Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Przedszkole

Ramowe plany nauczania przekazane do konsultacji

MEN - aktualności - pt., 20/01/2017 - 22:43

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dziś do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Projekt rozporządzenia opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej MEN oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Konsultacje potrwają do 21 lutego 2017 roku.

Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących ramowych planów nauczania w szkołach publicznych jest ich sama konstrukcja. Dotychczasowe ramowe plany nauczania określały minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z wychowawcą. Proponowane w projekcie rozporządzenia ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Tak skonstruowane ramowe plany nauczania nie wymagają od dyrektorów szkół określania szkolnych planów nauczania. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Konsekwencją reformy strukturalnej systemu edukacji jest wprowadzenie do 8-letniej szkoły podstawowej nowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a mianowicie: geografii, biologii, chemii i fizyki. Te nowe zajęcia będą wprowadzane stopniowo, począwszy od klasy piątej, uwzględniając dotychczasowe umiejętności i wiadomości uczniów oraz ich możliwości. Od klasy siódmej uczniowie będą mieli naukę drugiego języka obcego.

Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki. Mowa jest tu szczególnie o logicznym i algorytmicznym myśleniu, programowaniu, posługiwaniu się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwaniu i wykorzystywaniu informacji z różnych źródeł, posługiwaniu się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowaniem tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów. Dlatego, nowe ramowe plany nauczania, wskazują zwiększoną liczbę godzin informatyki od klasy IV szkoły podstawowej do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej (licea, technika, branżowe szkoły) z 210 do 280 godzin lekcyjnych. Niezależnie od tego, w klasach I-III szkoły podstawowej, kwestie informatyczne obecne są w podstawie programowej w ramach edukacji informatycznej (w każdej z klas nauczania początkowego).

Ramowy plan nauczania w szkołach zawodowych

W miejsce 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych organizowane będą 3-letnie branżowe szkoły I stopnia – w latach 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum, od roku 2019/20120 i w kolejnych latach szkolnych dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych – stąd dwie wersje ramowych planów nauczania (załączniki nr 7 i 8).

Wprowadzenie ramowego planu nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz 5-letniego technikum jest konieczne ze względu na wprowadzenie tych typów szkół do przepisów prawa oświatowego.

Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia będzie funkcjonowała od 1 września 2017 r. dla absolwentów gimnazjum, natomiast od 2019 roku również dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Nowe ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać w:

 • branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej od 1 września 2017 r.,
 • w pięcioletnim technikum od 1 września 2019 r.,
 • w branżowej szkole II stopnia od 1 września 2020 r.

Ramowy plan nauczania, dla branżowej szkoły I stopnia, określa tygodniowy wymiar godzin w każdej klasie przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym na realizację kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego oraz zajęć z wychowawcą.

W ramowym planie nauczania dla branżowej szkoły I stopnia został określony minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego (minimum 10 godzin w trzyletnim okresie nauczania). W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane na podstawie programu przygotowanego przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczonego do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, który zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi (art. 292 ustawy z dnia 14 grudnia 216 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w kolejnych latach zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wydanym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe.

Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia określa tygodniowy wymiar godzin w każdej klasie przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym na realizację kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego oraz zajęć z wychowawcą.

Dyrektor branżowej szkoły II stopnia będzie ustalał klasę, w której realizowane będą praktyki zawodowe w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, przy czym będzie mógł rozłożyć przebieg praktyk zawodowych w czasie.

Dotychczasowe oddziały przysposabiające do pracy organizowane w gimnazjach zostaną zastąpione oddziałami przysposabiającymi do pracy organizowanymi w klasach VII i VIII ośmioletniej szkoły podstawowej.

Proponowane są również zmiany nazw obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ośmioletniej szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ponadto, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, w projekcie proponuje się zmiany będące konsekwencją zmian wprowadzonych przepisami ustawy – Prawo oświatowe oraz zmiany o charakterze porządkującym, m.in. funkcjonujące dotychczas określenie „upośledzenie umysłowe” zastąpiono określeniem „niepełnosprawność intelektualna”.

W załącznikach nr 2 i 9 zmienione zostały, w stosunku do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204, z późn. zm.), nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W projektowanych przepisach zachowano dotychczasowe rozwiązania umożliwiające przedłużanie oraz skracanie okresu nauki uczniom, niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym w nowych typach szkół.

Godziny do dyspozycji dyrektora

W projekcie wskazano, że godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, mogą być przeznaczone na zajęcia uwzględniające potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w przypadku:

 • szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych,
 • liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – również na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Dookreślono również, iż organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym. W przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, nie tylko – jak dotychczas – na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz realizację zajęć z języka migowego, ale również na realizację zajęć z geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa.

Licea ogólnokształcące i technika

W liceach ogólnokształcących i technikach (III etap kształcenia) zostanie zwiększony tygodniowy wymiar godzin historii (z 2 do 8) oraz geografii, biologii, chemii i fizyki (z 1 do 4) realizowanych w zakresie podstawowym. W związku z tym, uczniowie nie będą mieli obowiązku nauki jednego z dotychczasowych przedmiotów uzupełniających (przyroda lub historia i społeczeństwo) realizowanych w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

W liceum ogólnokształcącym dla młodzieży uczniowie będą mogli wybrać 3 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym. W technikum i w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych uczniowie i słuchacze wybierać będą 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.

Nie ulega zmianie wymiar godzin (8 godzin) przeznaczonych na realizację w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów: język polski, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia. Natomiast geografia, biologia, chemia i fizyka, w związku ze zwiększonym wymiarem godzin przeznaczonych na zakres podstawowy, zostaną włączone do grupy przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin (język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka).

Dyrektor liceum ogólnokształcącego i technikum będzie ustalał dwa przedmioty spośród przedmiotów: filozofia, plastyka i muzyka, które będą realizowane obowiązkowo przez uczniów w pierwszej klasie. Wprowadzenie takiej możliwości to odpowiedź przede wszystkim na postulaty środowisk akademickich i artystycznych.

W liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi i w technikach z oddziałami dwujęzycznymi, za zgodą organu prowadzącego, będzie mogło być prowadzone kształcenie w klasie wstępnej o rocznym okresie nauczania. Jest to spełnienie postulatów, zwłaszcza liceów ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, w których drugim językiem nauczania jest tzw. język „niszowy” – język rzadziej wybierany i mniej „dostępny” niż język angielski (załącznik nr 6).

W projekcie rozporządzenia zachowano dotychczasowe regulacje dotyczące m. in. minimalnego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych.

 • Nie ulegną zmianom zasady podziału na grupy na niektórych przedmiotach realizowanych w:
 • klasach IV-VIII szkoły podstawowej,
 • branżowej szkole I i II stopnia,
 • liceum ogólnokształcącym i technikum (§ 7 projektu rozporządzenia).

Dodatkowo przewiduje się, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę, możliwość podziału na grupy liczące mniej niż 26 uczniów na zajęciach wychowania fizycznego.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwa Edukacji Narodowej

Specjalne Strefy Ekonomiczne wesprą szkolnictwo zawodowe

MEN - aktualności - pt., 20/01/2017 - 17:31

Poparcie dla założeń polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego i aktywne włączenie się pracodawców w proces kształcenia uczniów – zadeklarowali dziś przedstawiciele zarządów specjalnych stref ekonomicznych.

Minister Anna Zalewska wzięła udział w konferencji pn.: „Specjalne Strefy Ekonomiczne dla Szkolnictwa Branżowego”, która odbyła się w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego roku, również w Wałbrzychu, Minister Edukacji Narodowej przedstawiła główne założenia dotyczące zmian w systemie kształcenia zawodowego. Zapowiedziane nowe rozwiązania, między innymi te dotyczące wprowadzenia nowego typu szkoły – branżowej szkoły pierwszego i drugiego stopnia, zawarte zostały w ustawach oświatowych.

W swoim wystąpieniu, szefowa MEN podziękowała przedstawicielom stref ekonomicznych, za to, że chcą oni aktywnie włączyć się w rozwój systemu kształcenia zawodowego.

– Cieszę się, że jesteście dla nas partnerami. Dziękuję, że chcecie wspierać system kształcenia zawodowego, którego efektem będzie dobrze przygotowany absolwent do podjęcia pracy – powiedziała Minister Anna Zalewska. – Chcemy korzystać z doświadczenia pracodawców, tak aby przygotowane zmiany przynosiły zarówno korzyści dla biznesu, jak i całego systemu edukacji – dodała.

Podczas dzisiejszej konferencji, przedstawiciele zarządów Specjalnych Stref Ekonomicznych działających w Polsce podpisali deklarację poparcia dla założeń nowej polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego. Sygnatariusze zadeklarowali również pomoc w profesjonalnym wsparciu kadrowym dla szkół, zaangażowaniu pracowników przedsiębiorstw w organizację kształcenia praktycznego i doskonaleniu nauczycieli oraz promocji kształcenia zawodowego.
Podpisana deklaracja wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej w dotychczasowych działaniach. Ich głównym celem jest lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz planowania dalszej przyszłości edukacyjnej i zawodowej przez wybór odpowiedniej ścieżki kształcenia.

Sygnatariuszami deklaracji zostały:

• Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości,
• Krakowski Park Technologiczny, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”,
• Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC,
• Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Wisłosan,
• Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”.

Celem zmian przygotowanych przez MEN w szkolnictwie zawodowym jest upowszechnianie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki. Ważnym elementem ma być współpraca z przedsiębiorstwami stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły. Jedną z form takiego współdziałania powinno być organizowanie zajęć praktycznych
dla uczniów u pracodawców – tak, aby nauka zawodu przebiegała w rzeczywistych warunkach pracy, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, tj. w ramach kształcenia dualnego.
Fundamentem zmian ma być ugruntowanie pozycji przedsiębiorców w modelu szkolnictwa branżowego. Strefy mają za zadanie współpracę ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Wsparcie szkolnych kadr oraz przedsiębiorców w organizacji kształcenia praktycznego uczniów to istotny element działań. Klastry umożliwiają współpracę szkół i przedsiębiorców, m.in. przez staże i praktyki zawodowe, realizację projektów badawczych z uczelniami wyższymi, wsparcie szkolnych kół robotyki oraz doposażanie sal edukacyjnych.
Od dwudziestu lat Specjalne Strefy Ekonomiczne stanowią skuteczny instrument polskiego wzrostu gospodarczego. Niemal we wszystkich powiatach istnieją tereny inwestycyjne objęte
ich statusem. Nakłady inwestycyjne w strefach sięgnęły łącznie niemal 120 miliardów złotych, a zatrudnienie w zakładach firm funkcjonujących w SSE znalazło blisko 280 tysięcy osób.

W związku z wprowadzeniem reformy edukacji, od 1 września 2017 r. w systemie oświaty kształcenie w zawodach prowadzić będą następujące szkoły:

• 4-letnie technikum dla młodzieży, a od września 2019 roku 5-letnie technikum,
• 3-letnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży (w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej) oraz
• branżowa szkoła II stopnia (dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia – od września 2020 roku),
• szkoła policealna.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło już działania, których celem jest lepsze przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki kształcenia. Rozwiązania te uwzględniają wprowadzenie zajęć realizujących treści z zakresu doradztwa zawodowego, jako jednej z form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Elementy związane z doradztwem zawodowym realizowane będą w ostatnich klasach szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Dodatkowo wśród działań zrealizowanych przez MEN w zakresie kształcenia zawodowego wymienić można także włączenie pracodawców w proces tworzenia podstaw programowych, w tym opracowanie nowych podstaw dla 54 zawodów. Istotna jest tu szczególnie współpraca z przedstawicielami partnerów społecznych, w tym pracodawców na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (realizacja projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego 2016-2018). Projekty rozporządzeń w sprawie klasyfikacji zawodów oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach aktualnie są na etapie uzgodnień zewnętrznych.

Szybkie reagowanie na potrzeby rynku pracy w zakresie nowych zawodów we współpracy z innymi resortami możliwe jest również dzięki funkcjonowaniu „branżowej linii” (bezpośredni kontakt ekspertów z poszczególnych resortów w kwestii szkolnictwa branżowego).

Priorytetem działań MEN w obszarze kształcenia zawodowego jest aktywne włączenie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania. Ważną rolę spełniać będą dobrze wyposażone centra kształcenia praktycznego (CKP). Istotne jest tworzenie warunków sprzyjających temu, aby każdy uczeń część kształcenia zawodowego mógł realizować u pracodawcy. Zadaniem CKP ma być realizacja kształcenia zawodowego, koordynacja doradztwa zawodowego, organizacja i przeprowadzanie egzaminów zawodowych oraz kształcenie osób dorosłych.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza zintensyfikować współpracę na poziomie systemowym z organizacjami pracodawców, stowarzyszeniami zawodowymi oraz samorządem gospodarczym.
Podpisana deklaracja Specjalnych Stref Ekonomicznych jest znaczącym wsparciem dla dalszego rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Posiedzenie Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji z udziałem doradcy Prezydenta RP

MEN - aktualności - pt., 20/01/2017 - 14:58

Wczoraj, w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji.

Udział w nim wziął koordynator prac Zespołu Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN oraz dr hab. Andrzej Waśko doradca Prezydenta RP ds. reformy edukacji.

Tematem czwartkowych rozmów było omówienie zasad wzajemnej współpracy pomiędzy Zespołem MEN a doradcą Prezydenta RP oraz omówienie strategii przy wdrażaniu reformy.

Członkowie Zespołu przekazali doradcy Prezydenta RP najważniejsze informacje o podjętych już działaniach oraz planowanych w najbliższym czasie inicjatywach.

Podczas wczorajszego spotkania dyskutowano również o działaniach informacyjnych wspomagających wdrażanie reformy oraz ustalono szczegółowe zasady dalszej współpracy, w tym przede wszystkim bieżącej wymiany informacji i kontaktów roboczych.

Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań związanych z wdrażaniem reformy edukacji, w szczególności wsparcie nauczycieli, rodziców, samorządów w okresie wdrażania zmian i po ich wprowadzeniu. Członkami Zespołu są pracownicy merytoryczni MEN zajmujący się na co dzień współpracą z samorządem terytorialnym, organizacją oświaty samorządowej, kształceniem ogólnym, a także prowadzeniem prac legislacyjnych i polityki informacyjnej.

Rok z systemem kwalifikacji – konferencja z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - pt., 20/01/2017 - 14:42

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wczoraj wzięła udział w konferencji podsumowującej pierwszy rok wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podziękowała wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w ciągu minionego roku w pracę na rzecz przygotowania funkcjonowania systemu.

– Stworzono bardzo szeroką platformę współpracy, która przyczyni się do harmonijnego funkcjonowania systemu. Jestem przekonana, że przyniesie on zarówno korzyści dla pracodawców jak i pracowników chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe – podkreśliła Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

– Dziękuję za rok wspólnej pracy nad wdrażaniem ZSK. Proszę także o dalszą pracę na rzecz rozwoju systemu i promowania w Polsce kultury doskonalenia wiedzy i umiejętności przez całe życie – dodała wiceminister Teresa Wargocka.

Wiceminister edukacji podkreśliła również, że od terminowego wejścia w życie ustawy o ZSK zależało uruchomienie środków unijnych na kształcenie dorosłych w regionach.

– Było to więc bardzo istotne z punktu widzenia instytucji planujących inwestowanie w kapitał ludzki – dodała.

Zintegrowany System Kwalifikacji

15 stycznia minął rok od wejścia w życie ustawy z 22 grudnia 2015 r., która ustanowiła Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). Jego koordynatorem został Minister Edukacji Narodowej.

ZSK jest narzędziem polityki uczenia się przez całe życie, a jego celem jest zwiększenie dostępności oraz wyższa jakość kwalifikacji możliwych do uzyskania w Polsce. Poprzez przypisanie kwalifikacjom objętym ZSK poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) możliwe będzie wzajemne odniesienie tych kwalifikacji oraz odniesienie ich do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Na wprowadzenie ZSK czekało wiele osób: pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede wszystkim polscy pracownicy – zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i ci wyjeżdzający do pracy w krajach Unii Europejskiej. Zintegrowany System Kwalifikacji to bowiem nowe możliwości dla tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie. W tym systemie ważne są konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym. Łatwiej będzie wybrać odpowiedni kurs czy szkolenie, zaplanować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, potwierdzić dyplomem to, czego nauczyliśmy się w trakcie kariery zawodowej. Pracodawcy uzyskują nowe narzędzia oceny kandydatów na pracowników, planowania zarządzania zespołem, ale również konkurowania na rynku.

Podsumowanie rocznej pracy

15 lipca ubiegłego roku uruchomiony został Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, a wraz z nim portal www.kwalifikacje.gov.pl. ZRK to publiczny rejestr, w którym znajdą się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Jego prowadzenie powierzono Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Od 15 lipca system się nieustannie rozwija: w ZRK znalazły się już kwalifikacje z oświaty i szkolnictwa wyższego, zgłoszono pierwsze kwalifikacje rynkowe, ogłoszono szereg niezbędnych rozporządzeń.

Aby kwalifikacja rynkowa mogła pojawić się w ZRK, musi przejść proces weryfikacji określony w ustawie o ZSK i otrzymać poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Obecność kwalifikacji w ZRK będzie oznaczać, że jej wiarygodność i jakość została potwierdzona przez władze publiczne, a dzięki przypisaniu jej poziomu PRK będzie można ją porównać z Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK). Oprócz informacji o kwalifikacjach w ZRK będą gromadzone informacje o instytucjach certyfikujących, odpowiedzialnych za potwierdzanie zdobytych kompetencji.

Minister Edukacji Narodowej powołała również Radę Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – organ opiniodawczo-doradczy obejmujący przedstawicieli rynku pracy (związków zawodowych, pracodawców, organizacji branżowych), a także instytucji edukacyjnych i samorządów, od których zaangażowania zależy, czy system będzie odpowiadał na potrzeby obywateli.

19 stycznia 2016 r. Minister Edukacji Narodowej powierzyła Instytutowi Badań Edukacyjnych realizację projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”. Celem projektu jest m.in. przygotowanie kadr ministerstw do włączania kwalifikacji uregulowanych do systemu, szczegółowe opisy procedur systemu: opisywania kwalifikacji, zapewniania jakości, przeprowadzania walidacji, a także identyfikacja i przygotowanie instytucji mogących pełnić funkcje instytucji certyfikujących lub podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

XIX Posiedzenie Konwentu Wójtów z udziałem wiceminister Marzenny Drab

MEN - aktualności - pt., 20/01/2017 - 12:24

W czwartek, 19 stycznia br. odbyło się XIX Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym uczestniczyła wiceminister edukacji Marzenna Drab.

Jednym z ważniejszych punktów spotkania była reforma edukacji. Wiceminister Marzenna Drab oraz kurator Marek Gralik przedstawili wójtom aktualne informacje o zmianach w oświacie i harmonogram kolejnych działań, w tym w szczególności spotkań z samorządowcami, dyrektorami szkół, nauczycielami i rodzicami.

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN podkreśliła jak istotną rolę w informowaniu o zmianach w systemie edukacji pełnią przedstawiciele samorządów i jak niezbędna jest ich bliska współpraca z przedstawicielami MEN.

– Do końca marca samorządy mają czas na przyjęcie uchwał dotyczących nową sieć szkół. To bardzo ważny dla nas wszystkich czas. Chcemy wspierać regiony w ich działaniu i jesteśmy do dyspozycji – zaznaczyła wiceminister edukacji.

Podczas konwentu wojewoda podzielił się informacjami na temat aktualnych działań administracji rządowej w regionie. Poinformował o planach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mającym na celu zapewnienie służbom podległym resortowi narzędzi niezbędnych do realizacji ich zadań. W 2017 roku w skali kraju służby otrzymają na ten cel 1,4 mld złotych. Wojewoda zachęcił także do składania wniosków w ramach programu „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” oraz propagowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

– Tego typu spotkania są bardzo ważne. Współpraca rządu z samorządem zawsze jest potrzebna i wskazana. Z mojej strony zawsze padała deklaracja współpracy i nadal ją podtrzymuję – mówił Mikołaj Bogdanowicz wojewoda kujawsko-pomorskiego.

Podczas posiedzenia wójtów poruszono także temat roli samorządów w przeciwdziałaniu zjawisk powstania nielegalnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zaproszenie na briefing prasowy z udziałem Minister Anny Zalewskiej w Wałbrzychu

MEN - aktualności - pt., 20/01/2017 - 08:51

Serdecznie zapraszamy w piątek, 20 stycznia br. o godz. 13:30 do siedziby Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (sala konferencyjna I piętro, ul. Uczniowska 16, Wałbrzych) na briefing prasowy z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej oraz Macieja Badory Prezesa Zarządu WSSE „INVEST-PARK”.

Tematem briefingu będzie podpisanie deklaracji wsparcia rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych – debata z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - pt., 20/01/2017 - 08:14

Nowy model systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych – to główny temat ogólnopolskiej debaty z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Debata odbyła się w minioną środę, 18 stycznia br. w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie. Zorganizowano ją w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

Udział w spotkaniu wzięli pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, a także szkół i uczelni wyższych. Na debacie obecni byli także przedstawiciele samorządów oraz placówek i instytucji zainteresowanych tą problematyką.

W swoim wystąpieniu, szefowa MEN przedstawiła planowane działania ministerstwa w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Przypomniała, że w uchwalonym Prawie oświatowym zostały wzmocnione publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

– Orzekanie i opiniowanie ma przede wszystkim służyć dzieciom i ich rodzicom, ale musi też wspierać nauczyciela – podkreśliła Minister Anna Zalewska. – Model szkolny do którego zmierzamy to mniejsze klasy, jednozmianowość i obecność w każdej szkole psychologa i logopedy – dodała minister edukacji.

Anna Zalewska Minister  Edukacji Narodowej powiedziała również, że docelowo, w ciągu najbliższych dwóch lat przedstawiony zostanie projekt ustawy dotyczący wspierania rozwoju dziecka i ucznia.

– Chciałabym, abyście włączyli się w przygotowywanie konkretnych rozwiązań. Musimy wspólnie zbudować system z jasno określonymi celami, aby był on tak finansowany, żeby  w spełniał oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli – podkreśliła szefowa MEN.

Podczas debaty uczestnicy rozmawiali m.in. o modelu wdrażania diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Przedstawiono także zagadnienia dotyczące celów i działań związanych z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym.

Istotne pytanie postawione w trakcie jeden z prezentacji dotyczyło tego, jaka powinna być diagnoza, aby zapewnianie wsparcia było skuteczne. Proponowane kierunki działań dotyczące poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego obejmują:

 • zmiany dotychczasowych metod pracy – uwzględnienie w diagnozie modelu biopsychospołecznego,
 • zmniejszenie liczby zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • poszerzenie możliwości współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w różnych sektorach w zakresie diagnozy potrzeb oraz udzielania wsparcia,
 • zapewnienie systemu profesjonalnego doskonalenia zawodowego,
 • doposażenie w materiały metodyczne i narzędzia diagnostyczne – zasób bezpłatnie udostępniany i uaktualniany – zgodnie z działaniami zaplanowanymi w projekcie pozakonkursowym.

W trakcie środowej debaty dyskutowano także o standaryzacji działań nad przygotowaniem i doskonaleniem kadr pedagogicznych. Zaprezentowano propozycje standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w podziale na obszary:  merytoryczno-organizacyjny oraz prawno-finansowy.

Rozmawiano o strukturze systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i jego roli w systemie oświaty. Poruszono także temat współpracy ze szkołami w zakresie prowadzenia diagnozy oraz wsparcia dla dzieci i młodzieży. Wiele uwagi poświęcono również sposobom finansowania działań związanych z wdrażaniem standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz możliwościami finansowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w systemie edukacji.

Wypracowywane standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych umożliwią ujednolicenie procedur dotyczących w szczególności postępowania diagnostycznego, sposobów planowania i organizacji postępowania postdiagnostycznego. Będą również niezbędne przy wypracowaniu rozwiązań dotyczących wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W najbliższym czasie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji [LINK do strony ORE] materiały merytoryczne, które były prezentowane w czasie debaty.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W stronę kształcenia dualnego – debata w Wałbrzychu z udziałem przedstawiciela MEN

MEN - aktualności - czw., 19/01/2017 - 22:13

Wprowadzenie dwustopniowej szkoły branżowej, włączenie pracodawców w tworzenie nowych zawodów i podstaw programowych oraz zwiększenie roli doradców zawodowych – to główne tematy czwartkowego spotkania klastra edukacyjnego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Edukacyjnej.

W pierwszym dniu rozmów dotyczących zmian w systemie kształcenia zawodowego wzięła udział Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN. Z kolei jutro, w piątek, 20 stycznia br. udział w wydarzeniu weźmie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, która uczestniczyć będzie w uroczystości podpisania deklaracji popierającej kierunek zmian w systemie szkolnictwa zawodowego.

Dziś, podczas swojego wystąpienia, przedstawicielka MEN omówiła główne kierunki zmian w edukacji zawodowej, której celem stopniowe wprowadzenie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki.

– Gwarancją podniesienia jakości kształcenia jest ścisła współpraca z pracodawcami. To oni najlepiej wiedzą jakich specjalistów potrzebują i będą potrzebować w perspektywie najbliższych lat – podkreślała Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

Wspomniane zmiany w systemie edukacji zakładają utworzenie w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej – 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Nauka w niej zostanie ograniczona do jednej kwalifikacji, a ponad 50% zajęć będzie przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Jej ukończenie umożliwi kształcenie w branżowej szkole II stopnia, której absolwenci uzyskają wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika potwierdzony egzaminem z drugiej kwalifikacji.

Kolejnym elementem zmian jest aktywne włączenie przedsiębiorców w tworzenie nowych zawodów oraz podstaw programowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło tzw. branżową linię, która wzmacnia współpracę resortu z ministrami właściwymi dla danego zawodu. Dokonano również przeglądu 54 zawodów, utworzono nowe oraz wprowadzono zmiany w ich nazewnictwie. Aby zwiększyć świadomość młodzieży w planowaniu kariery, wpisano także doradztwo zawodowe w ramowe plany nauczania.

– Chcemy, aby osobne zajęcia z doradztwa odbywały się od siódmej klasy szkoły podstawowej i polegały na powiązaniu ucznia z rynkiem pracy. Mają się opierać na wycieczkach po zakładach pracy i spotkaniach z przedsiębiorcami, czyli praktykami. Dotychczas polegały głównie na poznaniu predyspozycji zawodowych młodzieży – tłumaczyła zgromadzonym dyrektor Jadwiga Parada.

Na spotkanie zostali zaproszeni członkowie Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”, który liczy obecnie blisko 80 podmiotów. Wciąż napływają do wałbrzyskiej strefy kolejne deklaracje członkowskie.

– Niedługo w nasze działania będzie zaangażowanych ponad 100 placówek i przedsiębiorstw. Aby zwiększyć efektywność działań, chcemy powołać Radę Klastra, która będzie zarówno ciałem doradczym, jak i operacyjnym – mówił podczas spotkania Krzysztof Drynda, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Edukacyjnej. – Funkcjonowanie klastra chcemy oprzeć na trzech głównych filarach, czyli promocji kształcenia zawodowego wśród młodzieży, współpracy pracodawców i szkół średnich oraz projektach z uczelniami wyższymi – opowiadał.

Wśród najbliższych działań klastra edukacyjnego wałbrzyskiej strefy zaplanowano m.in. opracowanie informatora dla młodzieży, promocję klas patronackich oraz organizację wycieczek zawodoznawczych.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Przygotowania do 26. Posiedzenia Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

MEN - aktualności - czw., 19/01/2017 - 16:23

Wiceminister edukacji Marzenna Drab spotkała się w Berlinie z Ralfem Kleindiekiem Sekretarzem Stanu w Federalnym Ministerstwie Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.

Tematem wtorkowych rozmów były konsultacje i omówienie najważniejszych kwestii przed zaplanowanym na początek lutego posiedzeniem Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). W trakcie spotkania rozmawiano również na temat finansowania organizacji, gospodarowania środkami budżetowymi pozyskiwanymi od obu rządów. Dyskusja dotyczyła również postępu prac związanych z powołaniem nowej Rady na kadencję 2017-2019 oraz planów i projektów własnych PNWM na rok 2017.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży jest organizacją międzynarodową utworzoną w 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec. Jej celem jest wspieranie kontaktów między młodzieżą z Polski i Niemiec. W praktyce oznacza to, że PNWM dofinansowuje spotkania i projekty młodzieżowe oraz pomaga w ich zorganizowaniu, w tym udziela informacji o sąsiednim kraju, wydaje oraz udostępnia publikacje metodyczne i krajoznawcze, a także ułatwia znalezienie partnera.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań – język polski

MEN - aktualności - czw., 19/01/2017 - 11:15

EGZAMINATORZY:

 1. Ewa  Marta Chołojczyk
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań – biologia

MEN - aktualności - czw., 19/01/2017 - 11:12

EKSPERCI:

 1. Zbigniew  Karol Adamski
  Tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk biologicznych
  Rekomendacje: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. Piotr Zieliński
  Tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk biologicznych
  Rekomendacje: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

Dotacja na podręczniki – projekt nowego rozporządzenia skierowany do konsultacji

MEN - aktualności - śr., 18/01/2017 - 18:44

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało dziś do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Opublikowany projekt rozporządzenia określa m.in. sposób przekazywania przez dyrektora szkoły jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, wzór wniosku o udzielenie dotacji, a także sposób rozliczania z otrzymanej dotacji.

Wydanie nowego rozporządzenia wynika z konieczności opracowania  nowych  wzorów  formularzy  na  2017 rok oraz wprowadzenia od roku szkolnego 2017/2018 nowego ustroju szkolnego, a co za tym idzie objęcia dotacją celową na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniów 8-letnich szkół podstawowych.

Rozporządzenie określa stosowanie przepisów w odniesieniu do:

 1. dotychczasowego gimnazjum;
 2. szkół artystycznych realizujących kształcenie w zakresie dotychczasowego gimnazjum, oraz
 3. klas dotychczasowego   gimnazjum,   prowadzonych w szkołach innego typu, aż do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum.

Wzory formularzy określone w projekcie rozporządzenia uwzględniają również sytuację, gdy w wyniku przekształcenia albo włączenia gimnazjum do innego typu szkoły, klasy dotychczasowego gimnazjum będą funkcjonowały w innych typach szkół.

We wzorach  formularzy,  uwzględniono  dotację  celową  na podręczniki,  materiały  edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla klas II i III gimnazjów. Natomiast w odniesieniu do klas I gimnazjów, uwzględniono jedynie informacje dotyczące refundacji kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych poniesionych przez szkoły w 2016 r.

W związku z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w 2017 r. dotacja celowa będzie udzielona na wyposażenie szkół podstawowych w:

 • podręczniki lub materiały edukacyjne z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I;
 • podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy IV;
 • podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy VII.

W zakresie pozostałych klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów został zachowany dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe  kwoty  tej dotacji celowej. W 2017 roku wyposażenie szkół zostanie zrealizowane także w zakresie:

 • podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;
 • podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy III gimnazjum;
 • materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej, dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów klasy II i III gimnazjum.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, począwszy od 2017 r. będą obowiązywać następujące nowe kwoty dotacji celowej:

 • dla klas I szkoły podstawowej – na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – w łącznej wysokości do 75 zł na ucznia;
 • dla klas   VII   szkoły podstawowej – na  podręczniki  lub  materiały  edukacyjne – w wysokości do 250 zł na ucznia (analogicznie, jak obecnie dla ucznia gimnazjum);
 • dla klas VII szkoły podstawowej – na materiały ćwiczeniowe – w wysokości 25 zł na ucznia (analogicznie, jak obecnie dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej).

W zakresie pozostałych klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów zostały zachowane dotychczasowe kwoty dotacji celowej, tj.:

 1. dla klas I-III szkoły podstawowej – na materiały ćwiczeniowe w wysokości 50 zł na ucznia;
 2. dla klas IV szkoły podstawowej – na podręczniki lub materiały edukacyjne – w wysokości do 140 zł na ucznia;
 3. dla klas VI szkoły podstawowej – na podręczniki lub materiały edukacyjne – w wysokości 140 zł na ucznia;
 4. dla klas III gimnazjalnych – na podręczniki lub materiały edukacyjne – w wysokości 250 zł na ucznia;
 5. dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjalnych – w wysokości 25 zł na ucznia.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przepisy przejściowe dotyczące podręczników wchodzą w życie 15 lutego 2017  r.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 15 lutego 2017 r.

Projekt rozporządzenia opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt rozporządzenia opublikowany w  Biuletynie   Informacji   Publicznej   Rządowego   Centrum  Legislacji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wdrożenie reformy oświaty w samorządach – konferencja z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - śr., 18/01/2017 - 18:29

Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, organizacja pracy szkół i przedszkoli, szkolnictwo zawodowe i finansowanie oświaty – to główne tematy spotkania minister Anny Zalewskiej z wojewodami i kuratorami oświaty w Rawie Mazowieckiej.

Dwudniowe spotkanie zorganizowano we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego.

Uczestniczył w nim również Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN, który stoi na czele Zespołu do spraw wdrażania reformy oświaty. Obecni byli także, oprócz wojewodów i kuratorów oświaty, pracownicy obu instytucji – na co dzień zajmujący się obsługą prawną i nadzorem pedagogicznym.

Podczas dyskusji plenarnej i warsztatów tematycznych, uczestnicy rozmawiali o wprowadzaniu zmian w oświacie. Eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiadali na pytania urzędników oraz prezentowali najważniejsze kwestie związane z reformą oświaty, w tym harmonogram wdrożenia reformy.

W swoim wystąpieniu Minister Anna Zalewska podkreśliła, że obecnie rozpoczął się najważniejszy etap przygotowań do wprowadzenia zmian. Szefowa MEN podziękowała kuratorom oświaty i wojewodom za dotychczasową współpracę.

– Od września zorganizowaliście blisko 1500 spotkań w całym kraju na temat reformy. Byliście blisko rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządowców. Bardzo serdecznie za to dziękuję i proszę o kontynuowanie tego przedsięwzięcia – powiedziała minister edukacji.

Podczas pierwszego dnia konferencji eksperci MEN prezentowali uczestnikom zasady dostosowania sieci szkół do zmiany struktury szkolnej. Rozmawiali m.in. o zmianach organizacyjnych szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z mocy prawa oraz dokonywanych na podstawie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Tematem dyskusji były również zagadnienia dotyczące organizacji szkół publicznych prowadzonych przez JST dokonywanej na podstawie przepisów ogólnych (tworzenie nowych szkół, w tym szkół o niepełnej organizacji i szkół filialnych).

Kolejną kwestią podczas konferencji były zagadnienia związane z organizacją pracy szkół i przedszkoli w kontekście zmian programowych. Pracownicy MEN przedstawiali zmiany w zakresie podstawy programowej i ramowych planów nauczania oraz harmonogram ich wdrażania. Tematem była też cyfryzacja szkół, wdrożenie programu programowania oraz aktywne metody pracy – eksperyment, innowacja pedagogiczna oraz organizacja oddziałów dwujęzycznych i sportowych.

Część konferencji dotyczyła również zmian w kształceniu zawodowym. Eksperci MEN prezentowali nową strukturę szkolnictwa zawodowego – szkolnictwo branżowe. Dyskutowano też o doradztwie zawodowym oraz ofercie i obudowie programowej kształcenia w zawodach przygotowanej we współpracy z pracodawcami. Podczas konferencji jednym z tematów rozmów było również finansowanie szkół w nowym ustroju szkolnym. Dyskutowano także o modelach finansowania szkół i roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci szkół.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ambasador Niemiec w MEN – spotkanie z wiceminister edukacji

MEN - aktualności - wt., 17/01/2017 - 17:19

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN spotkała się wczoraj z Rolfem Nikelem Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec.

Podczas poniedziałkowego spotkania w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej rozmawiano o kwestiach kształcenia zawodowego w Polsce i współpracy polsko-niemieckiej w tym zakresie.

– Wspólna Europa, wynikające z niej prawa i obowiązki, w tym swobodny przepływ osób, usług i dostępność do rynku pracy sprzyjają podejmowaniu międzynarodowej współpracy – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji przedstawiła Ambasadorowi Niemiec zmiany zaplanowane w polskim systemie oświaty w ramach reformy edukacji, w szczególności te dotyczące szkolnictwa zawodowego.

Ambasador Nikel zaprosił z kolei wiceminister Teresę Wargocką do odbycia podróży studyjnej w Niemczech, która będzie miała na celu bliższe poznanie tamtejszego systemu kształcenia zawodowego.

Podczas spotkania obecny był również Martin Koppernock – kierownik Wydziału ds. Polityki Społecznej Ambasady RFN w Polsce oraz przedstawiciele MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

MEN - aktualności - pt., 13/01/2017 - 20:13

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

za nami ponad rok wytężonej pracy. Obecnie wkraczamy w nowy etap, jakim jest wprowadzanie reformy edukacji.

Chcemy być blisko Państwa i wspierać w procesie tworzenia właściwych warunków, do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach.

Chciałabym zaznaczyć, że w sprawach dotyczących organizacji nowego ustroju szkolnego do Państwa dyspozycji będą Kuratorzy Oświaty. Pragnę podkreślić, że we wszystkich województwach działają powołane przez Kuratorów regionalne zespoły koordynacyjne. Listę koordynatorów do spraw reformy edukacji w poszczególnych województwach oraz dane kontaktowe zamieszczone są na stronie internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Do końca marca Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie będą kontynuowali w swoich regionach spotkania z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół oraz samorządowcami. Również do tego czasu samorządy przygotują uchwały w sprawie nowej sieci szkół. Uchwały te nie będą stanowiły podstawy do likwidacji gimnazjum lub szkół innego typu. Zawierać będą one wyłącznie rozwiązania dotyczące przekształcenia dotychczasowego gimnazjum oraz kształt nowej sieci szkół.

Aby jak najlepiej przygotować Państwa do realizacji nowej podstawy programowej wypracowaliśmy spójny model doskonalenia nauczycieli. W najbliższym czasie Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przygotuje materiały i przeprowadzi konferencje dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia oraz konsultantów i doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów. Publiczne placówki doskonalenia będą miały obowiązek dotarcia z informacją na temat zmian programowych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów. To oni zajmą się realizacją zmienionej podstawy programowej. Szkolenia zostaną zrealizowane w województwach przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w tym roku szkolnym. Placówki mają za zadanie udostępnienie nauczycielom niezbędnych materiałów dotyczących nowej podstawy programowej.

By usprawnić koordynowanie działań związanych z reformą edukacji, w ministerstwie powstał Zespół do spraw wdrażania reformy. Jego zadaniem jest wspieranie nauczycieli, rodziców i samorządów w okresie zaplanowanej reorganizacji polskiego systemu edukacji. Koordynatorem Zespołu został Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Członkami Zespołu są pracownicy ministerstwa zajmujący się na co dzień współpracą z samorządem terytorialnym, organizacją oświaty, kształceniem ogólnym, a także prowadzeniem prac legislacyjnych i działań informacyjnych.

Na stronie www.reformaedukacji.men.gov.pl zamieszczamy sukcesywnie materiały pomocnicze, wspomagające dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów w kolejnych etapach wdrażania reformy. Opracowaliśmy m.in. informacje dotyczące zmian w organizacji i funkcjonowaniu szkół, nowego systemu egzaminów zewnętrznych, czy zasad prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej. Znajdą tam również Państwo listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

Bardzo istotne w procesie zmiany ustroju szkolnego jest dla nas Państwa wsparcie, na które czekają rodzice i uczniowie. W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie rodziców z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców oraz z założeniami i terminarzem działań związanych z wdrażaniem reformy. Proszę, aby informacje o zmianach znalazły się w gablotach informacyjnych szkół, a wspomniany list został odczytany i przekazany na najbliższych zebraniach z rodzicami.

Przyjęte rozwiązania ustawowe zmieniające ustrój szkolny zabezpieczają dodatkowe miejsca pracy dla nauczycieli. W szkołach podstawowych zwiększy się liczba oddziałów, a tym samym spowoduje to łączny wzrost liczby etatów nauczycielskich o dodatkowe 5,5 tys.

Pragnę również poinformować o podjęciu kolejnych działań na rzecz wzmocnienia warunków funkcjonowania polskiej oświaty. Widząc potrzebę wypracowania zmian przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników oświaty i dostosowania ich do współczesnych warunków pracy szkoły,  w listopadzie 2016 r. powołałam  Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

W Zespole współpracują przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie rozwiązań systemowych w dziedzinie edukacji oraz definiowanie długofalowej strategii polityki oświatowej w zakresie praw i obowiązków pracowników oświaty. Szczególny nacisk położony będzie także na kwestie finansowania oświaty, wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników oświaty, awansu zawodowego, czasu i warunków pracy nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.

Dostrzegam również potrzebę godniejszego uhonorowania Państwa pracy. W budżecie na 2017 r. zaplanowano środki na pierwszą od pięciu lat waloryzację wynagrodzeń nauczycieli. Bardziej satysfakcjonująca podwyżka płac nauczycielskich możliwa będzie po dokonaniu weryfikacji zasad finansowania oświaty i wypracowaniu  efektywnego systemu wynagradzania nauczycieli w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Podczas wprowadzania zmian w systemie edukacji chcemy być z Państwem – zarówno kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i członkowie Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji, Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie. Będziemy odpowiadali na Państwa pytania, aby rozwiać wszystkie ewentualne wątpliwości.

Liczę na Państwa pomoc i współpracę.

Z poważaniem

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej do Samorządowców

MEN - aktualności - pt., 13/01/2017 - 19:55

Szanowni Państwo,

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw,

 

za nami intensywny czas prac nad przygotowaniem projektów ustaw oświatowych dotyczących systemu edukacji. Pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę w projektowaniu rozwiązań wdrażających nowy ustrój szkolny. Dziękuję również za to, że wspólnie troszczymy się o nowy kształt systemu oświaty w Polsce.

Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko Państwa. Chcemy wspierać proces organizowania oświaty zgodnie z nowym ustrojem szkolnym. Chcemy być partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej powstał specjalny Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji. Jego koordynatorem został Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Członkowie Zespołu to doświadczeni pracownicy ministerstwa, eksperci zajmujący się na co dzień współpracą
z samorządem terytorialnym, organizacją oświaty samorządowej, kształceniem ogólnym, a także prowadzeniem prac legislacyjnych i działań informacyjnych. Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań związanych z reformą edukacji, w tym w szczególności wspieranie samorządów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów w okresie reorganizacji polskiego systemu edukacji.

Równocześnie, we wszystkich województwach działają regionalne zespoły koordynacyjne, powołane przy Kuratoriach Oświaty. Listę koordynatorów do spraw reformy edukacji w poszczególnych województwach wraz z ich danymi kontaktowymi można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa oraz w serwisie www.reformaedukacji.men.gov.pl

Dodatkowo do końca marca br. Wojewodowie i Kuratorzy Oświaty będą kontynuowali w swoich regionach spotkania z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół i samorządowcami. Spotkania mają formułę otwartą, każdy zainteresowany może wziąć w nich udział. Terminy umieszczane są na bieżąco na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty.

Warto podkreślić, że na stronie www.reformaedukacji.men.gov.pl zamieszczamy sukcesywnie materiały informacyjne wspomagające Państwa w kolejnych etapach wdrażania reformy. Na stronie można znaleźć także najważniejsze informacje istotne z punktu widzenia rodzica, ucznia oraz nauczyciela.

Odpowiadając na Państwa prośbę przygotowaliśmy materiały informacyjne dedykowane samorządom, w tym m.in. przykładową uchwałę (tzw. specuchwałę) w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego oraz terminarz działań związanych z wdrażaniem reformy.

Jednocześnie w związku ze zmianami w systemie edukacji przewidzieliśmy w budżecie pieniądze na pokrycie bieżących wydatków związanych z wprowadzaniem reformy. Szacujemy, że w najbliższych dwóch latach koszty zmian wyniosą około 900 mln zł. Zapewniliśmy te środki w subwencji oświatowej. Zagwarantowaliśmy również finansowanie na kolejne lata. Od 2017 r. subwencją oświatową objęliśmy dzieci sześcioletnie w przedszkolach, w kwocie 4 300 zł średnio na dziecko. Łącznie na ten cel z budżetu będzie przekazana kwota 1 mld 430 mln zł. Ponadto na dostosowanie szkół do reformy planujemy corocznie pieniądze dla samorządów z rezerwy 0,4 proc. subwencji oświatowej. W tym roku będzie to około 168 mln zł. Dokonaliśmy waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pokryliśmy jej koszty w kwocie 418 mln zł.

W procesie zmiany ustroju szkolnego istotne jest wsparcie rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli. Dostępność informacji o planowanych przez Państwa przekształceniach gimnazjów i nowych sieciach szkół jest szczególnie ważna z punktu widzenia rodziców planujących ścieżki edukacyjne swoich dzieci.

Podczas wprowadzania zmian w systemie edukacji chcemy być z Państwem – zarówno kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i członkowie Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji oraz Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie. Będziemy wspierać każdy samorząd we wprowadzaniu zmian. Będziemy odpowiadali na Państwa pytania, aby rozwiać wszystkie ewentualne wątpliwości.

Jestem przekonana, że zmiany, które rozpoczniemy 1 września 2017 roku  będą korzystne dla Państwa lokalnych społeczności, w tym nauczycieli, rodziców i uczniów. Liczę na dalszą współpracę w osiągnięciu celu jakim jest dobra szkoła.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

MEN - aktualności - pt., 13/01/2017 - 18:06

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

rozpoczynamy kolejny etap reformy edukacji. Chcemy przejść przez niego wspólnie z Państwem.

Nowa szkoła będzie bezpieczna i przyjazna dla uczniów oraz rodziców, z dobrze przygotowaną
i uczciwie wynagradzaną kadrą pedagogiczną.

Nowe zasady wejdą w życie 1 września 2017 roku. Jednak reforma oświaty to nie tylko przekształcenie samego ustroju szkolnego. Szkoła powinna być przede wszystkim nowoczesna, przyjazna i bezpieczna. Dążymy do m.in.:

 • zmniejszenia liczby dzieci w klasach,
 • ograniczenia dwuzmianowości i konieczności dowożenia uczniów do szkół,
 • wzmocnienia pozycji rodziców w szkole,
 • dostępu do szerokopasmowego internetu do wszystkich szkół (wspólnie
  z Ministerstwem Cyfryzacji).

Dziecko już od szkoły podstawowej będzie rozwijało umiejętności czytelnicze. Na lekcjach nauczyciel będzie czytał wspólnie z uczniami. Dzieci nauczą się pracy zespołowej i kreatywności. Przywrócimy znaczenie kształcenia przedmiotowego.

Położymy nacisk na naukę języków obcych, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych i matematyki. Każdy uczeń w szkole otrzyma bezpłatny podręcznik
i materiały ćwiczeniowe. Chcemy, aby docelowo w każdej szkole pracował pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy i metodyczny. Zależy nam na tym, aby uczniowie oraz nauczyciele lubili swoją szkołę i czuli się w niej docenieni.

Zadbamy o cyberbezpieczeństwo. Dzieci dowiedzą się jak bezpiecznie poruszać się w sieci
i czym różni się rzeczywistość wirtualna od realnego świata.

Reforma edukacji to także przywrócenie należnej rangi szkolnictwu zawodowemu. Chcemy realnie powiązać kształcenie zawodowe z rynkiem pracy. 1 września 2017 roku uruchomimy branżowe szkoły I stopnia, zaś w 2020 roku – branżowe szkoły II stopnia.

Reforma jest dobrze przygotowana i przemyślana – jej wprowadzanie to wieloletni proces. Będziemy ją wdrażali  etapowo aż do 2023 roku. Chcemy, aby ten czas był jak najbardziej przyjazny tak dla dzieci, jak i dla rodziców. W związku z tym powołałam w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zespół do spraw wdrażania reformy. Przy współpracy z Koordynatorami
z ramienia Kuratoriów Oświaty będzie on na bieżąco monitorował sytuację w regionach. Chcemy być blisko i na bieżąco reagować na Państwa uwagi.

Do 31 marca 2017 r. samorządy mają czas na podjęcie decyzji i poinformowanie, jak będzie wyglądała nowa sieć szkół. Zachęcamy do kontaktu z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz lokalnymi urzędami, aby sprawdzić jakie propozycje przekształceń zostały zaplanowane w poszczególnych miejscowościach.

Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko Państwa. Do końca marca 2017 r. Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie będą spotykali się z nauczycielami, dyrektorami szkół, samorządowcami, a przede wszystkim rodzicami i opiekunami. Zapraszam do udziału w tych spotkaniach. Zachęcam również do odwiedzenia strony: www.reformaedukacji.men.gov.pl

Z poważaniem

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Pokolenie „Dobrej szkoły” – ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna

MEN - aktualności - pt., 13/01/2017 - 13:00

Dziś o godz. 13.00 zostały wyemitowane spoty dotyczące reformy edukacji, które oficjalnie zainaugurowały kampanię informacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na temat zmian w systemie oświaty.

– Dzięki branżowej szkole, jestem dziś stylistą wnętrz aut luksusowych. Dzięki podstawom programowania w szkole, jestem dziś właścicielem międzynarodowej firmy informatycznej, która tworzy rozwiązania dla całego świata i zmienia go na lepsze – słyszymy w spocie informacyjnym przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Konwencja spotów przenosi uczniów do roku 2040, w którym już jako dorośli ludzie opowiadają o swoich sukcesach życiowych za sprawą zmian dokonanych w systemie edukacji.

Oprócz emisji spotów w telewizji, radiu i internecie oraz ogłoszeń w prasie, ministerstwo zaplanowało także inne działania. Do końca marca Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie będą kontynuowali w swoich regionach spotkania z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół i samorządowcami. Będą odpowiadali na pytania dotyczące zmian w systemie edukacji, wyjaśniali ewentualne wątpliwości.

We wszystkich województwach działają już regionalne zespoły koordynacyjne, powołane przy Kuratoriach Oświaty.

Lista koordynatorów do spraw reformy edukacji w poszczególnych województwach.

Dodatkowo w MEN powołaliśmy Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji. Jego koordynatorem został wiceminister Maciej Kopeć. Zadaniem Zespołu jest monitorowanie działań związanych z reformą oświaty, w tym w szczególności wspieranie samorządów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów w okresie reorganizacji systemu edukacji.

Na stronie internetowej poświęconej reformie jeszcze dziś zamieszczone zostaną listy do rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli oraz samorządowców, w których informujemy o najważniejszych kwestiach związanych z wdrażaniem reformy edukacji. Dodatkowo na stronie reformaedukacji.men.gov.pl będziemy sukcesywnie zamieszczać materiały informacyjne dotyczące zmian w systemie oświaty, a także najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi na temat reformy.

Spot #1

Spot #2

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

MEN - aktualności - pt., 13/01/2017 - 10:15

W środę, 11 stycznia przekazaliśmy do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Projekt rozporządzenia dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego i nową podstawę programową kształcenia w zawodach.

W projekcie rozporządzenia nie wprowadziliśmy zasadniczych zmian w stosunku do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2014 r. poz. 909).

W projekcie rozporządzenia określiliśmy, m.in.:

 • szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, do których są przeznaczone oraz postaci podręczników;
 • szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego;
 • dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców, w tym instytucje, których rekomendacja jest wymagana przy ubieganiu się o wpisanie na listę rzeczoznawców;
 • wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego, w zależności od rodzaju i postaci podręcznika, zakresu kształcenia, rodzaju zajęć edukacyjnych oraz etapu edukacyjnego;
 • tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego.

Podręczniki uwzględniające dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach będą dopuszczane do użytku szkolnego na podstawie przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Tekst rozporządzenia

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Przedszkole