatii

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Rok szkolny 2017/2018 – kolejny etap budowania Dobrej Szkoły

MEN - aktualności - czw., 21/06/2018 - 12:21

Prawie 5 mln uczniów i słuchaczy (4.975.034) z ponad 27 tys. szkół (27.245) dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozpocznie jutro wakacje.

W piątek, 22 czerwca kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało podsumowanie najważniejszych zmian w roku szkolnym 2017/2018.

We wrześniu 2017 r. uczniowie rozpoczęli naukę w przekształconych szkołach. Rok szkolny 2017/2018 był pierwszym, w którym zaczęła obowiązywać reforma edukacji.

1 września 2017 r. wszystkie szkoły w Polsce były przygotowane do funkcjonowania w nowym ustroju. Rodzice wiedzieli, w jakiej szkole będzie uczyło się ich dziecko. Wydawcy przygotowali podręczniki, nauczyciele zostali przeszkoleni z nowej podstawy programowej i otrzymali pakiety informacyjne. Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało wszystkie akty prawne niezbędne do funkcjonowania szkół w nowym systemie.

MEN zapewniło również adekwatne finansowanie zmian w oświacie, aby wesprzeć samorządy we wprowadzaniu zmian, dzięki którym poprawi się jakość kształcenia w polskich szkołach i dostosuje do zmieniającej się rzeczywistości.

Samorządy otrzymały środki na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,
a także pomieszczeń do nauki, remonty sanitariatów, zakup ławek, krzeseł oraz wyposażenie nowych szkół, usuwanie skutków zdarzeń losowych i dodatkowe zadania szkolne. To wsparcie będzie kontynuowane w tym roku, jak i w latach następnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej znalazło rozwiązanie, aby zapobiec zwolnieniom nauczycieli spowodowanym niżem demograficznym. Precyzyjne, rzetelne dane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) udowodniły, że zgodnie z przewidywaniami MEN i zapewnieniami reforma oświaty przyczyniła się do wzrostu liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach i etatów. Zwiększyła się również liczba przedszkoli i przedszkolaków – tak wynika z danych przekazanych przez dyrektorów do SIO. Oznacza to, że sprawdziły się pozytywne prognozy ministerstwa edukacji dotyczące wpływu reformy na zatrudnienie nauczycieli.

Najważniejsze zmiany w edukacji w roku szkolnym 2017/2018

Od 1 września 2017 r. zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego m.in. w przedszkolach, klasach: I, IV i VII szkoły podstawowej, w branżowej szkole I stopnia. Jednocześnie MEN zadbało o wsparcie nauczycieli we wdrożeniu nowej podstawy programowej. Zostały opracowane materiały metodyczne dla nauczycieli, materiały przeznaczone dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Zorganizowano konferencje dla nauczycieli konsultantów, a także szkolenia dla nauczycieli. W ramach przygotowania nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zorganizowały ponad 4,5 tys. szkoleń, w których uczestniczyło blisko 171 tys. nauczycieli.

Wydawnictwa przygotowały podręczniki do nowej podstawy programowej. Minister Edukacji Narodowej dopuścił do użytku szkolnego 317 podręczników. Do I etapu edukacyjnego – 57 (klasy I-III), zaś do II etapu – 260 (klasy IV-VIII).

Subwencja na 6-latka w przedszkolu. Od 2017 r. subwencją oświatową zostały objęte dzieci
6-letnie w przedszkolach (ich edukacja w przedszkolach publicznych jest bezpłatna). Gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję na każdego 6-latka w przedszkolu, w kwocie ok. 4,3 tys. zł średnio na dziecko. Rodzic opłaca jedynie wyżywienie. Łącznie samorządy otrzymały dodatkowo na ten cel subwencję w roku 2017 w kwocie 1,429 mld zł, a w 2018 w kwocie 1,612 mld zł.

Dotacja przedszkolna. Na realizację wychowania przedszkolnego samorządy otrzymują z budżetu państwa wsparcie w formie dotacji celowej, tzw. dotacji przedszkolnej. W ramach dotacji z budżetu państwa zostały przekazane środki w wysokości: w 2017 – 1,289 mld zł, w 2018 – 1,354 mld zł. Dotacja jest udzielana na dzieci w wieku 2,5-5 lat od 1 stycznia 2018 roku na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, a nie jak to było wcześniej wyłącznie gminy. Kwota na jedno dziecko w roku 2018 to 1370 zł.

Bezpłatny dostęp do podręczników. Bezpłatne książki, ćwiczenia, materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymają wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz w okresie przejściowym, w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019, uczniowie dotychczasowych gimnazjów. W 2018 r. z budżetu przeznaczyliśmy na ten cel 404 mln zł.

E-legitymacje. Zostało wydane nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w którym zostały określone wzory świadectw, dyplomów, legitymacji i arkuszy ocen. Legitymacje szkolne oraz legitymacje przedszkolne mogą być wydawane w postaci papierowej (jak dotychczas) lub e-legitymacji szkolnych czy e-legitymacji przedszkolnych. Możliwość wprowadzenia e-legitymacji to odpowiedź na oczekiwania zarówno uczniów, ich rodziców, jak i dyrektorów szkół oraz samorządów. Nowa e-legitymacja daje wiele możliwości. Na rewersie jej wzoru znalazło się pole umożliwiające nadruk – w procesie personalizacji karty – numeru układu elektronicznego oraz kodu kreskowego. Jednocześnie
na e-legitymacji możliwe będzie również kodowanie dodatkowych usług wynikających z działalności statutowej szkoły oraz ulg związanych z przejazdami środkami publicznego transportu. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej będzie decydował dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Wspieramy czytelnictwo. Rok szkolny 2017/2018 był drugim rokiem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach Priorytetu 3 programu do bibliotek szkolnych trafiło ponad 2 mln nowych książek. Szkoły podjęły też działania promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

Wsparcie dla samorządów. Zapewniliśmy samorządom adekwatne środki na wdrażanie reformy oświaty. W subwencji oświatowej na rok 2017 uwzględniliśmy dodatkowo 313 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek, modernizację toalet. Samorządy otrzymały w 2017 r. prawie 177 mln zł z rezerwy 0,4% na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, a także pomieszczeń do nauki, remonty sanitariatów, zakup ławek, krzeseł, wyposażenie nowych szkół, usuwanie skutków zdarzeń losowych i wzrost zadań szkolnych. Ponadto subwencję oświatową zwiększono w stosunku do roku 2016 o 413 mln zł. Wzrost ten pokrył waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.

Dodatkowe pieniądze z rezerwy 0,4%. Ministerstwo Edukacji Narodowej, wspólnie ze stroną samorządową reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, stworzyło dodatkowy mechanizm wsparcia finansowego samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej. Już w 2017 r. kryteria podziału rezerwy uwzględniały najważniejsze postulaty strony samorządowej.

Ustalone wspólnie z reprezentantami korporacji samorządowych kryteria podziału rezerwy zawierały najważniejsze postulaty samorządów związane ze wsparciem finansowym na dostosowanie szkół do reformy edukacji. Na finansowanie zadań związanych z przekształcaniem gimnazjów publicznych w szkoły podstawowe (doposażenie świetlic, remonty sanitariatów i doposażenie pomieszczeń do nauki w meble) przekazano w 2017 r. z 0,4% rezerwy ok. 53 mln zł.

Dodatkowe pieniądze w kolejnych latach. Kompleksowy program wsparcia finansowego samorządów związany z reformą systemu edukacji będzie kontynuowany. Kolejne środki w subwencji oświatowej, które mogą zostać wykorzystane na działania dostosowawcze,
tj. dokonanie niezbędnych zmian w zakresie dostosowania budynków i ich wyposażenia do potrzeb nowej struktury szkół, w tym również koszty administracyjne, zostały zaplanowane (w skali kraju). Wynoszą one kolejno: 2018 r. – 148 mln zł, 2019 r. – 243 mln zł, 2020 r. – 243 mln zł.
Subwencja oświatowa w ustawie budżetowej na 2018 r. jest wyższa
w porównaniu z rokiem poprzednim i wynosi 43 075 129 000 zł. Uwzględniono w niej m. in. podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5,35%.

Kryteria podziału rezerwy na rok 2018 zostały opracowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb samorządów w trakcie wdrażania reformy edukacji:

 • Realizowane będzie wsparcie dla gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe w roku bieżącym, ale także gimnazjów już przekształconych w roku poprzednim. Pomoc obejmuje wsparcie na doposażenie pomieszczeń świetlic, wyposażenie pomieszczeń do nauki w meble oraz dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci młodszych,
 • Pieniądze na pracownie przyrodnicze. Realizując postulat samorządowców i dyrektorów szkół, MEN utworzyło nowe kryterium podziału rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. Samorządy mogą już składać wnioski do MEN o przyznanie dofinansowania na zakup do szkół podstawowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). W tym roku planujemy przeznaczyć na ten cel ok. 80 mln zł z rezerwy 0,4%. Program dofinansowania wyposażenia pracowni przedmiotowych jest zaplanowany na 4 lata. W sumie przekażemy samorządom ok. 320 mln zł.

Rozszerzono także kryterium dotyczące dofinansowania doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach o nowe pomieszczenia do nauki uzyskane w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych. Wielu dyrektorów szkół podstawowych sygnalizowało nam, że w związku z utworzeniem klasy VII i VIII powstała potrzeba zaadaptowania kolejnych pomieszczeń do nauki w szkołach, które do tej pory były 6-letnie.

Ponadto poniższe zadania uwzględniane przy poddziale rezerwy w 2017 r. będą kontynuowane:

 1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
 2. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych,
 3. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów,
 4. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli,
 5. Dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach,
 6. Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych,
 7. Inne zadania o jednorazowym charakterze nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.

Realizacja wieloletnich postulatów zgłaszanych przez samorządy

Doprecyzowaliśmy oraz ujednoliciliśmy zasady udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym (wskazaliśmy m.in. sposób obliczania wysokości dotacji). Dzięki temu uszczelniliśmy system wydawania pieniędzy. Zmiany wprowadzone ustawą dotyczyły głównie: dotacji przedszkolnej, podręcznikowej, dotowania z budżetów samorządów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych.

Procedura otrzymywania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez samorządy została tak określona, aby każda szkoła miała możliwość zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych przed rozpoczęciem roku szkolnego. Podręczniki, finansowane z dotacji celowej budżetu państwa, są zamawiane u wydawców edukacyjnych bezpośrednio przez szkoły, a wpływ na termin ich dotarcia do szkół jest przede wszystkim uzależniony od działań podejmowanych przez dyrekcję danej szkoły oraz organ prowadzący.

Wspieramy małe szkoły. Zwiększyliśmy subwencję dla małych szkół od 2018 r. o 11 proc. Łącznie na małe szkoły na 2018 r. naliczono kwotę subwencji w wysokości 214 mln zł. Średnio na ucznia takiej szkoły daje to dodatkowe środki w wysokości 1 164 zł. Szkoła, w której na przykład kształci się 84 uczniów (w siedmioklasowej szkole podstawowej), z tego tytułu, że spełnia wymogi definicji małej szkoły, otrzymuje dodatkowe środki w wysokość prawie 100 tys. zł.

Modernizujemy i unowocześniamy System Informacji Oświatowej (SIO). Wprowadziliśmy ułatwienia dla podmiotów, które są zobowiązane do wprowadzania danych do systemu. Największym udogodnieniem dla użytkowników systemu, głównie dyrektorów szkół, jest nowa technologia zbierania danych za pomocą przeglądarki internetowej. W SIO udostępniliśmy Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), umożliwiający wyszukiwanie szkół i placówek, m.in. prowadzących kształcenie w zawodach na terenie całego kraju, jak i w wybranym regionie. Wyszukiwanie na portalu www.rspo.men.gov.pl odbywa się według różnych kryteriów,
np. według zawodów z możliwością lokalizacji wyszukanych szkół i placówek na mapie Polski.

Więcej etatów dla nauczycieli i wzrost wynagrodzenia

O 17 768 w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. W roku szkolnym 2016/2017 było 673 323 etatów, zaś w bieżącym roku szkolnym jest ich 691 000. Wzrosła również liczba nauczycieli, która obecnie wynosi 694 636, czyli o 10 139 więcej niż rok wcześniej.

W przedszkolach, szkołach i placówkach samorządowych liczba etatów nauczycieli wzrosła o 11 760 i wynosi obecnie 578 444. Liczba zatrudnionych nauczycieli wzrosła zarówno w przedszkolach, jak również w szkołach i placówkach. W przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018 liczba etatów nauczycieli wynosiła 84 324, tj. o 4 652 etatów więcej niż w ubiegłym roku. W szkołach i placówkach zatrudnienie nauczycieli wzrosło o 7 107 etatów i wynosi aktualnie 494 119.

Z danych z SIO wynika również, że o prawie 12 000 (11 976,8) wzrosła liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. Ogółem jest ich
595 201,7 – co oznacza wzrost o 2,1 proc. w porównaniu z rokiem szkolnym 2016/2017.

Zmieniliśmy przepisy dotyczące nauczycieli, m.in.: awans zawodowy  i ocenę pracy nauczycieli, czas pracy nauczycieli, urlop wypoczynkowy i urlop dla poratowania zdrowia, uprawnienia związane z rodzicielstwem, zmiany dotyczące zatrudnienia.

Nowy system oceniania pracy nauczyciela. Wprowadziliśmy nowy system oceniania pracy nauczyciela. Rozwiązania te pozwolą na transparentność i zobiektywizowanie tych ocen. System ten będzie narzędziem pomocnym dla dyrektora szkoły przy ocenianiu pracy nauczyciela, w szczególności w związku z wprowadzeniem nowego dodatku dla nauczycieli dyplomowanych legitymujących się najwyższą oceną pracy. Kryteria oceny pracy ujęte w przepisach rozporządzenia, jak i ustawy Karta Nauczyciela odnoszą się do ustawowych obowiązków kadry pedagogicznej,
a także dyrektora szkoły oraz uwzględniają etap rozwoju zawodowego nauczyciela podlegającego ocenie.

500+dla nauczyciela – dodatek za wyróżniającą się pracę. Od 1 września 2020 r. będzie nowy dodatek dla nauczycieli za wyróżniającą pracę. Docelowo od września 2022 r. wyniesie on ok. 500 zł. Grupą uprawnioną do otrzymania dodatku będą nauczyciele dyplomowani legitymujący się najwyższą oceną pracy (oceną wyróżniającą). Szacujemy, że koszty tego dodatku wyniosą w 2020 r. (za 4 miesiące) ok. 44 mln zł, w 2021 r. – 175 mln, a docelowo rocznie ok. 600–700 mln zł. Finansowanie tego dodatku będzie w ramach środków uwolnionych w związku ze zmianami w systemie awansu zawodowego – wydłużeniem podstawowej ścieżki awansu z 10 do 15 lat i tym samym spowolnieniem tempa wydatkowania środków na zwiększenie wynagrodzenia dla nauczycieli uzyskujących kolejny stopień awansu.

Koszty dodatku za wyróżniającą pracę zostały oszacowane na podstawie wysokości dodatku obowiązującego w danym roku oraz prognozowanej liczby etatów nauczycieli dyplomowanych, którzy otrzymają dodatek w kolejnych latach (przy założeniu, że dodatek ten w związku z warunkiem jego uzyskania otrzyma 1/3 liczby etatów nauczycieli dyplomowanych).

Stabilne pensum nauczycieli specjalistów. Określiliśmy ustawowo tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla: nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nie może on przekroczyć 22 godzin. Dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wynosi 20 godzin.

Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli. Priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, premiowanie wysokiej jakości pracy nauczycieli, a także zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania zadań. Zgodnie z zapowiedziami począwszy od 1 kwietnia br. rozpoczęło się wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8 proc. w ciągu trzech lat, co jest porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 15,9 proc. Kolejne podwyżki zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Przypominamy, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat zagwarantowaliśmy waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i zapewniliśmy
ich finansowanie w kwocie 418 mln zł.

W związku z podwyższeniem pensji nauczycieli od kwietnia 2018 r. w budżecie państwa pojawiły się dodatkowe środki w wysokości ok. 1,2 mld zł. Ponadto w tym roku do puli finansów przeznaczonych na wynagrodzenia zostały przesunięte środki zabezpieczane dotychczas w budżecie na dodatek mieszkaniowy dla uprawnionych nauczycieli w kwocie ok. 126 mln zł. W związku z tą zmianą kwota bazowa dla nauczycieli wzrosła w 2018 r. o dodatkowe 0,35 proc. Spowodowało to, że od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły łącznie o 5,35 proc. Oznacza to, że średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększyło się: od 147 zł
dla nauczyciela stażysty, do 271 zł dla nauczyciela dyplomowanego.

Dobry zawód, czyli zmieniamy szkolnictwo zawodowe

Odbudowa kształcenia zawodowego jest jednym z kluczowych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, sprzyjających kreowaniu klimatu inwestycyjnego w regionie, wzmocnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zapewnieniu nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki. Warunkiem rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego jest ścisła współpraca ministerstw, szkół, samorządów oraz pracodawców, którzy muszą być obecni na każdym etapie procesu kształcenia zawodowego, a także egzaminowania.

Zmiana ma przede wszystkim charakter jakościowy i jest związana z większym zaangażowaniem pracodawców w proces kształcenia zawodowego. Uczniowie szkół branżowych i technicznych będą mieli kształcenie praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy – w konkretnym zakładzie pracy, u konkretnego pracodawcy. Przyczyni się to do poprawy jakości kształcenia i wizerunku szkolnictwa zawodowego. Uczeń kończący szkołę branżową czy technikum będzie solidnie przygotowany do pracy w konkretnym zawodzie.

Od 1 września 2017 r. szkołę zawodową zastąpiła 3-letnia szkoła branżowa. Po jej ukończeniu uczeń może kontynuować naukę w branżowej 2-letniej szkole II stopnia. Od 1 września 2020 r. rozpocznie działalność branżowa szkoła II stopnia. Jej ukończenie pozwoli uzyskać wykształcenie średnie branżowe, dyplom technika po zdanym egzaminie z drugiej kwalifikacji oraz świadectwo dojrzałości. Po zdaniu egzaminu maturalnego będzie można kontynuować naukę na studiach.

Od 1 września 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, które określa 213 zawodów szkolnictwa zawodowego. Do oferty szkół wprowadzonych zostało 8 nowych zawodów (np. magazynier-logistyk czy technik robót wykończeniowych w budownictwie), zmodyfikowano 52 zawody, a prace nad modyfikacją kolejnych ponad 140 zawodów są kontynuowane we współpracy z pracodawcami. Poszerzona została również oferta kształcenia w tzw. zawodach pomocniczych, skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, o nowe zawody: pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy ślusarza, pracownik pomocniczy stolarza, asystent fryzjera. Od 1 września 2018 r. szkoły będą mogły prowadzić kształcenie w nowym zawodzie: monter stolarki budowlanej.

Wprowadziliśmy obowiązkowe doradztwo zawodowe już od 7 klasy szkoły podstawowej. Przygotowujemy kadrę doradców do wdrażania tych zmian.

Kładziemy nacisk na naukę praktyczną zawodu. W branżowej szkole I stopnia na kształcenie zawodowe praktyczne należy przeznaczyć nie mniej niż 60 proc. godzin kształcenia zawodowego. W 5-letnim technikum (od roku szkolnego 2019/2020), szkole policealnej i branżowej szkole II stopnia (od roku szkolnego 2020/2021), kształcenie zawodowe praktyczne ma objąć nie mniej niż 50 proc. godzin kształcenia zawodowego. Rozwiązanie to umożliwia przeznaczenie większej niż dotychczas liczby godzin na kształcenie zawodowe praktyczne, biorąc pod uwagę m.in. specyfikę danego zawodu oraz potrzeby pracodawców.

Spotkania z przedstawicielami branż. W ramach cyklu seminariów konsultowaliśmy z przedstawicielami pracodawców planowane dalsze zmiany w kształceniu zawodowym. Podczas tych spotkań diagnozowaliśmy potrzeby poszczególnych branż. Dyskutowaliśmy również na temat takich problemów, jak m.in. bariery, które uniemożliwiają prowadzenie kształcenia praktycznego uczniów szkół branżowych oraz w znacznym stopniu utrudniają kształcenie praktyczne uczniów szkół technicznych. Zebrane opinie są wykorzystywane w pracach nad nowymi podstawami programowymi kształcenia w zawodach w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”, realizowanego jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Planowany termin wejścia w życie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach to 1 września 2019 r.

Powołaliśmy Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych, której celem jest udział w tworzeniu oraz opiniowaniu rozwiązań organizacyjno-prawnych, ukierunkowanych na dostosowanie szkolnictwa branżowego i technicznego do potrzeb polskiej gospodarki, a także wyzwań współczesnego rynku pracy, w szczególności poprzez aktywną współpracę z pracodawcami.

W każdym województwie Kuratorzy Oświaty powołali Koordynatorów ds. kształcenia zawodowego, którzy zajmują się m.in. wspieraniem szkół w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami oraz pracodawców ze szkołami, a także promocją działań związanych z rozwojem doradztwa zawodowego w systemie oświaty.

Edukacja włączająca – priorytet MEN

Dbamy o uczniów z niepełnosprawnościami. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma mieć wsparcie w szkole, które będzie dostosowane do jego potrzeb.

Od 1 września 2017 r. w życie weszły nowe przepisy, które dają szereg możliwych, elastycznych rozwiązań w zakresie indywidualizacji procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki tym rozwiązaniom każde dziecko, każdy uczeń ma zapewnione wszechstronne wsparcie w szkole.

 • Uczniowie z niepełnosprawnością, w przypadku takiej potrzeby, w ramach indywidualnego program edukacyjno-terapeutycznego (IPET) mogą realizować wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, nie ma potrzeby posiadania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.
 • Uczniowie, którzy mają z różnych powodów problemy szkolne, a nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • W ramach zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, poszerzono zakres oddziaływań wobec dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Do 2021 przeznaczymy na ten cel ok. 300 mln zł.

  Podstawy programowe dostosowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami

 • Od 1 września br. w szkołach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz w szkołach przysposabiających do pracy realizowane są nowe podstawy programowe.
 • Przygotowano „Podstawę programową kształcenia ogólnego z komentarzem” zawierającą dostosowania do możliwości psychofizycznych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności – dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nauczyciele mają dostęp do takich materiałów po raz pierwszy.

  Zapewniliśmy dostosowane podręczniki do klasy I, IV i VII dla uczniów niewidomych i słabowidzących. Dostosowaliśmy podręczniki, materiały edukacyjne w postaci zeszytów piktogramów wykorzystujących symbole PCS, materiały edukacyjne w formie multimedialnej zawierającej tłumaczenia na polski język migowy (PJM) dla uczniów klasy I, mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, a także afazją. Dodatkowo powstały książki pomocnicze zawierające zasady i dobre praktyki dotyczące korzystania z zaadaptowanych materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych.

  Uruchomiliśmy  portal  internetowy  z  materiałami edukacyjnymi w wersji multimedialnej, które zawierają dostosowania tekstowe i graficzne (symbole PCS). Udostępniliśmy również nagrania video w polskim języku migowym (PJM) dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się uczęszczających do klasy IV i VII.Przygotowane zostały  materiały ćwiczeniowe w postaci kart pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

  Został opracowany również podręcznik do nauki polskiego języka migowego
  , będący odpowiedzią na postulaty środowisk związanych z uczniami niesłyszącymi.  Zakup podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami, jest i będzie wspierany w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”, na który w budżecie MEN zarezerwowana jest kwota w tym roku 18 mln zł.Zobowiązaliśmy samorządy do tego, aby w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczały środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na ten rok.W subwencji przeznaczamy kwotę ok. 7 mld zł na realizację kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. MEN pracuje nad usprawnieniem systemu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ministerstwo podjęło prace nad opracowaniem nowego modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ich celem jest podniesienie skuteczności kształcenia oraz  poprawa jakości edukacji włączającej. Planowane jest przejście z modelu medycznego na model biopsychospołeczny i wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Przedstawiciele MEN pracują w międzyresortowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności nad ujednoliceniem orzekania, w tym do celów edukacyjnych.

  ORE realizuje projekty unijne, w ramach  których powstają narzędzia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół. Dodatkowo prowadzone są szkolenia dla pracowników poradni
  i nauczycieli z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  oraz trwa pilotaż nowych rozwiązań.

Wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wsparcie w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych w zakresie działań mających na celu opracowanie strategii wdrażania edukacji włączającej w codzienną praktykę szkół. Wniosek został zaakceptowany przez KE do realizacji w 2018 roku. Komisja wskazała jako realizatora wsparcia Europejską Agencję ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, z którą współpraca MEN układa się bardzo dobrze.

W zakresie programu „Dostępność +” MEN wprowadziło swój komponent – 200 dostępnych szkół i przedszkoli. Działania w ramach tego programu obejmują m.in. zapewnienie wyposażenia dostosowanego do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, transportu do szkoły, podręczników i materiałów edukacyjnych, jak również sposobu organizacji pracy przedszkola i szkoły uwzględniającej zróżnicowane potrzeby uczniów oraz ich rodzin. Wskazane są również kompetencje kadry zarządzającej, nauczycieli, rodziców. Działania obejmują również pilotaż rozwiązań w zakresie działalności Centrum Wsparcia Edukacji Włączającej z wykorzystaniem potencjału placówek specjalnych w celu wsparcia procesu edukacji włączającej.

Zajęcia indywidualne. Wszystkie dzieci, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mają możliwość realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szkole. Od 1 września 2017 r. uczniowie z niepełnosprawnościami mogą mieć zajęcia organizowane z klasą, a także indywidualnie lub w małej grupie. Potrzebę organizacji zajęć indywidualnych lub zajęć w małej grupie określa zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem w szkole. Zespół ten opracowuje dla ucznia indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny(IPET). Rodzice uczniów włączeni są w pracę zespołu.

Nowe technologie w szkołach

Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji wprowadzamy do wszystkich szkół szerokopasmowy internet, tworząc Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE). Jedynie
ok. 23 proc. szkół znajduje się w zasięgu nowoczesnej sieci z dostępem do internetu, umożliwiającej świadczenie usług o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Szacujemy, że do 2020 r. zostanie podłączonych do internetu około 19,5 tys. szkół w Polsce. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele zyskają możliwości korzystania w pełni z nowoczesnych form edukacji cyfrowej. Pierwsze szkoły zostaną podłączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej już w czerwcu br. Operator NASK opublikował pierwszą listę lokalizacji szkół z 5 województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, lubuskiego oraz mazowieckiego.

„Aktywna Tablica” – wprowadziliśmy rządowy program, dzięki któremu w ciągu najbliższych 3 lat (2017-2019) wyposażymy szkoły w urządzenia multimedialne zastępujące tradycyjne tablice w klasach lekcyjnych. Zapewnimy szkołom niezbędną infrastrukturę w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Na program przewidziano łączną kwotę 224 mln zł. W 2017 roku 7 117 szkół zawnioskowało o udział w programie „Aktywna tablica”, z czego wsparcie otrzymało
5 633 szkół.

Ponadto pomoc finansowa trafiła do 19 szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, 13 szkół za granicą prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i 5 szkół prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości. Łącznie dofinansowanie przyznano 5 670 szkołom na kwotę blisko 78 mln zł. W 2018 r. pozytywnie rozpatrzono 3690 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w wysokości ponad 52 mln złotych.

Laboratoria przedmiotowe dla szkół podstawowych – przeznaczyliśmy środki dla samorządów na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni/laboratoriów przedmiotowych. Dofinansowujemy zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). W tym roku to 80 mln zł, w sumie przez 4 lata będzie to kwota 320 mln zł. Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły. Ponadto Centrum Nauki Kopernik (CNK) na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowało propozycję nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Projekt jest realizowany we współpracy z finansującą go Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Modułowe Pracownie Przyrody są przykładem rozwiązania, z którego samorządy mogą skorzystać, ale nie muszą. To dobrowolna propozycja.

 Wzmacniamy polską oświatę za granicą

Odpowiadamy na apel Polonii. Wprowadzamy możliwość przystąpienia do awansu zawodowego nauczycieli polonijnych uczących języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim w szkołach organizacji polonijnych i w szkołach działających w systemach oświaty innych państw. Szczegółowe rozwiązania prawne będą określone w ustawie, której projekt zostanie skierowany do konsultacji publicznych jeszcze w czerwcu br.

Szkolne Punkty Konsultacyjne otrzymają nazwę „Szkoła Polska”, co przywróci ich faktyczną rangę. Rozwijamy sieć partnerstwa szkół tych w Polsce, jak i za granicą. Realizowany jest dwuletni projekt konkursowy „Rodzina polonijna”. Jego cel to wsparcie integracji dzieci i młodzieży mieszkających poza Polską, a także tych w kraju, dzięki realizowaniu przez szkoły wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych. Motywem przewodnim projektu jest upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach „Rodziny polonijnej” są organizowane wystawy, konkursy, gry, festiwale, wizyty w szkołach partnerskich i inne przedsięwzięcia, które pozwalają na doskonalenie znajomości języka polskiego, wiedzy o Polsce i Polakach
za granicą czy poznawanie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. W ramach konkursu MEN rozdysponowuje rocznie 1,5 mln zł. Obecnie jest realizowana pierwsza edycja konkursu. Na realizacje zadania w latach 2017-2018 dofinansowanie dostało 14 podmiotów, które wspierają przedsięwzięcia edukacyjne realizowane przez 48 par szkół z Polski i 14 krajów świata (Belgia, Białoruś, Czechy, Gruzja, Irlandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone, Szkocja, Węgry, Włochy). W projekcie uczestniczy ponad 2 tys. uczniów i ich nauczycieli. W maju rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadania w latach 2018-2019. Dotację otrzymało 12 podmiotów.

 Przygotowaliśmy pakiety edukacyjne do szkół polskich za granicą. Każda szkoła polska działająca przy placówkach dyplomatycznych, jak i społeczna – prowadzona przez polskie parafie czy stowarzyszenia rodziców – oraz ta, działająca w systemach oświaty innych państw, otrzymała pakiet edukacyjny. Zawiera on polskie godło, flagę, mapę, książkę i grę.

Świętujemy rocznicę odzyskania niepodległości

We wrześniu 2017 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. W związku z tym zachęcaliśmy i wciąż zachęcamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, aby aktywnie włączyli się we wspólne świętowanie 100-lecia polskiej niepodległości. Na stronie internetowej MEN powstała specjalna zakładka „Niepodległa” poświęcona inicjatywom rocznicowym w obszarze edukacji.

W ramach programu wieloletniego pn. Niepodległa na lata 2017-2021 Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże środki finansowe w wysokości 6,9 mln zł na różnorodne działania związane z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wsparcie dotyczyć będzie szkół, placówek oraz szkolnych punktów konsultacyjnych,
m.in. w zakresie m.in. przygotowania materiałów edukacyjnych, wycieczek, wystaw, konkursów, gier czy aplikacji mobilnej. Pieniądze będą przekazywane do końca 2020 r.

Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” to dofinansowanie szkół i placówek w celu organizacji obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzięki konkursowi szkoły i placówki edukacyjne mogą uzyskać od 3 do 10 tys. zł. Pieniądze mają być przeznaczone na: organizację wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i zorganizowanie wycieczki patriotycznej związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi. Dodatkowo projekty mogą uwzględniać inne działania w zakresie edukacji patriotycznej, w szczególności: koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne czy spotkania
ze świadkami historii.

Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, m.in.: wolności, godności, solidarności, prawach człowieka, a także wzmacniania poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 1 września 2018 r., a pierwsze zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbędą się 3 września. Zimowa przerwa nastąpi w terminie 23-31 grudnia br., zaś ferie zimowe potrwają od 14 stycznia do 24 lutego. Datę przyszłorocznego zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalono na 21 czerwca 2019 r. Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 dostępny jest na stronie internetowej MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapowiedź udziału minister Anny Zalewskiej w uroczystym zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Ostrowi Mazowieckiej

MEN - aktualności - czw., 21/06/2018 - 12:06

W piątek, 22 czerwca br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w uroczystości zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Partyzantów 39, Ostrów Mazowiecka, hala MOSiR przynależąca do budynku szkoły).

W tym samym dniu szefowa MEN odwiedzi również plac budowy Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (ul. Warszawska 4).

 Uwaga media:

 • Udział przedstawicieli mediów na zasadzie foto opp w całości spotkania.
 • Planowane wystąpienie minister Anny Zalewskiej podczas wszystkich punktów wizyty w województwie mazowieckim.

Harmonogram

11.00-12.15 Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

 • Wystąpienie dyrektor szkoły Doroty Ziemczyk
 • Wystąpienie burmistrza Ostrowi Mazowieckiej Jerzego Bauera
 • Wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej
 • Wystąpienie Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego
 • I część artystyczna
 • Wręczenie świadectw najlepszym uczniom klas III szkoły podstawowej – z udziałem Ministra Edukacji Narodowej
 • II część artystyczna
 • Wręczenie świadectwa z wyróżnieniem dla absolwentów – z udziałem Ministra Edukacji Narodowej
 • III część artystyczna

12.30 Muzeum – Dom Rodziny Pileckich – zwiedzanie placu budowy domu Pileckich z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN
tel. 783 920 628, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Uwaga media. Zapowiedź konferencji prasowej z udziałem Minister Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - śr., 20/06/2018 - 15:27

W czwartek, 21 czerwca br. o godz. 10:30 w gmachu MEN (al. Szucha 25, sala 305) odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Temat konferencji: podsumowanie roku szkolnego 2017/2018.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Kontakt prasowy:

Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN,
tel. 783920628, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne – informacja MEN

MEN - aktualności - śr., 20/06/2018 - 13:56

Przypominamy, że wstrzymywanie wydawania uczniom i absolwentom świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej opłaty na radę rodziców czy braku przedłożenia przez absolwenta tzw. obiegówki, są niezgodne z prawem.

Zgodnie z przepisami, uczeń szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych lub szkoły ponadgimnazjalnej, po ukończeniu nauki w danej klasie, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne. Po ukończeniu danej szkoły – świadectwo ukończenia szkoły. Świadectwa szkolne wydawane są nieodpłatnie. Zatem szkoła nie ma prawa uzależniać wydania świadectwa od uiszczenia opłaty.

Kwestie dotyczące wydawania świadectw reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 939).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Gala konkursu „Być jak Ignacy. Rozpalamy płomień wiedzy” z udziałem Minister Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - wt., 19/06/2018 - 15:52

19 czerwca br., Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w podsumowaniu drugiej edycji konkursu Fundacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego w Warszawie.
– Konstruując podstawy programowe, zmieniając szkolnictwo techniczne i branżowe, zachęcamy wszystkie spółki i przedsiębiorców do tego, żeby wprost angażowali się w życie szkół. Zarówno finansowo, logistycznie, jak i poprzez różnego rodzaju inicjatywy takie jak ta zorganizowana przez Fundację PGNiG. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu i zaangażowania szkół – mówiła podczas uroczystego podsumowania Anna Zalewska.
„Być jak Ignacy. Rozpalamy płomień wiedzy” to program edukacyjny połączony z konkursem dla szkół podstawowych, które mogą ubiegać się o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego i atrakcyjne nagrody. Program edukacyjny jest realizowany przez Fundację PGNiG i objęty Patronatem Honorowym Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.19
Do programu zgłosiło się 640 z szkół i ponad 10 tys. zaangażowanych uczniów. W ramach projektu uczniowie wraz z nauczycielami założyli koła naukowe, gdzie poszerzali wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, korzystając z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych przygotowanych specjalnie na potrzeby programu.
Główna nagroda, tytuł Szkoły Roku trafił w tym roku do Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej. Uczniowie wraz z nauczycielem zorganizowali 10 marca br. Festyn Naukowy. W zajęciach, warsztatach i pokazach – prowadzonych przez przeszło 100 osób – wzięło udział około 1,2 tys. pasjonatów nauki. W realizację programu zostali włączeni także rodzice oraz władze lokalne, a dzięki staraniom uczniów Rada Miejska Środy Wielkopolskiej nadała rondu znajdującemu się przy szkole imię Ignacego Łukasiewicza.
Wśród laureatów konkursu „Być jak Ignacy. Rozpalamy płomień wiedzy” znalazło się w sumie 16 szkół z całej Polski, przyznane zostały też cztery specjalne wyróżnienia. Nagrody trafiły do placówek, których uczniowie przeprowadzili najciekawsze działania związane z promocją nauki i postaciami Ignacego Łukasiewicza oraz czterech bohaterów II edycji: Mikołaja Kopernika, Marii Skłodowskiej-Curie, Kazimierza Prószyńskiego i Stefana Drzewieckiego. Szkoły otrzymały nagrody pieniężne, które zostaną przeznaczone na wybrany przez uczniów cel, na przykład zakup sprzętu komputerowego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

MEN - aktualności - pon., 18/06/2018 - 15:53

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28

 

Wręczenie nagród laureatom konkursów przedmiotowych z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - sob., 16/06/2018 - 15:32

W piątek, 15 czerwca br. Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć wziął udział w uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursów przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Ceremonia odbyła się w Koszalinie. Łącznie wyróżnienia odebrało 183 uczniów z powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego, szczecineckiego, białogardzkiego, drawskiego i  miasta Koszalina.

Uczniowie ze szkół podstawowych odebrali wyróżnienia z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz niemieckiego. Gimnazjaliści zostali uhonorowani aż w 10 przedmiotach, najwięcej z nich zdobyło wyróżnienie z języka angielskiego.

Podczas piątkowej ceremonii wręczono także nagrody laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” oraz Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny 2018”.Pełną listę nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” można znaleźć na stronie: http://www.losyzolnierza.pl/losyzolnierza/index.php?option=com_content&view=article&id=47:wyniki-zawod%C3%B3w-fina%C5%82owych-2&catid=8&Itemid=101 .

W uroczystości uczestniczyli także: Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Robert Stępień oraz Wiceprezydent Miasta Koszalina Przemysław Krzyżanowski.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom i życzymy kolejnych sukcesów!

Zdjęcia: Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Bezpieczne wakacje – list Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół

MEN - aktualności - pt., 15/06/2018 - 10:52

Zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach – napisała dziś w liście do dyrektorów szkół i placówek oświatowych Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Minister Anna Zalewska poprosiła dyrektorów szkół, aby w ostatnich dniach zajęć dydaktycznych zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na kolonie, obozy, biwaki, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania. – Apeluję również o omówienie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podstawowych zasad bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia – napisała w liście szefowa MEN.

Minister Edukacji Narodowej przypomniała również, że MEN przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

Przypominamy, że na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2018 r.

MEN - aktualności - pt., 15/06/2018 - 10:13

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dziś wstępne informacje o wynikach tegorocznego egzaminu gimnazjalnego.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzony był od 18 do 20 kwietnia 2018 r. i przystąpiło do niego około 344 000 spośród około 351 000 uczniów III klas gimnazjum (ok. 98%).

Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu gimnazjaliści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu dziewięciu przedmiotów egzaminacyjnych − określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego.

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 4, 5 i 6 czerwca 2018 r.

Egzamin składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Większości gimnazjalistów nie przysporzyło również problemów zadanie z historii sprawdzające umiejętność analizy i interpretacji źródła kartograficznego. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania i interpretowania informacji przedstawionych za pomocą wykresów funkcji, a z biologii − umiejętnością posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu genetyki. Gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, rosyjskiego, francuskiego oraz hiszpańskiego na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań z zakresu rozumienia ze słuchu. Dla zdających język włoski najłatwiejsze okazały się zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, a dla uczniów przystępujących do egzaminu z języka niemieckiego – zadania sprawdzające znajomość środków językowych. Na poziomie rozszerzonym uczniowie przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu. W przypadku języka francuskiego zdający uzyskali najwyższe wyniki za zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. W części humanistycznej z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej, a z historii zadanie dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie na dowodzenie, które wymagało znajomości pojęcia mediany, a także samodzielnej analizy problemu i przedstawienia argumentacji matematycznej, natomiast z geografii – zadanie dotyczące związku głównych cech klimatu Polski z czynnikami je kształtującymi. W trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym uczniom przystępującym do egzaminu z języka angielskiego, rosyjskiego oraz włoskiego największą trudność sprawiły zadania sprawdzające znajomość środków językowych. W przypadku egzaminu z języka francuskiego i hiszpańskiego na poziomie podstawowym najtrudniejsze dla gimnazjalistów okazały się zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych. Uczniom zdającym język niemiecki najwięcej trudności przysporzyły zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych. Na poziomie rozszerzonym prawie we wszystkich językach obcych nowożytnych największą trudność sprawiło gimnazjalistom rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych. Wyjątkiem był język rosyjski, w którym najtrudniejsze okazało się zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 27 sierpnia br.

Informacja dotycząca słabszych stron uczniów bez wątpienia będzie dla nauczycieli cenną wskazówką na temat zagadnień, którym należy poświęcić więcej uwagi w pracy z kolejnym rocznikiem gimnazjalistów, ale również z przyszłymi uczniami ostatnich klas ośmioletniej szkoły podstawowej. Może temu służyć analiza wyników poszczególnych zadań dokonywana przez zespoły nauczycielskie danej grupy przedmiotów w każdej szkole.

E-ocenianie egzaminu gimnazjalnego z zakresu matematyki

Rozwiązania zadań otwartych z egzaminu gimnazjalnego z matematyki zostały ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie). Egzaminatorzy, korzystając ze skanów prac uczniów i ze specjalnego oprogramowania (scorisAssessor), ocenili na ekranach komputerów poprawność rozwiązań niemal miliona zadań. W sesji e-oceniania wzięło udział 1305 egzaminatorów. Przed przystąpieniem do oceniania prac każdy egzaminator uczestniczył w szkoleniu dotyczącym zasad oceniania zadań. Praca egzaminatorów była na bieżąco monitorowana przez przewodniczących zespołów egzaminatorów oraz koordynatorów oceniania poszczególnych zadań.

Więcej informacji o wstępnych wynikach egzaminu gimnazjalnego opublikowane są na stronie internetowej CKE.

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Ponadgimnazjalne