Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Szkolnictwo zawodowe

Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku...

MEN - aktualności - pt., 03/02/2017 - 15:27

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą,  Konkurs nr DE.WZP.263.1.1.2017. Nabór ofert trwa do 28 lutego 2017 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://konkurspolonijny2017.men.gov.pl.

Konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

MEN - aktualności - pt., 03/02/2017 - 14:33

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28.

Oferty należy składać do 17 lutego 2017 r.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Zasady i warunki udzielania oraz cofania zezwolenia na założenie szkoły – projekt rozporządzenia w konsultacji

MEN - aktualności - pt., 03/02/2017 - 14:20

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum.

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Zaproponowane w projekcie szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. dotychczasowego: trzyletniego liceum ogólnokształcącego (w tym trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych) i czteroletniego technikum są analogiczne do zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną, niemniej dostosowane do zakresu upoważnienia ustawowego.

W projekcie utrzymano w szczególności katalog obowiązkowych elementów wniosku o udzielenie zezwolenia oraz dokumentów załączanych do tego wniosku. Utrzymano także przesłanki udzielenia zezwolenia oraz obligatoryjne i fakultatywne przesłanki cofnięcia zezwolenia.

Zachowanie dotychczasowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia ma szczególne znaczenie w odniesieniu do zezwoleń na założenie publicznego liceum ogólnokształcącego lub publicznego technikum, już udzielonych i pozostających w obrocie. Organom prowadzącym te szkoły gwarantuje się w ten sposób pewność stanu prawnego. Podmiotom ubiegającym się o udzielenie zezwolenia na założenie nowych szkół zapewnia się natomiast równość w stosunku do podmiotów, którym zezwolenia udzielono.

Projekt rozporządzenia będzie stosowany do 31 sierpnia 2019 r. Wynika to z treści przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zgodnie z nimi do dnia 31 sierpnia 2019 r. szkoły objęte dotychczasowym ustrojem szkolnym regulowanym ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. odpowiednio:

a) dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży,
b) dotychczasowe czteroletnie technikum dla młodzieży oraz
c) dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych

mogą być tworzone i prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz przepisów wydanych na podstawie art. 366 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych – informacja

MEN - aktualności - pt., 03/02/2017 - 12:59

Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 r. został uruchomiony Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

W bazie CROD znajdują się dane osobowe nauczycieli:

 • prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczyciel,
 • prawomocnie ukaranych karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania,
 • zawieszonych w pełnieniu obowiązków nauczyciela.

Rejestr prowadzony jest przez Ministra Edukacji Narodowej w systemie teleinformatycznym. Stanowi ono narzędzie wspomagające dyrektorów szkół i placówek, w pozyskiwaniu informacji o nieukaraniu karami dyscyplinarnymi osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

Rejestr zawiera następujące informacje:

 • dane identyfikujące nauczyciela;
 • rodzaj orzeczonej kary dyscyplinarnej oraz okres ukarania;
 • oznaczenie komisji dyscyplinarnej, która wydała prawomocne orzeczenie, wraz z sygnaturą sprawy;
 • datę wydania i uprawomocnienia się orzeczenia;
 • datę i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy orzeczenie;
 • datę doręczenia nauczycielowi orzeczenia.

Zasady uzyskiwania prawa do informacji z rejestru:

 • Do 31 grudnia 2016 r. – nauczyciel miał obowiązek składania oświadczeń o nieukaraniu karami dyscyplinarnym.
 • Od 1 stycznia do 28 lutego 2017 r. prawo do uzyskania informacji z rejestru przysługuje:
  • osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – w odniesieniu do informacji, które bezpośrednio jej dotyczą;
  • dyrektorowi szkoły w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
 • Od 1 marca 2017 r. prawo przysługuje dyrektorowi szkoły – w stosunku do osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela oraz nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

Ponadto prawo do uzyskania informacji z rejestru przysługuje:

 • rzecznikom dyscyplinarnym i komisjom dyscyplinarnym – w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym lub postępowaniem dyscyplinarnym,
 • sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości – w związku z prowadzonym postępowaniem,
 • prokuratorom, policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia – w związku z prowadzonym postępowaniem,
 • organom administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innym organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie.

Podstawą wpisu do rejestru jest pisemne zawiadomienie o prawomocnym ukaraniu nauczyciela jedną z określonych kar dyscyplinarnych. Zawiadomienie to sporządza  przewodniczący komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji lub przewodniczący odwoławczej komisji dyscyplinarnej. Następnie informacja ta przesyłana jest niezwłocznie do rejestru po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Dotychczas w bazie CROD zgromadzone zostały informacje o 325 nauczycielach ukaranych karami dyscyplinarnymi. W styczniu 2017 r. – w pierwszym miesiącu funkcjonowania rejestru – z rejestru wydano 205 informacji.

 Jak będzie działał rejestr?

Od 1 marca 2017 r. dyrektor szkoły (nie nauczyciel) ustala za pomocą narzędzia informatycznego udostępnionego przez Ministra Edukacji Narodowej, czy numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w CROD.

Jeśli numer ten znajduje się w rejestrze, bądź nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, nie posiada numeru PESEL, dyrektor składa wniosek o udzielenie informacji z rejestru w trybie opisanym poniżej.

Informacje z rejestru udzielane są na wniosek, który składa się na formularzu w postaci papierowej lub elektronicznej:

 • wniosek w postaci papierowej przesyła się na adres Ministerstwa Edukacji Narodowej (Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem „CROD”),
 • wniosek w postaci elektronicznej mogą złożyć osoby, które posiadają konto na e-PUAP i dysponują podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub Profilem Zaufanym, czyli bezpłatnym odpowiednikiem podpisu elektronicznego, który można używać w kontaktach z administracją publiczną.

Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych – Dz. U. z 2016 r. poz. 1378.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją dotyczącą korzystania z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych:

Instrukcja

Wniosek do pobrania (doc)

Wniosek do pobrania (pdf)

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zakończenie konsultacji podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół podstawowych

MEN - aktualności - czw., 02/02/2017 - 15:35

Szefowa MEN oraz wiceminister Maciej Kopeć wzięli udział w konferencji prasowej dotyczącej zakończenia konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

– Nowa podstawa programowa jest nowoczesna i będzie mobilizować nauczycieli do doskonalenia zawodowego – podkreśliła minister Anna Zalewska. – Przed nami jeszcze intensywna praca nad podstawami programowymi do liceum ogólnokształcącego, technikum i nowej branżowej szkoły podstawowej – dodała.

Minister edukacji podkreśliła, że nauczyciele klas I, IV i VII szkół podstawowych do czerwca będą przeszkoleni z nowej podstawy programowej.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN poinformował z kolei, że podczas prekonsultacji i konsultacji projektu podstawy wpłynęły uwagi od innych resortów i od partnerów społecznych.

– Trwają ostatnie prace, które zakończą się w sobotę. Planowane jest również spotkanie koordynatorów poszczególnych przedmiotów. Nastąpi wtedy ostateczne przygotowanie projektu, który skierowany zostanie do podpisu Ministra Edukacji Narodowej – powiedział wiceminister Maciej Kopeć. – Ze strony wydawców mamy potwierdzenie, że podręczniki do nowej klasy I, IV i VII powstaną na czas – zapewnił wiceminister edukacji.

Członkowie kierownictwa MEN zapewnili również, że merytoryczne uwagi do projektu podstawy zostaną uwzględnione.

Projekt rozporządzenia obejmować będzie podstawę programową:

 • wychowania przedszkolnego,
 • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
 • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
 • kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Nowa podstawa programowa ma być wprowadzana stopniowo po wejściu w życie reformy edukacji zmieniającej strukturę szkół. Jako pierwsi – od 1 września 2017 r. – uczyć się zgodnie z nią będą uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej.

Projekt podstawy dla 8-letniej szkoły podstawowej został skierowany do konsultacji 30 grudnia ubiegłego roku. Prace nad projektem poprzedziły prekonsultacje.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wdrażanie reformy edukacji w Bielsku-Białej – wizyta szefowej MEN

MEN - aktualności - śr., 01/02/2017 - 22:16

Przygotowania do wprowadzenia zmian w oświacie, spotkania z samorządowcami, nauczycielami i rodzicami – to główne punkty wtorkowej wizyty minister Anny Zalewskiej w Bielsku-Białej.

Szefowa MEN rozpoczęła swoją obecność w województwie śląskim od spotkania z nauczycielami Zespołu Szkół Budowlanych. Następnie w Delegaturze Śląskiego Kuratorium Oświaty minister edukacji rozmawiała z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie oraz lokalnych samorządów.

Minister Anna Zalewska przypomniała, że do 31 marca br. samorządy mają czas na podjęcie uchwał dostosowujących sieć szkół do nowej struktury szkolnictwa.

– Mam dobrą wiadomość dla Bielska-Białej. W związku z przekształceniem pojawi się 13 dodatkowych etatów i dodatkowo 8 mln złotych – powiedziała minister Anna Zalewska. – Przed nami budowanie szkoły na miarę XXI wieku i każdego zachęcam do tego by był przy dzieciach, przy nauczycielach, żebyśmy razem tworzyli tę szkołę – dodała minister edukacji.

Szefowa MEN podkreśliła, że w ramach projektowania zmian w oświacie przewidziano finansowanie zwiększonych wydatków samorządów.

Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer zaznaczyła, że wdrażanie reformy edukacji przebiega w województwie śląskim zgodnie z harmonogramem.

– Trwają konsultacje z samorządami. To bardzo dobre i merytoryczne rozmowy, których efektem są projekty uchwał w sprawie sieci szkół – powiedziała Śląska Kurator Oświaty.

Urszula Bauer dodała, że do kuratorium wpłynęły już pierwsze uchwały w sprawie nowych sieci szkół.

– Obecnie trwa ich opiniowanie. Spoglądamy na nie w taki sposób, aby w pełni zaspokoić potrzeby uczniów i rodziców. Bywa, że spojrzenie samorządu jest nieco inne niż rodziców, ale jesteśmy po to, by wypracować najlepsze rozwiązania – mówiła.

Ostatnim punktem wizyty Minister Anny Zalewskiej było spotkanie z przedstawicielami Rad Rodziców. Przez ponad dwie godziny szefowa MEN odpowiadała na pytania dotyczące reformy. Rodzice pytali przede wszystkim o kwestie podręczników szkolnych, sieci szkół, podstawy programowe, rozwiązania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podczas wizyty na Podbeskidziu, minister Annie Zalewskiej towarzyszył także Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

Fot. Śląski Urząd Wojewódzki

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uzupełnienie składu osobowego Kapituły do spraw Profesorów Oświaty

MEN - aktualności - śr., 01/02/2017 - 12:07

28 maja 2017 r. ośmiu z szesnastu członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty zakończy swoją kadencję.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie kandydatur osób będących uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Kapituły.

Prawo zgłaszania kandydatów, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017), przysługuje organom sprawującym nadzór pedagogiczny, organom prowadzącym szkoły i placówki, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli oraz organizacjom pozarządowym, których statutową działalnością jest działalność oświatowa.

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać w terminie do 31 marca 2017 r. na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Kształcenia Ogólnego

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017).

Objaśnienie dotyczące podejmowania działań w oparciu o nowe przepisy oświatowe

MEN - aktualności - wt., 31/01/2017 - 16:31

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że obowiązujące przepisy przejściowe umożliwiają podjęcie jeszcze w bieżącym roku szkolnym działań dotyczących roku szkolnego 2017/2018 i następnych lat szkolnych w oparciu o nowe przepisy oświatowe.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości stosowania przed dniem 1 września 2017 r. nowych przepisów oświatowych, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej objaśnia:

Art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) stanowi, że „Czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe oraz ustaw zmienianych w art. 4 i 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.”

Przepis ten wszedł w życie z dniem 26 stycznia 2017 r. (art. 369 pkt 2 ww. ustawy).

Przyjęte rozwiązanie oznacza, że czynności dotyczące jednostek systemu oświaty podejmowane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół, inne podmioty w trwającym już obecnie roku szkolnym 2016/2017, a dotyczące przygotowania i organizacji przyszłego roku szkolnego 2017/2018 (lub następnych lat szkolnych), są podejmowane na podstawie cyt. art. 307 ust. 2 już w oparciu o nowe przepisy oświatowe: ustawę – Prawo oświatowe, zmienioną ustawę o systemie oświaty i zmienioną ustawę – Karta Nauczyciela, oraz w oparciu o przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw (chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej).

Przepis cyt. art. 307 ust. 2 umożliwia więc podjęcie jeszcze w bieżącym roku szkolnym działań dotyczących roku szkolnego 2017/2018 i następnych lat szkolnych w oparciu o nowe przepisy oświatowe.

Takie rozwiązanie jest zamierzone i prawidłowe, a ewentualne wątpliwości co do możliwości stosowania nowych przepisów oświatowych przed dniem 1 września 2017 r. są nie uzasadnione.

Zgłoś udział polsko-rosyjskiego projektu młodzieżowego – ruszył nabór wniosków

MEN - aktualności - wt., 31/01/2017 - 15:54

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło VI edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017”.

Wsparcie finansowe otrzymają projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Wnioski można składać do 10 marca 2017 r.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć tutaj.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest jednostką powołaną z mocy ustawy, nadzorowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Główna działalności organizacji opiera się na inicjowaniu działań podejmowanych w Polsce i Rosji na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach obu krajów.
Centrum wspiera przede wszystkim projekty instytucjonalnej współpracy polskich i rosyjskich podmiotów, instytucji publicznych, akademickich, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych podejmujących działania na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.

Więcej informacji na temat działalności Centrum znajduje się na stronie internetowej www.cprdip.pl.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań – język angielski

MEN - aktualności - wt., 31/01/2017 - 15:27

EGZAMINATORZY:

 1. Jarosław Chojak
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

 

Obrady Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty – posiedzenie z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - wt., 31/01/2017 - 11:06

Minister Anna Zalewska wzięła udział wczoraj w posiedzeniu Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Tematem poniedziałkowego posiedzenia był status zawodowy dyrektora szkoły, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi. Dokonano przeglądu stanowisk osób bezpośrednio pracujących z uczniami, opisanych w systemie oświaty.

Było to czwarte z kolei posiedzenie Zespołu. To tej pory jego członkowie omawiali tematy dotyczące finansowania zadań oświatowych, systemu wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego i czasu pracy nauczycieli.

W ramach prac Zespołu odbyły się również spotkania grup roboczych, które zajmowały się finansowaniem oświaty, wynagrodzeniami nauczycieli oraz awansem zawodowym nauczycieli.

W lutym planowana jest kontynuacja prac grup roboczych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ruszyła kolejna tura ferii zimowych

MEN - aktualności - pon., 30/01/2017 - 06:00

W sobotę blisko 1,4 mln uczniów z 8463 szkół z pięciu województw rozpoczęło ferie zimowe. Uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego odpoczywać będą do 12 lutego.

Dziś, po dwutygodniowej przerwie w nauce, do szkół wracają uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Ich ferie zaczęły się 14 stycznia.

Z kolei jeszcze przez tydzień – do 5 lutego – ferie będą mieli uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Jako ostatni – od 11 do 26 lutego – odpoczywać będą uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii zimowych w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie. Jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe trwały w drugiej połowie stycznia, to wówczas w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

Organizacja ferii w jednym terminie dla uczniów ze wszystkich województw powodowała wiele perturbacji komunikacyjnych i spore kłopoty w zakresie możliwości skorzystania z ośrodków wypoczynkowych i bazy turystycznej w chętnie odwiedzanych w okresie zimy województwach.

Sprawdź, o czym warto pamiętać przed wyjazdem na zimowisko.

Uczniom życzymy przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – rozporządzenie w konsultacjach

MEN - aktualności - pt., 27/01/2017 - 17:17

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dziś do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia określa corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, dla których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się na podstawie art. 42 ust. 3 i ust. 7 – ustawy Karta Nauczyciela oraz sposób udokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, wynagrodzenie zasadnicze jest składnikiem wynagrodzenia nauczycieli. Podstawą kształtowania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego jest kwota bazowa, ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Kwota bazowa po odniesieniu jej do stałych wskaźników procentowych, określonych w ww. art. 30 ust. 3 ustawy, corocznie determinuje wysokość kwotową średnich wynagrodzeń nauczycielskich na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

W ustawie budżetowej na rok 2017 kwota bazowa dla nauczycieli została ustalona w wysokości 2 752,92 zł, co stanowi wzrost o 1,3% w stosunku do wysokości kwoty bazowej z roku 2016. W związku z tym wzrośnie wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli. W celu zachowania dotychczasowej relacji wynagrodzenia zasadniczego do wynagrodzenia średniego, w projektowanej nowelizacji wzrośnie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 1,3% w stosunku do roku 2016.

Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku. Planowane jest, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań – matematyka

MEN - aktualności - pt., 27/01/2017 - 12:51

EGZAMINATORZY:

 1. Gabriela Maria Adamczyk
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
 2. Dagmara Beata Maćków
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
 3. Barbara Teresa Kielar
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
 4. Mirosława  Elżbieta Cyganiak
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
 5. Waldemar Rożek
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 6. Danuta Pyrek
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
 7. Wanda Maria Człapińska
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
 8. Irena Józefa Ołtuszyk
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 9. Dorota Kraska
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
 10. Leszek Jerzy Sochański
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Wspólnie wybierzmy tytuł dzieła na Narodowe Czytanie 2017

MEN - aktualności - czw., 26/01/2017 - 16:14

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu na zwycięską lekturę w ramach Narodowego Czytania 2017. Głosowanie potrwa do 15 lutego. Może wziąć w nim udział każdy zainteresowany.

Prezydent RP Andrzej Duda podczas ubiegłorocznego Narodowego Czytania zaproponował, aby o wyborze kolejnej wspólnej lektury ponownie zdecydowali Polacy.

Aby oddać głos należy wybrać jeden z powyższych tytułów, umieścić go w temacie e-maila i wysłać na adres: narodoweczytanie@prezydent.pl. Głosowanie zakończy się w środę, 15 lutego br.

Konsultacje przeprowadzone z wydziałami filologii polskiej uczelni wyższych, Biblioteką Narodową oraz Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk pomogły stworzyć listę ważnych dzieł polskiej literatury. Wśród wybranych znalazły się:

• „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego;
• „Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego
• „Beniowski” Juliusza Słowackiego oraz
• „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Która propozycja zdobędzie największą liczbę głosów okaże się 21 lutego. W tym dniu – Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego – prezydent Andrzej Duda ogłosi tytuł wybranego przez Polaków dzieła.

Warto dodać, że upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży ustalone zostały przez Ministra Edukacji Narodowej jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

Zachęcamy wszystkich Państwa, abyśmy wspólnie wybrali tytuł dzieła na Narodowe Czytanie 2017.

Kampania Narodowe Czytanie organizowana jest od 2012 roku, aby popularyzować znajomość polskiej literatury. Patronuje jej Para Prezydencka, która podczas finału akcji (organizowanego w jedną z wrześniowych sobót) uczestniczy w publicznym czytaniu wybranego dzieła. Wspólne czytanie wybranej lektury organizowane jest tego dnia w całym kraju w tysiącach miejscowości: w kawiarniach, szkołach, bibliotekach, parkach, a nawet jednostkach wojskowych.

W minionych latach czytaliśmy wspólnie „Quo vadis” i „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, dzieła Aleksandra Fredry i „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Fot. Krzysztof Sitkowski /KPRP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

#RokNowychZadań – najważniejsze plany MEN w 2017 roku

MEN - aktualności - śr., 25/01/2017 - 20:08

Minister Anna Zalewska wzięła dziś udział we wspólnej konferencji z premier Beatą Szydło. Podczas środowej konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obecny był także wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz minister sportu i turystyki Witold Bańka.

W swoim wystąpieniu premier Beata Szydło podkreśliła, że przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reforma systemu oświaty jest dobrze przygotowana.

– Realizowana reforma edukacji jest dobra, potrzebna, przyjazna dzieciom, dbająca o nauczycieli i realizująca oczekiwania rodziców – podkreśliła premier Beata Szydło.

Prezes Rady Ministrów zapewniła również, że proces przygotowania i wdrażania reformy oświaty jest realizowany na wysokim poziomie.

– Reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy chcą przede wszystkim, aby szkoła była bezpieczna dla ich dzieci, aby była szkołą, w której zdobywają wykształcenie i są pod dobrą opieką – podkreśliła szefowa rządu.

Dokonane zmiany w minionym roku

Minister Anna Zalewska przypomniała najważniejsze zmiany, które zrealizowaliśmy w minionym roku. Zgodnie z exposé premier Beaty Szydło podwyższono wiek obowiązku szkolnego dla dzieci do siedmiu lat.

– Dotrzymaliśmy słowa i daliśmy wolność rodzicom. 80 proc. dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 2016/2017 kontynuowało swoją naukę w przedszkolu – podkreśliła minister edukacji.

Od 2017 r. subwencją oświatową objęte są dzieci sześcioletnie w przedszkolach, w wysokości 4 300 zł średnio na dziecko. Łącznie samorządy dostaną dodatkowo na ten cel subwencję w roku 2017 w kwocie 1 mld 436 mln zł.

W przyjętych w minionym roku przepisach pojawiły się także kwestie dotyczące nadzoru pedagogicznego i wzmocnienia roli kuratora oświaty.

– Wprowadziliśmy także możliwość odwoływania się od wyniku matury, zlikwidowane zostały tzw. godziny karciane oraz dokonaliśmy zmian w pracach komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli – powiedziała szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska podkreśliła jak istotne znaczenie dla określenia kierunków wprowadzanych zmian miała ogólnopolska debata o systemie edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Minister edukacji przypomniała, że 16 września 2016 roku przedstawiliśmy projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe, które zostały ostatecznie podpisane 9 stycznia 2017 roku przez Prezydenta RP.

Więcej informacji na temat wprowadzonych zmian znaleźć można w podsumowaniu 2016 roku w polskiej edukacji.

Plany MEN na 2017 rok

Minister Anna Zalewska podkreśliła, że w tym roku dla Ministerstwa Edukacji Narodowej najważniejsze będzie spokojne wdrażanie reformy oświaty przy pełnej współpracy z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół i samorządowcami.

– Przy wprowadzaniu zmian jesteśmy blisko każdego samorządu. Do dyspozycji lokalnych władz są kuratorzy oświaty i wojewodowie, którzy za zadanie mają wspierać proces organizowania oświaty zgodnie z nowym ustrojem szkolnym – powiedziała szefowa MEN.

Minister edukacji dodała, że powołany został specjalny zespół do spraw wdrażania reformy, który koordynuje działania związane z wprowadzaniem zmian, w tym w szczególności wspieranie samorządów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów.

Równocześnie, we wszystkich województwach przy kuratoriach oświaty działają regionalne zespoły koordynacyjne. Odpowiadają na każde pytanie ze strony dyrektorów i samorządów, a także wyjaśniają, na czym polegać będą przekształcenia szkół. Kuratorzy oświaty zdiagnozowali każdą gminę na swoim terenie, wiedzą gdzie mogą pojawić się ewentualne trudności i pomagają w ich rozwiązywaniu.

– Najważniejsze to być przy wdrażaniu reformy tak, żeby przebiegła spokojnie, żebyśmy mogli z satysfakcją powiedzieć uczniom, że robimy to dla ich przyszłości, wzmacniając ich edukację, podnosząc jakość, kładąc nacisk nie tylko na historię, ale także na nauki przyrodnicze i informatykę – podkreśliła szefowa MEN.

Poinformowała także, że do końca czerwca wszyscy nauczyciele klas I, IV i VII szkół podstawowych, które jako pierwsze obejmie reforma, zostaną przeszkoleni z nowych podstaw programowych.

– Mamy gotowe projekty nowoczesnych podstaw programowych. Wszystkie podręczniki będą darmowe. Dotacja na podręczniki została utrzymana dla wszystkich roczników. Jesteśmy w stałym kontakcie z wydawnictwami i podręczniki będą gotowe – dodała minister Anna Zalewska.

Podsumowując najważniejsze plany do zrealizowania na ten rok Minister Edukacji Narodowej wskazała jako priorytet wdrażanie reformy edukacji, przedstawienie harmonogramu wprowadzania podwyżek dla nauczycieli oraz uruchomienie Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Wśród istotnych kwestii wymieniła również ustawę o Systemie Informacji Oświatowej, inwentaryzację subwencji oświatowej oraz opracowanie modelu systemu doskonalenia zawodowego.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Pogrzeb generała „Gryfa” z udziałem wiceministra MEN

MEN - aktualności - śr., 25/01/2017 - 17:59

Dziś, na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie spoczął gen. dyw. Janusz Brochwicz-Lewiński (1920-2017).

W uroczystości pogrzebowej z udziałem Prezydenta RP uczestniczył Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN, który złożył wiązankę na grobie generała. Z tej okazji Ministerstwo Edukacji Narodowej wydrukowało okolicznościowe karnety pogrzebowe i pocztówki z wizerunkiem generała, które zostały rozdane uczestnikom uroczystości przez harcerzy.

– Stoimy wyprostowani i dumni, że dane nam było znać cię. Dumni, że możemy tu być, modlić się i dziękować za twoje długie i piękne życie dla Rzeczpospolitej – powiedział prezydent Andrzej Duda. Dodał, że generał był „wzorem dla młodego pokolenia”.

Na uroczystości pogrzebowe przybyli także przedstawiciele rządu, Wojska Polskiego, parlamentu, urzędów państwowych. Generała „Gryfa” pożegnali również weterani II wojny światowej, młodzież szkolna, komandosi, z którymi był blisko związany, harcerze oraz przedstawiciele środowisk patriotycznych.

Janusz Brochwicz-Lewiński, ps. „Gryf” urodził się 17 września 1920 roku w Wołkowysku. Był generałem brygady Wojska Polskiego. Brał udział w Wojnie Obronnej 1939 roku, a w czasie okupacji walczył w szeregach legendarnego Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Parasol”. Służył m.in. pod komendą porucznika Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, jednego z najbardziej znanych żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Po wojnie przebywał na emigracji w Anglii. Wstąpił do armii brytyjskiej. Jako agent wywiadu działał w Palestynie i Sudanie. Do Polski mógł wrócić dopiero w 2008 r.

W 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński awansował go do stopnia generała brygady, a w listopadzie 2015 r. Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Legendarny „Gryf” zmarł 5 stycznia w swoim domu. Miał 96 lat.

Organizacja szkół i przedszkoli publicznych – rozporządzenie w konsultacjach

MEN - aktualności - wt., 24/01/2017 - 16:22

W poniedziałek, 23 stycznia 2017 roku został skierowany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

W projekcie rozporządzenia doprecyzowano tryb nadawania imienia szkole i przedszkolu. Wniosek w tej sprawie będzie uzasadniać wybór imienia, w tym kandydata na patrona szkoły lub przedszkola oraz określać plan działań szkoły lub przedszkola związanych z nadaniem imienia, a także przewidywany termin uroczystości. Nową regulacją jest przepis dotyczący zmiany lub uchylenia nadania imienia szkole lub przedszkolu.

W celu dostosowania organizacji szkoły i przedszkola do zmian wprowadzanych w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli, już od roku szkolnego 2017/2018, zaproponowano rozwiązanie umożliwiające szkołom, które posiadają patrona (imię). Przepisy zezwalają na zachowanie swojego imienia w procedurze przekształcania lub włączania szkół różnych typów. Uregulowana została również sytuacja, gdzie imię lub imiona posiadają szkoły funkcjonujące w zespołach szkół.

Projekt rozporządzenia wprowadza również standardy warunków pobytu uczniów w internatach organizowanych przez publiczne szkoły. Określone zostały normy dotyczące liczby uczniów w grupie wychowawczej, która nie może przekraczać 30 uczniów w szkole podstawowej i 35 uczniów w szkole ponadpodstawowej. Liczba uczniów w grupie wychowawczej, w której są dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niedostosowaniem społecznym będzie wynosić nie więcej niż 25 osób. W grupie tej jednocześnie może być nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym Dodatkowo wprowadzono przepis zakładający, że zadania internatu są realizowane we współpracy z rodzicami ucznia, szkołą i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Projektowane rozporządzenie zachowuje dotychczasowe rozwiązania przewidziane w art. 61 ustawy o systemie oświaty dotyczące liczebności dzieci i uczniów w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I–III szkoły podstawowej. Liczba ta nie może być większa niż 25 osób.

Przewidziano ponadto, że liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20. Jednocześnie może być nim nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

Dodatkowo w projektowanych przepisach zrezygnowano ze wskazywania minimalnej liczby uczniów. Określają one jedynie górną granicę liczby dzieci w oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, a także oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej (§ 6 ust. 2–4).

W projektowanym rozporządzeniu wskazano także inne grupy dzieci i uczniów, które dotychczas nie były wymienione w przepisach rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Przewidziano także nowe regulacje wskazujące maksymalną liczbę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (nie więcej niż 5 uczniów), którzy mogą być w zorganizowanych dla nich łącznych oddziałach szkoły specjalnej i przedszkola specjalnego oraz łącznych oddziałach specjalnych w szkole ogólnodostępnej i przedszkolu ogólnodostępnym (§ 6 ust. 2 pkt 7 i ust. 3 pkt 9).

Projekt rozporządzenia określa również terminy opracowania, opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły i przedszkola.

Terminy:

 • do 10 kwietnia danego roku – opracowanie arkusza organizacyjnego przez dyrektora szkoły lub przedszkola. Przed przekazaniem do organu prowadzącego arkusz powinien być zaopiniowany przez radę pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe (o których mowa w ustawie – Prawo oświatowe),
 • do 8 kwietnia danego roku – wydawanie opinii zakładowych organizacji związkowych,
 • do 25 maja danego roku – zatwierdzenie przez organ prowadzący szkołę lub przedszkole arkusza organizacji, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub przedszkolem,
 • do 30 kwietnia danego roku – wydanie opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

W przepisach przejściowych zostały przewidziane inne, dłuższe niż w projekcie rozporządzenia, terminy opracowywania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola na rok szkolny 2017/2018. Umożliwi to przygotowanie przez szkoły

i przedszkola oraz ich organy prowadzące arkuszy organizacyjnych, uwzględniających zmiany związane z reformą ustroju szkolnego. Rozszerzony został wykaz treści, jakie powinien zawierać arkusz organizacji szkoły i przedszkola.

Nowym rozwiązaniem jest uwzględnienie w arkuszu organizacji szkoły podstawowej, w której znajdują się oddziały przedszkolne, regulacji odnoszących się bezpośrednio do tego oddziału.

W związku z rezygnacją z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, część jego zapisów  została przeniesiona na poziom ustawy – Prawo oświatowe.

Rozporządzenie stanowi wykonanie nowego upoważnienia ustawowego zawartego w art. 111 ustawy – Prawo oświatowe.

Projekt rozporządzenie dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Szkolnictwo zawodowe