Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Gimnazjum

Dotowanie szkół dla dorosłych, w tym szkół medycznych – wyjaśnienia MEN

MEN - aktualności - czw., 16/02/2017 - 15:14

W związku z sygnałami ze strony szkół medycznych dotyczącego znaczącego zmniejszenia kwoty dotacji udzielanej na ucznia tych szkół po wejściu znowelizowanych przepisów od 1 stycznia 2017 r. przedstawiamy wyjaśnienia w przedmiotowej kwestii.

W przypadku określania rodzaju szkoły powinien być brany pod uwagę tryb kształcenia szkoły. Szkoły kształcące w trybie zaocznym powinny być dotowane na podstawie wydatków szkoły kształcącej w trybie zaocznym. Analogicznie w przypadku innych trybów kształcenia. W przypadku szkół kształcących w dwóch trybach jako szkoła tego samego rodzaju powinna zostać wybrana szkoła również kształcąca w tych dwóch trybach. Aplikacja służąca do wyznaczania najbliższej gminy i powiatu nie umożliwia wybrania szkół kształcących w dwóch trybach (taka funkcjonalność zostanie dodana do aplikacji). Nie zmienia to faktu, że samorząd zobowiązany do dotowania powinien wybrać szkołę tego samego typu i rodzaju zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

Aplikacja służy do wyznaczania najbliższej gminy i powiatu. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 78a ust 17) aplikacja nie służy do wyznaczania najbliższego województwa.

Dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w przypadku braku odpowiednio najbliższej gminy lub najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju (dotyczy to zwłaszcza tzw. szkół medycznych).

Najbliższe województwo należy wyznaczać zgodnie z definicją zawartą w art. 78a ust. 15 i 16 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. przez najbliższe województwo prowadzące szkołę danego typu i rodzaju, należy rozumieć województwo prowadzące co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, na którego terenie jest położona gmina dotująca lub powiat dotujący. W przypadku braku województwa spełniającego powyższy warunek, przez najbliższe województwo prowadzące szkołę danego typu i rodzaju należy rozumieć województwo:
1) prowadzące co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju oraz
2) o najmniejszej odległości mierzonej w linii prostej pomiędzy miastem będącym siedzibą sejmiku województwa, na którego terenie jest położona gmina dotująca lub powiat dotujący, a miastem będącym siedzibą sejmiku województwa spełniającego warunek określony w pkt 1.

Można się wspomóc aplikacją w przypadku poszukiwania najbliższego województwa , wpisując w pole teryt 2-cyfrowy kod województwa i określając pozostałe parametry typu i rodzaju szkoły. W ten sposób otrzyma się listę szkół prowadzonych przez samorząd województwa , w dalszym kroku samorząd musi wyznaczyć najbliższe województwo wg. powyższej definicji z ustawy.

Uwaga:
Elektroniczna aplikacja do wyznaczania najbliższej gminy lub najbliższego powiatu jest jedynie narzędziem pomocniczym. Aplikacja nie generuje rodzaju szkoły. Samorząd powinien samodzielnie określić rodzaj szkoły a następnie wykorzystując aplikację wyszukać szkołę danego typu i rodzaju.

Wizyta Minister Edukacji Narodowej na Podkarpaciu – rozmowy o finansowaniu edukacji

MEN - aktualności - czw., 16/02/2017 - 14:52

– Każda szkoła w kraju musi mieć takie same warunki i możliwości dbania o ucznia – powiedział w środę szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska w Kolbuszowej (woj. podkarpackie) rozmawiała na temat wdrażania reformy edukacji z samorządowcami, w tym m.in. wójtami powiatów kolbuszowskiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego, niżańskiego oraz dyrektorami szkół. Dyskutowano między innymi o tym, jak powinna wyglądać szkoła po wprowadzeniu zmian.

– Na spotkaniu rozmawialiśmy o małej szkole i o tym, w jaki sposób powinna być ona zdefiniowana. Wiemy, że taka szkoła to nie tylko centrum edukacyjne, ale cywilizacyjne. To właśnie tam powinno być miejsce do uczenia się przez całe życie – powiedziała Minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN podkreśliła, że jeszcze dwa miesiące potrwa dyskusja o nowym modelu subwencji oświatowej. Zapowiedziała także, że jednym z pomysłów jest uzależnienie jej od zamożności danej gminy. Dodała, że sytuacja każdej szkoły jest różna, w zależności od regionu, w którym się ona znajduje.

– W centrum tej dyskusji i naszych rozważań jest mała szkoła i jednozmianowość. Jesteśmy jednym z nielicznych państw, w którym w ogóle jest mowa o dwuzmianowości – powiedziała szefowa MEN. – Chcemy, żeby niż demograficzny był inspiracją. Dlatego konieczna jest rozmowa z samorządowcami, aby pokazali oni w jaki sposób powinna być finansowana oświata – dodała.

Więcej informacji na temat rozmów dotyczących finansowania zadań oświatowych.

Podczas wizyty na Podkarpaciu minister Anna Zalewska odwiedziła Szkołę Podstawową w Weryni, spotkała się tam z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Ostatnim punktem wizyty szefowej MEN w tym regionie było spotkanie w Łańcucie. Anna Zalewska spotkała się tam z samorządowcami i dyrektorami szkół.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uroczystości pobrzebowe Haliny Najder

MEN - aktualności - śr., 15/02/2017 - 23:19

Wczoraj, 14 lutego br. na warszawskich Powązkach odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Haliny Najder – jednej z najbardziej znanych powojennych tłumaczek literatury pięknej, współautorki biografii Josepha Conrada.

Halina Carroll-Najder była córką przemysłowca, Władysława Paschalskiego. W 1943 r., mając zaledwie 17 lat, postanowiła wstąpić do organizacji konspiracyjnej. Dołączyła do harcerskiej organizacji wojskowej „Wigry”, będącej częścią struktur Armii Krajowej. Posługiwała się pseudonimami „Danowska” i „Hala”.

1 sierpnia 1944 r., w dniu wybuchu powstania warszawskiego, jej batalion skoncentrował się na Starym Mieście przy ul. Podwalnej jako obwód Okręgu Warszawskiego AK. Halina Paschalska służyła jako sanitariuszka i łączniczka. Dwa tygodnie później batalion przeprowadził udany atak na Pałac Mostowskich, w czasie którego spalono niemiecki czołg.

Po wojnie rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, jednak przerwała je i wyjechała do Anglii w obawie przed represjami. W 1969 roku powróciła do kraju.

Wspólnie ze swoim małżonkiem Zdzisławem Najderem badała życie i twórczość Józefa Korzeniowskiego – Conrada, a także tłumaczyła pozycje pisarzy anglojęzycznych na język polski oraz polskich na angielski. Znajdują się wśród nich dzieła oraz biografia Conrada, wiersze i dramaty Herberta, tłumaczenia analiz ksiąg Kopernika, eseje politologiczne dotyczące integracji europejskiej i społeczeństwa obywatelskiego, a także powieści pisarzy angielskich. Według Online Computer Library Center napisane bądź przetłumaczone przez nią na język angielski tytułów polskich twórców i poświęcone kulturze polskiej znajdują się w ponad 800 bibliotekach na całym świecie (wykaz obejmuje tylko te placówki, których katalog jest zdigitalizowany i dostępny przez internet).

W 1981 roku, gdy z mężem mieszkała w Oxfordzie, w Polsce wprowadzono stan wojenny. Rok później Zdzisław Najder został następcą Jana Nowaka-Jeziorańskiego na stanowisku dyrektora Radia Wolna Europa, a w 1983 roku skazano na karę śmierci przez sąd wojskowy. Wówczas cały majątek pozostawiony w Polsce został przejęty przez państwo, a księgozbiór małżonków oddano do Biblioteki Narodowej.

W 1989 roku, pomimo wciąż obowiązującego wyroku, powróciła z mężem do Polski. Po uchyleniu wyroku kary śmierci w trakcie starań o odzyskanie utraconej własności, zdecydowała się na podarowanie Bibliotece Narodowej wcześniej skonfiskowanego księgozbioru. Na przełomie XX i XXI przekazała na rzecz m.in. Ośrodka Karta cenne zbiory i archiwa konspiracji po 1945 roku.

Za swoją działalność na rzecz polskiej niepodległości została odznaczona m.in. Krzyżem Powstania Warszawskiego i Krzyżem Armii Krajowej.

W ostatniej drodze zmarłej towarzyszyła najbliższa rodzica, znajomi i przyjaciele. W uroczystościach wziął udział również przedstawiciel MEN składając wieniec w imieniu Minister Edukacji Narodowej.

Halina Najder zmarła 4 lutego br. w Warszawie. Miała 90 lat.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nowa podstawa programowa podpisana

MEN - aktualności - wt., 14/02/2017 - 15:05

Kolejny etap wdrażania zmian w polskich szkołach zakończony. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 14 lutego br. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Podpisane dziś rozporządzenie obejmuje podstawę programową:

• wychowania przedszkolnego;
• kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
• kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ‒ dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
• kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia;
• kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
• kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Wejście w życie reformy programowej

Już od 1 września 2017 r. z nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I,IV,VII szkoły podstawowej. Podstawa będzie obowiązywała:

• w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego,
• szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• w branżowej szkole I stopnia,
• szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
• w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.

Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.

Do końca czerwca 2017 r. przygotowane zostaną nowe podręczniki do nowej podstawy programowej. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych otrzymają bezpłatnie bezpośrednio w swoich szkołach. W kolejnych latach nowa podstawa programowa obejmie sukcesywnie kolejne roczniki uczniów.

Podstawa programowa będzie docelowa

Podstawa programowa dla szkoły podstawowej zawiera wszystkie potrzebne i wymagane treści w kształceniu uczniów klas 7 i 8 w nowej strukturze szkoły podstawowej (przekładające się na egzamin ósmoklasisty). Uczniowie tych klas będą wypełniali program stanowiący kontynuację tego, który realizowali w klasach 4-6. Program ma ich przygotowywać do podjęcia dalszej nauki w wybranym typie szkół ponadpodstawowych, począwszy od roku szkolnego 2019/2010.

Prace nad przygotowaniem nowej podstawy

Prace nad przygotowaniem nowej podstawy programowej prowadzone były w Ministerstwie Edukacji Narodowej od lutego 2016 r. Rozpoczęła je szczegółowa analiza aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Podczas trwania ogólnopolskiej debaty o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” eksperci przygotowali propozycje kierunków zmian w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów. Następnie, wybrane przez Ministra Edukacji Narodowej zespoły ekspertów rozpoczęły prace nad przygotowaniem projektu podstawy programowej poszczególnych zajęć.

30 listopada 2016 r. wstępna wersja projektu została przedstawiona do prekonsultacji publicznych. Eksperci przeanalizowali blisko 800 opinii, które wpłynęły do Ministerstwa Edukacji Narodowej od partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji, przedstawicieli środowiska oświatowego i osób indywidualnych. Następnie przygotowaliśmy ostateczną wersję projektu, który 30 grudnia 2016 r. – zgodnie z procedurą legislacyjną – został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe trwały od 30 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. W ramach konsultacji i uzgodnień otrzymaliśmy uwagi z 13 resortów, 20 wpłynęło od strony samorządowej. Swoje opinie zgłosiło również 43 partnerów społecznych.

Raport z konsultacji publicznych wraz z zestawieniem szczegółowych uwag umieszczony jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Kolejne kroki wdrażania reformy

Jeszcze w lutym podpisane zostaną rozporządzenia: w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Na początku marca br. minister edukacji podpisze kolejne projekty rozporządzeń w sprawie:
• ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (konsultacje do 20 lutego br.),
• szczegółowej organizacji publicznych szkół (konsultacje do 23 lutego br.),
• przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (konsultacje do 23 lutego br.),
• przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (konsultacje do 23 lutego br.),
• oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (konsultacje do 24 lutego br.),
• udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (konsultacje do 18 lutego br.),
• wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (konsultacje do 20 lutego).

Wśród istotnych terminów w harmonogramie dalszych prac wymienić należy:

• Do końca czerwca 2017 r. – przeszkolenie nauczycieli z nowej podstawy programowej.

• Do końca I kwartału 2017 r. – projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół II stopnia, a także projekt podstawy programowej kształcenia w zawodach dla branżowych szkół i techników.

• Do końca III kwartału 2017 r. – projekt podstaw programowych dla pozostałych zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

• Do połowy czerwca 2017 r. – zakończenie prekonsultacji dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, branżowej szkoły i technikum.

• Od połowy czerwca do połowy sierpnia 2017 r. – konsultacje podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, branżowej szkoły i technikum.
• Do końca I kwartału 2018 r. – opublikowanie rozporządzenia uwzględniającego podstawę programową kształcenia w pozostałych zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Szkolenia nauczycieli

Wszyscy nauczyciele szkół podstawowych będą mieli możliwość szkolenia
z wdrażania nowej podstawy programowej. Szkolenia ruszają już pod koniec lutego. Najpierw będą konferencje metodyczne dla konsultantów oraz metodyków publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Następnie szkolenia dla nauczycieli. Przygotowujemy również dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów pakiety informacyjne o nowej podstawie programowej. Będą gotowe w marcu i rozsyłane do szkół.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Energia Młodych” – zapraszamy do udziału w konkursie

MEN - aktualności - wt., 14/02/2017 - 14:16

Do 15 marca br. zespoły składające się z trzech uczniów pod opieką nauczyciela mogą przesyłać swoje prace na konkurs „Energia Młodych” organizowany przez Grupę Energa. Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym. Minister Edukacji Narodowej objęła konkurs honorowym patronatem.

Tegorocznym tematem przewodnim jest „E-mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030”. Czy do 2030 roku pojazdy elektryczne zrewolucjonizują życie w polskich gminach? Jeśli tak, to w jaki sposób? – to jedno z pytań kierowanych do uczestników. Autorzy pięciu najwyżej ocenionych opracowań zostaną zaproszeni do finału. Odbędzie się on 21 kwietnia br. w Gdańsku.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody: laptopy, tablety, smartfony, nagrody pieniężne. Konkurs „Energia Młodych” jest jedną z inicjatyw realizowanych przez Grupę Energa w ramach programu „ENERGA Edukacja”. Jego główny cel to popularyzacja wiedzy na temat energii elektrycznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodych ludzi.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem znajdują się na stronie: www.energiamlodych.pl

Zachęcamy do udziału w projekcie i zgłaszania swoich prac konkursowych.

Życzymy powodzenia!

 

Jak wspierać zdolnego ucznia? Zapraszamy do wyrażania opinii

MEN - aktualności - wt., 14/02/2017 - 09:01

Minister Edukacji Narodowej zachęca rodziców, opiekunów, nauczycieli, a także uczniów do nadsyłania opinii, w jaki sposób powinno wyglądać wsparcie dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

W tym celu uruchomiliśmy specjalny adres e-mail: uczenzdolny@men.gov.pl, na który przesyłać można swoje uwagi i propozycje.

Państwa opinia będzie pomocna w wypracowaniu nowych regulacji prawnych wspierających uczniów zdolnych i osiągających wysokie wyniki w nauce.

Zachęcamy do dzielenia się z nami swoimi opiniami.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Minister Anna Zalewska wręczyła stypendia najlepszym uczniom

MEN - aktualności - pon., 13/02/2017 - 23:14

– Zdolny uczeń to marzenie każdego rodzica i każdego nauczyciela – powiedziała szefowa MEN.

W poniedziałek, 13 lutego br. minister Anna Zalewska wręczyła ponad 50 uczniom i absolwentom dyplomy stypendiów Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016.

– Gratuluję wam tego, że potraficie realizować swoje pasje. Pragnę podziękować waszym rodzicom i nauczycielom, że każdego dnia wspierają wasze pasje i pomagają otwierać każde drzwi – podkreśliła szefowa MEN. – To wy będziecie decydować o przyszłości naszego kraju – dodała.

Podczas uroczystości w Kancelarii Premiera minister Anna Zalewska wręczyła także dyplomy nauczycielom, laureatom europejskiego konkursu eTwinning 2016. W wydarzeniu wziął także udział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Minister edukacji zaznaczyła, że polski system edukacji jest teoretycznie przygotowany na dziecko zdolne. Działania na rzecz ucznia zdolnego realizowane są m.in. za pośrednictwem olimpiad, konkursów, stypendiów, przez możliwość indywidualnego toku nauki oraz wsparcie uczelni. W ocenie szefowej MEN nie są to jednak rozwiązania wystarczające.

– Dlatego zachęcamy rodziców, nauczycieli pracujących na co dzień z uczniem zdolnym, aby podzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami, w jaki sposób powinno wyglądać wsparcie dla takich uczniów – powiedziała szefowa MEN.

W tym celu MEN uruchomiło dziś specjalny adres e-mail: uczenzdolny@men.gov.pl, na który przesyłać można swoje uwagi i propozycje.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne. Każdego roku wpływa do MEN ok. 2 tysięcy wniosków o przyznanie stypendium. W 2016 roku wpłynęło 2 369 wniosków i wszystkie one dotyczyły uczniów mogących się pochwalić znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, wielokrotnie sukcesami międzynarodowymi – głównie poprzez uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady międzynarodowej lub olimpiady krajowej (przedmiotowej, zawodowej) zlecanej przez MEN.

Wśród stypendystów roku szkolnego 2015/2016 znaleźli się także uczniowie uzyskujący wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym, posiadający mistrzowską klasę sportową, w tym członkowie kadry narodowej. Brali oni udział m.in. w mistrzostwach świata oraz mistrzostwach Europy w różnych dziedzinach sportu.

W roku 2016 stypendium trafiło do 324 uczniów, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i w sporcie.

Tegoroczny najmłodszy stypendysta miał 9 lat, z kolei najstarsi to absolwenci szkoły ponadgimnazjalnej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - pon., 13/02/2017 - 14:44

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN w miniony piątek, 10 lutego br. uczestniczyła w XXVI posiedzeniu Rady Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, które odbyło się w Poczdamie.

Było to pierwsze posiedzenie Rady PNWM wybranej na kadencję 2017-2019. Podczas spotkania dyskutowano m.in. o dotychczasowych działaniach podejmowanych przez organizację oraz planach i kierunkach pracy w zakresie dalszego wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Członkowie Rady rozmawiali także na temat tegorocznego budżetu organizacji.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży to międzynarodowa organizacja utworzona w 1991 r. przez rządy Polski i Niemiec. Od 26 lat jej celem jest wspieranie kontaktów między młodzieżą z Polski i Niemiec. W praktyce oznacza to, że PNWM dofinansowuje spotkania i projekty młodzieżowe oraz pomaga w ich zorganizowaniu. Dodatkowo organizacja udziela informacji o sąsiednim kraju, wydaje oraz udostępnia publikacje metodyczne oraz krajoznawcze, a także ułatwia znalezienie partnera.

Informacje na temat PNMW i jej aktywności dostępne są na stronie www.pnwm.org.

Fot. Kamila Zimmermann / PNWM

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rozpoczęła się ostatnia tura ferii zimowych

MEN - aktualności - pon., 13/02/2017 - 00:28

Blisko 1,3 mln uczniów z ponad 7 tys. szkół z czterech województw rozpoczęło dziś, 13 lutego br. ferie zimowe. Będą oni odpoczywali dwa tygodnie, do 26 lutego.

Tym samym dziś do szkół wracają uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Ich przerwa w nauce rozpoczęła się 28 stycznia.

Uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego mieli ferie od 14 do 29 stycznia, a z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – od 21 stycznia do 5 lutego.

Następne wolne dni od nauki przypadają w terminie od 13 do 18 kwietnia z okazji świąt wielkanocnych.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii zimowych w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie. Jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe trwały w drugiej połowie stycznia, to wówczas w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

Organizacja ferii w jednym terminie dla uczniów ze wszystkich województw powodowała wiele perturbacji komunikacyjnych i spore kłopoty w zakresie możliwości skorzystania z ośrodków wypoczynkowych i bazy turystycznej w chętnie odwiedzanych w okresie zimy województwach.

Sprawdź, o czym warto pamiętać przed wyjazdem na zimowisko.

Życzymy udanych ferii i bezpiecznego wypoczynku!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Finał ogólnopolskiego turnieju budowlanego „Złota Kielnia”

MEN - aktualności - ndz., 12/02/2017 - 12:22

W piątek, 10 lutego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się 46. finał Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.

Zadaniem 42 finalistów konkursu było rozwiązanie testu wiedzy oraz wykonanie zadania praktycznego w pięciu kategoriach: monter suchej zabudowy, malarz-tapeciarz, monter instalacji sanitarnych, dekarz, murarz-tynkarz oraz wykonawca robót posadzkarsko-okładzinowych.

Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

• Patryk Bujalski z Zespołu Szkół nr 34 w Warszawie (montaż systemów suchej zabudowy)

• Marek Ryborz z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim (wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich)

• Krystian Łakoma z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu(wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych)

• Patryk Ostrowski z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 28 przy ZSB-D w Poznaniu (wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych)

• Piotr Parzych z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu (wykonywanie robót dekarskich)

• Kamil Snopkowski z Zespołu Edukacyjnego „BLOK” w Toruniu (wykonywanie robót murarskich i tynkarskich)

• Adam Flak z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (wykonywanie robót murarskich i tynkarskich)

Najlepszym finalistą turnieju został Patryk Bujalski z Zespołu Szkół nr 34 w Warszawie. W imieniu Minister Edukacji Narodowej nagrodę laureatowi wręczył Mateusz Śliżewski z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Tytuł najlepszego praktyka uzyskał z kolei Piotr Parzych z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu.

Najlepszą szkołą biorącą udział w finale centralnym został Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu.

„Złota kielnia” to jedyny konkurs, który od przeszło 40 lat daje uczniom możliwość odniesienia sukcesu edukacyjnego. Jego formuła jest zbliżona do zewnętrznych egzaminów zawodowych, co pozwala uczniom sprawdzić swoje przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie.

Finaliści Turnieju uzyskują zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dlatego poziom rywalizacji jest bardzo wysoki.

Idea konkursu wpisuje się również w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych.

Organizatorami turnieju są Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu oraz Komitet Główny Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Patronat honorowy nad konkursem objęła Minister Edukacji Narodowej.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Pakiety edukacyjne MEN trafią do wszystkich polskich szkół za granicą

MEN - aktualności - pt., 10/02/2017 - 17:05

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przekazała dziś uczniom gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie pierwszy pakiet edukacyjny. Do końca lutego każda z polskich szkół za granicą otrzyma swój pakiet.

– Jesteśmy dziś razem z całą wielką społecznością polskich szkół za granicą. Szkoły te potrzebują oczywistych rzeczy: polskiego godła, flagi, mapy, polskich informacji, gier, które będą tym naturalnym, symbolicznym związkiem z Rzeczpospolitą – powiedziała minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN dodała, że pakiet edukacyjny w ciągu miesiąca dotrze do polskich szkół, w których nauczany jest język polski. Otrzymają go zarówno szkoły polskie działające przy placówkach dyplomatycznych, jak i społeczne – prowadzone przez polskie parafie czy stowarzyszenia rodziców oraz te, działające w systemach oświaty innych państw.

Zapowiedziała także ogłoszenie konkursu „Rodzina Polonijna”. Jego celem będzie wsparcie integracji dzieci i młodzieży polskiej zamieszkałych za granicą z dziećmi i młodzieżą mieszkającymi w Polsce.

– Mamy na ten cel 1,5 mln zł. Chcemy, żeby polskie szkoły na całym świecie były razem. Chcemy, aby wspólnie pracowały, współpracowały w ramach warsztatów, seminariów i projektów – powiedziała szefowa MEN.

Minister edukacji podziękowała prezydentowi Andrzejowi Dudzie za inicjatywę ustawodawczą wprowadzającą ulgi w publicznym transporcie zbiorowym oraz za wstęp do muzeów i parków narodowych dla młodzieży polonijnej i nauczycieli.

Korzystanie z ulgowych przejazdów przysługuje uczniom (do ukończenia 18 lat) w okresie pobierania przez nich nauki języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Zapisy w ustawie dotyczą dzieci uczących się w szkołach społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców i polskie parafie zarejestrowane w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Szefowa MEN powiedziała również, że w ramach prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty będzie toczona dyskusja na temat określenia statusu nauczyciela polonijnego.
Dla nauczycieli pracujących za granicą zespół pracujący w MEN przygotowuje rozwiązania, pozwalające zaliczać staż i realizować awans zawodowy, nawet w sytuacji, gdy nie ma wypracowanej liczb godzin wymaganej w kraju – poinformowała szefowa resortu.

– Chcemy wprowadzić nauczyciela polonijnego do Karty Nauczyciela – podkreśliła minister Anna Zalewska.

W konferencji udział wzięła również Anna Radecka, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą, która poinformowała, że od 1 września 2016 r. do pracy za granicą w 13 krajach skierowano już 97 nauczycieli. Objęli oni nauczaniem ponad 11 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych. Dodała, że w 2016 r. rozesłano do szkół na całym świecie 40 tys. podręczników, a 566 uczniów uczy się przy pomocy Ośrodka przez internet – na odległość.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dyktando z języka niemieckiego w Kałuszynie z udziałem wiceminister edukacji i Małżonki Prezydenta RP

MEN - aktualności - pt., 10/02/2017 - 16:11

W poniedziałek wiceminister edukacji Teresa Wargocka towarzyszyła Małżonce Prezydenta RP Agacie Kornhauser-Dudzie podczas wizyty w Gimnazjum im. 6 Pułku Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie (powiat miński).

W szkole odbywało się V Regionalne Dyktando Języka Niemieckiego. Agata Kornhauser-Duda odczytała teksty dyktanda dla uczniów gimnazjum i liceum.

Podczas sprawdzania prac, wiceminister edukacji wspólnie z Pierwszą Damą odwiedziły mieszczącą się w szkole Izbę Pamięci Narodowej będącą specjalną pracownią nauczania historii.

Uczniowie podsumowali projekt „Historia miasteczka z koziołkiem w herbie w zbiorach Izby Pamięci Narodowej”. W przygotowanej prezentacji wspomnieli o najciekawszych eksponatach oraz wybitnych postaciach wywodzących się z lokalnej społeczności, które brały udział w walkach niepodległościowych. Gromadzone w Izbie eksponaty, dokumenty, fotografie, książki, przedmioty, militaria, listy i wspomnienia przyczyniają się do kształtowania i pogłębiania postaw patriotycznych. Stanowią one również istotny element w procesie wychowawczym oraz dydaktycznym dzieci i młodzieży.

Na zakończenie wydarzenia odbyła się gala finałowa konkursu, podczas której ogłoszono zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych i rozdano nagrody.

Pierwsza Dama pogratulowała laureatom i wręczyła zwycięzcom – Mistrzom Ortografii Niemieckiej – drobne upominki. Małżonka Prezydenta zaznaczyła, że uczenie się języka obcego to także kontakt z kulturą i tradycją innych narodów, co ułatwia ich zrozumienie, a to z kolei kształtuje postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów.

Organizatorami przedsięwzięcia było Gimnazjum im. 6 Pułku Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie (powiat miński) i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Patronat nad wydarzeniem objęło Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie, Burmistrz Kałuszyna, Ambasada Niemiec, Ambasada Austrii oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Konferencja Wizytatorów i Doradców Metodycznych Nauczania Religii Prawosławnej z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pt., 10/02/2017 - 14:37

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył wczoraj w XII Ogólnopolskiej Konferencji Wizytatorów Diecezjalnych i Doradców Metodycznych Religii Prawosławnej.

Celem dorocznej konferencji jest zapoznanie wizytatorów i doradców metodycznych z planami zmian w systemie oświaty i harmonogramie ich wdrażania.

W spotkaniu wziął udział Jego Eminencja Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa oraz Wielki Archont Cerkwi Chrystusowej dr Jan Zieniuk.

Wiceminister edukacji przedstawił harmonogram wdrażania reformy edukacji oraz najważniejsze zmiany w tym zakresie.

– Bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania. Pragnę podkreślić, że doceniamy Państwa wkład w kształtowanie u uczniów poczucia wartości i szacunku – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o przekształceniach szkół i dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Dyskutowano także o trwających konsultacjach społecznych projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego ramowych planów nauczania dla publicznych szkół oraz kończących się pracach nad rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji zasygnalizował rozpoczęcie prac na temat sposobów finansowania zadań oświatowych oraz poinformował o trwających pracach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Podczas czwartkowego spotkania w warszawskim Centrum Kultury Prawosławnej dyskutowano także o nauczaniu religii prawosławnej w szkołach i punktach katechetycznych.

W związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego dla kościołów prowadzących nauczanie religii w ramach systemu oświaty (w publicznych przedszkolach i szkołach) wiąże się z:

• koniecznością wystawiania nowych skierowań dla nauczycieli do nauczania religii w szkołach utworzonych w ramach reorganizacji sieci szkolnej (w związku z ruchem kadrowym nauczycieli),
• dostosowanie podstawy programowej nauczania religii oraz programów i podręczników do nowego ustroju szkolnego (i ewentualna ich korelacja z nową podstawą kształcenia ogólnego),
• aktualizację porozumienia w sprawie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (pod kątem uprawnień do nauczania religii w szkołach nowych typów).

Nauka religii powróciła do szkół publicznych w roku 1990 na mocy porozumienia przyjętego przez Komisję Wspólną Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatu Polski. Decyzją MEN o możliwości organizowaniu nauki religii zostały objęte także inne kościoły i związki wyznaniowe o uregulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej sytuacji prawnej – w tym Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

Według danych, w roku szkolnym 2015/2016, w nauce religii wyznania prawosławnego uczestniczyło ok. 15 tys. uczniów. Zajęcia prowadzone są przez 301 nauczycieli (w tym 104 nauczycieli dyplomowanych) i odbywają się w szkole (w klasach lub grupach międzyklasowych) lub w grupach międzyszkolnych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań – historia

MEN - aktualności - pt., 10/02/2017 - 12:51

EGZAMINATORZY:

  1. Dorota Jasik
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  2. Lech  Franciszek Moryksiewicz
    Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Funkcjonowanie klas i szkół sportowych – rozmowy wiceministra edukacji ze związkami sportowymi

MEN - aktualności - czw., 09/02/2017 - 13:08

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wczoraj wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami związków sportowych.

Podczas rozmów w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie obecny był również Jan Widera Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Głównym tematem środowych rozmów było funkcjonowanie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. Ma to związek z trwającymi do 23 lutego br. konsultacjami projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w tej sprawie.

W projekcie tym określone zostały zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty.

Istotną zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących zasad organizacji szkolenia sportowego w oddziałach i szkołach jest to, że szkolenie sportowe w:

a) oddziałach sportowych;
b) szkołach sportowych;
c) oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego

będzie prowadzone w ramach zajęć sportowych w oparciu o programy szkolenia sportowego opracowane dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe.

Celem proponowanej zmiany jest przede wszystkim podwyższenie jakości programów szkolenia sportowego. Zgodnie z konsultowanym rozporządzeniem będą one opracowywane przez polskie związki sportowe. Każdy program szkolenia jest zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano również wprowadzenie obowiązku realizowania w oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego programów szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej.

Natomiast w oddziałach sportowych oraz szkołach sportowych – tak jak dotychczas – pozostawiono jedynie możliwość (nie obowiązek) realizowania programów szkolenia we współpracy z wyżej wymienionymi jednostkami.

Współpraca oddziałów mistrzostwa sportowego i oddziałów sportowych, szkół mistrzostwa sportowego i szkół sportowych będzie dotyczyła w szczególności:

• pomocy szkoleniowej,
• wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych,
• korzystania z opieki medycznej i zabiegów odnowy biologicznej,
• prowadzenia badań diagnostycznych,
• tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych.

Warunki współpracy powinna określać umowa zawarta pomiędzy organem prowadzącym szkołę a właściwym polskim związkiem sportowym, klubem sportowym, stowarzyszeniem prowadzącym działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelnią wyższą.

We wczorajszym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele szesnastu związków sportowych.

Fot. Ministerstwo Sportu i Turystyki

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wizyta wiceminister edukacji w województwie podkarpackim

MEN - aktualności - śr., 08/02/2017 - 16:40

Rozmowy z samorządowcami na temat wdrażania reformy edukacji oraz udział w konferencji o szkolnictwie zawodowym – to główne tematy spotkań wiceminister edukacji w Rzeszowie.

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział w posiedzeniu zarządu Związku Powiatów Polskich. Tematem rozmów z przedstawicielami samorządów było wdrażanie reformy edukacji, w szczególności w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Następnie wiceminister edukacji uczestniczyła w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej w spotkaniu dotyczącym zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Wzięli w nim udział dyrektorzy szkół, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy oraz pracodawcy.

W swoim wystąpieniu, wiceminister Teresa Wargocka przypomniała, że zgodnie z harmonogramem wprowadzania rozwiązań dotyczących nowego ustroju szkolnego, 1 września br. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia

– Chcemy zachęcać absolwentów gimnazjów do wyboru branżowej szkoły. Będzie to szkoła, która przywróci prestiż kształceniu zawodowemu – powiedziała wiceminister edukacji.

Wiceminister Teresa Wargocka podkreśliła, że branżowa szkoła będzie spełniać oczekiwania dyrektorów, uczniów, rodziców oraz pracodawców

– Szkoła ta będzie bliżej pracodawcy oraz odpowie na potrzeby uczniów, którzy podejmowali naukę w czteroletnim technikum, często nie zdając sobie sprawy, że ich możliwości edukacyjne są zbyt niskie, by zakończyć szkołę z rozszerzoną maturą i egzaminem zawodowym.– dodała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

W województwie podkarpackim w szkołach zawodowych i technikach uczy się obecnie kilkanaście tysięcy uczniów. Wdrażana reforma systemu edukacji ma spowodować, że zainteresowanie szkołami uczącymi konkretnego zawodu będzie większe.

W wydarzeniu udział wzięli także: Ewa Leniart wojewoda podkarpacki, Małgorzata Rauch podkarpacki kurator oświaty oraz Maria Kurowska wicemarszałek województwa podkarpackiego. Obecni byli również parlamentarzyści i przedstawiciele związków zawodowych.

Fot. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Finansowanie zadań oświatowych – warsztaty konsultacyjne w Katowicach

MEN - aktualności - wt., 07/02/2017 - 14:40

W miniony piątek, 3 lutego br. w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyły się pierwsze warsztaty konsultacyjne dotyczące opracowania koncepcji zmiany systemu finansowania zadań oświatowych.

Udział w spotkaniu wzięli pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do prac nad koncepcją zmian zostali zaproszeni eksperci z województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Głównym tematem rozmów było finansowanie oświaty samorządowej i niesamorządowej. Dyskutowano m.in. o strukturze wydatków na edukację, źródłach finansowania zadań oświatowych oraz ich podziale pomiędzy rządem, a samorządem terytorialnym. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, która forma finansowania jest najbardziej odpowiednia – subwencja oświatowa, dotacja celowa, czy dochody własne samorządów.

Podczas spotkania w Katowicach uczestnicy dyskutowali również o ustaleniu ogólnego sposobu kalkulacji łącznej kwoty subwencji oświatowej oraz zasadach jej podziału.

Rozmawiano także o zmianach w zakresie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z: wychowaniem przedszkolnym, sposobem finansowania uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz udzielaniem dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Dyskutowano również o nowych rozwiązaniach w zakresie zasad finansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłki szkolne).

Zmiany w systemie finansowania

Przypomnijmy, że finansowanie edukacji było jednym z głównych tematów trwającej w ubiegłym roku ogólnopolskiej debaty oświatowej „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”.

We wrześniu, podczas prezentacji projektu ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, minister Anna Zalewska zapowiedziała, że docelowo przedstawiony zostanie również projekt ustawy dotyczącej m.in. finansowania zadań oświatowych.

Problemy w zakresie funkcjonującego systemu finansowania zadań oświatowych, ukształtowanego blisko 20 lat temu, zgłaszane są od wielu lat przez różne podmioty realizujące zadania oświatowe. W kwestii tej wypowiadają się m.in.: jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty prowadzące szkoły oraz placówki oświatowe, a także regionalne izby obrachunkowe.

Zagadnienie finansowania zadań oświatowych jest także jednym z tematów pracy Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Powstał on z inicjatywy minister Anny Zalewskiej. W jego pracach uczestniczą przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw.

Prace nad przygotowaniem zmian

W pracach nad koncepcją finansowania zadań oświatowych, w formie warsztatów konsultacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej biorą udział wszystkie potencjalne grupy odbiorów proponowanych rozwiązań, tj. przede wszystkim przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki niesamorządowe, dyrektorów i przedstawicieli przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych oraz kuratorów oświaty.

Warsztaty mają charakter ekspercki. Jego celem jest wypracowanie rozwiązań we współpracy z osobami znającymi tematykę finansowania oświaty i mającymi doświadczenie praktyczne z tego zakresu.

Po przygotowaniu projektu ustawy o finansowaniu zadań ministerstwo planuje kolejne spotkania konsultacyjne.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dziś obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu

MEN - aktualności - wt., 07/02/2017 - 12:31

Pod hasłem „Razem zmieniamy internet na lepsze” obchodzimy dziś Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Wydarzenie to ma na celu promowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Głównym zadaniem DBI jest zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

Podczas obchodów DBI organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do wspierania tego przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, gazetek szkolnych, kampanii informacyjnych, konkursów) oraz zgłaszania ich do końca lutego 2017 r. za pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej specjalnego formularza.

Za pośrednictwem obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu organizatorzy chcą zwrócić uwagę na rolę użytkownika internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska on-line. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Podczas wydarzeń organizowanych w ramach DBI szczególnie podkreśla się możliwość wykorzystania internetu przez dzieci i młodzież w nauce, a także jako formę twórczej rozrywki.

Przypomnijmy, że jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 jest rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

Więcej informacji na temat Dnia Bezpiecznego Internetu znaleźć można na stronie internetowej akcji.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje).

Tegoroczne wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską, Minister Cyfryzacji Annę Streżyńską, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcina Cichego.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży – posiedzenie w Kijowie z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - pon., 06/02/2017 - 11:06

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczyła w piątek, 3 lutego br. w trzecim posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Podczas spotkania w Kijowie omówiono wyniki projektów zrealizowanych w ramach konkursu 2016 roku. Oba państwa, Polska i Ukraina, bardzo wysoko oceniły jakość przygotowania i przeprowadzenia konkursu przez narodowe instytucje zarządzające – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy.

W trakcie posiedzenia członkowie Rady przyjęli uchwałę, w której ogłoszony został nowy konkurs grantowy. Wyznaczono także priorytety projektowe na rok 2017, wśród nich:

• wzmacnianie dialogu międzykulturowego przez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób,
• nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym,
• wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej,
• wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja przedsiębiorczości i wolontariatu,
• upowszechnianie wartości europejskich i doświadczeń współpracy euroatlantyckiej,
• odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Nabór wniosków na projekty będzie trwać do 31 marca 2017 r.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Trwają ferie zimowe

MEN - aktualności - pon., 06/02/2017 - 06:00

Dziś, 6 lutego br., po dwutygodniowym wypoczynku, do szkół wrócili uczniowie z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Jeszcze przez tydzień – do 12 lutego – trwają ferie zimowe dla uczniów z pięciu województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Z kolei od przyszłego poniedziałku, 13 lutego br. zimowy odpoczynek rozpoczną uczniowie z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Ich przerwa w nauce potrwa do 26 lutego.

Następne wolne dni od nauki przypadają w terminie od 13 do 18 kwietnia z okazji świąt wielkanocnych.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii zimowych w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie. Jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe trwały w drugiej połowie stycznia, to wówczas w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

Organizacja ferii w jednym terminie dla uczniów ze wszystkich województw powodowała wiele perturbacji komunikacyjnych i spore kłopoty w zakresie możliwości skorzystania z ośrodków wypoczynkowych i bazy turystycznej w chętnie odwiedzanych w okresie zimy województwach.

Sprawdź, o czym warto pamiętać przed wyjazdem na zimowisko.

Uczniom życzymy przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Gimnazjum