Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Szkolnictwo zawodowe

Kamil Wroński w MEN – spotkanie z Minister Anną Zalewską

MEN - aktualności - pt., 17/03/2017 - 13:51

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się dziś z 9-letnim Kamilem Wrońskim, wybitnie uzdolnionym uczniem z Lublina.

Podczas spotkania, minister Anna Zalewska rozmawiała z Kamilem i jego tatą – Patrykiem Wrońskim o propozycjach dotyczących wsparcia dla uczniów wybitnie uzdolnionych. Poruszano również kwestię prowadzenia w szkołach innowacji pedagogicznych i eksperymentów.

W spotkaniu uczestniczyła również wiceminister Marzena Machałek.

Szefowa MEN podkreśliła, że rodzice, opiekunowie i nauczyciele, a także sami uczniowie mogą przesyłać do MEN swoje uwagi i propozycje dotyczące wspierania ucznia zdolnego. W tym celu uruchomiliśmy specjalny adres e-mail: uczenzdolny@men.gov.pl.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada 2016 roku podczas swojej wizyty w Lublinie, Minister Anna Zalewska wręczyła Kamilowi stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w nauce.

Kamil Wroński jest uczniem szczególnie uzdolnionym. Realizuje indywidualny tok nauki. Obecnie uczy się w klasie IV, ale chodzi także na lekcje z klasą V. W październiku 2016 r. rozpoczął naukę na Politechnice Lubelskiej jako najmłodszy student. Tam, wspólnie ze swoimi starszymi kolegami z wydziału mechatroniki uczęszcza na zajęcia m.in. z matematyki i informatyki. Kamil realizuje z sukcesami wymagane projekty oraz uzyskuje zaliczenia z elektrotechniki, mechatroniki, projektowania CAD, fizyki czy napędów elektrycznych. Jego prace projektowe zostały wyróżnione na Międzynarodowych Targach Elektronicznych w Bielsku-Białej i w Ogólnopolskim Konkursie Elektronicznym.

Obecnie Kamil bierze udział na Politechnice w pracach zespołu, który tworzy konstrukcję auta elektrycznego. Do pełnej realizacji projektu szuka sponsorów, którzy byliby zainteresowani, aby go wesprzeć.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wskaźniki kwoty dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – nowe rozporządzenia podpisane

MEN - aktualności - czw., 16/03/2017 - 23:20

Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 16 marca br. dwa rozporządzenia dotyczące wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

Podpisana nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, uzupełnia regulacje w zakresie określenia wysokości wskaźników w odniesieniu do kwoty refundacji, która została poniesiona na zapewnienie podręczników do danego języka obcego nowożytnego (na innym poziomie zaawansowania). Konieczność określenia tych wskaźników wynika ze zmian wprowadzonych przepisami art. 1 pkt 26 lit.a ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010, z późn. zm.).

Znowelizowane regulacje umożliwiają refundację kosztu zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego nowożytnego na innym poziomie zaawansowania niż zakupione z dotacji celowej w poprzednich latach dla uczniów:
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
– niesłyszących, słabosłyszących;
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
– niewidomych i słabowidzących;
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie niepełnosprawni mają bowiem możliwość korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, uwzględniających ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności (np. w wydrukowanych w systemie Braille’a lub w druku powiększonym albo przygotowanych w polskim języku migowym). Wymaga to przygotowania odrębnych podręczników, które ze względu na ograniczoną grupę odbiorców, są droższe od takich samych podręczników przygotowywanych dla uczniów pełnosprawnych.

W rozporządzeniu przyjęto, że wskaźniki zwiększające kwotę refundacji będą analogiczne jak wskaźniki zwiększające kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne. Wskaźniki te, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, wynoszą od 2,3 do 20, przy czym w przypadku uczniów z dysfunkcją wzroku wysokość refundacji jest uzależniona od rodzaju dostosowania tych podręczników.

W przypadku refundacji kosztów zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów słabowidzących, które nie są wydrukowane w druku powiększonym wskaźnik będzie wynosił 2,3, a jeśli są wydrukowane w druku powiększonym – 8. Wysokość wskaźnika zwiększającego kwotę refundacji w przypadku uczniów niewidomych w przypadku podręczników lub materiałów edukacyjnych niewydrukowanych w systemie Braille’a będzie wynosiła 2,6. W sytuacji, gdy są one wydrukowane w systemie Braille’a – 20.

Rozporządzenie stosuje się w zakresie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej oraz kwoty refundacji w przypadku wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniów niepełnosprawnych odpowiednich klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, o których mowa w art. 129 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w przypadku których został zachowany dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe kwoty tej dotacji celowej zgodnie z przepisami art. 341 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Również dziś Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Rozporządzenie ma związek z wprowadzeniem od roku szkolnego 2017/2018 nowego ustroju szkolnego, a co za tym idzie objęciem dotacją celową na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe klas VII i VIII szkół podstawowych oraz odpowiednich klas szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Ponadto, zgodnie ze zmianami w ustawie polegającymi na uchyleniu przepisu zobowiązującego ministra edukacji do wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla klas I–III, uczniom tych klas przysługuje dotacja celowa na podręczniki lub materiały edukacyjne – tak jak dotychczasowo przysługiwała dotacja celowa dla klas IV–VI szkół podstawowych.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych będzie funkcjonowało równolegle z nowym rozporządzeniem. Będzie ono stosowane do dotacji celowej udzielanej odpowiednio począwszy od 2017 r., 2018 r. i 2019 r. na wyposażenie danych klas szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w zakresie określonym w art. 341 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Zatem rozporządzenie to nie obejmuje swoim zakresem wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów niepełnosprawnych odpowiednich klas szkół podstawowych, w przypadku których został zachowany dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe kwoty tej dotacji celowej zgodnie z przepisami art. 341 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisywprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozporządzenie określa, że w zakresie ww. klas szkół podstawowych w okresie przejściowym do określenia wysokości wskaźników w przypadku ww. uczniów stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

Ponadto, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych – będzie nadal stosowane w przypadku dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, o których mowa w art. 129 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozporządzenie określa wysokość wskaźników odniesieniu do kwot dotacji celowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Regulacje umożliwiają zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;
– niesłyszących, słabosłyszących;
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
– niewidomych i słabowidzących;
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przyjęte regulacje umożliwią zakupienie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych będących uczniami szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej o wartości większej niż przewidziana w art. 22ae ust. 5 i 10b ustawy.

Mechanizm zwiększania kwot dotacji celowej polega na pomnożeniu odpowiednich kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 i 10b ustawy, przez wskaźniki określone w niniejszym rozporządzeniu.

W przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym przepisy ustawy umożliwiają różne możliwości wykorzystania dotacji celowej, w zależności od potrzeb tych uczniów.

Dotacja ta może być wykorzystana na:
a) pokrycie kosztu zakupu podręczników, w tym podręczników do kształcenia specjalnego;
b) materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności;
c) drukowanie lub powielanie materiałów w całości lub części w celach dydaktycznych;
d) zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników lub materiałów, jak również
e) zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w postaci elektronicznej.

Przewidziane w rozporządzeniu wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie uczniów klas I–VIII szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zostały określone na analogicznym poziomie w stosunku do wysokości wskaźników określonych dla uczniów z poszczególnych rodzajami niepełnosprawności w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Natomiast w odniesieniu do uczniów klasy VII i VIII przyjęto wskaźniki w wysokości jak dla uczniów gimnazjów.

Uwzględniając potrzeby edukacyjne uczniów z dysfunkcją wzroku, utrzymano dotychczasowe rozwiązania w zakresie odmiennych wartości wskaźnika w zależności od rodzaju dostosowanych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

W regulacjach przyjęto, że wysokość wskaźników zwiększających kwoty refundacji podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego, innych pod względem poziomu zaawansowania niż zakupione ze środków dotacji celowej (art. 22ae ust. 10b ustawy), stanowi odpowiednio wysokość wskaźnika określoną dla kwoty dotacji celowej na podręczniki lub materiały edukacyjne dla uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności, określonym w przepisach § 2 i §4–8 projektu (§ 9 projektu).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rekrutacja do szkół, przedszkoli i placówek – rozporządzenie podpisane

MEN - aktualności - czw., 16/03/2017 - 16:52

Dziś, 16 marca podpisane zostało rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Pełna treść rozporządzenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z uwagi na zbliżające się przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolnym 2017/2018 do przedszkoli, szkół i placówek.

Wejście w życie rozporządzenia wynika z potrzeby wskazania sposobu przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w przypadku postępowania rekrutacyjnego m.in. do oddziału dwujęzycznego klasy VII szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018, tak aby potencjalni kandydaci do tych oddziałów mogli podjąć decyzje odpowiednio wcześniej.

Podpisane rozporządzenie określa:

1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów;
2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty;
3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157 ustawy – Prawo oświatowe oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Rozporządzenie określa także jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:

1) szkoły podstawowej sportowej, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej;
2) oddziału międzynarodowego lub dwujęzycznego w szkole podstawowej ogólnodostępnej;
3) szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkoły, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe;
4) szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej;
5) szkoły ponadpodstawowej sportowej, szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej.

Przepisy rozporządzenia stosuje się także odpowiednio do niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym do wymienionych wcześniej szkół przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w ustawie – Prawo oświatowe, tj.:

1) wynik egzaminu ósmoklasisty;
2) oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej;
3) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia odpowiednio oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem;
5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, w tym:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
6) oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty lub danego zakresu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018–2019/2020 dla absolwentów gimnazjum – rozporządzenie podpisane

MEN - aktualności - czw., 16/03/2017 - 15:51

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Podpisane rozporządzenie określa:

1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych;
2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;
3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Ponadto rozporządzenie wskazuje jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:

1) trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia (dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum);
2) szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej;
3) szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej.

W postępowaniu rekrutacyjnym do wyżej wymienionych szkół przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w ustawie o systemie oświaty, tj.:

1) wynik egzaminu gimnazjalnego;
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum odpowiednio oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz
5) oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu, danej części albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Pełna treść rozporządzenia.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Biblioteki w szkołach – informacja MEN

MEN - aktualności - czw., 16/03/2017 - 13:08

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że biblioteki szkolne są niezwykle istotnym elementem życia szkoły. Ich rola w promowaniu postaw czytelniczych wśród uczniów jest nieoceniona.

Podkreślamy, że ministerstwo nie prowadzi żadnych prac dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych. Informacje sugerujące takie działania są nieprawdziwe.

Jednocześnie wyjaśniamy, że w nowym prawie oświatowym wzmocniliśmy rolę i znaczenie biblioteki szkolnej. Określiliśmy zadania bibliotek szkolnych oraz ich charakter. W ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (w szczególności art. 98, 103, 104) wskazaliśmy, że organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami określi statut szkoły.

W ustawie Prawo oświatowe określiliśmy również sposoby organizacji biblioteki, która uwzględnia w szczególności zadania m.in. w zakresie gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych.

Warto podkreślić, że zadaniem biblioteki szkolnej jest także tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u nich nawyku czytania i uczenia się. Ponadto rolą biblioteki jest organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów oraz przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.

Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej wskazaliśmy, że zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury. Szkoła podejmuje działania mające na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz sprzyjające zwiększeniu ich czytelniczej aktywności. Kształtuje ona postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim. W procesie kształcenia i wychowania wskazuje rolę biblioteki (szkolnej, publicznej, naukowej i innych) oraz zachęca do podejmowania indywidualnych prób twórczych.

W nowej podstawie programowej podkreśliliśmy, że wysokie kompetencje czytelnicze wpływają na sukces uczniów w szkole, a w późniejszym życiu pozwalają pokonywać uczniom ograniczenia i trudności związane z mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym. Jednocześnie czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia.

Przypomnijmy, że w obecnym roku szkolnym 2016/2017 upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży jest jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Świadczy to o tym, jak duże znaczenie ma dla Minister Edukacji Narodowej promowanie czytelnictwa oraz jaką wagę przykłada do roli i znaczenia bibliotek szkolnych.

W ramach realizowanego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, do którego w ubiegłym roku przystąpiło ponad 4 tys. szkół, do bibliotek szkolnych trafiło 1 761 477 książek, a do bibliotek pedagogicznych – 18 213 książek. W sumie księgozbiór został wzbogacony o 1 779 690 pozycji. Jak wynika z deklaracji przekazanych przez szkoły, w 82% z nich nastąpił wzrost liczby wypożyczeń książek. Program pozytywnie wpłynął na rozwój czytelnictwa w szkołach. Wysoko oceniania została również współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi w zakresie działań promujących czytelnictwo.

Informujemy również, że obecnie toczące się prace nad zmianami sposobu finansowania zadań oświatowych nie powodują wyłączenia finansowania nauczycieli bibliotekarzy. Nowa koncepcja finansowania opiera się na tej samej co dotychczas puli środków w systemie, zatem nie spowoduje zmniejszenia finansowania w skali całego systemu.

Środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym również nauczycieli bibliotekarzy, zabezpieczone są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Głównym źródłem dochodów jst jest subwencja oświatowa. W subwencji oświatowej uwzględnia się i nadal będzie się uwzględniało wynagrodzenia nauczycieli, w tym również nauczycieli bibliotekarzy.

W przedstawionej przez MEN nowej propozycji podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniony został jako jeden z elementów składowych komponent finansowania na oddział, który dotychczas nie był brany pod uwagę w algorytmie podziału. Pomysł finansowania w ramach tego komponentu polega na uwzględnieniu w pewnej części kosztów wynagrodzeń nauczycieli wynikających z ramowych planów nauczania. Oprócz komponentu finansowania na oddział w algorytmie znajda się jeszcze inne elementy, tj. dodatkowa subwencja na oddział, podstawowa subwencja na ucznia, dodatkowa subwencja na ucznia. W ramach środków naliczonych tymi komponentami możliwe będzie finansowanie innych zadań oświatowych, w tym również wynagrodzeń nauczycieli bibliotekarzy, pedagogów, psychologów, itp. ale i też wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych.

Oceniając obecne prace nad zmianą systemu finansowania należy mieć na uwadze ich roboczy charakter. Przedstawiane w ramach prekonsultacji materiały są propozycjami do dyskusji, w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań. Na spotkaniach grupy roboczej propozycje zmian są szeroko omawiane i konsultowane po to, aby pobieżna analiza materiałów nie powodowała wyciągania zbyt pochopnych wniosków. Intencją zaś samych propozycji jest podział środków w sposób bardziej dostosowany do realizowanych zadań.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Interakcja – Integracja – inauguracja konferencji z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - czw., 16/03/2017 - 10:49

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w środę, 15 marca br. wziął udział w otwarciu 9. Konferencji Interakcja – Integracja, która trwa w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

W swoim przemówieniu wiceminister edukacji odniósł się do rozwiązań dotyczących nauki przedmiotów przyrodniczych ujętych w nowej podstawie programowej.

– Warunki realizacji przedmiotów przyrodniczych zawartych w nowej podstawie programowej mają na celu stworzenie możliwość uruchamiania w szkołach pracowni przedmiotowych – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. – Obecnie zaledwie 27% gimnazjów dysponuje pracowniami przedmiotowymi – dodał.

Wiceminister edukacji podkreślił także konieczność zmiany systemu doskonalenia nauczycieli oraz dokładniejszej analizy wniosków płynących z ogólnopolskich i międzynarodowych badań edukacyjnych.

– Trzeba przyjrzeć się badaniom efektów realizacji dotychczasowej podstawy programowej. Coraz mniej uczniów deklaruje związanie swojej przyszłości z naukami przyrodniczymi, w tym z szeroko rozumianą nauką. Gwałtownie spadł również odsetek uczniów chcących zajmować się informatyką – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. – To wielkie wyzwanie, przed którym stoi polski system edukacji – dodał.

Wiceminister podziękował uczestnikom konferencji za angażowanie się w działania dotyczące popularyzacji nauki wśród uczniów. Zaznaczył przy tym również duże znaczenie w tym procesie blisko 7-letniej działalności Centrum Nauki Kopernik.

„Interakcja – Integracja” to coroczne spotkanie osób i instytucji zajmujących się edukacją nieformalną. Biorą w nich udział przede wszystkim osoby zaangażowane w rozwój inicjatyw edukacyjnych, popularyzację nauki oraz nowych technologii, w tym przede wszystkim edukatorzy, nauczyciele, muzealnicy i wykładowcy.

Uczestnicy spotykają się, aby dzielić się swoimi dobrymi praktykami oraz poszerzać wiedzę. Konferencja jest także przestrzenią do poznania się, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nowe Pomniki Historii – uroczystość w Pałacu Prezydenckim z udziałem wiceministrów edukacji

MEN - aktualności - czw., 16/03/2017 - 10:20

Prezydent RP Andrzej Duda wpisał wczoraj, 15 marca br. nowe obiekty na listę Pomników Historii. Wśród 10 wyróżnionych znalazły się m.in. Radiostacja w Gliwicach, żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew w Ozimku, zespół opactwa benedyktynów w Tyńcu.

We wczorajszym wydarzeniu w Pałacu Prezydenckim udział wzięła wiceminister edukacji Marzenna Drab oraz wiceminister Maciej Kopeć.

– Każdy z tych obiektów jest elementem bezcennym, każdy niesie w sobie wielka historię, każdy jest w jakimś sensie perłą i myśli technicznej i architektury, dziełem inżynierskim, a także z całą pewnością można powiedzieć, że przejawem twórczości artystycznej – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda.

Pomnikami zostały uznane: Radiostacja w Gliwicach, kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego zwany kościołem Pokoju w Jaworze, kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klępsku, żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew w Ozimku, założenie rezydencjonalno-urbanistyczne w Rydzynie, katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika w Świdnicy oraz zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy zwanego kościołem Pokoju, Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze, zespół opactwa benedyktynów w Tyńcu, a także zespół opactwa cystersów w Wąchocku.

Pomnik Historii to jedna z form ochrony zabytków o wyjątkowym znaczeniu dla historii i kultury Polski. Formuła ta funkcjonuje od 1994 r. Ostateczną decyzję o wpisaniu zabytkowego obiektu na listę Pomników Historii podejmuje prezydent.

Obecnie jest to 60 zabytków szczególnej rangi, w tym Kraków – jako historyczny zespół miasta, Biskupin – jako rezerwat archeologiczny, Częstochowa – z zespołem klasztornym Jasnej Góry, a także Grunwald – jako pole bitwy, Wieliczka – historyczna kopalnia soli oraz Frombork – z zespołem katedralnym.

Fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rozporządzenie w sprawie dotacji na podręczniki – podpisane

MEN - aktualności - czw., 16/03/2017 - 09:48

Rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe podpisane.

Pełna treść dokumentu dostępna na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Rozporządzenie określa:

1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub, szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i 4 ustawy, oraz wzór formularza zawierającego te informacje;

2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;

3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;

4) tryb i terminy udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;

5) sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

W 2017 r. dotacja celowa będzie udzielona na wyposażenie szkół podstawowych w:

‒ podręczniki lub materiały edukacyjne z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I,
‒ podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy IV,
‒ podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy VII.

Ponadto w zakresie pozostałych klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów został zachowany dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe kwoty tej dotacji celowej. W związku z powyższym w 2017 r. wyposażenie szkół zostanie zrealizowane także w zakresie:

− podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej,
− podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy III gimnazjum,
− materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej, dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów klasy II i III gimnazjum.

Rozporządzenie zgodnie z art. 338 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), dotyczy także dotychczasowego gimnazjum, szkół artystycznych realizujących kształcenie w zakresie dotychczasowego gimnazjum, oraz klas dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, o których mowa w art. 129 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, aż do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum.

W związku z powyższym wzory formularzy określone rozporządzeniem uwzględniają również sytuację, gdy w wyniku przekształcenia albo włączenia gimnazjum do innego typu szkoły, klasy dotychczasowego gimnazjum funkcjonują w innych typach szkół. W związku z tym we wzorach formularzy, uwzględniono dotację celową na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla klas II i III gimnazjów. Natomiast w odniesieniu do klas I gimnazjów, uwzględniono jedynie informacje dotyczące refundacji kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych poniesionych przez szkoły w 2016 r.

Ponadto, w efekcie wprowadzonych zmian w zasadach zapewniania podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I−III szkoły podstawowej, wprowadzono możliwość wyboru w klasach I szkół podstawowych tych podręczników oraz zawnioskowania o dotację celową na te podręczniki z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego lub na materiały edukacyjne, tak jak dotychczasowo w przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

IV Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty z udziałem minister edukacji

MEN - aktualności - śr., 15/03/2017 - 21:41

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej uczestniczyła dziś, 15 marca br., w IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty w Toruniu. Głównym tematem była przyszłość edukacji i wyzwania, jakie stoją przed samorządami.

W swoim wystąpieniu minister edukacji zwróciła uwagę na aktualny stan wdrażania reformy oświaty. Minister przypomniała, że blisko 98 proc. rad powiatów oraz 95 proc. rad gmin przesłało już do zaopiniowania przez kuratorów oświaty uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnych do nowego ustroju szkolnego. Jak podkreśliła Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej oznacza to, że już ponad 96 proc. samorządów jest gotowych do reformy oświaty.

Szefowa MEN poinformowała, że trwają końcowe prace nad projektami rozporządzeń niezbędnych do wdrożenia reformy i w najbliższych dniach dokumenty te będą podpisane. Minister edukacji zaznaczyła, że podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych będą bezpłatne. Poinformowała również, że wydawnictwa przygotowują podręczniki, z których od września będą uczyły się dzieci według nowej podstawy programowej.

Dodatkowo minister edukacji zwróciła uwagę na to, że obecnie w ministerstwie trwają prace wstępnymi założeniami nowego modelu podziału kwoty podstawowej subwencji oświatowej oraz koncepcji finansowania zadań oświatowych. Szefowa MEN wspomniała, że w kwietniu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zaprezentuje harmonogram podwyżek płac dla nauczycieli. Podkreśliła również, że przygotowywane rozwiązania dotyczące m.in. awansu zawodowego, czasu pracy i wynagrodzeń nauczycieli będą wynikiem prac Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Konferencja w Toruniu to dwudniowe wydarzenie, w dniach 15 i 16 marca br., dedykowane przedstawicielom samorządów z całego kraju, dyrektorom szkół, pracownikom oświaty, ekspertom edukacyjnym. W blisko 30 panelach tematycznych uczestniczy ponad 300 osób, w tym 75 prelegentów.

Głównym tematem konferencji w Toruniu są wyzwania dla oświaty, kultury i sportu, a także kwestie dotyczące zarządzania oświatą, roli dyrektora szkoły w obliczu zmian oraz szkolnictwa branżowego.

Patronat nad konferencją objęli: Minister Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Organizatorami byli: Prezydent Torunia oraz wydawnictwo Municipium SA.

Więcej informacji o konferencji: www.oswiataprzyszlosci.pl

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dr Piotr Stankiewicz nowym dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych

MEN - aktualności - śr., 15/03/2017 - 17:47

Minister Edukacji Narodowej powołała dziś, 15 marca br. Pana Piotra Stankiewicza na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Pan Piotr Stankiewicz jest doktorem nauk społecznych w zakresie socjologii, adiunktem w Zakładzie Interesów Grupowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nowy dyrektor IBE jest absolwentem socjologii i filozofii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Kolonii. Brał udział w wielu pobytach studyjnych i badawczych na uniwersytetach w Konstancji oraz Hamburgu (w Centre for Globalization and Governance).

Dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD. Laureat nagrody II stopnia im. Floriana Znanieckiego za pracę magisterską z socjologii przyznawanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Jego dotychczasowe prace badawcze i zainteresowania naukowe obejmują m.in. edukację naukową w zakresie społecznego rozumienia innowacji naukowo-technologicznych (zjawiska scientific literacy i public understanding of science).

Współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i centralnymi przy działaniach informacyjno-edukacyjnych dotyczących poszukiwania gazu łupkowego oraz budowy elektrowni atomowej w Polsce. W latach 2011-2012 pracował w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym i Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej koordynując prace Forum Dialogu i Współpracy Województwa Pomorskiego „Energia i Samorządność”.

Członek międzynarodowych organizacji naukowych, m.in.: European Sociological Association (ESA), European Association for the Study of Science and Technology (EASST), członek rady redakcyjnej czasopism Climate Policy oraz Energetyka-Społeczeństwo-Polityka, a także współpracownik Biura Analiz Sejmowych.

Prywatnie żonaty, ojciec trzech córek, maratończyk oraz miłośnik biegów na orientację. Biegle włada językiem niemieckim oraz angielskim.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dyskusja o kulturze w Belwederze z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - śr., 15/03/2017 - 17:33

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył wczoraj, 14 marca br. w inauguracji cyklu spotkań poświęconych kulturze z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W wydarzeniu udział wzięli wybitni przedstawiciele świata nauki, poloniści, językoznawcy, wykładowcy akademiccy, twórcy, a także osoby zaangażowane w stworzenie nowej podstawy programowej z języka polskiego i historii.

Podczas wtorkowej dyskusji panelowej w Belwederze uczestnicy rozmawiali o roli i znaczeniu nauk humanistycznych w kulturze współczesnej Polski oraz znaczeniu języka polskiego. Uczestniczyli w niej m.in.: dr. hab. Marek A. Cichocki, dr. Przemysław Dakowicz, dr. Paweł Rojek, dr. hab. Wawrzyniec Rymkiewicz oraz dr. hab. Andrzej Waśko, doradca Prezydenta RP ds. reformy edukacji.

Wiceminister edukacji przedstawił główne założenia reformy edukacji dotyczące zmian programowych w zakresie języka polskiego i historii. Zaznaczył, że w nowej podstawie programowej z historii ujęto kwestię rozwijania u uczniów poczucia miłości do ojczyzny, przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu, jego osiągnięć, kultury oraz języka ojczystego.

– Poznawanie wybitnych utworów literackich sprzyja rozwojowi osobowemu ucznia, wprowadza go w świat kultury polskiej i europejskiej – zaznaczył Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister Maciej Kopeć powiedział również, że zgodnie z propozycjami zawartymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania, w liceach ogólnokształcących i technikach zostanie zwiększony tygodniowy wymiar godzin historii (z 2 do 8). Zaznaczył też, że w liceum ogólnokształcącym zmianie ulegnie również wymiar godzin przeznaczonych na realizację w zakresie rozszerzonym przedmiotów takich jak: język polski, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia.

W liście skierowanym do uczestników spotkania, Prezydent RP Andrzej Duda napisał, że w rozpoczynającej się serii dyskusji udział wezmą wybitni uczeni, myśliciele, pisarze i artyści, którzy podejmą refleksję nad zagadnieniami dotyczącymi kultury narodowej. Prezydent zaznaczył również, że „dzisiaj, kiedy przeżywamy prawdziwy renesans patriotyzmu i powszechnie oddajemy cześć bohaterom naszej historii, niekiedy celowo zapomnianym przez długie lata – to literatura i sztuka, film i prace naukowe są podstawowymi mediami, przenoszącymi w nasze czasy odwieczne, uświęcone treści polskiej tożsamości. Kultura pozostaje fundamentem, na którym nadal wznosić się będzie gmach biało-czerwonej wspólnoty”.

Podczas debaty zaprezentowano także m.in. sześć tomów serii wydawniczej „Corpus Philosophorum Polonorum”, publikowanej przez Fundację Augusta hr. Cieszkowskiego i Narodowe Centrum Kultury, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wręczono również Dyplomy Stypendium Cieszkowskiego.

Organizatorem debaty była Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Fundacją Augusta hr. Cieszkowskiego.

Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Finansowanie oświaty na wsi – spotkanie szefowej MEN z przedstawicielami tzw. małych szkół

MEN - aktualności - wt., 14/03/2017 - 16:53

– Uczeń musi mieć dostęp do dobrej edukacji bez względu na to gdzie mieszka, z jakiej gminy pochodzi – powiedziała w poniedziałek szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska wzięła wczoraj udział w spotkaniu z przedstawicielami tzw. małych szkół. Obecna była na nim także Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN.

– Chcemy na nowo spojrzeć na subwencję oświatową. Dążymy do takiej sytuacji, w której uczeń nie będzie odpowiadał za to w jakiej gminie się urodził. Takie same standardy muszą obowiązywać w każdej szkole – powiedziała minister Anna Zalewska.

Podczas poniedziałkowego spotkania w MEN rozmawiano o finansowaniu szkół w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Przedstawiono również propozycje wstępnych założeń nowego modelu podziału kwoty podstawowej subwencji oświatowej oraz koncepcji finansowania zadań oświatowych.

W swoim wystąpieniu, minister Anna Zalewska podkreśliła, że małe szkoły na terenach wiejskich są nie tylko miejscem nauki, ale również centrum życia społecznego i kulturalnego lokalnej społeczności.

– Nie możemy pozwolić na to, że małe szkoły znikają z edukacyjnej mapy Polski. Ogromne zaangażowanie lokalne powoduje, że istnienie takich szkół ma sens – powiedziała szefowa MEN. – Małe szkoły to miejsce, w którym musi odbywać się proces uczenia się przez całe życie – dodała.

Według propozycji MEN wysokości subwencji dla danej jednostki samorządu terytorialnego powinna być uzależniona nie tylko od liczby uczniów, ale także od liczby oddziałów. To znaczy, że część subwencji kalkulowana byłaby na ucznia, a część na oddział. W założeniach znalazło się również uwzględnienie w podziale subwencji mechanizmu różnicującego środki finansowe w zależności od liczby godzin wynikającej z ramówek. Jednocześnie MEN chce utrzymania wag na różne kategorie uczniów (np. niepełnosprawni, mniejszości, itp.).

Wśród propozycji dyskutowanych podczas spotkania w MEN było również uwzględnienie w algorytmie podziału subwencji wagi dla małych szkół zróżnicowanej ze względu na zamożność gminy.

Przypomnijmy, że finansowanie zadań oświatowych było tematem warsztatów konsultacyjnych dotyczących opracowania koncepcji zmiany systemu finansowania zadań oświatowych. Wszystkie uwagi zgłaszane podczas warsztatów konsultacyjnych są obecnie rozpatrywane i wnikliwie analizowane.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego podpisane

MEN - aktualności - pon., 13/03/2017 - 22:55

Dziś, 13 marca br. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Rozporządzenie określa 213 zawodów szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone od 1 września 2017 r. Dotyczy ono nauki w klasach I branżowych szkół I stopnia, klasach I czteroletniego technikum oraz semestrach I szkół policealnych. W dokumencie uwzględniono zarówno dotychczas istniejące, jak również nowe zawody, określone na wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów oraz zmiany w dotychczasowych zawodach zgłoszone przez ministrów dla nich właściwych.

Jednocześnie, w pozostałych klasach czteroletniego technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i pozostałych semestrach szkoły policealnej aż do czasu zakończenia kształcenia będzie miało zastosowanie dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094).

Podpisane rozporządzenie wprowadza możliwość kształcenia w systemie oświaty w następujących nowych zawodach:

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie, stanowiącym kontynuację kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • magazynier-logistyk, stanowiącym podbudowę do kształcenia w zawodzie technik logistyk oraz w pięciu tzw. zawodach pomocniczych, dedykowanych osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim:
  – pracownik pomocniczy krawca,
  – pracownik pomocniczy mechanika,
  – pracownik pomocniczy ślusarza,
  – pracownik pomocniczy stolarza,
  – asystent fryzjera.

Rozporządzenie umożliwia również kształcenie w systemie oświaty w nowym zawodzie operator maszyn i urządzeń hutniczych. Powstał on dzięki pogrupowaniu i zintegrowaniu dotychczasowych zawodów: operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej oraz operator maszyn i urządzeń metalurgicznych.

W rozporządzeniu wprowadza się także zmiany w nazewnictwie dotychczasowych zawodów:

‒ zawód technik drogownictwa (symbol cyfrowy 311206) zostaje zastąpiony zawodem technik budowy dróg (symbol cyfrowy 311216),
‒ zawód technik dróg i mostów kolejowych (symbol cyfrowy 311207) zostaje zastąpiony zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych (symbol cyfrowy 311217),
‒ zawód technik urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy 311209) zostaje zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej (symbol cyfrowy 311218),
‒ zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy 712616) zostaje zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych (symbol cyfrowy 712618),
‒ zawód technik budownictwa okrętowego (symbol cyfrowy 311910) zostaje zastąpiony zawodem technik budowy jednostek pływających (symbol cyfrowy 311942),
‒ zawód monter kadłubów okrętowych (symbol cyfrowy 721402) zostaje zastąpiony zawodem monter kadłubów jednostek pływających (symbol cyfrowy 721406),
‒ zawód technik cyfrowych procesów graficznych (symbol cyfrowy 311911) zostaje zastąpiony zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej (symbol cyfrowy 311943),
‒ zawód technik technologii ceramicznej (symbol cyfrowy 311921) zostaje zastąpiony zawodem technik ceramik (symbol cyfrowy 311944),
‒ zawód fototechnik (symbol cyfrowy 343104) zostaje zastąpiony zawodem technik fotografii i multimediów (symbol cyfrowy 343105),
‒ zawód monter-elektronik (symbol cyfrowy 742102) zostaje zastąpiony zawodem elektronik (symbol cyfrowy 742117),
‒ zawód monter mechatronik (symbol cyfrowy 742114) zostaje zastąpiony zawodem mechatronik (symbol cyfrowy 742118),
‒ zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych (symbol cyfrowy 834201) zostaje zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (symbol cyfrowy 834209).

Ponadto w związku z rozpoczętym w roku 2016 procesem dostosowywania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy we współpracy z partnerami społecznymi, podpisane rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie liczby oraz nazw kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach. Wynikają one z przeglądu i aktualizacji 54 zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dokonanych w ramach projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego.

Zmiany w strukturze zawodów są konsekwencją pogłębionej analizy ekspertów. Uwzględniają one m.in.: aktualne trendy w danej branży, potrzeby rozwojowe przemysłu, postęp techniczny, nowe rozwiązania technologiczne, którym towarzyszą nowe formy organizacji pracy, jak również strukturę szkolnictwa zawodowego.

Podstawą wydania rozporządzenia jest art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek ministrów właściwych dla zawodów, określa klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Pokolenie Dobrej szkoły – kolejny etap ogólnopolskiej kampanii informacyjnej

MEN - aktualności - pon., 13/03/2017 - 15:00

Rozpoczął się kolejny etap kampanii informacyjnej dotyczącej reformy edukacji. Tym razem, w przygotowanych spotach, pokazujemy, w jaki sposób zmiany w oświacie wpłyną na rozwijanie wśród uczniów umiejętności informatycznych, w tym nauki programowania.

Reforma edukacji to nie tylko nowy ustrój szkolny i zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego, ale również nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Kładziemy w niej nacisk przede wszystkim na naukę języków obcych, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych i matematyki. To jedne z najważniejszych kompetencji, które będzie posiadał uczeń w nowej szkole.

Przypomnijmy, że 14 lutego br. minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

W podstawie programowej wyraźnie podkreśliliśmy, że szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki. Wskazaliśmy jako istotne umiejętności logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi oraz wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

Zgodnie z przygotowanymi rozwiązaniami w szkołach zwiększona będzie liczba godzin informatyki od klasy IV szkoły podstawowej do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej (licea, technika, branżowe szkoły) z 210 do 280 godzin lekcyjnych. Niezależnie od tego, w klasach I-III szkoły podstawowej, kwestie informatyczne obecne są w podstawie programowej w ramach edukacji informatycznej (w każdej z klas nauczania początkowego).

W ubiegłym roku uruchomiliśmy pilotażowy program nauki programowania w szkołach. Chcemy, aby już od najmłodszych lat, elementem powszechnego kształcenia informatycznego stała się umiejętność programowania – jedna z podstawowych kompetencji XXI wieku. Programowanie kształci takie umiejętności jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów. Wpływa ono także na dobrą organizację pracy podczas rozwiązywania problemów oraz budowę kompetencji potrzebnych do współpracy, niezbędnych dziś w niemal każdym zawodzie. Efektem pilotażu będzie wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej na każdym etapie kształcenia. Obecnie w projekcie uczestniczy ponad 2 tys. szkół.

Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji rozpoczęliśmy również starania o to, aby każda szkoła w Polsce została podłączona do szerokopasmowego internetu. Dzięki wykorzystaniu środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będzie możliwe zbudowanie najnowocześniejszej w Europie kompleksowej sieci łączącej wszystkie polskie placówki oświatowe, w których kształcą się dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat.

Dodatkowo obecnie trwają również prace nad założeniami Rządowego Programu „Aktywna Tablica”, który pozwoli w ciągu trzech lat wyposażyć szkoły w urządzenia multimedialne zastępujące tradycyjne tablice w klasach lekcyjnych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Marzena Machałek nowym wiceministrem edukacji

MEN - aktualności - pt., 10/03/2017 - 12:34

Dziś, 10 marca br. Premier Beata Szydło powołała Panią Marzenę Machałek
na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Nowa wiceminister edukacji przejmie obowiązki Pani Teresy Wargockiej.  

Marzena Machałek urodziła się 29 sierpnia 1960 r. we Wrocławiu. Ukończyła studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim w 1992, a także ukończyła studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania. W latach 80-tych zaangażowana była
w działalność „NSZZ Solidarność”.

W latach 1998-2002 pełniła funkcję zastępcy burmistrza do spraw polityki społecznej w Kamiennej Górze.

Od 1983 do 2006 r. pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej. Od 2006 r. pełniła funkcję dolnośląskiego wicekuratora oświaty.

W wyborach parlamentarnych w 2007 uzyskała mandat poselski z listy Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach do Sejmu w 2011 z powodzeniem ubiegała się o reelekcję, a w 2015 została ponownie wybrana do Sejmu, otrzymując ponad 14 tys. głosów.

W Sejmie zasiadała w: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Mniejszości Narodowych
i Etnicznych, Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz Komisji Ustawodawczej. Od 2016 roku zaangażowana w działania na rzecz reformy edukacji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Marzena Machałek – Sekretarz Stanu

MEN - aktualności - pt., 10/03/2017 - 12:33

Marzena Machałek urodziła się 29 sierpnia 1960 r. we Wrocławiu. Ukończyła studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim w 1992, a także ukończyła studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania. W latach 80-tych zaangażowana była w działalność „NSZZ Solidarność”.

W latach 1998-2002 pełniła funkcję zastępcy burmistrza do spraw polityki społecznej w Kamiennej Górze.

Od 1983 do 2006 r. pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej. Od 2006 r. pełniła funkcję dolnośląskiego wicekuratora oświaty.

W wyborach parlamentarnych w 2007 uzyskała mandat poselski z listy Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach do Sejmu w 2011 z powodzeniem ubiegała się o reelekcję, a w 2015 została ponownie wybrana do Sejmu, otrzymując ponad 14 tys. głosów.

W Sejmie zasiadała w: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz Komisji Ustawodawczej. Od 2016 roku zaangażowana w działania na rzecz reformy edukacji.

Samorządy gotowe do reformy edukacji – aktualny stan wdrażania zmian w oświacie

MEN - aktualności - czw., 09/03/2017 - 12:29

Minister Anna Zalewska poinformowała dziś, że blisko 98 proc. rad powiatów oraz 95 proc. rad gmin przesłało już do zaopiniowania przez kuratorów oświaty uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnych do nowego ustroju szkolnego.

Oznacza to, że ponad 95 proc. samorządów jest już gotowych do reformy edukacji.

– Organizujemy szkołę dzięki dobrej współpracy samorządów i kuratorów oświaty. Dziękuję im za to. Cały czas jesteśmy blisko każdego samorządu i każdej szkoły – powiedziała szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska przypomniała, że reforma edukacji ma charakter ewolucyjny. Zmiany zaczną się w roku szkolnym 2017/2018, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. Z kolei zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zapoczątkowane mają być od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.

Minister edukacji powiedziała również, że pod koniec czerwca, razem z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem oraz z uczelniami wyższymi chce zaprezentować, jak od 2018 r. będzie wyglądać doskonalenie zawodowe nauczycieli.

– Przed polską szkołą stoją ogromne wyzwania i musimy na nie odpowiedzieć – podkreśliła szefowa MEN. – Nauczyciel musi doskonalić się cały czas, bo każdy rok to zupełnie inne dzieci, które wymagają konkretnych metod nauczania – podkreśliła szefowa MEN. – W kwietniu przekażę także informację o harmonogramie wprowadzania podwyżek dla nauczycieli – dodała.

W spotkaniu wziął również udział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN, który jest koordynatorem zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji. Wiceminister poinformował, że do tej pory (do 8 marca br.) do kuratorów oświaty wpłynęło w sumie 2723 uchwał w sprawie projektów dostosowania sieci szkół, z czego 372 od powiatów (98 proc.), a 2351 ze strony gmin (95 proc.).

W województwie kujawsko-pomorskim oraz świętokrzyskim wszystkie samorządy przekazały kuratorom oświaty swoje uchwały (100 proc.). W województwie pomorskim, śląskim i łódzkim do wdrożenia reformy edukacji gotowy jest już każdy powiat oraz 98 proc. samorządów gminnych. Z kolei w województwie podlaskim i małopolskim wszystkie rady powiatów i 97 proc. rad gmin przekazało kuratorom swoje propozycje dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

W całym kraju kuratorzy oświaty zaopiniowali 1751 uchwał, co oznacza, że ponad 60 proc. wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zobligowanych prawem do dostosowania sieci szkolnych otrzymało już opinię kuratora oświaty. Ponad 99 proc. samorządów dostało opinię pozytywną.

Do 31 marca br. powinno być podjętych 2858 uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, w tym:
• 380 przez rady powiatów – uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych i ponadpodstawowych do nowego ustroju szkolnego (314 podjętych przez powiaty i 66 przez miasta na prawach powiatów);
• 2478 przez rady gmin – uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i sieci gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (zgodnie
z podziałem administracyjnym w Polsce są: 302 gminy miejskie, 1555 gmin wiejskich i 621 gmin miejsko-wiejskich).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zobowiązała rady gmin i powiatów do:
• podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego;
• uzyskania opinii kuratora oświaty (opinia jest wiążąca);
• uzyskania opinii reprezentatywnych związku zawodowych (opinia nie jest wiążąca);
• podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego.

Do 31 marca samorządy mają czas na podjęcie uchwał w sprawie dostosowania siec szkół do nowego ustroju szkolnego.

Samorządy to najważniejszy partner współodpowiedzialny za funkcjonowanie systemu edukacji. Dotychczasowa współpraca z samorządowcami pozwoliła nam na wypracowanie rozwiązań dotyczących kierunków zmian w systemie edukacji oraz przygotowanie przepisów oświatowych i wsparcie w ich wdrażaniu.

Odpowiadając na prośbę przedstawicieli samorządów przygotowaliśmy specjalne materiały informacyjne oraz projekt przykładowej uchwały w sprawie projektu dostosowania sieć szkół do nowego ustroju szkolnego (tzw. specuchwały), tak aby ułatwić samorządom przygotowanie się do wdrożenia nowego prawa.

Podczas wprowadzania zmian jesteśmy blisko każdego samorządu, każdej szkoły i każdego rodzica. Do dyspozycji lokalnych władz są kuratorzy oświaty i wojewodowie, którzy mają za zadanie wspieranie procesu organizowania oświaty zgodnie z nowym ustrojem szkolnym. Jesteśmy partnerem dla każdej gminy i powiatu.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej powołany został zespół do spraw wdrażania reformy, który koordynuje działania związane z reformą edukacji, w tym w szczególności wspieranie samorządów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów.

Równocześnie, we wszystkich województwach przy kuratoriach oświaty, działają regionalne zespoły koordynacyjne. Odpowiadają na pytania dyrektorów, rodziców i samorządów, a także wyjaśniają, na czym polegać będą przekształcenia szkół niezbędne do przeprowadzenia zmiany struktury szkolnej. Kuratorzy oświaty zdiagnozowali każdą gminę na swoim terenie, wiedzą gdzie mogą pojawić się ewentualne trudności i pomagają
w ich rozwiązywaniu. Kontakt do poszczególnych koordynatorów wdrażania reformy w regionie można znaleźć na stronie internetowej: www.reformaedukacji.men.gov.pl.

Rozmowy o reformie

Po przedstawieniu projektów ustaw wprowadzających reformę edukacji i skierowaniu
ich do dalszych prac w parlamencie, kuratorzy oświaty we współpracy z wojewodami organizowali w całej Polsce szereg spotkań z rodzicami, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy spotkań w regionach mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje na temat planowanych zmian, m.in. harmonogramu wdrażania reformy, kształtu nowego ustroju szkolnego, rozwiązań dotyczących ochrony miejsc pracy dla nauczycieli i kadry kierowniczej oraz egzaminów. Od połowy września do połowy grudnia 2016 roku odbyło się w całej Polsce blisko 1 500 spotkań, w których udział wzięło ponad 46 tys. uczestników.

Od początku stycznia br. kuratorzy oświaty kontynuowali spotkania z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami, uczniami i samorządowcami. Przez 2 miesiące, do początku marca, zorganizowano 771 spotkań w których udział wzięło ponad 30,6 tys. uczestników.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dopuszczanie do użytku szkolnego podręczników – rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw

MEN - aktualności - śr., 08/03/2017 - 18:01

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Weszło one w życie 7 marca 2017 r.

Opublikowane rozporządzenie

Rozporządzenie zgodne z ustawą z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz tych do kształcenia w zawodach.

Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przepisy niniejszego rozporządzenia będą stosowane także do dopuszczania podręczników do kształcenia w zawodach w dotychczasowych czteroletnich technikach, uwzględniających nową podstawę programową kształcenia w zawodach.

Rozporządzenie określa:

• szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, do których są przeznaczone oraz postaci podręczników;
• rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku szkolnego;
• szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego;
• dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców, w tym instytucje, których rekomendacja jest wymagana przy ubieganiu się o wpisanie na listę rzeczoznawców;
• wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników w zależności od rodzaju i postaci podręcznika, zakresu kształcenia, rodzaju zajęć edukacyjnych oraz etapu edukacyjnego oraz
• tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników.
W rozporządzeniu nie wprowadza się zasadniczych zmian w stosunku do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Podręczniki uwzględniające dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach będą dopuszczane do użytku szkolnego na podstawie przepisów dotychczasowego rozporządzenia (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Szkolnictwo zawodowe