Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Przedszkole

Sejm uchwalił nowelę ustawy o systemie oświaty

Nowe prawo oświatowe - wt., 03/02/2015 - 23:20
Sejm uchwalił nowelę ustawy o systemie oświaty

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty dotyczącą egzaminowania i oceniania uczniów. Zmiana trafi teraz do prac w Senacie.

Nowela doda do ustawy o systemie oświaty rozdziałów: 3a i 3b. Pierwszy określi ogólne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, przede wszystkim zaś: co podlega ocenie w szkole, cel oceniania, sposób uzasadniania oceny przez nauczycieli oraz zasady sporządzania klasyfikacji. Podobnie będzie z drugim z dodanych do ustawy rozdziałów. Ureguluje zasady przeprowadzania sprawdzianu oraz egzaminów zewnętrznych, m.in.: cel ich przeprowadzania, formę, zasady zwalniania uczniów oraz obowiązki szkół związane z organizacją egzaminów.

Po zmianach organy nadzoru pedagogicznego mają lepiej i w sposób bardziej obiektywny oceniać pracę placówek. Wizytatorzy nie będą już musieli uprzedzać dyrektora szkoły o tym, że chcą sprawdzić, jak wyglądają zajęcia w danej placówce.

Zmienić się ma również tryb organizowania dodatkowych zajęć, finansowanych ze środków unijnych. Do Karty Nauczyciela zostanie dodany art. 35a, który umożliwi nauczycielowi prowadzenie zajęć finansowanych przez UE w ramach stosunku pracy - bez dodatkowej umowy. Przydzielenie nauczycielowi dodatkowych godzin będzie możliwe tylko za jego zgodą. Nie będą wliczane do pensum, a stawka za każdą godzinę będzie wynosić tyle, co za godzinę ponadwymiarową.

Tworząc nowe przepisy, resort oświaty dążył do zwiększenia znaczenia ocen opisowych w procesie edukacji. Pierwotna wersja projektu zakładała, że nauczyciele klas I-III będą oceniać uczniów wyłącznie w takiej formie, ponieważ, według MEN, pozytywniej wpływa to na motywację i postępy ucznia. Ostatecznie jednak resort zmodyfikował nieco swój pomysł i do ustawy o systemie oświaty dodany zostanie przepis, według którego oceny bieżące wystawiane uczniom klas I-III będą mogły mieć formę opisową. Oceny opisowe będzie można stosować także na późniejszych etapach edukacji. Ustawa zliberalizuje ponadto przepisy dotyczące maksymalnej liczby uczniów w klasach I-III. Oddziały będzie można powiększać, jeżeli zgodę na to wyrazi rada rodziców.

Przepisy dotyczące egzaminowania i oceniania uczniów mają wejść w życie w kwietniu, wtedy bowiem tracą moc dotychczasowe regulacje w tej materii. Większość pozostałych zmian ma natomiast obowiązywać od września.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 16 stycznia 2015 r.

Zmiana szkoły już na nowych zasadach

Nowe prawo oświatowe - wt., 03/02/2015 - 23:20
Zmiana szkoły już na nowych zasadach

Oblanie przedmiotu artystycznego nie musi już skutkować koniecznością powtarzania klasy - wystarczy przenieść się do szkoły ogólnokształcącej. Weszły w życie nowe regulacje dotyczące przechodzenia uczniów pomiędzy szkołami różnych typów.

Poprzedni akt prawny regulujący tę materię utracił moc w styczniu 2014 r. W rozporządzeniu uwzględniono przypadki zmiany szkoły ogólnokształcącej na zawodową.

Nowe rozporządzenie stanowi m.in., że uczeń każdej klasy zasadniczej szkoły zawodowej może być przyjęty do klasy I liceum ogólnokształcącego lub klasy I technikum. Wynika to z faktu, że podstawa programowa kształcenia ogólnego w zasadniczej szkole zawodowej odpowiada podstawie realizowanej w klasach I technikum i liceum.

Uregulowano także zasady przyjmowania do szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego ucznia przechodzącego ze szkoły artystycznej, umożliwiając m.in. przyjęcie do klasy programowo wyższej w szkole ogólnokształcącej ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną z przedmiotów artystycznych.

Źródło: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły (Dz. U. z 2015 r. poz. 24).

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 16 stycznia 2015 r.

Legitymacje na nowych drukach obowiązkowo dopiero od września 2016 r.

Nowe prawo oświatowe - wt., 03/02/2015 - 23:20
Legitymacje na nowych drukach obowiązkowo dopiero od września 2016 r.

Nowe druki legitymacji szkolnej będą obowiązkowo stosowane dopiero od września 2016 r., ale szkoła, która zastosuje stare wzory, PESEL ucznia będzie musiała uzupełnić ręcznie.

PESEL obowiązkowo na legitymacjiZmiany wprowadza rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) - większość jego przepisów obowiązuje od 23 stycznia 2015 r.

Najważniejszą zmianą, którą wprowadza nowela, są nowe wzory druków legitymacji szkolnej. Dzięki uwzględnieniu nr PESEL ucznia, dokument będzie wystarczającym dowodem potwierdzającym prawo do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (PESEL pozwoli sprawdzić ucznia w systemie eWUŚ).

PESEL będzie trzeba uzupełnić ręcznieAby nie zmuszać placówek do natychmiastowej wymiany dokumentów, rozporządzenie wprowadza przepisy przejściowe, które umożliwiają korzystanie ze starych druków legitymacji jeszcze w roku szkolnym 2015/2016 z tym, że pod pewnymi warunkami.Przepis stanowi, że na drugiej stronie legitymacji nad tekstem: "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego", wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Modyfikacji dokona osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, a dopisek opatrzy małą pieczęcią urzędową szkoły.Legitymacje, które wydano wcześniej, zachowają ważność do ukończenia szkoły przez ich posiadaczy. Jednak je również trzeba będzie uzupełnić we wskazany wyżej sposób.Pewien wyjątek dotyczy legitymacji dla uczniów niepełnosprawnych - niezależnie od ww. zapisów, szkoła musi nieodpłatnie wydać dokument na nowym druku, jeżeli zażąda tego rodzic ucznia.

Część wzorów dopiero za rokStarych świadectw, potwierdzających ukończenie technikum z wyróżnieniem, nie będzie się wydawać od września 2015 r. Od stycznia 2016 r. nie będą już stosowane wzory świadectwa ukończenia technikum uzupełniającego.

Od września 2016 r. obowiązują natomiast nowe druki świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego dla osób kończących te etapy nauki na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 15 stycznia 2015 r.

Nowe podstawy kształcenia w zawodach podpisane

Nowe prawo oświatowe - wt., 03/02/2015 - 23:19
Nowe podstawy kształcenia w zawodach podpisane

Z podstawy programowej kształcenia w zawodach znikną wytyczne dotyczące ratowników medycznych i dietetyków. W rozporządzeniu znajdą się natomiast zapisy dotyczące techników klimatyzacji i osób obsługujących dźwigi.

Minister edukacji podpisała nowelizację rozporządzenia ws. podstawy programowej kształcenia w zawodach. Przepisy zostaną dostosowane do zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Po noweli w rozporządzeniu znajdą się podstawy programowe dla nowych zawodów: technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych i mechanik motocyklowy. Znikną natomiast postanowienia dotyczące podstaw w zawodach ratownik medyczny i dietetyk, ponieważ rok szkolny 2014/2015 jest ostatnim, w którym prowadzone jest nauczanie w tych profesjach.

Pozostałe zmiany mają charakter uzupełniający i porządkujący - dotyczą głównie poszerzenia listy zawodów, których można uczyć w szkołach policealnych (technik optyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej).

Rozporządzenie zmieni także podstawę kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej - osoba, która będzie chciała pracować w tym zawodzie nie będzie już musiała zaliczyć dwunastu tygodni praktyk, a tylko osiem.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 20 stycznia 2015 r.

Awans zawodowy także po urlopie macierzyńskim

Nowe prawo oświatowe - wt., 03/02/2015 - 23:19
Awans zawodowy także po urlopie macierzyńskim

Urlop macierzyński wkrótce przestanie być przeszkodą w kontynuowaniu stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Lukę w prawie usunie uchwalona w zeszłym tygodniu nowela ustawy o systemie oświaty.

Przepisy Karty Nauczyciela dotyczące przerwy w stażu na wyższy stopień awansu uwzględnią urlopy macierzyńskie. Obecnie nauczycielka, która zdecyduje się na dłuższą niż rok nieobecność w pracy, musi powtarzać cały, trwający dwa lata i dziewięć miesięcy staż.

Po noweli, która zostanie wprowadzona razem ze zmianami dotyczącymi oceniania i klasyfikacji uczniów, już tak nie będzie. Dopiero przerwa trwająca dłużej niż półtora roku spowoduje konieczność powtarzania stażu. Zmianę w tej materii postulowano od dawna, poprzedni projekt w tej sprawie nie zdobył jednak przychylności parlamentarzystów.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 20 stycznia 2015 r.

Kurs na opiekuna wypoczynku nie tylko przez internet

Nowe prawo oświatowe - wt., 03/02/2015 - 23:19
Kurs na opiekuna wypoczynku nie tylko przez internet

Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku będą odbywać się w formach wykładów i zajęć praktycznych. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo dzieci wyjeżdżających na kolonie i zimowiska.

Minister edukacji podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Głównym celem zmiany jest ukrócenie praktyk szkół, które organizują internetowe kursy dla kandydatów na opiekunów kolonijnych. Resort wziął pod uwagę postulaty rodziców oraz ekspertów, którzy wielokrotnie podkreślali, że opiekun musi posiadać praktyczne umiejętności, których nie dają mu e-learningowe kursy.Po nowelizacji kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku będą odbywać się w formach wykładów i zajęć praktycznych, a każdy z nich będzie zakończony egzaminem praktycznym. Dodatkowo program szkoleń będzie w większym stopniu uwzględniał zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy, zarządzaniem kryzysowym i opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi. Nowela wprowadzi również zapis, że obowiązkiem organizatorów wypoczynku należeć będzie zapewnienie uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej.'

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 20 stycznia 2015 r.

Przedszkola w podstawówkach zainwestują w ochronę przeciwpożarową

Nowe prawo oświatowe - wt., 03/02/2015 - 23:06
Przedszkola w podstawówkach zainwestują w ochronę przeciwpożarową

Od 15 stycznia 2015 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie regulujące wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie muszą spełniać przedszkola mieszczące się w budynkach szkolnych.

Dostosowanie budynku do nowych przepisów może okazać się dość kosztowne. Najdroższe będzie stworzenie wyjścia ewakuacyjnego ze schodami - MEN wycenia go na ok. 15.000 zł brutto. Przedszkola będą musiały także zamontować specjalne drzwi o wysokiej odporności ogniowej. W uzasadnieniu do projektu resort szacuje, że zamontowanie takich drzwi z samozamykaczem stanowić będzie wydatek rzędu 2000-2500 zł brutto, koszt gaśnic resort oszacował na 150-200 zł.

Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej(Dz. U. z 2015 r. poz. 20) zacznie obowiązywać 15 stycznia 2015 r. Powstało z myślą o przedszkolach przekształconych z oddziałów przedszkolnych w podstawówkach (do przekształcenia dojdzie z mocy prawa w 2016 r.).

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 14 stycznia 2015 r.

Kandydat na opiekuna nie zapłaci za zaświadczenie o niekaralności

Nowe prawo oświatowe - śr., 05/11/2014 - 08:53

Zmiana obejmie wolontariuszy - zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty za uzyskanie informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Osoby te muszą przedstawiać taką informację organizatorowi wypoczynku. Obecnie koszt jej wydania wynosi 50 zł.

"Dyrektor Szkoły" radzi, jak zorganizować wolontariat w szkole>>

MF: państwo nie dopłaci do nauczycielskich wynagrodzeń

Nowe prawo oświatowe - pon., 20/10/2014 - 15:11

To samorząd powinien płacić za zatrudnianie pedagogów
W wersji projektu noweli: ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela, przekazanej do uzgodnień międzyresortowych, znalazł się zapis uchylający art. 30 ust. 10b Karty Nauczyciela. Przepis ten stanowi, że zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad poziom średnich wynagrodzeń może odbywać się wyłącznie ze środków własnych jednostki samorządu.

Kongres Edukacja i Rozwój także dla samorządowców>>

Celem zmiany było umożliwienie wypłat dodatkowych środków dla nauczycieli ze środków unijnych, jednak resort finansów uznał, że zmiana idzie za daleko. W opinii do projektu wskazał, że zmiana da jednostkom samorządu terytorialnego podstawę prawną do wystąpienia z roszczeniami o zwiększenie środków na realizację zadań oświatowych. Dlatego też - nowela nie uchyli przepisu - a doprecyzuje, że dodatkowe pieniądze na wynagrodzenia nauczycieli będą mogły pochodzić ze środków UE.

W 2015 r. mniej nauczycieli z prawem do urlopu dla poratowania zdrowia>>

Resort finansów na straży Karty Nauczyciela
To nie jedyna zmiana dotycząca pieniędzy na nauczycielskie wynagrodzenia, której żądał resort finansów.
Jednym z założeń projektu jest zmiana zasad organizowania zajęć finansowanych przez UE. Po nowelizacji z nauczycielem chcącym prowadzić takie lekcje nie będzie trzeba zawierać dodatkowej umowy. Ustawa doprecyzuje, że zajęcia dodatkowe nie będą wliczane do pensum, a stawka będzie równa tej, którą nauczyciel otrzymuje za godziny ponadwymiarowe.

Zajęcia finansowane przez UE będą płatne jak godziny ponadwymiarowe>>

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", to resort finansów nalegał, by wynagrodzenia nauczycieli za tego rodzaju zajęcia nie były wliczane do średniej i nie miały wpływu na obowiązek wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego, czyli tzw. czternastki.
– Okazuje się, że już nawet minister finansów jest strażnikiem Karty nauczyciela. Nikt nie chce zmieniać tych przepisów – komentuje w "DGP" Marek Olszewski, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP. Według niego dzielenie tych pieniędzy w odrębnym trybie wciąż będzie przysparzało więcej problemów niż korzyści.

Źródło: serwis Prawo Oświatowe/ABC, "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 20 października 2014 r.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie może być ustalane dowolnie>>

 

Wolontariusz na koloniach dostanie zaświadczenie o niekaralności za darmo

Nowe prawo oświatowe - pt., 10/10/2014 - 21:34

W piątek za uchwaleniem poselskiego projektu zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym głosowało 439 posłów, czterech było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.

Od końca maja po zmianie ustawy o oświacie kandydaci na wychowawcę lub kierownika kolonii, obozu lub innej formy wypoczynku dzieci i młodzieży muszą przedstawić organizatorowi wypoczynku informację z KRK o niekaralności. Zwolnieni z takiego obowiązku są tylko ci, którzy są jednocześnie zatrudnieni na podstawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
Czytaj: Przestępstwo na szkodę małoletniego wykluczy z pracy na koloniach>>>

Wnioskodawcy - posłowie PO - przekonywali, że najczęściej młode osoby, które są wolontariuszami np. na obozach harcerskich powinny być zwolnione z opłat za uzyskanie zaświadczenia z KRK.

Według danych Związku Harcerstwa Polskiego takich wolontariuszy na obozach ZHP jest rocznie ok. 6,5 tys., a jak szacują wnioskodawcy projektu łącznie w skali kraju dotyczy to ok. 26 tys. osób. "Maksymalne zmniejszenie wpływów do budżetu państwa w związku z projektowaną regulacją może wynieść około 520-780 tys. zł" - ocenili wnioskodawcy w uzasadnieniu projektu.

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia. Teraz trafi do Senatu.(PAP)

Specjalne strefy mają współpracować ze szkołami

Nowe prawo oświatowe - wt., 07/10/2014 - 14:02

Projekt nowelizacji został zaakceptowany podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów. Na potrzebę wprowadzenia takiej zmiany wskazywali wielokrotnie przedstawiciele środowisk biznesowych. Jest to także zgodne z polityką Ministerstwa Edukacji Narodowej, które zamierza kłaść nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego we współpracy z przedsiębiorcami.
Więcej o zmianach w ustawie o SSE>>>

Polecamy: Sesja poświęcona kształceniu zawodowemu oraz dostosowaniu edukacji do rynku pracy będzie jednym z elementów Kongresu Edukacja i Rozwój: http://kongres-edukacja.pl/program_kongresu,5,p,2.html>>>

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej

Nowe prawo oświatowe - śr., 10/09/2014 - 13:58
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej

Weszło w życie rozporządzenie regulujące prowadzenie dokumentacji szkolnej. Zmienił się m.in. sposób odnotowywania godzin karcianych oraz dokumentowania usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności.

"Godziny karciane" bez osobnego dziennika

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) likwiduje obowiązek prowadzenia osobnych dzienników zajęć prowadzonych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela (godzin karcianych). Zajęcia te odnotowywane będą w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku zajęć świetlicowych. Do prowadzenia dziennika zajęć zobowiązani będą natomiast specjaliści zatrudnieni przez szkołę (terapeuci pedagogiczni, inni specjaliści). Wpis do księgi dopiero w momencie rozpoczęcia nauki

Wpis w księdze uczniów będzie dokonywany chronologicznie - według dat rozpoczęcia nauki w danej szkole. Jako że rekrutacja przeprowadzana jest w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki przez ucznia, często dochodzi do sytuacji, że dane wpisywane są do księgi niepotrzebnie, ponieważ dziecko nie rozpoczyna nauki w placówce (np. na skutek wypadków losowych). Zmiana ułatwi szkołom życie, pozwalając uniknąć zbędnych formalności. Rozporządzenie dodaje również przepis, który obliguje ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze do prowadzenia ksiąg wychowanków. Informacje, na których podstawie dokonany zostanie wpis, będzie mógł przekazać dyrektor placówki.

Nauczyciel odnotuje usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności

Po zmianach nie tylko obecność ucznia na zajęciach będzie odnotowywana w dzienniku lekcyjnym - znajdą się w nim także informacje o liczbie godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności. Ma to ułatwić udokumentowanie tego, że uczeń nie może być klasyfikowany z danego przedmiotu oraz przesądzić o możliwości zdawania egzaminu klasyfikacyjnego.Słuchacz w szkole dla dorosłych sam podpisze listę

Rozporządzenie wprowadza zasadę, według której słuchacze w szkołach dla dorosłych będą potwierdzać swoją obecność, składając własnoręczny podpis na liście obecności. Ma to wyeliminować problemy z ustaleniem wymaganej frekwencji na zajęciach. Zmienia się także dokumentacja prowadzona przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Po wejściu w życie nowych regulacji, do dziennika zajęć prowadzonego odrębnie dla każdej grupy wychowawczej będą wpisywane wszystkie zajęcia realizowane z tą grupą.

Dostęp do elektronicznego dziennika zawsze bezpłatny dla rodziców

Nowe rozporządzenie obliguje szkoły, które prowadzą elektroniczny dziennik, do udostępnienia rodzicom bezpłatnego wglądu do dokumentacji w zakresie dotyczącym ich dzieci. Ma to ostatecznie zlikwidować wątpliwości w tej materii.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 3 września 2014 r.

Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne - nowe zasady już obowiązują

Nowe prawo oświatowe - śr., 10/09/2014 - 01:05
Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne - nowe zasady już obowiązują

Weszły w życie przepisy dotyczące indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. Organizacja zajęć dla przedszkolaków ma być łatwiejsza.

Zajęcia poprowadzi dwóch nauczycieliRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1157) ma na celu dostosowanie przepisów do nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Nowe regulacje umożliwiają prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej przez dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego.

O wyborze miejsca zdecydują potrzeby przedszkolakaNowy akt prawny wprowadza również zasadę, że zajęcia prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, wskazując jednocześnie otwarty katalog miejsc, w których dziecko może przebywać - dzięki temu miejsce prowadzenia zajęć będzie lepiej dostosowane do potrzeb dziecka. W tym samym celu umożliwiono prowadzenie zajęć w tygodniowym wymiarze wyższym od podstawowego.

Koniec zajęć na wniosek rodzicówKolejną zmianą jest doprecyzowanie przepisów dotyczących zakończenia indywidualnego przygotowania przedszkolnego - jeżeli ustanie taka potrzeba, dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia (poparty odpowiednim zaświadczeniem lekarskim) zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania i powiadamia o tym organ prowadzący.

Nowela dookreśla również, że wniosek, na podstawie którego dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 9 września 2014 r.

Indywidualne przygotowanie przedszkolne wkrótce na nowych zasadach

Nowe prawo oświatowe - śr., 03/09/2014 - 01:28
Indywidualne przygotowanie przedszkolne wkrótce na nowych zasadach

MEN chce uprościć przepisy dotyczące indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w tej sprawie.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1157) ma na celu dostosowanie przepisów do nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Nowe regulacje umożliwiają prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej przez dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Rozporządzenie wprowadza również zasadę, że zajęcia prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, wskazując jednocześnie otwarty katalog miejsc, w których dziecko może przebywać - dzięki temu miejsce prowadzenia zajęć będzie lepiej dostosowane do potrzeb dziecka. W tym samym celu umożliwiono prowadzenie zajęć w tygodniowym wymiarze wyższym od podstawowego.

Kolejną zmianą jest doprecyzowanie przepisów dotyczących zakończenia indywidualnego przygotowania przedszkolnego - jeżeli ustanie taka potrzeba, dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia (poparty odpowiednim zaświadczeniem lekarskim) zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania i powiadamia o tym organ prowadzący.

Nowela dookreśla również, że wniosek, na podstawie którego dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.

Nowe przepisy obowiązywać będą od 9 września 2014 r.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 2 września 2014 r.

Szkoła nauczy zdrowego odżywiania

Nowe prawo oświatowe - wt., 02/09/2014 - 12:08
Szkoła nauczy zdrowego odżywiania

Resort edukacji zmienił jeden z głównych celów programu "Owoce i warzywa w szkole". Od nowego roku szkolnego program służyć ma kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych uczniów.

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. poz. 1151).

Wzbogacanie wiedzy uczniów o zdrowe nawyki żywieniowe zastąpiono ich kształtowaniem. Szkoła sama wybierze formę, w jakiej będzie to robić (mogą być to zajęcia edukacyjne poświęcone tej tematyce). Z listy form, w jakich placówka może poszerzać wiedzę uczniów o zdrowej żywności, usunięto natomiast zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły - według MEN takie działania nie były efektywne.

O zrealizowanych w danym roku szkolnym działaniach, dyrektor szkoły poinformuje Agencję Rynku Rolnego. Informacje na ten temat przekaże do 30 września roku szkolnego następującego po tym, którego dane dotyczą.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 1 września 2014 r.

Więcej danych w systemie informacji oświatowej

Nowe prawo oświatowe - wt., 02/09/2014 - 12:08
Więcej danych w systemie informacji oświatowej

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia określającego zakres danych przekazywanych do systemu informacji oświatowej oraz terminy ich wprowadzania. Dostosowano przepisy do ostatnich zmian ustawy o systemie oświaty.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. poz. 1149) określa daty przekazywania danych na lata 2014-2016 (dla szkół będą to odpowiednio 30 września i 31 marca w kolejnych latach). Ma to związek z przesunięciem daty likwidacji dawnego systemu informacji oświatowej - będzie działał do 2017 r.

Nowelizacja zmienia również zakres danych wprowadzanych do SIO. Umożliwia m.in. gromadzenie informacji o nowych kategoriach pracowników niepedagogicznych zatrudnianych w szkołach - asystentach edukacji romskiej. Dotychczas zaliczani byli do kategorii pomoc nauczyciela, ale taka kwalifikacja nie pozwalała na precyzyjne określenie ich liczby. Do SIO trafią także dane o zatrudnianych asystentach nauczyciela oraz asystentach wychowawców świetlicy.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przekazywanie zestawień zbiorczych drogą elektroniczną. Nowe brzmienie przepisu pozwoli użytkownikowi wybrać sposób przekazywania tego dokumentu.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 1 września 2014 r.

Szkolna wycieczka na terenie Polski bez obowiązkowego ubezpieczenia

Nowe prawo oświatowe - wt., 02/09/2014 - 12:08
Szkolna wycieczka na terenie Polski bez obowiązkowego ubezpieczenia

Weszło w życie rozporządzenie zmieniające zasady organizowania szkolnych wycieczek. Obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków będą podlegać tylko uczniowie wyjeżdżający za granicę.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1150) wprowadza możliwość łączenia funkcji kierownika i opiekuna wycieczki za zgodą dyrektora szkoły. Celem takiego rozwiązania jest umożliwienie organizacji wycieczek, w których bierze udział tylko kilkoro uczniów.

Rozporządzenie znosi również obligatoryjność ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku wycieczek i imprez organizowanych w kraju. Pozostanie jedynie obowiązek ubezpieczenia w przypadku wyjazdów za granicę.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 1 września 2014 r.

Kandydaci i słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych przejdą badania lekarskie

Nowe prawo oświatowe - pon., 01/09/2014 - 11:50

Konieczność wydania wskazanego rozporządzenia przez Ministra Zdrowia wynika z wejścia w życie w dniu 18 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). Ustawa ta zwiększyła między innymi zakres osób, które będą podlegać badaniom lekarskim. Dotychczas takie badania musieli przejść kandydaci do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniowie tych szkół, studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Szczepienia uczniów muszą odbywać się w gabinecie lekarskim>>

Po wejściu w życie wskazanej ustawy zakres obejmie także kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz słuchaczy tych kursów, wykreślono natomiast szkoły ponadpodstawowe z uwagi na to, iż dopiero kandydaci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych narażeni są na działanie wskazanych czynników szkodliwych. Warto wskazać, iż badania lekarskie tych osób przeprowadza lekarz, który spełnia dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone przepisami prawa pracy.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich  (Dz. U. poz. 1144).

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej bez obowiązkowych badań>>

Perfekcyjny angielski niepotrzebny, by uczyć przedszkolaka

Nowe prawo oświatowe - sob., 30/08/2014 - 01:13
Perfekcyjny angielski niepotrzebny, by uczyć przedszkolaka

Język obcy z przedszkolakami przerobi nauczyciel wychowania przedszkolnego i nie będzie musiał w tym celu ukończyć dodatkowych kursów. Weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie.

Język obcy od września będzie częścią podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Aby dyrektorzy przedszkoli nie mieli problemów ze znalezieniem osób, które poprowadzą tego typu zajęcia dla przedszkolaków, MEN postanowił złagodzić przepisy określające kwalifikacje nauczycieli przedszkolnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1084) stanowi, że do 31 sierpnia 2020 r. zajęcia z języka obcego w przedszkolu poprowadzi nauczyciel przedszkolny, który legitymuje się świadectwem znajomości języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym. W tym czasie nie będzie niezbędne ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania danego języka obcego.Da to nauczycielom przedszkolnym czas na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji - uzasadniał MEN.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 29 sierpnia 2014 r.
Kategorie: Prawo, Przedszkole

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Przedszkole