Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Gimnazjum

Spotkanie wiceministra edukacji z członkami Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów

MEN - aktualności - pon., 10/04/2017 - 14:35

W sobotę, 8 kwietnia br., Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN spotkał się z nauczycielami języka polskiego zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Warszawskich Nauczycieli Polonistów.

Podczas spotkania, w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie, obecna była również dr Wioletta Kozak, kierownik Wydziału Egzaminu Maturalnego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która jest współautorem nowej podstawy programowej z języka polskiego.

W swoim wystąpieniu wiceminister Maciej Kopeć omówił główne założenia reformy edukacji oraz przedstawił aktualny stan wdrażania reformy, w szczególności odnosząc się do przedmiotu język polski. Przedstawił także harmonogram prac związanych z podstawą programową do szkół ponadpodstawowych oraz zachęcał uczestników spotkania do przedstawiania swoich uwag i opinii.

Wystąpienie dr Wioletty Kozak skupione było wokół prezentacji głównych założeń podpisanej 14 lutego 2017 r. podstawy programowej do szkoły podstawowej oraz przełożenia zapisów podstawy na dydaktykę i praktykę nauczycielską.

Na zakończenie wydarzenia odbyła się dyskusja z uczestnikami na temat założeń reformy.
Spotkanie z członkami SWNaP wpisuje się w cykl konsultacji ze środowiskiem naukowym i nauczycielskim na temat założeń podstawy programowej z języka polskiego do szkół ponadpodstawowych.

Podobne spotkanie z akademikami, specjalistami w zakresie językoznawstwa, odbyło się już 5 kwietnia br. w gmachu MEN. Z kolei na 13 kwietnia br. zaplanowano dyskusję z wybitnymi profesorami z zakresu literaturoznawstwa.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN

MEN - aktualności - pt., 07/04/2017 - 16:42

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) wprowadzająca nową strukturę szkół, a także większość wydawanych na jej podstawie rozporządzeń wchodzą w życie 1 września 2017 r. Oznacza to, że od tego dnia wszystkie szkoły mają już funkcjonować w nowej zreformowanej strukturze.

Aby 1 września 2017 r. szkoły mogły rozpocząć funkcjonowanie w nowej zreformowanej strukturze muszą być przeprowadzone i sfinalizowane czynności przygotowujące szkoły po zmianach.

W stosunku do czynności, które wiążą się z organizacją i przygotowaniem szkół na nowy rok szkolny 2017/2018 stosuje się nowe przepisy ustawy – Prawo oświatowe oraz nowe rozporządzenia, w tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, określające procedurę i terminy opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.

Podstawę prawną do takiego działania stanowi przepis szczególny zawarty w art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zgodnie z którym czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami nowej ustawy – Prawo oświatowe, znowelizowanej ustawy o systemie oświaty oraz znowelizowanej ustawy – Karta Nauczyciela, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Przepis ten już obowiązuje (wszedł w życie 26 stycznia 2017 r.).

Należy zauważyć, że ww. przepis szczególny art. 307 ust. 2 nie nakazuje stosować nowych przepisów oświatowych do wszystkich podejmowanych obecnie czynności lecz jedynie do tych, które wiążą się z przygotowaniem szkół do funkcjonowania od nowego roku szkolnego 2017/2018, czyli których skutki zaistnieją od dnia 1 września 2017 r.

Czynności dotyczące trwającego roku szkolnego należy podejmować w oparciu o dotychczasowe przepisy (np. zmiana w arkuszu organizacji szkoły dotycząca obecnego roku szkolnego 2016/2017 przeprowadzana jest bez opinii związków zawodowych), natomiast czynności dotyczące przyszłego roku szkolnego 2017/2018 i następnych lat podejmowane są w oparciu już o nowe przepisy (np. arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018 podlega opiniowaniu przez związki zawodowe). Zasada ta działa zawsze, o ile przepisy szczególnie nie stanowią inaczej.

Przyjęta konstrukcja przepisów oświatowych, ich wejścia w życie oraz stosowania jest zamierzona i prawidłowa, a zasygnalizowana wątpliwość co do możliwości stosowania nowych przepisów oświatowych przed 1 września 2017 r. nie jest uzasadniona.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Ambasador Szkolnej Wynalazczości” – zachęcamy do udziału w konkursie

MEN - aktualności - pt., 07/04/2017 - 10:17

Zapraszamy wszystkich młodych wynalazców i konstruktorów do udziału w konkursie „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”, organizowanym przez Urząd Patentowy RP, Polską Akademię Dzieci oraz Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych do lat 13.

Termin nadsyłania projektów mija 8 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.uprp.pl

Zachęcamy do udziału!

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – opinie Rady Rynku Pracy

MEN - aktualności - czw., 06/04/2017 - 15:54

Wdrażana obecnie reforma systemu edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego, nowe zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych, ale także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), od 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia.

Jednocześnie, na podstawie art. 164 ww. ustawy w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 w branżowej szkole I stopnia prowadzi się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej aż do czasu wygaszenia. Do tych klas stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące zasadniczych szkół zawodowych.

W świetle powyższego – zasadnicza szkoła zawodowa, która posiada ofertę kształcenia w danych zawodach (lub uzyskała już opinię Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy dotyczącą uruchomienia kształcenia w danych zawodach), nie musi ubiegać się jako branżowa szkoła I stopnia o nową opinię Rady Rynku Pracy w sprawie kształcenia w tych samych zawodach.

W przypadku, gdy szkoła prowadzi kształcenie w zawodach, w których zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 marca 2017 r. Dz. U. poz. 622) zostały wprowadzone zmiany w nazwie zawodów:

 1. zawód technik drogownictwa (symbol cyfrowy 311206) zastąpiono zawodem technik budowy dróg (symbol cyfrowy 311216),
 2. zawód technik dróg i mostów kolejowych (symbol cyfrowy 311207) zastąpiono zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych (symbol cyfrowy 311217),
 3. zawód technik urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy 311209) zastąpiono zawodem technik inżynierii sanitarnej (symbol cyfrowy 311218),
 4. zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy 712616) zastąpiono zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych (symbol cyfrowy 712618),
 5. zawód technik budownictwa okrętowego (symbol cyfrowy 311910) zastąpiono zawodem technik budowy jednostek pływających (symbol cyfrowy 311942),
 6. zawód monter kadłubów okrętowych (symbol cyfrowy 721402) zastąpiono zawodem monter kadłubów jednostek pływających (symbol cyfrowy 721406),
 7. zawód technik cyfrowych procesów graficznych (symbol cyfrowy 311911) zastąpiono zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej (symbol cyfrowy 311943),
 8. zawód technik technologii ceramicznej  (symbol cyfrowy 311921) zastąpiono zawodem technik ceramik (symbol cyfrowy 311944),
 9. zawód fototechnik (symbol cyfrowy 343104) zastąpiono zawodem technik fotografii i multimediów (symbol cyfrowy 343105),
 10. zawód monter-elektronik (symbol cyfrowy 742102) zastąpiono zawodem elektronik (symbol cyfrowy 742117),
 11. zawód monter mechatronik (symbol cyfrowy 742114) zastąpiono zawodem mechatronik (symbol cyfrowy 742118),
 12. zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych (symbol cyfrowy 834201) zastąpiono zawodem operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (symbol cyfrowy 834209),

Kształcenie nadal prowadzone jest w oparciu o kadrę oraz bazę kształcenia zawodowego odpowiednio przygotowaną w zakresie zawodu dotychczas nauczanego w danej szkole.

Biorąc pod uwagę charakter zmian w dotychczasowych zawodach, które uwzględniają aktualne trendy w danej branży, potrzeby rozwojowe przemysłu, postęp techniczny, nowe rozwiązania technologiczne, jak również strukturę szkolnictwa zawodowego, nie wydaje się uzasadnione opiniowanie przez Radę Rynku Pracy. Zmiany te są konsekwencją pogłębionej analizy ekspertów złożonych m.in. z przedstawicieli organizacji pracodawców, izb gospodarczych, stowarzyszeń zawodowych i związków zawodowych właściwych dla poszczególnych zawodów.

Rada Rynku Pracy opiniując pozytywnie kształcenie w zakresie zawodu o dotychczasowej nazwie, uznała za stosowne prowadzenie kształcenia w tym zakresie. W związku z dokonanymi zmianami w nazwie zawodu oraz uaktualnieniami treści kształcenia nie ulega zmianie przydatność absolwenta do wykonywania zadań zawodowych, dlatego też nie jest wymagana ponowna opinia Rady Rynku Pracy.

Jednakże w dokumentacji będącej podstawą prowadzenia kształcenia w tym zawodzie należy dokonać zmian – w nazwie zawodu oraz symbolu cyfrowym.

W odniesieniu do kształcenia w nowych zawodach:

 1. technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 2. magazynier-logistyk,
 3. operator maszyn i urządzeń hutniczych,
 4. pracownik pomocniczy krawca,
 5. pracownik pomocniczy mechanika,
 6. pracownik pomocniczy ślusarza,
 7. pracownik pomocniczy stolarza,
 8. asystent fryzjera

proponuję się, aby dla usprawnienia prac wydawanie opinii dotyczącej uruchomienia kształcenia w tych zawodach przez Radę Rynku Pracy mogło odbywać się w trybie obiegowym.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Opłaty dla dziecka 6-letniego w przedszkolu – wyjaśnienia MEN

MEN - aktualności - czw., 06/04/2017 - 15:47

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z przepisami możliwość pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego obejmuje dzieci w wieku do 5 lat.

Oznacza to, że zniesienie możliwości pobierania opłat dotyczy dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, tj. dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem, że zniesienie opłat następuje od początku roku szkolnego (i obowiązuje cały rok szkolny).

Zgodnie z przyjętą w przepisach oświatowych zasadą dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat (niezależnie od tego czy następuje to 1 stycznia, czy też 31 grudnia danego roku). Podobnie należy definiować dziecko 5-letnie.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2017 roku zniesiona została możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że 6-letnie dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęte zostały subwencją oświatową.

Zgodne ze sposobem naliczenia subwencji na 2017 r. na dzieci w wieku 6-lat i powyżej realizujących roczne przygotowanie przedszkolne naliczana jest średnia kwota subwencji w wysokości 4,3 tys. zł.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Organizacja kształcenia w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – rozporządzenie przekazane do konsultacji

MEN - aktualności - czw., 06/04/2017 - 15:41

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia spowodowana jest zmianami, jakie wprowadziła ustawa – Prawo oświatowe oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), dotyczącymi przede wszystkim nowego ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

Projekt rozporządzenia w zdecydowanej większości przewiduje analogiczne rozwiązania, jak w obecnie obowiązujących przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. poz. 380).

Zgodnie z przepisem art. 363 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia przez uczniów odpowiednio w:

 1. dotychczasowym gimnazjum;
 2. trzyletnim liceum ogólnokształcącym;
 3. czteroletnim technikum;
 4. klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych.

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, w projekcie proponuje się zmiany będące konsekwencją zmian wprowadzonych ww. ustawami:

 1. dostosowanie katalogu szkół do przepisów ustawy;
 2. uzupełnienie przepisów dotyczących organizacji kształcenia w klasach łączonych.

Obecnie obowiązujące przepisy uzupełniono wskazaniem, że organizacja kształcenia w klasach łączonych będzie możliwa jedynie w szkołach podstawowych, zgodnie ze  zmianami art. 96 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe.

Z danych statystycznych zebranych w Systemie Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2016 r. wynika, że w podmiotach leczniczych funkcjonują:

 • 22 przedszkola,
 • 87 szkół podstawowych,
 • 73 gimnazja,
 • 36 licea ogólnokształcące,

Natomiast w jednostkach pomocy społecznej to:

 • 8 szkół podstawowych,
 • 7 gimnazjów,
 • 4 szkoły przysposabiające do pracy.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 1 września 2017 r.

Pełna treść projektu rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów” – zgłoś się do udziału w konferencji

MEN - aktualności - czw., 06/04/2017 - 14:01

W piątek, 28 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów”. Jej organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Zachęcamy do udziału.

Podczas konferencji zostaną przedstawione przykłady unijnych projektów edukacyjnych, które spełniają powyższe cele. O swoich doświadczeniach opowiedzą nauczyciele zaangażowani w realizację tych przedsięwzięć.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych konferencją uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się on-line na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Podczas wypełniania formularza należy dokonać wyboru jednej sesji tematycznej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Realizacja Programu Bezpieczna+ w 2017 r.

MEN - aktualności - czw., 06/04/2017 - 10:40

Rada Ministrów w dniu 29 marca 2017 r. przyjęła Harmonogram realizacji zadań wynikający z Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w 2017 r.

Minister Edukacji Narodowej wskazał następujące działania wspierające szkoły, jako priorytetowe do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 w ramach celu szczegółowego nr 2 dla Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz.U. z 2015r., poz. 972):

 • Zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;
 • Przedsięwzięcia/projekty wychowawcze, rozwijające umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami.[1]

[1] § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz.U. poz. 972).

 

Kolejne posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty

MEN - aktualności - śr., 05/04/2017 - 16:03

We wtorek, 4 kwietnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Było to kolejne spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele reprezentatywnych organizacji nauczycielskich związków zawodowych, reprezentanci  ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw.

Jak przewidywał harmonogram prac Zespołu, spotkanie było poświęcone podsumowaniu dotychczasowych prac grup roboczych. Przedstawiono zagadnienia będące tematem dyskusji roboczych, omówiono istotę prezentowanych propozycji rozwiązań w zakresie finansowania oświaty, systemu wynagrodzeń, awansu zawodowego, oceny i czasu pracy nauczycieli. Zaprezentowano opinie, uwagi, stanowiska zgłaszane podczas prac grup.

Wskazane zostały zagadnienia do dalszej dyskusji – precyzowania szczegółowych rozwiązań.

Ustalono plan dalszych działań zmierzających do opracowania założeń do ustawy o finansowaniu oświaty i nowelizacji Karty Nauczyciela.

Poruszono również kwestię podwyższenia płac nauczycielskich.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, harmonogram podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli przedstawimy w kwietniu br.

Członkowie Zespołu w ciągu 7 dni prześlą do MEN swoje uwagi, opinie do przedstawionej na spotkaniu propozycji zagadnień do dalszych prac.

Międzynarodowy Szczyt o Zawodzie Nauczyciela z udziałem minister edukacji.

MEN - aktualności - pon., 03/04/2017 - 10:33

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska bierze udział w 7. Międzynarodowym Szczycie o Zawodzie Nauczyciela (International Summit on the Teaching Profession) w Edynburgu.

Podczas pierwszego dnia szczytu szefowa MEN spotkała się z holenderskim wiceministrem edukacji Sanderem Dekkerem oraz Johnem Swinney wicepremierem Szkocji i Sekretarzem Rządu ds. Edukacji i Umiejętności.

Rozmowy bilateralne z wicepremierem edukacji Szkocji dotyczyły ubiegłorocznej zapowiedzi szkockiego rządu, że jest gotowy wprowadzić język polski do szkół, obok innych języków nowożytnych. Działania w tej sprawie prowadzą lokalne organizacje reprezentujące interesy ok. 90 tys. Polaków mieszkających w Szkocji, m.in. Polish Education Committee oraz Association for the Promotion of Polish Language Abroad (Stowarzyszenie Promocji Języka Polskiego za Granicą).

Z kolei w piątek szefowa MEN spotkała się z brytyjskim ministrem edukacji Nickiem Gibby.

Podczas szczytu, minister edukacji rozmawiała m.in. o współpracy na rzecz wzmacniania kompetencji nauczycieli, zwiększania równości szans edukacyjnych oraz podnoszenia poziomu szkół. Poinformowała również uczestników o dotychczasowych działaniach podejmowanych przez MEN na rzecz wspierania nauczycieli.

Minister Anna Zalewska powiedziała, że pod koniec listopada 2016 r. powołany został Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

– Rozmawiamy tam ze związkami zawodowymi między innymi na temat nowych rozwiązań dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, ich czasu pracy i wynagrodzeń – powiedziała szefowa MEN. – Kluczowe jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, wzmocnienie roli doradców zawodowych. To jeden z priorytetów – dodała.

W skład Zespołu wchodzą również organizacje jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

– Pod koniec czerwca przedstawię również projekt krajowego programu doskonalenia zawodowego – dodała szefowa MEN.

Organizatorem dwudniowego szczytu jest rząd Zjednoczonego Królestwa, rząd Szkocji, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Education International (EI) – ogólnoświatowa organizacja zrzeszająca związki zawodowe pracowników sektora edukacji i nauki.

Głównym tematem przewodnim spotkania w Edynburgu jest  „umacnianie i umożliwianie nauczycielom większego zaangażowania i lepszych wyników dla wszystkich”. Delegacje krajowe składają się z ministra edukacji danego kraju oraz przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych.

Ideę przewodnią spotkań „na szczycie” jest stworzenie płaszczyzny debaty ministrów edukacji oraz przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych na temat zawodu nauczyciela.

Pierwszy Szczyt odbył się z inicjatywy Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku w 2011 roku. Kolejne spotkania odbyły się w Nowym Jorku (2012), Amsterdamie (2013), Wellington (2014), Banff w Kanadzie (2015) i Berlinie (2016).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – opublikowane

MEN - aktualności - pon., 03/04/2017 - 09:54

W dniu 31 marca 2017 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r , poz. 691).

Tekst rozporządzenia jest dostępny pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/691/1

 

Inicjatywa ustawodawcza dotycząca utworzenia Rady Młodzieży RP

MEN - aktualności - pt., 31/03/2017 - 13:38

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej wystąpiła z inicjatywą utworzenia stałego organu, który będzie reprezentował interesy młodych ludzi.

Zadaniem Rady ma być również zapewnienie możliwości prowadzenia stałych konsultacji z młodzieżą. Chodzi także o współtworzenie, wspólnie z organami administracji państwowej, strategicznych dokumentów dotyczących spraw młodych ludzi.

Próby utworzenia stałej reprezentacji młodzieży w Polsce podejmowane były w czasie ostatnich 28 lat wielokrotnie. Do tej pory jednak nie udało się doprowadzić do stworzenia w tej kwestii trwałych i efektywnych rozwiązań. Zaangażowani społecznie młodzi ludzie podkreślają, że polska młodzież potrzebuje narzędzia, które pozwoli uczynić ich głos słyszalnym.

Pierwszym krokiem w tej kwestii było utworzenie przez Ministra Edukacji Narodowej w 2016 roku Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Powołanie Rady potwierdziło, że w młodych ludziach drzemie duży potencjał, a współpraca z nimi przynosi wymierne korzyści dla obu stron.

Wartym podkreślenia jest fakt, że zarówno pomysł powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej, jak i Rady Młodzieży to inicjatywy oddolne. Są one odpowiedzią na potrzebę powołania tego typu organów w Polsce.

Kształt założeń do projektu ustawy jest efektem współpracy i uzgodnień prowadzonych z młodzieżą. Celem tego projektu jest, wzorem innych europejskich państw, stworzenie młodym ludziom przestrzeni do prawdziwego i efektywnego działania nie tylko na szczeblu krajowym, ale także lokalnym i regionalnym.

W kwietniu br. rozpoczną się konsultacje projektu ustawy. Poza formą korespondencyjną zaplanowano również organizację szeregu spotkań, na które już dziś zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i środowiska.

Szczegółowe informacje, w tym harmonogram konsultacji znajdą się na stronie Rady Dzieci i Młodzieży RP na Facebooku: https://www.facebook.com/radamlodziezy/

Sytuacja młodego pokolenia w Europie – konsultacje udziałem wiceminister Marzenny Drab

MEN - aktualności - czw., 30/03/2017 - 16:56

We wtorek, 28 marca br. w Toruniu, Marzanna Drab Podsekretarz Stanu w MEN wzięła udział w konsultacjach poświęconych projektom opinii Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury – „Inwestowanie w młodzież Europy” i „Europejski Korpus Solidarności”.

W spotkaniu uczestniczyli również młodzi ludzie pochodzący z państw członkowskich oraz spoza Unii Europejskiej. Wyrazili oni swoje poparcie dla działań związanych z m.in. propagowaniem solidarności europejskiej i międzypokoleniowej, promowaniem wspólnych wartości, ograniczaniem tendencji nacjonalistycznych czy ogólnym umacnianiem koncepcji obywatelstwa.

Dokumenty „Inwestowanie w młodzież Europy” i „Europejski Korpus Solidarności” przygotowane przez Komisję Europejską zakładają m.in., konieczność działań na rzecz zapewnienia młodzieży najlepszego startu życiowego. Będzie to możliwe dzięki inwestowaniu w wiedzę, umiejętności i doświadczenie.

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego – we własnym kraju lub za granicą, które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie.

Oba dokumenty są obecnie przedmiotem opiniowania przez instytucje Unii Europejskiej.

Wdrażanie reformy edukacji – sieć szkół gotowa

MEN - aktualności - czw., 30/03/2017 - 10:58

Wszystkie rady gmin i rady powiatów, które przesłały kuratorom oświaty uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego otrzymały już pozytywną opinię – poinformował dziś na konferencji prasowej wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

– 31 marca jest istotnym dniem w etapie wdrażania zmian w oświacie. Reforma edukacji to nie tylko zmiana sieci szkół, ale także zmiany programowe – powiedział wiceminister edukacji.

Wdrażana obecnie reforma edukacji ma charakter ewolucyjny. Zmiany zaczną się w roku szkolnym 2017/2018, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. Z kolei zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach mają być zapoczątkowane od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.

Zgodnie z prawem, do 31 marca br. powinno być podjętych 2858 uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, w tym:

 • 380 przez rady powiatów – uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych i ponadpodstawowych do nowego ustroju szkolnego (314 podjętych przez powiaty i 66 przez miasta na prawach powiatów);
 • 2478 przez rady gmin – uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i sieci gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (zgodnie z podziałem administracyjnym w Polsce są: 302 gminy miejskie, 1555 gmin wiejskich i 621 gmin miejsko-wiejskich).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zobowiązała rady gmin i powiatów do:

 • podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego;
 • uzyskania opinii kuratora oświaty (opinia jest wiążąca);
 • uzyskania opinii reprezentatywnych związków zawodowych (opinia nie jest wiążąca);
 • podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego.

Do dziś do kuratorów oświaty wpłynęło w sumie 2815 uchwał w sprawie projektów dostosowania sieci szkół, z czego 377 od powiatów (99,21 proc.), a 2438 ze strony gmin (98,39 proc.).

W całym kraju kuratorzy oświaty zaopiniowali wszystkie nadesłane do nich uchwały.  Żadna z uchwał przekazanych kuratorom nie otrzymała opinii negatywnej.

Do 28 marca br. samorządy podjęły 1147 uchwał w sprawie dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego (40,75% wszystkich samorządów, których uchwały zostały zaopiniowane przez kuratora).

Jak wynika z informacji kuratorów oświaty, blisko 60% samorządów ostateczną uchwałę podejmie na sesjach rady zaplanowanych na 29, 30 i 31 marca.

Ostateczne uchwały o nowej sieci szkół podjęły już takie miasta jak: Warszawa, Szczecin, Koszalin, Poznań, Rzeszów, Zielona Góra, Białystok, Lublin, Wrocław i Zamość.

Do 31 marca samorządy mają czas na podjęcie uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Odpowiadając na prośbę wielu z nich przygotowaliśmy specjalne materiały informacyjne oraz projekt przykładowej uchwały w sprawie projektu dostosowania sieć szkół do nowego ustroju szkolnego (tzw. specuchwały), tak aby ułatwić samorządom przygotowanie się do wdrożenia nowego prawa.

Proces przyjmowania uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół przebiega zgodnie z harmonogramem. Jednostki samorządu terytorialnego są świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności i ustalają sieć szkół biorąc pod uwagę lokalne potrzeby i uwarunkowania.

Podczas wprowadzania zmian jesteśmy blisko każdego samorządu, każdej szkoły i każdego rodzica. Do dyspozycji lokalnych władz są kuratorzy oświaty i wojewodowie, którzy mają za zadanie wspieranie procesu organizowania oświaty zgodnie z nowym ustrojem szkolnym.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej powołany został zespół do spraw wdrażania reformy, który koordynuje działania związane z reformą edukacji, w tym w szczególności wspieranie samorządów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów.

Równocześnie, we wszystkich województwach przy kuratoriach oświaty, działają regionalne zespoły koordynacyjne. Odpowiadają na pytania dyrektorów, rodziców i samorządów, a także wyjaśniają, na czym polegać będą przekształcenia szkół niezbędne do przeprowadzenia zmiany struktury szkolnej. Kuratorzy oświaty zdiagnozowali każdą gminę na swoim terenie, wiedzą gdzie mogą pojawić się ewentualne trudności i pomagają w ich rozwiązywaniu. Kontakt do poszczególnych koordynatorów wdrażania reformy w regionie można znaleźć na stronie internetowej: www.reformaedukacji.men.gov.pl.

Od początku stycznia do 29 marca 2017 r., zorganizowano 876 spotkań, narad i konferencji dotyczących wdrażania reformy oświaty. Uczestniczyło w nich ok. 40.000 osób (między innymi dyrektorzy szkół i placówek, rodzice, samorządowcy).

Kuratorzy oświaty i wojewodowie nadal są do dyspozycji samorządów, nauczycieli i rodziców i monitorują stan wdrażania reformy.

Wdrażanie nowej podstawy programowej

14 lutego br. Minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Będzie ona obowiązywała już od 1 września tego roku. Z nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I,IV,VII szkoły podstawowej. Podstawa będzie obowiązywała:

 • w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego,
 • szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • w branżowej szkole I stopnia,
 • szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.

Szkolenia dla nauczycieli z nowej podstawy programowej

Równocześnie Ośrodek Rozwoju Edukacji od 27 lutego br. rozpoczął cykl konferencji dotyczących wdrażania nowej podstawy programowej. Udział w nich biorą dyrektorzy i pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, a także nauczyciele-konsultanci, nauczyciele-doradcy metodyczni.

Celem konferencji jest zapoznanie pracowników systemu doskonalenia ze zmianami wynikającymi z reformy edukacji oraz przygotowanie ich do wsparcia nauczycieli i dyrektorów szkół we wdrażaniu nowej podstawy programowej, obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018.

W spotkaniu uczestniczą koordynatorzy zespołów do spraw opracowania nowej podstawy programowej, a także ich współautorzy i członkowie poszczególnych zespołów.

Dotychczasowe konferencje organizowane w Ośrodku Rozwoju Edukacji dotyczyły między innymi przygotowania do nowej podstawy programowej z języka polskiego i języka obcego, zawodowego i specjalnego, przedmiotów przyrodniczych, historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego oraz wychowania do życia w rodzinie i edukacji dla bezpieczeństwa.

Do 7 kwietnia br. odbędą się jeszcze trzy konferencje. Dotyczyć one będą wdrażania nowej podstawy programowej z muzyki, plastyki, techniki, matematyki, informatyki i edukacji wczesnoszkolnej.

Dodatkowo do końca obecnego roku szkolnego placówki doskonalenia nauczycieli zaplanowały w całej Polsce 4056 szkoleń z wdrażania nowej podstawy programowej, w których udział weźmie 227 356 nauczycieli.

Przygotowywane są również dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów pakiety informacyjne o nowej podstawie programowej.

Podręczniki do nowej podstawy programowej

Do końca czerwca 2017 r. przygotowane zostaną nowe podręczniki do nowej podstawy programowej. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych otrzymają bezpłatnie bezpośrednio w swoich szkołach. Do 27 marca br. do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęły 74 wnioski o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników, w tym do I etapu edukacyjnego 17 i do II etapu edukacyjnego 57.

Do 48 podręczników zostali już wyznaczeni rzeczoznawcy. Rzeczoznawcy w ciągu 30 dni wydają opinię stwierdzając w niej, czy podręcznik spełnia warunki określone w rozporządzeniu oraz wskazują wszystkie uchybienia podręcznika i konieczne do wprowadzenia poprawki.

Dotychczas odbyło się 3 z zaplanowanych 9 spotkań rzeczoznawców. Udział w nim wzięło 103 rzeczoznawców podręczników do matematyki, języków obcych nowożytnych i języka polskiego. Planowane są kolejne spotkania.

Zarówno wnioskodawcy ubiegający się o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego, jak również nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice uczniów mogą na bieżąco obserwować proces dopuszczenia podręczników uwzględniających nową podstawę programową.

Informacja o przebiegu procedury dopuszczenia do użytku szkolnego poszczególnych podręczników opracowanych do nowej podstawy programowej, w tym również o uzyskanych przez podręczniki opiniach znajduje się na stronie internetowej https://podreczniki.men.gov.pl/wnioski_dopuszczenie.php?pp=2017

Stan prac nad projektami rozporządzeń dotyczącymi reformy oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej w I i II kwartale tego roku zaplanowało wydanie 40 rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących reformy oświaty, w tym 17 rozporządzeń w I kwartale oraz 23 rozporządzenia w II kwartale.

Zgodnie z harmonogramem wdrażania zmian w systemie edukacji Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenia, które w szczegółowy sposób określają m.in. organizację pracy szkół, rekrutacji oraz ramowych planów nauczania.

Do 29 marca Minister Edukacji Narodowej podpisała 12 rozporządzeń w sprawie:

 1. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
 2. dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;
 3. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 4. przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 oraz postępowania uzupełniającego do tych szkół;
 5. przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
 6. wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych;
 7. zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych ;
 8. udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
 9. ramowych planów nauczania w szkołach publicznych;
 10. szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli;
 11. podstawy programowej kształcenia w zawodach;
 12. warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

Do końca I kwartału zaplanowano wydanie 5 rozporządzeń, m.in. w sprawie:

 1. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 2. zmiany rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych;
 3. udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.Z kolei w II kwartale zaplanowano wydanie 23 rozporządzeń. Kolejne działania podejmowane przez MEN Na początku listopada ubiegłego roku został powołany Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, którego zadaniem jest wypracowywanie rozwiązań systemowych w dziedzinie edukacji narodowej oraz definiowanie długofalowej strategii polityki oświatowej w zakresie praw i obowiązków pracowników oświaty, w szczególności w zakresie finansowania oświaty, wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego, czasu i warunków pracy nauczycieli. W pracach Zespołu uczestniczą przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw.Zakończenie prac Zespołu pozwoli na zaprojektowanie kierunków zmian przepisów prawa w zakresie statusu zawodowego nauczycieli, w tym w zakresie wynagradzania nauczycieli, a w konsekwencji na odpowiedni wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wizyta szefowej MEN w Wielkiej Brytanii – pierwszy dzień spotkań

MEN - aktualności - śr., 29/03/2017 - 22:32

– Chcemy promować naukę języka polskiego za granicą i wzmocnić jego rolę w systemach oświaty innych krajów – powiedziała dziś Minister Anna Zalewska.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska rozpoczęła dziś, 29 marca 2017 r., trzydniową wizytę w Edynburgu. Celem wyjazdu jest udział w 7. Międzynarodowym Szczycie poświęconym zawodowi nauczyciela.

Podczas pierwszego dnia wizyty w Szkocji, minister Anna Zalewska spotkała się z ambasadorem RP w Wielkiej Brytanii Arkadym Rzegockim oraz przedstawicielami Polonijnej Rady Konsultacyjnej ds. Edukacji. Tematem rozmowy było wsparcie działań na rzecz nauki języka polskiego w szkockich szkołach. Członkowie Rady podzielili się przedstawili swoje pomysły dotyczące zwrócenia uwagi państwu szwedzkiemu na polskie dzieci uczące się w zagranicznym systemie.

– Dziękuję za państwa zaangażowanie w podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie pozycji języka polskiego w szkockim systemie edukacji – zaznaczyła Szefowa MEN.

Podczas pierwszego dnia pobytu w Edynburgu, minister Anna Zalewska spotkała się z polskimi harcerzami oraz ich rodzicami podczas uroczystego złożenia wieńca na polskim cmentarzu wojskowym na Corstorphine w Edynburgu. Pochowani są na nim polscy lotnicy, którzy brali udział w Bitwie o Anglię podczas II wojny światowej.

Dodatkowo pod koniec dnia zagranicznej wizyty, minister Anna Zalewska wręczyła Złoty Krzyż Zasługi Pani Zofii Wierzbowicz-Fraser, wieloletniej aktywistce polonijnej i dyrektor Związku Polaków w Inverness w Szkocji.

Obecność minister edukacji Anny Zalewskiej na międzynarodowym szczycie w Edynburgu poświęconym zawodowi nauczyciela wpisuje się w działania dotyczące wypracowania konkretnych rozwiązań dotyczących statusu zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty. Możliwość zdobycia wiedzy na temat dobrych praktyk dotyczących systemów edukacji funkcjonujących w innych krajach pozwoli na wymianę doświadczeń i uwzględnienie sprawdzonych za granicą rozwiązań w pracach nad doskonaleniem polskiego systemu oświaty.

Szczyt stanowi również okazję do zaprezentowania przez uczestników sposobu zrealizowania zapowiedzianych podczas szczytu w Berlinie działań, na rzecz zwiększania efektywności krajowej polityki edukacyjnej. W tym zakresie minister Anna Zalewska będzie chciała zaprezentować rozwiązania dotyczące systemu doskonalenia nauczycieli, w tym zwiększenia nakładów w tym zakresie.

Jutro w czwartek, 30 marca odbędzie szereg bilateralnych spotkań z ministrami europejskich krajów (m.in. ministrowie w rządach Szkocji, Wielkiej Brytanii i Holandii. Szefowa MEN weźmie również udział w dyskusjach poświęconych profesjonalizmowi nauczycieli, jakości nauczania, rozwojowi zawodowemu, etc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Komunikat MEN w sprawie planowanego strajku organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego

MEN - aktualności - śr., 29/03/2017 - 14:43

Zmiany w polskich szkołach stały się faktem. Przygotowana reforma oświaty jest obecnie wdrażana. Istotne zatem jest skupienie się na podejmowanych
w związku z reformą działaniach, aby służyły one przede wszystkim dobru dzieci. Minister Edukacji Narodowej nie jest stroną sporu wszczętego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego z dyrektorami szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i dlatego nie komentuje akcji protestacyjnej podejmowanej przez Związek.

Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 1997 roku uznał, że organy administracji publicznej nie mogą być stroną sporów zbiorowych dotyczących pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej.

Dla Ministra Edukacji Narodowej kluczowe są konkretne działania, które posłużą uczniom i nauczycielom, a dzięki nim poprawi się jakość edukacji. Realizujemy je konsekwentnie według ustalonego harmonogramu.

Z inicjatywy minister edukacji pod koniec listopada 2016 r. powołany został Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, w skład którego wchodzą wszystkie reprezentatywne nauczycielskie związki zawodowe, organizacje jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Zespół pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi awansu zawodowego, czasu pracy nauczycieli i ich wynagrodzeń. W kwietniu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pokażemy harmonogram podwyżek dla nauczycieli. Dodatkowo w tym roku, po raz pierwszy od 2012 roku zagwarantowaliśmy waloryzację pensji nauczycieli i zapewniliśmy jej finansowanie w kwocie 418 mln zł.

W związku z wprowadzaną reformą nie będzie zwolnień nauczycieli. Nauczyciele szkół starego systemu, z mocy prawa, staną się nauczycielami szkół nowego systemu (np. sześcioletniej szkoły podstawowej staną się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego staną się nauczycielami czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum staną się nauczycielami pięcioletniego technikum). W przepisach zostały wprowadzone także mechanizmy umożliwiające płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu bez konieczności rozwiązywania
i ponownego zawierania umów. Pojawi się w szkołach około
5 tys. dodatkowych miejsc pracy dla nauczycieli.

Wprowadzane obecnie zmiany mają na celu m.in. przeciwdziałanie zjawiskom wynikającym z niżu demograficznego, w skutek którego w ostatnich latach pracę straciło ponad 45 tys. nauczycieli. Reforma edukacji pozwoli na zatrzymanie tej tendencji. Według szacunków w latach 2017-2019 w szkołach podstawowych będzie ok. 5,2 tys. oddziałów klas VII i VIII więcej niż byłoby oddziałów klas I i II gimnazjum, co przekłada się na miejsca pracy dla nauczycieli. Powstanie około 5 tys. dodatkowych miejsc pracy dla nauczycieli.

Do końca czerwca zaprezentujemy krajowy system doskonalenia zawodowego nauczycieli, nad którym pracuje zespół, którego członkami są eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej, pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prace zostaną wzmocnione przez przedstawicieli uczelni pedagogicznych.

Zapewniamy rodziców, iż dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek mają obowiązek prawny zapewnić uczniom opiekę i bezpieczeństwo w szkołach. Wszystkich rodziców przepraszamy, choć podkreślamy, że nie jesteśmy stroną sporu. W razie wątpliwości i niepokojów prosimy o kontakt z właściwym kuratorem oświaty, który bezpośrednio sprawuje nadzór pedagogiczny na szkołami.

Szkoła ma być miejscem bezpiecznym, spokojnym i dającym gwarancję edukacji uczniom.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych podpisane

MEN - aktualności - śr., 29/03/2017 - 14:40

Rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego podpisane przez Minister Edukacji Narodowej. Dokument podpisywany jest w porozumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki.

W rozporządzeniu określono zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego, z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty.

Rozporządzenie zachowuje większość obowiązujących obecnie rozwiązań w zakresie funkcjonowania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 1129),
w rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany:

 • uregulowano warunki tworzenia, organizacji i działania oddziałów mistrzostwa sportowego oraz realizacji w tych oddziałach zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe;
 • określono możliwość tworzenia oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach sportowych;
 • określono wymóg minimalnej liczby uczniów w oddziale sportowym oraz w szkole sportowej w pierwszym roku szkolenia.

Zmniejszenie liczby uczniów w oddziale sportowym i szkole sportowej w kolejnych latach nie powoduje utraty statusu oddziału sportowego.

Określono obowiązek uczestniczenia uczniów we współzawodnictwie sportowym

Udział uczniów we współzawodnictwie sportowym jest nieodłącznym elementem szkolenia sportowego, dzięki któremu uczniowie uzdolnieni sportowo podnoszą swój poziom sportowy.

Określono obowiązek realizacji programów szkolenia sportowego

Istotną zmianą, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, jest wskazanie, że szkolenie sportowe w oddziałach sportowych, szkołach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego będzie prowadzone w oparciu o programy szkolenia opracowane dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

W rozporządzeniu określono, że program szkolenia polski związek sportowy przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej w terminie do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma się rozpocząć realizowanie szkolenia sportowego w danym sporcie.

Celem zmiany jest przede wszystkim podwyższenie jakości oraz zunifikowanie programów szkolenia sportowego.

Określono obowiązek współpracy szkół mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami mistrzostwa sportowego z określonymi – wybranymi – podmiotami związanymi z kulturą fizyczną i sportem przy realizowaniu programów szkolenia

Wprowadzono obowiązek realizowania w oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego programów szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi lub stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej. Natomiast w oddziałach sportowych oraz szkołach sportowych – tak jak dotychczas – pozostawiono jedynie możliwość (nie obowiązek) realizowania programów szkolenia we współpracy z ww. jednostkami.

Wprowadzono zmianę w zakresie przerwania szkolenia sportowego

Przerwanie szkolenia sportowego będzie mogło nastąpić na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza, o braku możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego (dotychczas wymagane były dwie opinie). Wprowadzenie zmiany w tym zakresie jest konieczne – wystarczająca jest opinia albo lekarza albo instruktora/trenera. Lekarz może wystawić opinię tylko z przyczyn zdrowotnych (które mogą uzasadniać przerwanie szkolenia), natomiast trener lub instruktor – z przyczyn innych niż zdrowotne, np. w przypadku, gdy uczeń nie chce kontynuować szkolenia sportowego, nie jest zaangażowany w szkolenie sportowe, nie rozwija się w tym zakresie.

W rozporządzeniu wskazano, że uczeń – w przypadku opinii trenera/instruktora lub lekarza uzasadniającej brak możliwości kontynuowania szkolenia sportowego, będzie przechodził
od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych.

Określono rozwiązania o charakterze przejściowym

W § 16 rozporządzenia określono, że szkoły podstawowe sportowe, szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe w szkołach podstawowych, funkcjonujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dostosują działalność do przepisów niniejszego rozporządzenia do dnia 31 sierpnia 2018 r.

W § 17 uregulowano sytuację przejściową uczniów szkół podstawowych w latach 2017/2018 – 2019/2020. Wprowadzenie przepisu jest konieczne w kontekście zmian struktury szkół systemu oświaty i ma na celu umożliwienie uczniom obecnych klas VI szkoły podstawowej realizowania szkolenia sportowego. Uczniowie ci będą mogli rozpocząć szkolenie sportowe od klasy VII, które będzie następnie kontynuowane w klasie VIII (czyli szkolenie to będzie realizowane przez dwie kolejne klasy: VII i VIII, nie zaś przez trzy – jak wynika z § 2 rozporządzenia).

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r.

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – wizyta szefowej MEN w Krakowie

MEN - aktualności - śr., 29/03/2017 - 13:59

Zmiany w szkolnictwie zawodowym, wdrażanie reformy w Małopolsce oraz udział w kongresie samorządowym – to główne tematy poniedziałkowej wizyty szefowej MEN w Krakowie.

Minister Anna Zalewska wizytę w Krakowie rozpoczęła od odwiedzin Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza, gdzie uczestniczyła w podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy szkołą, Małopolskim Klastrem Poligraficznym a Telewizją Polską.

W skład szkoły wchodzi technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. Kształci się w niej młodzież m.in. w kierunkach: technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik procesów introligatorskich, fotograf, drukarz i introligator

W procesie kształcenia uczniowie poznają zasady projektowania grafiki komputerowej, składu tekstu, poligrafii, reklamy i fotografii. Pracują na najnowocześniejszym sprzęcie oraz oprogramowaniu.

Podczas wizyty w szkole, szefowa MEN wzięła także udział w finale konkursu „Pawie pióro”. Konkurs organizowany jest przez szkołę od 15 lat i adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zachęca on uczniów do nominowania polskich współczesnych utworów literackich, opublikowanych w ciągu ostatnich kilku lat. Laureatem konkursu jest nie tylko dzieło i jego twórca, ale także uczeń – autor najlepszej i najciekawszej prezentacji.
Pierwsze miejsce w konkursie zajął Szymon Maliborski uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich za prezentację książki Marty Fox „Cafe Plotka”.

Podczas briefingu prasowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, szefowa MEN mówiła m.in. o zmianach w systemie szkolnictwa zawodowego oraz pracach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

– Kiedy rozmawiamy o podwyżkach musimy też mówić o tym, w jaki sposób uprościć system wynagradzania nauczycieli, jak ustalić pensum pedagoga, psychologa, logopedy, bibliotekarza – mówiła Minister Anna Zalewska.

Powtórzyła zapewnienie, że wdrażana reforma edukacji nie przewiduje zwolnień nauczycieli, a w wyniku przekształceń w sieci szkół pojawi się ponad 5 tys. dodatkowych etatów nauczycieli.

– Nie mówimy o likwidacji Karty Nauczyciela. Karta jest, zostanie ona unowocześniona – podkreśliła szefowa MEN.

W swoim wystąpieniu Minister Anna Zalewska podziękowała wojewodzie małopolskiemu i kuratorowi oświaty za dotychczasowe starania i wspierania samorządów w przygotowaniu nowej sieci szkół.

Na zakończenie wizyty w Krakowie szefowa MEN wzięła udział w panelu dyskusyjnym pn. „Kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki. Wdrażanie reformy edukacji”, który odbył się w ramach trwającego III Europejskiego Kongresu Samorządów.

Podczas dyskusji z uczestnikami spotkania, rozmawiano miedzy innymi o tym, jakie wyzwania niesie za sobą reforma systemu edukacji w zakresie kształcenia zawodowego oraz jak ważna jest bliska współpraca pracodawców ze szkołami.

Minister edukacji przypomniała, że od 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w trzyletnią branżową szkołę I stopnia. Po jej zakończeniu uczeń będzie mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Olimpiada Matematyczna Juniorów – finał z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - wt., 28/03/2017 - 18:26

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w niedzielę wziął udział w finale XII Olimpiady Matematycznej Juniorów.

W konkursie adresowanym do uczniów gimnazjum, udział wzięło 12 154 uczniów z 1157 szkół. Do zawodów drugiego stopnia awansowało 1104 uczniów z 478 szkół, a do zawodów finałowych 173 uczniów z 94 szkół.

Komitet Główny Olimpiady wyróżnił nauczycieli matematyki, którzy w ciągu ostatnich 5 latach opiekowali się największą liczbą finalistów. Wśród nich znalazł się Pan Łukasz Maczan, nauczyciel matematyki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie. Z rąk wiceministra Macieja Kopcia otrzymał on medal Komisji Edukacji Narodowej.

Organizatorzy olimpiady 85 osobom przyznali tytuł laureata. Zdaniem członków Komitetu Głównego na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy zarówno w zawodach drugiego jak i trzeciego stopnia uzyskali maksymalną liczbę punktów:

1.Stanisław Piotr Hauke z Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica w Warszawie.
2.Aleksandra Łucja Kowalska z Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim.
3.Marcelina Marjankowska z Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie.
4.Iwo Pilecki-Silva z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 26 we Wrocławiu.
5.Tomasz Ślusarczyk z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie.
6.Radosław Żak z Katolickiego Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie.

Uczniowie ci będę reprezentować Polskę w Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych Juniorów, które odbędę się w maju br.

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie: www.omj.edu.pl/laureaci-xii

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów gimnazjum. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadgimnazjalnym – jedynym konkursem matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

Fot. Adam Klemens

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Gimnazjum