Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Gimnazjum

Wizyta minister edukacji narodowej w Toruniu – zapowiedź

MEN - aktualności - czw., 15/03/2018 - 19:33

Jutro, w piątek 16 marca Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska będzie gościem II Toruńskiego Forum Zawodowców. O godz. 11.00 przewidywane jest wystąpienie minister edukacji.

Miejsce: Centrum Targowe PARK, ul. Szosa Bydgoska 3, 87-100 Toruń

Uwaga media:

 • Przewidywany jest udział mediów na zasadzie foto opp.
 • Nie przewidujemy indywidualnych wypowiedzi dla mediów.

Dodatkowych informacji udziela: Justyna Sadlak, tel. 667 633 553, email: biuro.prasowe@men.gov.pl.

Jednym z głównych tematów Forum będzie promocja kształcenia branżowego przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i uczelniami. Celem forum jest wsparcie młodzieży w wyborze ścieżki kariery, propagowanie rozwoju przedsiębiorczości, a także promowanie sukcesów toruńskich szkół w zakresie szkolnictwa branżowego i technicznego. Forum jest skierowane do uczniów z klas gimnazjalnych, uczniów szkół podstawowych, rodziców, nauczycieli, doradców zawodowych, pracodawców, samorządowców.

Więcej informacji na temat Forum w Toruniu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Edukator 2018 – debata edukacji z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - czw., 15/03/2018 - 15:37

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 15 marca br. wzięła udział w konferencji Edukator 2018 dotyczącej wdrażanym obecnie zmianom w systemie edukacji.

Podczas czwartkowej debaty zorganizowanej przed redakcję „Rzeczpospolitej” w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego obecny był również wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Jak podkreślali organizatorzy konferencji EDUKATOR 2018, miniony rok był czasem dużych zmian w polskim systemie edukacji. We wrześniu 2017 roku weszła w życie reforma oświaty przygotowana przez MEN, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowało założenia zmian w szkolnictwie wyższym. Zdaniem organizatorów, początek 2018 roku to dobry termin, aby podsumować stan reform, dokonać pierwszej analizy ich skuteczności i omówić konieczne korekty.

Minister Anna Zalewska podczas swojego wystąpienia przedstawiła dalsze zmiany w systemie oświaty, który powinien być ciągle dostosowywany do zamieniającego się społeczeństwa.

– Jestem zdeterminowana, aby zmieniać system doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jest to konieczne i kluczowe do podnoszenia jakości edukacji. Akredytujemy już placówki, które kształcą nauczycieli. Trzeba też podnieść rangę i jakość szkoleń, w których udział biorą nauczyciele – powiedziała szefowa MEN. – Musimy też stworzyć taki system edukacji, który byłby bardzo elastyczny i na bieżąco reagowałby na zmiany.  Trzeba znaleźć równowagę pomiędzy indywidualizacją procesu nauczania, a nauką pracy w grupie i współpracą między uczniami, rodzicami i nauczycielami – wskazała minister Anna Zalewska.

Podczas konferencji minister edukacji podsumowywała dyskusje poświęcone systemowi edukacji formalnej – od szkoły podstawowej do ukończenia szkoły średniej. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytania, jakie elementy należy zmienić, aby szkoła tak kształciła młodych ludzi, żeby ich umiejętności były dostosowane do potrzeb zarówno dalszego procesu edukacji, jak i rynku pracy.

Dyskutowano m.in. o tym, jaka jest wizja rozwoju edukacji w Polsce na następne 10-20 lat, jak przyciągać najlepszych kandydatów do zawodu nauczyciela oraz jak ma wyglądać system kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego szkolnictwa branżowego, uczestnicy konferencji rozmawiali również o tym, w jaki sposób obecny model szkolnictwa zawodowego powinien być dalej reformowany i dostosowywany do potrzeb pracodawców. Wskazywano również rolę uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw w kształceniu oraz dokształcaniu nauczycieli zawodu.

Przygotowanie kadr dla branży transportu lotniczego – spotkanie w MEN z przedstawicielami z LS Airport Services

MEN - aktualności - czw., 15/03/2018 - 14:24

We wtorek, 13 marca br. w MEN odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Spółki LS Airport Services (LSAS) – polskiego przedsiębiorstwa zajmującego się obsługą naziemną samolotów na warszawskim Lotnisku Chopina, a także w portach lotniczych w Krakowie, Katowicach, Gdańsku oraz w Modlinie.

W spotkaniu prowadzonym przez dyrekcję Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN uczestniczyli: Marcin Opaliński – prezes zarządu LS Service, Marcin Świegocki – dyrektor Biura Zarządu LS Airport Services, a także przedstawiciele Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Podczas spotkania poruszono problematykę braku fachowców na rynku pracy oraz działań niezbędnych do przygotowania pracowników na potrzeby obsługi naziemnej samolotów, pasażerów oraz ich bagaży w polskich portach lotniczych. Ma to szczególne znaczenie w kontekście planowanej w najbliższych latach budowy największego przedsięwzięcia infrastrukturalnego w historii kraju, jakim będzie Centralny Port Komunikacyjny (CPK).

Prezes LS Airport Services wyraził pełne poparcie dla działań MEN mających na celu odbudowę i rozwój kształcenia zawodowego. Spółka zadeklarowała gotowość do ścisłej współpracy z resortem w tym zakresie. Pierwsze wspólne działania zostały już podjęte. Firma LS Airport Service aktywnie uczestniczy w przygotowaniu podstaw programowych dla zawodów branży transportu lotniczego. Dodatkowo spółka jest również gotowa włączyć się w działania służące zwiększeniu atrakcyjności oraz promocji szkolnictwa branżowego i technicznego. Zakres dalszej współpracy zostanie dookreślony w najbliższych tygodniach w postaci wspólnego listu intencyjnego.

Departement Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Organizacja rekolekcji wielkopostnych – informacja MEN

MEN - aktualności - czw., 15/03/2018 - 12:35

W związku z nadchodzącym czasem organizowania rekolekcji wielkopostnych przypominamy o głównych zasadach wynikających z przepisów oświatowych.

Zgodnie z przepisami uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych, aby uczestniczyć w trzydniowych rekolekcjach wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego (§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze.

Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów z zajęć szkolnych nie oznacza uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak na celu umożliwienie im uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych. Warto zaznaczyć, że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Dotyczy to zarówno uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie uczestniczą na jej terenie w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych. Szkoła ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach zajęciach.

Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii. Dyrektor szkoły, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów, może zwrócić się jednak do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. W tym przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania.

Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Jeśli program rekolekcji ogranicza się np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, szkoła – w porozumieniu z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych.

Warto podkreślić również, że dyrektor szkoły jest zobowiązany zaplanować roczny czas pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić pełną realizację przyjętych przez szkołę programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ogłoszenie nowych konkursów w ramach POWER 2014-2020

MEN - aktualności - śr., 14/03/2018 - 16:39

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła trzy konkursy w ramach Działań 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty oraz 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i udziału w projektach.

 1. Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Pełna treść ogłoszenia o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18 oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdują się TUTAJ.
 2. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu. Pełna treść ogłoszenia o konkursie nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdują się TUTAJ.
 3. Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania u uczniów kluczowych kompetencji, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy – dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole. Pełna treść ogłoszenia o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18 oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdują się TUTAJ.

Ogłoszenia o konkursach, zgodnie z obowiązkiem ich publikacji, zostały zamieszczone również na stronach www.efs.men.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zapraszamy do udziału.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Finał 61. Olimpiady Astronomicznej

MEN - aktualności - śr., 14/03/2018 - 15:39

Zakończył się centralny etap 61. Olimpiady Astronomicznej. Zawody zostały rozegrane w dniach 8-11 marca br. w Planetarium Śląskim w Chorzowie.

Łącznie do rywalizacji w Olimpiadzie Astronomicznej przystąpiło 135 uczniów z całej Polski, z których 62 awansowało do kolejnego etapu. W finale rywalizowały 22 osoby.

Najlepsza okazała się Anna Olechowska – uczennica III klasy II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Jasienicy w Warszawie. Drugie miejsce zajął Kornel Księżak z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Na trzecim miejscu ex aequo uplasowali się:

• Wojciech Kolesiński (XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie);
• Jurand Prądzyński (IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie);
• Patryk Skrzeczkowski (I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim).

Zwycięzcy olimpiady będą reprezentowali nasz kraj na 12. Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki.

Celem Olimpiady Astronomicznej jest pogłębienie wiedzy z zakresu astronomii, fizyki i astronomicznych aspektów geografii. Zadania konkursowe nawiązują często do najnowszych wydarzeń astronomicznych. Wymagają również od uczestników wielu obliczeń rachunkowych i sprawnego warsztatu matematycznego.

Podczas zawodów finałowych uczniowie rozwiązują m.in. zadanie sprawdzające znajomość wyglądu nieba pod sztucznym niebem planetarium. Przy sprzyjających warunkach astronomicznych młodzi naukowcy dokonują także samodzielnej obserwacji astronomicznej.

Olimpiada Astronomiczna jest organizowana przez Planetarium Śląskie w Chorzowie przy wsparciu finansowym m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pełną listę finalistów można znaleźć tu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów!

Fot. Planetarium Śląskie

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Przygotowanie kadr dla branży transportu lotniczego – spotkanie w MEN z przedstawicielami z LS Airport Services

MEN - aktualności - śr., 14/03/2018 - 13:46

We wtorek, 13 marca br. w MEN odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Spółki LS Airport Services (LSAS) – polskiego przedsiębiorstwa zajmującego się obsługą naziemną samolotów na warszawskim Lotnisku Chopina, a także w portach lotniczych w Krakowie, Katowicach, Gdańsku oraz w Modlinie.

W spotkaniu prowadzonym przez dyrekcję Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN uczestniczyli: Marcin Opaliński – prezes zarządu LS Service, Marcin Świegocki – dyrektor Biura Zarządu LS Airport Services, a także przedstawiciele Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Podczas spotkania poruszono problematykę braku fachowców na rynku pracy oraz działań niezbędnych do przygotowania pracowników na potrzeby obsługi naziemnej samolotów, pasażerów oraz ich bagaży w polskich portach lotniczych. Ma to szczególne znaczenie w kontekście planowanej w najbliższych latach budowy największego przedsięwzięcia infrastrukturalnego w historii kraju, jakim będzie Centralny Port Komunikacyjny (CPK).

Prezes LS Airport Services wyraził pełne poparcie dla działań MEN mających na celu odbudowę i rozwój kształcenia zawodowego. Spółka zadeklarowała gotowość do ścisłej współpracy z resortem w tym zakresie. Pierwsze wspólne działania zostały już podjęte. Firma LS Airport Service aktywnie uczestniczy w przygotowaniu podstaw programowych dla zawodów branży transportu lotniczego. Dodatkowo spółka jest również gotowa włączyć się w działania służące zwiększeniu atrakcyjności oraz promocji szkolnictwa branżowego i technicznego. Zakres dalszej współpracy zostanie dookreślony w najbliższych tygodniach w postaci wspólnego listu intencyjnego.

Olimpiada Statystyczna – finał z udziałem wiceministra Maciej Kopcia

MEN - aktualności - wt., 13/03/2018 - 16:34

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć we wtorek, 13 marca br. wziął udział w finale drugiej edycji Olimpiady Statystycznej 2017/2018.

W tegorocznych zmaganiach udział wzięło blisko 2 600 uczniów z ponad 300 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W centralnym etapie Olimpiady uczestniczyło 30 uczniów. Podczas wtorkowej uroczystości uhonorowani zostali uczniowie z najwyższymi wynikami w zawodach.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreślił, że udział uczniów w zmaganiach konkursowych pozwala na doskonalenie umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Osobiście pogratulował najlepszym finalistom, podziękował ich nauczycielom i rodzicom, a także organizatorom za wspieranie uczniów zdolnych.

Obszary tematyczne Olimpiady Statystycznej obejmują m.in. metody i organizację badań statystycznych, analizę struktury, współzależności oraz dynamikę zjawisk masowych, podstawy rachunku prawdopodobieństwa oraz przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie.

Organizatorem olimpiady jest Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Spośród uczestników w ramach trójstopniowej rywalizacji zostanie wyłonione grono 30 finalistów.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Konkurs Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym

MEN - aktualności - wt., 13/03/2018 - 14:43

Zachęcamy do udziału w konkursie na realizację w latach 2018-2019 zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym. Organizatorem przedsięwzięcia jest dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Termin nadsyłania wniosków mija 30 marca br.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało do konkursu zadania dotyczące m.in. rozpoznania problemu nadużywania mediów elektronicznych oraz e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Wśród ujętych zagadnień są również te dotyczące przeprowadzenia szkoleń dla pracowników oświaty, a także przygotowania materiałów edukacyjnych z zakresu tej problematyki dla rodziców i nauczycieli.

Na konkurs przeznaczono łącznie 3 151 609 zł.

Wnioski konkursowe należy składać do końca marca za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
ul. Dereniowa 52/54,
02-776 Warszawa

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: hazard@kbpn.gov.pl, bądź kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 22 649 66 59 w. 103,104.

Więcej informacji na stronie www.narkomania.gov.pl/portal?id=7503302

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Dzień Matematyki – wizyta szefowej MEN w szkołach w Ćmińsku i Końskich

MEN - aktualności - wt., 13/03/2018 - 12:49

Z okazji Dnia Matematyki, który obchodzony jest 12 marca, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska odwiedziła dwie szkoły w województwie świętokrzyskim, w których uczestniczyła w kółkach matematycznych.

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Ćmińsku szefowa MEN wzięła udział w zajęciach matematyki z II klasą gimnazjum, przygotowanych przez Jolantę Korbę, nauczycielkę matematyki, która od wielu lat jest opiekunem koła matematycznego. Tematem zajęć było zastosowanie matematyki w innych dziedzinach życia. Uczestnicy, podzieleni na dwie grupy, rywalizowali w meczu matematycznym. Rozwiązując zadania, korzystali z programów komputerowych i tablicy interaktywnej.

Uczniowie szkoły w Ćmińsku, która w tym roku obchodzi stulecie istnienia, każdego roku biorą udział w konkursach przedmiotowych i odnoszą znaczące sukcesy. Obecnie w szkole jest realizowany projekt Do(Roboty). Jego celem jest podnoszenie wiedzy z przedmiotów przyrodniczych. W ramach programu uczniowie będą także uczyli się konstruowania prostych robotów.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich minister Anna Zalewska uczestniczyła w zajęciach Koneckiego Koła Matematycznego zatytułowanych „Wzór Herona z wykorzystaniem okręgu dopisanego”. Kółko poprowadził Paweł Dziuba. W zajęciach wzięło udział 12 licealistów, którzy przygotowują się do olimpiady.

Zajęcia Koneckiego Kółka Matematycznego cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i są prowadzone na 3 poziomach merytorycznych w wymiarze: 2 godzin na poziomie początkującym, 3 na poziomie średniozaawansowanym i 4 na poziomie zaawansowanym. Biorą w nich udział młodzi ludzie nie tylko z powiatu koneckiego, ale także całego województwa świętokrzyskiego. Zajęcia odbywają się we czwartki i soboty.
Kółko organizuje także kilkudniowe warsztaty dla uczniów z całej Polski. Zajęcia odbywają się w Sielpi koło Końskich oraz na Świętej Katarzynie. Podczas warsztatów uczniowie rozwiązują problemy matematyczne, słuchają wykładów i rozgrywają mecze matematyczne.

Uczestnicy kółka to zwycięzcy najbardziej prestiżowych konkursów i olimpiad matematycznych. W ubiegłym roku uczeń II Liceum Ogólnokształcącego Maciej Dziuba zdobył brązowy medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Rio de Janeiro.

W 2017 r. pięciu (na sześciu) reprezentantów Polski na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej to uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach lub warsztatach zorganizowanych przez Koneckie Kółko Matematyczne. Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, doceniając działalność matematyczną na terenie Końskich, zaproponowali zorganizowanie centralnego etatu olimpiady matematycznej w 2017 r.

Warto uczyć się matematyki i dlatego też jednym z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w tym roku szkolnym jest podniesienie jakości edukacji matematycznej w szkołach obok przyrodniczej i informatycznej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Edukacja dla zdrowia – konferencja w Kielcach z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - pon., 12/03/2018 - 14:22

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła dziś, 12 marca br. udział w konferencji „Edukacja dla zdrowia”. Poniedziałkowe spotkanie to efekt podpisanej w styczniu br. przez szefową MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego deklaracji o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w szkołach.

Obie instytucje zadeklarowały organizację cyklu konferencji o promocji aktywności zdrowotnej w szkołach. Do udziału w nich zostali zaproszeni kuratorzy oświaty, wojewodowie, przedstawiciele wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele szkolnych rad rodziców.

Podczas konferencji w Kielcach uczestnicy dyskutowali m.in. o promocji zdrowego stylu życia w kontekście przepisów prawa, upowszechnianiu idei programu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz profilaktyce wad postawy u dzieci w wieku szkolnym.

Przedstawiono również programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny w środowisku szkolnym rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rozmawiano także o programach edukacyjnych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Omówiono ponadto wybrane zagadnienia z zakresu nadzoru Inspekcji w szkołach i placówkach oświatowych.

– Żyjemy w zmieniających się czasach, w których musimy się nieustannie uczyć. Nie wystarczy napisać przepisy, trzeba nauczyć się ich stosowania w praktyce. Do dyskusji zapraszamy przedstawicieli wielu środowisk, by wspólnie rozmawiać, konsultować i nauczyć się, jak najlepiej zadać o zdrowie uczniów. Myślę tu zarówno o instytucjach państwowych, jak również dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców – podkreśliła minister Anna Zalewska.

– Musimy zadbać o to, aby uczniowie nie nosili ciężkich plecaków. Przypominamy dyrektorom, że powinni zapewnić uczniom miejsce w szkole, w którym będą mogli zostawić podręczniki. W większości szkołach już są szafki na podręczniki i przybory szkolne. Przekonujemy także wydawców, by tworzyli do każdej wersji papierowej podręcznik elektroniczny, który będzie dostępny dla nauczyciela podczas lekcji – podkreślała minister edukacji.

Szefowa MEN skierowała dziś również dotyczący zdrowia oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

– Wysłałam dzisiaj do dyrektorów i nauczycieli list, w którym zaznaczam, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają obecnie prace nad nowelizacją przepisów rozporządzenia o bhp w szkołach i placówkach oświatowych. Planujemy w tym roku przeprowadzenie kampanii informacyjnej, w której przybliżymy problem przeciążonych tornistrów i pokażemy jego wpływ na zdrowie dziecka. Chcemy, uwrażliwić młodych ludzi, a przede wszystkim ich rodziców na negatywne następstwa noszenia zbyt ciężkich plecaków, a także zaapelować o kontrolowanie zawartości tornistrów dzieci – powiedziała minister edukacji.

Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że na przełomie maja i czerwca zostanie zorganizowany kongres pod hasłem „Dobra opieka”, podczas którego MEN zaprezentuje nowe rozwiązania dotyczące zdrowia ucznia, w tym opieki stomatologicznej, żywienia dzieci w szkole. Kongres będzie również podsumowaniem zainaugurowanego dzisiaj w Kielcach cyklu konferencji regionalnych o opiece zdrowotnej w szkołach.

– Zależy nam na opinii wszystkich uczestników spotkań, chcę wspólnie z nauczycielami, dyrektorami szkół, rodzicami, ale również z medykami, wypracować najlepsze rozwiązania. Chcemy ten rok szkolny zakończyć pokazaniem rozwiązań, dzięki którym zostanie zbudowana nowoczesna i bezpieczna szkoła – zaznaczyła minister edukacji.

Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach zainaugurowało cykl 16 konferencji w regionach. Uczestniczyło w nim ponad 250 osób z województwa świętokrzyskiego: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, dyrektorzy szkół i ośrodków metodycznych, nauczyciele, rodzice.

W spotkaniu wzięli udział także: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Zastępca Inspektora Sanitarnego Grzegorz Hudzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielacach, Komendy Wojewódzkiej Policji, pracownicy naukowi Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa dzieci

MEN - aktualności - pon., 12/03/2018 - 12:24

Dziś, 12 marca br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pracowników oświaty, w którym zaznaczyła konieczność przeciwdziałania zjawisku przeciążonych tornistrów. Minister edukacji podkreśliła, że zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem.

W związku z tym minister Anna Zalewska zaapelowała do dyrektorów i nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na m.in.: zapewnienie uczniom odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej i równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, a także noszenie przez dzieci jedynie niezbędnych podręczników oraz zeszytów w danym dniu zajęć lekcyjnych.

Poniżej pełna treść listu.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół,
Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem. Każdego dnia troszczymy się o to, aby nasi uczniowie we właściwy sposób dbali o swoje zdrowie. Wiemy, że odpowiednio wyrobione wśród dzieci już od najmłodszych lat nawyki związane z edukacją prozdrowotną pozwolą na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej w przyszłości.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają obecnie prace nad nowelizacją przepisów rozporządzenia o bhp w szkołach i placówkach oświatowych. Planujemy w tym roku przeprowadzenie kampanii informacyjnej, w której przybliżymy problem przeciążonych tornistrów i pokażemy jego wpływ na zdrowie dziecka. Chcemy, uwrażliwić młodych ludzi, a przede wszystkim ich rodziców na negatywne następstwa noszenia zbyt ciężkich plecaków, a także zaapelować o kontrolowanie zawartości tornistrów dzieci.

Warto zauważyć, że problem przeciążonych tornistrów szkolnych wynika z kilku przyczyn.

Dzieci często noszą w plecakach więcej podręczników i zeszytów niż te, które wynikają z zajęć lekcyjnych w danym dniu. W tornistrach uczniów możemy znaleźć wszystko to, co lubią, co wydaje im się potrzebne i ważne, m.in. słowniki, pamiętniki, zabawki, gry. Dzieci często nie zdają sobie sprawy z tego, że każda dodatkowa rzecz w plecaku, to zbędny i szkodliwy ciężar.

W związku z tym zwracamy się do Państwa ze szczególnym apelem, aby:

 • Wymagać od uczniów noszenia tylko niezbędnych podręczników i zeszytów w danym dniu zajęć lekcyjnych;
 • Przekazywać dzieciom i ich opiekunom rzetelną wiedzę na temat profilaktyki wad postawy;
 • Zapewnić uczniom odpowiedni poziom aktywności fizycznej;
 • Rozmawiać z uczniami i rodzicami o tym, że waga plecaka ma znaczenie i uwrażliwiać ich na ten problem;
 • Pamiętać, że praca domowa jest ważna, ale uczeń musi mieć również czas na odpoczynek i realizowanie swoich pasji;
 • Korzystać z e-zasobów edukacyjnych dostępnych na stronach internetowych Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • Zwracać uwagę na właściwe nawyki ruchowe dziecka (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych, zachowywanie właściwej pozycji podczas lekcji);
 • Zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki;
 • Umożliwić uczniom bezpieczne przechowywanie podręczników i materiałów edukacyjnych w szkole;
 • Zapewnić prawidłowy rozkład zajęć edukacyjnych uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy;
 • Zadbać o to, aby uczniowie mieli równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży w połowie stycznia br. wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym podpisałam deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Jednym z efektów porozumienia jest organizacja cyklu 16 konferencji regionalnych skierowanych do dyrektorów szkół i nauczycieli. Będą one organizowane przez Kuratoria Oświaty oraz Państwową Inspekcję Sanitarną pod patronatem MEN oraz GIS.

Pierwsza konferencja odbędzie się 12 marca br. w Kielcach, zaś kolejne w: Olsztynie (14 marca), Warszawie (20 marca), Krakowie (4 kwietnia), Opolu (5 kwietnia), Rzeszowie (6 kwietnia), Białymstoku (11 kwietnia), Lublinie (12 kwietnia), Bydgoszczy (17 kwietnia), Wrocławiu i Szczecinie (18 kwietnia), Gorzowie Wielkopolskim (24 kwietnia), Poznaniu oraz Łodzi (25 kwietnia), Katowicach (16 maja) i Gdańsku (29 maja).

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji w regionach zamieszczone będą na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty. Serdecznie zapraszam do udziału w tych przedsięwzięciach.

Wnioski z konferencji podsumujemy podczas ogólnopolskiego kongresu „Dobra opieka”, który planujemy zorganizować na przełomie maja i czerwca br.

Zdrowie dzieci to nasza wspólna sprawa.

 

Łączę wyrazy szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 

„Rok dla Niepodległej” – działania edukacyjne MEN związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

MEN - aktualności - pt., 09/03/2018 - 12:07

W piątek, 9 marca br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się konferencja prasowa z udziałem minister Anny Zalewskiej, na której szefowa MEN przedstawiła działania edukacyjne związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Minister Zalewska nawiązała do hasła przewodniego obecnego roku szkolnego – Rozpoczynaliśmy rok szkolny deklaracją, że jest to „Rok szkolny dla Niepodległej”. I rzeczywiście tak się dzieje.

Szefowa MEN mówiła o podjętych już przez ministerstwo działaniach rocznicowych, takich jak wystawa i dekoracja gmachu. Poinformowała również o środkach finansowanych z rządowego programu „Niepodległa” na działania patriotyczne w szkołach oraz o liście do szkół, w którym zaapelowała o włączanie się w obchody 100-lecia niepodległości.

Rola szkoły w wychowaniu patriotycznym

Treści z zakresu wychowania patriotycznego są ważnym elementem nowej podstawy programowej – mogą być realizowane w ramach różnych zajęć lekcyjnych i przy wykorzystaniu zróżnicowanych metod dydaktycznych. Rolą szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych. Nauczyciele i wychowawcy kształtują w młodych ludziach szacunek wobec języka ojczystego, polskiej kultury i historii.

List minister Anny Zalewskiej do szkół i placówek oświatowych o podejmowanie inicjatyw służących uczczeniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

W specjalnym liście skierowanym do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów minister Anna Zalewska zaapelowała o inicjowanie działań służących uczczeniu setnej rocznicy niepodległości Polski i kształtowaniu postaw patriotycznych. Swoją prośbę skierowała także do nauczycieli szkół i placówek polonijnych na całym świecie.

Wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej szefowa MEN zaproponowała ogólnonarodową formę uczczenia stulecia niepodległości pn. „Rekord dla Niepodległej”. W ramach tej inicjatywy zachęciła uczniów ze wszystkich szkół w Polsce i za granicą do uroczystego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego w piątek, 9 listopada o godz. 11.11. Pełna treść listu jest dostępna na stronie: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/list-men.pdf.

Działania MEN w ramach obchodów rocznicowych

W ramach „Roku dla Niepodległej” Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje szereg inicjatyw edukacyjnych służących uczczeniu setnej rocznicy niepodległości Polski.

Najważniejsze z nich to:

 • wieloletni program rządowy „Niepodległa” – w ramach programu MEN przekaże szkołom, placówkom, szkolnym punktom konsultacyjnym 6,9 mln zł w latach 2017-2021 na realizację zadań związanych z edukacją patriotyczną; środki mogą być przeznaczane na: materiały edukacyjne, wycieczki, wystawy, konkursy, gry, przygotowanie aplikacji mobilnej;
 • Program Niepodległa 1918-2018 – MEN razem ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje program, w ramach którego będą przyznawane tytuły „Szkoła Niepodległej”;
 • wystawa na dziedzińcu „Ojcowie Niepodległości” – ekspozycja, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie, prezentuje liderów walki o niepodległość i budowniczych polskiej państwowości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego;
 • gov.pl/niepodleglazakładka na stronie internetowej MEN poświęcona obchodom rocznicowym –  będziemy na niej udostępniać i na bieżąco aktualizować działania ministerstwa oraz jednostek podległych, w tym również kuratoriów oświaty; wszystkie informacje dotyczące przedsięwzięć resortu znajdą się również na profilach w mediach społecznościowych
 • dekoracja gmachu MEN – w ramach obchodów rocznicowych gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej został udekorowany biało-czerwonymi barwami oraz szyldem „100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI. OŚWIATA”; dekoracja nawiązuje zarówno do odzyskania przez Polskę niepodległości, jak i setnej rocznicy powołania Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego;
 • kalendarz edukacyjny IPN i MEN „Niepodległość 1918-2018” – kalendarz został przekazany do liceów ogólnokształcących oraz techników w całej Polsce z intencją, aby przez cały rok 2018 szkoły zrealizowały inicjatywy inspirowane treścią kalendarza na dany miesiąc; publikacja jest podsumowaniem konkursu „Młoda grafika polska dla Niepodległej” – zwycięskie plakaty młodych artystów zostały zestawione z ułożonymi problemowo zagadnieniami historycznymi i uzupełnione o fotografie archiwalne oraz opisy poszczególnych wydarzeń.

Działania kuratoriów oświaty i szkół za granicą

Szkolne punkty konsultacyjne z całego świata ogłosiły już 83 inicjatywy związane z obchodami rocznicowymi. W uroczysty sposób odzyskanie niepodległości będą świętowali młodzi Polacy uczący się m.in. w: Dubaju, Wiednia, Montrealu, Toronto, Ostii, Rzymie, Berlinie, Mińsku, Kijowie, Paryżu, Lyonie, Sztokholmie, Kopenhadze, Londynie, Warnie, Sofii, Pradze, Bratysławie, Chicago, Lille.

Z kolei kuratoria oświaty w ramach „Roku dla Niepodległej” przygotowały już 198 inicjatyw.

Więcej informacji na stronie www.men.gov.pl/niepodlegla

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dzień przedsiębiorczości – gala finałowa konkursu z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - pt., 09/03/2018 - 10:40

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska uczestniczyła dziś w gali podsumowującej 14. edycję „Dnia przedsiębiorczości”. Uroczystość odbyła się w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W swoim wystąpieniu szefowa MEN wyraziła wdzięczność organizatorom konkursu za to, że sprzyjają młodym ludziom w podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Pogratulowała również laureatom i wszystkim instytucjom, które wsparły realizację projektu.

– Kiedy dyskutowaliśmy przed wdrażaniem reformy edukacji, analizowaliśmy również działania związane z realizacją waszego konkursu. Dzięki temu pozwoliliście nam wprowadzić obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego w szkołach – powiedziała minister Anna Zalewska. – Spółka, firma czy zakład muszą być obecne w szkole, dlatego już za niecały miesiąc pokażemy dalsze zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym – dodała.

Dzień przedsiębiorczości to program edukacyjny przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wspierający w podejmowaniu przez młodych ludzi decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Ideą programu jest włączenie dorosłych – wolontariuszy z przedsiębiorstw i instytucji – w edukację młodzieży. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli firm osób uczniowie w całym kraju mogą spędzić w jednym dniu kilka godzin w pracy na konkretnym stanowisku. W tym czasie weryfikują oni swoje wyobrażenia o danym zawodzie, zapoznają się z jego specyfiką i pozyskują od wolontariusza wszelkie praktyczne informacje, których nie zapewni im wiedza książkowa.

W tym roku w programie wzięło udział 35 868 uczniów, 630 szkół i 12 308 firm i instytucji z całej Polski.

Podczas piątkowej gali nagrodzone zostały najaktywniejsze szkoły oraz ich szkolni koordynatorzy. Laureatami konkursu zostali również uczniowie, którzy za zadanie mieli przygotować pracę pt. „Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe?”. Nagrody otrzymali także przedstawiciele najaktywniejszych form i instytucji wspierających realizację programu.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Rok dla Niepodległej” briefing prasowy z udziałem minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - czw., 08/03/2018 - 15:59

W piątek, 9 marca 2018 roku, o godz. 10:00 w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej (Al. Szucha 25, sala 305) odbędzie się briefing prasowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej dotyczący działań związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Minister Anna Zalewska poinformuje o działaniach MEN w ramach wieloletniego programu pn. „Niepodległa”, a także o szeregu inicjatyw edukacyjnych nawiązujących do tegorocznych obchodów rocznicowych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe zarówno w kraju jak i za granicą.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Wejście na podstawie ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia o współpracy z redakcją.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wręczenie nagród w konkursie MEN „Nauczyciel-Innowator”

MEN - aktualności - śr., 07/03/2018 - 16:36

Dziś, 7 marca br., podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister Anna Zalewska wręczyła nagrody 16 laureatom konkursu organizowanego przez MEN „Nauczyciel-Innowator”.

W konkursie uczestniczyć mogli nauczyciele wszystkich typów szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych, artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych scenariuszy lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych. Elementy te zostały określone w rządowym programie na lata 2017-2019 o nazwie „Aktywna tablica”. To program, dzięki któremu szkoły mogą zakupić sprzęt do wykorzystania na lekcjach, m.in. interaktywne tablice i monitory dotykowe, projektory czy głośniki. Do tej pory z takiego wsparcia skorzystało już ponad 5,6 tys. szkół podstawowych w całej Polsce.

Nagrodzeni nauczyciele:

Województwo            Imię i nazwisko laureata                          Nazwa szkoły

Dolnośląskie Katarzyna Zaradna  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielenicach Kujawsko-pomorskie Grażyna Jaźwińska  Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Śniadeckiego w Żninie Lubelskie Aleksandra Luchowska-Bartnik  Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama  Mickiewicza w Zamościu Lubuskie Ewa Elżbieta Bernatowicz-Biłko Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kłodawie Łódzkie Katarzyna Kasprzyk Szkoła Podstawowa nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Małopolskie Joanna Przybyłowska Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie Mazowieckie Adrianna Niesłuchowska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach Opolskie Agnieszka Kret Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie Podkarpackie Ewelina Sowa Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rzeszowie Podlaskie Magdalena Gorzęba Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy Pomorskie Renata Krzemińska Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej Śląskie Katarzyna Krywult Szkoła Podstawowa im. Jana Kantego w Bestwinie Świętokrzyskie Justyna Gach Szkoła Podstawowa w Zbelutce Warmińsko-Mazurskie Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie Wielkopolskie Marta Ratajczyk Szkoła Podstawowa w Rososzycy Zachodniopomorskie Agnieszka Włodarczyk Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Mielenku Drawskim

Serdecznie gratulujemy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - śr., 07/03/2018 - 16:27

Minister Anna Zalewska wręczyła dyplomy stypendystom Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017. Podczas środowej uroczystości, która odbyła się 7 marca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stypendia otrzymało ponad 80 uczniów.

– Dziękujemy wam nie tylko za wasze talenty, ale również za waszą pracę. To dla mnie wielki zaszczyt was dziś poznać. Dziękuję również nauczycielom i rodzicom, że wspierają was w rozwijaniu pasji i zainteresowań – powiedziała szefowa MEN zwracając się do wyróżnionych uczniów. – Trzeba mówić, że oprócz ambicji i zdolności jest cudowne normalne życie, są rodzice, przyjaciele, że trzeba być zwyczajnie szczęśliwym – dodała minister Anna Zalewska.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne. Rokrocznie wpływa do ministerstwa ok. 2 tysięcy wniosków o przyznanie stypendium (w 2017 r. było to 2225 wniosków). Wszystkie one dotyczyły uczniów mogących pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, wielokrotnie sukcesami międzynarodowymi, głównie przez uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady międzynarodowej, a także olimpiady krajowej (przedmiotowej, zawodowej) zlecanej przez MEN.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności laureatowi międzynarodowej olimpiady, laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju, laureatowi konkursu na pracę naukową organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe, a także uczniowi uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce i uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Kwota stypendium to 3 000 zł jednorazowej nagrody dla każdego ze stypendystów. Na wypłatę stypendiów w 2017 r. przeznaczono łączną kwotę 1 158 000,00 zł znajdującą się w budżecie zadaniowym MEN.

W środowej uroczystości udział wzięli uczniowie – stypendyści, rodzice i opiekunowie oraz nauczyciele, a także kuratorzy oświaty.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapowiedź: wręczenie dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej oraz finał konkursu “Nauczyciel-Innowator” z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - wt., 06/03/2018 - 16:11

W środę, 7 marca o godz.12:00 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017. Dodatkowo podczas wydarzenia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 16 nauczycieli otrzyma nagrody w konkursie „Nauczyciel-Innowator”.

Termin: 7 marca 2018 r., godz.12:00

Miejsce: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (sala im. Anny Walentynowicz, al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa)

Uwaga media:

 • Udział przedstawicieli mediów na zasadach foto opp;
 • Przewidziano wystąpienie Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej;
 • Instalacja wozów transmisyjnych do godz.10:00 po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: cirpress@kprm.gov.pl;
 • Wejście dziennikarzy na teren KRPM na podstawie ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia o współpracy z redakcją – od godz.11:30, biuro przepustek wejście A od strony al. Ujazdowskich.

Więcej informacji udziela:

 • Justyna Sadlak, e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl, tel. 667 633 553.

Dodatkowe informacje

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne. Rokrocznie wpływa do ministerstwa ok. 2 tysięcy wniosków o przyznanie stypendium (w 2017 r. – 2225 wniosków). Wszystkie one dotyczyły uczniów mogących pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, wielokrotnie sukcesami międzynarodowymi, głównie przez uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady międzynarodowej, a także olimpiady krajowej (przedmiotowej, zawodowej) zlecanej przez MEN.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

 1. laureatowi międzynarodowej olimpiady, laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
 2. laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
 3. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
 4. uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
 5. uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Minister Edukacji Narodowej postanowił przyznać 386 stypendiów dla uczniów, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie. Podczas środowej uroczystości w KPRM dyplomy odbierze reprezentacja 86 z nich.

Kwota stypendium to 3 000 zł jednorazowej nagrody dla każdego ze stypendystów. Na wypłatę stypendiów w 2017 r. przeznaczono łączną kwotę 1 158 000,00 zł znajdującą się w budżecie zadaniowym MEN.

Konkurs Nauczyciel-Innowator

Wyróżnieni w konkursie to przedstawiciele kadry pedagogicznej, którzy przygotowali najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

W konkursie uczestniczyć mogli nauczyciele wszystkich typów szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych, artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Laureaci konkursu, 16 wyróżnionych z poszczególnych województw, otrzymają tytuł Nauczyciela-Innowatora oraz nagrodę rzeczową Ministra Edukacji Narodowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - wt., 06/03/2018 - 10:44

W poniedziałek, 5 marca br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w posiedzeniu zarządu Związku Powiatów Polskich. Podczas spotkania na Górze św. Anny w województwie opolskim przedstawiciele powiatów rozmawiali z szefową MEN m.in. o szkolnictwie zawodowym oraz sposobie jego finansowania

Tematem dyskusji były rozwiązania przyjęte w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, podział subwencji oświatowej na 2018 r., zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, a także podwyżki pensji dla nauczycieli.

Minister Anna Zalewska podkreśliła, że z subwencji oświatowej nie będą finansowane zawody, po których uczniowie nie znajdują pracy.

Szefowa MEN przedstawiła także plany ministerstwa na kolejne lata. Wspomniała przede wszystkim o pracach nad systemem doskonalenia zawodowego nauczycieli, wdrażaniu szerokopasmowego internetu w szkołach, zmianie podziału subwencji oświatowej oraz przepisach dotyczących kompleksowej opieki nad uczniem w szkole.

Minister Anna Zalewska zapowiedziała również, że 6 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się kongres, podczas którego MEN zaprezentuje założenia do ustawy. Będą one dotyczyły dalszych zmian w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego. Na kongresie zaprezentowany zostanie unowocześniony System Informacji Oświatowej.

Szefowa MEN podkreśliła, że resort wspierał i nadal będzie wspierać samorządowców we wdrażaniu zmian w systemie edukacji.

– Wszystko chcemy realizować wspólnie z Państwem. Będziemy wspierać, ale też monitorować. Zależy nam na tym, aby w 2019 r., czyli w roku gdzie do szkoły ponadpodstawowej pójdą absolwenci gimnazjów i ośmioletnich szkół podstawowych, każdy uczeń miał zapewnione miejsce w wybranej przez siebie szkole – powiedziała minister Anna Zalewska. – Nie będzie problemu z tzw. kumulacją roczników. Widzimy, że w systemie będzie więcej miejsc w szkołach niż uczniów o około 55 tysięcy – dodała szefowa MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Stanisław Moniuszko – Polski Patriota” – III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

MEN - aktualności - pon., 05/03/2018 - 15:17

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca dzieci i młodzież (w wieku od 4 do 18 lat) do udziału w III Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Stanisław Moniuszko – Polski Patriota”. Termin nadsyłania zgłoszeń – do końca grudnia 2018 r.

Konkurs jest organizowany z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora, która przypada w maju 2019 r. Wtedy też zaplanowano galę finałową, podczas której zostaną wręczone nagrody. Celem przedsięwzięcia jest pogłębienie wiedzy o życiu Stanisława Moniuszki, promowanie twórczości kompozytora oraz przypomnienie zwyczajów i tradycji narodowych związanych z jego utworami.

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką (rysunek, grafika, malarstwo) na papierze (ewentualnie na tkaninie) z wykluczeniem technik komputerowych. Prace należy wysłać do Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa w terminie:

 • do 10 grudnia 2018 r. – drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego),
 • do 31 grudnia 2018 r. – bezpośrednio do Centrum Promocji Kultury.

Organizatorem konkursu jest Koło Miłośników Muzyki przy Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków. Inicjatywa otrzymała Narodowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018 oraz honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie http://owzpap.org/iii-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-mlodziezy-stanislaw-moniuszko-wielki-patriota-w-200-rocznice-urodzin-ojca-opery-polskiej/

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Gimnazjum