Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Gimnazjum

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 14 listopada br.

MEN - aktualności - śr., 30/11/2016 - 12:34

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 3 listopada br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 15 listopada br. nr DWST-WSST.356.2895.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 3 listopada br.

MEN - aktualności - śr., 30/11/2016 - 12:32

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 3 listopada br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 4 listopada br. nr DWST-WSST.356.2893.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu 18 października br.

MEN - aktualności - śr., 30/11/2016 - 12:31

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy z tytułu pomocy w usuwaniu skutków zdarzeń losowych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 18 października br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 20 października br. nr DWST-WSST.356.2889.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198, z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 23 września br.

MEN - aktualności - śr., 30/11/2016 - 12:29

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 23 września br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 27 września br. nr DWST-WSST.356.2884.2016.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Informacja o trybie składania wniosków na ordery, odznaczenia państwowe i resortowe

MEN - aktualności - wt., 29/11/2016 - 12:30

Termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych upływa – 28 lutego 2017 r.

Wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przekazywać – do 31 marca 2017 r.

Nadsyłana do Ministerstwa kompletna dokumentacja powinna zawierać:

Medale KEN

 1. Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do Medalu KEN podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wnioski (np. Kurator Oświaty, Rektor Uczelni).
 2. Kserokopię protokołu z posiedzenia komisji ds. odznaczeń powołanej m.in. w Kuratorium Oświaty, Uczelni (ew. wyciąg z protokołu Senatu) podpisanego przez jej członków i przedstawicieli działających w Uczelni/oświacie związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
 3. Wnioski (w jednym egzemplarzu) przygotowane na obowiązujących formularzach.

Ordery i odznaczenia państwowe

 1. Pismo przewodnie podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną składającą do MEN wnioski zawierające liczebne zestawienie kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych oraz ich imienną listę według wzoru załączonego poniżej.
 2. Kserokopię protokołu z posiedzenia komisji ds. odznaczeń podpisanego przez jej członków i przedstawicieli działających w oświacie związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
 3. Wnioski (w jednym egzemplarzu) przygotowane na obowiązujących formularzach.
 4. Lista kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych zarejestrowana na nośniku CD (program Excel) według wzoru załączonego poniżej.
 5. „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” wypełnione w punktach od 1 do 11 oraz 12.1.

Informacje uzupełniające dotyczące składanych dokumentów o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

 1. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych powinny być prawidłowo przygotowanie pod względem formalnym i merytorycznym, gdyż Kancelaria Prezydenta RP nie będzie przyjmowała wniosków o nadanie odznaczeń sporządzonych na innych drukach niż obowiązujące. Druki wniosków o nadanie orderów i odznaczeń muszą być zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów w brzmieniu nadanym mu przez rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów – załącznik 1 (Dz. U. z 2011 r. Nr 186, poz. 1102.).

Na podstawie oceny prawidłowości wypełnionych wniosków nadsyłanych do MEN sformułowano poniżej uwagi, które powinny być wykorzystywane przez jednostki organizacyjne sporządzające wnioski oraz przez członków komisji ds. odznaczeń w organach opiniujących.

Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

W przypadku wniosków o Medal za Długoletnią Służbę należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków (wzór wniosku).

W szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach pracy zawodowej do odznaczenia na III stopień. Komisja działająca przy MEN zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie do MEN wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.). Ponadto, Komisja zauważa także niepokojącą tendencję do ponownego przekazywania wniosków dla osób, które w danym roku nie otrzymały odznaczenia państwowego, zawierające identyczną treść, uzasadnienie, a nawet te same błędy.

Uzasadnienie wniosku musi być podpisane przez aktualnego pracodawcę i zawierać jego pieczęć (a w przypadku wniosków kierowanych przez związki zawodowe, poza pieczęcią pracodawcy, uzupełnieniem wniosku może być również pieczątka i podpis osoby, która działa w imieniu związku zawodowego).

W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.

Należy przestrzegać, aby informacje formalne odpowiadały informacjom zawartym w „Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie” (tzw. KRS) – dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRS) nie musi być takie jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.

Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki.

Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski wpisują TAK do rubryki nr 13 tylko w przypadku posłów, senatorów oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Wypełnianie poniżej wskazanych numerów rubryk należy do:

 1. jednostek organizacyjnych sporządzających wnioski – dot. rubryki nr 19 (lub nr 19 i 20 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę);
 2. organów uprawnionych do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie orderów lub odznaczeń (np. MEN) – dot. rubryki nr 20 (lub nr 21 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę);
 3. organów wnioskujących – dot. rubryki nr 21 (lub nr 22 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę).

Ponadto, wypełniając wniosek organ go sporządzający powinien wpisywać właściwe informacje do rubryki nr 15 (ordery i odznaczenia) i rubryki nr 17 (wyróżnienia i  odznaki).

 1. Wzór listy – wykazu kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych, który należy wykorzystać przy sporządzaniu list – wykazów na nośnikach CD (program Excel) przekazywanych do MEN.

Ordery i odznaczenia, których przyjęcia odmówiono lub z innych przyczyn nie można było ich wręczyć Zasłużonym, należy odesłać do Ministerstwa Edukacji Narodowej (z odpowiednią adnotacją).

Począwszy od 2017 r. odbiór odznaczeń państwowych będzie możliwy wyłącznie przez pracownika merytorycznego jednostki organizacyjnej składającej wnioski do MEN, po przedstawieniu ważnego upoważnienia.

Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych:

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r, poz. 475 r.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia Prezydenta RP.
 2. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1036), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015  r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1025).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073, z późn. zm.).

Wizyta szefowej MEN w Gorzowie i Kostrzynie – rozmowy o reformie edukacji

MEN - aktualności - pt., 25/11/2016 - 17:04

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w piątek spotkała się z samorządowcami i dyrektorami szkół z województwa lubuskiego. Głównym tematem rozmów były zmiany w systemie edukacji.

Podczas spotkania z dyrektorami szkół oraz przedstawicielami organów prowadzących szkoły, Minister Edukacji Narodowej podkreślała, że zaplanowane zmiany w oświacie pozwolą na stworzenie spójnej i drożnej struktury organizacji szkół. Przewidziano również sfinansowanie zwiększonych wydatków samorządów związanych z reformą.

– Pokazaliśmy dziś, że nie będzie zwolnień nauczycieli, a w samym Gorzowie pojawi się nawet osiem nowych etatów – powiedziała minister Anna Zalewska.– Jednocześnie reforma edukacji wpłynie na wydłużenie okresu kształcenia i wychowania w jednej szkole, w tej samej grupie rówieśniczej. Dzięki temu polepszą się efekty kształcenia uczniów i ich proces wychowawczy – dodała szefowa MEN.

W trakcie dyskusji minister edukacji wyjaśniała uczestnikom spotkania, na czym polega przygotowana reforma edukacji, jak będzie wyglądało przekształcenie szkół oraz ich dostosowanie do zmiany struktury szkolnej. Dodała także, że w każdej szkole znajduje się już pakiet informacyjny o reformie przygotowany przez MEN.

– To ważny moment dla polskiej oświaty. Mam nadzieję, że tę trudną zmianę, bo przecież każda zmiana budzi niepokój przeprowadzimy razem – mówiła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. – Wprowadzenie reformy przyniesie wiele korzyści uczniom, rodzicom i pracownikom oświaty – dodała szefowa MEN.

W spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim udział wziął Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski, a także Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty. Obecnych było blisko 300 samorządowców i oświatowej kadry kierowniczej z województwa lubuskiego.

Podczas wizyty w województwie lubuskim minister Anna Zalewska odwiedziła także Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą. Szkoła prowadzi dualny system kształcenia zawodowego poprzez zajęcia praktyczne dla uczniów. Minister spotkała się z przedstawicielami pracodawców Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej współpracującymi ze szkołami zawodowymi w różnych branżach.

Rozmawiano tam m.in. o powstaniu branżowej szkoły pierwszego i drugiego stopnia oraz innych rozwiązaniach dotyczących szkolnictwa zawodowego zaproponowanych w projektach ustaw – Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wizyta Minister Edukacji Narodowej w Lublinie

MEN - aktualności - pt., 25/11/2016 - 16:15

Udział w konferencji rad rodziców, wręczenie stypendium zdolnemu uczniowi oraz spotkanie z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami i samorządowcami – to główne punkty środowej wizyty szefowej MEN w Lublinie.

Minister Anna Zalewska, wizytę w województwie lubelskim rozpoczęła od udziału w Lubelskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców. Głównym tematem dyskusji z rodzicami, wychowawcami i pedagogami były przygotowane przez MEN zmiany w systemie oświaty. Podczas spotkania w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim rozmawiano także o roli rodziców w szkole oraz ich udziale w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły.

– Dobra szkoła ma być wszędzie – zarówno na wsi, jak i w wielkim mieście. To jest przede wszystkim wyzwanie cywilizacyjne. Każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi zasługuje na dobrą szkołę i dobrego nauczyciela – powiedziała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Szefowa MEN podkreśliła, że reforma edukacji jest dokładnie zaplanowana, a koszty wprowadzanych zmian dokładnie obliczone. Przypomniała, że poziom finansowania oświaty przewidziany na rok 2017 jest wystarczający, aby pokryć ewentualne wydatki związane z dostosowaniem szkół do nowego ustroju.

– Lublin na reformie zyska kilkanaście milionów złotych dzięki objęciu dzieci 6-letnich w wychowaniu przedszkolnym subwencją oświatową. Będą również potrzebne dodatkowe miejsca pracy – podkreśliła szefowa MEN.

W trakcie środowej wizyty na Lubelszczyźnie minister edukacji odwiedziła Szkołę Podstawową nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Tam spotkała się z uczniami, nauczycielami i przedstawicielem rady rodziców. Wręczyła również stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla wybitnie uzdolnionego ucznia tej szkoły, 9-letniego Kamila Wrońskiego.

–  Czytałam o twoich dokonaniach w gazetach. Nie wyobrażałam sobie, by nie móc uścisnąć ci dłoni i nie poznać cię osobiście – powiedziała Minister Anna Zalewska zwracając się bezpośrednio do Kamila.

Kamil Wroński jest uczniem szczególnie uzdolnionym. Realizuje indywidualny tok nauki. Obecnie uczy się w klasie IV, ale chodzi także na lekcje z klasą V. W październiku rozpoczął naukę na Politechnice Lubelskiej jako najmłodszy student. Tam, wspólnie ze swoimi starszymi kolegami z wydziału mechatroniki uczęszcza na zajęcia m.in. z matematyki i informatyki. Kamil realizuje także z sukcesami wymagane projekty oraz uzyskuje zaliczenia z elektrotechniki, mechatroniki, projektowania CAD, fizyki czy napędów elektrycznych. Jego prace projektowe zostały wyróżnione na Międzynarodowych Targach Elektronicznych w Bielsku-Białej i w Ogólnopolskim Konkursie Elektronicznym.

W swoim przemówieniu szefowa MEN zwróciła uwagę na kwestie edukacji dzieci o wybitnych uzdolnieniach, zapowiadając jednocześnie konsultacje z rodzicami takich dzieci. Mają one dotyczyć m.in. ulepszenia mechanizmów wspierania tych dzieci w systemie edukacji.

– Musimy sprawdzić, czy ten system, który obecnie funkcjonuje jest właściwy. Musimy ustalić, jakiego wsparcia potrzebują rodzice dziecka uzdolnionego, a jakiego wsparcia oczekuje sam utalentowany uczeń – dodała minister Anna Zalewska.

Minister edukacji wyraziła również wdzięczność rodzicom, nauczycielom, dyrekcji szkoły, władzom Politechniki Lubelskiej, Kuratorowi Oświaty za to, że wspólnie szukali możliwości wsparcia Kamila.

Na zakończenie środowej wizyty w Lublinie, minister Anna Zalewska spotkała się na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z JM Rektorem ks. profesorem Antonim Dębińskim. W gmachu uczelni odbyło się także spotkanie z dyrektorami lubelskich szkół, przedstawicielami samorządu miasta Lublina oraz reprezentacją uczelnianego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „Vademecum”.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Czytanie daje moc” – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pt., 25/11/2016 - 16:10

Podsumowanie dotychczasowych działań na rzecz edukacji czytelniczej i promocji czytelnictwa w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych – to główny temat konferencji z udziałem wiceministra Macieja Kopcia.

– Dziękuję wszystkim pracownikom bibliotek szkolnych oraz pedagogicznych za zaangażowanie w pracę na rzecz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej – powiedział wiceminister edukacji.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w swoim wystąpieniu podkreślił, że wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży należy do priorytetowych działań Ministra Edukacji Narodowej. To także jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, zarówno w ubiegłym, jak i obecnym roku szkolnym.

– Patrząc na rozwój czytelnictwa należy brać pod uwagę nie tylko wyniki badań. Trzeba spróbować odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób nowe technologie czy cyfryzacja wpływają na czytanie książek i czasopism – dodał wiceminister edukacji.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN przypomniał, że w ramach ogólnopolskiej debaty o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”, jednym z tematów podejmowanych przez ekspertów, był rozwój czytelnictwa i funkcjonowanie bibliotek szkolnych.

Podczas czwartkowej konferencji uczestnicy rozmawiali m.in. o tym  w jaki sposób rozwijać zainteresowania uczniów, aby czytali więcej książek, a także jak duży wpływ na czytelnictwo dzieci i młodzieży ma zakup nowości wydawniczych.

Podsumowano również dotychczasowe działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biblioteki Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji podejmowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W trakcie konferencji, zaprezentowano wyniki rządowego programu „Książki naszych marzeń”. W ramach programu do szkolnych bibliotek trafiło blisko 1,2 mln nowych książek.

 • Najwięcej pozycji – 155 408 – zostało przekazanych do szkół na terenie województwa mazowieckiego.
 • Najmniej – 27 376 – do szkół w województwie lubuskim.

Szkoły prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wzbogaciły się o 1 546 pozycji.

Podkreślano, że główny cel programu „Książki naszych marzeń”, jakim było zapewnienie uczniom dostępu do nowości wydawniczych, został osiągnięty. Do szkół trafiły lektury, beletrystyka oraz pozycje popularnonaukowe. Dzięki programowi wzrosła zarówno liczba wypożyczonych książek, jak i liczba czytelników bibliotek szkolnych.

Nowo pozyskane pozycje książkowe stanowiły podstawę do kreatywnych lekcji wychowawczych i organizowania konkursów, z których uczniowie czerpani wiele satysfakcji. Książki wzbogaciły również proces dydaktyczny, a realizacja programu wpłynęła na wzrost liczby projektów edukacyjnych, imprez czytelniczych i zajęć pozalekcyjnych. W wielu przypadkach książka stała się alternatywą na przyjemne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu, m.in. powstało koło dziennikarskie, a rodzice w większym stopniu zainteresowali się czytelnictwem swoich dzieci.

Konferencja odbyła się w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Nauczyciele Roku” w MEN – spotkanie z Minister Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - pt., 25/11/2016 - 10:57

Reforma systemu oświaty, prace nad podstawą programową oraz rola nauczyciela w szkole – to tylko niektóre z tematów wczorajszych rozmów szefowej MEN z „Nauczycielami Roku”.

– Spotkanie było odpowiedzią na list otwarty. Zaprosiłam nauczycieli do gmachu MEN, by wspólnie porozmawiać o Prawie Oświatowym – powiedziała minister Anna Zalewska. – Dyskutowaliśmy o matematyce, o podstawach programowych, o tym, czym powinna być szkoła, jak ważny jest nauczyciel w systemie i że o tego nauczyciela trzeba zadbać. Mam nadzieję, że podczas naszej rozmowy wiele wątpliwości na temat zaplanowanych zmian zostało rozwianych – dodała minister edukacji.

Z „Nauczycielami Roku” szefowa MEN rozmawiała przede wszystkim o planowanych zmianach w systemie oświaty, harmonogramie prac nad reformą edukacji i ochroną miejsc pracy dla nauczycieli w związku z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego.

Podczas czwartkowej rozmowy z „Nauczycielami Roku”, Minister Anna Zalewska przypomniała, że powołany został Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, który działa przy Ministrze Edukacji Narodowej. Pierwsze jego spotkanie odbyło się 18 listopada. Zadaniem zespołu jest wypracowanie rozwiązań z zakresu m.in. wynagradzania nauczycieli, ich czasu pracy i awansu zawodowego.

„Nauczyciel Roku” to konkurs organizowany przez tygodnik „Głos Nauczycielski” wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej. W tym roku przeprowadzono go po raz czternasty. Kandydatów do nagrody zgłaszają: grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorządy i organizacje społeczne.

W czwartkowym spotkaniu wzięli udział „Nauczyciele Roku”: Grzegorz Lorek (laureat tej nagrody w 2002 roku), Wiesław Włodarski (2007), Dariusz Kulma (2008) i tegoroczna wyróżniona – Joanna Urbańska. Uczestniczył w nim także Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie” – uroczystość z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pt., 25/11/2016 - 10:18

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wczoraj w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji wziął udział w uroczystości wręczenia placówkom oświatowym Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji pogratulował laureatom otrzymania wyróżnienia. Podkreślił, że udział szkoły w programie oraz zaangażowanie uczniów i nauczycieli w jego realizację przynosi oczekiwane przez wszystkich efekty.

– Dziękuję za państwa pracę i działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia. Przynoszą one korzyść polskiej szkole oraz są bardzo potrzebne wszystkim uczniom – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Koncentruje się on przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia wśród uczniów, ich rodziców i otoczeniu szkolnym.

Dotychczas certyfikaty otrzymało 175 szkół i placówek oświatowych w całej Polsce. W środę dołączyło do nich 35 kolejnych.

Krajowy certyfikat nadaje szkole Minister Edukacji Narodowej na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie” działającą przy Ośrodku Rozwoju Edukacji. Obecnie w Polsce program rozwijany jest we wszystkich województwach. Do sieci szkół promujących zdrowie należy ponad 3 tys. placówek.

Udział w programie „Szkoła Promująca Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą szkoły. Decyzję o przystąpieniu do projektu podejmuje Rada Pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami.

Każda szkoła promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej tj.: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie analizy wyników formułuje się priorytetowe problemy oraz planuje konkretne aktywności. Każda szkoła promująca zdrowie wyznacza własne cele i określa zadania do realizacji.

Wyróżnieni Krajowymi Certyfikatami „Szkoła Promująca Zdrowie”:

 1. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim
 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie
 1. Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 w Warszawie
 1. Zespół Szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny Mniszek w Sabniach oraz Publicznego Gimnazjum im. Heleny Mniszek w Sabniach
 1. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach
 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Brzegu
 1. Szkoła Podstawowa im. prof. Stefana Myczkowskiego w Jankowicach
 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Nisku
 1. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach
 1. Gimnazjum nr 9 im. M. Skłodowskiej-Curie w Dąbrowie Górniczej
 1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie
 1. Zespół Szkół Sportowych w Tychach
 1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Alojzego Pławskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
 1. Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach
 1. Szkoła Podstawowa nr 2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku
 1. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach
 1. Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
 1. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Rybniku
 1. Zespół Szkół nr 3: Szkoła Podstawowa nr 27, Gimnazjum nr 24 w Częstochowie
 1. Szkoła Podstawowa nr 11 im. L. Waryńskiego w Dąbrowie Górniczej
 1. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Zespole Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie
 1. Gimnazjum nr 16 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu
 1. Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach
 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
 1. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
 1. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 1. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu
 1. Gimnazjum nr 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie
 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu
 1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie
 1. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Generała Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim
 1. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mirosława Ferića w Ostrowie Wielkopolskim
 1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach

Galeria zdjęć

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szefowa MEN w Płocku – rozmowy z członkami „Solidarności”

MEN - aktualności - pt., 25/11/2016 - 08:30

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska była gościem  28. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Płocku.

Z kolei dzień wcześniej (w środę) ze związkowcami spotkała się Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

Głównym tematem czwartkowych rozmów szefowej MEN z nauczycielami zrzeszonymi w oświatowej „Solidarności” była reforma edukacji.

Podczas spotkania w Płocku, minister Anna Zalewska dyskutowała ze związkowcami m.in. o systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli, finansowaniu zaplanowanych zmian w oświacie oraz sytuacji nauczycieli w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego.

– Pragnę podkreślić, że reforma systemu oświaty nie przewiduje zwolnień nauczycieli. Wręcz przeciwnie – wzrośnie zapotrzebowanie na nauczycieli w szkołach podstawowych – powiedziała szefowa MEN.

W swoim wystąpieniu Minister Edukacji Narodowej przekonywała również, że zmiany edukacji są dokładnie przemyślane, zaplanowane i obliczone.

– To nie rewolucja systemu, ale powolna ewolucja. Zmiany rozpoczną się w 2017 roku, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. Nie wyobrażam sobie przeprowadzenia tej reformy bez dyrektorów, samorządu i kuratorów oświaty. To kuratorzy mają czuwać nad przekształceniami szkół oraz monitorować sytuację nauczycieli – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Minister edukacji zaznaczyła także, że głównym powodem wprowadzenia reformy jest sytuacja demograficzna Polski.

– W 2005 roku było około 7 mln dzieci, a teraz tylko 4,6 mln. Te dane będą musiały uwzględnić samorządy, tworząc nową sieć szkół. Do 31 marca mają czas, aby podjąć odpowiednie uchwały – powiedziała szefowa MEN.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą w „Solidarności”. Odbył się on pod hasłem: „Dialog społeczny – drogą do normalności”. W głównej części czwartkowych obrad udział wziął prezydent Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Polsko-izraelskie konsultacje międzyrządowe z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - śr., 23/11/2016 - 16:25

We wtorek w Jerozolimie pod przewodnictwem premier Beaty Szydło i premiera Izraela Benjamina Netanjahu zakończyły się konsultacje rządowe obu krajów.

– To, co łączy dzisiaj Polskę i Izrael, to nasza historia, wspólne losy, które zostały brutalnie przerwane przez nazistowskich najeźdźców – powiedziała Prezes Rady Ministrów.

Zdaniem premier Beaty Szydło, obecnie należy walczyć o prawdę historyczną, mówić o historii, pokazywać wspólną przeszłość i budować na niej przyszłość.

– Dzisiejsze rozmowy uwidoczniły, że Polska i  Izrael łączy kulturowa bliskość, wspólnota naszych dzielonych historycznych losów i wyznawanych wartości – podkreśliła szefowa rządu.

Jednym z głównych tematów konsultacji była współpraca gospodarcza. Podczas wizyty podpisane zostało także polsko-izraelskie porozumienie o zabezpieczeniu społecznym. Rozmawiano również o współpracy turystycznej, kulturalnej i wymianie młodzieżowej.

Równolegle do rozmów szefów rządów Polski i Izraela trwały konsultacje międzyresortowe obu krajów. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentował Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN, z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczestniczył Jarosław Sellin Sekretarz Stanu.

Po stronie izraelskiej udział wzięli: Michal Cohen, dyrektor generalna Ministerstwa Edukacji i przedstawiciele departamentów w ministerstwie oraz reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także Avner Shalev, dyrektor generalny Instytutu Yad Vashem.

Głównym tematem konsultacji między polskimi i izraelskimi resortami edukacji były kwestie dwustronnej wymiany młodzieży, a także reformowania systemu oświaty, w tym miejsca i roli innowacji w edukacji.

Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił jak ważne jest poznawanie wzajemnej kultury i tradycji przez pryzmat nowoczesności, a także odkrywanie nowoczesnej historii Polski i Izraela. Zwrócono również uwagę na wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym komunikatorów internetowych, do kontaktów między przedstawicielami młodego pokolenia z obu krajów.

Izraelskie ministerstwo edukacji poinformowało o swojej rekomendacji dla izraelskich grup młodzieży do odwiedzania takich miejsc jak Muzeum Historii Żydów Polskich Polin czy Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Izraela byli zainteresowani planami reformy edukacji w Polsce podkreślając, że ich państwo także jest na etapie wprowadzania istotnych zmian w systemie oświaty. Jak zaznaczono, wdrażanie nowych rozwiązań edukacyjnych w Izraelu, skoncentrowane jest przede wszystkim na doskonaleniu nauczycieli w realizacji ich kluczowego zadania, polegającego na wspieraniu ucznia w rozwoju. Kształcenie kadry pedagogicznej opierać się ma głównie na wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Fot. MEN i P. Tracz / KPRM

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Posiedzenie Rady UE do spraw edukacji, młodzieży, kultury i sportu z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - śr., 23/11/2016 - 16:20

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN reprezentowała Polskę podczas posiedzenia Rady UE do spraw edukacji, młodzieży, kultury i sportu.

Podczas poniedziałkowego spotkania w Brukseli w sesji poświęconej młodzieży, przyjęto między innymi wnioski w sprawie promowania nowych rozwiązań w pracy z młodymi ludźmi w celu odkrywania i rozwijania ich potencjału. Wskazują one na szybko zmieniający się styl życia młodzieży, wymagający od osób z nią pracujących konieczności zdobywania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami.

Ministrowie odpowiedzialni za politykę na rzecz młodzieży odbyli także debatę na temat sytuacji młodych Europejczyków w centrum nowoczesnej Unii Europejskiej. Temat ten jest kontynuacją rozmów, które toczyły się podczas nieformalnego posiedzenia szefów państw i rządów UE-27 w Bratysławie oraz rekomendacji przyjętych podczas Unijnej Konferencji Młodzieży w Koszycach w październiku br.

Wiceminister edukacji Marzenna Drab w swoim wystąpieniu podkreśliła, że Unia Europejska chcąc przekonać młodych ludzi do siebie, musi intensywniej zająć się ich problemami związanymi z odbudową zaufania do świata polityki i jego instytucji. Ważne jest także to, aby umożliwić młodym lepszy dostęp do rynku pracy oraz kształcenia i szkoleń na wysokim poziomie.

– Pragnę zwrócić szczególną uwagę na korzyści płynące z promowania wśród młodego pokolenia zaangażowania w działalność społeczną oraz wolontariat na rzecz budowania społeczeństwa otwartego i solidarnego – powiedziała Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN.

Podczas posiedzenia w sesji poświęconej edukacji, ministrowie przyjęli rezolucję w sprawie nowego programu na rzecz umiejętności sprzyjającego integracyjności i konkurencyjności Europy. Podkreślono to, że celem kształcenia i szkolenia jest nie tylko przygotowanie do wejścia na rynek pracy, ale również przyczynianie się do włączenia społecznego i spójności społecznej. Można realizować je m.in. przez zapewnienie szerszego rozwoju osobistego obywateli oraz możliwości uczenia się przez całe życie.

Ministrowie przyjęli także konkluzje w sprawie zapobiegania radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu oraz porozumienie polityczne w zakresie gwarancji umiejętności.

Podczas rozmów w Brukseli ministrowie edukacji rozmawiali o wspieraniu i rozwijaniu talentów młodych ludzi, polityce na rzecz odkrywania przez młodzież ich potencjału i czerpania z niego korzyści.

Podczas dyskusji, Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN zwróciła uwagę, że wysoka dynamika zmian na rynku pracy wynikająca z postępu technologicznego oraz konieczność zwiększania innowacyjności, powinny skłaniać wszystkie instytucje, w tym sektor oświaty, do stopniowej zmiany podejścia do kształcenia.

– Szkoły i uczelnie powinny kłaść coraz większy nacisk na takie kompetencje, które pozwolą absolwentom odnaleźć się w zmieniającym się środowisku zawodowym i społecznym – zaznaczyła wiceminister edukacji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r.

MEN - aktualności - pon., 21/11/2016 - 14:57

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że jest już dostępny formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, forma elektroniczna sprawozdania została umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. W formularzu należy uzupełniać tylko pola wypełnione kolorem, pozostałe informacje zostaną wygenerowane automatycznie. W formularzu zastosowano mechanizmy weryfikujące i ułatwiające wypełnianie formularza, dlatego podczas wpisywania danych będą się wyświetlać komunikaty pomocnicze oraz mogą się pojawiać komunikaty o błędach, np. w przypadku wpisania nieprawidłowego kodu TERYT lub wpisywania liczby z więcej niż dwiema cyframi po przecinku, czy też wpisywania liczby ujemnej.

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego:

Formularz za 2016 r.

Archiwalne:

Formularz za 2015 r.

Co dalej z kształceniem w zawodzie technik farmaceutyczny?

MEN - aktualności - pon., 21/11/2016 - 11:09

Od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie nie będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej na semestr pierwszy.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z resortu zdrowia obecnie prowadzone są działania w zakresie przeprowadzenia ponownej analizy w kontekście zapotrzebowania na techników farmaceutycznych na rynku pracy. Decyzja o ewentualnym przywróceniu możliwości kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny zostanie podjęta przez Ministra Zdrowia po zakończeniu tej analizy.

Kształcenie zawodowe w ramach systemu oświaty jest prowadzone w zawodach ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zmiany dotyczące wygaszenia kształcenia w danym zawodzie lub wprowadzenia nowego zawodu do klasyfikacji zawodów mogą nastąpić wyłącznie na wniosek ministra właściwego dla danego zawodu.

Minister Zdrowia jest ministrem właściwym dla zawodów medycznych, w tym m.in. dla zawodu technik farmaceutyczny. W 2014 roku Minister Zdrowia wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o wygaszenie kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny.

Oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby, które chciałyby podjąć kształcenie w tym zawodzie muszą rozpocząć naukę najpóźniej w roku szkolnym 2017/2018, ponieważ od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie nie będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej na semestr pierwszy. Osoby, które rozpoczną kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny będą kontynuowały naukę do zakończenia cyklu kształcenia.

Ministerstwo Zdrowia w piśmie z dnia 26 października 2016 r. (sygn. NS-ZM.073.47.2016) wyjaśnia, że załącznik do pisma z dnia 21 września 2016 r. (sygn. NS-ZM.073.42.2016), w którym zgłoszono uwagi do procedowanych projektów ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, nie stanowił wniosku o utrzymanie kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny. W piśmie tym była zawarta prośba o uwzględnienie specyfiki medycznego kształcenia zawodowego tj. utrzymanie kształcenia w zawodach właściwych dla Ministra Zdrowia w szkołach policealnych.

Biorąc pod uwagę stan prawny, zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dokonywane są wyłącznie na wniosek właściwych ministrów, zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w zakresie przywrócenia możliwości kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny będzie możliwa po otrzymaniu wniosku Ministra Zdrowia w przedmiotowym zakresie.

Polsko-Litewski konkurs wniosków na 2017 r.

MEN - aktualności - pon., 21/11/2016 - 09:08

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży zaprasza do składania wniosków w konkursie na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie przyjaźni polsko-litewskiej.

W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. W roku 2017 priorytety Funduszu to:

 • Promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi
 • Promowanie tolerancji i empatii wobec mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce i na Litwie
 • Promowanie polsko-litewskiej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja wolontariat
 • Promowanie 10-lecia działalności Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Wnioski można składać do 30 grudnia 2016 roku. Wyniki konkursu będą znane w marcu 2017.

Z kolei 5 grudnia odbędzie się spotkanie informacyjne, w trakcie którego przedstawione zostaną główne zasady konkursu oraz najważniejsze zmiany. Aby zapisać się na spotkanie, należy wypełnić formularz on-line.

Więcej informacji na temat Polsko-Litewskiego konkursu wniosków.

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ.CO3_1.3_1_2016MEN

MEN - aktualności - pt., 18/11/2016 - 17:55

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ.CO3_1.3_1_2016MEN pn. „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”. Nabór ofert trwa do 28 listopada 2016 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szefowa MEN na posiedzeniu Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

MEN - aktualności - pt., 18/11/2016 - 17:45

– Cieszę się, że po raz pierwszy spotykamy się w takim gronie, aby właśnie tu rozmawiać o tym, co jest ważne dla każdego nauczyciela – powiedziała w piątek minister edukacji.

Minister Anna Zalewska wzięła dziś udział w inauguracyjnym posiedzeniu Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

– Zależy nam na tym, aby określić standardy jak powinien wyglądać system wynagradzania nauczycieli i z czego powinien on się składać. Chcemy określić również rozwiązania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli – powiedziała Minister Anna Zalewska.

Tematem piątkowych rozmów było ustalenie zagadnień będącym przedmiotem prac Zespołu, określenie jego szczegółowych zadań. Ważnym elementem było także ustalenie kwestii związanych z organizacją i harmonogramem prac Zespołu oraz poszczególnych grup roboczych.

– Zadaniem powołanego zespołu ma być wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań dla nauczycieli, pracowników oświaty i całego środowiska – podkreśliła szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska przypomniała, że kwestie wynagradzania nauczycieli oraz systemu ich awansu zawodowego podejmowane były podczas trwającej od lutego do końca czerwca ogólnopolskiej debaty o edukacji. Szefowa MEN dodała także, że podczas debaty pojawiały się opinie, że należy dokonać m.in. zmiany skomplikowanego i nieefektywnego systemu płac nauczycielskich, który utracił swój motywacyjny charakter, a także dokonać analizy ewentualnych rozwiązań dotyczących awansu zawodowego.

Podczas piątkowego posiedzenia Zespołu rozmawiano m.in. o systemie finansowania oświaty. Zapowiedziano dyskusję nad niezbędnym poziomem standardów edukacyjnych, potrzebnym do odpowiedniego finansowania zadań oświatowych oraz sposobem podziału środków finansowych na zadania oświatowe.

Podczas spotkania ustalono, że w ramach Zespołu powstaną cztery grupy robocze. Zajmą się one:

 1. Finansowaniem zadań oświatowych.
 2. Systemem wynagradzania nauczycieli i innych pracowników oświaty.
 3. Awansem zawodowym nauczycieli.
 4. Czasem oraz warunkami pracy nauczycieli i innych pracowników oświaty.

Zadaniem grup roboczych będzie wypracowanie szczegółowych rozwiązań oraz przedstawienie wniosków na posiedzeniu plenarnym Zespołu. Założono, że podsumowanie dotychczasowych prac Zespołu i ustalenie planu dalszych działań zakończy się w drugiej połowie kwietnia przyszłego roku.

W spotkaniu w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” udział wzięła także Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN oraz Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Stronę rządową reprezentowali między innymi przedstawiciele ministrów, prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Samorządy terytorialne reprezentowali z kolei przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związku Województw RP.

Na posiedzeniu Zespołu obecni byli również przedstawiciele Forum Związków Zawodowych, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty powstał na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 listopada br. W pracach Zespołu uczestniczą przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw.

ZARZĄDZENIE (skan)

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

EDUinspiracje 2016 – gala finałowa konkursu z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - pt., 18/11/2016 - 17:30

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN w środę wzięła udział w gali finałowej konkursu EDUinspiracje organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Nominacje w konkursie EDUinspiracje przyznawane są przez ekspertów wewnętrznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W tym roku przyznano łącznie 45 nominacji w 8 kategoriach zwykłych i jednej kategorii specjalnej, związanej z obchodami 20 lat Wolontariatu Europejskiego.

Od 2014 r. konkursowi EDUinspiracje towarzyszy konkurs EDUinspirator. Dzięki tej inicjatywie FRSE wyróżnia osoby szczególnie zaangażowane w realizację unijnych projektów edukacyjnych. EDUinspiratorami zostają osoby, które chętnie dzielą się swoją wiedzą oraz działają na rzecz społeczności lokalnej.

W ostatnich latach w konkursie nagrodzeni zostali m.in. nauczyciele, trenerzy młodzieżowi, przedstawiciele kadry edukacji dorosłych. W 2016 roku wpłynęło 97 zgłoszeń. Po ich przeanalizowaniu, eksperci FRSE nominowali do nagrody 21 osób w 5 kategoriach.

Konkurs EDUinspiracje nieustannie rozwija się. Od ubiegłego roku FRSE w ramach tej inicjatywy nagradza także dziennikarzy, którzy zrealizowali materiały poruszające tematykę unijnych projektów edukacyjnych, promując tym samym ideę uczenia się przez całe życie. W tej edycji konkursu zostało zgłoszonych 40 prac – audycji radiowych, artykułów prasowych, internetowych oraz telewizyjnych. Kapituła Konkursu wybrała 4 laureatów i przyznała 2 wyróżnienia.

Oto laureaci konkursu EDUinspiracje 2016 

Kategoria

 • Edukacja szkolna

Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu za projekt „Poznajemy świat wokół nas – przygoda przedszkolaka pod gołym niebem”

 • Edukacja dorosłych

Stowarzyszenie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” za projekt „European citizen today”

 • Edukacja pozaformalna młodzieży

Fundacja Dialog za projekt „EVS dla Kaukazu/ EVS for Caucasus”

 • Edukacja zawodowa

Uniwersytet Łódzki za projekt „Homoresponsabilis in the globalized world”

 • Projekty realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy za projekt „Zintegrowanie kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy”

 • Polsko-litewska współpraca

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego za projekt „Obywatelskość 2.0”

 • Szkolnictwo wyższe

Warszawski Uniwersytet Medyczny za projekt Mobilność studentów i pracowników w programie Erasmus+ Akcja 1

 • Informacja europejska dla młodzieży

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie za prowadzenie regionalnego punktu informacyjnego Eurodesk Polska w Rzeszowie

 • Kategoria specjalna – 20 lat wolontariatu europejskiego

Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ za projekt „Kreatywna edukacja dla dzieci i młodzieży”

 Laureaci EDUinspirator 2016

 • KATEGORIA EDUKACJA SZKOLNA – Marian Talar,
 • KATEGORIA EDUKACJA ZAWODOWA – Janusz Salamończyk,
 • KATEGORIA SZKOLNICTWO WYŻSZE – Jolanta Koszelew,
 • KATEGORIA EDUKACJA DOROSŁYCH – Aleksandra Zawalska-Hawel,
 • KATEGORIA EDUKACJA POZAFORMALNA MŁODZIEŻY – Alicja Rożnowska-Szpot.

Media Laureaci EDUinspiracje 2016

Kategorie:

 • Unijne projekty edukacyjne – odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi współczesna Europa

Redakcja TVN24 BiS za program z cyklu „Pokaż nam świat”,

 • Przekraczanie granic – zagraniczne wyjazdy w celach edukacyjnych

Pani Justyna Tylczyńska, autorka audycji pt. „Fundusze UE na popularyzację polskiej literatury”,  wyemitowanej w Czwórce w Polskim Radiu,

 • Projekty edukacyjne w reportażach

Pani Martyna Aftyka, autorka programu zatytułowanego „Nazwałam ten tablet tableszytem”, wyemitowanego w stacji TVN,

 • Najlepszy materiał opublikowany na Europejskim Portalu Młodzieżowym

Pan Krzysztof Andrulonis za artykuł pt. „Na EVS spełniaj marzenia”.

EDUinspiracje to jedna z najważniejszych inicjatyw Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Konkurs organizowany jest od 2011 roku. Jego głównym celem jest promocja najbardziej wartościowych praktyk w zakresie realizacji projektów zarządzanych operacyjnie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Gala finałowa konkursu odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Gimnazjum