Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Gimnazjum

Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty – spotkanie grup roboczych w MEN

MEN - aktualności - śr., 22/03/2017 - 16:06

We wtorek, 21 marca br. w gmachu ministerstwa edukacji odbyło się spotkanie grup roboczych pracujących w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, oraz przedstawiciele ministerstw.

Minister Anna Zalewska, przewodnicząca Zespołu powołała cztery grupy robocze, których zadaniem jest przedyskutowanie kierunków zmian w zakresie finansowania oświaty i statusu zawodowego pracowników oświaty, w związku z tym, że obecne rozwiązania oceniane są jako nieadekwatne do współczesnych warunków społecznych, ekonomicznych, demograficznych.

Na kolejnych spotkaniach grup roboczych analizowano możliwość wdrożenia rozwiązań optymalizujących zasady finasowania zadań oświatowych przez  jednostki  samorządu terytorialnego, zracjonalizowania systemu wynagradzania nauczycieli, aktualizacji zasad awansu zawodowego nauczycieli w odpowiedzi na potrzeby szkoły i rozwoju zawodowego nauczyciela, a także uporządkowania przepisów regulujących czas pracy nauczycieli.

Toczące się rozmowy, wymiana opinii, propozycje kierunków rozważań w chwili obecnej mają charakter roboczy, podlegają dalszej szerokiej dyskusji  i odnoszą się do części z zaplanowanych obszarów tematycznych prac Zespołu.

Na tym etapie prac, celem Zespołu jest wypracowanie mechanizmów prawnych stwarzających optymalne, racjonalne warunki rozwoju zawodowego nauczycieli, a w zakresie finansowania – podział środków w sposób bardziej dostosowany do zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dyskutowane rozwiązania nie przewidują wyłączenia żadnej z grup nauczycieli spod unormowań Karty Nauczyciela.

Podsumowanie pierwszego etapu prac Zespołu planowane jest w kwietniu br.

Przypomnijmy, że w tym roku, po raz pierwszy od pięciu lat, dokonana zostanie waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli. Natomiast już w kwietniu br., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pokażemy harmonogram podwyżek dla nauczycieli.

 

Spotkanie minister edukacji z samorządowcami w Serocku

MEN - aktualności - śr., 22/03/2017 - 14:43

Minister Anna Zalewska uczestniczyła wczoraj w XXXVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w Serocku. W spotkaniu udział wzięło blisko 300 samorządowców, prezydentów, burmistrzów i przewodniczących rad miejskich miast członkowskich.

W swoim wystąpieniu, szefowa MEN mówiła między innymi o aktualnym stanie wdrażania zmian w edukacji oraz pracach nad przygotowaniem zmian w systemie finansowania zadań oświatowych.

Szefowa MEN odniosła się również do rozwiązań prawnych wprowadzonych w nowym prawie oświatowym, umożliwiających wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jedynie przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Postulat ten zgłaszany był przez wiele samorządów.

Minister Anna Zalewska mówiła również o zmianach jakie nastąpią w systemie szkolnictwa zawodowego.

– Pracodawcy chcą aktywnie uczestniczyć w finansowaniu systemu oświaty i są gotowi pomóc w jego finansowaniu. Pracodawcy nie mogą i nie chcą dłużej czekać na dobrze wykwalifikowana kadrę, dlatego pilnie potrzebujemy zmian w systemie edukacji  – zaznaczała szefowa MEN.

Podczas dyskusji rozmawiano także o tworzeniu przez samorządy sieci szkół dostosowanej do nowego ustroju szkolnego, modernizacji Systemu Informacji Oświatowej oraz objęciu dzieci 6-letnich subwencją oświatową.

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich. Obecnie członkami związku jest prawie 300 miast, w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Podstawy programowe kształcenia w zawodach – rozporządzenie podpisane

MEN - aktualności - wt., 21/03/2017 - 16:58

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Wejdzie ono w życie 1 września 2017 r.

Ponieważ rozporządzenie jest podpisywane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Środowiska, dlatego też zostanie skierowane do właściwych ministrów.

Podstawy programowe kształcenia w zawodach określone w podpisanym rozporządzeniu stosowane będą od roku szkolnego 2017/2018 w:

a) klasach I branżowej szkoły I stopnia;

b) klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum

c) semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe przed 1 września 2017 r. będą kontynuowali naukę w oparciu o dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach, do czasu jego zakończenia.

Rozporządzenie nie obejmuje zawodów szkolnictwa artystycznego wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji), ponieważ Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego określi je w odrębnym rozporządzeniu.

Kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach jednokwalifikacyjnych, przy czym większość z nich ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Ponadto absolwent branżowej szkoły I stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Przypisany do zawodów i kwalifikacji poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Zakres regulacji rozporządzenia jest związany z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego i uwzględnia następujące zmiany:

1) wprowadzenie – na podstawie wniosków właściwych ministrów – do systemu oświaty możliwości kształcenia w nowych zawodach;

2) wykreślenie z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – na podstawie wniosków właściwych ministrów – zawodów, w których dalsze kształcenie w systemie oświaty jest nieuzasadnione;

3) zmiany nazewnictwa kwalifikacji w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

4) zmiana liczby kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach: do jednej kwalifikacji w zawodach nauczanych w branżowej szkole I stopnia oraz do maksymalnie dwóch kwalifikacji w zawodach nauczanych w technikum i szkole policealnej.

Dla celów kształcenia, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wskazano obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody. Obszary kształcenia obejmują zawody pogrupowane pod względem wspólnych efektów kształcenia wymaganych do realizacji zadań zawodowych. Wyodrębniono 8 obszarów kształcenia:

1) administracyjno-usługowy (AU);
2) budowlany (BD);
3) elektryczno-elektroniczny (EE);
4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG);
5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL);
6) turystyczno-gastronomiczny (TG);
7) medyczno-społeczny (MS);
8) artystyczny (ST).

W ramach każdego obszaru kształcenia zawody uporządkowano według typu szkoły, w którym może odbywać się kształcenie w danym zawodzie: branżowa szkoła I stopnia, technikum, branżowa szkoła II stopnia, szkoła policealna.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach, podobnie jak obecnie obowiązująca, została określona w trzech częściach:

1) część I – określa ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego oraz obejmuje tabelę zawierającą wykaz kwalifikacji wraz z ich powiązaniami z zawodami i efektami kształcenia;

2) część II – określa: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach;

3) część III – określa opis kształcenia w poszczególnych zawodach zawierający: nazwy i symbole cyfrowe zawodów, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, cele kształcenia w zawodach, nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, warunki realizacji kształcenia w zawodach, minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego oraz możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym kompetencje personalne i społeczne, oznaczono kodem składającym się z trzech wielkich liter:

1) BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy,
2) PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
3) JOZ – język obcy ukierunkowany zawodowo,
4) KPS – kompetencje personalne i społeczne,
5) OMZ – organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika).

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, oznaczono kodem składającym się z:

1) trzyliterowego skrótu PKZ;

2) ujętych w nawiasie:

a) wielkich liter alfabetu, wskazujących na przyporządkowanie do obszaru kształcenia;

b) małej litery alfabetu, o charakterze porządkowym, odróżniającym poszczególne PKZ w ramach obszaru kształcenia.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach oznaczono wielkimi literami alfabetu, wskazującymi na przyporządkowanie do obszaru kształcenia oraz kolejną liczbą o charakterze porządkowym.

W tabeli zamykającej część I podstawy programowej kształcenia w zawodach (uporządkowane narastająco według oznaczeń kwalifikacji w obrębie danego obszaru kształcenia) zostały wskazane kwalifikacje oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia wspólnymi dla wszystkich zawodów, a także z efektami kształcenia wspólnymi dla zawodów w ramach obszaru kształcenia (stanowiącymi podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów).

Podstawa programowa kształcenia w zawodach stanowi bazę do opracowania przez nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz przez podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe programów nauczania. Są one niezbędne odpowiednio do kształcenia: w szkołach publicznych, w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach, w zakresie nowelizowanych zawodów, została opracowana w oparciu o wypracowane rekomendacje zespołów partnerów społecznych (przedstawicieli pracodawców i pracobiorców) przygotowane przez zespoły autorów i ekspertów z danych obszarów kształcenia, w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap I: Forum partnerów społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, w konsekwencji regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w projektowanym rozporządzeniu określono podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:

1) technik robót wykończeniowych w budownictwie,
2) magazynier-logistyk,
3) pracownik pomocniczy krawca,
4) pracownik pomocniczy mechanika,
5) pracownik pomocniczy ślusarza,
6) pracownik pomocniczy stolarza,
7) asystent fryzjera,

8)operator maszyn i urządzeń hutniczych (który powstał w wyniku pogrupowania i zintegrowania dotychczasowych zawodów operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej oraz operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, dlatego podstawa programowa kształcenia w zawodach nie obejmuje już tych dwóch zawodów).

W podstawie programowej kształcenia w zawodach wprowadzono również zmiany w nazwach dotychczasowych zawodów, a w konsekwencji określono nowe symbole cyfrowe tj.:

1) zawód technik drogownictwa zostaje zastąpiony zawodem technik budowy dróg;
2) zawód technik dróg i mostów kolejowych zostaje zastąpiony zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych;
3) zawód technik urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej;
4) zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych;
5) zawód technik budownictwa okrętowego zostaje zastąpiony zawodem technik budowy jednostek pływających;
6) zawód monter kadłubów okrętowych zostaje zastąpiony zawodem monter kadłubów jednostek pływających;
7) zawód technik cyfrowych procesów graficznych zostaje zastąpiony zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej;
8) zawód technik technologii ceramicznej zostaje zastąpiony zawodem technik ceramik;
9) zawód fototechnik zostaje zastąpiony zawodem technik fotografii i multimediów;
10) zawód monter-elektronik zostaje zastąpiony zawodem elektronik;
11) zawód monter mechatronik zostaje zastąpiony zawodem;
12) zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych zostaje zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

Ponadto w rozporządzeniu uzupełniono katalog efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie: podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, kompetencji personalnych i społecznych oraz organizacji pracy małych zespołów.

Uwzględniono również zmiany porządkujące zgłoszone przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące nazw pracowni, wyposażenia oraz określenia wymiaru praktyk w zawodach: technik nawigator morski, technik żeglugi śródlądowej oraz technik rybołówstwa morskiego.

Jednocześnie w zakresie stosowania ramowych planów nauczania w szkołach nowego i dotychczasowego ustroju szkolnego, w rozporządzeniu zawarto regulację wskazującą, że w przypadku:

 1. dotychczasowego czteroletniego technikum oraz
 2. w klasach dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w nowym pięcioletnim technikum (pomimo tego, że będzie się w nich stosować już nową podstawę programową kształcenia w zawodach)

minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego (którą podstawa programowa kształcenia w zawodach określa odrębnie w odniesieniu do poszczególnych zawodów) należy dostosować do wymiaru godzin określonego w dotychczasowych przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. w rozporządzeniu MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204, z późn. zm.).

Z kolei w przypadku nowych typów szkół ponadpodstawowych (tj. w pięcioletnim technikum, trzyletniej branżowej szkole I stopnia i dwuletniej branżowej szkole II stopnia oraz w poszczególnych semestrach szkoły policealnej, która jest szkołą ponadpodstawową) minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego będzie dostosowywana do wymiaru godzin określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe (tj. w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół).

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Międzyresortowe spotkanie w MEN o szkolnictwie zawodowym

MEN - aktualności - wt., 21/03/2017 - 16:22

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się dziś z przedstawicielami kierownictw resortów prowadzących szkoły i placówki kształcące w zawodach.

Obecna była również Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

Wtorkowe spotkanie poświęcone było problematyce związanej z odbudową systemu kształcenia zawodowego oraz potrzebą podjęcia zintegrowanych działań zmierzających do poprawy jego jakości.

W swoim wystąpieniu szefowa MEN podkreśliła jak ważne znaczenie ma promocja kształcenia zawodowego w procesie dostosowywania jego elementów do potrzeb gospodarki. Podczas dyskusji dokonano również aktualnego przeglądu stanu szkół prowadzonych przez innych ministrów.

W spotkaniu udział wzięli członkowie kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Misja – książka!” – gala ogólnopolskiego konkursu literackiego w MEN

MEN - aktualności - wt., 21/03/2017 - 14:20

W poniedziałek, 20 marca br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu literackiego dla szkół ponadpodstawowych „Misja–książka!”.

Laureatom i zwycięzcom konkursu pogratulował Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

W swoim wystąpieniu wiceminister podziękował uczniom biorącym udział w konkursie oraz ich nauczycielom. Zachęcał także innych młodych ludzi do angażowania się w aktywności związane z propagowaniem czytelnictwo.

– Potrzebne są kolejne działania nauczycieli, polonistów i pedagogów na rzecz promocji czytania. Równie ważne jest pokazywanie młodych ludzi, dla których czytanie jest pasją – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Konkurs „Misja – książka!” to ogólnopolski turniej literacki, w którym kilkuosobowe zespoły uczniów szkół ponadpodstawowych współzawodniczą ze sobą w tworzeniu własnej książki. Młodzi autorzy, z pomocą i wsparciem nauczycieli mieli za zadanie napisać opowiadanie i zaprojektować własną książkę – od pierwszej do ostatniej strony w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero.

Uczniowie tworzyli książkę pod okiem nauczyciela, który zarówno reprezentował swoją drużynę, jak i czuwał nad procesem przygotowania zbioru opowiadań. Tematyka książki była całkowicie dowolna i uzależniona wyłącznie od uczestników konkursu. Wszystkie opowiadania w książce musiał łączyć jeden temat przewodni.

Do udziału w konkursie zgłoszono 837 książek, z których każda zawiera od kilku do kilkunastu napisanych przez uczniów opowiadań. W sumie wystartowały 844 drużyny szkolne oraz zarejestrowało się 1008 nauczycieli.

Zwycięzcy konkursu:

Laur Złotego Pióra otrzymali uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, którzy tom opowiadań Układanka napisali pod opieką pana Dariusza Martynowicza.

Laur Srebrnego Pióra otrzymali uczniowie Dwujęzycznego Gimnazjum Atut Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu za tom opowiadań pt. Czas

oraz uczniowie II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza z Raciborza, którzy napisali opowiadania składające się na tom Kamienica.

Laur Brązowego Pióra otrzymali uczniowie Gimnazjum nr 25 im. Szarych Szeregów w Lublinie za opowiadania do tomu Flesz czasoprzestrzeni, uczniowie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Lublinie za tom opowiadań Historie zamknięte w butelce oraz uczniowie VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach, którzy napisali tom opowiadań Wewnątrz.

Organizatorami konkursu są fundacja Nowoczesna Polska i Ridero IT Publishing. Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - pon., 20/03/2017 - 17:04

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w liście skierowanym do środowiska oświatowego zwróciła się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w internecie.

Minister edukacji poprosiła dyrektorów szkół o zorganizowanie w szkole, placówce oświatowej spotkań z rodzicami i uczniami, podczas których możliwe będzie omówienie kwestii dotyczących bezpiecznego korzystania z zasobów internetu przez uczniów.

W liście minister Anna Zalewska podkreśla, że gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Jednak nadmierne korzystanie z nich może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Szefowa MEN wskazuje także na to, że może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

Minister Anna Zalewska zwraca się z prośbą do dyrektorów i nauczycieli o podjęcie działań zmierzających do zapoznania rodziców z zagrożeniami płynącymi z nieostrożnego korzystania z zasobów sieci.

– Warto podkreślić, że nie wszystko, co pojawia się w internecie, chociaż modne, jest bezpieczne i rozsądne – wskazuje w swoim liście szefowa MEN.

Minister edukacji prosi również, aby podczas spotkań z rodzicami zachęcać ich do rozmowy z dzieckiem, omówienia jego aktywności w internecie, dopytania o ewentualne problemy, z jakimi być może się boryka. Dodatkowo istotne jest, aby zwrócić uwagę na zachowanie ucznia w ostatnim czasie – jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha.

Gry komputerowe

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania (opracowanie: „Gry w życiu uczniów, Instytut Badań Edukacyjnych”, 2014.), a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo (opracowanie: The report of the APA Task Force on Violent Media, American Psychological Association, 2015).

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.

Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. A w przypadku opisanym poniżej, mogą prowadzić do samookaleczenia, a nawet śmierci.

Wskazówki dla rodziców

Poniżej zamieszczam również kilka wskazówek dla rodziców, dotyczących zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

 • Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
 • Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
 • Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
 • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
 • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
 • Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
 • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
 • Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
 • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy

Gdzie można uzyskać pomoc

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numerem telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w internecie: www.dyżurnet.pl, www.ore.edu.pl, www.akademia.nask.pl, www.kursor.edukator.pl, www.saferinternet.pl, www.plikifolder.pl

Gry komputerowe – oznaczenia

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry z poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.

W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

Działania szkoły wynikające z przepisów prawa

Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn.zm.) szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

O doborze konkretnych środków i form realizacji litery przepisu 4a decyduje dyrektor szkoły, ponieważ zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 39 ust. 1 pkt 3), sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

Zapis ten utrzymano również w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U., poz. 59, art., 27). Ponadto w art. 1 pkt. 21 tej ustawy podkreślono, że system oświaty zapewnia w szczególności upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych.

Pozostałe działania MEN

W projekcie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, która zacznie obowiązywać od roku szkolnego 2017/2018 podkreślono, że jedną z najważniejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest m.in. sprawne i odpowiedzialne posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w  procesie uczenia się. Wskazano również, że szkoła podstawowa przygotowuje uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wyposaża ich w kompetencje potrzebne do korzystania z różnych  cyfrowych zasobów informacyjnych, wyszukiwania i krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.

W ramach realizowanego od 1 września 2016 r. pilotażu programowania, poprzedzającego wprowadzenie w roku szkolnym 2017/2018 do podstawy programowej nauki programowania już od pierwszego etapu edukacyjnego, prowadzony jest szereg działań (szkolenia, warsztaty, konferencje, przygotowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych) dla nauczycieli, pomagających im przygotować się do realizacji tego zadania. Wzrost kompetencji w zakresie wykorzystywania TIK na zajęciach pozwoli na sprawniejsze reagowanie w przypadkach zaobserwowanego niewłaściwego wykorzystania urządzeń cyfrowych przez uczniów.

Planowane jest również utworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) – działanie Ministerstwa Cyfryzacji we współpracy z MEN. OSE będzie wirtualną, publiczną siecią telekomunikacyjną, opartą na fizycznej infrastrukturze szerokopasmowej (już istniejącej, jak również powstałej  w najbliższej przyszłości w wyniku realizacji komercyjnych i dofinansowanych inwestycji, oraz infrastruktury wybudowanej dla celów OSE przez jej operatora). Sieć ta będzie operowana przez podmiot, który będzie odpowiedzialny za jej uruchomienie i utrzymanie, oraz w szczególności za dostarczenie jednostkom oświatowym:

1) usługi dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego (w tym filtrowania treści) oraz

2) dostępu do agregatorów/dostawców treści i usług edukacyjnych.

Wdrożenie OSE pozwoli na m.in.: zabezpieczenie użytkowników przed zagrożeniami w sieci w możliwie największym zakresie w sposób i w skali niemożliwej do zrealizowania przez operatorów telekomunikacyjnych działających wyłącznie na zasadach rynkowych.

Dodatkowo w ramach celu szczegółowego Nr 1 Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (przyjęty uchwałą nr 89 /2015 R.M.), przez Stowarzyszenia Miasta w Internecie i Fundację Nowoczesna Polska, jest realizowane zadanie publiczne pn. „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.

Zadanie polega na opracowaniu i wdrożeniu warsztatów skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz opracowania pakietów materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Realizatorzy projektu prowadzą szkolenia wyłonionych spośród nauczycieli edukatorów prowadzących warsztaty w szkołach, rozpowszechniają przygotowane materiały edukacyjne oraz we współpracy z kuratorami oświaty przeprowadzają spotkania informacyjne. Warsztaty odbywają się w szkołach na terenie całego kraju oraz dodatkowo są wspomagane działaniami e-learningowymi prowadzonymi na internetowej platformie edukacyjnej przygotowanej przez każdego z realizatorów zadania: www.cyfrowobezpieczni.pl oraz www.cybernauci.edu.pl.

W wyniku realizacji projektów przyjętych w konkursie zostały opracowane liczne materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych.

Mając na uwadze dużą przydatność powstałych produktów także w ramach innych projektów w działaniach wychowawczo-profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło informacje na stronie internetowej wraz z „Standardem bezpieczeństwa online placówek oświatowych” oraz innymi materiałami. Materiał dostępny jest pod adresem: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy/bezpieczna-i-przyjazna-szkola/dzialania-krajowe/.

Informacje na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci dostępne są również na stronie: http://bezpiecznyinternet.edu.pl/.

Dodatkowo na stronie internetowej Fundacji Odkrywców Innowacji i Fundacji Drabina Rozwoju http://wiedza.bezpiecznyinternet.edu.pl/wyszukiwarka/wybor powstała także baza, która zawiera wyselekcjonowane, materiały na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. W sumie zawiera ona 393 pozycje wydawnicze uporządkowane tematycznie wraz z linkami. W bazie zebrano i opisano również 133 definicje związane z terminologią internetową oraz 60 działań realizowanych na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu.

Na stronie internetowej Fundacji Dla Kultury.pl: www.ambasadorzy.kulturaonline.pl działa platforma e-learningowa, na której zmieszczone są szkolenia.

Dodatkowo w ministerstwie edukacji powstaje Zespół Kryzysowy, którego zadaniem jest podjęcie szerokorozumianych działań prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa uczniów w internecie. W skład Zespołu zaproszone zostaną instytucje publiczne i przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym te realizujące działania zlecone przez MEN w ramach zadania publicznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Pokolenie Dobrej szkoły – więcej historii w szkole

MEN - aktualności - pon., 20/03/2017 - 16:45

Rozpoczęła się emisja nowego spotu dotyczącego zmian w systemie edukacji. Tym razem pokazujemy, w jaki sposób reforma oświaty wpłynie na sposób nauczania historii w szkołach.

Reforma edukacji to nie tylko nowy ustrój szkolny i zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego, ale również nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.

Korzystająca z taksówki mama z dziećmi przywołuje postać Mariana Rejewskiego – wybitnego polskiego szyfranta i matematyka, którego osiągnięcia dokonane wspólnie z Henrykiem Zygalskim i Jerzym Różyckim, umożliwiły odczytanie przez służby francuskie i  brytyjskie zaszyfrowanej korespondencji niemieckiej podczas II wojny światowej. Złamanie przez Polaków kodu „Enigmy”, uznawane jest za jedno z ważniejszych wydarzeń II wojny światowej, które znacznie skróciło działania wojenne.

Chcemy, aby przykład polskich szyfrantów stał się punktem wyjścia do szerszej dyskusji o roli i znaczeniu historii w naszym życiu, w tym o znaczących dokonaniach Polaków, które są mało znane szerokiej opinii publicznej.

W szkole podstawowej, w miejsce dotychczasowego przedmiotu historia i społeczeństwo, pojawiają się dwa odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie. Z kolei w liceach ogólnokształcących i technikach liczba godzin nauczania historii zwiększona zostanie z 2 godzin do 8.

W nowej podstawie programowej z historii wskazujemy, że jest ona skarbnicą zbiorowej pamięci. Stykamy się z nią na rozmaitych, przecinających się płaszczyznach – od poznania przeszłości „małej ojczyzny”, przez losy kraju, jego najbliższych sąsiadów, aż po dzieje zwane powszechnymi. Spoglądamy na nią przez wydarzenia i ludzi, którzy w nich uczestniczyli. Ponadto, historia kształtuje zdolności humanistyczne, sprawność językową, umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, formułowania oraz wypowiadania własnych opinii.

W podstawie programowej z historii wskazane jest, że rolą tego przedmiotu jest poznanie ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego, w szczególności za pomocą dokonań wybitnych postaci historycznych, a także zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, państwowymi i religijnymi. Zadaniem nauczania historii jest wyjaśnienie ich znaczenia oraz kształtowanie wobec nich szacunku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Spotkanie wiceministra edukacji z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Fizycznego

MEN - aktualności - pon., 20/03/2017 - 16:35

W piątek, 17 marca br. wiceminister edukacji Maciej Kopeć spotkał się z przedstawicielami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, prof. dr. hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow oraz prof. dr. hab. Piotr Kossacki.

Podczas piątkowego spotkania dyskutowano m.in. o opinii Polskiego Towarzystwa Fizycznego dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych.

Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił, że w liceach ogólnokształcących i technikach zostanie zwiększony tygodniowy wymiar godzin fizyki z 1 do 4 realizowanych w zakresie podstawowym. W opinii PTF przesłanej do MEN w ramach konsultacji społecznych, wskazano, że zmiana ta odbywa się z korzyścią dla szerokiego środowiska szkolnego i akademickiego.

Przedstawiciele PTF poinformowali również wiceministra o zbliżającej się 50. rocznicy pierwszej Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej (MOF), która odbędzie się w Warszawie. Olimpiada odbywa się co roku w innym kraju i jest to najbardziej prestiżowy konkurs z fizyki dla młodzieży.

Również dziś, w siedzibie Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, miała miejsce kolejna konferencja skierowana dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz doradców metodycznych z zakresu wdrażania nowej podstawy programowej. Tym razem spotkanie dotyczyło nowej podstawy z przedmiotów przyrodniczych – fizyki, chemii, przyrody i biologii. Ostania konferencja zaplanowana jest na 7 kwietnia br.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

„Words matter” – zobacz film przeciw wadliwym kodom pamięci

MEN - aktualności - pon., 20/03/2017 - 10:41

Ambasada RP w Waszyngtonie w ramach kampanii przeciw „polskim obozom”. przygotowała film na ten temat. Mając na uwadze jego szczególne walory edukacyjne, Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do realizacji zadań dydaktycznych szkół i placówek oświatowych z wykorzystaniem tego spotu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz wszystkie polskie placówki dyplomatyczne na świecie od 2004 roku reagują na wszelkie przypadki przekłamań historycznych godzących w dobre imię Polski, które pojawiają się w światowych mediach. Za szczególnie krzywdzące i obraźliwe uważane są sformułowania typu „polskie obozy koncentracyjne / polskie obozy śmierci”.

Każdego roku w Stanach Zjednoczonych polskie służby dyplomatyczne podejmują kilkadziesiąt interwencji w takich i podobnych przypadkach, domagając się sprostowania i użycia poprawnego wyrażenia: „Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny/zagłady w okupowanej Polsce” lub „Nazistowski obóz koncentracyjny/zagłady na terenie okupowanej przez Niemców Polski”.

Wszystkim nauczycielom, pedagogom i osobom zainteresowanym tym tematem polecamy odwiedzenie strony www.truthaboutcamps.eu, na której można znaleźć wiele przydatnych informacji.

Strona powstała dzięki współpracy Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ i Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ramowe plany nauczania – rozporządzenie podpisane

MEN - aktualności - pt., 17/03/2017 - 20:37

Minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Ponieważ rozporządzenie jest podpisywane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Środowiska skierowane zostanie do właściwych ministrów.

Pełna treść rozporządzenia.

Nowe ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:

 1. klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (w następnych latach w kolejnych klasach szkoły podstawowej);
 2. branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej (począwszy od semestru I szkoły policealnej);
 3. szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

W czteroletnim liceum ogólnokształcącym i w pięcioletnim technikum – od 1 września 2019 r., a w branżowej szkole II stopnia – od 1 września 2020 r.

Nowe ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Reforma edukacji to wprowadzenie do ośmioletniej szkoły podstawowej nowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: geografii, biologii, chemii i fizyki. Będą one włączane stopniowo:

 • geografia i biologia –od klasy piątej,
 • chemia i fizyka – od klasy siódmej.
 • drugi język obcy nowożytny – także od klasy siódmej.

W szkole podstawowej będzie ponadto możliwość organizowania, zaczynając od klasy siódmej, oddziałów dwujęzycznych.

W szkole podstawowej zmienią się również nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zamiast zajęć komputerowych – informatyka, zamiast zajęć technicznych – technika, a w miejsce historii i społeczeństwa – odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie.

Ramowy plan nauczania w szkołach zawodowych

W miejsce trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych powstaną trzyletnie branżowe szkoły I stopnia (rok szkolny: 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020) dla absolwentów gimnazjum, a w kolejnych latach szkolnych dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych – stąd dwie wersje ramowych planów nauczania.

Ze względu na to, że w pierwszych latach funkcjonowania branżowej szkoły II stopnia będą do niej przyjmowani absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum, a od roku szkolnego 2022/2023 absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową – w załącznikach do rozporządzenia określono odrębne ramowe plany nauczania dla tego typu szkoły.

Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia będzie funkcjonowała od 1 września 2017 r. dla absolwentów gimnazjum, natomiast od 2019 roku dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Godziny do dyspozycji dyrektora

W rozporządzeniu wskazano, że godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, mogą być przeznaczone na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów, a w przypadku:

– szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych;

– liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – również na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Dookreślono, że organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym. W przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin. Będzie to możliwe nie tylko – jak dotychczas – na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz realizację zajęć z języka migowego, ale również na realizację zajęć z geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa.

Klasy wstępne w dwujęzycznych liceach i technikach

W liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, technikach dwujęzycznych i technikach z oddziałami dwujęzycznymi, za zgodą organu prowadzącego, będzie mogło być prowadzone kształcenie w klasie wstępnej o rocznym okresie nauczania. To spełnienie postulatów, szczególnie liceów ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, w których drugim językiem nauczania jest tzw. język „niszowy” – język rzadziej wybierany i mniej „dostępny” niż język angielski.

Pozostałe kwestie

W rozporządzeniu zapisano, że każdy ramowy plan nauczania obejmuje również zajęcia z religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęcia języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz naukę własnej historii i kultury, zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, dodatkowe zajęcia edukacyjne (o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe), zajęcia języka migowego. Dotyczy to także nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa – w przypadku realizacji powyższych zajęć (nie są to bowiem zajęcia obowiązkowe, natomiast realizowane są zgodnie z przywołanymi w rozporządzeniu przepisami).

Ramowy plan nauczania obejmuje również zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w szkole.

W rozporządzeniu zachowano ogólny wymiar godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich typach szkół. Przyjęto zasadę, że dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w klasie I i II gimnazjum (59 godzin) przechodzi do ogólnego wymiaru godzin ośmioletniej szkoły podstawowej, a wymiar tych godzin w klasie III gimnazjum (31 godzin) przechodzi do wymiaru godzin liceum ogólnokształcącego i technikum.

Ramowe plany nauczania zawierają również godziny na realizację zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej w wymiarze po 10 godzin minimum w każdej klasie oraz w liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia (odpowiednio minimum 10 godzin w całym okresie nauczania). Zajęcia te mają szczególne znaczenie w obecnej dobie wyzwań edukacyjnych i zawodowych stojących przed młodym człowiekiem.

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane na podstawie programu nauczania (przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia) dopuszczonego do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program musi zawierać informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy, a także predyspozycjami zawodowymi.

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w kolejnych latach zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

W związku z okresem przejściowym (lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020), kiedy będą funkcjonować klasy VII i VIII szkoły podstawowej, wskazano dla tych klas wymiar godzin do dyspozycji dyrektora („przeniesiony” z gimnazjum) – w wymiarze 1 godziny tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania.

W rozporządzeniu określenie „upośledzenie umysłowe” zastąpiono określeniem „niepełnosprawność intelektualna”, co jest zgodne z terminologią przyjętą w ustawie – Prawo oświatowe.

W ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w klasach I–III wskazano nowe nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Dotychczasowe zajęcia „funkcjonowanie w środowisku”, „muzyka z rytmiką”, „plastyka” i „technika” zastąpiono zajęciami „funkcjonowanie osobiste i społeczne”, „zajęciami rozwijającymi kreatywność” i „zajęciami rozwijającymi komunikowanie się”. Z kolei w ramowym planie nauczania dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wprowadzono nowy rodzaj zajęć „zajęcia rozwijające komunikowanie się”.

W przepisach zachowano dotychczasowe rozwiązania umożliwiające przedłużanie oraz skracanie okresu nauki uczniom, odpowiednio: niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym w nowych typach szkół.

Mając na uwadze przepisy przejściowe zawarte w art. 291 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w rozporządzeniu wskazano równocześnie lata szkolne (klasy), w których rozpoczyna się stosowanie poszczególnych załączników. I tak:

 • załączniki nr 1–3 stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej;
 • załączniki nr 7, 9, 13 i 14 stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018;
 • załączniki nr 12, 17 i 18 stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach szkoły policealnej;
 • załączniki nr 4–6, 8, 15 i 16 stosuje się począwszy od roku szkolnego 2019/2020;
 • załącznik nr 10 stosuje się począwszy od roku szkolnego 2020/2021;
 • załącznik nr 11 stosuje się począwszy od roku szkolnego 2022/2023.

Pełna treść rozporządzenia

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

 

Nowa podstawa programowa – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pt., 17/03/2017 - 16:25

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś, 17 marca br. w konferencji dotyczącej nowej podstawy programowej. Wydarzenie skierowane było do dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli.

Było to kolejne spotkanie z cyklu dotyczącego wdrażania nowej podstawy programowej zorganizowane w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Piątkowa konferencja tym razem dotyczyła wdrażania podstawy z historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii.

W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy zespołów do spraw opracowania nowej podstawy programowej: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (historia), dr hab. Piotr Załęski (wiedza o społeczeństwie) oraz dr hab. Elżbieta Szkurłat (geografia), a także ich współautorzy i członkowie poszczególnych zespołów.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji wymienił główne założenia reformy edukacji oraz przedstawił aktualny stan jej wdrażania. Podkreślił także najważniejsze zmiany zawarte w nowej podstawie programowej oraz harmonogram prac nad jej przygotowaniem. Zwrócił przy tym uwagę, że zaproponowane zmiany dotyczą zupełnie nowego spojrzenia na sposób realizacji przedmiotów, w tym przede wszystkim historii.

– W nowej podstawie z historii przywracamy charakter i ważność tego przedmiotu w szkołach – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji wskazał przy tym na treści preambuły podstawy programowej z historii, zgodnie z którą „dzieje wypełnione są bohaterstwem i codziennym trudem przodków, pełne są heroizmu i chwały, ale również tragedii, zwątpienia, a nawet niegodziwości”.

– W nauczaniu historii wskazane jest budzenie przekonania, że nie można budować przyszłości bez pamięci historycznej i bez kształtowania szacunku dla dziedzictwa narodowego – podkreślił wiceminister Maciej Kopeć.

Wiceminister edukacji powiedział również, że „na nowo podchodzimy do nauczania przedmiotów przyrodniczych”.

– Niepokojące jest to, że badania edukacyjne pokazują, iż uczniowie nie wiążą swojej drogi życiowej z nauką, w tym przede wszystkim z przedmiotami przyrodniczymi – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Na zakończenie swojego wstąpienia wiceminister edukacji podziękował twórcom nowej podstawy programowej za ich dotychczasową pracę oraz zachęcał uczestników konferencji do przedstawiania swoich uwag i opinii dotyczących nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych.

Dotychczasowe konferencje organizowane w Ośrodku Rozwoju Edukacji dotyczyły przygotowania do nowej podstawy programowej z języka polskiego i języka obcego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz kształcenia zawodowego i specjalnego.

Kolejne konferencje organizowane będą do 7 kwietnia br. i dotyczyć mają m.in. przedmiotów przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia) oraz wychowania fizycznego, matematyki, a także informatyki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Organizacja szkół i przedszkoli – rozporządzenie podpisane

MEN - aktualności - pt., 17/03/2017 - 14:23

Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 17 marca br., rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Regulacje określone w rozporządzeniu są istotne z punktu widzenia pracy szkoły i odpowiadają zakresowi spraw wskazanych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Rozporządzenie zawiera regulacje związane z elementami tworzącymi nazwę szkoły i przedszkola oraz sposobem stosowania nazwy szkoły i przedszkola.

W rozporządzeniu zostały wskazane również rozwiązania dotyczące warunków i sposobu używania nazwy przedszkola i szkoły na pieczęciach, tablicach urzędowych oraz sztandarze, a w przypadku szkoły również na świadectwie i legitymacji szkolnej.

W rozporządzeniu zezwolono na fakultatywne zawieranie w nazwie szkoły określeń wskazujących na funkcjonowanie w szkole oddziałów przedszkolnych, specjalnych, integracyjnych, sportowych, mistrzostwa sportowego oraz dwujęzycznych.  Zostały również dostosowane regulacje umożliwiające ujęcie w nazwie szkoły: języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w szkołach, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym lub gdy zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

Doprecyzowano również tryb nadawania imienia szkole i przedszkolu. Wniosek w sprawie nadania imienia powinien uzasadniać wybór imienia, w tym kandydata na patrona szkoły lub przedszkola. Ma on także określać plan działań szkoły lub przedszkola, związanych z nadaniem imienia i przewidywany termin uroczystości.

Dodano przepis o charakterze informacyjnym, w którym przewidziano, że utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oddziału specjalnego, integracyjnego, dwujęzycznego, sportowego, mistrzostwa sportowego oraz oddziału przysposabiającego do pracy, nie stanowi przekształcenia (o którym mowa w art. 89 ust. 9 ustawy – Prawo oświatowe) – w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych oraz ułatwienia działań podejmowanych przez organy prowadzące.

Doprecyzowano przepisy odnoszące się do możliwości tworzenia w szkole i przedszkolu zespołów nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie.

W rozporządzeniu została wskazana także możliwość zlokalizowania, w uzasadnionych przypadkach, poszczególnych oddziałów przedszkolnych (nie więcej jednak niż 6) w różnych lokalach położonych na terenie danej miejscowości, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

Liczba uczniów w oddziale

Rozporządzenie zachowuje dotychczasowe rozwiązania dotyczące liczebności dzieci i uczniów w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I–III szkoły podstawowej (przewidziane w art. 61 ustawy o systemie oświaty), co oznacza, że liczba ta nie może być większa niż 25.

Przewidziano ponadto, że liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów z niepełnosprawnościami. Zaproponowano przepis, zgodnie z którym doboru kandydatów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły lub przedszkola z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów z niepełnosprawnościami.

Przewidziano regulacje wskazujące maksymalną liczbę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (nie więcej niż 5 dzieci), którzy mogą uczyć się w zorganizowanych dla nich łącznych oddziałach szkoły specjalnej i przedszkola specjalnego oraz łącznych oddziałach specjalnych w szkole ogólnodostępnej i przedszkolu ogólnodostępnym.

W celu uporządkowania regulacji dotyczących liczebności oddziałów klas I–III szkoły podstawowej, z art. 61 ustawy o systemie oświaty zostały przeniesione do rozporządzenia przepisy dotyczące liczebności oddziałów w przypadku przyjmowania uczniów do klas I–III w trakcie roku szkolnego. I tak, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych, w przypadku przyjęcia z urzędu do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły (po poinformowaniu rady oddziałowej) ma obowiązek podzielić dany oddział, jeżeli liczba uczniów zwiększyłaby się ponad 25. W opisanej sytuacji, na wniosek rady oddziałowej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, dyrektor szkoły może odstąpić od takiego podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale, jednak nie więcej niż o 2 dzieci. W takim przypadku obligatoryjnie należy zatrudnić asystenta nauczyciela, który będzie wspierał nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące form organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W każdej szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne powinny być organizowane w oddziałach. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne mogą odbywać się także w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych.

Pobyt uczniów w internatach

W związku z tym, że w obecnym systemie prawnym brakuje regulacji określających minimalny standard warunków pobytu uczniów w internatach organizowanych przez publiczne szkoły, w rozporządzeniu określono normy dotyczące liczby uczniów w grupie wychowawczej. Liczba uczniów w grupie wychowawczej nie może przekraczać 30 uczniów w szkole podstawowej i 35 uczniów w szkole ponadpodstawowej. W grupie wychowawczej obejmującej wyłącznie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym liczba uczniów ma odpowiadać liczbie uczniów oddziału szkoły specjalnej lub oddziału specjalnego w szkole ogólnodostępnej.

Dodatkowo w rozporządzeniu zostały określone zadania internatu oraz standardy dotyczące pobytu uczniów w internacie i sprawowania opieki nad nimi.

Nowym rozwiązaniem w zakresie funkcjonowania internatu jest rozgraniczenie tygodniowego wymiaru zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w szkole podstawowej (co najmniej 70 godzin) i ponadpodstawowej (co najmniej 49 godzin). Dodatkowo wprowadzono możliwość działania w internacie zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji uczniów.

W rozporządzeniu przewidziano także, że za zgodą organu prowadzącego szkołę, w internacie można zatrudnić wychowawcę – opiekuna nocnego, który ma zapewnić opiekę uczniom w porze nocnej.

Inne regulacje

W rozporządzeniu doprecyzowano rozwiązania dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych w klasach łączonych szkoły podstawowej. Znalazły się też regulacje dotyczące czasu trwania zajęć edukacyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych.

Rozporządzenie reguluje także:

 1. liczbę uczniów, jaka może pozostawać pod opieką jednego nauczyciela na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej (nie więcej niż 25 dzieci);
 2. zasady tworzenia i funkcjonowania w szkołach podstawowych oddziałów przysposabiających do pracy.

Podpisane rozporządzenie określa terminy opracowania, opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły i przedszkola z uwzględnieniem przepisów art. 110 ustawy – Prawo oświatowe. Ponadto, rozszerzono wykaz treści, jakie powinien zawierać arkusz organizacji szkoły i przedszkola. Regulacja ta ma na celu ujednolicenie wymagań organu prowadzącego wobec dyrektora szkoły i przedszkola.

W rozporządzeniu określono sposób organizowania kształcenia w szkole dla dorosłych w formie stacjonarnej i zaocznej, z uwzględnieniem częstotliwości i form organizacji zajęć edukacyjnych dla dorosłych.

Pełna treść rozporządzenia

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

 

Kamil Wroński w MEN – spotkanie z Minister Anną Zalewską

MEN - aktualności - pt., 17/03/2017 - 13:51

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się dziś z 9-letnim Kamilem Wrońskim, wybitnie uzdolnionym uczniem z Lublina.

Podczas spotkania, minister Anna Zalewska rozmawiała z Kamilem i jego tatą – Patrykiem Wrońskim o propozycjach dotyczących wsparcia dla uczniów wybitnie uzdolnionych. Poruszano również kwestię prowadzenia w szkołach innowacji pedagogicznych i eksperymentów.

W spotkaniu uczestniczyła również wiceminister Marzena Machałek.

Szefowa MEN podkreśliła, że rodzice, opiekunowie i nauczyciele, a także sami uczniowie mogą przesyłać do MEN swoje uwagi i propozycje dotyczące wspierania ucznia zdolnego. W tym celu uruchomiliśmy specjalny adres e-mail: uczenzdolny@men.gov.pl.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada 2016 roku podczas swojej wizyty w Lublinie, Minister Anna Zalewska wręczyła Kamilowi stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w nauce.

Kamil Wroński jest uczniem szczególnie uzdolnionym. Realizuje indywidualny tok nauki. Obecnie uczy się w klasie IV, ale chodzi także na lekcje z klasą V. W październiku 2016 r. rozpoczął naukę na Politechnice Lubelskiej jako najmłodszy student. Tam, wspólnie ze swoimi starszymi kolegami z wydziału mechatroniki uczęszcza na zajęcia m.in. z matematyki i informatyki. Kamil realizuje z sukcesami wymagane projekty oraz uzyskuje zaliczenia z elektrotechniki, mechatroniki, projektowania CAD, fizyki czy napędów elektrycznych. Jego prace projektowe zostały wyróżnione na Międzynarodowych Targach Elektronicznych w Bielsku-Białej i w Ogólnopolskim Konkursie Elektronicznym.

Obecnie Kamil bierze udział na Politechnice w pracach zespołu, który tworzy konstrukcję auta elektrycznego. Do pełnej realizacji projektu szuka sponsorów, którzy byliby zainteresowani, aby go wesprzeć.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wskaźniki kwoty dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – nowe rozporządzenia podpisane

MEN - aktualności - czw., 16/03/2017 - 23:20

Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 16 marca br. dwa rozporządzenia dotyczące wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

Podpisana nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, uzupełnia regulacje w zakresie określenia wysokości wskaźników w odniesieniu do kwoty refundacji, która została poniesiona na zapewnienie podręczników do danego języka obcego nowożytnego (na innym poziomie zaawansowania). Konieczność określenia tych wskaźników wynika ze zmian wprowadzonych przepisami art. 1 pkt 26 lit.a ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010, z późn. zm.).

Znowelizowane regulacje umożliwiają refundację kosztu zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego nowożytnego na innym poziomie zaawansowania niż zakupione z dotacji celowej w poprzednich latach dla uczniów:
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
– niesłyszących, słabosłyszących;
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
– niewidomych i słabowidzących;
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie niepełnosprawni mają bowiem możliwość korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, uwzględniających ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności (np. w wydrukowanych w systemie Braille’a lub w druku powiększonym albo przygotowanych w polskim języku migowym). Wymaga to przygotowania odrębnych podręczników, które ze względu na ograniczoną grupę odbiorców, są droższe od takich samych podręczników przygotowywanych dla uczniów pełnosprawnych.

W rozporządzeniu przyjęto, że wskaźniki zwiększające kwotę refundacji będą analogiczne jak wskaźniki zwiększające kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne. Wskaźniki te, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, wynoszą od 2,3 do 20, przy czym w przypadku uczniów z dysfunkcją wzroku wysokość refundacji jest uzależniona od rodzaju dostosowania tych podręczników.

W przypadku refundacji kosztów zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów słabowidzących, które nie są wydrukowane w druku powiększonym wskaźnik będzie wynosił 2,3, a jeśli są wydrukowane w druku powiększonym – 8. Wysokość wskaźnika zwiększającego kwotę refundacji w przypadku uczniów niewidomych w przypadku podręczników lub materiałów edukacyjnych niewydrukowanych w systemie Braille’a będzie wynosiła 2,6. W sytuacji, gdy są one wydrukowane w systemie Braille’a – 20.

Rozporządzenie stosuje się w zakresie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej oraz kwoty refundacji w przypadku wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniów niepełnosprawnych odpowiednich klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, o których mowa w art. 129 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w przypadku których został zachowany dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe kwoty tej dotacji celowej zgodnie z przepisami art. 341 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Również dziś Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Rozporządzenie ma związek z wprowadzeniem od roku szkolnego 2017/2018 nowego ustroju szkolnego, a co za tym idzie objęciem dotacją celową na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe klas VII i VIII szkół podstawowych oraz odpowiednich klas szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Ponadto, zgodnie ze zmianami w ustawie polegającymi na uchyleniu przepisu zobowiązującego ministra edukacji do wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla klas I–III, uczniom tych klas przysługuje dotacja celowa na podręczniki lub materiały edukacyjne – tak jak dotychczasowo przysługiwała dotacja celowa dla klas IV–VI szkół podstawowych.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych będzie funkcjonowało równolegle z nowym rozporządzeniem. Będzie ono stosowane do dotacji celowej udzielanej odpowiednio począwszy od 2017 r., 2018 r. i 2019 r. na wyposażenie danych klas szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w zakresie określonym w art. 341 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Zatem rozporządzenie to nie obejmuje swoim zakresem wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów niepełnosprawnych odpowiednich klas szkół podstawowych, w przypadku których został zachowany dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe kwoty tej dotacji celowej zgodnie z przepisami art. 341 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisywprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozporządzenie określa, że w zakresie ww. klas szkół podstawowych w okresie przejściowym do określenia wysokości wskaźników w przypadku ww. uczniów stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

Ponadto, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych – będzie nadal stosowane w przypadku dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, o których mowa w art. 129 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozporządzenie określa wysokość wskaźników odniesieniu do kwot dotacji celowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Regulacje umożliwiają zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;
– niesłyszących, słabosłyszących;
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
– niewidomych i słabowidzących;
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przyjęte regulacje umożliwią zakupienie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych będących uczniami szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej o wartości większej niż przewidziana w art. 22ae ust. 5 i 10b ustawy.

Mechanizm zwiększania kwot dotacji celowej polega na pomnożeniu odpowiednich kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 i 10b ustawy, przez wskaźniki określone w niniejszym rozporządzeniu.

W przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym przepisy ustawy umożliwiają różne możliwości wykorzystania dotacji celowej, w zależności od potrzeb tych uczniów.

Dotacja ta może być wykorzystana na:
a) pokrycie kosztu zakupu podręczników, w tym podręczników do kształcenia specjalnego;
b) materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności;
c) drukowanie lub powielanie materiałów w całości lub części w celach dydaktycznych;
d) zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników lub materiałów, jak również
e) zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w postaci elektronicznej.

Przewidziane w rozporządzeniu wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie uczniów klas I–VIII szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zostały określone na analogicznym poziomie w stosunku do wysokości wskaźników określonych dla uczniów z poszczególnych rodzajami niepełnosprawności w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Natomiast w odniesieniu do uczniów klasy VII i VIII przyjęto wskaźniki w wysokości jak dla uczniów gimnazjów.

Uwzględniając potrzeby edukacyjne uczniów z dysfunkcją wzroku, utrzymano dotychczasowe rozwiązania w zakresie odmiennych wartości wskaźnika w zależności od rodzaju dostosowanych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

W regulacjach przyjęto, że wysokość wskaźników zwiększających kwoty refundacji podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego, innych pod względem poziomu zaawansowania niż zakupione ze środków dotacji celowej (art. 22ae ust. 10b ustawy), stanowi odpowiednio wysokość wskaźnika określoną dla kwoty dotacji celowej na podręczniki lub materiały edukacyjne dla uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności, określonym w przepisach § 2 i §4–8 projektu (§ 9 projektu).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rekrutacja do szkół, przedszkoli i placówek – rozporządzenie podpisane

MEN - aktualności - czw., 16/03/2017 - 16:52

Dziś, 16 marca podpisane zostało rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Pełna treść rozporządzenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z uwagi na zbliżające się przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolnym 2017/2018 do przedszkoli, szkół i placówek.

Wejście w życie rozporządzenia wynika z potrzeby wskazania sposobu przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w przypadku postępowania rekrutacyjnego m.in. do oddziału dwujęzycznego klasy VII szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018, tak aby potencjalni kandydaci do tych oddziałów mogli podjąć decyzje odpowiednio wcześniej.

Podpisane rozporządzenie określa:

1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów;
2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty;
3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157 ustawy – Prawo oświatowe oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Rozporządzenie określa także jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:

1) szkoły podstawowej sportowej, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej;
2) oddziału międzynarodowego lub dwujęzycznego w szkole podstawowej ogólnodostępnej;
3) szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkoły, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe;
4) szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej;
5) szkoły ponadpodstawowej sportowej, szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej.

Przepisy rozporządzenia stosuje się także odpowiednio do niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym do wymienionych wcześniej szkół przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w ustawie – Prawo oświatowe, tj.:

1) wynik egzaminu ósmoklasisty;
2) oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej;
3) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia odpowiednio oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem;
5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, w tym:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
6) oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty lub danego zakresu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018–2019/2020 dla absolwentów gimnazjum – rozporządzenie podpisane

MEN - aktualności - czw., 16/03/2017 - 15:51

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Podpisane rozporządzenie określa:

1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych;
2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;
3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Ponadto rozporządzenie wskazuje jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:

1) trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia (dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum);
2) szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej;
3) szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej.

W postępowaniu rekrutacyjnym do wyżej wymienionych szkół przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w ustawie o systemie oświaty, tj.:

1) wynik egzaminu gimnazjalnego;
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum odpowiednio oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz
5) oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu, danej części albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Pełna treść rozporządzenia.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Biblioteki w szkołach – informacja MEN

MEN - aktualności - czw., 16/03/2017 - 13:08

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że biblioteki szkolne są niezwykle istotnym elementem życia szkoły. Ich rola w promowaniu postaw czytelniczych wśród uczniów jest nieoceniona.

Podkreślamy, że ministerstwo nie prowadzi żadnych prac dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych. Informacje sugerujące takie działania są nieprawdziwe.

Jednocześnie wyjaśniamy, że w nowym prawie oświatowym wzmocniliśmy rolę i znaczenie biblioteki szkolnej. Określiliśmy zadania bibliotek szkolnych oraz ich charakter. W ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (w szczególności art. 98, 103, 104) wskazaliśmy, że organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami określi statut szkoły.

W ustawie Prawo oświatowe określiliśmy również sposoby organizacji biblioteki, która uwzględnia w szczególności zadania m.in. w zakresie gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych.

Warto podkreślić, że zadaniem biblioteki szkolnej jest także tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u nich nawyku czytania i uczenia się. Ponadto rolą biblioteki jest organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów oraz przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.

Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej wskazaliśmy, że zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury. Szkoła podejmuje działania mające na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz sprzyjające zwiększeniu ich czytelniczej aktywności. Kształtuje ona postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim. W procesie kształcenia i wychowania wskazuje rolę biblioteki (szkolnej, publicznej, naukowej i innych) oraz zachęca do podejmowania indywidualnych prób twórczych.

W nowej podstawie programowej podkreśliliśmy, że wysokie kompetencje czytelnicze wpływają na sukces uczniów w szkole, a w późniejszym życiu pozwalają pokonywać uczniom ograniczenia i trudności związane z mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym. Jednocześnie czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia.

Przypomnijmy, że w obecnym roku szkolnym 2016/2017 upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży jest jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Świadczy to o tym, jak duże znaczenie ma dla Minister Edukacji Narodowej promowanie czytelnictwa oraz jaką wagę przykłada do roli i znaczenia bibliotek szkolnych.

W ramach realizowanego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, do którego w ubiegłym roku przystąpiło ponad 4 tys. szkół, do bibliotek szkolnych trafiło 1 761 477 książek, a do bibliotek pedagogicznych – 18 213 książek. W sumie księgozbiór został wzbogacony o 1 779 690 pozycji. Jak wynika z deklaracji przekazanych przez szkoły, w 82% z nich nastąpił wzrost liczby wypożyczeń książek. Program pozytywnie wpłynął na rozwój czytelnictwa w szkołach. Wysoko oceniania została również współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi w zakresie działań promujących czytelnictwo.

Informujemy również, że obecnie toczące się prace nad zmianami sposobu finansowania zadań oświatowych nie powodują wyłączenia finansowania nauczycieli bibliotekarzy. Nowa koncepcja finansowania opiera się na tej samej co dotychczas puli środków w systemie, zatem nie spowoduje zmniejszenia finansowania w skali całego systemu.

Środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym również nauczycieli bibliotekarzy, zabezpieczone są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Głównym źródłem dochodów jst jest subwencja oświatowa. W subwencji oświatowej uwzględnia się i nadal będzie się uwzględniało wynagrodzenia nauczycieli, w tym również nauczycieli bibliotekarzy.

W przedstawionej przez MEN nowej propozycji podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniony został jako jeden z elementów składowych komponent finansowania na oddział, który dotychczas nie był brany pod uwagę w algorytmie podziału. Pomysł finansowania w ramach tego komponentu polega na uwzględnieniu w pewnej części kosztów wynagrodzeń nauczycieli wynikających z ramowych planów nauczania. Oprócz komponentu finansowania na oddział w algorytmie znajda się jeszcze inne elementy, tj. dodatkowa subwencja na oddział, podstawowa subwencja na ucznia, dodatkowa subwencja na ucznia. W ramach środków naliczonych tymi komponentami możliwe będzie finansowanie innych zadań oświatowych, w tym również wynagrodzeń nauczycieli bibliotekarzy, pedagogów, psychologów, itp. ale i też wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych.

Oceniając obecne prace nad zmianą systemu finansowania należy mieć na uwadze ich roboczy charakter. Przedstawiane w ramach prekonsultacji materiały są propozycjami do dyskusji, w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań. Na spotkaniach grupy roboczej propozycje zmian są szeroko omawiane i konsultowane po to, aby pobieżna analiza materiałów nie powodowała wyciągania zbyt pochopnych wniosków. Intencją zaś samych propozycji jest podział środków w sposób bardziej dostosowany do realizowanych zadań.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Interakcja – Integracja – inauguracja konferencji z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - czw., 16/03/2017 - 10:49

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w środę, 15 marca br. wziął udział w otwarciu 9. Konferencji Interakcja – Integracja, która trwa w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

W swoim przemówieniu wiceminister edukacji odniósł się do rozwiązań dotyczących nauki przedmiotów przyrodniczych ujętych w nowej podstawie programowej.

– Warunki realizacji przedmiotów przyrodniczych zawartych w nowej podstawie programowej mają na celu stworzenie możliwość uruchamiania w szkołach pracowni przedmiotowych – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. – Obecnie zaledwie 27% gimnazjów dysponuje pracowniami przedmiotowymi – dodał.

Wiceminister edukacji podkreślił także konieczność zmiany systemu doskonalenia nauczycieli oraz dokładniejszej analizy wniosków płynących z ogólnopolskich i międzynarodowych badań edukacyjnych.

– Trzeba przyjrzeć się badaniom efektów realizacji dotychczasowej podstawy programowej. Coraz mniej uczniów deklaruje związanie swojej przyszłości z naukami przyrodniczymi, w tym z szeroko rozumianą nauką. Gwałtownie spadł również odsetek uczniów chcących zajmować się informatyką – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. – To wielkie wyzwanie, przed którym stoi polski system edukacji – dodał.

Wiceminister podziękował uczestnikom konferencji za angażowanie się w działania dotyczące popularyzacji nauki wśród uczniów. Zaznaczył przy tym również duże znaczenie w tym procesie blisko 7-letniej działalności Centrum Nauki Kopernik.

„Interakcja – Integracja” to coroczne spotkanie osób i instytucji zajmujących się edukacją nieformalną. Biorą w nich udział przede wszystkim osoby zaangażowane w rozwój inicjatyw edukacyjnych, popularyzację nauki oraz nowych technologii, w tym przede wszystkim edukatorzy, nauczyciele, muzealnicy i wykładowcy.

Uczestnicy spotykają się, aby dzielić się swoimi dobrymi praktykami oraz poszerzać wiedzę. Konferencja jest także przestrzenią do poznania się, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nowe Pomniki Historii – uroczystość w Pałacu Prezydenckim z udziałem wiceministrów edukacji

MEN - aktualności - czw., 16/03/2017 - 10:20

Prezydent RP Andrzej Duda wpisał wczoraj, 15 marca br. nowe obiekty na listę Pomników Historii. Wśród 10 wyróżnionych znalazły się m.in. Radiostacja w Gliwicach, żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew w Ozimku, zespół opactwa benedyktynów w Tyńcu.

We wczorajszym wydarzeniu w Pałacu Prezydenckim udział wzięła wiceminister edukacji Marzenna Drab oraz wiceminister Maciej Kopeć.

– Każdy z tych obiektów jest elementem bezcennym, każdy niesie w sobie wielka historię, każdy jest w jakimś sensie perłą i myśli technicznej i architektury, dziełem inżynierskim, a także z całą pewnością można powiedzieć, że przejawem twórczości artystycznej – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda.

Pomnikami zostały uznane: Radiostacja w Gliwicach, kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego zwany kościołem Pokoju w Jaworze, kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klępsku, żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew w Ozimku, założenie rezydencjonalno-urbanistyczne w Rydzynie, katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika w Świdnicy oraz zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy zwanego kościołem Pokoju, Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze, zespół opactwa benedyktynów w Tyńcu, a także zespół opactwa cystersów w Wąchocku.

Pomnik Historii to jedna z form ochrony zabytków o wyjątkowym znaczeniu dla historii i kultury Polski. Formuła ta funkcjonuje od 1994 r. Ostateczną decyzję o wpisaniu zabytkowego obiektu na listę Pomników Historii podejmuje prezydent.

Obecnie jest to 60 zabytków szczególnej rangi, w tym Kraków – jako historyczny zespół miasta, Biskupin – jako rezerwat archeologiczny, Częstochowa – z zespołem klasztornym Jasnej Góry, a także Grunwald – jako pole bitwy, Wieliczka – historyczna kopalnia soli oraz Frombork – z zespołem katedralnym.

Fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rozporządzenie w sprawie dotacji na podręczniki – podpisane

MEN - aktualności - czw., 16/03/2017 - 09:48

Rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe podpisane.

Pełna treść dokumentu dostępna na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Rozporządzenie określa:

1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub, szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i 4 ustawy, oraz wzór formularza zawierającego te informacje;

2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;

3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;

4) tryb i terminy udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;

5) sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

W 2017 r. dotacja celowa będzie udzielona na wyposażenie szkół podstawowych w:

‒ podręczniki lub materiały edukacyjne z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I,
‒ podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy IV,
‒ podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy VII.

Ponadto w zakresie pozostałych klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów został zachowany dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe kwoty tej dotacji celowej. W związku z powyższym w 2017 r. wyposażenie szkół zostanie zrealizowane także w zakresie:

− podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej,
− podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy III gimnazjum,
− materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej, dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów klasy II i III gimnazjum.

Rozporządzenie zgodnie z art. 338 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), dotyczy także dotychczasowego gimnazjum, szkół artystycznych realizujących kształcenie w zakresie dotychczasowego gimnazjum, oraz klas dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, o których mowa w art. 129 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, aż do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum.

W związku z powyższym wzory formularzy określone rozporządzeniem uwzględniają również sytuację, gdy w wyniku przekształcenia albo włączenia gimnazjum do innego typu szkoły, klasy dotychczasowego gimnazjum funkcjonują w innych typach szkół. W związku z tym we wzorach formularzy, uwzględniono dotację celową na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla klas II i III gimnazjów. Natomiast w odniesieniu do klas I gimnazjów, uwzględniono jedynie informacje dotyczące refundacji kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych poniesionych przez szkoły w 2016 r.

Ponadto, w efekcie wprowadzonych zmian w zasadach zapewniania podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I−III szkoły podstawowej, wprowadzono możliwość wyboru w klasach I szkół podstawowych tych podręczników oraz zawnioskowania o dotację celową na te podręczniki z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego lub na materiały edukacyjne, tak jak dotychczasowo w przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Gimnazjum