Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Gimnazjum

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik pojazdów samochodowych

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 14:25

Kwalifikacja M.12

Egzaminatorzy

 1. Maria Jolanta Kauza
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Kwalifikacja M.18

Egzaminatorzy

 1. Maria Jolanta Kauza
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Kwalifikacja M.42

Egzaminatorzy

 1. Maria Jolanta Kauza
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik mechanik

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 14:21

Kwalifikacja M.17

Egzaminatorzy

 1. Maria Jolanta Kauza
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Kwalifikacja M.19

Egzaminatorzy

 1. Maria Jolanta Kauza
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Kwalifikacja M.20

Egzaminatorzy

 1. Maria Jolanta Kauza
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Kwalifikacja M.44

Egzaminatorzy

 1. Maria Jolanta Kauza
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik energetyk

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 14:18

Kwalifikacja E.22

Egzaminatorzy

 1. Maria Jolanta Kauza
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Kwalifikacja E.23

Egzaminatorzy

 1. Maria Jolanta Kauza
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

 

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik usług kosmetycznych

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 14:11

Kwalifikacja A.61

Egzaminatorzy:

2. Agnieszka Cieplińska
Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Kwalifikacja A.62

Egzaminatorzy:

2. Agnieszka Cieplińska
Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

 

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – fototechnik

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 14:07

Kwalifikacja A.25

Egzaminatorzy:

 1. Bogusława Aneta Bogucka
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik cyfrowych procesów graficznych

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 14:05

Kwalifikacja A.25

Egzaminatorzy:

 1. Bogusława Aneta Bogucka
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Kwalifikacja A.54

Egzaminatorzy:

 1. Bogusława Aneta Bogucka
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Kwalifikacja A.55

Egzaminatorzy:

 1. Bogusława Aneta Bogucka
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

 

Reforma edukacji a uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MEN - aktualności - pt., 24/02/2017 - 14:59

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia zmiany związane z reformą systemu edukacji dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Edukacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania Ministra Edukacji Narodowej.

W ustawach związanych z reformą systemu oświaty (ustawa Prawo oświatowe oraz ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) uwzględniono dotychczasowe rozwiązania prawne dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności – niezależnie od typu szkoły, w której będą kontynuowali naukę.

Zmiany związane z reformą systemu edukacji przebiegać będą analogicznie we wszystkich typach i rodzajach szkół, tj. ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych.

Najważniejsze założenia koncepcji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

1. Zachowanie wszystkich dotychczasowych form/ścieżek edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, jak również zachowanie prawa rodzica do wyboru drogi edukacyjnej swojego dziecka.

2. Przedłużenie okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu.

Zaprojektowane przepisy nie przewidują skrócenia okresu kształcenia uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – niezależnie od typu szkoły, w której się uczą.

W projektowanych przepisach dotyczących ramowych planów nauczania zaproponowano, iż uczeń niepełnosprawny, tj. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczeń szkoły w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich – będzie miał możliwość przedłużenia okresu nauki w szkołach nowego typu:

a) w szkole podstawowej: o 1 rok na pierwszym etapie edukacyjnym i 2 lata na drugim etapie edukacyjnym;
b) w szkole ponadpodstawowej o 1 rok – przy zwiększeniu proporcjonalnie wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Decyzje dotyczące przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu oraz uczniowi szkoły w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, będą podejmowane:

1) w przypadku szkoły podstawowej:
a) nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III;
b) nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;

2) w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki w szkole ponadpodstawowej.

Zastosowanie powyższego rozwiązania uwzględnia długość cyklu kształcenia w szkołach nowego typu, w tym w których będą funkcjonowały klasy obecnego gimnazjum.

Pozwala to również na zachowanie możliwości przedłużenia okresu nauki m. in. uczniowi niepełnosprawnemu, jako jednej z form indywidualizacji procesu kształcenia tej grupy uczniów, obok m. in. możliwości odroczenia do 9. roku życia realizacji obowiązku szkolnego, czyli o rok lub dwa lata dłużej w stosunku do ich rówieśników, dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, zapewnienia zajęć rewalidacyjnych i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb w tym zakresie.

3. Przekształcanie szkół specjalnych i integracyjnych. Zaprojektowane przepisy zakładają, iż przekształcanie szkół specjalnych i integracyjnych będzie przebiegać analogicznie jak w przypadku szkół ogólnodostępnych, niezależnie od typu.

Absolwent gimnazjum, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, będzie mógł od 1 września 2017 r. kontynuować naukę w:

1. 3-letnim liceum ogólnokształcącym,
2. 4-letnim technikum dla młodzieży,
3. 3-letniej branżowej szkole I stopnia dla młodzieży (w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej),
4. 3-letniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Od 1 września 2019 r. rozpocznie kształcenie 5-letnie technikum dla młodzieży.

Od 1 września 2020 r. rozpocznie działalność branżowa szkoła II stopnia, przeznaczona dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia.

4. Zawody pomocnicze dedykowane uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Obecnie trwają prace dotyczące opracowania podstaw programowych w 6 zawodach pomocniczych, dedykowanych uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, a także w konsekwencji wprowadzenia nowych zawodów pomocniczych do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Proponowane zawody pomocnicze to:

 • Pracownik pomocniczy ślusarza;
 • Pracownik pomocniczy stolarza;
 • Pracownik pomocniczy mechanika;
 • Pracownik pomocniczy kucharza;
 • Pracownik pomocniczy krawca;
 • Pracownik pomocniczy fryzjera.

Powyższe rozwiązanie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną umożliwi uzyskanie zawodu, który w przyszłości mogliby wykonywać zyskując samodzielność zawodową na rynku pracy i niezależność finansową.

5. Diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem klasyfikacji ICF jako podstawa wsparcia.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowych rozwiązań mających na celu podniesienie jakości wsparcia udzielanego uczniom w procesie kształcenia i wychowania. Ma to się odbyć w oparciu o rzetelną i trafną diagnozę potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, opartą także o model biopsychospołeczny, uwzględniający kontekst funkcjonowania dziecka w środowisku nauczania i wychowania.

Celem zmiany jest przejście od modelu medycznego opartego na rozpoznaniu medycznym (np. przyporządkowaniu do określonej grupy/rodzaju niepełnosprawności na podstawie rozpoznania lekarskiego i/lub diagnozy psychologicznej i na tej podstawie wnioskowania o potrzebach) na rzecz modelu społecznego, opartego na analizie funkcjonowania dziecka i wynikających z tego potrzeb w zakresie zarówno wsparcia dziecka, jak dostosowania środowiska zewnętrznego (dostosowanie warunków nauczania – likwidacja barier architektonicznych, dostosowane miejsce pracy, odpowiednie pomoce dydaktyczne, metody pracy dydaktycznej i wychowawczej itp.).

Ten model diagnozy oparty jest o analizę nie tylko danych o indywidualnych cechach dziecka, ale również barierach i zasobach w jego środowisku, z uwzględnieniem informacji z różnych źródeł (np. lekarz, szkoła, opieka społeczna).

W nowym modelu planuje się wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – wersji dla dzieci i młodzieży (ICF-CY). MEN współpracuje w tym zakresie z Radą ds. ICF. Do współpracy zostali zaproszeni również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Finał konkursu „GENialna Szkoła” – gala w MEN z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - czw., 23/02/2017 - 15:40

W środę w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się gala finałowa trzeciej edycji konkursu „GENialna Szkoła”. Nagrodzone zostały najlepsze szkoły wspierające uczniów chorych na przewlekłe choroby.

Laureatom nagrody wręczyła Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

– Gratuluję wszystkim szkołom, które wzięły udział w konkursie. Otrzymane dziś wyróżnienie jest potwierdzeniem, że dzieci chore na przewlekłe choroby czują się w państwa szkole dobrze, bezpiecznie oraz otrzymują wszechstronną opiekę – powiedziała wiceminister edukacji.

Celem konkursu jest promowanie placówek edukacyjnych, w których nauczyciele rozumieją zasady opieki nad dzieckiem chorym na chorobę rzadką i umiejętnie włączają je w życie społeczne, motywują do walki z chorobą i uczą społeczność szkolną szacunku i współpracy z chorym.

Konkurs „GENialna szkoła” polegał na nadesłaniu opisu dokonań na rzecz dzieci chorych, w szczególności tego, w jaki sposób przebiega pomoc w adaptacji dziecka w placówce, stworzenie mu przyjaznej atmosfery do nauki oraz odnalezieniu się w grupie rówieśniczej. Udział w nim wzięły szkoły i przedszkola z całej Polski.

Laureaci konkursu:

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie
II miejsce – Niepubliczne Przedszkole „Leśna Polana” w Rącznej
III miejsce – Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich

Organizatorem konkursu była Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań – język niemiecki

MEN - aktualności - czw., 23/02/2017 - 12:57

EGZAMINATORZY:

 1. Peter Tokarski
  Tytuł naukowy: doktor nauk humanistycznych
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

 

ZNP: 40 zł podwyżki uwłacza godności nauczycieli

Nowe prawo oświatowe - śr., 22/02/2017 - 09:28

"Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie ocenił propozycję ministerstwa, która ustala wynagrodzenie nauczyciela stażysty z tytułem magistra na kwotę niecałe 300 złotych większą od wynagrodzenia minimalnego w kraju, a dla nauczyciela z tytułem licencjata i przygotowaniem pedagogicznym – o 19 złotych przekraczającą minimalne wynagrodzenie. ZNP zwrócił też uwagę na stawki wynagrodzenia w grupie 3 i 4 tabeli, wskazując, iż wśród osób otrzymujących takie wynagrodzenie będą także nauczyciele kształcenia zawodowego, a więc tego działu, któremu minister edukacji zapowiedziała nadanie wysokiej rangi."  - podaje ZNP na swojej stronie internetowej.

Związek przypomina resortowi edukacji, że chociaż od pedagogów wiele się wymaga, to za tymi wymogami nie idzie podwyżka wynagrodzeń.
"Wysokość planowanego wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego, oscylującego miedzy 20 zł a 40 zł, jest całkowicie nie do zaakceptowania. Biorąc pod uwagę, że przez ostanie kilka lat nie dokonano jakichkolwiek podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich, zaproponowane wzrost wynagrodzenia zasadniczego – zdaniem ZNP - uwłacza godności zawodu nauczyciela." - podkreślają związkowcy.

Minimalne wynagrodzenia nauczycieli wyższe w 2017 r.>>

Szybki internet dotrze do ponad 640 szkół w Wielkopolsce

MEN - aktualności - wt., 21/02/2017 - 15:21

W poniedziałek, 20 lutego br. w Zespole Szkól im. Jana Pawła II w Wysokiem, w województwie wielkopolskim podpisano porozumienie, w ramach którego do ponad 600 placówek szkolnych zostanie podłączonych do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Przypomnijmy, że w ramach współpracy Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje pilotaż programowania w szkołach, a Ministerstwo Cyfryzacji zarezerwowało ponad 500 mln złotych ze środków unijnych w ramach Osi 1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na budowę infrastruktury dostępu do internetu dla szkół oraz 124 mln złotych na szkolenia dla nauczycieli i dzieci z klas 1-3 w zakresie nauki programowania.

Tu więcej informacji na ten temat.

Umowę dotyczącą podłączenia wielkopolskich szkół do szerokopasmowego internetu podpisało Ministerstwo Cyfryzacji oraz spółka INEA.

Budowa bardzo szybkich łączy szerokopasmowych do szkół będzie jednak wyłącznie pierwszym etapem na drodze do osiągnięcia celu w postaci zapewnienia jednostkom oświatowym dostępu do szybkiego internetu i jego zasobów. Cel ten zrealizowany zostanie przez połączenie wszystkich jednostek w jedną sieć teleinformatyczną stanowiącą rodzaj szkolnego szerokopasmowego intranetu. W tym zakresie zapewniona zostanie usługa dostępu do internetu i usługi towarzyszące oraz wymiana treści między jednostkami i internetem globalnym. Spójność i jakość działania takiej sieci będzie zapewniał jeden podmiot. W ten sposób zostanie zorganizowana i wdrożona Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE).

OSE będzie siecią opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej, wybudowanej w całości ze środków komercyjnych, jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Do szybkiego internetu podłączonych ma być ok. 30,5 tys. placówek w ok. 19 tys. lokalizacji w kraju.

W ramach podpisanej współpracy, do 30 września br., wielkopolski operator podłączy 641 szkół. Dzięki temu kolejni uczniowie oraz nauczyciele z mniejszych miejscowości będą mieli dostęp do nowoczesnych form kształcenia.

Podłączenia będą realizowane ze środków własnych dostawcy, bez udziału budżetu państwa. Dzięki realizacji inwestycji, szkoły będzie można włączyć do powstającej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Więcej informacji o podpisanej współpracy.

Z kolei w miniony piątek, 17 lutego br. minął termin składania wniosków o dofinansowanie w konkursie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczącego wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

W ramach konkursu wnioskodawcy złożyli do Centrum Projektów Polska Cyfrowa 144 wniosków o dofinansowanie na 67 obszary konkursowe o łącznej wartości ponad 2 miliardy 657 milionów złotych

Oznacza to, że 85% obszarów, na które złożone zostały wnioski o dofinansowanie, usytuowanych jest 8 149 punktów adresowych placówek oświatowych. Przy założeniu, że wszystkie 67 obszarów konkursowych zostanie objętych umowami o dofinansowanie, oznaczać będzie to sfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa budowy łączy szerokopasmowego dostępu do internetu do prawie 42% punktów adresowych placówek oświatowych w Polsce.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży – rekrutacja już wkrótce

MEN - aktualności - wt., 21/02/2017 - 15:19

Informujemy, że rekrutacja do tegorocznej XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży rozpocznie się pod koniec lutego. Już dziś serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur.

Temat tegorocznej sesji oraz szczegóły zadania rekrutacyjnego zostaną zamieszczone w 27 lutego o godz. 12.00 na stronie internetowej www.sdim.sejm.gov.pl, a także na stronach internetowych współorganizatorów oraz oficjalnym profilu SDiM na Facebooku www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy.

W ramach projektu każdego roku uczniowie wykonują związane z tematyką sesji aktywności społeczne. Relację z ich przebiegu zamieszczają następnie na specjalnej platformie internetowej.

W rekrutacji zostaje wyłonionych 230 dwuosobowych zespołów. Nagrodą dla autorów najwyżej ocenionych prac będzie udział w posiedzeniu SDiM 1 czerwca br. w charakterze posłanki lub posła. Dodatkowo, dwa najlepsze zespoły z każdego województwa wezmą udział w seminariach oraz posiedzeniu komisji, które odbędą się w dniach 13 i 14 maja br.

Głównym celem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest przekazanie uczestnikom projektu wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego.

Dodatkowo intencją jego organizatorów jest promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych już na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego.

Organizatorem XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu. Współorganizatorami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – uroczystość w Pałacu Prezydenckim z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - wt., 21/02/2017 - 13:45

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła dziś udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Podczas wydarzenia obecny był także Prezydent Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą.

W trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim, nagrodę Prezydenta RP „Zasłużony dla Polszczyzny” otrzymał Wojciech Wencel, gdański poeta, felietonista i krytyk literacki.

– Rzadko się zdarza, aby poezja wywoływała dzisiaj dyskusje, a ta wywołuje. I dlatego właśnie pan Wojciech Wencel, jego poezja, jego twórczość jest tak interesująca, i tak niezwykle ważna dla polszczyzny, a często także dla wychowania młodego pokolenia – uzasadniał wybór Prezydent Andrzej Duda.

Nagroda „Zasłużony dla Polszczyzny” przyznawana jest za szczególne zasługi w podnoszeniu świadomości językowej Polaków oraz w krzewieniu kultury języka polskiego.

Również dziś, Prezydent RP ogłosił, że w wyniku głosowania internautów „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego będzie lekturą czytaną podczas kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Wydarzenie to odbędzie się w całej Polsce 2 września.

– Warto po raz kolejny przeczytać tę piękną pozycję naszej literatury – przekonywał Prezydent RP, prezentując zwycięski tytuł.

W minionych latach czytaliśmy wspólnie „Quo vadis” i „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, dzieła Aleksandra Fredry i „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Na zakończenie spotkania w Pałacu Prezydenckim odbyła się też Lekcja RP poświęcona polszczyźnie, w której wzięli udział nagrodzony Wojciech Wencel oraz raper Tadek.

Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapowiedź Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Pałacu Prezydenckim

MEN - aktualności - pon., 20/02/2017 - 23:42

Jutro, we wtorek, 21 lutego 2017 r., o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego oraz Lekcja RP poświęcona polszczyźnie.

Bezpośrednio przed lekcją nastąpi uroczystość wręczenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nagrody „Zasłużony dla Polszczyzny”. Dodatkowo ogłoszony zostanie tytuł dzieła, które Polacy w drodze głosowania wskazali jako lekturę Narodowego Czytania w 2017 roku.

Nagroda „Zasłużony dla Polszczyzny” przyznawana jest za szczególne zasługi w podnoszeniu świadomości językowej Polaków oraz w krzewieniu kultury języka polskiego.

W trakcie Lekcji RP zaproszeni prelegenci, w tym laureat Nagrody „Zasłużony dla Polszczyzny” podzielą się ze zgromadzoną młodzieżą swoją refleksją, dotyczącą m.in. potrzeby pielęgnowania wartości ojczystego języka w codziennym życiu.

W spotkaniu udział weźmie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Lekcja RP będzie transmitowana on-line na stronie www.prezydent.pl.

Zachęcamy do udziału!.

„W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”- zgłoszenia do konkursu recytatorskiego

MEN - aktualności - pon., 20/02/2017 - 16:39

Do 9 marca br. trwają zgłoszenia do III ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Mogą wziąć w nim uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zachęcamy do udziału.

Konkurs jest sposobem na oddanie hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu.

Zadaniem każdego z uczestników będzie przygotowanie maksymalnie jednego wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück.

Po rozstrzygnięciu eliminacji wojewódzkich, laureaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w gala finałowej, która odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej.

Nagrodą główną dla wszystkich finalistów – uczestników gali finałowej oraz ich opiekunów będzie wyjazd do Niemiec do „Miejsca Przestrogi i Pamięci Ravensbrück”.

Podstawę do ogłoszenia konkursu stanowi Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego KL Ravensbrück.

Organizatorami Konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rada UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - pon., 20/02/2017 - 15:47

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w piątek, 17 lutego br. reprezentowała Polskę na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu.

Podczas spotkania w Brukseli ministrowie z krajów członkowskich przyjęli tzw. konkluzje w sprawie inwestowania w europejską młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Korpusu Solidarności. Jest to nowa inicjatywa unijna umożliwiająca młodym ludziom aktywne zaangażowanie się w wolontariat oraz społeczne inicjatywy realizowane w kraju i zagranicą.

Ministrowie przyjęli również konkluzje potwierdzającą, że systemy kształcenia i szkolenia powinny być dostosowane do różnych potrzeb, zdolności i potencjału poszczególnych osób uczących się. Powinny one także oferować wszystkim możliwość uczenia się w kontekście formalnym, pozaformalnym i nieformalnym.

W trakcie dyskusji na temat wpływu edukacji na spójność społeczną i promowanie wspólnych europejskich wartości wiceminister Marzenna Drab przedstawiła główne założenia przeprowadzanej obecnie w Polsce reformy systemu oświaty.

– Podejmowane w Polsce działania na rzecz zmian powinny przyczyniać się do zapewnienia powszechnego dostępu do edukacji wysokiej jakości – podkreśliła podczas debaty wiceminister edukacji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji w Łodzi – wizyta szefowej MEN

MEN - aktualności - pon., 20/02/2017 - 12:10

W piątek, 17 lutego Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska odwiedziła Łódź. Głównym tematem spotkań z samorządowcami i przedstawicielami środowiska oświatowego było wprowadzanie reformy edukacji. Dzień wcześniej łódzcy radni przyjęli projekt dostosowujący sieć szkół do nowego ustroju szkolnego.

– Prawo oświatowe wdrażamy razem z samorządowcami. Wspieramy ich i jesteśmy tam, gdzie lokalny samorząd potrzebuje naszej pomocy i wsparcia – powiedziała minister Anna Zalewska.

Odnosząc się do wdrażania w Łodzi reformy edukacji, szefowa MEN podkreśliła, że zmiany w oświacie przyczynią się do zwiększenia liczby etatów nauczycieli, ponieważ liczba uczniów objętych nauką nie ulegnie zmianie.

– Na podstawie wyliczeń szacujemy, że w Łodzi pojawi się 99 dodatkowych etatów nauczycielskich, a samorząd miasta otrzyma dodatkowo w tym roku ponad 17 mln zł subwencji na sześciolatka pozostającego w przedszkolu – zaznaczyła minister Anna Zalewska.

Minister edukacji przypomniała, że do 31 marca br. wszystkie samorządy powinny podjąć uchwały o sieci szkół dostosowanej do nowej struktury szkolnictwa. Dodała, że w 100 spośród 177 samorządów w województwie łódzkim już ją podjęto.

Podczas trakcie spotkania w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim dyskutowano również o finansowaniu zadań oświatowych, wynagradzaniu nauczycieli i wprowadzaniu dostępu do szerokopasmowego internetu do szkół.

Podczas piątkowej wizyty w Łodzi, szefowa MEN odwiedziła również XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego. Spotkała się tam ze społecznością szkolną oraz wręczyła nagrodę Mieszkowi Zimnemu, uczniowi III klasy, laureatowi olimpiady matematycznej 2015/2016.

Minister edukacji w spotkaniach towarzyszył Grzegorz Wierzchowski Łódzki Kurator Oświaty oraz Zbigniew Rau Wojewoda Łódzki.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Gimnazjum