Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Ponadgimnazjalne

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – Technik masażysta

MEN - aktualności - czw., 05/07/2018 - 13:16

Kwalifikacja Z.1

Egzaminatorzy:

 1. Agnieszka Lena Podgórska – Zdyba
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Informacje wstępne o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.

MEN - aktualności - wt., 03/07/2018 - 10:26

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło 247 840 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

 

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2018 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:
1. w części ustnej z (a) języka polskiego oraz (b) wybranego języka obcego nowożytnego
2. w części pisemnej z (c) języka polskiego, (d) matematyki oraz (e) wybranego języka obcego nowożytnego.

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z nauczanego języka, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej.

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Do egzaminu maturalnego w maju 2018 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w maju 2018 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 11 września 2018 r.

Więcej informacji na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Trzecie posiedzenie Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście

MEN - aktualności - pon., 02/07/2018 - 14:30

W poniedziałek, 2 lipca br. odbyło się trzecie posiedzenie Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście. Obradom przewodniczył Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć, Pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich.

Posiedzenie Rady zdominowała dyskusja na temat projektu edukacyjnego „Obywatele polscy w KL Auschwitz”, przygotowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Fundacją Wiara i Prawda. Przedsięwzięcie to wypełnia istotną niszę informacyjno-edukacyjną i odpowiada na potrzebę mówienia o polskich ofiarach Auschwitz.

Projekt jest skierowany do nauczycieli i uczniów szkół w Polsce. Składa się z filmu oraz materiałów dydaktycznych, które tworzą odpowiedni kontekst merytoryczny dla materiału audiowizualnego i pomagają zrozumieć prezentowane w nim treści. W ramach przedsięwzięcia zostaną także przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli.

Podczas posiedzenia członkowie Rady zapoznali się z filmem „Obywatele polscy w KL Auschwitz” i przedstawili swoje uwagi na jego temat. Podsumowując dyskusję w tym zakresie, wiceminister Maciej Kopeć podkreślił, że film i pakiet edukacyjny są materiałami pomocniczymi, które stanowią uzupełnienie podstawy programowej i mogą być wykorzystywane w różnorodny sposób w dydaktyce szkolnej.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Członkowie Rady rozmawiali także o podstawie programowej do szkoły branżowej, przedstawiając postulat zawarcia w nowym dokumencie treści dotyczących różnych postaw Polaków wobec zagłady Żydów.

Kończąc posiedzenie, wiceminister edukacji podziękował za merytoryczną i wartościową dyskusję. Zaznaczył, że uwagi zgłaszane podczas rozmowy wskazują, jakie aspekty edukacji o Holokauście są istotne i wymagają pogłębionej analizy. Zasygnalizował ponadto, że materiałem do dalszych prac Rady mogą być zapisy wspólnej deklaracji premierów Polski i Izraela.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Wizyta minister Anny Zalewskiej w Krzyżowej

MEN - aktualności - pon., 02/07/2018 - 14:21

W poniedziałek, 2 lipca br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się z polsko-niemiecko-czeską grupą młodzieży, która uczestniczy w projekcie “Peace begins with me”. Spotkanie odbyło się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa”.

Celem projektu jest integracja oraz edukacyjna historyczna. Młodzież z Polski, Czech i Niemiec (w wieku od 13 do 18 lat) w ramach programu uczestniczy w warsztatach tanecznych, cyrkowych i plastycznych.

Podczas spotkania minister Anna Zalewska mogła poznać sposób pracy w międzynarodowej grupie młodzieży oraz zobaczyć, jak młodzież poznaje się i przyswaja język oraz kulturę kolegów z innego kraju.

Minister edukacji rozmawiała także z Ulrike Knotz, Konsul Generalną Niemiec we Wrocławiu, Ewą Nocoń, dyrektor zarządzającą Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) oraz członkami zarządu Rady Fundacji PNWM.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela.

MEN - aktualności - pt., 29/06/2018 - 14:41

 

Zgodnie z zapowiedziami zamieszczamy propozycję materiału wyjściowego do przygotowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli, do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów.

 

Materiał przedstawia propozycję:

 • konstrukcji regulaminu,
 • przykładowych wskaźników, które w przypadku ich wykorzystania należy dostosować do specyfiki pracy szkoły (np. do zapisów statutu szkoły, do projektów, programów realizowanych w szkole, oczekiwanych konkretnych efektów pracy nauczycieli w związku z potrzebami uczniów danej szkoły),
 • sposobu wykorzystania wskaźników do określenia poziomu spełnienia poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Przykładowe wyjściowe propozycje dotyczą regulaminu dla szkół i regulaminu dla przedszkoli:

Materiał do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów szkół

Materiał do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przedszkoli

W dalszej kolejności będziemy sukcesywnie udostępniać również propozycje materiałów wyjściowych do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • placówek doskonalenia nauczycieli,
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Konstruując regulamin należy uwzględnić specyfikę danej szkoły, pamiętając, że:

 • wskaźniki nie mogą wykraczać poza zakres kryterium i muszą być zgodne z  przepisami prawa,
 • wszystkie kryteria mają tę samą wagę w ustalaniu ostatecznej oceny, tzn. wartość określająca maksymalny poziom spełnienia kryterium musi być taka sama dla wszystkich kryteriów (w załączonych przykładach, dla wszystkich kryteriów oceny pracy wartość określająca maksymalny poziom ich spełnienia wynosi 3).

Sprawy dotyczące oceny pracy nauczycieli prowadzi w Ministerstwie Edukacji Narodowej Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym.

 

Konkurs grantowy „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” – zapraszamy do udziału

MEN - aktualności - pt., 29/06/2018 - 14:08

Minister Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konkursie grantowym Narodowego Banku Polskiego „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”. W ramach przedsięwzięcia 100 szkół otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł na realizację wydarzenia promującego polskie osiągnięcia ekonomiczne i gospodarcze po odzyskaniu niepodległości.

Celem projektu jest propagowanie wiedzy o sukcesach gospodarczych naszego kraju, wynalazkach i inwestycjach, a jednocześnie kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczości. Dokonania ekonomiczne Polski z minionych 100 lat mogą być jednocześnie okazją do przygotowania niekonwencjonalnych obchodów związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości.

Dofinansowanie mogą uzyskać szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Podmiotami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu realizatora wydarzenia są: gminy, powiaty oraz miasta na prawach powiatu oraz osoby fizyczne i osoby prawne uprawnione do reprezentacji szkoły niepublicznej.

Projekty konkursowe można zgłaszać do 5 lipca 2018 r. na formularzu wniosku o dofinansowanie na adres: mlodziez@nbp.pl. Ogłoszenie laureatów nastąpi we wrześniu 2018 r.

Realizacja dofinansowanych projektów powinna się odbyć od 1 października do 31 grudnia 2018 r.
Regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.nbp.pl/konkurs. Więcej informacji także na www.youtube.com.

Konkurs został objęty honorowy patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Jego założenia wpisują się w obchody „Roku dla Niepodległej”.

Zapraszamy do udziału!

Wizyta wiceministra Macieja Kopcia w Berlinie

MEN - aktualności - pt., 29/06/2018 - 12:36

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć, Sekretarz Stanu w MSWiA Paweł Szefernaker oraz Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech prof. dr hab. Andrzej Przyłębski to członkowie polskiej delegacji, która we czwartek, 28 czerwca br. spotkała się z prof. dr. Berndem Fabritiusem, Pełnomocnikiem Rządu Federalnego ds. Wysiedlonych i Mniejszości Narodowych.

Jednym z tematów rozmowy, zorganizowanej w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny, było nauczanie mniejszości narodowych.

Warto podkreślić, że kwestię nauczania języka mniejszości narodowych i języka regionalnego w Polsce reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Określa ono tygodniowy wymiar godzin nauki języka w każdym typie szkoły, w podziale na poszczególne klasy oraz w zależności od prowadzonej formy nauczania.

Było to drugie spotkanie wiceministra Macieja Kopcia i wicemistrza Pawła Szefernakera z Pełnomocnikiem Rządu Federalnego ds. Wysiedlonych i Mniejszości Narodowych. Na początku czerwca br. Bernd Fabritius wziął udział w rozmowach prowadzonych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wiceminister edukacji uczestniczył także w konferencji zorganizowanej w Akademii Fundacji Konrada Adenauera. Podczas sesji dyskutowano na temat stulecia stosunków polsko-niemieckich oraz o przyszłości wzajemnych relacji między oboma krajami.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Wyniki matury 2018 – konferencja prasowa – zapowiedź

MEN - aktualności - pt., 29/06/2018 - 11:37

We wtorek, 3 lipca 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (ul. Marka Edelmana 6, piętro 5, sala 518) odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Macieja Kopcia, Podsekretarza Stanu w MEN, oraz Marcina Smolika, Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Temat konferencji: Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.

Zainteresowanych dziennikarzy prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: media@cke.edu.pl – do poniedziałku, 2 lipca 2018 r. do godziny 16.00.

Zapraszamy!

Komentarz MEN do artykułu „Minister zakaże komórek w szkołach?”, opublikowanego w Super Expressie, 28 czerwca 2018 r.

MEN - aktualności - czw., 28/06/2018 - 17:07

Uprzejmie wyjaśniam, że przepisy prawa pozostawiły szkołom swobodę w określeniu warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu uczniów w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje żadnych zmian w zakresie ograniczania wykorzystywania telefonów komórkowych w szkołach.

Kwestie regulujące zasady używania urządzeń elektronicznych na terenie szkoły powinny być rozstrzygane przez daną społeczność szkolną w postaci wprowadzenia w statucie szkoły konkretnych rozwiązań, dostosowanych do typu szkoły czy wieku uczniów. Nie planujemy żadnych „odgórnych” zasad dotyczących używania telefonów komórkowych w szkołach. Zapowiedzi minister Anny Zalewskiej dotyczyły wskazania dobrych praktyk oraz zaapelowania do dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów o rozwagę w wykorzystywaniu urządzeń elektronicznych w szkołach.

Zaznaczamy, że jasno określone zasady użytkowania telefonu komórkowego na terenie szkoły i konsekwentne ich przestrzeganie zarówno przez uczniów, rodziców jak też nauczycieli, są nie tylko kwestią porządkową i organizacyjną, ale przede wszystkim elementem procesu wychowawczego realizowanego przez szkołę względem uczniów.

Zgodnie z art. 99 pkt. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, statut szkoły powinien określać prawa i obowiązki uczniów, do których to obowiązków należy przestrzeganie warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

Pozbawiony kontroli dostęp uczniów do urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, może powodować pewne zagrożenia, takie jak np. robienie zdjęć lub nagrywanie za pomocą telefonu komórkowego innych uczniów i nauczycieli bez ich zgody. Takie nagrania mogą być umieszczane w internecie lub rozsyłane za pomocą poczty elektronicznej w celu ośmieszenia i poniżenia danej osoby. Stąd też, ze względów organizacyjnych, porządkowych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa nauczycielom i uczniom, niejednokrotnie szkoły decydują się na wprowadzenie ograniczeń dotyczących używania telefonu komórkowego na terenie szkoły.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Spotkanie podsumowujące pracę nauczycieli kierowanych za granicę z udziałem minister edukacji

MEN - aktualności - czw., 28/06/2018 - 15:41

Dziś, 28 czerwca br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska uczestniczyła w spotkaniu podsumowującym pracę nauczycieli wśród Polonii i Polaków za granicą w roku szkolnym 2017/2018. Organizatorem spotkania był Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

– Wasza praca jest nieoceniona. Dziękuję za wysiłek, zaangażowanie, a także decyzję, aby wspierać Polaków mieszkających poza ojczyzną i naszą Polonię – podkreśliła minister Anna Zalewska zwracając się do nauczycieli.

Szefowa MEN przypomniała o projektach realizowanych przez ministerstwo, m.in. „Rodzina polonijna”, „Pakiet edukacyjny”, a także o środkach w wysokości 100 mln zł przewidzianych na ten rok na rzecz Polonii.

Podczas spotkania minister Anna Zalewska wręczyła Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia. Wyróżnieni zostali:

 • Natalia Barcz – Rezekne (Łotwa),
 • Sebastian Nowakowski – Rezekne (Łotwa),
 • Piotr Boroń – Ryga (Łotwa),
 • Renata Klęczańska – Stanisławów (Ukraina).

Jednocześnie dziś na Łotwie, decyzją Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, odznaczeni zostali następujący nauczyciele skierowani przez ORPEG do pracy na Łotwie:

 • Anna Mieniuk – Srebrny Krzyż Zasługi,
 • Elżbieta Bieniewicz – Srebrny Krzyż Zasługi,
 • Jadwiga Ordon – Brązowy Krzyż Zasługi,
 • Ryszard Morawski – Brązowy Krzyż Zasługi,

Krzyże wręczył osobiście Prezydent Andrzej Duda.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania wspomnień nauczycieli, którzy pracowali w różnych krajach. Wszystkie relacje zostaną opublikowane w przyszłym roku z okazji 30-lecia kierowania nauczycieli do pracy za granicę, w wydaniu książkowym opracowywanym przez ORPEG.

Warto przypomnieć, że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą kieruje do pracy dydaktycznej nauczycieli na Wschód, w miejsca historycznych zsyłek Polaków, zwłaszcza do Kazachstanu i Rosji. Ośrodek wspomaga również nauczanie na terenach będących kiedyś częścią terytoriów państwa polskiego, na których od lat zamieszkują Polacy. Nauczaniem objęte są także osoby innych narodowości zainteresowane nauką języka polskiego.

Do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą kierowani są przez ORPEG nauczyciele, którzy każdego roku nauczają ok. 10 tysięcy uczniów w różnym wieku. W roku szkolnym 2017/18 ORPEG skierował do pracy za granicą 111 nauczycieli do 13 krajów oraz w 125 punktach nauczania języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim. Nauczyciele pracowali przede wszystkim w szkołach przy organizacjach społecznych, a także w 35 szkołach w systemach edukacji danych krajów.

Kierowani nauczyciele pracują w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub wspomagają stowarzyszenia oświatowe. Wspierają także nauczanie prowadzone przez miejscową kadrę pedagogiczną wykształconą w Polsce lub w kraju zamieszkania. Uczą w szkołach publicznych z polskim językiem nauczania (nierzadko/niekiedy również w klasach początkowych), z nauczaniem języka polskiego w formie przedmiotu (ojczystego lub obcego) lub w szkołach czy instytucjach społecznych.

Prócz zajęć dydaktycznych nauczyciele prowadzą szeroką działalność kulturalno-oświatową. Upowszechniają wiedzę na temat polskiej kultury, sztuki, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz osiągnięć naukowych i gospodarczych. Nie do przecenienia jest ich zaangażowanie w pielęgnowanie polskich tradycji i organizacja życia kulturalnego. Miejsca kierowania: Argentyna, Armenia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Łotwa, Rosja, Turcja, Uzbekistan, Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Białoruś.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 13 czerwca br.

MEN - aktualności - czw., 28/06/2018 - 11:58

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 13 czerwca br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 13 czerwca br. nr DWST-WSST.356.2851.2018.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 11...

MEN - aktualności - czw., 28/06/2018 - 11:55

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 11 czerwca br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 11 czerwca br. nr DWST-WSST.356.2848.2018.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Odpowiedź MEN na apel zamieszczony w Gazecie Wyborczej 20 czerwca 2018 r.

MEN - aktualności - śr., 27/06/2018 - 17:08

W związku apelem zamieszczonym w Gazecie Wyborczej w rubryce „Rekomendacja »Wyborcza to Wy«: podpisz apel” dotyczącym  rzekomego nakazu MEN organizowania indywidualnego nauczania w domu ucznia z niepełnosprawnością, dementujemy informacje wprowadzające opinię publiczną w błąd.

Edukacja włączająca to priorytet działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niepełnosprawność nie jest wskazaniem do kierowania ucznia na indywidualne nauczanie. Uczeń z niepełnosprawnością ma się uczyć w szkole ze swoimi rówieśnikami i ma mieć dostosowane kształcenie do swoich możliwości. Szkoła ma to zapewnić.

Podkreślamy, że zgodnie z przepisami prawa zajęcia edukacyjne przeprowadzane są w domu ucznia tylko w sytuacji, gdy jest on chory i nie może uczęszczać z tego powodu do szkoły. Kiedy stan zdrowia ucznia ulegnie poprawie, wraca on na zajęcia do szkoły. Dodatkowo przepisy dopuszczają organizację zajęć edukacyjnych z klasą oraz udział w innych formach życia szkoły, kiedy stan zdrowia ucznia na to pozwala. Te zapisy dotyczą ucznia chorego, a nie ucznia z niepełnosprawnościami.

W przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przepisy prawa zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwić uczniom jak najczęstszy i najlepszy kontakt ze swoimi rówieśnikami. Kiedy jest to jednak niezbędne uczeń z niepełnosprawnościami powinien mieć zorganizowane zajęcia indywidualnie z nauczycielem na terenie szkoły. Za sprawną organizację procesu dydaktycznego odpowiada dyrektor szkoły. Zaznaczamy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci z różnymi potrzebami, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie ucznia niepełnosprawnego do grupy rówieśniczej.

Jeżeli rodzic ma zastrzeżenia, bądź wątpliwości co do rozwiązań dyrektora, powinien zwrócić się o pomoc lub wsparcie do kuratora oświaty. Aby oddziaływania edukacyjne były skuteczne i uwzględniały możliwość realizacji zajęć indywidualnie z uczniem z niepełnosprawnością zapewniliśmy odpowiednie finansowanie, zmuszając w zapisach prawa samorządy do wydatkowania subwencji na specjalne potrzeby, wyłącznie na organizację pracy z tymi uczniami.
Apelujemy do redakcji Gazety Wyborczej, aby nie wprowadzać rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami w błąd i nie powielać nieprawdziwych, niesprawdzonych informacji.

W kwestii roli rodziców w procesie decydowania o formie wsparcia ze strony szkoły podkreślamy, że dyrektor ma obowiązek skutecznego zawiadomienia rodzica o spotkaniu zespołu specjalistów w szkole. Zespół ten orzeka o sposobie realizacji procesu edukacyjnego, w tym, jakie zajęcia powinny być realizowane indywidualnie. Uczestniczenie rodzica i opiekuna w takim zespole jest konieczne. Umożliwiliśmy to w prawie. To rodzice najlepiej znają swoje dziecko i wiedzą jakie są jego potrzeby. Istotne jest również to, że rodzice nie muszą zabiegać o wydanie podwójnych orzeczeń, aby ich dziecko mogło uczyć się w szkole, a proces edukacyjny był dostosowany do jego możliwości.

Bacznie przyglądamy się każdemu opisanemu przez media przypadkowi nieprawidłowości w szkołach i placówkach oświatowych. Zawsze prosimy dziennikarzy o pomoc w dotarciu do osób przedstawionych w relacjach prasowych, aby u źródła sprawdzić sytuację.
Pragnę wyjaśnić, że apel zamieszczony przez Gazetę Wyborczą, a udostępniony na stronie internetowej www.naszademokracja.pl utworzony został przez Panią Monikę Mamulską, z którą kontaktowaliśmy się już za pośrednictwem Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Po otrzymaniu  informacji o nieprawidłowościach w szkole syna Pani Mamulskiej, podjęliśmy działania dotyczące wyjaśnienia opisanej sytuacji w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. W szkole doszło do nieporozumienia pomiędzy dyrekcją szkoły a rodzicem ucznia wynikającego z nieznajomości prawa oświatowego. 18 czerwca br. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył przedstawiciel Łódzkiego Kuratorium Oświaty, dyrekcja szkoły oraz mama ucznia, Pana Tomasza. Pani Monika Mamulska otrzymała pełną informację dotyczącą rozwiązań w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami. Mama ucznia zadeklarowała, że podejmuje współpracę ze szkołą tak, aby kształcenie jej syna było zorganizowane optymalnie, zgodnie z jego potrzebami i w sposób zindywidualizowany.
W związku z powyższym przy planowaniu kolejnych tekstów dotyczących tematów edukacyjnych uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z nami, abyśmy mogli odnieść się do wszystkich wątpliwości i ewentualnych pytań. Dzięki temu unikniemy tego typu sytuacji jak w przypadku nieprawdziwych informacji zawartych w publikowanym przez Państwa apelu.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Komentarz MEN do artykułu pt. „Nauczyciele uciekają na emeryturę”, opublikowanego w Gazecie Wyborczej, autorstwa Justyny Sucheckiej i Leszka Kostrzewskiego, 27 czerwca 2018 r.

MEN - aktualności - śr., 27/06/2018 - 16:37

Uprzejmie informuję, że od początku wprowadzania reformy edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreślało prognozowane zwiększenie zapotrzebowania na etaty nauczycieli.

W związku ze zmianami ustrojowymi oraz zwiększeniem ramowych planów nauczania w szkołach podstawowych, zwiększeniu ulegnie również zapotrzebowanie na etaty nauczycieli. Powyższa informacja potwierdziła się w danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej, zgodnie z którymi w roku szkolnym 2016/2017 w systemie oświaty było 673 232 etatów nauczycieli, a także 684 497 nauczycieli liczonych w osobach. Po reformie w roku szkolnym 2017/2018 jest 691 000 etatów nauczycieli oraz 694 636 nauczycieli liczonych w osobach.

Oznacza to wzrost liczby etatów w roku szkolnym 2017/2018 o 17 768 w stosunku do poprzedniego roku szkolnego, a także wzrost liczby nauczycieli o 10 139. Ze względu na to, że wzrost liczby etatów jest większy niż wzrost liczby osób, oznacza to, że na 1 nauczyciela przypada obecnie większy wymiar etatu niż przed reformą. Praktycznie cały wzrost liczby etatów nauczycieli jest wynikiem zwiększenia się liczby nauczycieli pełnozatrudnionych.

Liczba etatów nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 wzrosła o 17 768, z czego o 17 475 wzrosła liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, a jedynie 290 dotyczy wzrostu etatów nauczycieli niepełnozatrudnionych. Podobnie, w przypadku wzrostu nauczycieli liczonych w osobach, w roku szkolnym 2017/2018 jest o 10 139 nauczycieli więcej. Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych (w osobach) wzrosła o 17 183, a niepełnozatrudnionych (w osobach) spadła o 7 044.

Należy także dodać, że w przedstawionej statystyce nauczyciel pełnozatrudniony to nauczyciel, który ma pełny etat w jednej szkole (a nie w kilku szkołach), a więc liczba nauczycieli pełnozatrudnionych (pracujących na pełny etat w jednej szkole) wzrosła o 17 183 nauczycieli (liczonych w osobach) oraz o 17 475 etatów. Oznacza to, że po reformie znaczna część nauczycieli, którzy do tej pory mieli niepełny etat pracuje na pełnym etacie. Nie potwierdziły się więc przypuszczenia, że po reformie wzrośnie liczba nauczycieli zatrudnionych na niepełny etat (tj. że będą zatrudniani tylko na kilka godzin pracy w danej szkole).

Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżąco monitoruje liczbę ofert pracy dla nauczycieli, która dostępna jest w bazach prowadzonych przez Kuratorów Oświaty. I tak od początku powstania obowiązku zamieszczania ofert pracy dla nauczycieli odnotowano 95 499 wolnych miejsc pracy, a na dzień 27.06.2018 r. jest ich 11 508.

W systemie informacji oświatowej zbierane są także dane dotyczące liczby etatów nauczycieli, których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, (z którymi planuje się rozwiązać stosunek pracy lub których stosunek pracy wygaśnie) w związku ze skorzystaniem z prawa do świadczeń kompensacyjnych.

Ze zgromadzonych informacji wynika, że w roku:

 • 2016 odnotowano 2173 etaty (dane wg SIO 30.09.2016),
 • 2017 odnotowano 2632 etaty (dane wg SIO 30.09.2017).

Natomiast prognozy na 2018 rok wskazują, że będą 2492 etaty (dane wg SIO 31.03.2018).

Z powyższego widać, że liczba nauczycieli korzystających ze świadczeń kompensacyjnych utrzymuje się na podobnym poziomie, co wskazuje, że reforma nie ma znaczącego wpływu na podejmowane przez nauczycieli w tym zakresie decyzje.

Jednocześnie należy wskazać, że od 1 października 2017 r. obowiązuje niższy powszechny wiek emerytalny. Kobieta może przejść na emeryturę, gdy skończy 60 lat, natomiast mężczyzna gdy skończy 65 lat.

W stosunku do nauczycieli wprowadzono rozwiązanie, na mocy którego decyzji o skorzystaniu z prawa do tzw. wcześniejszej emerytury nie musieli podejmować do końca września 2017 r.

Na podstawie art. 88 ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) oraz art. 21 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 38) z uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele, którzy:

 • przed 2009 r. pracowali przynajmniej 30 lat, w tym 20 lat wykonywali pracę nauczycielską w szkolnictwie

oraz

 • przed 1 października 2017 r. osiągnęli obniżony wiek emerytalny 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), a nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego, odpowiedniego dla daty urodzenia ubezpieczonego,

albo

 • od 1 października 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. osiągną obniżony wiek emerytalny, czyli 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) – jeżeli do 31 sierpnia 2018 r.: rozwiążą stosunek pracy albo ich stosunek pracy zostanie rozwiązany lub wygaśnie z przyczyn dotyczących pracodawcy. Aby skorzystać z tych uprawnień, muszą zgłosić wniosek o emeryturę do 31 sierpnia 2018 r.

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych

MEN - aktualności - wt., 26/06/2018 - 20:15

Zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu w tym kształceniu młodocianych, we współpracy szkół z pracodawcami, egzaminach zawodowych, awansie zawodowym uwzględniającym nauczycieli polonijnych to najważniejsze obszary ujęte w upublicznionym dziś, 26 czerwca br. projekcie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zawiera również propozycje rozwiązań z innych obszarów oświaty odnoszących się np. do warunków organizacji opieki stomatologicznej, stołówek w szkole, zmian w przepisach dotyczących wychowania przedszkolnego, dopuszczania podręczników, a także kształcenia artystycznego czy Systemu Informacji Oświatowej.

W zakresie projektowanych zmian zostały zweryfikowane dotychczasowe przepisy dotyczące kształcenia zawodowego pod kątem udziału w procesie kształcenia wszystkich interesariuszy, w tym: szkół, ich organów prowadzących, pracodawców oraz ministrów właściwych dla poszczególnych zawodów.

Szczegółowej analizie zostały poddane możliwości wzmocnienia wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na funkcjonowanie kształcenia zawodowego, np. na tworzenie oferty kształcenia zawodowego, uruchamianie kształcenia w zawodach, realizację przez uczniów praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego.

W centrum proponowanych od roku szkolnego 2019/2020 zmian jest uczeń – wszystkie działania szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinny być skoncentrowane na tym, aby ich absolwenci posiadali pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone stosownymi dokumentami wydanymi w wyniku złożonych egzaminów. Ponadto absolwent powinien zostać przygotowany do uzyskania niezbędnych dla przyszłego pracodawcy uprawnień lub kwalifikacji rynkowych albo posiąść w trakcie nauki dodatkowe umiejętności potrzebne na danym stanowisku pracy.

Ustawowo zagwarantowano, że system oświaty w zakresie kształcenia zawodowego wspierają pracodawcy, organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe oraz sektorowe rady do spraw kompetencji.

Wśród najważniejszych rozwiązań dotyczących obszaru kształcenia zawodowego można wymienić m.in.:

  • Zwiększona subwencja oświatowa dla samorządów na szkoły kształcące w zawodach, na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy, wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego.
  • Uczeń to również młodociany pracownik, kształcący się w branżowej szkole I stopnia. Pracodawcy kształcący młodocianych pracowników w zawodach, w których występuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, otrzymają wyższe dofinansowanie kosztów tego kształcenia. Pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem na naukę zawodu, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, które, przy okresie wynoszącym 36 miesięcy wynosi do 8 081zł. Proponujemy zwiększenie kwoty dofinansowania do 10 000 zł.
 • W projekcie ustawy określono szczegółowo organizację kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej.

 • Zmiany w przepisach podatkowych. W związku z potrzebą dodatkowego wsparcia kształcenia zawodowego zaproponowano wprowadzenie zmian w przepisach podatkowych, które stworzą preferencje podatkowe dla przedsiębiorców (osoby prawne lub osoby fizyczne) przekazujących darowizny dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe i publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz publicznych centrów kształcenia zawodowego. W projekcie ustawy zaproponowano dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą możliwości odliczania podatku łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu. Natomiast w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – możliwości odliczania podatku łącznie do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu.

 • Uczeń technikum będzie mógł na podstawie umowy z pracodawcą realizować staż uczniowski. Uczestnictwo w stażach uczniowskich umożliwi naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy. Dzięki temu pracodawca będzie miał możliwość poznania i przygotowania przyszłego pracownika. Koszty świadczeń pieniężnych, które uczeń otrzyma podczas stażu zostaną wliczone pracodawcy w koszty uzyskania przychodu. W trakcie stażu uczniowskiego uczeń będzie realizował wybrane zagadnienia z programu nauczania w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w szkole, do której uczęszcza lub wykraczające poza ten program. W rozporządzeniu zostaną określone warunki, jakie musi spełniać staż uczniowski, aby dyrektor szkoły mógł zwolnić ucznia w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu.
 • Uczeń wybierający kształcenie w szkole policealnej będzie kształcił się w zawodach przypisanych co do zasady do V poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 • Szkolenia branżowe dla nauczycieli. Aby uczeń osiągnął sukces niezbędny jest dobrze przygotowany nauczyciel zawodu – doskonalący systematycznie swój warsztat pracy, podczas organizowanych przez dyrektora szkoły, obowiązkowych staży branżowych. W efekcie szkoleń branżowych nauczyciele będą cyklicznie podnosić swoje umiejętności i kompetencje, co przełoży się na jakość prowadzonego kształcenia.
 • Kursy umiejętności zawodowych. Szkoły uzyskają możliwość bardziej elastycznego dostosowania oferty kształcenia do potrzeb uczących się osób dorosłych, przez prowadzenie krótszych form kursowych.
 • Obowiązkowe egzaminy zawodowe. Warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe będzie obligatoryjne przystąpienie do egzaminu.
 • Kształcenie teoretyczne młodocianych pracowników. Kuratorzy oświaty wezmą odpowiedzialność za koordynację organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami. Rozwiązanie to ma na celu optymalne wykorzystanie sieci podmiotów realizujących to zadanie, aby młodociani pracownicy mogli kształcić się jak najbliżej miejsca zamieszkania. Niezbędna będzie przy tym synchronizacja organizacji turnusów, szczególnie w przypadku zawodów, dla których brak będzie możliwości zorganizowania turnusu na danym terenie oraz w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami, dla których niezbędne będzie dostosowanie warunków kształcenia.
 • Zmiany w klasyfikacji zawodów i podstawach programowych. Minister edukacji, określając w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowy zawód będzie jednocześnie określał podstawę programową dla tego zawodu. Dzięki temu będzie można szybciej niż dotychczas reagować na wnioski ministrów właściwych dla danych zawodów, związanych z zapotrzebowaniem nowoczesnej gospodarki oraz potrzebami rynku pracy.
 • W celu zapewnienia większej przejrzystości podstaw programowych kształcenia w zawodach dla każdego zawodu zostanie opracowana podstawa programowa stanowiąca odrębną całość.
 • Minister edukacji będzie dokonywał zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego na wniosek ministra właściwego w zakresie zawodu, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w zakresie nazwy i symbolu cyfrowego zawodu.
 • Nowa struktura zmodyfikowanej klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego będzie uwzględniała podział zawodów na branże, a także precyzyjnie określone elementy wniosku ministra właściwego dla danego zawodu o dokonanie zmian w tej klasyfikacji.
 • Właściwi ministrowie będą mogli wspomagać materialnie i organizacyjnie szkoły i placówki kształcące w danym zawodzie nie tylko w zakresie zajęć praktycznych, ale w całym procesie realizacji kształcenia zawodowego. Dotyczy to również wykorzystywania nowoczesnych technik i technologii w procesie kształcenia zawodowego w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.
 • Organizacje pracodawców, samorządy zawodowe oraz sektorowe rady do spraw kompetencji będą mogły występować z wnioskami do właściwych ministrów o wprowadzenie nowego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Podmioty te będą również uprawnione do występowania z propozycją ustanowienia kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.
 • Uczniowie będą mogli uzyskać dodatkowe umiejętności w zawodach zwiększających szanse na zatrudnienie. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe będzie możliwość przeznaczenia dodatkowych godzin na realizację umiejętności wykraczających poza podstawę programową. Dotyczy to godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego określonych w ramowych planach nauczania, a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, określonej w podstawie programowej kształcenia w tym zawodzie.
 • Modyfikacja warunków uruchamiania przez szkołę kształcenia w danym zawodzie. Opiniowanie kierunków kształcenia.
 • Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym w realizacji praktycznej nauki zawodu.
 • Współpraca szkół z pracodawcami – umowy, porozumienia i listy intencyjne. Nowe szkolnictwo branżowe (branżowe szkoły I stopnia, branżowe szkoły II stopnia, technika i szkoły policealne) ma bazować przede wszystkim na współpracy z pracodawcami. Dobrze zorganizowane i ściśle współpracujące z biznesem szkoły to przede wszystkim szansa dla regionów i społeczności lokalnych.

Dyrektor szkoły będzie zobowiązany do nawiązania współpracy z pracodawcą właściwym dla zawodu i branży, przed wprowadzeniem nowego zawodu do kształcenia w szkole. Współpraca ta, realizowana w ramach umowy, porozumienia lub listu intencyjnego, może polegać w szczególności na: tworzeniu klas patronackich, przygotowywaniu propozycji programu nauczania dla zawodu przez pracodawcę, realizacji kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu, we współpracy z pracodawcą, wyposażeniu warsztatów lub pracowni szkolnych, organizacji egzaminów zawodowych, doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego, realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego.

Praktyczna nauka zawodu. Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe powinna realizować kształcenie zawodowe w oparciu o współpracę z pracodawcami. Praktyczna nauka zawodu musi odbywać się w jak największym wymiarze w rzeczywistych warunkach pracy.

 • Kursy umiejętności zawodowych. W projekcie ustawy wprowadziliśmy możliwość organizowania przez szkoły krótszych form kursowych. Zgodnie z proponowanymi regulacjami, publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły prowadzić, tak jak dotychczas, kwalifikacyjny kurs zawodowy, a ponadto również kurs umiejętności zawodowych i turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (w zakresie zawodów, w których te szkoły kształcą, oraz w zakresie branż, do których są przypisane te zawody). Ponadto, kurs umiejętności zawodowych został poszerzony o możliwość realizacji programu nauczania, który uwzględnia efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych. Dzięki temu również uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą mogli nabyć dodatkowe umiejętności przydatne w przyszłej pracy.
 • Wprowadzenie obowiązku dla jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę utworzenia wydzielonego rachunku. Organ prowadzący będzie miał obowiązek utworzenia na wniosek dyrektora szkoły/placówki prowadzącej kształcenie zawodowe wydzielonego rachunku. Środki z wydzielonego rachunku mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących, na cele kształcenia zawodowego realizowanego przez szkoły lub placówki prowadzące kształcenie w zawodach. Wyraźnie natomiast określono, że dochody z wydzielonego rachunku nie mogą zostać wykorzystane na finansowanie wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia na kursach umiejętności zawodowych.
 • Dostosowanie struktury placówek umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wprowadzanych zmian. Zaproponowano, aby w systemie oświaty funkcjonowały tylko dwa rodzaje placówek umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych: dotychczasowa placówka kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego. Publiczna placówka kształcenia ustawicznego została niniejszą ustawą (art. 4 pkt. 23 ustawy – Prawo oświatowe) zdefiniowana jako centrum kształcenia ustawicznego.
 • Nowa placówka – centrum kształcenia zawodowego będzie prowadziła kształcenie ustawiczne we wszystkich pozaszkolnych formach kształcenia wymienionych w zmienianym niniejszą ustawą art. 117 ustawy – Prawo oświatowe.
 • Publiczne centrum kształcenia zawodowego będzie ponadto realizowało zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu – czyli realizowane obecnie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie upoważnienia zawartego w art. 117 ustawy – Prawo oświatowe, przez publiczną placówkę kształcenia praktycznego, jaką jest centrum kształcenia praktycznego.Zmiany w zasadach udzielania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Akredytacja będzie przyznawana na konkretną pozaszkolną formę kształcenia prowadzoną przez dany podmiot, a nie na całość prowadzonego przez ten podmiot kształcenia. Dookreślono, że akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej na okres 5 lat. Projektowane przepisy określają wymagania, jakie musi spełnić placówka lub centrum, aby mogła uzyskać akredytację.

Wprowadzenie obowiązku przystępowania przez uczniów do egzaminów  zawodowych. Od 1 września 2019 r. proponowane jest wprowadzenie obowiązku przystępowania uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe odpowiednio do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne albo do egzaminu czeladniczego przeprowadzanego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (w przypadku ucznia – młodocianego pracownika kształcącego się u pracodawcy będącego rzemieślnikiem). Wprowadzenie obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego będzie warunkiem ukończenia szkoły lub uzyskania promocji do następnej klasy, po spełnieniu pozostałych, dotychczasowych warunków określonych w przepisach prawa oświatowego.

W projekcie doprecyzowano wymagania jakie musi spełnić publiczna szkoła lub placówka, aby móc realizować eksperyment pedagogiczny dotyczący zawodu nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Ujednolicenie pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Proponuje się, aby nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych obowiązywał tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych w wymiarze 20 godzin.

Odstąpienie od dopuszczania do użytku szkolnego podręczników przeznaczonych do kształcenia zawodowego, w tym zastąpienie tradycyjnych podręczników do kształcenia w zawodach materiałami edukacyjnymi w wersji elektronicznej lub papierowej. Wydawnictwa o dużym doświadczeniu w przygotowaniu podręczników dla uczniów wraz z obudową metodyczną dla nauczycieli coraz częściej wycofują się z obszaru kształcenia zawodowego. Tworzenie e-materiałów dla kształcenia zawodowego może zmienić sytuację w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, szczególnie w przypadku zawodów, do których nigdy nie było podręczników lub nie były aktualizowane. W związku z tym zaproponowano odstąpienie od dopuszczania przez ministra właściwego do spraw oświaty podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach. W projekcie zdefiniowano na nowo materiał edukacyjny, odmiennie przeznaczony do kształcenia ogólnego i odmiennie przeznaczony do kształcenia zawodowego.

Organizacja i funkcjonowanie szkół niepublicznych

W projekcie nowelizacji ustawy określono, że w systemie oświaty mogą funkcjonować wyłącznie szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych. Projektowane rozwiązania nie dotyczą szkół artystycznych. W związku z powyższym określono wymagania, jakie musi spełnić szkoła niepubliczna.

Nowe rozwiązania z zakresu innych obszarów edukacji

 • Zapewnienie warunków umożliwiających realizację opieki stomatologicznej przez wskazanie podmiotów realizujących świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego.

Proponowane zmiany dotyczą poprawy funkcjonowania profilaktycznej opieki zdrowotnej i leczenia stomatologicznego w środowisku szkolnym. Aktualnie w przepisach prawa oświatowego określa się jedynie warunki dotyczące zapewnienia przez szkołę możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Planuje się, że przez wprowadzony obowiązek informacyjny nastąpi poprawa dostępności uczniów do świadczeń opieki stomatologicznej. Przekazanie informacji o świadczeniodawcach działających na danym obszarze powinno korzystnie wpłynąć na koordynację tej opieki oraz zwiększenie komunikacji pomiędzy podmiotami sprawującymi opiekę nad uczniami.

 • Obowiązek zapewnienia uczniom przez szkołę podstawową pomieszczeń umożliwiających bezpieczne spożycie posiłków podczas zajęć w szkole oraz jednego gorącego posiłku w trakcie dnia.

Obecnie w prawie oświatowym nie istnieje obowiązek prowadzenia stołówki szkolnej. Proponowane rozwiązania mają to zmienić. Zbilansowany i gorący posiłek jest istotny dla racjonalnego odżywiania uczniów. Ponadto, prawidłowe nawyki żywieniowe najczęściej kształtują się w młodym wieku. Jednym z elementów realizacji opiekuńczej i profilaktycznej funkcji szkoły podstawowej będzie obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Zapewnienie uczniom dostępu do gorących posiłków oraz planowany rządowy program „Stołówka szkolna” zachęci samorządy prowadzące szkoły podstawowe do odtworzenia stołówek i kuchni w szkołach. Jednocześnie rozwiązania te doprowadzą do stworzenia właściwych warunków spożywania posiłku w szkole i będą sprzyjać kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych oraz postaw prozdrowotnych wśród dzieci.

 • Przeciwdziałanie narkomanii w szkołach i placówkach przez rozszerzenie programu wychowawczo-profilaktycznego o coroczną diagnozę potrzeb rozwojowych uczniów.

Obecnie w prawie oświatowym nie ma przepisu wprowadzającego obowiązek przygotowania i realizacji działań profilaktycznych z zakresu profilaktyki narkomanii, w szczególności dotyczących nowych substancji psychoaktywnych, psychotropowych i środków zastępczych w szkołach oraz placówkach oświatowych. Dlatego też wprowadzono zmianę, która umożliwi faktyczne dostosowanie programu wychowawczo-profilaktycznego do potrzeb społeczności szkolnej, a w efekcie skuteczną realizację treści i działań o charakterze wychowawczo
i profilaktycznym. Dotyczy to również przeciwdziałania czynnikom ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Nauczyciel polonijny i szkoły polskie za granicą  

 • Możliwość awansu zawodowego dla nauczycieli polonijnych. Awans będą mogli uzyskać nauczyciele języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub w innych formach prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą. Przystąpienie do procedury awansu zawodowego jest dobrowolne.
 • Zmiana nazwy „szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej” na „szkoły polskie przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zmiana nazwy „szkolnych punktów konsultacyjnych” na „szkoły polskie” ma na celu oddanie faktycznej roli, jaką pełnią te jednostki w środowiskach polonijnych i będzie dotyczyła funkcjonujących obecnie 67 jednostek. Przepisy dotyczące zmiany nazwy „szkolnych punktów konsultacyjnych” na „szkoły polskie” wejdą w życie 1 września 2019 r.

Inne zmiany zaproponowane w ustawie mają charakter doprecyzowujący i porządkują dotychczasowe rozwiązania. Dotyczą one przede wszystkim procedury dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, przyznawania stypendiów, zasad opiniowania arkuszy organizacji szkoły przez zakładowe organizacje związkowe, przepisów dotyczących korzystania z wychowania przedszkolnego, kształcenia specjalnego, organizacji oświaty samorządowej, Systemu Informacji Oświatowej, ustawy – Karta Nauczyciela, finansowania zadań oświatowych, a także ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. We wrześniu projekt trafi pod obrady parlamentu.

Projekt ustawy dostępny jest pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313102/katalog/12518250#12518250

MEN ogłasza nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

MEN - aktualności - pon., 25/06/2018 - 15:27

Rusza nabór do trzeciej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur. Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca br.

Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia.

Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca br. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy  i przesłać go wraz z załącznikami do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej (decyduje data stempla pocztowego).

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • zaangażowanie w wolontariat,
 • zaangażowanie w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w młodzieżowych radach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwo w samorządzie szkolnym),
 • osiągane wyniki w nauce (w tym: uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub innych stypendiów, udział w olimpiadach i konkursach);
 • uzasadnienie własnej kandydatury, przygotowane przez kandydata.

Wyniki naboru będą opublikowana na stronie internetowej ministerstwa do końca września br.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 r. Składa się z 16 członków Rady (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków Rady. Do zadań Rady należy opiniowanie i przedstawianie propozycji dotyczących aktywności dzieci i młodzieży w dziedzinie oświaty i wychowania.

Więcej informacji na temat RDiM znajduje się w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym MEN – 22 34 74 140.

Zachęcamy do zgłaszania się!

Forum Wizja Rozwoju z udziałem minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - pon., 25/06/2018 - 06:18

Minister Anna Zalewska uczestniczyła w poniedziałek, 25 czerwca br. w Forum Wizja Rozwoju zorganizowanym w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. To pierwsza edycja wydarzenia, którego tematyka koncentruje się wokół kluczowych wyzwań stojących przed polską gospodarką. Jednym z ważnych zagadnień podejmowanych podczas wystąpień plenarnych i dyskusji panelowych było szkolnictwo zawodowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło wydarzenie Honorowym Patronatem.

Minister Anna Zalewska podczas swojego wystąpienia przedstawiła najważniejsze zmiany dotyczące kształcenia branżowego i technicznego. Wskazała na wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół oraz uwolnienie pensji nauczycieli specjalistów. Podkreśliła, że nowa nazwa „szkoła branżowa” ma zmienić postrzeganie szkolnictwa zawodowego w społeczeństwie i podkreślić związek szkoły z branżą.

– Jedno, co jest pewne to to, że stała jest zmiana w edukacji. W związku z tym trzeba tak przygotować kadry i szkołę, a także przepisy, żeby były jak najbardziej elastyczne i dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości – powiedziała minister edukacji. – Najpopularniejsze badania dotyczące gospodarki mówią, że za 4-5 lat pojawią się zupełnie nowe zawody. Po pokazuje, jakie wyzwania przed nami – dodała.

Minister Edukacji Narodowej przedstawiła także proponowane zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego. Wśród nich m.in. zwolnienie szkół z podatku od darowizn czy możliwość prowadzenia osobnego konta, na którym będą gromadzone środki zarobione przez szkołę. Minister Anna Zalewska podkreśliła, że dążymy do tego, aby w 2019 roku nie powstała żadna klasa w szkole branżowej i technikum bez podpisanej umowy z pracodawcą.

– Możemy zagwarantować, że zbudujemy elastyczny system, który będzie w odpowiedni sposób reagował na zmiany w gospodarce – podsumowała swoją wypowiedź szefowa MEN.

Forum Wizja Rozwoju to jedno z największych wydarzeń gospodarczych w północnej Polsce. Tematyka przedsięwzięcia koncentruje się wokół strategicznych wyzwań polskiej gospodarki, takich jak: elektromobilność, e-gospodarka, budownictwo, energetyka, automatyzacja, robotyzacja polskiego biznesu, szkolnictwo zawodowe oraz srebrna gospodarka.

W dwudniowej dyskusji w dniach 25 i 26 czerwca br. bierze udział ponad 500 prelegentów w 96 panelach dyskusyjnych. Są to: parlamentarzyści, samorządowcy, pracodawcy, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji państwowych.

W pierwszym dniu obrad uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, który objął wydarzenie honorowym patronatem, a także członkowie rządu, m.in.: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz oraz Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Jeleniej Górze z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

MEN - aktualności - pt., 22/06/2018 - 16:43

Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze.

Podczas uroczystości wiceminister Marzena Machałek wręczyła wyróżnienia najlepszym uczniom. Wszystkim pogratulowała sukcesów i wyników osiągniętych w nauce. Podkreśliła także, jak istotną rolę w XXI w. odgrywa kształcenie zawodowe.

Jednocześnie wiceminister podziękowała kadrze pedagogicznej za całoroczną pracę. Dodała, że to dzięki zaangażowaniu nauczycieli uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania oraz zdobywać nowe umiejętności.

Wiceminister edukacji życzyła całej społeczności szkolnej spokojnego, bezpiecznego i udanego odpoczynku.

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze to placówka o długich tradycjach kształcenia zawodowego. Szkoła posiada bogate zaplecze dydaktyczne, w tym pracownie do grafiki komputerowej i sale wyposażone w specjalistyczny sprzęt umożliwiający praktyczną naukę zawodu. Szkoła współpracuje z polskimi i zagranicznymi placówkami oświatowymi, a także firmami z regionu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Ponadgimnazjalne