Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Szkolnictwo zawodowe

Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” – zachęcamy do składania wniosków

MEN - aktualności - wt., 15/05/2018 - 14:34

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zachęca szkoły i placówki oświatowe do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość”. Program umożliwia uzyskanie środków na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wnioski o dofinansowanie szkoły powinny kierować do organów prowadzących, w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca br. Środki na realizację zadania rocznicowego zostaną przekazane szkołom do 28 września br.

W ramach projektu szkoły i placówki edukacyjne mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości od 3 000 zł do 10 000 zł. Organ prowadzący powinien zapewnić 20 proc. wkładu własnego całkowitej kwoty niezbędnej na przygotowanie oraz promocję zadania.

Projekty szkół/placówek oświatowych powinny obowiązkowo zawierać:

 • organizację wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości Polskiej, zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków;
 • zorganizowanie wycieczki patriotycznej związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej;

Dodatkowo projekty mogą uwzględniać inne działania w zakresie edukacji patriotycznej,
w szczególności: koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe lub imprezy sportowe.

Zadanie określone we wniosku powinno być zrealizowane do 30 listopada br.

Organ prowadzący może złożyć do wojewody tylko jeden zbiorczy wniosek.

Dofinansowanie dla organu prowadzącego na realizację zadania przez szkołę/placówkę oświatową wynosi od 3 000 zł do 50 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu mogą składać organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

W ubiegłym tygodniu Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”, które umożliwia przekazanie środków do szkół w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”. Obecnie rozporządzenie oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, a wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do składania wniosków!
Wzór wniosku

Harmonogram

Kryteria oceny wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

Podwyżki dla nauczycieli – informacja MEN

MEN - aktualności - wt., 15/05/2018 - 12:40

Podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, promowanie wysokiej jakości pracy, a także zapewnienie odpowiednich warunków do jej realizowania to priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przypominamy, że zgodnie z zapowiedziami, od 1 kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy  wprowadzanie planu podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o ok. 15,8 proc. w ciągu 3 lat. Jest to porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o ok. 15,9 proc.  Kolejne podwyżki wprowadzone będą od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Warto podkreślić, że to pierwszy od 6 lat wzrost pensji nauczycieli. Ostatnia podwyżka płac miała miejsce w 2012 r. W 2017 r., po raz pierwszy od 5 lat, zagwarantowaliśmy waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i zapewniliśmy ich finansowanie w kwocie 418 mln zł.

Wzrost pensji nauczycieli to dodatkowe środki w budżecie państwa. Subwencja dla samorządów w 2018 r. wzrosła o ok. 1,2 mld zł.  Od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5,35 proc.

Przypomnijmy, że na pensję nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze (w wysokości określanej corocznie we właściwym rozporządzeniu) oraz dodatki określone w ustawie – Karta Nauczyciela. Są to:

 • 1) dodatek za wysługę lat,
 • 2) dodatek wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej,
 • 3) dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu,
 • 4) dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy,
 • 5) dodatek funkcyjny nauczyciela doradcy,
 • 6) dodatek funkcyjny nauczyciela konsultanta,
 • 7) dodatek za warunki pracy,
 • 8) dodatek za uciążliwość pracy,
 • 9) nagroda jubileuszowa,
 • 10) nagroda ze specjalnego funduszu nagród,
 • 11) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
 • 12) dodatek motywacyjny,
 • 13) dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • 14) odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
 • 15) godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.

Część dodatków przepisy uzależniają wprost od wysokości wynagrodzenia zasadniczego i są to m.in.:

 • dodatek za wysługę lat,
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Oznacza to, że wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego wzrastają również dodatki od niego zależne.

Dla nauczycieli posiadających najwyższy poziom wykształcenia (tj. posiadający tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym), wzrost wynagrodzenia zasadniczego od 1 kwietnia br. wynosi odpowiednio:

 • dla nauczyciela stażysty – wzrost o 123 zł i wynosi 2 417 zł brutto;
 • dla nauczyciela kontraktowego – wzrost o 126 zł i wynosi 2 487 zł brutto;
 • dla nauczyciela mianowanego – wzrost o 143 zł i wynosi 2 824 zł brutto;
 • dla nauczyciela dyplomowanego – wzrost o 168 zł i wynosi 3 317 zł brutto.

Wynagrodzenie średnie nauczycieli kształtuje się w następujący sposób:

 • dla nauczyciela stażysty – 2 900,20 zł (wzrost o 147,28 zł);
 • dla nauczyciela kontraktowego – 3 219,22 zł (wzrost o 163,48 zł);
 • dla nauczyciela mianowanego – 4 176,29 zł (wzrost o 212,09 zł),
 • dla nauczyciela dyplomowanego – 5 336,37 zł (wzrost o 271 zł).

Obecnie ponad 60 proc. nauczycieli to osoby posiadające stopień awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany).

Warto zaznaczyć, że wynagrodzenie średnie jest ustawowo gwarantowane dla grup nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Samorządy zobowiązane są do wypłaty dodatku uzupełniającego, w przypadku niezrealizowania obowiązku wypłacenia wynagrodzenia średniego w grupach awansu.

Przypominamy, że MEN systematycznie, w sposób otwarty, transparentny przedstawia swoje plany i analizuje je z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych i samorządowców.

W listopadzie 2016 r. z inicjatywy minister Anny Zalewskiej został powołany Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wizyta szefowej MEN w Wałbrzychu – otwarcie Mobilnego Centrum Edukacyjnego

MEN - aktualności - pon., 14/05/2018 - 15:47

Otwarcie Mobilnego Centrum Edukacyjnego, udział w konferencji regionalnej programu Erasmus+ oraz prezentacja Modułowych Pracowni Przyrodniczych – to główne punkty dzisiejszej wizyty szefowej MEN w Wałbrzychu.

W poniedziałek, 14 maja br. minister Anna Zalewska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu wzięła udział w otwarciu Mobilnego Centrum Edukacyjnego, które służyć będzie uczniom i nauczycielom w przekazywaniu wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania oraz programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Minister Anna Zalewska podczas otwarcia Mobilnego Centrum Edukacyjnego (MCE) powiedziała, że odwiedzi ono różne miejsca Polsce.

– Będziemy w nim promować programy edukacyjne i pokazywać, jak w nowoczesny sposób realizować podstawę programową – wskazała szefowa MEN. – Podstawa programowa jest nowoczesna. Wszystkie sposoby docierania do młodych ludzi i pokazywanie im, w jak atrakcyjny sposób zdobywać wiedzę jest bardzo cenny. Taka edukacja jest najlepsza – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Minister edukacji przypomniała również, że do połowy czerwca samorządowcy mogą składać wnioski do MEN o przyznanie dofinansowania na zakup do szkół podstawowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka).

– W tym roku planujemy przeznaczyć na ten cel ok. 80 mln zł z rezerwy 0,4%. Program dofinansowania wyposażenia pracowni przedmiotowych jest zaplanowany na 4 lata. W sumie przekażemy samorządom ok. 320 mln zł – powiedziała minister Anna Zalewska.

W MCE znajduje się m.in. multimedialna klaso-pracownia oraz narzędzia sprzyjające uczniom w procesie aktywnego uczenia się. Dzieci i młodzież będą mogły korzystać także z interaktywnej gry w technologii wirtualnej rzeczywistości oraz z wyspy robotów, gier do nauki programowania. Mobilne Centrum Edukacyjne wyposażone jest także w Modułowe Pracownie Przyrodnicze, które są propozycją nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Sposób korzystania z pracowni przedstawili pracownicy Centrum Nauki Kopernik wspólnie z uczniami z Klubu Młodego Odkrywcy z Kłodzka i Międzylesia.

Koncepcja Modułowych Pracowni Przedmiotowych kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez uczniów przez obserwację i eksperymentowanie. Zaproponowana metoda badawcza, inspirowana sposobem pracy naukowców, ma charakter aktywizujący i angażujący. Dla uczniów, tak jak dla naukowców, świat pełen jest nieznanych zjawisk i procesów.

Podczas wizyty w Wałbrzychu, szefowa MEN wzięła również udział w regionalnej konferencji programu Erasmus+, zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Narodową Agencję Programu Erasmus +.

Eksperci z FRSE przedstawili ofertę programu Erasmus+ oraz innych programów międzynarodowych realizowanych przez fundację. Omówili oni także zasady dotyczące wnioskowania o środki finansowe. Podczas sesji poruszone zostały takie tematy, jak: atrakcyjna nauka zawodu – jak zbudować dobry program staży i praktyk zawodowych, rozwijanie kreatywności w projektach edukacyjnych czy wolontariat i współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

W konferencji uczestniczyło ponad stu przedstawicieli szkół, placówek, innych instytucji oświatowych, organizacji pozarządowych, urzędów szczebla samorządowego z województwa dolnośląskiego.

W ciągu najbliższych miesięcy Mobilne Centrum Edukacyjne będzie gościło w różnych miastach.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Agendy spotkań Rady ds. Informatyzacji Edukacji 2018

MEN - aktualności - pon., 14/05/2018 - 14:22

17.05.2018 r

 1. Informacja nt. bieżących działań MEN dotyczących cyfryzacji edukacji – Dyr. Rafał Lew-Starowicz.
 2. Dyskusja i uwagi członków Rady nt. „Zapewnienia dostępu do e-materiałów opracowanych w ramach projektów prowadzonych przez MEN i jednostki podległe” – Naczelnik Tomasz Kulasa (wprowadzenie)
 3. Informacja nt. koncepcji realizacji projektu w ramach konkursu w Działaniu 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” POPC – Dr Anna B. Kwiatkowska, Zdzisław Nowakowski, Prof. Maciej M. Sysło.
 4. Informacja nt. projektu pozakonkursowego POWER pn. „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” wraz z propozycją doskonalenia nauczycieli informatyki – Prof. Maciej M.Sysło
 5. Sprawy różne.

Wizyta minister Anny Zalewskiej w Wałbrzychu – zapowiedź

MEN - aktualności - pt., 11/05/2018 - 17:16

Otwarcie Mobilnego Centrum Edukacyjnego, udział w konferencji regionalnej programu Erasmus+ oraz prezentacja Modułowych Pracowni Przyrodniczych – to najważniejsze punkty poniedziałkowej (14 maja br.) wizyty szefowej MEN w Wałbrzychu.

O godz. 9:45 minister Anna Zalewska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (ul. Zamkowa 4) weźmie udział w uroczystym otwarciu Mobilnego Centrum Edukacyjnego (naczepy szkoleniowo-dydaktycznej), w której będą prezentowane nowoczesne metody nauczania. Zwiedzający Mobilne Centrum Edukacyjne będą mogli zobaczyć multimedialną klaso-pracownię „iLAB”, gry 3D oraz tzw. tajemniczą wyspę. W ciągu najbliższych miesięcy Mobilne Centrum Edukacyjne będzie gościło w różnych miastach.

Regionalna konferencja programu Erasmus+ – to spotkanie organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Narodowej Agencji Programu Erasmus + skierowane m.in. do dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych. W konferencji weźmie udział ponad stu przedstawicieli szkół, placówek, innych instytucji oświatowych, organizacji pozarządowych, urzędów szczebla samorządowego z województwa dolnośląskiego.

Eksperci z FRSE przedstawią ofertę programu Erasmus+ oraz innych programów międzynarodowych realizowanych przez fundację. Omówią też zasady dotyczące wnioskowania o środki finansowe. Podczas sesji poruszone zostaną takie tematy, jak: atrakcyjna nauka zawodu – jak zbudować dobry program staży i praktyk zawodowych, rozwijanie kreatywności w projektach edukacyjnych czy wolontariat i współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

W ramach Mobilnego Centrum Edukacyjnego zaprezentowany zostanie także projekt Centrum Nauki Kopernik (CNK) powstały na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej i finansowany przez FRSE – Modułowe Pracownie Przyrodnicze (MPP).

Szczegółowe informacje o konferencji programu Erasmus+: http://www.frse.org.pl/regionalne-konferencje-programu-erasmus-razem-zmieniajmy-edukacje-w-polsce-2/

Program wizyty w Wałbrzychu

09.45-10.20 Prezentacja Mobilnego Centrum Edukacyjnego (parking przy budynku C, foto Opp)

Planowane wystąpienia:

 • Minister Edukacja Narodowej Anna Zalewska
 • Dyrektor Generalny FRSE dr Paweł Poszytek
 • Koordynator programu e-Twinning FRSE Paweł Czapliński

11.00-12.00 Sesja plenarna konferencji programu Erasmus+ (Auditorium Novum, budynek C) z udziałem:

 • Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej
 • dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 • prof. nadzw., dr hab. Piotr Jurek, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Anna Dziama, Dyrektor Edukacji Centrum Nauki Kopernik

Więcej informacji udziela:

 • ze strony Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: Barbara Feliksik, tel. 664 902 372, Barbara.Feliksik@frse.org.pl
 • ze strony MEN: Justyna Sadlak, tel. 667 633 553, biuro.prasowe@men.gov.pl

Zapraszamy zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Finał Olimpiady Cyfrowej

MEN - aktualności - pt., 11/05/2018 - 14:06

Zakończyła się II edycja Olimpiady Cyfrowej dofinasowanej ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zawody finałowe rozegrano 20-21 kwietnia br. w Collegium Civitas w Warszawie. W centralnym etapie Olimpiady Cyfrowej wzięło udział 20 uczniów z całego kraju.

Zwycięzcą zawodów został Albert Lewandowski z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Kolejne miejsca zajęli: Hubert Oleksiak z VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni oraz Maciej Kaszkowiak z Zespołu Szkół nr 1 we Wronkach.

Podczas etapu centralnego uczniowie wykonywali dwa zadania. Pierwsze dotyczyło stworzenia hasła w Wikipedii z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej, a drugie przygotowania cyklu filmów lub materiałów wideo na jeden z wybranych tematów: Social media – czego o nich nie wiemy, a wiedzieć powinniśmy?, Remiks i otwarte zasoby, Lokalne i nieznane – miejsca, inicjatywy, społeczności.

Olimpiada Cyfrowa to interdyscyplinarne, trójstopniowe zawody, których celem jest sprawdzenie kompetencji cyfrowych uczniów. Olimpiada kładzie nacisk na kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego korzystania z nowych mediów.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Nowoczesna Polska, a głównym partnerem Collegium Civitas.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – Technik spedytor

MEN - aktualności - pt., 11/05/2018 - 09:59

Kwalifikacja A.28

Egzaminatorzy:

 1. Artur Remigiusz Go
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Kwalifikacja A.29

Egzaminatorzy:

 1. Artur Remigiusz Go
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik logistyk

MEN - aktualności - pt., 11/05/2018 - 09:56

Kwalifikacja A.30

Egzaminatorzy:

 1. Adam Łachacz
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
 2. Artur Remigiusz Go
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Kwalifikacja A.31

Egzaminatorzy:

 1. Adam Łachacz
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
 2. Artur Remigiusz Go
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Kwalifikacja A.32

Egzaminatorzy:

 1. Adam Łachacz
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
 2. Artur Remigiusz Go
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Szkolne laboratoria – środki na wsparcie dla szkół w zakupie wyposażenia do pracowni przyrodniczych

MEN - aktualności - czw., 10/05/2018 - 15:47

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 10 maja br. w Centrum Nauki Kopernik przedstawiła działania MEN we wsparciu szkół w wyposażenie pracowni przyrodniczych.

Środki dla samorządów na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni/laboratoriów przedmiotowych oraz Projekt Modułowych Pracowni Przyrodniczych to kolejna, po rządowym programie „Aktywna Tablica”, odpowiedź MEN na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych.

Pieniądze na wyposażenie pracowni, laboratoriów z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok

Realizując postulat samorządowców i dyrektorów szkół, MEN utworzyło nowe kryterium podziału rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.

Samorządy mogą już składać wnioski do MEN o przyznanie dofinansowania na zakup do szkół podstawowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). W tym roku planujemy przeznaczyć na ten cel ok. 80 mln zł z rezerwy 0,4%. Program dofinansowania wyposażenia pracowni przedmiotowych jest zaplanowany na 4 lata. W sumie przekażemy samorządom ok. 320 mln zł.

UWAGA! Samorządy mogą składać wnioski do 15 czerwca br.

Kryteria przyznawania środków zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i są dostępne stronie men.gov.pl w zakładce Finansowanie edukacji/Subwencja ogólna dla JST.

Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły. Modułowe Pracownie Przyrody są przykładem rozwiązania, z którego samorządy mogą skorzystać, ale nie muszą. Jest to propozycja dobrowolna.

Centrum Nauki Kopernik (CNK) na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowało propozycję nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Projekt jest realizowany we współpracy z finansującą go Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Koncepcja Modułowych Pracowni Przyrodniczych (MPP) kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez uczniów poprzez obserwację i eksperymentowanie. Zaproponowana metoda badawcza, inspirowana sposobem pracy naukowców, ma charakter aktywizujący i angażujący. Dla uczniów, tak jak dla naukowców, świat pełen jest nieznanych zjawisk, procesów. Powinni poznawać go nie tylko z pozycji podręcznika czy wykładu, lecz również poprzez zadawanie pytań, stawianie i testowanie hipotez, wyciąganie wniosków. Proces uczenia się będzie wówczas procesem zdobywania wiedzy, a także rozwijania kompetencji twórczego, a zarazem krytycznego poszukiwania odpowiedzi – umiejętności niezbędnych w XXI wieku.

Każdy moduł zawiera sprzęt i narzędzia pozwalające wszystkim uczniom w klasie przeprowadzać proste, bezpieczne doświadczenia, w ilości zapewniającej warunki pracy samodzielnej i zespołowej (również w klasie liczącej 30 uczniów), a także materiały dodatkowe dla nauczycieli pomagające w organizacji różnych zajęć (dodatkowych, terenowych, wycieczek edukacyjnych czy projektów uczniowskich oraz lekcji). Aby ułatwić nauczycielom ich zaplanowanie i realizację, proponowane aktywności zostały powiązane z treścią aktualnej Podstawy programowej z następujących przedmiotów: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka.

 Modułowe Pracownie Przyrodnicze (MPP)

 • Urządzenia wraz z materiałami dydaktycznymi dla uczniów i nauczycieli są propozycją zestawów edukacyjnych przydatnych na lekcjach przyrody, biologii, fizyki, chemii czy geografii.
 • Centrum Nauki Kopernik opracowało i wyprodukowało pilotażową serię pierwszego modułu pt. Woda.

Proponowane urządzenia są proste i mobilne, możliwe do ustawienia w każdej klasie. Nie wymagają specjalnie przygotowanej infrastruktury i zostały sprawdzone podczas projektów realizowanych przez CNK. Modułowa budowa umożliwi rozszerzanie oferty edukacyjnej w przyszłości, w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów.

Seria pilotażowa składa się z 50 sztuk zestawów edukacyjnych zawierających ponad kilkadziesiąt propozycji działań: obserwacji, doświadczeń, eksperymentów. Zestawy są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Każdy zestaw został wyposażony w sprzęt i materiały umożliwiające pracę metodą badawczą. Specjaliści z Centrum Nauki Kopernik przygotowali również karty pracy dla uczniów, materiały merytoryczne dla nauczycieli, które dotyczą zarówno zjawisk i procesów tematycznie związanych z wodą, jak też uczenia metodami aktywizującymi uczniów. Praktyczne działania podczas lekcji mogą wspierać rozwój kompetencji przyrodniczych, matematycznych, technicznych, informatycznych, pracy zespołowej, komunikacji oraz wzmacniać kształtowanie kreatywności czy przedsiębiorczości.

Zestawy serii pilotażowej modułu Woda trafią do dwóch wybranych szkół z różnych województw (po 10 zestawów), dwóch Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli (po 5 zestawów), a także będą prezentowane przez MEN, CNK i FRSE.

Centrum Nauki Kopernik we współpracy z wytypowanymi szkołami, do których trafią zestawy pilotażowe pierwszego modułu, a także wytypowane Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli przygotują model szkolenia, doskonalenia nauczycieli do pracy z zestawami.

Po zakończeniu pilotażu serii pierwszego modułu Woda zostanie przygotowany raport oraz rekomendacje do dalszego upowszechniania projektu w kolejnych szkołach i do tworzenia kolejnych modułów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dodatkowe pieniądze dla samorządów w 2018 r. z rezerwy 0,4%

MEN - aktualności - czw., 10/05/2018 - 12:50

MEN ma do przekazania samorządom w tym roku ponad 172 mln zł (172.300.770) środków z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na zadania uwzględniające potrzeby samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji.

Kryteria podziału tych środków Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło wspólnie ze stroną samorządową, reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Samorządy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe w roku bieżącym, ale także gimnazjów już przekształconych w roku poprzednim. W ramach tego kryterium samorządy mogą otrzymać pieniądze na doposażenie świetlic, wyposażenie pomieszczeń do nauki w meble oraz dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci młodszych.

Realizując postulat samorządowców i dyrektorów szkół zostało stworzone nowe kryterium – dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Program zakłada dofinansowanie do wyposażenia pracowni/laboratoriów
i jest zaplanowany na 4 lata.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

a) publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne,

b) które mają lub będą mieć od 1 września 2018 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) lub klasę VII, lub klasę VIII (dotyczy przedmiotów fizyka
i chemia),

c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym,

d) które nie mają i nie będą mieć w strukturze od 1 września 2018 r. klas dotychczasowego gimnazjum (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej).

Zostało rozszerzone także kryterium dotyczące dofinansowania doposażenia szkół
i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach o nowe pomieszczenia do nauki uzyskane w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych. Wielu dyrektorów szkół podstawowych sygnalizowało ministerstwu, że w związku
z utworzeniem klasy VII i VIII powstała potrzeba zaadaptowania kolejnych pomieszczeń do nauki w szkołach, które do tej pory były 6-letnie.

Ponadto poniższe zadania, uwzględniane przy poddziale rezerwy w 2017 r., będą kontynuowane:

 1. Z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.
 2. Pomoc samorządom w usuwaniu skutków zdarzeń losowych.
 3. Pomoc samorządom w usuwaniu skutków działania żywiołów.
 4. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.
 5. Dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki
  w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.
 6. Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych.
 7. Inne zadania o jednorazowym charakterze nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.

Informacja o kryteriach i terminach na składanie wniosków przez samorządy

o dofinansowanie są dostępne na stronie MEN: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/kryteria-podzialu-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2018.pdf

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Człowiek 2.0 – zapraszamy nauczycieli do udziału w szkoleniach

MEN - aktualności - czw., 10/05/2018 - 11:06

Minister Edukacji Narodowej zachęca nauczycieli do udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje cyfrowe i medialne. Organizatorem warsztatów jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. Szkolenia stanowią kontynuację wcześniejszego kursu Pracownia 2.0.

Udział w szkoleniach pozwoli nauczycielom na lepsze poznanie i zrozumienie cyfrowego świata, w którym poruszają się uczniowie, a także na zdobycie kompetencji umożliwiających swobodną rozmowę na temat szans i zagrożeń wynikających z korzystania z nowych technologii. Ponadto pedagodzy dowiedzą się, jak przygotowywać interesujące materiały lekcyjne w oparciu o zasoby cyfrowe znajdujące się w domenie publicznej oraz w cyfrowych repozytoriach instytucji kultury.

Szkolenia zostały opracowanie w unikalnej formule, która łączy dwa odmienne, a jednocześnie dopełniające się sposoby ujmowania relacji człowieka z cyfrowymi technologiami – perspektywę dydaktyczną i psychologiczną.

Terminy i tematy najbliższych szkoleń:

 • 19-20.05.2018 – Emocje, motywacja i osobowość,
 • 26.05.2018 – Prawa autorskie w edukacji,
 • 9-10.06.2018 – Uzależnienie od Internetu,
 • 23.06.2018 – Informacje i manipulacje (szkolenie w parze ze szkoleniem 24.06.2018),
 • 24.06.2018 – Odporność na manipulacje w sieci (szkolenie w parze ze szkoleniem 23.06.2018).

Więcej informacji o szkoleniach na stronie organizatora: http://www.nina.gov.pl/projekty/czlowiek-2-0/szkolenia/.

Cykl szkoleń został objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.

Serdecznie zapraszamy!

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

Zapowiedź: działania MEN wspierające samorządy w wyposażeniu szkół w pracownie przyrodnicze

MEN - aktualności - śr., 09/05/2018 - 17:37

W czwartek, 10 maja br. o godz. 12:00 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przedstawi propozycję MEN dotyczącą wsparcia samorządów w wyposażeniu szkół w laboratoria, pracownie przyrodnicze. Ponadto wspólnie z Dyrektor Edukacji CNK Anną Dziamą weźmie udział w prezentacji Modułowych Pracowni Przyrody, które są propozycją nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Termin: 10 maja 2018 roku, godz. 12:00
Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, pracownia chemiczna, wejście główne do Centrum.

Więcej informacji udziela:

 • ze strony Centrum Nauki Kopernik: Katarzyna Nowicka, tel. 604 194 689,
 • ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej: Justyna Sadlak, tel. 667 633 553, biuro.prasowe@men.gov.pl

Zapraszamy zainteresowanych dziennikarzy

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Konkurs „Ambasador Szkolnej Wynalazczości” 2018 – zapraszamy do udziału

MEN - aktualności - wt., 08/05/2018 - 16:05

Minister Edukacji Narodowej zachęca uczniów w wieku 7-14 lat do udziału w V edycji konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”. Organizatorami przedsięwzięcia są Urząd Patentowy oraz Polska Akademia Dzieci.

Celem konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości” jest kształtowanie kreatywności oraz promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnej, zaangażowanej postawy młodego naukowca-wynalazcy. Inicjatywa jest okazją do realizacji twórczych pomysłów i konstruowania nowych rozwiązań.

Do konkursu można zgłaszać projekty w dwóch kategoriach:

 • wynalazki lub inne rozwiązania techniczne (w tym ulepszenia już istniejących narzędzi, np.: łopatki do piaskownicy, ołówka, grzebienia, spełniające wymogi funkcjonalności i przedstawione w formie wykonanego ręcznie prototypu).
 • gry planszowe lub komputerowe (z zastosowaniem Kodu, Scratch MIT lub dowolnego innego programu).

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w kategoriach wiekowych: 7-10 oraz 11-14 lat.

Termin nadsyłania projektów konkursowych mija 18 maja br.

Finał konkursu odbędzie się 9 czerwca br. w siedzibie Urzędu Patentowego w Warszawie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Patentowego https://www.uprp.pl/ambasador-szkolnej-wynalazczosci/Menu09,791,28,index,pl/

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli po zmianach

MEN - aktualności - wt., 08/05/2018 - 10:25
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi w celu leczenia:

• choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub
• choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę.

Relacje zachodzące między stanem zdrowia a warunkami pracy nie dotyczą tylko chorób zawodowych, lecz także chorób o przyczynach wieloczynnikowych, wśród których są również czynniki środowiska pracy i pod ich wpływem choroby podlegają niekorzystnym modyfikacjom. Do chorób związanych z pracą można zaliczyć wybrane choroby układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, choroby psychiczne, choroby skóry, cukrzycę i niektóre choroby nowotworowe (Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy)

Nauczyciel:

• Składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (uwaga: nauczyciel nie uzasadnia wniosku – nie jest zobowiązany do informowania we wniosku, z jakiego powodu ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia),

• Ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego; odwołanie wraz z uzasadnieniem wnoszone jest na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie.

Dyrektor Szkoły:

• Udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego,

• Na wniosek nauczyciela, ma obowiązek wydania skierowania na badania lekarskie, po sprawdzeniu czy nauczyciel spełnia warunki formalne do uzyskania prawa do urlopu, tj. czy:
1. posiada wymagany staż pracy – co najmniej 7 lat,
2. zatrudniony jest w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
3. przepracował nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, a w przypadku przerwania zatrudnienia, podjął zatrudnienie nie później niż w ciągu trzech miesięcy,

• ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego; odwołanie wraz z uzasadnieniem wnoszone jest na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie,
• odwołuje nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku stwierdzenia, że w trakcie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel kontynuuje bądź nawiązał stosunek pracy lub kontynuuje bądź podjął inną działalność zarobkową,
• udziela urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, na podstawie potwierdzonego skierowania,
• wydaje skierowanie na badania kontrolne przed powrotem nauczyciela do pracy, w przypadku urlopu dla poratowania zdrowia dłuższego niż 30 dni.

Lekarz medycyny pracy:

• Orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia,
• Przekazuje odwołanie od orzeczenia, złożone przez uprawnione osoby, podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia odwołania.

Rozwiązania dotyczące:

• udzielania urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego,
• uprawnienia nauczyciela i dyrektora szkoły do odwołania od orzeczenia,
• odwołania z urlopu w przypadku podjęcia zatrudnienia przez nauczyciela w trakcie trwania urlopu

regulowane były w ustawie – Karta Nauczyciela przed wejściem w życie ostatniej nowelizacji .

227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – uroczystość w Szczecinie z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - czw., 03/05/2018 - 20:22

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć wziął dziś udział w szczecińskich obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości patriotycznej zorganizowanej pod Pomnikiem Czynu Polaków uczestniczyli przedstawiciele urzędu wojewódzkiego, lokalnych władz samorządowych, kombatanci oraz licznie przybyli mieszkańcy Szczecina.

Dokładnie 227 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja.

Konstytucję Majową uchwalono w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Schyłek XVIII w. przyniósł 3 rozbiory i utratę niepodległości na 123 lata.

Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Jak czytamy we wstępie dokumentu, Konstytucja 3 Maja powstała „dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic”.

Choć krótko po uchwaleniu ustawy zasadniczej Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie, Konstytucja Majowa była przez lata symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu.

Dokument ten jest przede wszystkim odzwierciedleniem tradycji niepodległościowych państwa polskiego. Mimo rozbiorów Polski, pamięć o drugiej w dziejach świata konstytucji narodowej, pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości. Rocznice jej uchwalenia były zawsze upamiętniane przez znajdującą się pod zaborami polską ludność.

Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, Święto Konstytucji 3 Maja było obchodzone jako jedno z najważniejszych wydarzeń państwowych.

Od 1946 roku celebrowanie tego dnia było zakazane przez władze komunistyczne aż do roku 1990, kiedy to 6 kwietnia, Sejm wrócił do pięknej tradycji upamiętniającej Konstytucję Majową.

Fot. Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

MEN - aktualności - czw., 03/05/2018 - 00:54

Dokładnie 227 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja.

Konstytucję Majową uchwalono w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Schyłek XVIII w. przyniósł 3 rozbiory i utratę niepodległości na 123 lata.

Dziś w Szczecinie, o godz. 12:00 pod Pomnikiem Czynu Polaków, wiceminister edukacji Maciej Kopeć weźmie udział w uroczystości patriotycznej zorganizowanej przez władze samorządowe.

Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Jak czytamy we wstępie dokumentu, Konstytucja 3 Maja powstała „dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic”.

Choć krótko po uchwaleniu ustawy zasadniczej Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie, Konstytucja Majowa była przez lata symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu.

Dokument ten jest przede wszystkim odzwierciedleniem tradycji niepodległościowych państwa polskiego. Mimo rozbiorów Polski, pamięć o drugiej w dziejach świata konstytucji narodowej, pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości. Rocznice jej uchwalenia były zawsze upamiętniane przez znajdującą się pod zaborami polską ludność.

Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, Święto Konstytucji 3 Maja było obchodzone jako jedno z najważniejszych wydarzeń państwowych.

Od 1946 roku celebrowanie tego dnia było zakazane przez władze komunistyczne aż do roku 1990, kiedy to 6 kwietnia, Sejm wrócił do pięknej tradycji upamiętniającej Konstytucję Majową.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Gwarancja środków na kształcenie specjalne w przypadku szkół ogólnodostępnych

MEN - aktualności - śr., 02/05/2018 - 15:19

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami przedstawiamy informację oraz opinię ministerstwa w zakresie stosowania przepisów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w przypadku szkół ogólnodostępnych.

 1. Odziały „ogólnodostępne” (tj. nie będące oddziałami specjalnymi, integracyjnymi)

W tym przypadku obowiązek dotyczy przeznaczania na kształcenie specjalne środków z subwencji naliczanych na uczniów wyłącznie wagami z tytułu niepełnosprawności (w 2018 r. są to wagi od P4 do P8). Wydatkami na kształcenie specjalne w tym przypadku będą wydatki bezpośrednio związane z realizacją orzeczeń (tj. wydatki, które nie byłyby ponoszone gdyby uczeń był pełnosprawny). Katalog wydatków w tym przypadku nie jest zamknięty, wskazano przykładowe wydatki związane z realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego m.in. wydatki na: zatrudnienie dodatkowej kardy wspierającej, np. wynagrodzenie tzw. nauczyciela wspomagającego lub pomocy nauczyciela zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomoce dydaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych, organizację wybranych zajęć indywidualnych lub w grupie do 5 osób, jeśli uczeń takich wymaga.

 1. Oddziały integracyjne i specjalne[1]

Specyfika funkcjonowania tych oddziałów jest odmienna m.in. ze względu na obowiązujące tam limity liczby uczniów na oddział (funkcjonowanie takiego oddziału jest więc droższe niż oddziału ogólnodostępnego). W tym przypadku w ustawie określono ułatwiony sposób „rozliczania” środków na kształcenie specjalne. Oddziały te, w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zostały potraktowane analogicznie jak szkoły specjalne. Po stronie subwencji naliczona została cała kwota subwencji (wszystkie należne wagi oraz podstawowa kwota subwencji naliczana standardem finansowym A, z wyłączeniem wagi na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na uczniów tych oddziałów (również z uczniami pełnosprawnymi).
Po stronie wydatkowej należy wykazać:
1) wydatki związane z realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (podobnie jak w pkt 1) oraz
2) środki wyliczone za pomocą wzoru określonego w art. 8 ust. 2 pkt 3) ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
UWAGA: Środki wyliczone za pomocą wzoru określonego w ww. ustawie (w art. 8 ust. 2 pkt 3)) nie należy klasyfikować do rozdziałów 80150 i 80152. Wysokość środków wyliczanych za pomocą ww. wzoru ma charakter teoretyczny i na mocy ustawy automatycznie środki w takiej wysokości w jednostce samorządu terytorialnego są traktowane jako wydatki związane z kształceniem specjalnym. Ideą takiego rozwiązania było znaczne uproszczenie stosowania przepisów art. 8 w zakresie szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi. Założeniem tego rozwiązania było wyliczenie środków na kształcenie specjalne w sposób teoretyczny  i uproszczony a więc środki wyliczone za pomocą wzoru nie powinny być przypisywane konkretnym wydatkom ponoszonym w szkole.
W konsekwencji poziom wydatków klasyfikowany w rozdziałach 80150 i 80152 nie będzie odpowiadał wysokości subwencji naliczonej na szkoły ogólnodostępne. Co do zasady powinien się różnić o wysokość środków wyliczanych za pomocą wzoru w art. 8 ust. 2 pkt 3) ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Należy jednak podkreślić, że określone w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych gwarancje środków na kształcenie specjalne dotyczą wszystkich szkół, placówek i placówek wychowania przedszkolnego łącznie w jednostce samorządu terytorialnego i łącznie w ramach samorządu należy rozpatrywać stosowanie tych przepisów.

 

[1] Mowa tutaj o oddziałach specjalnych i integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych.

Zagłosuj na Wydarzenie Historyczne Roku!

MEN - aktualności - śr., 02/05/2018 - 13:06

Muzeum Historii Polski już po raz 11 przygotowało konkurs, który ma wyłonić najlepsze wydarzenie historyczne 2017 roku. Spośród 200 nadesłanych zgłoszeń w I etapie konkursu, jury wybrało 15, które przeszły do kolejnego etapu.

Zgłoszenia w drugim etapie podzielono na trzy kategorie: „Wydarzenie”, „Wystawa” i „Edukacja i Multimedia”. Do 17 maja 2018 r. na stronie www.whr.muzhp.pl można oddać swój głos na najlepsze wydarzenie spośród finałowej piętnastki. Każdy ma do dyspozycji 3 głosy, po jednym w każdej kategorii.

Więcej informacji znajduje się na stronie Programu „Niepodległa” https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/glosujmy-na-wydarzenie-historyczne-roku/

Zachęcamy do głosowania!

Departament Informacji i Promocji

Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia

MEN - aktualności - śr., 02/05/2018 - 10:30

26 marca br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dokument został opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 638, wszedł on w życie 1 kwietnia br.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego określa w drodze rozporządzenia corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Od 1 kwietnia 2018 r. ustawa budżetowa przewiduje wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o 5,35%, tym samym wynagrodzenie średnie dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego także wzrośnie o 5,35%.

Od 1 kwietnia br. średnie wynagrodzenia nauczycieli kształtuje się w następujący sposób:

• dla nauczyciela stażysty – 2 900,20 zł (co stanowi wzrost o 147,28 zł),
• dla nauczyciela kontraktowego – 3 219,22 zł (co stanowi wzrost o 163,48 zł),
• dla nauczyciela mianowanego – 4 176,29 zł (co stanowi wzrost o 212,09 zł),
• dla nauczyciela dyplomowanego – 5 336,37 zł (co stanowi wzrost o 271 zł).

Należy zaznaczyć, że obecnie ponad 60% nauczycieli to nauczyciele dyplomowani.

Wynagrodzenie zasadnicze jest elementem wynagrodzenia średniego, do którego wliczają się także wszystkie ustawowe dodatki. Część dodatków przepisy wprost uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe). Dlatego w rozporządzeniu wynagrodzenie zasadnicze zwiększane jest o taki sam procent, co wynagrodzenie średnie. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników wynagrodzenia od niego zależnych.

Dodatkowo, w tym roku została zlikwidowana czwarta grupa zaszeregowania płacowego, przewidziana dla nauczycieli posiadających tzw. pozostałe wykształcenie. Nauczyciele, których dotyczy ta zmiana, od 1 kwietnia otrzymują wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla trzeciej grupy zaszeregowania płacowego (Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych).

Należy zaznaczyć, że najwyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego (należne nauczycielom z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym) dotyczą ok. 95% etatów nauczycieli i będą się kształtowały od 2 417 zł do 3 317 zł.

Informacje dotyczące podwyższenia płac nauczycieli:

Począwszy od 2018 roku rozpoczęto wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8% w ciągu trzech lat. Jest to porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 15,9%.

Kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Ponadto należy przypomnieć, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat nauczyciele otrzymali waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3%.

Podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli wiąże się z dodatkowymi środkami zabezpieczonymi w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w części oświatowej subwencji ogólnej. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej, środki na podwyższenie wynagrodzeń ujęte zostały w rezerwie celowej budżetu państwa.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową obowiązującą od 1 kwietnia 2018 r. następuje nie później niż do 30 kwietnia 2018 r., z wyrównaniem od 1 kwietnia 2018 roku.

Życzenia Minister Anny Zalewskiej z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

MEN - aktualności - śr., 02/05/2018 - 07:55

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele Polskich Szkół za Granicą
oraz Szkół Polonijnych,
Kierownicy Szkolnych Punktów Konsultacyjnych,
Przedstawiciele środowisk polonijnych,
Rodacy,

Dzień Polonii i Polaków za Granicą to ważna okazja, aby przekazać słowa wdzięczności za trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodych Polaków dorastających poza granicami naszego kraju. Ucząc języka i przekazując uczniom wiedzę o Polsce, wzbogacają Państwo nie tylko ich zasób informacji, ale kształtują także charakter i tożsamość narodową.

Praca nauczyciela poza granicami naszego kraju jest szczególną misją. W istotny sposób przyczynia się ona do promowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Dzięki Państwa staraniom młodzi ludzie stają się prawdziwymi ambasadorami polskości na całym świecie.

Za wszystkie te starania, za troskę o wychowanie młodych ludzi w duchu przywiązania do polskiej tradycji, kultury i symboli narodowych, z całego serca dziękuję.

Tegoroczny Dzień Polonii i Polaków za Granicą ma szczególny wymiar. Obchodzimy go w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To właśnie w tym dniu warto i trzeba przypominać o wielkim oraz niepodważalnym wkładzie polskiej emigracji w budowanie wolnej, suwerennej i nowoczesnej Rzeczpospolitej.

Życzę wszelkiej pomyślności i niegasnącego zapału w krzewieniu polskości.

Z wyrazami najwyższego szacunku
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Szkolnictwo zawodowe