Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Gimnazjum

Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - śr., 11/07/2018 - 15:31

W środę, 11 lipca br. w gmachu MEN odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obradom przewodniczyła wiceminister edukacji Marzena Machałek.

Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli oraz projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych “Wyprawka szkolna”.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego została powołana na mocy ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach RP w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Komisja Wspólna rozpatruje sprawy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu terytorialnego. Jednym z jej zadań jest opiniowanie projektów aktów normatywnych, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego.

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele strony samorządowej i strony rządowej. Współprzewodniczącym strony rządowej Komisji jest minister właściwy do spraw administracji publicznej. Stronę rządową reprezentuje 12 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Stronę samorządową reprezentują przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego w tej samej liczbie.

Nabór kandydatów na członków Europejskiego Panelu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia

MEN - aktualności - śr., 11/07/2018 - 10:29

Ministerstwo Edukacji informuje, że Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na członków Europejskiego Panelu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia, którego głównym zadaniem będzie wsparcie przygotowania strategicznych ram współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia po roku 2020.

W ramach Panelu Ekspertów podjęta zostanie dyskusja na temat wyzwań, przed którymi stoi Europa i ich wpływu na systemy kształcenia i szkolenia.

Eksperci zainteresowani udziałem w pracach panelu mogą się zgłaszać w terminie do
27 lipca 2018 r.
za pośrednictwem rejestru grup ekspertów Komisji Europejskiej – więcej informacji można uzyskać pod linkiem.

Panel Ekspertów będzie składać się z maksymalnie 20 członków specjalizujących się w badaniu trendów społecznych i technologicznych oraz ich wpływu na system edukacji i szkoleń.

Kandydaci na ekspertów mogą się zgłaszać osobiście, powinni działać niezależnie w interesie publicznym. Kandydaci na ekspertów mają być przygotowani na systematyczne uczestnictwo w posiedzeniach, aby aktywnie brać udział w dyskusjach w grupie, w pracach przygotowawczych przed spotkaniami oraz opiniowaniu omawianych dokumentów.

Zachęcamy do udziału w naborze.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ruszyła rejestracja na Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

MEN - aktualności - wt., 10/07/2018 - 09:19

Już dziś zapraszamy na pierwszy Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, który odbędzie się 10 września 2018 r. w Warszawie (PGE Narodowy, Biznes Klub).

Ideą przedsięwzięcia jest podkreślenie wpływu jakości kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku pracy. Tematem spotkania będą nie tylko kompetencje istotne w przestrzeni zawodowej, ale ważne także w życiu prywatnym oraz w aktywności społecznej i obywatelskiej.
Merytoryczny nadzór nad Kongresem sprawują prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski oraz dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek.

Patronat honorowy na wydarzeniem objęła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Więcej informacji oraz rejestrację można znaleźć na stronie internetowej Kongresu: https://kongres.frse.org.pl/

Zaproszenie

O programie

 

Wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych

MEN - aktualności - wt., 10/07/2018 - 08:00

Centrum Informatyczne Edukacji informuje, że pod adresem https://rspo.men.gov.pl dostępna jest wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych tzw. „Wyszukiwarka RSPO”. Szkołę lub placówkę oświatową można wyszukać podając podstawowe dane takie jak:

 • Numer REGON
 • Numer RSPO
 • Położenie szkoły lub placówki (np. województwo, powiat, gmina, miejscowość)
 • Organ prowadzący
  • Typ (np. gmina, fundacja, stowarzyszenie)
  • Położenie (np. województwo, powiat, gmina)
  • Nazwa lub REGON

Korzystając z wyszukiwania zaawansowanego można dodatkowo wskazać następujące kryteria:

 • Typ szkoły/placówki
 • Miejsce w strukturze
 • Status publiczno-prawny
 • Kategorię uczniów
 • Specyfikę
 • Etap edukacji
 • Zawody (w tym zawody w kolegiach i szkołach artystycznych)
 • Czy posiada internat
 • Czy posiada obwód
 • Czy przeszukiwać wśród szkół/placówek zlikwidowanych

W wyniku wyszukiwania prezentowana jest lista odnalezionych szkół/placówek oświatowych z możliwością wyświetlenia szczegółów każdej jednostki, które zawierają następujące informacje:

 • Informacje podstawowe i dane kontaktowe
 • Szczegółowe dane o jednostce
 • Dane teleadresowe
 • Organy prowadzące
 • Miejsce w strukturze

Otrzymany wynik wyszukiwania można zwizualizować na mapie, jak również zapisać na komputerze w formie pliku CSV. Wyniki można również sortować po nazwie szkoły, numerze RSPO, numerze REGON oraz typie podmiotu.

Jednocześnie, zachęcamy Państwa do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego możliwości wyszukiwarki RSPO.

 

„Godność, wolność, niepodległość” – wsparcie szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim w organizowaniu obchodów setnej rocznicy...

MEN - aktualności - pt., 06/07/2018 - 12:59

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Godność, wolność, niepodległość” – wsparcie szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim w organizowaniu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską, Konkurs nr DE-WZP-263.1.7.2018”.

Nabór ofert trwa do 31 lipca 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  http://formularz.men.gov.pl/.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

MEN - aktualności - pt., 06/07/2018 - 09:37
 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – Technik ochrony fizycznej osób i mienia

MEN - aktualności - czw., 05/07/2018 - 13:22

Kwalifikacja Z.3

Egzaminatorzy:

 1. Andrzej Adam Iwaszuk
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

 

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – Technik masażysta

MEN - aktualności - czw., 05/07/2018 - 13:16

Kwalifikacja Z.1

Egzaminatorzy:

 1. Agnieszka Lena Podgórska – Zdyba
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Informacje wstępne o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.

MEN - aktualności - wt., 03/07/2018 - 10:26

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło 247 840 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

 

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2018 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:
1. w części ustnej z (a) języka polskiego oraz (b) wybranego języka obcego nowożytnego
2. w części pisemnej z (c) języka polskiego, (d) matematyki oraz (e) wybranego języka obcego nowożytnego.

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z nauczanego języka, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej.

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Do egzaminu maturalnego w maju 2018 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w maju 2018 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 11 września 2018 r.

Więcej informacji na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Trzecie posiedzenie Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście

MEN - aktualności - pon., 02/07/2018 - 14:30

W poniedziałek, 2 lipca br. odbyło się trzecie posiedzenie Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście. Obradom przewodniczył Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć, Pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich.

Posiedzenie Rady zdominowała dyskusja na temat projektu edukacyjnego „Obywatele polscy w KL Auschwitz”, przygotowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Fundacją Wiara i Prawda. Przedsięwzięcie to wypełnia istotną niszę informacyjno-edukacyjną i odpowiada na potrzebę mówienia o polskich ofiarach Auschwitz.

Projekt jest skierowany do nauczycieli i uczniów szkół w Polsce. Składa się z filmu oraz materiałów dydaktycznych, które tworzą odpowiedni kontekst merytoryczny dla materiału audiowizualnego i pomagają zrozumieć prezentowane w nim treści. W ramach przedsięwzięcia zostaną także przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli.

Podczas posiedzenia członkowie Rady zapoznali się z filmem „Obywatele polscy w KL Auschwitz” i przedstawili swoje uwagi na jego temat. Podsumowując dyskusję w tym zakresie, wiceminister Maciej Kopeć podkreślił, że film i pakiet edukacyjny są materiałami pomocniczymi, które stanowią uzupełnienie podstawy programowej i mogą być wykorzystywane w różnorodny sposób w dydaktyce szkolnej.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Członkowie Rady rozmawiali także o podstawie programowej do szkoły branżowej, przedstawiając postulat zawarcia w nowym dokumencie treści dotyczących różnych postaw Polaków wobec zagłady Żydów.

Kończąc posiedzenie, wiceminister edukacji podziękował za merytoryczną i wartościową dyskusję. Zaznaczył, że uwagi zgłaszane podczas rozmowy wskazują, jakie aspekty edukacji o Holokauście są istotne i wymagają pogłębionej analizy. Zasygnalizował ponadto, że materiałem do dalszych prac Rady mogą być zapisy wspólnej deklaracji premierów Polski i Izraela.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Wizyta minister Anny Zalewskiej w Krzyżowej

MEN - aktualności - pon., 02/07/2018 - 14:21

W poniedziałek, 2 lipca br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się z polsko-niemiecko-czeską grupą młodzieży, która uczestniczy w projekcie “Peace begins with me”. Spotkanie odbyło się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa”.

Celem projektu jest integracja oraz edukacyjna historyczna. Młodzież z Polski, Czech i Niemiec (w wieku od 13 do 18 lat) w ramach programu uczestniczy w warsztatach tanecznych, cyrkowych i plastycznych.

Podczas spotkania minister Anna Zalewska mogła poznać sposób pracy w międzynarodowej grupie młodzieży oraz zobaczyć, jak młodzież poznaje się i przyswaja język oraz kulturę kolegów z innego kraju.

Minister edukacji rozmawiała także z Ulrike Knotz, Konsul Generalną Niemiec we Wrocławiu, Ewą Nocoń, dyrektor zarządzającą Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) oraz członkami zarządu Rady Fundacji PNWM.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela.

MEN - aktualności - pt., 29/06/2018 - 14:41

 

Zgodnie z zapowiedziami zamieszczamy propozycję materiału wyjściowego do przygotowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli, do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów.

 

Materiał przedstawia propozycję:

 • konstrukcji regulaminu,
 • przykładowych wskaźników, które w przypadku ich wykorzystania należy dostosować do specyfiki pracy szkoły (np. do zapisów statutu szkoły, do projektów, programów realizowanych w szkole, oczekiwanych konkretnych efektów pracy nauczycieli w związku z potrzebami uczniów danej szkoły),
 • sposobu wykorzystania wskaźników do określenia poziomu spełnienia poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Przykładowe wyjściowe propozycje dotyczą regulaminu dla szkół i regulaminu dla przedszkoli:

Materiał do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów szkół

Materiał do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przedszkoli

W dalszej kolejności będziemy sukcesywnie udostępniać również propozycje materiałów wyjściowych do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • placówek doskonalenia nauczycieli,
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Konstruując regulamin należy uwzględnić specyfikę danej szkoły, pamiętając, że:

 • wskaźniki nie mogą wykraczać poza zakres kryterium i muszą być zgodne z  przepisami prawa,
 • wszystkie kryteria mają tę samą wagę w ustalaniu ostatecznej oceny, tzn. wartość określająca maksymalny poziom spełnienia kryterium musi być taka sama dla wszystkich kryteriów (w załączonych przykładach, dla wszystkich kryteriów oceny pracy wartość określająca maksymalny poziom ich spełnienia wynosi 3).

Sprawy dotyczące oceny pracy nauczycieli prowadzi w Ministerstwie Edukacji Narodowej Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym.

 

Konkurs grantowy „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” – zapraszamy do udziału

MEN - aktualności - pt., 29/06/2018 - 14:08

Minister Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konkursie grantowym Narodowego Banku Polskiego „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”. W ramach przedsięwzięcia 100 szkół otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł na realizację wydarzenia promującego polskie osiągnięcia ekonomiczne i gospodarcze po odzyskaniu niepodległości.

Celem projektu jest propagowanie wiedzy o sukcesach gospodarczych naszego kraju, wynalazkach i inwestycjach, a jednocześnie kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczości. Dokonania ekonomiczne Polski z minionych 100 lat mogą być jednocześnie okazją do przygotowania niekonwencjonalnych obchodów związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości.

Dofinansowanie mogą uzyskać szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Podmiotami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu realizatora wydarzenia są: gminy, powiaty oraz miasta na prawach powiatu oraz osoby fizyczne i osoby prawne uprawnione do reprezentacji szkoły niepublicznej.

Projekty konkursowe można zgłaszać do 5 lipca 2018 r. na formularzu wniosku o dofinansowanie na adres: mlodziez@nbp.pl. Ogłoszenie laureatów nastąpi we wrześniu 2018 r.

Realizacja dofinansowanych projektów powinna się odbyć od 1 października do 31 grudnia 2018 r.
Regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.nbp.pl/konkurs. Więcej informacji także na www.youtube.com.

Konkurs został objęty honorowy patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Jego założenia wpisują się w obchody „Roku dla Niepodległej”.

Zapraszamy do udziału!

Wizyta wiceministra Macieja Kopcia w Berlinie

MEN - aktualności - pt., 29/06/2018 - 12:36

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć, Sekretarz Stanu w MSWiA Paweł Szefernaker oraz Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech prof. dr hab. Andrzej Przyłębski to członkowie polskiej delegacji, która we czwartek, 28 czerwca br. spotkała się z prof. dr. Berndem Fabritiusem, Pełnomocnikiem Rządu Federalnego ds. Wysiedlonych i Mniejszości Narodowych.

Jednym z tematów rozmowy, zorganizowanej w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny, było nauczanie mniejszości narodowych.

Warto podkreślić, że kwestię nauczania języka mniejszości narodowych i języka regionalnego w Polsce reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Określa ono tygodniowy wymiar godzin nauki języka w każdym typie szkoły, w podziale na poszczególne klasy oraz w zależności od prowadzonej formy nauczania.

Było to drugie spotkanie wiceministra Macieja Kopcia i wicemistrza Pawła Szefernakera z Pełnomocnikiem Rządu Federalnego ds. Wysiedlonych i Mniejszości Narodowych. Na początku czerwca br. Bernd Fabritius wziął udział w rozmowach prowadzonych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wiceminister edukacji uczestniczył także w konferencji zorganizowanej w Akademii Fundacji Konrada Adenauera. Podczas sesji dyskutowano na temat stulecia stosunków polsko-niemieckich oraz o przyszłości wzajemnych relacji między oboma krajami.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Wyniki matury 2018 – konferencja prasowa – zapowiedź

MEN - aktualności - pt., 29/06/2018 - 11:37

We wtorek, 3 lipca 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (ul. Marka Edelmana 6, piętro 5, sala 518) odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Macieja Kopcia, Podsekretarza Stanu w MEN, oraz Marcina Smolika, Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Temat konferencji: Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.

Zainteresowanych dziennikarzy prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: media@cke.edu.pl – do poniedziałku, 2 lipca 2018 r. do godziny 16.00.

Zapraszamy!

Komentarz MEN do artykułu „Minister zakaże komórek w szkołach?”, opublikowanego w Super Expressie, 28 czerwca 2018 r.

MEN - aktualności - czw., 28/06/2018 - 17:07

Uprzejmie wyjaśniam, że przepisy prawa pozostawiły szkołom swobodę w określeniu warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu uczniów w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje żadnych zmian w zakresie ograniczania wykorzystywania telefonów komórkowych w szkołach.

Kwestie regulujące zasady używania urządzeń elektronicznych na terenie szkoły powinny być rozstrzygane przez daną społeczność szkolną w postaci wprowadzenia w statucie szkoły konkretnych rozwiązań, dostosowanych do typu szkoły czy wieku uczniów. Nie planujemy żadnych „odgórnych” zasad dotyczących używania telefonów komórkowych w szkołach. Zapowiedzi minister Anny Zalewskiej dotyczyły wskazania dobrych praktyk oraz zaapelowania do dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów o rozwagę w wykorzystywaniu urządzeń elektronicznych w szkołach.

Zaznaczamy, że jasno określone zasady użytkowania telefonu komórkowego na terenie szkoły i konsekwentne ich przestrzeganie zarówno przez uczniów, rodziców jak też nauczycieli, są nie tylko kwestią porządkową i organizacyjną, ale przede wszystkim elementem procesu wychowawczego realizowanego przez szkołę względem uczniów.

Zgodnie z art. 99 pkt. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, statut szkoły powinien określać prawa i obowiązki uczniów, do których to obowiązków należy przestrzeganie warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

Pozbawiony kontroli dostęp uczniów do urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, może powodować pewne zagrożenia, takie jak np. robienie zdjęć lub nagrywanie za pomocą telefonu komórkowego innych uczniów i nauczycieli bez ich zgody. Takie nagrania mogą być umieszczane w internecie lub rozsyłane za pomocą poczty elektronicznej w celu ośmieszenia i poniżenia danej osoby. Stąd też, ze względów organizacyjnych, porządkowych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa nauczycielom i uczniom, niejednokrotnie szkoły decydują się na wprowadzenie ograniczeń dotyczących używania telefonu komórkowego na terenie szkoły.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Spotkanie podsumowujące pracę nauczycieli kierowanych za granicę z udziałem minister edukacji

MEN - aktualności - czw., 28/06/2018 - 15:41

Dziś, 28 czerwca br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska uczestniczyła w spotkaniu podsumowującym pracę nauczycieli wśród Polonii i Polaków za granicą w roku szkolnym 2017/2018. Organizatorem spotkania był Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

– Wasza praca jest nieoceniona. Dziękuję za wysiłek, zaangażowanie, a także decyzję, aby wspierać Polaków mieszkających poza ojczyzną i naszą Polonię – podkreśliła minister Anna Zalewska zwracając się do nauczycieli.

Szefowa MEN przypomniała o projektach realizowanych przez ministerstwo, m.in. „Rodzina polonijna”, „Pakiet edukacyjny”, a także o środkach w wysokości 100 mln zł przewidzianych na ten rok na rzecz Polonii.

Podczas spotkania minister Anna Zalewska wręczyła Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia. Wyróżnieni zostali:

 • Natalia Barcz – Rezekne (Łotwa),
 • Sebastian Nowakowski – Rezekne (Łotwa),
 • Piotr Boroń – Ryga (Łotwa),
 • Renata Klęczańska – Stanisławów (Ukraina).

Jednocześnie dziś na Łotwie, decyzją Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, odznaczeni zostali następujący nauczyciele skierowani przez ORPEG do pracy na Łotwie:

 • Anna Mieniuk – Srebrny Krzyż Zasługi,
 • Elżbieta Bieniewicz – Srebrny Krzyż Zasługi,
 • Jadwiga Ordon – Brązowy Krzyż Zasługi,
 • Ryszard Morawski – Brązowy Krzyż Zasługi,

Krzyże wręczył osobiście Prezydent Andrzej Duda.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania wspomnień nauczycieli, którzy pracowali w różnych krajach. Wszystkie relacje zostaną opublikowane w przyszłym roku z okazji 30-lecia kierowania nauczycieli do pracy za granicę, w wydaniu książkowym opracowywanym przez ORPEG.

Warto przypomnieć, że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą kieruje do pracy dydaktycznej nauczycieli na Wschód, w miejsca historycznych zsyłek Polaków, zwłaszcza do Kazachstanu i Rosji. Ośrodek wspomaga również nauczanie na terenach będących kiedyś częścią terytoriów państwa polskiego, na których od lat zamieszkują Polacy. Nauczaniem objęte są także osoby innych narodowości zainteresowane nauką języka polskiego.

Do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą kierowani są przez ORPEG nauczyciele, którzy każdego roku nauczają ok. 10 tysięcy uczniów w różnym wieku. W roku szkolnym 2017/18 ORPEG skierował do pracy za granicą 111 nauczycieli do 13 krajów oraz w 125 punktach nauczania języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim. Nauczyciele pracowali przede wszystkim w szkołach przy organizacjach społecznych, a także w 35 szkołach w systemach edukacji danych krajów.

Kierowani nauczyciele pracują w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub wspomagają stowarzyszenia oświatowe. Wspierają także nauczanie prowadzone przez miejscową kadrę pedagogiczną wykształconą w Polsce lub w kraju zamieszkania. Uczą w szkołach publicznych z polskim językiem nauczania (nierzadko/niekiedy również w klasach początkowych), z nauczaniem języka polskiego w formie przedmiotu (ojczystego lub obcego) lub w szkołach czy instytucjach społecznych.

Prócz zajęć dydaktycznych nauczyciele prowadzą szeroką działalność kulturalno-oświatową. Upowszechniają wiedzę na temat polskiej kultury, sztuki, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz osiągnięć naukowych i gospodarczych. Nie do przecenienia jest ich zaangażowanie w pielęgnowanie polskich tradycji i organizacja życia kulturalnego. Miejsca kierowania: Argentyna, Armenia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Łotwa, Rosja, Turcja, Uzbekistan, Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Białoruś.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 13 czerwca br.

MEN - aktualności - czw., 28/06/2018 - 11:58

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 13 czerwca br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 13 czerwca br. nr DWST-WSST.356.2851.2018.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 11...

MEN - aktualności - czw., 28/06/2018 - 11:55

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 11 czerwca br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 11 czerwca br. nr DWST-WSST.356.2848.2018.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Gimnazjum