Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Szkolnictwo zawodowe

Wdrożenie reformy oświaty w samorządach – konferencja z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - śr., 18/01/2017 - 18:29

Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, organizacja pracy szkół i przedszkoli, szkolnictwo zawodowe i finansowanie oświaty – to główne tematy spotkania minister Anny Zalewskiej z wojewodami i kuratorami oświaty w Rawie Mazowieckiej.

Dwudniowe spotkanie zorganizowano we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego.

Uczestniczył w nim również Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN, który stoi na czele Zespołu do spraw wdrażania reformy oświaty. Obecni byli także, oprócz wojewodów i kuratorów oświaty, pracownicy obu instytucji – na co dzień zajmujący się obsługą prawną i nadzorem pedagogicznym.

Podczas dyskusji plenarnej i warsztatów tematycznych, uczestnicy rozmawiali o wprowadzaniu zmian w oświacie. Eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiadali na pytania urzędników oraz prezentowali najważniejsze kwestie związane z reformą oświaty, w tym harmonogram wdrożenia reformy.

W swoim wystąpieniu Minister Anna Zalewska podkreśliła, że obecnie rozpoczął się najważniejszy etap przygotowań do wprowadzenia zmian. Szefowa MEN podziękowała kuratorom oświaty i wojewodom za dotychczasową współpracę.

– Od września zorganizowaliście blisko 1500 spotkań w całym kraju na temat reformy. Byliście blisko rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządowców. Bardzo serdecznie za to dziękuję i proszę o kontynuowanie tego przedsięwzięcia – powiedziała minister edukacji.

Podczas pierwszego dnia konferencji eksperci MEN prezentowali uczestnikom zasady dostosowania sieci szkół do zmiany struktury szkolnej. Rozmawiali m.in. o zmianach organizacyjnych szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z mocy prawa oraz dokonywanych na podstawie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Tematem dyskusji były również zagadnienia dotyczące organizacji szkół publicznych prowadzonych przez JST dokonywanej na podstawie przepisów ogólnych (tworzenie nowych szkół, w tym szkół o niepełnej organizacji i szkół filialnych).

Kolejną kwestią podczas konferencji były zagadnienia związane z organizacją pracy szkół i przedszkoli w kontekście zmian programowych. Pracownicy MEN przedstawiali zmiany w zakresie podstawy programowej i ramowych planów nauczania oraz harmonogram ich wdrażania. Tematem była też cyfryzacja szkół, wdrożenie programu programowania oraz aktywne metody pracy – eksperyment, innowacja pedagogiczna oraz organizacja oddziałów dwujęzycznych i sportowych.

Część konferencji dotyczyła również zmian w kształceniu zawodowym. Eksperci MEN prezentowali nową strukturę szkolnictwa zawodowego – szkolnictwo branżowe. Dyskutowano też o doradztwie zawodowym oraz ofercie i obudowie programowej kształcenia w zawodach przygotowanej we współpracy z pracodawcami. Podczas konferencji jednym z tematów rozmów było również finansowanie szkół w nowym ustroju szkolnym. Dyskutowano także o modelach finansowania szkół i roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci szkół.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ambasador Niemiec w MEN – spotkanie z wiceminister edukacji

MEN - aktualności - wt., 17/01/2017 - 17:19

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN spotkała się wczoraj z Rolfem Nikelem Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec.

Podczas poniedziałkowego spotkania w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej rozmawiano o kwestiach kształcenia zawodowego w Polsce i współpracy polsko-niemieckiej w tym zakresie.

– Wspólna Europa, wynikające z niej prawa i obowiązki, w tym swobodny przepływ osób, usług i dostępność do rynku pracy sprzyjają podejmowaniu międzynarodowej współpracy – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji przedstawiła Ambasadorowi Niemiec zmiany zaplanowane w polskim systemie oświaty w ramach reformy edukacji, w szczególności te dotyczące szkolnictwa zawodowego.

Ambasador Nikel zaprosił z kolei wiceminister Teresę Wargocką do odbycia podróży studyjnej w Niemczech, która będzie miała na celu bliższe poznanie tamtejszego systemu kształcenia zawodowego.

Podczas spotkania obecny był również Martin Koppernock – kierownik Wydziału ds. Polityki Społecznej Ambasady RFN w Polsce oraz przedstawiciele MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

MEN - aktualności - pt., 13/01/2017 - 20:13

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

za nami ponad rok wytężonej pracy. Obecnie wkraczamy w nowy etap, jakim jest wprowadzanie reformy edukacji.

Chcemy być blisko Państwa i wspierać w procesie tworzenia właściwych warunków, do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach.

Chciałabym zaznaczyć, że w sprawach dotyczących organizacji nowego ustroju szkolnego do Państwa dyspozycji będą Kuratorzy Oświaty. Pragnę podkreślić, że we wszystkich województwach działają powołane przez Kuratorów regionalne zespoły koordynacyjne. Listę koordynatorów do spraw reformy edukacji w poszczególnych województwach oraz dane kontaktowe zamieszczone są na stronie internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Do końca marca Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie będą kontynuowali w swoich regionach spotkania z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół oraz samorządowcami. Również do tego czasu samorządy przygotują uchwały w sprawie nowej sieci szkół. Uchwały te nie będą stanowiły podstawy do likwidacji gimnazjum lub szkół innego typu. Zawierać będą one wyłącznie rozwiązania dotyczące przekształcenia dotychczasowego gimnazjum oraz kształt nowej sieci szkół.

Aby jak najlepiej przygotować Państwa do realizacji nowej podstawy programowej wypracowaliśmy spójny model doskonalenia nauczycieli. W najbliższym czasie Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przygotuje materiały i przeprowadzi konferencje dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia oraz konsultantów i doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów. Publiczne placówki doskonalenia będą miały obowiązek dotarcia z informacją na temat zmian programowych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów. To oni zajmą się realizacją zmienionej podstawy programowej. Szkolenia zostaną zrealizowane w województwach przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w tym roku szkolnym. Placówki mają za zadanie udostępnienie nauczycielom niezbędnych materiałów dotyczących nowej podstawy programowej.

By usprawnić koordynowanie działań związanych z reformą edukacji, w ministerstwie powstał Zespół do spraw wdrażania reformy. Jego zadaniem jest wspieranie nauczycieli, rodziców i samorządów w okresie zaplanowanej reorganizacji polskiego systemu edukacji. Koordynatorem Zespołu został Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Członkami Zespołu są pracownicy ministerstwa zajmujący się na co dzień współpracą z samorządem terytorialnym, organizacją oświaty, kształceniem ogólnym, a także prowadzeniem prac legislacyjnych i działań informacyjnych.

Na stronie www.reformaedukacji.men.gov.pl zamieszczamy sukcesywnie materiały pomocnicze, wspomagające dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów w kolejnych etapach wdrażania reformy. Opracowaliśmy m.in. informacje dotyczące zmian w organizacji i funkcjonowaniu szkół, nowego systemu egzaminów zewnętrznych, czy zasad prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej. Znajdą tam również Państwo listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

Bardzo istotne w procesie zmiany ustroju szkolnego jest dla nas Państwa wsparcie, na które czekają rodzice i uczniowie. W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie rodziców z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców oraz z założeniami i terminarzem działań związanych z wdrażaniem reformy. Proszę, aby informacje o zmianach znalazły się w gablotach informacyjnych szkół, a wspomniany list został odczytany i przekazany na najbliższych zebraniach z rodzicami.

Przyjęte rozwiązania ustawowe zmieniające ustrój szkolny zabezpieczają dodatkowe miejsca pracy dla nauczycieli. W szkołach podstawowych zwiększy się liczba oddziałów, a tym samym spowoduje to łączny wzrost liczby etatów nauczycielskich o dodatkowe 5,5 tys.

Pragnę również poinformować o podjęciu kolejnych działań na rzecz wzmocnienia warunków funkcjonowania polskiej oświaty. Widząc potrzebę wypracowania zmian przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników oświaty i dostosowania ich do współczesnych warunków pracy szkoły,  w listopadzie 2016 r. powołałam  Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

W Zespole współpracują przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie rozwiązań systemowych w dziedzinie edukacji oraz definiowanie długofalowej strategii polityki oświatowej w zakresie praw i obowiązków pracowników oświaty. Szczególny nacisk położony będzie także na kwestie finansowania oświaty, wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników oświaty, awansu zawodowego, czasu i warunków pracy nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.

Dostrzegam również potrzebę godniejszego uhonorowania Państwa pracy. W budżecie na 2017 r. zaplanowano środki na pierwszą od pięciu lat waloryzację wynagrodzeń nauczycieli. Bardziej satysfakcjonująca podwyżka płac nauczycielskich możliwa będzie po dokonaniu weryfikacji zasad finansowania oświaty i wypracowaniu  efektywnego systemu wynagradzania nauczycieli w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Podczas wprowadzania zmian w systemie edukacji chcemy być z Państwem – zarówno kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i członkowie Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji, Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie. Będziemy odpowiadali na Państwa pytania, aby rozwiać wszystkie ewentualne wątpliwości.

Liczę na Państwa pomoc i współpracę.

Z poważaniem

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej do Samorządowców

MEN - aktualności - pt., 13/01/2017 - 19:55

Szanowni Państwo,

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw,

 

za nami intensywny czas prac nad przygotowaniem projektów ustaw oświatowych dotyczących systemu edukacji. Pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę w projektowaniu rozwiązań wdrażających nowy ustrój szkolny. Dziękuję również za to, że wspólnie troszczymy się o nowy kształt systemu oświaty w Polsce.

Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko Państwa. Chcemy wspierać proces organizowania oświaty zgodnie z nowym ustrojem szkolnym. Chcemy być partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej powstał specjalny Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji. Jego koordynatorem został Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Członkowie Zespołu to doświadczeni pracownicy ministerstwa, eksperci zajmujący się na co dzień współpracą
z samorządem terytorialnym, organizacją oświaty samorządowej, kształceniem ogólnym, a także prowadzeniem prac legislacyjnych i działań informacyjnych. Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań związanych z reformą edukacji, w tym w szczególności wspieranie samorządów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów w okresie reorganizacji polskiego systemu edukacji.

Równocześnie, we wszystkich województwach działają regionalne zespoły koordynacyjne, powołane przy Kuratoriach Oświaty. Listę koordynatorów do spraw reformy edukacji w poszczególnych województwach wraz z ich danymi kontaktowymi można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa oraz w serwisie www.reformaedukacji.men.gov.pl

Dodatkowo do końca marca br. Wojewodowie i Kuratorzy Oświaty będą kontynuowali w swoich regionach spotkania z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół i samorządowcami. Spotkania mają formułę otwartą, każdy zainteresowany może wziąć w nich udział. Terminy umieszczane są na bieżąco na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty.

Warto podkreślić, że na stronie www.reformaedukacji.men.gov.pl zamieszczamy sukcesywnie materiały informacyjne wspomagające Państwa w kolejnych etapach wdrażania reformy. Na stronie można znaleźć także najważniejsze informacje istotne z punktu widzenia rodzica, ucznia oraz nauczyciela.

Odpowiadając na Państwa prośbę przygotowaliśmy materiały informacyjne dedykowane samorządom, w tym m.in. przykładową uchwałę (tzw. specuchwałę) w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego oraz terminarz działań związanych z wdrażaniem reformy.

Jednocześnie w związku ze zmianami w systemie edukacji przewidzieliśmy w budżecie pieniądze na pokrycie bieżących wydatków związanych z wprowadzaniem reformy. Szacujemy, że w najbliższych dwóch latach koszty zmian wyniosą około 900 mln zł. Zapewniliśmy te środki w subwencji oświatowej. Zagwarantowaliśmy również finansowanie na kolejne lata. Od 2017 r. subwencją oświatową objęliśmy dzieci sześcioletnie w przedszkolach, w kwocie 4 300 zł średnio na dziecko. Łącznie na ten cel z budżetu będzie przekazana kwota 1 mld 430 mln zł. Ponadto na dostosowanie szkół do reformy planujemy corocznie pieniądze dla samorządów z rezerwy 0,4 proc. subwencji oświatowej. W tym roku będzie to około 168 mln zł. Dokonaliśmy waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pokryliśmy jej koszty w kwocie 418 mln zł.

W procesie zmiany ustroju szkolnego istotne jest wsparcie rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli. Dostępność informacji o planowanych przez Państwa przekształceniach gimnazjów i nowych sieciach szkół jest szczególnie ważna z punktu widzenia rodziców planujących ścieżki edukacyjne swoich dzieci.

Podczas wprowadzania zmian w systemie edukacji chcemy być z Państwem – zarówno kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i członkowie Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji oraz Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie. Będziemy wspierać każdy samorząd we wprowadzaniu zmian. Będziemy odpowiadali na Państwa pytania, aby rozwiać wszystkie ewentualne wątpliwości.

Jestem przekonana, że zmiany, które rozpoczniemy 1 września 2017 roku  będą korzystne dla Państwa lokalnych społeczności, w tym nauczycieli, rodziców i uczniów. Liczę na dalszą współpracę w osiągnięciu celu jakim jest dobra szkoła.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

MEN - aktualności - pt., 13/01/2017 - 18:06

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

rozpoczynamy kolejny etap reformy edukacji. Chcemy przejść przez niego wspólnie z Państwem.

Nowa szkoła będzie bezpieczna i przyjazna dla uczniów oraz rodziców, z dobrze przygotowaną
i uczciwie wynagradzaną kadrą pedagogiczną.

Nowe zasady wejdą w życie 1 września 2017 roku. Jednak reforma oświaty to nie tylko przekształcenie samego ustroju szkolnego. Szkoła powinna być przede wszystkim nowoczesna, przyjazna i bezpieczna. Dążymy do m.in.:

 • zmniejszenia liczby dzieci w klasach,
 • ograniczenia dwuzmianowości i konieczności dowożenia uczniów do szkół,
 • wzmocnienia pozycji rodziców w szkole,
 • dostępu do szerokopasmowego internetu do wszystkich szkół (wspólnie
  z Ministerstwem Cyfryzacji).

Dziecko już od szkoły podstawowej będzie rozwijało umiejętności czytelnicze. Na lekcjach nauczyciel będzie czytał wspólnie z uczniami. Dzieci nauczą się pracy zespołowej i kreatywności. Przywrócimy znaczenie kształcenia przedmiotowego.

Położymy nacisk na naukę języków obcych, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych i matematyki. Każdy uczeń w szkole otrzyma bezpłatny podręcznik
i materiały ćwiczeniowe. Chcemy, aby docelowo w każdej szkole pracował pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy i metodyczny. Zależy nam na tym, aby uczniowie oraz nauczyciele lubili swoją szkołę i czuli się w niej docenieni.

Zadbamy o cyberbezpieczeństwo. Dzieci dowiedzą się jak bezpiecznie poruszać się w sieci
i czym różni się rzeczywistość wirtualna od realnego świata.

Reforma edukacji to także przywrócenie należnej rangi szkolnictwu zawodowemu. Chcemy realnie powiązać kształcenie zawodowe z rynkiem pracy. 1 września 2017 roku uruchomimy branżowe szkoły I stopnia, zaś w 2020 roku – branżowe szkoły II stopnia.

Reforma jest dobrze przygotowana i przemyślana – jej wprowadzanie to wieloletni proces. Będziemy ją wdrażali  etapowo aż do 2023 roku. Chcemy, aby ten czas był jak najbardziej przyjazny tak dla dzieci, jak i dla rodziców. W związku z tym powołałam w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zespół do spraw wdrażania reformy. Przy współpracy z Koordynatorami
z ramienia Kuratoriów Oświaty będzie on na bieżąco monitorował sytuację w regionach. Chcemy być blisko i na bieżąco reagować na Państwa uwagi.

Do 31 marca 2017 r. samorządy mają czas na podjęcie decyzji i poinformowanie, jak będzie wyglądała nowa sieć szkół. Zachęcamy do kontaktu z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz lokalnymi urzędami, aby sprawdzić jakie propozycje przekształceń zostały zaplanowane w poszczególnych miejscowościach.

Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko Państwa. Do końca marca 2017 r. Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie będą spotykali się z nauczycielami, dyrektorami szkół, samorządowcami, a przede wszystkim rodzicami i opiekunami. Zapraszam do udziału w tych spotkaniach. Zachęcam również do odwiedzenia strony: www.reformaedukacji.men.gov.pl

Z poważaniem

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Pokolenie „Dobrej szkoły” – ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna

MEN - aktualności - pt., 13/01/2017 - 13:00

Dziś o godz. 13.00 zostały wyemitowane spoty dotyczące reformy edukacji, które oficjalnie zainaugurowały kampanię informacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na temat zmian w systemie oświaty.

– Dzięki branżowej szkole, jestem dziś stylistą wnętrz aut luksusowych. Dzięki podstawom programowania w szkole, jestem dziś właścicielem międzynarodowej firmy informatycznej, która tworzy rozwiązania dla całego świata i zmienia go na lepsze – słyszymy w spocie informacyjnym przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Konwencja spotów przenosi uczniów do roku 2040, w którym już jako dorośli ludzie opowiadają o swoich sukcesach życiowych za sprawą zmian dokonanych w systemie edukacji.

Oprócz emisji spotów w telewizji, radiu i internecie oraz ogłoszeń w prasie, ministerstwo zaplanowało także inne działania. Do końca marca Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie będą kontynuowali w swoich regionach spotkania z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół i samorządowcami. Będą odpowiadali na pytania dotyczące zmian w systemie edukacji, wyjaśniali ewentualne wątpliwości.

We wszystkich województwach działają już regionalne zespoły koordynacyjne, powołane przy Kuratoriach Oświaty.

Lista koordynatorów do spraw reformy edukacji w poszczególnych województwach.

Dodatkowo w MEN powołaliśmy Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji. Jego koordynatorem został wiceminister Maciej Kopeć. Zadaniem Zespołu jest monitorowanie działań związanych z reformą oświaty, w tym w szczególności wspieranie samorządów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów w okresie reorganizacji systemu edukacji.

Na stronie internetowej poświęconej reformie jeszcze dziś zamieszczone zostaną listy do rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli oraz samorządowców, w których informujemy o najważniejszych kwestiach związanych z wdrażaniem reformy edukacji. Dodatkowo na stronie reformaedukacji.men.gov.pl będziemy sukcesywnie zamieszczać materiały informacyjne dotyczące zmian w systemie oświaty, a także najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi na temat reformy.

Spot #1

Spot #2

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

MEN - aktualności - pt., 13/01/2017 - 10:15

W środę, 11 stycznia przekazaliśmy do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Projekt rozporządzenia dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego i nową podstawę programową kształcenia w zawodach.

W projekcie rozporządzenia nie wprowadziliśmy zasadniczych zmian w stosunku do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2014 r. poz. 909).

W projekcie rozporządzenia określiliśmy, m.in.:

 • szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, do których są przeznaczone oraz postaci podręczników;
 • szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego;
 • dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców, w tym instytucje, których rekomendacja jest wymagana przy ubieganiu się o wpisanie na listę rzeczoznawców;
 • wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego, w zależności od rodzaju i postaci podręcznika, zakresu kształcenia, rodzaju zajęć edukacyjnych oraz etapu edukacyjnego;
 • tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego.

Podręczniki uwzględniające dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach będą dopuszczane do użytku szkolnego na podstawie przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Tekst rozporządzenia

Minister edukacji na uroczystości nadania KSAP im. Lecha Kaczyńskiego

MEN - aktualności - pt., 13/01/2017 - 10:11

Minister Anna Zalewska wzięła wczoraj udział uroczystości nadania Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

W wydarzeniu uczestniczył również Prezydent RP Andrzej Duda, Premier Beata Szydło oraz pozostali członkowie Rady Ministrów.

Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia tablicy poświęconej patronowi KSAP Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu. Następnie szefowa rządu przekazała Krajowej Szkole Administracji Publicznej nowy sztandar.

Nadanie KSAP imienia Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego wynika z jego zaangażowana w propagowanie idei szkoły, jaką jest tworzenie nowoczesnej służby publicznej. Kandydaturę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na patrona szkoły zaakceptowały władze KSAP, zyskała ona także akceptację środowisk naukowych i władz państwowych.

Prezydent Lech Kaczyński uważał, że absolwenci KSAP jako elita kadry urzędniczej zreformują administrację publiczną, a tym samym przyczynią się do budowy profesjonalnego i sprawnie działającego państwa. Kiedy pojawiły się trudności z zatrudnieniem absolwentów szkoły prof. Lech Kaczyński zaoferował pracę blisko połowie osób z pierwszego naboru.

Fot.P.Tracz / KPRM

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

30-lecie programu Erasmus – uroczysta gala z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - czw., 12/01/2017 - 17:56

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w inauguracji krajowych obchodów 30-lecia programu Erasmus.

Wydarzenie odbyło się w środę podczas czwartej edycji Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ na PGE Narodowym w Warszawie.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji powiedział, że program Erasmus jest ważnym elementem w polskim systemie edukacji.

– Pragnę zapewnić, że działania programu będą nadal wspierane przez Ministra Edukacji Narodowej. Uczestnictwo młodych ludzi w programie wpływa na postrzeganie otaczającego ich świata i pomaga im w wyborze dalszej ścieżki rozwoju osobistego oraz naukowego – podkreślił Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

W ramach programu Erasmus na zagraniczne stypendia wyjechało już około 180 tys. polskich studentów. Do Polski – w ramach Erasmusa – przyjechało niecałe 100 tys. studentów zagranicznych.

Wymiana studencka w ramach programu Erasmus oraz jego następcy, czyli programu Erasmus+, jest organizowana w Europie już od 30 lat. Komisja Europejska uruchomiła go dokładnie 15 czerwca 1987 roku. Polacy na zagraniczne studia w ramach Erasmusa wyjeżdżają od 1998 r.

W ciągu 18 lat liczba naszych rodaków decydujących się na edukacyjny wyjazd wzrosła ponad dziesięciokrotnie – z 1400 do ponad 14 000 osób wyjeżdżających każdego roku na erasmusowe stypendium. Z kolei od 2000 r. w ramach programu Erasmus na zagraniczne uczelnie wyjeżdżają również pracownicy uczelni wyższych. Z tej możliwości skorzystało już ponad 60000 Polaków.

W jeszcze szybszym tempie wzrosła liczba studentów przyjeżdżających do Polski. Na początku, czyli w 1998 r., nasz kraj wybrało zaledwie 220 osób. Dziś możemy mówić już o modzie na studia w Polsce. Liczba studiujących u nas obcokrajowców jest obecnie 50-krotnie większa i przekroczyła już 12 000 osób. W sumie, w ramach programu Erasmus, do Polski przyjechało ponad 93 000 studentów z innych krajów.

Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. W Polsce funkcję narodowej agencji programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro.

Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013:

• programu „Uczenie się przez całe życie”,
• programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz
• programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji na temat obchodów 30-lecia programu Erasmus można znaleźć na stronie www.erasmusplus.org.pl/30lat.

Fot. Krzysztof Kuczyk

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Prezydent RP podpisał ustawę o ulgowych przejazdach dla dzieci i młodzieży polonijnej

MEN - aktualności - czw., 12/01/2017 - 17:34

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał w czwartek ustawę wprowadzającą ulgi w publicznym transporcie zbiorowym oraz za wstęp do muzeów i parków narodowych dla dzieci i młodzieży polonijnej.

W uroczystości podpisania ustawy wziął udział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

W swoim wystąpieniu Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że podpisana ustawa to kolejny krok we wspieraniu całej społeczności polskich szkół polonijnych.

– Moja inicjatywa ustawodawcza jest odpowiedzią na wnioski, na apele rodziców, a także nauczycieli polskich pracujących poza granicami kraju. Do tej pory uczniowie i nauczyciele, którzy przyjeżdżali do Polski byli traktowani de facto jak obcokrajowcy – powiedział Prezydent RP. – Nie mieli oni uprawnień do tańszych przejazdów transportem publicznym, czy darmowych wejść do naszych muzeów. Ta ustawa to zmienia – zaznaczył Prezydent Andrzej Duda.

Podpisana ustawa uprawnia do korzystania z ulg w publicznym transporcie zbiorowym oraz z ulg za wstęp do muzeów i parków narodowych dla dzieci i młodzieży polonijnej. Korzystanie z ulgowych przejazdów przysługuje uczniom (do ukończenia 18 lat) w okresie pobierania przez nich nauki języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Zapisy w ustawie dotyczą dzieci uczących się w szkołach społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców i polskie parafie zarejestrowane w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Organem upoważnionym do wydawania dokumentów poświadczających uprawnienia do ulg będzie Konsul RP w danym kraju. Do ulg będzie uprawniała nauka takich przedmiotów jak: język polski, historia, geografia i kultura polska. Systemem ulg będą objęci również uczniowie uczący się języka polskiego w miejscu zamieszkania w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty w innych państw: Czech Litwy, Łotwy i Białorusi.

Ulgi mają też otrzymać uczniowie kształcący się w sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw i szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich.

Według nowelizacji ustaw o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw, uczniom będą przysługiwać dedykowane im zakresy wysokości ulg. Będą to odpowiednio:

• 37 proc. do przejazdów w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych za okazaniem biletu jednorazowego;
• 49 proc. do przejazdów w pociągach osobowych i pospiesznych za okazaniem biletu miesięcznego imiennego;
• 49 proc. do przejazdów w autobusach komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Ulgi będą przysługiwać również nauczycielom uczącym języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim we wspomnianych szkołach polskich za granicą. Nauczyciele zostaną objęci 33 proc. ulgą w pociągach osobowych za okazaniem biletu jednorazowego lub miesięcznego imiennego oraz w komunikacji autobusowej zwykłej za okazaniem biletu miesięcznego imiennego.

Prezydencką nowelizację ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw Sejm uchwalił w grudniu ubiegłego roku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej aktywnie współpracowało Kancelarią Prezydenta w trakcie trwania procesu legislacyjnego nad ustawą.

Ustawa wejdzie w życie w 3 miesiące po jej ogłoszeniu, dlatego pierwsze legitymacje uczniowie będą mogli otrzymać już przed najbliższymi wakacjami.

Fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Już w najbliższy poniedziałek początek ferii zimowych w szkołach

MEN - aktualności - czw., 12/01/2017 - 15:06

Ponad półtora miliona uczniów (1.590.480) z pięciu województw w najbliższy poniedziałek, 16 stycznia rozpocznie ferie zimowe.

Jako pierwsi, w dwóch ostatnich tygodniach stycznia (16 – 29 stycznia), odpoczywać będą uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

W sumie w tym roku szkolnym w całym kraju wolne od zajęć szkolnych będzie miało ponad 4,5 mln uczniów (4.539.223) z 27.380 szkół dla dzieci i młodzieży.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach są ogłaszane przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii zimowych w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie. Jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe trwały w drugiej połowie stycznia, to wówczas w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

Organizacja ferii w jednym terminie dla uczniów ze wszystkich województw powodowała wiele perturbacji komunikacyjnych i spore kłopoty w zakresie możliwości skorzystania z ośrodków wypoczynkowych i bazy turystycznej w chętnie odwiedzanych w okresie zimy województwach.

O czym warto pamiętać przed feriami!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

O czym warto pamiętać przed feriami!

MEN - aktualności - czw., 12/01/2017 - 13:58

Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora.

Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może sprawdzić, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą. Do 11 stycznia w bazie wypoczynku MEN organizatorzy zgłosili łącznie 2 825 wyjazdów dla 11 5895 uczestników, w tym  115 wyjazdów zagranicznych dla 4 430 uczestników.

Na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl  na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Strona umożliwia także zgłaszanie uwag, które wpływają bezpośrednio na skrzynkę MEN. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych informację o nich można także zgłaszać odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom (komenda powiatowa/miejska Państwowej Straży Pożarnej, państwowy/powiatowy Inspektor Sanitarny, Policja).

MEN rekomenduje, aby przy decydowaniu się na konkretną ofertę kierować się jej edukacyjnym charakterem, np. planowanymi wycieczkami, poznawaniem ciekawych miejsc, historii, a także możliwościami aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w grupie rówieśników.

Dla uzyskania pewności, że dziecko będzie przez czas nieobecności w domu pod dobrą opieką, należy m.in.:

 • skontaktować się z biurem podróży organizującym wybrane zimowisko lub obóz, wejść na jego stronę internetową i zapoznać się z opiniami o biurze na forach internetowych,
 • sprawdzić, poprzez ogólnopolski rejestr gov.pl czy biuro jest wpisane do rejestru działalności regulowanej,
 • sprawdzić czy organizator, w przypadku wypoczynku zagranicznego, zawarł umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku.

Przed wyjazdem na wypoczynek zagraniczny MEN zaleca:

 • organizatorom i rodzicom zapoznanie się z informacjami na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych o możliwości wystąpienia zagrożenia, związanego z pobytem na terenie danego kraju, a także o zasadach zachowania i postępowania
  w przypadku zaistnienia takiego zagrożenia podczas pobytu za granicą.
 • organizatorom wypoczynku zimowego, kierownikom wycieczek, wychowawcom
  i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).
 • Wszystkim, którzy planują wyjazd skorzystanie z indywidualnej formy rejestracji swojego wyjazdu za granicę poprzez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” http://polakzagranica.msz.gov.pl/. Można na niej znaleźć podstawowe informacje o kraju, do którego chcemy jechać. Dowiemy się m.in. czy potrzebujemy wizy, na jakie przepisy prawa trzeba uważać lub jakie ograniczenia obowiązują kierowców.

MSZ podróżnym oferuje bezpłatną aplikację iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna ZA DARMO na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak.

Warto odwiedzić również stronę www.bezpiecznienastoku.pl . Powstała w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Można na niej znaleźć m.in. kodeks narciarski dla najmłodszych, użyteczne porady i wskazówki dotyczące aktywnego wypoczynku w górach.

Materiały do pobrania ze strony Bezpieczny Stok.

Poradniki i ważne informacje można znaleźć także na stronach m.in.:

 

Ustawy wprowadzające reformę edukacji opublikowane w Dzienniku Ustaw

MEN - aktualności - czw., 12/01/2017 - 13:12

Wczoraj w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Oba akty prawne dotyczą zmian w systemie oświaty polegających nie tylko na wprowadzeniu nowego ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa zawodowego, silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Barbara Rudzińska-Mękal dyrektorem ORE

MEN - aktualności - czw., 12/01/2017 - 12:21

Z dniem 12 stycznia 2017 roku Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej powierzyła dr Barbarze Rudzińskiej-Mękal pełnienie obowiązków dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Barbara Rudzińska-Mękal jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wieloletni wykładowca akademicki. Ekspert w zakresie realizacji, rozliczania i kontroli projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Certyfikowany specjalista zarządzania projektami. Członek zarządu spółki prawa handlowego.

Jest zamężna, ma dwoje dzieci.

 

Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań – geografia

MEN - aktualności - czw., 12/01/2017 - 09:40

EGZAMINATORZY:

 1. Krzysztof Zieliński
  Rekomendacje: OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań – wiedza o społeczeństwie

MEN - aktualności - czw., 12/01/2017 - 09:37

EGZAMINATORZY:

 1. Jerzy Wójcicki
  Rekomendacje: OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU

Program „Za życiem” – briefing prasowy z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - czw., 12/01/2017 - 08:55

Wiceminister edukacji Teresa Wargocka we wtorek wzięła udział w briefingu prasowym dotyczącym założeń programu „Za życiem”. Na spotkaniu z dziennikarzami obecny był także Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Program „Za życiem” obejmuje kompleksowe rozwiązania dotyczące ochrony życia, w szczególności w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej. Zapisy dotyczącą także wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie.

– Przygotowujemy rozwiązania legislacyjne wprowadzające elementy przewidziane w programie „Za życiem”. Będziemy prowadzić szerokie konsultacje proponowanych zmian w konkretnych ustawach ze środowiskiem osób niepełnosprawnych – zapowiedział podczas briefingu prasowego Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wiceminister edukacji Teresa Wargocka podkreśliła, że obecnie system opieki zdrowotnej i pomoc psychologiczno-pedagogiczna są niedostatecznie skoordynowane.

– Stąd w programie zadanie powołania, na bazie istniejących ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju lub utworzenia nowych, powiatowych ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych – powiedziała wiceminister edukacji.

Działania programu obejmują również pomoc uczennicom w ciąży przez ułatwienie możliwości zmiany środowiska nauki, gdy uczennica lub jej rodzice są taką formą wsparcia zainteresowani. Rozwiązanie to pozwoli na pełne uczestnictwo w dalszym procesie edukacyjnym i zapewni odpowiedni komfort dla uczennic. W bursach i internatach szkolnych będą organizowane specjalne pokoje dla małoletnich uczennic w ciąży, które mogłyby z nich skorzystać w sytuacji, gdy rodzina nie jest w stanie udzielić wsparcia.

– Na ten cel przeznaczone są również środkz budżetu programu. Docelowo chcemy przygotować ok. 250 miejsc – powiedziała wiceminister edukacji – Oczywiście na każdym etapie będziemy monitorować potrzeby w tym zakresie – dodała wiceminister Teresa Wargocka.

Podczas briefingu wiceminister Krzysztof Michałkiewicz poinformował, że program „Za życiem” wprowadza jedno z najbardziej oczekiwanych przez środowisko rozwiązań w zakresie usług wspierających i rehabilitacyjnych. W ich zakres wchodzi m.in. zapewnienie opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Opieka wytchnieniowa ma pomóc w załatwieniu codziennych spraw, zastępstwie członka rodziny lub opiekuna w przypadku jego odpoczynku lub podjęcia pracy – do 120 godzin rocznie.

Wiceminister Michałkiewicz podkreślił, że resort rodziny chce podjąć działania ułatwiające aktywizację zawodową bezrobotnych rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

– Myślimy o uruchomieniu programu mieszkaniowego mieszkań wspieranych, chronionych dla osób niepełnosprawnych. Chcemy również, aby w ramach programu Mieszkanie Plus funkcjonowały mieszkania dostosowane do potrzeb rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – dodał wiceminister Michałkiewicz.

Od 1 stycznia 2017 r. matka, ojciec, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł, przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

W przypadku zdiagnozowania wad rozwojowych płodu u kobiety, ciężkich chorób płodu oraz w sytuacji niepowodzenia położniczego, kobieta i jej dziecko będą mogli liczyć na pomoc opieki medycznej.

Wiceminister Jarosław Pinkas podkreślił z kolei, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie koordynował udzielanie świadczeń zdrowotnych kobiecie w ciąży z powikłaniami.

– NFZ nie będzie stosował żadnych limitów. Wtedy, kiedy będzie potrzeba dostania się do lekarza, do poradni specjalistycznej, czy do szpitala, dzieci niepełnosprawne nie będą czekały w kolejce – zapewnił wiceminister zdrowia.

Na realizację programu „Za życiem” zaplanowano 3,7 mld zł w latach 2017-2022. W 2017 roku jest to kwota 511 mln zł.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych 2017 – gala z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - śr., 11/01/2017 - 17:13

Z opublikowanego wczoraj Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy wynika, że XIII LO w Szczecinie jest najlepszym liceum ogólnokształcącym w Polsce. Z kolei Technikum Elektroniczne w ZSE im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy po raz pierwszy uzyskało tytuł najlepszego technikum.

Oficjalne wyniki 19. edycji rankingu „Perspektyw” ogłoszono we wtorek w Warszawie. W gali finałowej konkursu udział wziął Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji pogratulował wszystkim laureatom tegorocznego rankingu. Szczególne słowa uznania skierował do dyrekcji i całej społeczności szkolnej XIII LO w Szczecinie, z którym wiceminister edukacji związany jest od 1991 roku – najpierw jako nauczyciel historii a następnie wicedyrektor szkoły.

Oto najlepsze szkoły w 19. Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy:

Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2017

1. XIII LO, Szczecin
2. XIV LO im. St. Staszica, Warszawa
3. Liceum Akademickie UMK, Toruń
4. 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy, Warszawa
5. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej, Wrocław

Ogólnopolski Ranking Techników 2017

1. Technikum Elektroniczne w ZSE im. Wojska Polskiego, Bydgoszcz
2. Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności, Kraków
3. Technikum nr 7 w ZSE-M, Nowy Sącz
4. Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji, Poznań
5. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r., Lublin

Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2017

1. 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy, Warszawa
2. Liceum Akademickie UMK, Toruń
3. XIV LO im. St. Staszica, Warszawa

Ranking Maturalny Techników 2017

1. Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności, Kraków
2. Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP, Bydgoszcz
3. Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT, Warszawa

Ranking Szkół Olimpijskich 2017

1. XIII LO, Szczecin
2. XIV LO im. St. Staszica, Warszawa
3. Liceum Akademickie UMK, Toruń

Celem rankingu Perspektyw jest dostarczenie informacji o tym, jak oceniane są polskie szkoły ponadgimnazjalne. Głównymi adresatami rankingu są uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję – wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. Dodatkowo brane pod uwagę są także sukcesy szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – wyniki egzaminów zawodowych. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły.

Zasady rankingu ustala kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, b. rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom XIX Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej organizatora konkursu.

Fot. Krzysztof Wojciewski

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji – kolejny etap wdrażania zmian

MEN - aktualności - wt., 10/01/2017 - 18:04

Podsumowanie dotychczasowych prac nad przygotowaniem reformy edukacji oraz przedstawienie dalszego harmonogramu wdrażania zmian w oświacie – to główny temat wtorkowej konferencji Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej.

Podczas spotkania z dziennikarzami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obecny był również Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

W swoim wystąpieniu Minister edukacji powiedziała, że  po wielu miesiącach debaty, rozmów i konsultacji społecznych zakończyły się prace związane z przygotowaniem do wprowadzenia reformy edukacji. Dodała także, że podpisane wczoraj przez Prezydenta RP ustawy przyniosą wiele korzyści całemu środowisku polskiej oświaty.

– Połączenie etapów kształcenia w jeden to przede wszystkim lepszy efekt wychowawczy oraz dydaktyczny. W wyniku reformy szkoła będzie bliżej każdego ucznia i każdego rodzica – powiedziała Minister Edukacji Narodowej.

Szefowa MEN dodała, że w związku z wprowadzeniem reformy zwiększy się liczba godzin przedmiotów przyrodniczych i historii w liceum ogólnokształcącym oraz wsparciem objęte zostaną małe szkoły.

– Chcemy też ograniczyć  konieczność dowożenia dzieci, wzmocnić pozycję rodziców w szkole oraz ograniczyć dwuzmianowość  – dodała Minister Anna Zalewska.

Po przedstawieniu projektów ustaw i skierowaniu ich do dalszych prac w parlamencie, kuratorzy oświaty we współpracy z wojewodami organizowali w całej Polsce szereg spotkań z rodzicami, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy spotkań w regionach mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje na temat planowanych zmian, m.in. harmonogramu wdrażania reformy, kształtu nowego ustroju szkolnego, rozwiązań dotyczących ochrony miejsc pracy dla nauczycieli i kadry kierowniczej oraz egzaminów. Od połowy września do połowy grudnia 2016 roku odbyło się w całej Polsce w sumie 1462 spotkań, w których udział wzięło ponad 46 tys. uczestników.

– Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko każdego samorządu. Do końca tygodnia pokażemy wzór uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Takie uchwały wszystkie samorządy muszą przyjąć do końca marca – powiedziała szefowa MEN.

Minister Edukacji Narodowej przypomniała również, że dla uczniów, rodziców i samorządowców dostępna jest strona poświęcona reformie edukacji. Pod adresem www.reformaedukacji.men.gov.pl znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące zmian z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzącego szkołę. Również tam każdy rodzic może sprawdzić, do jakiej szkoły uczęszczać będzie jego dziecko od 1 września 2017 r. Na stronie znajdują się także kontakty telefoniczne do pracowników ministerstwa, którzy pozostają do dyspozycji rodziców i nauczycieli, a poprzez formularz kontaktowy każdy może wysłać zapytanie odnośnie reformy.

Z kolei do końca marca kuratorzy i wojewodowie będą kontynuowali w swoich regionach spotkania z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół i samorządowcami.

Szefowa MEN poinformowała, że pod koniec grudnia 2016 roku powstał w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji. Jego zadaniem jest koordynowanie działań związanych z wdrażaniem reformy edukacji, w szczególności wsparcie nauczycieli, rodziców, samorządów w okresie wdrażania zmian i po ich wprowadzeniu. Koordynatorem Zespołu został wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Członkami Zespołu są pracownicy merytoryczni MEN zajmujący się na co dzień współpracą z samorządem terytorialnym, organizacją oświaty samorządowej, kształceniem ogólnym, a także prowadzeniem prac legislacyjnych i polityki informacyjnej.

– Do końca tygodnia przedstawimy listę koordynatorów do spraw reformy edukacji w poszczególnych kuratoriach oświaty – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Szkolnictwo zawodowe