Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Szkolnictwo zawodowe

Porozumienie na rzecz branży transportu kolejowego

MEN - aktualności - wt., 22/05/2018 - 13:03

Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej oraz Związkiem Pracodawców Kolejowych z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego w zawodach związanych z kolejnictwem.

Porozumienie zostało podpisane 6 kwietnia 2018 r. podczas kongresu „ Dobry Zawód”.

Porozumienie Związek Pracodawców Kolejowych

Porozumienie na rzecz branży budowlanej

MEN - aktualności - wt., 22/05/2018 - 12:49

Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej oraz Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa z 19 dnia kwietnia 2018 r. w sprawie współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego w zawodach związanych z budownictwem.

Porozumienie zostało podpisane 19 kwietnia 2018 r. w trakcie Walne zgromadzenie członków Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Porozumienie Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Konkurs „Edukacja globalna 2018” – zachęcamy do udziału

MEN - aktualności - pon., 21/05/2018 - 16:20

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konkursie ofert organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Edukacja globalna 2018”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2018″.

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w tym niepubliczne szkoły wyższe, izby gospodarcze i izby rolnicze oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od 1 maja 2018 r. i nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu dostępny tu: link

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl, wypełnić formularz oferty on-line i wysłać przez internet wraz z wymaganymi załącznikami do bazy danych MSZ.

Należy również dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

Szczegółowy informacje znajdują się na stronie:

https://www.polskapomoc.gov.pl/Konkurs,%E2%80%9EEdukacja,globalna,2018%E2%80%9D,2758.html

Zachęcamy do udziału!

Komentarz MEN do artykułu pt. „Minister obiecuje pomóc Tomkowi”, opublikowanym w dzienniku Fakt, autorstwa MJ, 21 maja 2018 r.

MEN - aktualności - pon., 21/05/2018 - 14:57

Uprzejmie informuję, że w opublikowanym dziś artykule pt. „Minister obiecuje pomóc Tomkowi”, zawarte są informacje dotyczące nauczania indywidualnego w szkołach, które wprowadzają rodziców w błąd.

Cyt. „(…) Tyle, że we wrześniu wchodzi zarządzenie MEN, zgodnie z nim indywidualne nauczanie będzie możliwe tylko w domu”.

Informuję, że to rozwiązanie prawne reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, a nie zarządzenie. Ponadto przepisy te obowiązują już w obecnym roku szkolnym (rozporządzenie obowiązuje od 1 września 2017 r.).

Istotą jest to, że uczeń, który ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli takie są jego potrzeby, ma prawo do indywidualnych zajęć organizowanych w szkole. Uczeń niepełnosprawny ma być w szkole ze swoimi rówieśnikami, a nie w domu. Szkoła ma dostosować formy zajęć do potrzeb ucznia.

Nauczanie indywidualne jest przewidziane dla uczniów chorych, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia chodzenie do szkoły. Wtedy uczeń ma zajęcia w domu. Jeżeli jednak jego stan zdrowia ulegnie poprawie, na podstawie zaświadczenia lekarskiego i woli rodziców, uczeń wraca na zajęcia edukacyjne do szkoły.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Wizyta wiceminister edukacji w Gorzowie Wielkopolskim

MEN - aktualności - pon., 21/05/2018 - 09:27

Udział w konferencji na temat zmian w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego oraz podpisanie porozumień o utworzeniu klas patronackich pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. a Zespołem Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim – to główne punkty wizyty wiceminister edukacji w województwie lubuskim.

W poniedziałek, 21 maja br. w Gorzowie Wielkopolskim Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek wzięła udział w konferencji „Partnerstwo w kształceniu zawodowym”.

Celem konferencji zorganizowanej przez Lubuskie Kuratorium Oświaty było zacieśnienie współpracy pracodawców ze szkołami i uczelniami. Udział w niej wzięli m.in. przedstawiciele lokalnych firm, instytucji rynku pracy oraz dyrektorzy lubuskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Podczas spotkania w auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. obecna była również Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

– Bardzo ważnym elementem edukacji jest odbudowa kształcenia zawodowego i technicznego. Dziś to kształcenie, mimo najniższego od ćwierćwiecza bezrobocia, nie zapewnia absolwentom pracy. Bezrobotnymi staje się 30 procent uczniów po technikach i 40 procent po szkołach zawodowych. Chcemy to zmienić, wspólnie z samorządami. W tej chwili przygotowujemy rozwiązania prawne, a następny etap zmian nastąpi w 2019 roku – mówiła wiceminister Marzena Machałek.

Podczas poniedziałkowej konferencji uczestnicy dyskutowali m.in. o strukturze szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim, kreowaniu współpracy ze szkołami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz roli mediów w promocji szkolnictwa branżowego i technicznego.

Podczas wizyty w województwie lubuskim, wiceminister edukacji odwiedziła Zespół Szkól Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie. Spotkała się tam z uczniami oraz nauczycielami.

Wiceszefowa MEN w siedzibie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów Wielkopolski wzięła udział w podpisaniu umowy współpracy pomiędzy Oddział Elektrociepłownia Gorzów Wielkopolski a Zespołem Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim.

Programem objęte zostaną wybrane klasy, w których uczniowie będą kształcić się w zawodach technik energetyk oraz technik automatyk. Program rozpocznie się z początkiem roku szkolnego 2018/2019 i potrwa 10 lat. Porozumienie przewiduje m.in. organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na terenie Elektrociepłowni Gorzów, a także ufundowanie stypendiów dla wyróżniających się uczniów.

– Ministerstwo Edukacji Narodowej postawiło na kształcenie zawodowe, kładąc nacisk na skuteczne i odpowiednie przygotowywanie młodzieży oraz osób dorosłych do zawodu – podkreślała wiceminister Marzena Machałek.

– MEN jest dobrze przygotowane na przeprowadzenie tej reformy. Nasz cel to przede wszystkim dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Istotne jest również zwiększenie wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na szkolnictwo branżowe i techniczne. Cieszę się, że Grupa Kapitałowa PGE doskonale rozumie tę reformę i bardzo aktywnie w niej uczestniczy – dodała wiceszefowa MEN.

Zwracając się do uczniów uczestniczących w spotkaniu, wiceminister podkreślała, że zdobycie dobrego zawodu, który nie tylko gwarantuje utrzymanie, ale przynosi rozwój i jest prawdziwą pasją, a także istotą rozwoju społecznego. Odnosząc się do podpisania porozumień zaznaczyła, że reforma jest bardzo ważna zarówno dla polskiej branży elektroenergetycznej, jak i całego polskiego przemysłu.

Technikum w Gorzowie Wielkopolskim jest kolejną placówką oświatową, z którą PGE GiEK podpisała porozumienie o współpracy.

15 stycznia br. dokument o utworzeniu klas patronackich PGE zawarto z dyrektorami dwóch szkół z terenu powiatu zgorzeleckiego w Bogatyni, gdzie funkcjonuje kompleks górniczo – energetyczny PGE. W Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni powstaną klasy kształcące w zawodach technik elektryk, mechanik, energetyk, automatyk i mechatronik.

W przyszłości planowane jest także utworzenie klas branżowych pod patronatem PGE w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, gdzie uczniowie będą kształcić się w zawodach: elektryk, elektromechanik i mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Klasy pod patronatem PGE powstaną także w powiecie bełchatowskim.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje dla rzeczoznawców

MEN - aktualności - sob., 19/05/2018 - 16:12

Na listę rzeczoznawców mogą być wpisane osoby posiadające:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub w pracy w danym zawodzie;
 • kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • rekomendację szkoły wyższej, jednostki naukowej, stowarzyszenia zawodowego, samorządu gospodarczego, innych organizacji gospodarczych, kuratora oświaty, ministra właściwego
  w zakresie zawodu lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Rekomendacja powinna zawierać uzasadnienie wraz z charakterystyką rekomendowanej osoby oraz zapewnienie instytucji rekomendującej, że jest to osoba dająca rękojmię należytego wykonywania obowiązku rzeczoznawcy Ministra Edukacji Narodowej i stanowiąca gwarancję wysokiego poziomu dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę rzeczoznawców składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wniosek o wpisanie na listę rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych
do kształcenia w zawodach.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;
 • rekomendację;
 • informację o posiadanym doświadczeniu i osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej lub w pracy w danym zawodzie oraz kompetencjach w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • oświadczenie rzeczoznawcy, że nie był ukarany karą dyscyplinarną;
 • oświadczenie rzeczoznawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie dotyczącym dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z podstawą programową kształcenia w zawodach określoną
  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 860) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. poz. 481); oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności związanej
  z pełnieniem funkcji rzeczoznawcy Ministra Edukacji Narodowej;
 • ankietę kandydata na rzeczoznawcę MEN.

 

Ankieta rzeczoznawcy Ministra Edukacji Narodowej do spraw opiniowania podręczników
do kształcenia w zawodach:

 1. Imię i nazwisko
 2. PESEL
 3. Adres zamieszkania, numer telefonu
 4. Miejsce pracy, adres, numer telefonu
 5. Adres do korespondencji, numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym), e-mail
 6. Nazwa i rok ukończenia szkoły wyższej
 7. Stopień lub tytuł naukowy i rok nadania
 8. Specjalizacja lub specjalność
 9. Krótki opis przebiegu pracy zawodowej (w tym: informacje o ukończonych studiach podyplomowych, ważniejszych działaniach na rzecz edukacji, publikacjach, tematyce pracy doktorskiej, habilitacyjnej itp.)
 10. Nazwa instytucji rekomendującej
 11. Nazwa/nazwy zawodu/zawodów, w zakresie których rzeczoznawca deklaruje sporządzanie opinie
 12. Podpis i data

 

Dodatkowych informacji udziela: Departament Podręczników, Programów i Innowacji tel. 22 34 74 792

Wzory opinii dla rzeczoznawców opiniujących podręczniki przeznaczone do kształcenia w zawodach opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Rodzina polonijna”.

MEN - aktualności - sob., 19/05/2018 - 15:14

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce.”

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

MEN - aktualności - pt., 18/05/2018 - 15:10

Minister Anna Zalewska skierowała dziś do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum list dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Szefowa MEN podkreśliła, że w związku z wprowadzaniem kolejnych etapów reformy edukacji, na rok szkolny 2019/2020 o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

Minister Anna Zalewska zaznaczyła w liście, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Minister edukacji przypominała, że absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum będą mogli ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia.

Obie te grupy zrealizują odrębne programy nauczania.

Szkoły i samorządy przygotowują się do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby sal lekcyjnych.

Postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami ze strony rodziców i uczniów, MEN przypomina, że do ich dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół oraz kuratorzy oświaty. We wszystkich kuratoriach od 1 września br. zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych w regionie. Ponadto pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 można od września br. kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl.

MEN przypomina, że ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje w gestii samorządu i odbywa się po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie i gotowość współpracy z samorządami.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Komentarz MEN do artykułu „MEN wyrzuca dzieci ze szkół”, opublikowanego w dzienniku „Fakt”, 17 maja br.

MEN - aktualności - pt., 18/05/2018 - 14:59

W nawiązaniu do wczorajszego artykułu, opublikowanego w dzienniku „Fakt”, autorstwa Marka Juśkiewicza uprzejmie informuje, że zgodnie z zapowiedzią podjęliśmy działania dotyczące wyjaśnienia opisanej sytuacji w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.

W szkole doszło do nieporozumienia pomiędzy dyrekcją szkoły a rodzicem ucznia wynikającego z nieznajomości prawa oświatowego.

Wczoraj odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył przedstawiciel Łódzkiego Kuratorium Oświaty, dyrekcja szkoły oraz mama ucznia. Mama Pana Tomasza otrzymała pełną informację dotyczącą rozwiązań w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami. Mama ucznia zadeklarowała, że podejmuje współpracę ze szkołą tak, aby kształcenie jej syna było zorganizowane optymalnie, zgodnie z jego potrzebami i w sposób zindywidualizowany.

Przedstawiciel kuratorium zaproponował także mamie ucznia stały kontakt w sytuacji, gdyby była ona zaniepokojona dalszym kształceniem syna. Dyrekcja szkoły zadeklarowała również wszelkie wsparcie.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Międzynarodowa wymiana młodzieży”

MEN - aktualności - pt., 18/05/2018 - 14:01

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Międzynarodowa wymiana młodzieży”

Inauguracja „Rejsu Niepodległości”

MEN - aktualności - pt., 18/05/2018 - 10:41

Już 20 maja br. legendarny żaglowiec Dar Młodzieży wypłynie z portu w Gdyni w niezwykły rejs dookoła świata – „Rejs Niepodległości”.  Celem przedsięwzięcia jest promocja Polski, naszej historii i kultury, a przede wszystkim uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Załogę żaglowca będą stanowić laureaci „Konkursu Rejs Niepodległości”, a także praktykanci Akademii Morskich oraz wolontariusze Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego.

W ciągu jedenastomiesięcznej podróży żaglowiec zawinie do najważniejszych portów w 18 krajach świata. Zwieńczeniem wyjątkowego rejsu będzie udział w 34. Światowych Dni Młodzieży, które styczniu 2019 roku zostaną zorganizowane w Panamie.

Organizatorami „Rejsu Niepodległości” są: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Akademia Morska w Gdyni oraz Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

 

 

Uwaga media: briefing prasowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - czw., 17/05/2018 - 15:54

W piątek, 18 maja br. o godz. 10:30 w gmachu MEN (al. Szucha 25, sala 305) odbędzie się briefing prasowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Temat briefingu: organizacja rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej i ostatniej klasy gimnazjum.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Kontakt prasowy:
Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN,
tel. 783920628, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością – informacja MEN

MEN - aktualności - czw., 17/05/2018 - 10:55

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że każdy uczeń z niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli takie są jego potrzeby, ma prawo do indywidualnych zajęć organizowanych w szkole.

Zajęcia te organizowane są na podstawie § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1578/1

Aby zorganizować indywidualne zajęcia w szkole dla ucznia z niepełnosprawnością nie jest potrzebna zmiana orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ani orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapraszamy na Noc Muzeów do Ministerstwa Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - czw., 17/05/2018 - 10:45

Tegoroczna Noc Muzeów w Ministerstwie Edukacji Narodowej będzie nawiązywała do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Z tej okazji zwiedzający gmach MEN przeniosą się w wyjątkowe lata dwudziestolecia międzywojennego – do okresu, w którym kształtowała się odrodzona polska państwowość. W tym czasie powstał także gmach Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – pierwsza wybudowana od postaw siedziba ministerialna w II Rzeczpospolitej.

Zapraszamy 19 maja br. w godzinach 19:00-1:00, al. Szucha 25.

Klimat epoki odtworzy grupa rekonstrukcyjna ze Stowarzyszenia Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”. Wejścia do gmachu będzie pilnował uzbrojony wartownik w budce wartowniczej, a zwiedzających powitają kobiety w strojach z epoki. Pojawi się także oficer Wojska Polskiego w mundurze z lat 30. XX wieku, pucybut, weteran wojny polsko-bolszewickiej zaśpiewa szlagiery z okresu II RP, a gazeciarz rozda pamiątkowy „Kurjer Ministerjalny”. Niepowtarzalną atmosferę dwudziestolecia międzywojennego przywołają afisze filmowe, edukacyjne, sportowe oraz wojskowe z tamtego okresu.

Uczestnicy Nocy Muzeów, jak co roku, będą mogli zwiedzić gabinet ministra edukacji i poznać specyfikę codziennej pracy w MEN. Na dziedzińcu do dyspozycji zwiedzających stanie wyjątkowy samochód z epoki CWS-T1 typu torpedo w biało-czerwonych barwach.

Wszystkich gości zapraszamy także do obejrzenia wystawy plenerowej „Ojcowie Niepodległości”, którą przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie. Uczestnicy otrzymają ponadto ulotki o wystawie i pamiątkowe gadżety. Z okazji Nocy Muzeów został przygotowany także specjalny konkurs dla zwiedzających.

Do dyspozycji gości będzie 3 przewodników, którzy będą oprowadzali po gmachu MEN (grupy do 25 osób). Dla uczestników Nocy Muzeów przewidzieliśmy pamiątkowe gadżety.

Swoje korytarze dla zwiedzających jak co roku otworzy również sąsiadujące z gmachem ministerstwa edukacji Mauzoleum Walk i Męczeństwa Oddział Muzeum Niepodległości.

Serdecznie zapraszamy!

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Spotkanie z przedstawicielami Związku Rzemiosła Polskiego

MEN - aktualności - śr., 16/05/2018 - 22:19

Minister Anna Zalewska w środę, 16 maja br. spotkała się z przedstawicielami Związku Rzemiosła Polskiego oraz zrzeszonych z nim izb rzemieślniczych. Tematem spotkania, w którym uczestniczyła również wiceminister Marzena Machałek były zmiany przygotowywane przez MEN w kształceniu zawodowym.

Minister edukacji podkreśliła, że głównym celem zmian, które znajdą odzwierciedlenie w przygotowywanym projekcie ustawy, jest poprawa jakości i efektywności kształcenia w szkołach oraz placówkach prowadzących kształcenie w zawodach.

Zmiany w szkolnictwie branżowym planowane od roku szkolnego 2019/2020 koncentrują się m.in. na usprawnieniu i zwiększeniu efektywności egzaminów zawodowych. Z jednej strony weryfikują one jakość procesu kształcenia, a z drugiej stanowią przepustkę do sukcesu na rynku pracy.
Skuteczność kształcenia zawodowego może być mierzona liczbą absolwentów, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe. Warunkiem otrzymania stosownego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest nie tylko dobre przygotowanie uczniów, ale także przystąpienie do egzaminu, które dotychczas nie było obligatoryjne.

Mając na uwadze zwiększenie szans absolwentów zawodów szkolnictwa branżowego na podjęcie pracy zgodnie z nabytymi kwalifikacjami, od września 2019 r. planujemy wprowadzenie obowiązku przystępowania odpowiednio do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz do egzaminu czeladniczego przeprowadzanego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Projektowane rozwiązanie odpowiada wcześniejszym postulatom zgłaszanym do MEN przez przedstawicieli rzemiosła. Zakłada się, że pierwsze obowiązkowe egzaminy czeladnicze zostaną przeprowadzone w 2022.

Zgodnie z założeniami egzaminy te, w przypadku zawodów szkolnictwa branżowego, byłyby przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w nowych podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Zaczną one obowiązywać od września 2019 r.

Wynikająca z podstaw programowych wiedza uczniów i młodocianych pracowników powinna być w pełni porównywalna, niezależnie od miejsc nabywania umiejętności zawodowych. Planuje się, że młodociani pracownicy kształcący się w rzemiośle zawodach szkolnictwa branżowego i przystępujący od 2022 r. do egzaminu czeladniczego, będą zdawali część pisemną tego egzaminu przed okręgową komisją egzaminacyjną, razem z uczniami zdającymi część pisemną egzaminu zawodowego. Dodatkowo część pisemna obu egzaminów byłaby przeprowadzana w wersji on-line przed okręgową komisją egzaminacyjną.

Rozwiązanie to zapewni pełną spójność systemu egzaminacyjnego weryfikującego wiedzę teoretyczną zdobywaną przez uczniów oraz młodocianych pracowników w różnych miejscach i formach, ale w tych samych zawodach. Obecnie zawody nauczane w branżowej szkole I stopnia są zawodami jednokwalifikacyjnymi. Egzamin zawodowy zatem, podobnie jak egzamin czeladniczy, obejmuje wiedzę z zakresu całego zawodu.

Warto podkreślić, że egzamin czeladniczy w etapie praktycznym byłby jak dotychczas przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Tym samy, w poszanowaniu dla wieloletniej tradycji kształcenia praktycznego w rzemiośle, zostałaby w pełni zachowana odrębność organizacyjna etapu praktycznego egzaminu.

Przewidujemy również wprowadzenie zróżnicowania wagi poszczególnych części egzaminu poprzez zwiększenie znaczenia części praktycznej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Podpisanie porozumienia między MEN a SGGW

MEN - aktualności - wt., 15/05/2018 - 18:04

Dzisiaj, tj. 15 maja br. w siedzibie SGGW podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

MEN reprezentowała Dyrektor Generalna Joanna Szczawińska. Ze strony SGGW umowę parafowali: Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski oraz Dziekan Wydziału Technologii Drewna prof. dr hab. Krzysztof Krajewski.

Celem porozumienia jest integracja środowiska naukowo-badawczego z jednostkami administracji publicznej w zakresie współpracy na niwie ochrony nad zabytkami.

W ramach porozumienia studenci Wydziału Technologii Drewna, pod nadzorem wykładowców, będą mogli zdobywać w gmachu MEN praktyczne umiejętności związane z konserwacją obiektu. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej zyska stały i fachowy nadzór nad zabytkowym wyposażaniem gmachu.

MEN i SGGW zadeklarowały wspólne organizowanie – w ramach możliwości i obowiązujących regulacji prawnych – kursów, seminariów oraz konferencji naukowych związanych tematycznie z ich działalnością.

Współpraca będzie dotyczyła ponadto prowadzenia badań naukowych z udziałem potencjału kadrowego i wyposażenia technicznego obu stron, a także doskonalenia procesu kształcenia w SGGW i dostosowywania go do potrzeb współczesnej gospodarki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” – zachęcamy do składania wniosków

MEN - aktualności - wt., 15/05/2018 - 14:34

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zachęca szkoły i placówki oświatowe do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość”. Program umożliwia uzyskanie środków na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wnioski o dofinansowanie szkoły powinny kierować do organów prowadzących, w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca br. Środki na realizację zadania rocznicowego zostaną przekazane szkołom do 28 września br.

W ramach projektu szkoły i placówki edukacyjne mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości od 3 000 zł do 10 000 zł. Organ prowadzący powinien zapewnić 20 proc. wkładu własnego całkowitej kwoty niezbędnej na przygotowanie oraz promocję zadania.

Projekty szkół/placówek oświatowych powinny obowiązkowo zawierać:

 • organizację wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości Polskiej, zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków;
 • zorganizowanie wycieczki patriotycznej związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej;

Dodatkowo projekty mogą uwzględniać inne działania w zakresie edukacji patriotycznej,
w szczególności: koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe lub imprezy sportowe.

Zadanie określone we wniosku powinno być zrealizowane do 30 listopada br.

Organ prowadzący może złożyć do wojewody tylko jeden zbiorczy wniosek.

Dofinansowanie dla organu prowadzącego na realizację zadania przez szkołę/placówkę oświatową wynosi od 3 000 zł do 50 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu mogą składać organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

W ubiegłym tygodniu Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”, które umożliwia przekazanie środków do szkół w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”. Obecnie rozporządzenie oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, a wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do składania wniosków!
Wzór wniosku

Harmonogram

Kryteria oceny wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

Podwyżki dla nauczycieli – informacja MEN

MEN - aktualności - wt., 15/05/2018 - 12:40

Podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, promowanie wysokiej jakości pracy, a także zapewnienie odpowiednich warunków do jej realizowania to priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przypominamy, że zgodnie z zapowiedziami, od 1 kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy  wprowadzanie planu podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o ok. 15,8 proc. w ciągu 3 lat. Jest to porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o ok. 15,9 proc.  Kolejne podwyżki wprowadzone będą od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Warto podkreślić, że to pierwszy od 6 lat wzrost pensji nauczycieli. Ostatnia podwyżka płac miała miejsce w 2012 r. W 2017 r., po raz pierwszy od 5 lat, zagwarantowaliśmy waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i zapewniliśmy ich finansowanie w kwocie 418 mln zł.

Wzrost pensji nauczycieli to dodatkowe środki w budżecie państwa. Subwencja dla samorządów w 2018 r. wzrosła o ok. 1,2 mld zł.  Od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5,35 proc.

Przypomnijmy, że na pensję nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze (w wysokości określanej corocznie we właściwym rozporządzeniu) oraz dodatki określone w ustawie – Karta Nauczyciela. Są to:

 • 1) dodatek za wysługę lat,
 • 2) dodatek wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej,
 • 3) dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu,
 • 4) dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy,
 • 5) dodatek funkcyjny nauczyciela doradcy,
 • 6) dodatek funkcyjny nauczyciela konsultanta,
 • 7) dodatek za warunki pracy,
 • 8) dodatek za uciążliwość pracy,
 • 9) nagroda jubileuszowa,
 • 10) nagroda ze specjalnego funduszu nagród,
 • 11) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
 • 12) dodatek motywacyjny,
 • 13) dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • 14) odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
 • 15) godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.

Część dodatków przepisy uzależniają wprost od wysokości wynagrodzenia zasadniczego i są to m.in.:

 • dodatek za wysługę lat,
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Oznacza to, że wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego wzrastają również dodatki od niego zależne.

Dla nauczycieli posiadających najwyższy poziom wykształcenia (tj. posiadający tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym), wzrost wynagrodzenia zasadniczego od 1 kwietnia br. wynosi odpowiednio:

 • dla nauczyciela stażysty – wzrost o 123 zł i wynosi 2 417 zł brutto;
 • dla nauczyciela kontraktowego – wzrost o 126 zł i wynosi 2 487 zł brutto;
 • dla nauczyciela mianowanego – wzrost o 143 zł i wynosi 2 824 zł brutto;
 • dla nauczyciela dyplomowanego – wzrost o 168 zł i wynosi 3 317 zł brutto.

Wynagrodzenie średnie nauczycieli kształtuje się w następujący sposób:

 • dla nauczyciela stażysty – 2 900,20 zł (wzrost o 147,28 zł);
 • dla nauczyciela kontraktowego – 3 219,22 zł (wzrost o 163,48 zł);
 • dla nauczyciela mianowanego – 4 176,29 zł (wzrost o 212,09 zł),
 • dla nauczyciela dyplomowanego – 5 336,37 zł (wzrost o 271 zł).

Obecnie ponad 60 proc. nauczycieli to osoby posiadające stopień awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany).

Warto zaznaczyć, że wynagrodzenie średnie jest ustawowo gwarantowane dla grup nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Samorządy zobowiązane są do wypłaty dodatku uzupełniającego, w przypadku niezrealizowania obowiązku wypłacenia wynagrodzenia średniego w grupach awansu.

Przypominamy, że MEN systematycznie, w sposób otwarty, transparentny przedstawia swoje plany i analizuje je z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych i samorządowców.

W listopadzie 2016 r. z inicjatywy minister Anny Zalewskiej został powołany Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wizyta szefowej MEN w Wałbrzychu – otwarcie Mobilnego Centrum Edukacyjnego

MEN - aktualności - pon., 14/05/2018 - 15:47

Otwarcie Mobilnego Centrum Edukacyjnego, udział w konferencji regionalnej programu Erasmus+ oraz prezentacja Modułowych Pracowni Przyrodniczych – to główne punkty dzisiejszej wizyty szefowej MEN w Wałbrzychu.

W poniedziałek, 14 maja br. minister Anna Zalewska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu wzięła udział w otwarciu Mobilnego Centrum Edukacyjnego, które służyć będzie uczniom i nauczycielom w przekazywaniu wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania oraz programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Minister Anna Zalewska podczas otwarcia Mobilnego Centrum Edukacyjnego (MCE) powiedziała, że odwiedzi ono różne miejsca Polsce.

– Będziemy w nim promować programy edukacyjne i pokazywać, jak w nowoczesny sposób realizować podstawę programową – wskazała szefowa MEN. – Podstawa programowa jest nowoczesna. Wszystkie sposoby docierania do młodych ludzi i pokazywanie im, w jak atrakcyjny sposób zdobywać wiedzę jest bardzo cenny. Taka edukacja jest najlepsza – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Minister edukacji przypomniała również, że do połowy czerwca samorządowcy mogą składać wnioski do MEN o przyznanie dofinansowania na zakup do szkół podstawowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka).

– W tym roku planujemy przeznaczyć na ten cel ok. 80 mln zł z rezerwy 0,4%. Program dofinansowania wyposażenia pracowni przedmiotowych jest zaplanowany na 4 lata. W sumie przekażemy samorządom ok. 320 mln zł – powiedziała minister Anna Zalewska.

W MCE znajduje się m.in. multimedialna klaso-pracownia oraz narzędzia sprzyjające uczniom w procesie aktywnego uczenia się. Dzieci i młodzież będą mogły korzystać także z interaktywnej gry w technologii wirtualnej rzeczywistości oraz z wyspy robotów, gier do nauki programowania. Mobilne Centrum Edukacyjne wyposażone jest także w Modułowe Pracownie Przyrodnicze, które są propozycją nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Sposób korzystania z pracowni przedstawili pracownicy Centrum Nauki Kopernik wspólnie z uczniami z Klubu Młodego Odkrywcy z Kłodzka i Międzylesia.

Koncepcja Modułowych Pracowni Przedmiotowych kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez uczniów przez obserwację i eksperymentowanie. Zaproponowana metoda badawcza, inspirowana sposobem pracy naukowców, ma charakter aktywizujący i angażujący. Dla uczniów, tak jak dla naukowców, świat pełen jest nieznanych zjawisk i procesów.

Podczas wizyty w Wałbrzychu, szefowa MEN wzięła również udział w regionalnej konferencji programu Erasmus+, zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Narodową Agencję Programu Erasmus +.

Eksperci z FRSE przedstawili ofertę programu Erasmus+ oraz innych programów międzynarodowych realizowanych przez fundację. Omówili oni także zasady dotyczące wnioskowania o środki finansowe. Podczas sesji poruszone zostały takie tematy, jak: atrakcyjna nauka zawodu – jak zbudować dobry program staży i praktyk zawodowych, rozwijanie kreatywności w projektach edukacyjnych czy wolontariat i współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

W konferencji uczestniczyło ponad stu przedstawicieli szkół, placówek, innych instytucji oświatowych, organizacji pozarządowych, urzędów szczebla samorządowego z województwa dolnośląskiego.

W ciągu najbliższych miesięcy Mobilne Centrum Edukacyjne będzie gościło w różnych miastach.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Szkolnictwo zawodowe