Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Gimnazjum

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2018 roku

MEN - aktualności - pon., 23/04/2018 - 15:41

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że w tym roku główna sesja egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana w dniach od 4 do 25 maja. W terminach od 4 do 23 maja br. będzie odbywała się część pisemna. Część ustna została zaplanowana od 5 do 25 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja).

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego został zamieszczony na stronie CKE

Przypominamy, że każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne. Pierwsza – o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego odbywa się w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

W maju 2018 r., podobnie jak w roku ubiegłym, egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach.

Do egzaminu w „nowej” formule przystąpią:

a) tegoroczni (2018) absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum (ok. 272 600 osób)

b) absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2015–2017 oraz absolwenci technikum z lat 2016–2017, którzy zdecydowali się:

 • przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 5 900 egzaminów w części ustnej oraz ok. 43 400 egzaminów w części pisemnej) lub
 • przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 80 egzaminów w części ustnej oraz ok. 11 500 egzaminów w części pisemnej) lub
 • przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 6 000 egzaminów w części ustnej oraz ok. 109 500 egzaminów w części pisemnej)

c) absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (ok. 380 egzaminów).

Do egzaminu w „starej” formule przystąpią: absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2014 oraz absolwenci technikum z lat 2006–2015, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (ok. 1 700 osób) lub zdecydowali się:

 • przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 3 900 egzaminów w części ustnej oraz ok. 13 400 egzaminów w części pisemnej) lub
 • przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 50 egzaminów w części ustnej oraz ok. 3 400 egzaminów w części pisemnej) lub
 • przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 390 egzaminów w części ustnej oraz ok. 6 600 egzaminów w części pisemnej).

Zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych odpowiednio:

 1. w przypadku egzaminu w „nowej” formule – w wymaganiach podstawy programowej kształcenia ogólnego
 2. w przypadku egzaminu w „starej” formule – w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Wszystkie arkusze egzaminacyjne służące do przeprowadzenia egzaminu w „nowej” formule są wyraźnie oznaczone na stronie tytułowej poprzez czerwony pionowy pasek wzdłuż prawej krawędzi arkusza, na którym widnieje napis „NOWA FORMUŁA”.

Około 272 600 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2017/2018, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:

w części pisemnej:

 • język polski – na poziomie podstawowym,
 • matematyka – na poziomie podstawowym,
 • język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym,
 • język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej),

w części ustnej:

 • język polski – bez określania poziomu,
 • język obcy nowożytny – bez określania poziomu,
 • język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule, zgodnie z zasadami jego przeprowadzania, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe.

Poniżej przedstawiony został odsetek zdających względem liczby egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których przystąpienie zdający ci zadeklarowali.

Liczba egzaminów z przedmiotów dodatkowych Egzamin w „nowej” formule (wyłącznie absolwenci z 2018 r.) 1 (obowiązkowy) 45,6% 2 31,1% 3 19,2% 4 3,6% 5 0,4% 6 0,1%

 

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2018 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:

 • język angielski – 146 670 osób (53,8% zdających)
 • geografia – 72 919 osób (26,7% zdających)
 • matematyka – 69 671 osób (25,5% zdających)
 • język polski – 54 657 osób (20,0% zdających)
 • biologia – 50 058 osób (18,4% zdających)
 • chemia – 27 773 osoby (10,2% zdających)
 • wiedza o społeczeństwie – 22 980 osób (8,4% zdających)
 • fizyka – 21 212 osób (7,8% zdających)
 • historia – 20 641 osób (7,6% zdających)
 • informatyka – 8 888 osób (3,3% zdających).

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2018 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała:

 • 444 różnego rodzaju arkusze oraz 86 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki i wiedzy o tańcu)
 • 1 190 zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, regionalnych i etnicznych,
  w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 3 lipca br. Tego samego dnia (3 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane
na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00
 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym w obu formułach oraz materiały egzaminacyjne są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl

 

Spotkanie wiceministra Macieja Kopcia z Ambasadorem Republiki Słowackiej w Polsce

MEN - aktualności - pt., 20/04/2018 - 18:21

W piątek, 20 kwietnia br. wiceminister Maciej Kopeć przyjął Ambasadora Republiki Słowackiej w Polsce Dušana Krištofíka. Rozmowa poświęcona była sytuacji oświaty słowackiej mniejszości narodowej w Polsce.

Minister Maciej Kopeć przedstawił systemowe rozwiązania dotyczące finansowania i funkcjonowania oświaty mniejszości narodowych w Polsce. Podczas spotkania wiceminister podkreślił znaczenie prac w tym zakresie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

W trakcie rozmowy poruszono także kwestie zapewnienia podręczników oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Na prośbę Ambasadora omówiono również możliwości wsparcia projektów edukacyjnych mniejszości słowackiej.

Według danych Systemu Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2017/2018 217 uczniów uczy się języka słowackiego jako przedmiotu dodatkowego (172 w szkołach podstawowych, 45 w gimnazjum).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bezpłatne podręczniki i wyprawka dla uczniów „Dobry start”

MEN - aktualności - pt., 20/04/2018 - 15:58

Uczniowie na dotychczasowych zasadach będą otrzymywali podręczniki i ćwiczenia bezpłatnie. Są one finansowane z budżetu państwa. W 2018 r. z budżetu przeznaczyliśmy na ten cel 404 mln zł. Dodatkowo od sierpnia br. ruszy program wsparcia dla uczniów „Dobry start”, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat.

Co roku, w sierpniu na każde uczące się dziecko rodzice otrzymają 300 zł na wyprawkę dla ucznia. Program będzie powszechny. To rodzice zdecydują, na co wydać te pieniądze. Jednym słowem darmowe podręczniki plus 300 zł na każde dziecko w szkole.

Wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz w okresie przejściowym (w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019) uczący się w gimnazjach otrzymują bezpłatne podręczniki lub materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jak również materiały ćwiczeniowe.

W roku 2017 dotacja celowa została udzielona na podręczniki do nowej podstawy programowej lub materiały edukacyjne dla klas I, IV i VII szkoły podstawowej. W 2017 r. została również udzielona dotacja celowa na podręczniki do dotychczasowej podstawy programowej lub materiały edukacyjne dla klasy VI szkoły podstawowej oraz dla klasy III gimnazjum. Ponadto w 2017 r. została udzielona dotacja na materiały ćwiczeniowe dla klas I-VII szkoły podstawowej i klas II-III dotychczasowego gimnazjum.

Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w miejsce podręczników do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkół podstawowych zapewnianych dotychczas przez MEN, jest udzielana sukcesywnie dotacja do wysokości 75 zł na ucznia – na podręczniki lub materiały edukacyjne do tych zajęć, w tym na podręcznik lub materiał edukacyjny do języka obcego.

Kwoty dotacji na wyposażenie pozostałych klas szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne wynoszą:

 • dla klasy IV – do wysokości 140 zł na ucznia,
 • dla klas V i VI – do wysokości 180 zł na ucznia,
 • dla klas VII i VIII – do wysokości 250 zł na ucznia.

Dotacja na materiały ćwiczeniowe, tak jak dotychczas, jest udzielana corocznie w wysokości 50 zł na ucznia klas I-III i w wysokości 25 zł na ucznia klas IV-VIII.

Wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego. Na realizację tego zadania jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację celową z budżetu państwa.

W przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego dotację celową udziela się na ich wniosek. Oznacza to, że szkoły takie mają prawo wnioskować (do właściwej jednostki samorządu terytorialnego) o dotację na podręczniki, materiały edukacyjne  i materiały ćwiczeniowe, ale nie mają takiego obowiązku. W takim wypadku rodzice kupują podręczniki i materiały we własnym zakresie.

Warto podkreślić, że w związku z licznymi postulatami dyrektorów szkół oraz samorządów w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziliśmy zmiany dotyczące rozliczania wykorzystania dotacji podręcznikowej. Zgodnie z nowymi przepisami dotacja naliczana będzie i przekazywana do wysokości maksymalnych kwot na ucznia danej klasy, zróżnicowanych w zależności od etapu edukacyjnego. Szkoła będzie miała do wykorzystania łączną kwotę dotacji i dyrektor szkoły zdecyduje o podziale pieniędzy na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla danej klasy. Oznacza to, że dyrektor szkoły, w uzasadnionych przypadkach, może zwiększyć np. koszt zakupu kompletu podręczników na jednego ucznia, tj. dokonać przesunięć środków finansowych między odpowiednimi klasami.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapowiedź wizyty minister Anny Zalewskiej w województwie podkarpackim

MEN - aktualności - pt., 20/04/2018 - 15:09

W poniedziałek, 23 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska będzie przebywała z wizytą w województwie podkarpackim. Minister edukacji weźmie udział w konferencjach „Edukacja dla zdrowia” oraz „LOWE jest dla Ciebie! Czyli Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji szansą na wzmocnienie i aktywizację społeczności lokalnej” organizowanych przez Wojewodę Podkarpackiego oraz Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Szefowa MEN odwiedzi również Szkołę Podstawową im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej, w której działa LOWE.

Uwaga media:

 • Udział przedstawicieli mediów na zasadzie foto opp w całości spotkania, nie przewidujemy indywidualnych wypowiedzi dla mediów.
 • Planowane wystąpienia minister Anny Zalewskiej podczas wszystkich punktów wizyty w województwie podkarpackim.

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN, tel. 783 920 628, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

SPOTKANIE I

konferencja „Edukacja dla zdrowia”

Miejsce: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11A (Aula)

09.30-09.45 Rozpoczęcie konferencji 

9.45-10.00 Wystąpienie Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

 • Wystąpienie Adama Sidora, dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

10.15-10.30 Upowszechnianie idei programu Szkoła Promująca Zdrowie – wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów SzPZ

10.30-10.45  Programy edukacyjne realizowane w szkołach – przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

 

SPOTKANIE II

„LOWE jest dla Ciebie!

Czyli Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji

szansą na wzmocnienie i aktywizację społeczności lokalnej”

Miejsce: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (Sala Kolumnowa)

12.00-12.10 Rozpoczęcie konferencji

12.10-12.20 Wystąpienie Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

12.20-12.30 Idea Projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych” – Janusz Olesiński, prezes Fundacji Małopolska Izba Samorządowa z Krakowa (lider Projektu LOWE)

12.30-13.30 Przykłady dobrej praktyki w LOWE:

 • Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych w gminie Świlcza przy Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej,
 • Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Harasiuki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeszowie Górnym Stowarzyszenia Naszym Dzieciom,
 • Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

15.30-16.30 Wizyta w Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej

 • Uwaga media: udział na zasadzie foto opp.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Konferencja regionalna Erasmus+ – zapraszamy do udziału

MEN - aktualności - pt., 20/04/2018 - 12:02

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w drugiej konferencji regionalnej Erasmus+ „Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły – skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym”, która odbędzie się w piątek, 27 kwietnia w Szczecinie. Tematem wydarzenia będzie wspieranie działań edukacyjnych przy wykorzystaniu środków z programu Erasmus+.

Uczestnicy konferencji zapoznają się z ofertą edukacyjną programów wdrażanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, które mają na celu wsparcie kształcenia w Polsce. Omówione zostaną możliwości edukacyjne, jakie stwarza program Erasmus+ oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Podczas wszystkich wydarzeń przedstawione będą również priorytety programu Erasmus+ w podnoszeniu efektywności nauczania i uczenia się. Poruszane podczas konferencji tematy to m.in.: kształcenie i szkolenie zawodowe, edukacja dorosłych, edukacja szkolna oraz młodzieży. Podczas wydarzenia dostępny będzie też punkt informacyjny, w którym można uzyskać informacje na temat pozyskania środków unijnych na rozwój szkół w regionie

Do udziału w konferencji zapraszamy: dyrektorów szkół branżowych, nauczycieli kształcenia zawodowego, osoby prowadzące szkolenia, specjalistów w przedsiębiorstwach, przedstawicieli kształcenia zawodowego, pracowników uczelni wyższych, centrów kształcenia praktycznego, doradztwa zawodowego, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak ofertę edukacyjną dostosować do potrzeb rynku pracy oraz ułatwić młodym osobom start w dorosłe życie.

Zachęcamy do rejestracji na stronie http://erasmusplus.org.pl/konferencjeregionalne/

Wstęp wolny.

 

75. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

MEN - aktualności - czw., 19/04/2018 - 13:34

Wiceminister Maciej Kopeć w czwartek, 19 kwietnia br. reprezentował MEN podczas uroczystości 75. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.

Główne wydarzenia z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy odbyły się w południe przed Pomnikiem Bohaterów Getta – monumencie wzniesionym na warszawskim Muranowie – gdzie w kwietniu i maju 1943 r. toczyły się walki powstańców z Niemcami. W tym czasie uruchomione zostały syreny alarmowe, o rocznicy przypomniały także kościelne dzwony.

– To było powstanie ludzi, którzy zachowali godność i chcieli zachować ją do końca – mówił Prezydent Andrzej Duda w czasie wystąpienia. – Pochylamy nisko głowę przed ich bohaterstwem, męstwem, determinacją i odwagą – dodał.

Jak mówił Prezydent, powstańcy ginęli, “walcząc za godność, wolność, ale także i za Polskę, bo byli polskimi obywatelami”.

Prezydent Andrzej Duda dobitnie podkreślał, że eksterminacja Żydów miała miejsce w kraju, który niemieccy okupanci wymazali z mapy. W tamtym czasie państwo polskie – geograficznie i politycznie –  nie istniało.

– To była III Rzesza – przypominał Andrzej Duda, zwracając uwagę, że to Niemcy zaplanowali zniszczenie narodu żydowskiego. – Kierowali się swoim bandyckim prawem, ustawami norymberskimi – mówił Prezydent RP.

Przypominał, że o pomoc dla powstańców getta apelowały władze polskiego Państwa Podziemnego, generał Władysław Sikorski, wówczas głównodowodzący sił polskich na Zachodzie, a zarazem polski premier. Głos zabierał również Jan Karski, który jako emisariusz rządu londyńskiego dwa razy przedzierał się do getta. Prezydent zwrócił też uwagę na postawę Armii Krajowej, która usiłowała nieść pomoc powstańcom.

75 lat temu, 19 kwietnia 1943 r., żydowscy bojownicy z ŻOB i ŻZW stawili zbrojny opór oddziałom niemieckim, które przystąpiły do likwidacji warszawskiego getta. W walkach wzięło udział ok. 1 tys. słabo uzbrojonych powstańców. Niemcy przeciwstawili im ponad 2 tys. żołnierzy Wehrmachtu, SS oraz pomocniczych oddziałów ukraińskich, litewskich i łotewskich. Powstańcy walczyli do 16 maja 1943 r. Tego dnia dowodzący oddziałami niemieckimi gen. SS Juergen Stroop ogłosił koniec akcji pacyfikacyjnej. Na znak zwycięstwa rozkazał wysadzić w powietrze Wielką Synagogę przy ul. Tłomackiej.

Po raz szósty, w rocznicę wybuchu Powstanie w Getcie Warszawskim, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zorganizowało akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Wzięło w niej udział ponad 1500 wolontariuszy, którzy na ulicach Warszawy wręczali papierowe żonkile – symbol pamięci o powstaniu.

Do akcji włączyły się również szkoły, biblioteki i inne instytucje z całej Polski, organizując różne działania wpisujące się w obchody rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. W tym roku będzie ich ponad 1000. Minister Edukacji Narodowej objęła patronat honorowy nad tym wydarzeniem.

Foto. Kancelaria Prezydenta RP

 

Posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - czw., 19/04/2018 - 10:36

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w środę, 18 kwietnia br. uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Obradom przewodniczył Prezydent RP Andrzej Duda.

Podczas środowego posiedzenia w Pałacu Prezydenckim, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, pełnomocnik rządu do spraw stulecia odzyskania niepodległości, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza Komitetu, przedstawił informację na temat realizacji Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017- 2021.

Przyjęto plan państwowych uroczystości w 2018 r. związanych z setną
rocznicą odzyskania niepodległości. W maju złożą się na niego
uroczyste obchody Święta Flagi (2 maja) oraz Święta Narodowego 3 Maja. W czerwcu zaplanowane zostało uroczyste spotkanie Dam i Kawalerów Orderu Virtuti Militari z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 99. rocznicy przywrócenia Orderu
Wojennego Virtuti Militari przez Sejm II RP. W lipcu odbędzie się Zgromadzenie Narodowe z okazji 525. rocznicy zwołania Sejmu walnego w Piotrkowie.

Elementem tegorocznych obchodów będą też uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego (15 sierpnia), a także stuleciem Lotnictwa Polskiego (sierpień), Dożynkami Prezydenckie w Spale (wrzesień), stuleciem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (październik) oraz stulecia Marynarki Wojennej (listopad).

Kulminacją obchodów będą uroczystości 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości.

Jednym z celów działania Komitetu jest realizowanie w latach 2017-21 zadań mających na celu upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę.

W skład Komitetu wchodzą najwyższe władze państwowe, przedstawiciele partii politycznych i ugrupowań oraz osoby wskazane przez prezydenta spośród przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla państwa polskiego.

Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media: briefing prasowy minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - śr., 18/04/2018 - 18:17

W czwartek, 19 kwietnia br. około godz. 13:00 w Centrum Partnerstwa Dialogu Społecznego „Dialog”, przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie odbędzie się briefing prasowy z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej.

Briefing poprzedzi posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z udziałem minister edukacji (zamknięte dla mediów).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacja dyrektora CKE dotycząca nieprawdziwych doniesień medialnych na temat egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego

MEN - aktualności - śr., 18/04/2018 - 17:37

W związku z nieprawdziwymi informacjami, jakie pojawiły się na jednym z portali społecznościowych, dotyczących zamiaru „anulowania przez CKE egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego”, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuję, że informacje te są nieprawdziwe.

Centralna Komisja Egzaminacyjna nie zamierza unieważniać egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wizyta minister Anny Zalewskiej na Pomorzu Zachodnim w związku z tragicznym wypadkiem z udziałem uczniów

MEN - aktualności - śr., 18/04/2018 - 14:52

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się wczoraj z dyrekcją Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Uczniowie tej szkoły brali udział w wypadku drogowym w okolicy miejscowości Słowino w województwie zachodniopomorskim.

W busie, który we wczorajszym wypadku na drodze krajowej nr 37 zderzył się z ciężarówką, podróżowały 23 osoby. W wyniku tego zdarzenia 2 osoby poniosły smierć na miejscu, a kilkanaście zostało rannych. To uczniowie szkoły w Darłowie. Po tym wydarzeniu w placówce ogłoszono żałobę. Na znak pamięci uczniowie do końca tygodnia noszą wywinięte na ciemną stronę kołnierze od marynarskich, szkolnych mundurów.

Wszystkim poszkodowanym w wypadku zapewniono profesjonalną opiekę medyczną. Do dyspozycji szkoły i uczniów pozostają psychologowie, którzy udzielą niezbędnego wsparcia.

Podczas wizyty w województwie zachodniopomorskim, Minister Edukacji Narodowej odwiedziła uczniów, którzy przebywają w szpitalach w Sławnie i Słupsku.

– Jestem pod ogromnym wrażeniem zachowania się wychowawców i dyrektorów szkoły. W tych najgorszych momentach zachowali się jak trzeba. Uczniowie mają zapewnioną opiekę. Wszystkie służby od wczoraj są na miejscu – powiedziała szefowa MEN.

We wtorek na miejsce wypadku pojechał Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski, obecny był również zachodniopomorski wicekurator oświaty Robert Stępień.

W spotkaniach minister Annie Zalewskiej towarzyszył wicewojewoda Marek Subocz oraz zachodniopomorski wicekurator oświaty Robert Stępień.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media. Zapowiedź wizyty minister edukacji w województwie zachodniopomorskim w związku z tragicznym wypadkiem z udziałem uczniów

MEN - aktualności - śr., 18/04/2018 - 10:52

Dziś, 18 kwietnia br. około godz.13:00 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotka się z dyrekcją i nauczycielami Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, których uczniowie ulegli wypadkowi wczoraj na drodze krajowej numer 37 w okolicach miejscowości Słowino w województwie zachodniopomorskim.

Minister Annie Zalewskiej towarzyszyć będzie Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Robert Stępień.

Adres: Zespół Szkół Morskich w Darłowie, ul. Szpitalna 1

Wypowiedź minister edukacji planowana po spotkaniu z dyrekcją i nauczycielami szkoły.

Dodatkowych informacji udziela:
Justyna Sadlak, biuro prasowe MEN, tel. 667 633 553, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dziś rozpoczyna się trzydniowy egzamin gimnazjalny 2018

MEN - aktualności - śr., 18/04/2018 - 07:00

Ponad 349 000 uczniów z prawie 7 100 szkół rozpocznie dziś tegoroczny egzamin gimnazjalny, który przeprowadzany będzie w terminie od 18 do 20 kwietnia.

Dziś, 18 kwietnia br. uczniowie przystąpią do egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. W drugim dniu, 19 kwietnia, młodzież rozwiązywać będą zadania z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. Z kolei piątek to zmagania z językiem obcym nowożytnym, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Na tegoroczny egzamin gimnazjalny Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 192 różnego rodzaju arkusze, w tym:

 • 102 arkusze z historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych i matematyki w języku polskim i litewskim

oraz

 • 90 arkuszy i 36 płyt z języków obcych nowożytnych.

Największa grupa gimnazjalistów (87,1 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a 83,3 proc. zdających przystąpi również do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki, do którego na poziomie podstawowym przystąpi 10,4 proc. gimnazjalistów. Na poziomie rozszerzonym będzie to 2,6 proc.

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 15 czerwca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki, jednak zaświadczenia otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym (22 czerwca br.).

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu:

– ok. godz. 12:00 – pierwszy arkusz z danego dnia
– ok. godz. 14:00 – drugi arkusz z danego dnia.

E-ocenianie na egzaminie gimnazjalnym z matematyki

Rozwiązania zadań otwartych z matematyki uczniów gimnazjów z terenu wszystkich ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie).

Podczas egzaminu uczniowie zapiszą rozwiązania zadań otwartych na wyznaczonych stronach w arkuszu egzaminacyjnym. Po egzaminie rozwiązania te nie trafią do egzaminatorów w wersji papierowej. Zostaną one zeskanowane w komisji okręgowej. Egzaminatorzy będą oceniali poprawność rozwiązań korzystając ze skanów i specjalnego oprogramowania (scoris® Assessor) na ekranie komputera. W związku z tym bardzo ważne jest, aby uczniowie zapisywali rozwiązania zadań wyraźnie czarnym tuszem lub atramentem.

Egzaminatorzy z wszystkich komisji okręgowych przejdą takie samo merytoryczne szkolenie przed przystąpieniem do oceniania prac. Wszyscy egzaminatorzy będą pracować w zespołach, których pracami pokieruje przewodniczący. Prace wszystkich zespołów skoordynuje centralny zespół ekspertów kierowany przez eksperta CKE.

Dzięki wprowadzeniu e-oceniania egzaminatorzy mogą pracować w domach, w dogodnym dla siebie terminie, nie tracąc przy tym opieki merytorycznej sprawowanej przez przewodniczącego. Mogą konsultować z nim na bieżąco sposób postępowania w przypadku nietypowych rozwiązań. E-ocenianie stwarza również lepsze możliwości monitorowania jakości pracy egzaminatorów.

Wynik egzaminu gimnazjalnego będzie jednym z kryteriów rekrutacyjnych w postępowaniu do przyjęcia do pierwszej klasy 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media. Zapowiedź udziału minister edukacji w konferencji we Wrocławiu

MEN - aktualności - wt., 17/04/2018 - 16:29

W środę, 18 kwietnia we Wrocławiu Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w konferencji „Edukacja dla zdrowia”.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00.

Miejsce: sala widowiskowa Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5A, Wrocław

Uwaga media:

 • Udział przedstawicieli mediów na zasadzie foto opp w całości spotkania, nie przewidujemy indywidualnych wypowiedzi dla mediów.
 • Planowane wystąpienie minister Anny Zalewskiej w pierwszej części spotkania.

Dodatkowych informacji udziela:
Justyna Sadlak, biuro prasowe MEN, tel. 667 633 553, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

 

PROGRAM KONFERENCJI

„Edukacja dla zdrowia”

18.04.2018 r.

10.00-10.30 rozpoczęcie konferencji

 • Wystąpienie Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

10.30-10.50 Promocja zdrowego stylu życia w kontekście przepisów prawa – Agnieszka Ludwin, zastępca dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w MEN.

10.50-11.10 Upowszechnianie idei programu pn. Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie – Małgorzata Matusiak, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

11.10-11.30 Program badań przesiewowych dotyczący zaburzeń rozwoju w zakresie masy ciała i wzrostu
– prof. dr hab. Anna Noczyńska, kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

11.30-12-00 Przerwa kawowa.

12.00-12.20 Projekt profilaktyczno-zdrowotny pn. Uruchamiamy dzieciaki – dr hab. n. med. Tomasz Zatoński, Klinika Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

12.20-12.50 Programy edukacji zdrowotnej realizowane w szkołach przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Program przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych Ars, czyli jak dbać o miłość? – Agnieszka Świderska, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu.

12.50-13.10 Omówienie wyników oceny obciążenia uczniów ciężarem tornistrów – Paulina Trebenda, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu.

13.10-13.30 Przedstawienie Ogólnopolskich Programów Edukacyjnych pn. Trzymaj Formę! oraz Bieg po Zdrowie – Piotr Pawlonka, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu.

13.30-13.50 Bezpieczna+ Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Maria Leśniak wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

14.00 Zakończenie konferencji

 

Dodatkowe informacje

Minister Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarny w styczniu 2018 r. podpisali deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym.

W ramach współpracy od marca br. organizowanych jest 16 konferencji regionalnych poświęconych tematyce promocji aktywności zdrowotnej w szkołach. Do udziału konferencjach zostali zaproszeni kuratorzy oświaty, wojewodowie, przedstawiciele wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele szkolnych rad rodziców.

Konferencja we Wrocławiu jest kolejną z cyklu spotkań.

Informacje o deklaracji:

Terminy kolejnych spotkań w regionach:

Województwo dolnośląskie – 18.04.2018
Województwo zachodniopomorskie – 18.04.2018
Województwo łódzkie – 18.04.2018
Województwo podkarpackie – 23.04.2018
Województwo lubuskie – 24.04.2018
Województwo wielkopolskie – 25.04.2018
Województwo śląskie – 16.05.2018
Województwo pomorskie – 29.05.2018

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Młodzi 2.0 – konferencja o młodzieżowych radach z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - wt., 17/04/2018 - 16:11

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN we wtorek, 17 kwietnia br. w Sejmie RP wzięła udział w konferencji „Młodzi 2.0 – Młodzieżowe Rady na stulecie Niepodległości”. Obecny był również wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz prof. Andrzej Waśko, doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Debata w Sejmie RP z udziałem młodych ludzi, w większości członków młodzieżowych rad miast, była okazją do rozmowy nad funkcjonowaniem rad w strukturach lokalnych samorządów. Młodzi ludzie dyskutowali także o zarządzaniu pracą i zespołem, dobrej organizacji swoich działań i osiąganiu najlepszych efektów.

Uczestnicy konferencji zapoznali się również z możliwościami programu Erasmus+, które przedstawił dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Podczas konferencji wiceminister Marzena Machałek wręczyła nagrody w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Młodzieżowa Rada 2018”. Wzięło w nim udział 29 młodzieżowych rad działających przy jednostkach samorządu terytorialnego. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować film lub prezentację, pokazujące, jakie działania podejmują na rzecz młodzieży i swoich lokalnych społeczności oraz w jaki sposób wypełniają funkcję konsultacyjną.

– Jesteście prawdziwymi liderami. To, co robicie, pociąga za sobą innych ludzi. Za to wam serdecznie dziękuję. Dorośli mogą od was uczyć się nie tylko autentyzmu, szczerości ale również wzajemnego szacunku – powiedziała po rozdaniu nagród wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek.

Zwycięzcy otrzymali statuetki “Młodzieżowa Rada 2018” oraz upominki od Biura Programu “Niepodległa”. Zostały nimi:

– Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno,
– Młodzieżowa Rada Miasta Poznania,
– Młodzieżowa Rada Miasta Zielona Góra.

Młodzieżowe rady to ustawowe organy doradcze jednostek samorządu terytorialnego, które zajmują się szerzeniem idei samorządowej, konsultacją stanowionego prawa i aktywizacją społeczności lokalnej. Są również reprezentantami lokalnej młodzieży. Według badania przeprowadzonego przez Radę Dzieci i Młodzieży RP, liczba młodzieżowych rad w Polsce w latach 2014-2018 wzrosła o ponad 100 proc.

Podczas konferencji zaprezentowano publikację dotyczącą analizy obecnego funkcjonowania młodzieżowych rad w Polsce. Publikacja ta jest inicjatywą i efektem pracy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Wsparcie merytoryczne w przygotowaniu dokumentu zapewnił Instytut Badań Edukacyjnych.

Publikacja_RDiM

Organizatorem spotkania był Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Rada Dzieci i Młodzieży RP przy MEN oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Więcej o II kadencji Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN

Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) z przedszkoli – zapraszamy do udziału

MEN - aktualności - wt., 17/04/2018 - 12:05

Jeszcze do dziś, 17 kwietnia br. można zgłaszać udział w szkoleniu adresowanym do administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), którzy pełnią tę funkcję w placówkach wychowania przedszkolnego. To kolejna inicjatywa edukacyjna Generalnego Inspektora Danych Osobowych poświęcona omówieniu zmian, jakie w systemie ochrony danych osobowych wprowadzają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

„Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze przedszkoli w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych” – to temat szkolenia, które ma przybliżyć obowiązki administratorów danych i wspierających ich ABI – przyszłych inspektorów ochrony danych.

Szkolenie jest przeznaczone dla administratorów bezpieczeństwa informacji zarejestrowanych w ogólnokrajowym rejestrze prowadzonym przez GIODO.

Zgłoszenie udziału można przesyłać do dziś, 17 kwietnia br. za pośrednictwem kwestionariusza dostępnego na stronie https://rejestracja.giodo.gov.pl/.

Szkolenie odbędzie się we wtorek, 24 kwietnia br. w Warszawie.

Więcej informacji o szkoleniu dostępnych na stronie https://www.giodo.gov.pl/pl/259/10429.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Drugie posiedzenie Rady ds. Edukacji o Holokauście

MEN - aktualności - pon., 16/04/2018 - 17:39

16 kwietnia br. wiceminister edukacji Maciej Kopeć przewodniczył drugiemu posiedzeniu Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Tematem poniedziałkowego spotkania w gmachu MEN była m.in. rozmowa dotycząca wymiany informacji o działaniach w zakresie edukacji o Holokauście realizowanych w Polsce. Rozmawiano również na temat aktualnych działań w obszarze edukacji o Holokauście. Członkowie Rady zapoznali się z prezentacją dotyczącą skuteczności prowadzenia polityki historycznej w mediach społecznościowych oraz wynikami kwerendy podręczników szkolnych w wybranych krajach świata.

Przypomnijmy, że dostrzegając potrzebę bliższej współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej w obszarze edukacji o Holokauście z przedstawicielami środowisk akademickich, muzealnych, organizacji pozarządowych minister edukacji w 2017 r. podjęła decyzję o powołaniu członków Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście jako organu pomocniczego ministra. 31 stycznia tego roku odbyło się jej pierwsze spotkanie.

Do zadań Rady należy przedstawianie propozycji działań w dziedzinie edukacji o Holokauście, konsultowanie projektów opracowań i materiałów z tej dziedziny. Jednym z celów zespołu ekspertów jest także współpraca merytoryczna w zakresie przedsięwzięć promujących polskie rozwiązania w dziedzinie edukacji o Holokauście w kulturze masowej w kraju i za granicą.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Konferencja „Młodzi 2.0 Młodzieżowe Rady na stulecie Niepodległości” – zapowiedź udziału minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - pon., 16/04/2018 - 16:09

We wtorek, 17 kwietnia br. o godz.10:00 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w konferencji pt. „Młodzi 2.0 – Młodzieżowe Rady na stulecie Niepodległości” organizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Podczas konferencji minister Anna Zalewska wręczy nagrody laureatom konkursu „Młodzieżowa Rada 2018” dla najaktywniejszych Rad.

Termin: wtorek, 17 kwietnia br. o godz.10:00
Miejsce: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8 (sala Kolumnowa)

Uwaga media:

 • podczas pierwszej części konferencji przewidziano wystąpienie minister Anny Zalewskiej.
 • MEN nie zapewnia wstępu dziennikarzy na teren Kancelarii Sejmu.

Więcej informacji udziela:

 • Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl,
  tel. 783 920 628.

Zapraszamy zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Komentarz MEN do artykułu pt. „Problem MEN z dotrzymaniem obietnic” opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej 16.04.2018 r.

MEN - aktualności - pon., 16/04/2018 - 16:08

Kompleksowe wsparcie uczniów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej to jeden z kluczowych elementów systemu edukacji. Rozwiązania w tym zakresie, nad którymi obecnie pracujemy są priorytetem, a specjaliści z tej dziedziny mają odgrywać w nich kluczową rolę.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami minister edukacji Anny Zalewskiej dążymy to tego, aby od 1 września 2019 r. w każdej szkole byli specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zależności od potrzeb uczniów.

Przypominamy, że przepisy zabraniają dyrektorom szkół zlecania prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach tzw. godzin karcianych. Od 1 września 2017 r. godziny te są ujęte w ramowych planach nauczania (tzw. ramówkach) i mogą być umieszczane w arkuszach organizacyjnych w ramach pensum lub godzin ponadwymiarowych nauczyciela. Wizytatorzy z kuratoriów zostali poproszeni przez minister Annę Zalewską o zwrócenie szczególnej uwagi na umieszczanie w arkuszach tych godzin i monitorowanie sytuacji w szkołach.

Warto zwrócić uwagę na to, że uporządkowaliśmy pensum specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Określiliśmy ich liczbę godzin do 22. Obecnie pracujemy nad rozporządzeniem, które określi zakres zadań realizowanych przez specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach w ramach tzw. pensum. Opracowujemy arkusze monitoringu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, w czerwcu pokażemy wyniki.

Zgłosiliśmy już do Ministerstwa Finansów prośbę o zwiększenie środków na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach kolejnej ustawy budżetowej. Pracujemy nad szczegółowymi rozwiązaniami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a kompleksowe rozwiązania przedstawimy w czerwcu br.

Z poważaniem

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Gimnazjum