Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Gimnazjum

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

MEN - aktualności - śr., 02/05/2018 - 05:50

Dziś, 2 maja obchodzimy w naszym kraju Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To święto mające na celu uczczenie symboli narodowych, w tym w szczególności polskiej flagi, a także przywołanie najważniejszych momentów w historii naszej ojczyzny.

Dzień Flagi to dobry moment, aby zachęcić wszystkich do poznania zasad prezentowania barw narodowych.

Oficjalne uroczystości z okazji Dnia Flagi RP z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudu odbędą się dziś o godz. 11:15 na Placu Zamkowym w Warszawie. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentować będzie wiceminister Maciej Kopeć.

Warto przypomnieć, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało specjalny miniprzewodnik pn. „Biało-Czerwona”, w którym przypomina, że flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości. Miłość do barw narodowych oznacza prezentowanie ich zgodnie z tradycją i honorem. Warto poznać te zasady.

Publikacja wskazuje miedzy innymi różnice między flagą a barwami narodowymi. Flaga Rzeczypospolitej Polskiej składa się z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białego u góry i czerwonego u dołu, w proporcjach 5:8.

Miniprzewodnik przypomina także, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne wyłącznie na barwach narodowych.

Jest wiele form eksponowania barw narodowych np. są noszone w klapie płaszcza, marynarki lub żakietu w postaci biało-czerwonej kokardy narodowej.

Te oraz inne ciekawe informacje związane z polskimi barwami narodowymi znajdują się w miniprzewodniku, który jest dostępny do pobrania na stronie MSWiA.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ustalanie łączonego pensum według znowelizowanych przepisów ustawy – Karta Nauczyciela

MEN - aktualności - sob., 28/04/2018 - 10:33

W związku z okresem konstruowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 uprzejmie przypominamy, że od 1 września 2018 r. będzie obowiązywał nowy przepis  art. 42 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na mocy którego nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (tzw. pensum) będzie ustalany jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

Powyższy przepis należy stosować  do ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bez względu na liczbę/wymiar godzin przydzielonych nauczycielowi w ramach każdego stanowiska. Jednocześnie należy pamiętać, że w sytuacji gdy ustalony wymiar zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy będzie inny niż jego dotychczasowe stanowisko (dotychczasowe pensum), dyrektor przenosi nauczyciela na inne stanowisko, na podstawie art. 18 ustawy – Karta Nauczyciela. Przeniesienie może nastąpić pod warunkiem pisemnej zgody nauczyciela.

Przykład I

Nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i ma kwalifikacje bibliotekarza i polonisty. Dyrektor przydzielił mu 16 godzin języka polskiego, 1 godzinę do dyspozycji wychowawcy, 1 godzinę zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 6 godzin biblioteki i 4 godziny wychowawcy świetlicy. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela należy obliczyć:

(18+6+4) : (18/18 + 6/30 + 4/26) =  28 : (1+ 0,2+ 0,15) = 28 :1,35= 20,7

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela (po zaokrągleniu) wynosi 21 godzin, zatem nauczyciel ma 7 godzin ponadwymiarowych.

Przykład II

Nauczyciel  jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i ma kwalifikacje bibliotekarza, polonisty i logopedy. Dyrektor przydzielił mu 9 godzin języka polskiego, 15 godzin biblioteki i 4 godziny zajęć logopedy. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela należy obliczyć:

(9+15+4) : (9/18+15/30+4/22) = 28 : (0,5+0,5+0,18) = 28 : 1,18 = 23,7

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela (po zaokrągleniu) wynosi 24 godziny, zatem nauczyciel ma 4 godziny ponadwymiarowe.

Przykład III

Nauczyciel  jest zatrudniony w  0,5 wymiaru czasu pracy  na czas nieokreślony i ma kwalifikacje bibliotekarza, polonisty i logopedy. Dyrektor przydzielił mu 5 godzin języka polskiego, 5 godzin biblioteki i 4 godziny zajęć logopedy. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela należy obliczyć:

(5+5+4) :  (5/18+5/30+4/22) = 14 : 0,64 = 21, 87

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela  zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (po zaokrągleniu) wynosi 22 godziny.

22 x 0,5 = 11

Nauczyciel zatrudniony w wymiarze 0,5 etatu powinien realizować 11 godzin, skoro przydzielono mu o 3 godziny więcej, dyrektor powinien zrobić aneks do umowy o pracę.

Odsłonięcie tablicy ku pamięci “Małej Garstki” – uroczystość w Nowej Rudzie z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - pt., 27/04/2018 - 22:05

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w Noworudzkiej Szkole Technicznej wzięła dziś udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej działalność w latach 1951-1952 antykomunistycznej grupy młodzieżowej o nazwie „Tajna Organizacja Mała Garstka”. Piątkowa uroczystość połączona była z pożegnaniem tegorocznych maturzystów.

W latach 1951-1952 na terenie Nowej Rudy działała antykomunistyczna Tajna Organizacja „Mała Garstka”. Założył ją przybyły z Sycowa do ówczesnej Szkoły Przysposobienia Górniczego w Nowej Rudzie Jan Kowalski.

Organizacja, którą założył wspólnie z kolegami, działała na terenie internatu szkoły. Młodzi konspiratorzy, do grupy której dołączyli inni uczniowie szkoły, podjęli walkę z systemem komunistycznym. Celem organizacji było przygotowanie i kolportaż ulotek na terenie Nowej Rudy. Planowano również rozpoczęcie walki partyzanckiej w lesie i poszukiwanie możliwości zdobycia broni. Członkowie grupy: Jan Kowalski i Ryszard Lisowski wykonali na murze więzienia w Nowej Rudzie napisy „Precz ze Stalinem” i „Precz z Bierutem”.

W grudniu 1951 roku odbyli całą grupą w okolicach szpitala w Nowej Rudzie jedyne spotkanie, podczas którego młodzi ludzie rozmawiali o dalszych działaniach. Jednak jeden z członków grupy powiadomił o wszystkim ówczesnego kierownika internatu, a on z kolei doniósł o tym do miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa. Grupa rozpracowywana była przez UB do marca 1952 roku. Jana Kowalskiego i jego kolegów aresztowano i osadzono w kłodzkim więzieniu, gdzie poddani zostali brutalnemu śledztwu.

Młodzi ludzie zostali oskarżeni o bardzo poważne zbrodnie. Wyroki w stosunku do ich wieku (16 i 17 lat) były bardzo wysokie. W dokumentach UB przedstawiani byli jako zatwardziali wrogowie systemu komunistycznego.

Po zwolnieniu z więzienia mieli bardzo duże problemy ze znalezieniem pracy, nie mogli realizować swoich planów życiowych. Aż do końca PRL byli obserwowani przez Służbę Bezpieczeństwa. Dopiero po upadku komunizmu zostali zrehabilitowani, a ich wyroki unieważniono.

Z ówczesnych członków grupy „Mała Garstka” dziś żyje tylko jedna osoba – Pani Leokadia Marynka, która obecnie mieszka w Szczecinie. Podczas piątkowej uroczystości wspólnie z Minister Anną Zalewską dokonała odsłonięcia tablicy.

W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Komentarz MEN do artykułu pt. „Mama chłopca chorego na SMA…” opublikowanego w serwisie medexpress.pl 27 kwietna 2018 r.

MEN - aktualności - pt., 27/04/2018 - 17:00

Zapewnienie wsparcia uczniom z niepełnosprawnościami to priorytet działań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warta podkreślenia jest zmiana w zakresie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych na organizację kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami. Zgodnie z nowymi przepisami prawa ww. środki nie mogą być przeznaczane na inne cele. Takie rozwiązanie daję dyrektorowi większą swobodę w zapewnianiu uczniom najbardziej efektywnego, odpowiadającego ich potrzebom wsparcia, z uwzględnieniem zatrudnienia dodatkowej kadry.

Przypomnijmy, że asystent wprowadzony został do systemu edukacji w związku z obniżeniem wieku, w którym dzieci objęte są obowiązkiem szkolnym. Zatrudniona wówczas na tych stanowiskach kadra nauczycielska miała stanowić wsparcie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z uwagi na specyfikę nauczania dzieci młodszych. Zgodnie z postulatami rodziców zmieniliśmy ustawę tak, aby to rodzic mógł decydować o tym, czy jego sześcioletnie dziecko ma uczyć się w szkole, czy w przedszkolu.

Przedszkola ogólnodostępne, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły ogólnodostępne, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera czy niepełnosprawności sprzężone, mają obowiązek zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej lub specjalistów albo pomoc nauczyciela.

Za zgodą organu prowadzącego, nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej lub specjaliści albo pomoc nauczyciela mogą być zatrudnieni w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

W przedszkolach specjalnych, przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi oraz w klasach I–IV szkół podstawowych specjalnych i szkół podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi dla uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi – zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.

W przedszkolach i szkołach: specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi oraz w przypadkach innych niepełnosprawności niż wcześniej wymienione, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić dodatkowo pomoc nauczyciela.

Warto podkreślić, że od 1 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zmiany spowodowały, że uczniowie z niepełnosprawnością mają zagwarantowane odpowiednie warunki kształcenia dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Ministerstwo Edukacji Narodowej, po konsultacjach z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół, a także organizacjami pozarządowymi, przygotowało elastyczne rozwiązania dotyczące indywidualizacji procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące nauczania indywidualnego oraz nowych rozwiązań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do dyspozycji rodziców, opiekunów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także nauczycieli i dyrektorów szkół pozostaje adres mailowy: edukacjawlaczajaca@men.gov.pl

Zachęcamy również do kontaktu z wizytatorami ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych w kuratoriach oświaty. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji: https://www.ore.edu.pl/2017/10/wizytatorzy-ds-specjalnych-potrzeb-edukacyjnych-spe-2/

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Szkoły mogą już wydawać e-legitymacje

Nowe prawo oświatowe - pt., 27/04/2018 - 13:22

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, już od września 2018 r., szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach – odpowiednio legitymacje szkolne oraz legitymacje przedszkolne
w postaci papierowej (jak dotychczas) lub e-legitymacji szkolnych lub e-legitymacji przedszkolnych.

Jak podkreśla MEN, możliwość wprowadzenia e-legitymacji to odpowiedź na oczekiwania zarówno uczniów, ich rodziców, jak i dyrektorów szkół oraz samorządów, którzy wielokrotnie zwracali sięo to do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dużo danych na plastiku
Nowa e-legitymacja daje wiele możliwości. Na rewersie jej wzoru znalazło się pole umożliwiające nadruk – w procesie personalizacji karty – numeru układu elektronicznego oraz kodu kreskowego. W przepisach przewidziano również kodowanie na e-legitymacji dodatkowych usług wynikających z działalności statutowej szkoły oraz ulg związanych z przejazdami środkami publicznego transportu. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej będzie decydował dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Nowe wzory świadectw
W nowym rozporządzeniu określone zostały też wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków dla przedszkoli oraz szkół nowego, a także dotychczasowego ustroju szkolnego, tj. dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Nowe przepisy odnoszące się do procedury uwierzytelniania świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille do tych dokumentów.

LEX Prawo Oświatowe>>

Rozporządzenie przewiduje:
- Doprecyzowanie przepisów odnoszących się do zabezpieczeń druków świadectw, dyplomów i zaświadczeń w zakresie odnoszącym się do oznakowania literowego i cyfrowego świadectw dojrzałości, aneksu do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego.-
- Wprowadzenie zmiany w odniesieniu do świadectw szkolnych szkoły z językiem nauczania mniejszości narodowej, etnicznej lub językiem regionalnym.
- Określenie, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, jaką adnotację o poziomie nauczania języka obcego nowożytnego umieszcza się na świadectwach szkolnych i arkuszach ocen.
- Wprowadzenie na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły kategorii: „Inne zajęcia”; ta część świadectwa została przeznaczona na wpisanie zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz innych zajęć organizowanych przez szkołę.

Określono również nowe wzory m.in.:
- świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły dla uczniów: 8–letniej szkoły podstawowej, 4–letniego liceum ogólnokształcącego, 5– letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej;
- indeksów dla słuchaczy szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych;
- arkuszy ocen dla: uczniów szkoły podstawowej (także dla uczniów klas VII-VII szkoły podstawowej), uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, uczniów 4–letniego liceum ogólnokształcącego, uczniów 5–letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, uczniów szkoły policealnej oraz słuchaczy szkół dla dorosłych;
- zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (wzór druku nr 54 będzie obowiązywał w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, a wzór druku nr 55 od roku szkolnego 2021/2022), zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia i świadectwa dojrzałości.

Rozporządzenie weszło w życie 27 kwietnia br.

Rozporządzenie wraz z załącznikami dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej MEN oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Wzory nowych druków dostępne są na stronie internetowej MEN. 

Nowe wzory świadectw, druków szkolnych, e-legitymacja – rozporządzenie MEN podpisane

MEN - aktualności - pt., 27/04/2018 - 13:04

E-legitymacja, nowe wzory świadectw szkolnych i arkuszy ocen – to najważniejsze zmiany wprowadzone w podpisanym wczoraj, 26 kwietnia br. rozporządzeniu
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, już od września 2018 r., szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom
w przedszkolach
– odpowiednio legitymacje szkolne oraz legitymacje przedszkolne
w postaci papierowej (jak dotychczas) lub e-legitymacji szkolnych lub e-legitymacji przedszkolnych.

Możliwość wprowadzenia e-legitymacji to odpowiedź na oczekiwania zarówno uczniów,
ich rodziców, jak i dyrektorów szkół oraz samorządów, którzy wielokrotnie zwracali się
o to do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nowa e-legitymacja daje wiele możliwości. Na rewersie jej wzoru znalazło się pole umożliwiające nadruk – w procesie personalizacji karty – numeru układu elektronicznego oraz kodu kreskowego. W przepisach zapewniliśmy również kodowanie na e-legitymacji dodatkowych usług wynikających z działalności statutowej szkoły oraz ulg związanych z przejazdami środkami publicznego transportu. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej będzie decydował dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Ponadto w nowym rozporządzeniu określone zostały wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków dla przedszkoli oraz szkół nowego, a także dotychczasowego ustroju szkolnego, tj. dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany zaproponowane w rozporządzeniu:

 1. Nowe przepisy odnoszące się do procedury uwierzytelniania świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille do tych dokumentów.
 2. Nowy wzór świadectwa dojrzałości.
 3. Możliwość wydawania uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom
  w przedszkolach, odpowiednio legitymacji szkolnych oraz legitymacji przedszkolnych
  w postaci papierowej (jak dotychczas) lub w postaci plastikowej karty (e-legitymacje).
 4. Doprecyzowanie przepisów odnoszących się do zabezpieczeń druków świadectw, dyplomów i zaświadczeń w zakresie odnoszącym się do oznakowania literowego i cyfrowego świadectw dojrzałości, aneksu do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego.
 5. Wprowadzenie zmiany w odniesieniu do świadectw szkolnych szkoły z językiem nauczania mniejszości narodowej, etnicznej lub językiem regionalnym.
 6. Określenie, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, jaką adnotację
  o poziomie nauczania języka obcego nowożytnego umieszcza się na świadectwach szkolnych i arkuszach ocen.
 7. Wprowadzenie na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły kategorii: „Inne zajęcia”; ta część świadectwa została przeznaczona na wpisanie zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz innych zajęć organizowanych przez szkołę.

Określono również nowe wzory m.in.:

 1. świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły dla uczniów: 8–letniej szkoły podstawowej, 4–letniego liceum ogólnokształcącego, 5– letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej;
 2. indeksów dla słuchaczy szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych;
 3. arkuszy ocen dla: uczniów szkoły podstawowej (także dla uczniów klas VII-VII szkoły podstawowej), uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, uczniów 4–letniego liceum ogólnokształcącego, uczniów 5–letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, uczniów szkoły policealnej oraz słuchaczy szkół dla dorosłych;
 4. zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (wzór druku nr 54 będzie obowiązywał w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, a wzór druku nr 55 od roku szkolnego 2021/2022), zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia
  i świadectwa dojrzałości.

Rozporządzenie weszło w życie 27 kwietnia br.

Rozporządzenie wraz z załącznikami dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej MEN oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Wzory nowych druków dostępne są na stronie internetowej MEN.  

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Europejski Kongres Samorządów z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - czw., 26/04/2018 - 22:13

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 26 kwietnia br. była gościem specjalnym trwającego w Krakowie IV Europejskiego Kongresu Samorządów.

W trakcie swojego przemówienia, szefowa MEN podsumowała dotychczasowe zmiany w edukacji oraz podziękowała samorządowcom za pomoc we wdrażaniu reformy edukacji.

– System edukacji powinien być na tyle elastyczny, aby ciągle dostosowywał się do nowych wyzwań i odpowiadał na potrzeby uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki – wskazała minister Anna Zalewska.

Podczas wydarzenia, szefowa MEN przysłuchiwała się dyskusji podczas panelu pn. „Ekonomia społeczna – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań”. Uczestnicy debaty próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy ekonomia społeczna jest dla samorządów szansą, zagrożeniem czy obowiązkiem. W tej dziedzinie w ostatnich latach zaszło wiele istotnych zmian.

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Jak co roku w Krakowie spotykają się przedstawiciele różnych środowiska, żeby porozmawiać o nurtujących ich sprawach i spróbować znaleźć odpowiedź na pytania o rolę samorządu w systemie politycznym kraju.

Udział w Kongresie wzięło około 2000 gości. Byli wśród nich liderzy samorządów, przedstawiciele administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Blisko jedna trzecia uczestników pochodzi z zagranicy – wśród nich ważni politycy, eksperci i ludzie biznesu.

Najważniejszym wydarzeniem Kongresu była gala, podczas której wręczone zostały nagrody dla najlepszych samorządów. Laureatów wyłoniono na podstawie Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Został on przygotowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundację Instytut Studiów Wschodnich.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Wiceminister Maciej Kopeć na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

MEN - aktualności - czw., 26/04/2018 - 16:02

Wczoraj, 25 kwietnia br. Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć reprezentował Ministerstwo Edukacji Narodowej na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas obrad Komisji została przedstawiona informacja Krajowego Biura Wyborczego nt. stanu przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r.

W porządku obrad znajdowały się także uzgodnione cztery rozporządzenia MEN:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego;
 • Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli;
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji (Ministerstwo Edukacji Narodowej);
 • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Więcej informacji na temat wczorajszego posiedzenia znajduje się na stronie KWRiST

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) stanowi forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego.

Jej zadaniem jest rozpatrywanie problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu, a także spraw dotyczących samorządu terytorialnego znajdujących się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska.

Komisja składa się z przedstawicieli rządu i samorządu. Strona rządowa Komisji Wspólnej składa się z ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Reprezentanci obu stron wytypowani przez członków plenum pracują w 12 zespołach problemowych oraz 3 grupach roboczych. Dodatkowo są oni wspierani przez ekspertów.

Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – informacja MEN

MEN - aktualności - czw., 26/04/2018 - 14:25

W 2018 roku obowiązywać będzie dodatkowy nowy rozdział klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie. To konsekwencja znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. z 2018 r. poz. 767).

W nowym rozdziale 80153  Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych należy klasyfikować dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Do 2017 roku wydatki te ujmowane były w rozdziałach dotyczących właściwych typów szkół, co znacznie utrudniało zarządzanie środkami na ten cel. Od 2018 r. wszystkie wydatki przeznaczone na ten cel (również w zakresie zapewnienia odpowiedniego kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych) powinny być klasyfikowane w ww. rozdziale.

Obecne rozwiązanie jest prostsze i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Tekst rozporządzenia

Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – informacja MEN

MEN - aktualności - czw., 26/04/2018 - 14:23

W 2018 roku obowiązywać będzie dodatkowy nowy rozdział klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie. To konsekwencja znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. z 2018 r. poz. 767).

W nowym rozdziale 80153  Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych należy klasyfikować dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Do 2017 roku wydatki te ujmowane były w rozdziałach dotyczących właściwych typów szkół, co znacznie utrudniało zarządzanie środkami na ten cel. Od 2018 r. wszystkie wydatki przeznaczone na ten cel (również w zakresie zapewnienia odpowiedniego kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych) powinny być klasyfikowane w ww. rozdziale.

Obecne rozwiązanie jest prostsze i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Tekst rozporządzenia

Lekcja historii w ramach obchodów „Roku dla Niepodległej” z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - śr., 25/04/2018 - 16:52

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Jarosławem Sellinem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pełnomocnikiem rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości RP uczestniczyła dziś, 25 kwietnia br. w lekcji historii zorganizowanej w ramach obchodów „Roku dla Niepodległej”.

W zajęciach wzięli udział uczniowie z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława IV w Warszawie. Lekcję poprowadził dr Marek Olkuśnik.

Czwartkowe zajęcia poświęcone zostały genezie powstania kościuszkowskiego, analizie sytuacji społecznej na ziemiach polskich w końcu XVIII w. oraz wybranym elementom kultury materialnej końca XVIII w. Uczniowie poznali cele i założenia ideowe powstania kościuszkowskiego oraz dowiedzieli się więcej na temat roli, jaką Tadeusz Kościuszko odegrał w jego rozpoczęciu.

Punktem wyjścia do prowadzenia lekcji był pokaz filmu pt. „Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie 24 marca 1794” na podstawie obrazu Wojciech Kossaka o tym samym tytule. Film jest jednym z filmów z serii „Polska Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach”. Pomysłodawcą i producentem cyklu „Polska Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach” jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

Szefowa MEN przypomniała, że z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Edukacji Narodowej aktywnie włączyło się w obchody tej wyjątkowej rocznicy.

– 100-lecie polskiej niepodległości to wyjątkowa rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczuciu dumy z bycia Polakiem. Już we wrześniu ogłosiłam ten rok szkolny „Rokiem dla Niepodległej”. Chcę by uczniowie, nauczyciele włączyli się we wspólne świętowanie – powiedziała minister Anna Zalewska.

Minister edukacji dodała, że „Rok dla Niepodległej” jest impulsem do podejmowania działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i wychowawczym, który zaowocuje kształtowaniem postaw patriotycznych oraz pogłębianiem znajomości najnowszej historii Polski. MEN realizuje też szereg działań edukacyjnych nawiązujących do tegorocznych obchodów rocznicowych.

– W ramach wieloletniego programu „Niepodległa” do przekazania szkołom, placówkom i szkołom polonijnym mamy 6,9 mln zł na realizację działań edukacyjnych związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Pieniądze będziemy przekazywać do 2020 roku – powiedziała szefowa MEN. –

Wiceminister Jarosław Sellin podkreślił, że filmy z serii „Polska Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach” skierowane są do polskich szkół i mogą okazać się przydatne, aby uatrakcyjnić lekcje historii prowadzone przez historyków, nauczycieli języka polskiego, wiedzy o kulturze, animatorów kultury, liderów grup rekonstrukcyjnych, a także miłośników historii i sztuki.

– Każdy z tych filmów to ożywiony obraz. Mamy pewną dramatyczną akcję, która trwa około 15 minut i kończy się tzw. stopklatką, która jest znanym obrazem – wyjaśnił wiceszef MKiDN.

Jak dodał, film pozwoli poznać szczegóły tego obrazu. Wiceszef resortu kultury wyraził nadzieję, że większość szkół, zwłaszcza ponadpodstawowych, zechce zainteresować się tymi filmami i będzie upowszechniać wiedzę o polskiej historii na podstawie znanych polskich obrazów.

Insurekcja kościuszkowska, uważana za ostatnią próbę ratowania I Rzeczpospolitej, trwała od 24 marca do 16 listopada 1794 r. i objęła zasięgiem prawie wszystkie dzielnice ówczesnego państwa polskiego. Kluczowymi wydarzeniami powstania były: wygrana bitwa pod Racławicami 4 kwietnia, ogłoszenie 7 maja tzw. Uniwersału Połanieckiego, przegrana bitwa pod Maciejowicami 10 października i rozwiązanie wojsk powstańczych 16 listopada pod Radoszycami.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - śr., 25/04/2018 - 15:58

We środę, 25 kwietnia br. Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek wzięła udział w III posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie odbyło się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Podczas posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego omawiano zagadnienia związane ze zmianami w systemie edukacji w zakresie kształcenia zawodowego, finansowania oświaty i statusu zawodowego nauczycieli.

– Pomimo dużych środków przeznaczanych na kształcenie zawodowe bezrobocie wśród absolwentów szkół zawodowych jest wciąż wysokie. Dlatego było oczywiste, że należy przygotować zmiany w systemie edukacji – powiedziała wiceminister Machałek, rozpoczynając dyskusję poświęconą kształceniu zawodowemu.

– Chcemy, żeby szkoły branżowe dobrze się kojarzyły i chcieliśmy pokazać, że warto podejmować naukę w szkołach branżowych i technikach, bo dają one dobre wykształcenie. Zależy nam, żeby szkoły branżowe kształciły fachowców potrzebnych na rynku pracy, którzy będą mieć możliwość dalszego uczenia się – podkreśliła. Wiceminister Machałek dodała, że polski system wyprzedza rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące kształcenia zawodowego. Zakładają one, że młodzi ludzie, którzy podejmują kształcenie zawodowe, muszą mieć otwartą ścieżkę dalszego kształcenia.

Podczas dyskusji poświęconej szkolnictwu zawodowemu omawiano m.in. kwestię naboru do szkół branżowych w kontekście zmian w Ustawie – Prawo oświatowe oraz udział pracodawców w procesie ustalania podstaw programowych kształcenia w zawodzie. Ważną część częścią debaty była także sytuacja absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w odniesieniu do zapotrzebowania na zawody w województwie kujawsko-pomorskim oraz zmiany w zatrudnianiu młodocianych pracowników.

W spotkaniu uczestniczyli także: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, środowiska pracodawców, związków zawodowych, a także pracownicy Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego oraz Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Wizyta wiceminister Marzeny Machałek w Toruniu

MEN - aktualności - śr., 25/04/2018 - 00:00

We środę, 25 kwietnia br. Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek odwiedziła Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, w którym odbywał się Festiwal Talentów Technicznych μElektra. Wiceminister edukacji wzięła także udział w uroczystym otwarciu nowej pracowni praktycznej nauki zawodu oraz inauguracji Toruńskiej Sieci Szkolnych Doradców Zawodowych.

– Zależy nam, żeby polska szkoła przygotowała młodych ludzi do zawodu. Jesteśmy w trakcie tworzenia dużej reformy kształcenia zawodowego, pod koniec maja ogłosimy kolejne zmiany. Jednym z jej założeń jest przywrócenie prestiżu techników. Wasza szkoła świetnie sobie radzi, współpracuje z pracodawcami, czuć tu pozytywną energię – powiedziała wiceminister Machałek do uczniów i nauczycieli obecnych na Festiwalu μElektra.

Wiceminister edukacji dodała, że pozytywnie zaopiniowany został wniosek do Ministra Cyfryzacji w sprawie utworzenia w ZSMEIE nowego kierunku kształcenia – technik programista. ZSMEiE byłaby pierwszą placówką w Polsce kształcącą w tym zawodzie.

Ponadto wiceminister edukacji uczestniczyła w uroczystym otwarciu pracowni praktycznej nauki zawodu wyposażonej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. W pracowni nowe umiejętności będą mogli zdobywać uczniowie kształcący się w zawodach: mechatronik, elektronik i automatyk.

Ważną częścią wizyty wiceminister Machałek w Toruniu był także udział w inauguracji Toruńskiej Sieci Doradców Zawodowych. Sieć będzie koordynowana przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli. Inicjatywa jest odpowiedzią na postulaty szkół z regionu, które dostrzegają potrzebę uczestnictwa doradców zawodowych w procesie kształcenia i ich udział w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych młodych ludzi.

W wydarzeniach w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu uczestniczyli także: Prezydent Torunia Michał Zaleski, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Paweł Lulewicz, przedstawiciele uczelni wyższych oraz parlamentarzyści z regionu.

Festiwal Talentów Technicznych μElektra to inicjatywa uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych. Głównym celem przedsięwzięcia jest rozbudzanie zainteresowań technicznych wśród młodych ludzi. Festiwal stwarza uczniom także możliwość do zaprezentowania oryginalnych, często innowacyjnych, projektów technicznych. Przedsięwzięcie cieszy się rosnącym zainteresowaniem lokalnych przedsiębiorców. Uczestniczą w nim także przedstawiciele uczelni wyższych, którzy zachęcają młodych ludzi po podejmowania studiów na kierunkach technicznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

25

Zapowiedź wizyty wiceminister edukacji Marzeny Machałek w Toruniu

MEN - aktualności - wt., 24/04/2018 - 18:58

W środę, 25 kwietnia o godz. 14:00 br. wiceminister edukacji Marzena Machałek weźmie udział w Festiwalu Talentów Technicznych μElektra w Toruniu oraz Inauguracji Toruńskiej Sieci Szkolnych Doradców Zawodowych.

W Festiwalu będą również uczestniczyli: wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, prezydent Torunia Michał Zaleski, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Paweł Lulewicz.

W ramach tego wydarzenia wiceminister Marzena Machałek wręczy nagrody zwycięzcom Festiwalu Talentów.

Kolejnym punktem będzie otwarcie nowej pracowni praktycznej nauki zawodu – pracowni mechatroniki i automatyki ufundowanej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN będzie brała również udział w Inauguracji Toruńskiej Sieci Szkolnych Doradców Zawodowych.

Adres: Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu,
ul. Św. Józefa 26.

Uwaga media:

 • przewidziany udział mediów na zasadzie foto opp we wszystkich spotkaniach.
 • wypowiedzi dla mediów przewidziane są około godz. 16.00, po zakończeniu spotkania.

Dodatkowych informacji udzielają:

 • ze strony MEN: Justyna Sadlak, tel. 667 633 553, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl
 • ze strony wojewody: Adrian Mól, Rzecznik Prasowy Wojewody, 501 006 872, mail: rzecznik@bydgoszcz.uw.gov.pl
 • ze strony prezydenta Torunia: Anna Kulbicka-Tondel, Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Torunia, tel. 600 944 023, mail: rzecznik@um.torun.pl

*************

Festiwal Talentów Technicznych ^Elektra organizowany od 18 lat przez uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Głównym celem festiwalu jest rozbudzanie zainteresowań technicznych u uczniów. Gośćmi festiwalu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci wydziałów technicznych uczelni. Z roku na rok coraz liczniej Festiwal wspierają przedstawiciele lokalnych firm. Pracodawcy znajdują pracowników, uczelnie studentów, a młodzi ludzie mają motywację do zawodowego rozwoju i nauki.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media. Zapowiedź briefingu z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej i wiceministra kultury Jarosława Sellina

MEN - aktualności - wt., 24/04/2018 - 18:48

Jutro, w środę 25 kwietnia o godz. 10:15 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w lekcji historii zorganizowanej w ramach obchodów „Roku dla Niepodległej”. W zajęciach uczestniczyć będzie również Jarosław Sellin Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pełnomocnik rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości RP.

Lekcja odbędzie się w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV w Warszawie, ul. Jagiellońska 38.

Uwaga media:

 • o godzinie 10.00 planowany jest briefing prasowy Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina (sala 120, I piętro).
 • Przewidujemy udział mediów w lekcji historii na zasadzie foto opp.

Temat lekcji:

Zajęcia będą poświęcone genezie powstania kościuszkowskiego, analizie sytuacji społecznej na ziemiach polskich w końcu XVIII w. oraz wybranym elementom kultury materialnej końca XVIII w.

Uczniowie poznają cele i założenia ideowe powstania kościuszkowskiego oraz dowiedzą się więcej na temat roli, jaką Tadeusz Kościuszko odegrał w jego rozpoczęciu. Punktem wyjścia do prowadzenia lekcji będzie film pt. Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie 24 marca 1794 na podstawie obrazu Wojciech Kossaka o tym samym tytule. Film jest jednym z filmów z serii Polska Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach.

Pomysłodawcą i producentem cyklu Polska Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

Uczestnikami zajęć będą uczniowie z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV. Lekcję poprowadzi dr Marek Olkuśnik.

Kontakt prasowy:

Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, tel. 783920628, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zakończenie 47. Olimpiady Biologicznej z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - wt., 24/04/2018 - 12:18

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć uczestniczył w poniedziałek, 23 kwietnia br. w zakończeniu 47. Olimpiady Biologicznej. Uroczystość, zorganizowana na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, była podsumowaniem kilkudniowych zmagań młodych biologów z całego kraju.

Wiceminister Maciej Kopeć wręczył złote medale najwyżej sklasyfikowanym uczestnikom Olimpiady Biologicznej. Pogratulował wszystkim finalistom i laureatom zawodów. Podziękował również opiekunom olimpijczyków za zaangażowanie i poświęcenie włożone przygotowanie młodych ludzi do udziału w Olimpiadzie.

Podczas zawodów centralnych uczniowie wykonywali zadania w pracowniach badawczych, rozwiązywali egzamin pisemny oraz uczestniczyli w obronie prac badawczych. Prace zostały wcześniej zrecenzowane przez co najmniej dwóch nauczycieli akademickich.

Najlepszy wynik osiągnął ubiegłoroczny zwycięzca Olimpiady Biologicznej Jaromir Hunia z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

Zwycięzcy 47. Olimpiady Biologicznej będą reprezentowali Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej, która odbędzie się w lipcu w Teheranie.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

Olimpiada Geograficzna – finał w Zamościu z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - wt., 24/04/2018 - 11:59

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć w niedzielę, 22 kwietnia br. wziął udział w finale 44. Olimpiady Geograficznej. Gospodarzem zawodów było Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Unii Europejskiej w Zamościu.

Do tegorocznej edycji Olimpiady Geograficznej przystąpiło 1872 uczniów z 446 szkół z całej Polski. W zawodach finałowych w Zamościu udział wzięło w sumie 123 uczestników. Rozwiązywali oni testy pisemne, brali udział w drużynowym konkursie terenowym oraz zajęciach terenowych na Roztoczu. Najlepszych 21 uczniów po części pisemnej zostało zakwalifikowanych do części ustnej zawodów.

Zwycięzcą Olimpiady został Wiktor Odziemczyk z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Drugie miejsce zajął Jakub Pypkowski z VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, zaś trzecie miejsce wywalczył Antoni Bugaj z V Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie.

Najlepszych dziesięciu uczniów pod koniec maja zmierzy się w dalszych rozgrywkach o kwalifikację do drużyny na XV Międzynarodową Olimpiadę Geograficzną, która w sierpniu br. roku odbędzie się w Quebec City w Kanadzie.

Olimpiada Geograficzna organizowana jest od 1974 roku. Powstała z inicjatywy prof. Anny Dylikowej, przy poparciu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Obecnie może poszczycić się już ponad 40-letnim doświadczeniem w upowszechnianiu nauk geograficznych wśród polskiej młodzieży.

Organizatorem Olimpiady Geograficznej jest Polskie Towarzystwo Geograficzne, któremu MEN powierzyło przeprowadzenie trzech edycji Olimpiady w latach 2016-2019.

Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy!

Fot. Krzysztof Piasecki

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wiceminister Marzena Machałek uczestniczyła w konferencji „Dostępność Plus”

MEN - aktualności - wt., 24/04/2018 - 11:50

Wczoraj, 23 kwietnia br. w Centrum Nauki Kopernik premier Mateusz Morawiecki zainaugurował Program Dostępność Plus 2018-2025. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentowała wiceminister Marzena Machałek.

– To Program, który ma dokonać przełomu w jakości życia Polaków. Rząd już teraz zarezerwował na jego realizację 23 mld zł. Niepełnosprawni muszą mieć pomoc w przełamywaniu barier – powiedział podczas swojego wystąpienia premier Mateusz Morawiecki.

Efektem Programu Dostępność Plus ma być usuwanie przeszkód i barier utrudniających codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Ma on także ułatwić poruszanie się w przestrzeni publicznej seniorom oraz kobietom z dziećmi. Szef rządu zaznaczył, że to, co dla niektórych może być udogodnieniem, dla osób z niepełnosprawnościami jest dużym wyzwaniem, a ich likwidacja – przełomem.

Rząd planuje realizację celów Programu poprzez zmiany legislacyjne, regulacyjne, współpracę międzyresortową oraz podejmowanie wspólnych działań z samorządami. Środki na jego wdrożenie będą pochodzić zarówno z budżetu państwa, jak również z pieniędzy unijnych i innych programów.

Jednym z planowanych działań jest wprowadzenie nowej funkcji – asystenta osoby niepełnosprawnej. Jego rolą będzie pomoc w przełamywaniu różnych ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Asystent będzie miał za zadanie „zwiększenie przestrzeni wolności dla osób niepełnosprawnych”.

Prace nad Programem Dostępność Plus rozpoczęły się kilka miesięcy temu. W jego przygotowaniu uczestniczyły organizacje pozarządowe i samorządy.

Podczas uroczystej inauguracji Programu Dostępność Plus premier Mateusz Morawiecki podpisał deklarację Partnerstwa na rzecz dostępności, która stanowi zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń programu. Swoje podpisy na deklaracji złożyli także członkowie rządu, przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów.

Program Dostępność Plus

Program Dostępność Plus to jedno z pięciu priorytetowych działań rządu Mateusza Morawieckiego. Celem programu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności wszystkim obywatelom, szczególnie osobom starszym i osobom z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Ma temu służyć poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów oraz usług zarówno w aspekcie architektonicznym, informacyjnym, jak i komunikacyjnym.

Program wymaga zaangażowania nie tylko strony rządowej, ale także samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz mieszkańców. Jego beneficjentami będą m.in. osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze. Na realizację programu rząd przeznaczy ponad 23 mld zł w latach 2018-2025.

fot. KPRM, B.Kosiński/MIiR

Oferta pracy w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I)

MEN - aktualności - wt., 24/04/2018 - 11:14

Ogłaszamy konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I). Na kandydatów czekają 4 wolne etaty: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (2 etaty), nauczyciel języka polskiego (1 etat) oraz nauczyciel matematyki (1 etat).

Zgłoszenia należy przesyłać do 18 maja 2018 r. (liczy się data wpływu), na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 622 37 92 lub 22 622 37 93.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach:

Załącznik nr 1 – ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Załącznik nr 2 – ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela języka polskiego

Załącznik nr 3 – ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela matematyki

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia

Wizyta minister Anny Zalewskiej w województwie podkarpackim

MEN - aktualności - pon., 23/04/2018 - 17:48

Aktywność zdrowotna w szkołach oraz funkcjonowanie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji – to główne tematy poniedziałkowej wizyty szefowej MEN w Rzeszowie.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła dziś, 23 kwietnia br. udział w konferencji „Edukacja dla zdrowia”. Spotkanie to efekt podpisanej w styczniu br. przez szefową MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego deklaracji o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w szkołach.

Przypomnijmy, że obie instytucje zadeklarowały organizację cyklu konferencji o promocji aktywności zdrowotnej w szkołach. Do udziału w nich zostali zaproszeni kuratorzy oświaty, wojewodowie, przedstawiciele wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele szkolnych rad rodziców.

Podczas konferencji w Rzeszowie uczestnicy dyskutowali m.in. o promocji zdrowego stylu życia w kontekście przepisów prawa, upowszechnianiu idei programu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz profilaktyce wad postawy u dzieci w wieku szkolnym.

– Lekcje w szkołach powinny być tak zorganizowane, aby uczniowie nie nosili ciężkich tornistrów. W szkole powinno być miejsce, w którym dzieci będą mogły zostawić swoje podręczniki – powiedziała podczas konferencji szefowa MEN. – Chcemy, aby uczniowie częściej korzystali z m.in. e-podręczników. Dlatego realizujemy rządowy program „Aktywna tablica” i wprowadzamy dostęp do szerokopasmowego internetu w każdej szkole – dodała minister Anna Zalewska.

W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie szefowa MEN uczestniczyła w konferencji pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – szansą na wzmocnienie i aktywizację społeczności lokalnej”.

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) to centra organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, uruchomiane przy szkołach funkcjonujących w systemie oświaty.

Projekt LOWE realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie pilotaż projektu LOWE prowadzony jest w 15 ośrodkach w Polsce, w tym w 3 podkarpackich szkołach.

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji mają za zadanie działanie na rzecz aktywizacji i edukacji osób dorosłych w oparciu o zasoby i potencjał szkoły. Mają one doprowadzić do rozwijania u osób dorosłych kompetencji, które będą przydatne na rynku pracy oraz pełnić funkcję animująca społeczeństwo.

Podczas konferencji w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego uczestnicy spotkania zapoznali się z tym, w jaki sposób wykorzystywać potencjał szkół w celu przygotowania ich do pełnienia funkcji lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji dla osób dorosłych (rozszerzenie ich funkcji o edukację osób dorosłych). Zaprezentowano również dobre praktyki zwiększania dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie oraz efekty pilotażowego wdrożenia oferty edukacyjnej przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji z terenu województwa podkarpackiego.

Podczas swojego wystąpienia szefowa MEN podkreśliła, jak istotne jest znaczenie tzw. „małych szkół” w aktywizowaniu lokalnych społeczności.

– Inwestujemy w małe szkoły, które są nie tylko miejscem zdobywania nauki, ale również miejscem edukacji dorosłych. Chcemy rozwijać projekt LOWE, aby w oparciu o te szkoły zwiększać dostęp osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie – powiedziała minister Anna Zalewska.

Realizatorami projektu LOWE jest konsorcjum 4 partnerów: Fundacji Małopolska Izba Samorządowa z Krakowa (lider Projektu LOWE), Związku Powiatów Polskich, Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obecnie w Projekcie LOWE mogą uczestniczyć rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny oraz inne osoby dorosłe z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych, w szczególności osoby m.in. z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych, z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji, nieaktywne zawodowo lub bezrobotne.

Przykładowa oferta w ramach realizacji projektu LOWE obejmuje m.in. naukę obsługi komputera, naukę języka obcego, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, zajęcia z ekologicznego i prozdrowotnego trybu życia czy zajęcia z rękodzieła artystycznego i użytkowego. W LOWE mogą odbywać się również zajęcia kulinarne, dietetyczne inne zajęcia w zależności od potrzeb zgłaszanych w ankietach i rozmowach z uczestnikami.

Podczas poniedziałkowej wizyty na Podkarpaciu, szefowa MEN odwiedziła Szkołę Podstawową im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej. Właśnie ta szkoła, jedna z piętnastu w Polsce, realizuje pilotażowy projekt LOWE. Zajęcia – w większości prowadzone przez nauczycieli szkoły – realizowane są w godzinach popołudniowych. Sprzyja to tworzeniu więzi pomiędzy szkołą, a społecznością lokalną.

Podczas wizyty w szkole minister Anna Zalewska zapoznała się z jej ofertą edukacyjną. Szefowa MEN rozmawiała też z nauczycielami, kadrą i uczestnikami projektu LOWE, o tym, jak realizacja zajęć wpływa na życie społeczności lokalnej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Gimnazjum