Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Przedszkole

Film i media w nowej podstawie programowej – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - wt., 13/06/2017 - 17:28

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w sobotę, 10 czerwca br. wziął udział w konferencji pt. „Film i inne media w nowej podstawie programowej”.

Sobotnia konferencja w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie została skierowana do nauczycieli języka polskiego, wiedzy o kulturze, a także bibliotekarzy, dyrektorów szkół i dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji omówił najważniejsze kwestie związane z wprowadzaniem reformy edukacji oraz znaczenie nowej podstawy programowej.

Założenia nowej podstawy programowej w zakresie języka polskiego przedstawił prof. Andrzej Waśko, doradca prezydenta ds. reformy edukacji.

Na spotkaniu obecni byli również współtwórcy nowej podstawy programowej z języka polskiego dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I i II stopnia.

W trakcie konferencji specjaliści w dziedzinie filmu i innych mediów przybliżyli uczestnikom, w jaki sposób mówić o filmie na lekcjach języka polskiego. Przedstawili także zalety i zagrożenia wynikające z korzystania z innych mediów.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów oraz Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Podstawa programowa – materiały dla nauczycieli

MEN - aktualności - wt., 13/06/2017 - 15:48

Szanowani Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych,

zakończyliśmy pierwszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.

Wszystkie dokumenty niezbędne do tego, aby uczyć w nowym systemie szkolnym, w tym − podstawa programowa dla szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół
− są gotowe.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dla nauczycieli na temat wprowadzania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Informacje zostały opracowane przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Składają się na nie: preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, treść podstawy programowej, komentarz opisujący ogólne założenia zmian, porównanie dotychczasowej i nowej podstawy programowej, uzasadnienie zmian oraz wnioski
i rekomendacje dla nauczycieli.

Przedstawiamy Państwu opracowane przez ekspertów tworzących podstawę programową następujące publikacje:

 • treść podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wraz z komentarzem,
 • treść podstawy programowej poszczególnych 19 przedmiotów w szkole podstawowej wraz z komentarzami,
 • treść podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, wraz z komentarzem.

Materiały są dostępne są tutaj lub na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji (Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Internet we wszystkich szkołach – uchwała o realizacji OSE przyjęta przez Radę Ministrów

MEN - aktualności - wt., 13/06/2017 - 15:08

Wszystkie szkoły w Polsce będą połączone siecią szybkich łączy internetowych. Rozpoczyna się budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Rada Ministrów przyjęła uchwałę o realizacji tego projektu.

Za program odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Obecnie tylko 10 procent szkół i placówek oświatowych w Polsce ma dostęp do internetu o takich parametrach, które umożliwiają wykorzystywanie go do nauki i prowadzenia lekcji. Na ponad 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych funkcjonujących w Polsce niewiele ponad 3 tys. posiada dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Nauka często odbywa się bez użycia nowoczesnych technologii. Jedna czwarta uczniów nawet na lekcjach informatyki nie korzysta z internetu. Bez szybkiego internetu nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z sieci na kilkunastu stanowiskach, płynne wyświetlanie treści multimedialnych czy streaming zajęć. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma to zmienić. Dzieci w szkołach będą miały szerokopasmowy internet, ale także dostęp do cyfrowych zasobów edukacyjnych.

Ministerstwo Cyfryzacji w projekcie budowy OSE odpowiada za przygotowanie infrastruktury oraz dostarczenie narzędzi ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i wspierających procesy edukacyjne. Zadaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest zapewnienie dostępu dla szkół do cyfrowych zasobów edukacyjnych.

Informacje o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej:

https://mc.gov.pl/projekty/ogolnopolska-siec-edukacyjna

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Indywidualny tok nauki i program nauki – projekt rozporządzenia w konsultacjach

MEN - aktualności - wt., 13/06/2017 - 14:02

Uczeń będzie mógł realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły. Zgodę na taką formę kształcenia wyda dyrektor szkoły na określony czas bez wskazania minimalnego okresu jego trwania.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki został skierowany 9 czerwca do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

W projektowanym rozporządzeniu zostały zachowane dotychczasowe rozwiązania dotyczące udzielania i organizowania indywidualnego programu i toku nauki określone w obowiązujących przepisach. Zmieniony został zapis o czasie na jaki udzielane będzie zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki (dotychczas udzielane było na czas nie krótszy niż jeden rok szkolny). W projekcie zaproponowano, aby zezwolenia udzielano na czas określony, bez wskazywania minimalnego okresu jego trwania. Umożliwi to bardziej elastyczne podejście do planowania pracy z uczniem zdolnym realizującym indywidualny program lub tok nauki.

Program indywidualny

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem uczeń będzie mógł realizować program indywidualny w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Program indywidualny opracuje nauczyciel prowadzący zajęcia lub będzie mógł zaakceptować indywidualny program nauki opracowany poza macierzystą szkołą. Indywidualny program może być przygotowany z udziałem nauczyciela prowadzącego zajęcia w szkole wyższego stopnia, nauczyciela doradcy metodycznego, psychologa, pedagoga szkolnego, jak również samego zainteresowanego ucznia. Istotne jest, aby indywidualny program nauki nie obniżał wymagań edukacyjnych jakie wynikają ze szkolnego zestawu programów nauczania, które obowiązują w danej klasie.

Indywidualny tok nauki

Indywidualny toku nauki to kształcenie ucznia według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć, które przewidziane są w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Uczeń będzie mógł realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu jednej, dwóch, lub większej liczby klas i będzie mógł być klasyfikowany i promowany w trakcie trwania całego roku szkolnego.

Indywidualny tok nauki będzie się mógł odbywać według programu nauczania, który jest obowiązujący w danej szkole lub indywidualnego programu nauki przygotowanego dla danego ucznia. W związku z powyższym, obydwie formy kształcenia mogą być realizowane łącznie lub oddzielnie.

Zezwolenie na indywidualny program, tok nauki

Uczeń będzie mógł się kształcić na podstawie indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki, jeżeli uzyska zezwolenie dyrektora szkoły. Dyrektor przed rozstrzygnięciem powinien zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zezwolenie to wydawane będzie na wniosek: zainteresowanego ucznia (niepełnoletniego – za zgodą rodziców), rodziców, wychowawcy klasy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia, których dotyczy wniosek, za zgodą rodziców oraz pełnoletniego ucznia. Przy podejmowaniu decyzji o wydaniu zezwolenia, dyrektor powinien kierować się dobrem ucznia i oceną jego możliwości i indywidualnych uzdolnień.

Ponadto, zezwolenie będzie wydawane jedynie w przypadku, gdy opinie obu wymienionych podmiotów są pozytywne. W przypadku wniosku o indywidualny tok nauki przewidującego realizowanie w ciągu jednego roku programu nauczania więcej niż dwóch klas, wymagane będzie uzyskanie pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego. Wraz
z udzieleniem zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor szkoły będzie wyznaczał uczniowi  nauczyciela – opiekuna, określając jego obowiązki.

Uczeń, który będzie realizował indywidualny tok nauki, będzie klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

W odniesieniu do dotychczasowych szkół tj. gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, do czasu zakończenia kształcenia, będą stosowane przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

 

Proponujemy, aby rozporządzenie weszło w życie 1 września 2017 r.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Aktywna tablica – projekt rządowego programu skierowany do konsultacji

MEN - aktualności - wt., 13/06/2017 - 13:54

Tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe – takie pomoce dydaktyczne będzie można kupić do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Rozwiązania te przewiduje skierowany 9 czerwca br. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji zostały określone w projekcie rozporządzenia.

Na program realizowany w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 428 tys. zł. Będzie on finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego samorządów.

Środki z budżetu państwa w poszczególnych latach realizacji programu będą wydatkowane w następujących kwotach:

 • 84 mln zł w 2017 r.
 • 70 mln zł w 2018 r.
 • 70 mln zł w 2019 r.

Środki organów prowadzących szkoły – wniesionych jako wkład w wysokości co najmniej 20 proc. wartości całkowitego kosztu realizacji Rządowego programu – stanowić będą 55 mln 428 tys. zł, w tym:

 • 20 mln 785 tys. zł w 2017 r.
 • 17 mln 321,5 tys. zł w 2018 r.
 • 17 mln 321,5 tys. zł w 2019 r.

Za wkład własny samorządów będzie uznawany:

 1. Wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie.
 2. Wkład rzeczowy obejmujący szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania TIK w procesie dydaktycznym, przeprowadzone w roku udzielenia wsparcia finansowego.
 3. Sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane, jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione nie wcześniej niż na 3 lata przed złożeniem wniosku o udział w Programie, ale nie później niż w roku udzielenia wsparcia finansowego.

O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać organy prowadzące szkoły:

 • podstawowe publiczne, niepubliczne,
 • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.

Szkoła może otrzymać maksymalnie na zakup pomocy dydaktycznych, kwotę 14 tys. zł. Przy czym organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek wnieść minimalny wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

W projekcie Rządowego programu „Aktywna tablica” zaproponowano rozwiązanie w ramach, którego w 2017 r. adresatami programu będą szkoły podstawowe i szkoły za granicą posiadające dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

W latach 2018-2019 programem objęte będą szkoły podstawowe, które zostaną podłączone do szerokopasmowego internetu z takim poziomem dostępu, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W programie zostały też określone inne wymogi, jakie musi spełniać organ prowadzący i szkoła, która chce się ubiegać o dofinansowanie. Należą do nich przede wszystkim obowiązek instalacji, uruchomienia, zintegrowania zakupionego sprzętu i oprogramowanie wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną.

Aby przystąpić do programu, szkoła musi mieć co najmniej jeden pakiet narzędzi i oprogramowania przypadającego na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor, tj. przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z: preinstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych,

W zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, szkoła powinna dysponować co najmniej jedną salą lekcyjną z dostępem do internetu.

Pomieszczenie musi być dostosowane odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającego na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor. Dodatkowo szkoła powinna mieć także co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mogą korzystać z internetu w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Program przewiduje wyposażenie lub doposażenie w pomoce dydaktyczne około 15 528 szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej we wszystkich województwach. Program dotyczy także około 20 szkół, zespołów szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, dla których organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej.

W projekcie Rządowego programu zostały określone rodzaje pomocy dydaktycznych, które będą mogły być kupione w ramach dofinansowania, oraz warunki, jakie muszą spełniać, m.in. deklarację CE, certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, instrukcję i materiały użytkowania, gwarancję.

W ramach trzyletniego Rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do:

 • 5 570 szkół i szkół za granicą w 2017 r.
 • 4 989 szkół i szkół za granicą w 2018 r.
 • 4 989 szkół i szkół za granicą w 2019 r.

Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w edukacji oraz rozwijanie szkolnej infrastruktury jest kluczowe dla strategicznych założeń dotyczących budowania kapitału ludzkiego i gospodarki opartej na wiedzy.

Punktem wyjścia dla zapewniania wysokiej jakości edukacji w szkołach jest uzyskanie takich funkcjonalności szkół, które umożliwią powszechną dostępność określonych narzędzi technologii cyfrowej. Będzie to możliwe pod warunkiem wyposażenia lub doposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zbudowanie infrastruktury, która pozwoli na rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym.

W ocenie dyrektorów szkół, głównymi barierami w upowszechnianiu stosowania TIK w dydaktyce szkolnej jest niedostateczna liczba posiadanego przez szkołę sprzętu mobilnego. Problemem jest także brak pomocy dydaktycznych umożliwiających korzystanie z multimedialnych materiałów edukacyjnych, a także niewystarczające fundusze na zakup oprogramowania edukacyjnego.

Szacujemy, że w około 97,5 tys. salach lekcyjnych w całej Polsce jest dostępnych około 30,5 tys. tablic interaktywnych i około 3 tys. monitorów interaktywnych, co stanowi około 34 proc. dostępnych pomocy dydaktycznych w szkołach.

W odpowiedzi na powyższe wyzwania proponujemy Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica.

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Zakładamy, że szkoły podstawowe wyposażone w określone pomoce dydaktyczne, nie tylko będą realizować założenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego z wykorzystaniem TIK. Ważne jest również to, aby rozpoczęły one proces zmian dotyczący tworzenia i wprowadzenia do praktycznego działania innowacji pedagogicznych wypracowanych przez szkołę podczas realizacji Programu.

W celu wyposażenia lub doposażenia szkoły lub szkoły za granicą w pomoce dydaktyczne w ramach programu, dyrektor szkoły będzie składał wniosek do organu prowadzącego. W przypadku szkoły za granicą – do dyrektora ORPEG. Wraz ze złożeniem wniosku o udział w programie, szkoła lub szkoła za granicą będzie zobowiązana do zrealizowania następujących zadań:

 1. Uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły lub szkoły za granicą w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 2. Uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły lub szkoły za granicą w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
 3. a) udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
 4. b) zorganizowania w szkole lub szkole za granicą, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 5. c) dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.
 6. Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (jego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole lub szkole za granicą) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych. Będą one wspierały dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły lub szkoły za granicą z wykorzystaniem TIK.
 7. Wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły lub szkoły za granicą uczestniczącej w Programie (w zakresie co najmniej 5 godzin zajęć lekcyjnych średnio w każdym tygodniu nauki, w okresie od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu do 31 maja roku następującego po roku, w którym zostało udzielone wsparcie finansowe).
 8. Przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w programie.

Organ prowadzący szkołę, z wyjątkiem ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, będzie zobowiązany zapewnić wsparcie techniczne, tj. usługę administratora odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu.

Dyrektorzy szkół będą mogli składać wnioski o udział w programie do organów prowadzących do 31 sierpnia 2017 r. Wojewodowie przekażą środki organom prowadzącym szkoły do 15 października 2017 r.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekaże szkołom artystycznym środki do. 15 października 2017 r.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, za pośrednictwem dyrektora ORPEG, prowadzonym przez niego szkołom za granicą przekaże środki 15 października 2017 r.

W projekcie został określony harmonogram na pozostałe lata obowiązywania programu.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Skokowej nagrodzeni na Światowej Olimpiadzie Kreatywności w USA

MEN - aktualności - pon., 12/06/2017 - 16:16

Drużyna „Kangurowców” ze Szkoły Podstawowej w Skokowej po raz drugi wzięła udział w Światowej Olimpiadzie Kreatywności. W tegorocznym finale konkursu, odbywającym się w dniach 24-27 maja w Knoxville, w stanie Tennessee, polscy uczniowie z podwrocławskiej miejscowości zostali nagrodzeni brązowym medalem w I poziomie wiekowym (7-12 lat) za rozwiązanie Wyzwania Naukowego.

Światowa Olimpiada Kreatywności to finał zmagań podejmowanych przez kilkanaście tysięcy osób z różnych krajów świata biorących udział w programie Destination Imagination. Kładzie on nacisk na naukę myślenia dywergencyjnego (rozbieżnego), czyli takiego, który zakłada istnienie więcej niż jednego sposobu rozwiązania problemu. Program ma kształtować umiejętność kreatywnego myślenia – kompetencji niezbędnej do sprawnego funkcjonowania w zmieniających się realiach XXI wieku.

W ramach Destination Imagination uczniowie tworzą kilkuosobowe osobowe zespoły, które pod okiem trenerów opracowują nowatorskie metody nauczania wykorzystywane później w nauce szkolnej. Przygotowywane w ciągu roku szkolnego „Wyzwania Drużynowe” prezentują następnie na finale konkursu, który jest połączony z rozwiązywaniem „Wyzwania Na Już”, czyli zadań i łamigłówek charakteryzujących się nieskończoną liczbą rozwiązań.

Na tegorocznych finałach Światowej Olimpiady Kreatywności Polskę reprezentowało łącznie 11 drużyn. Poza „Kangurowcami” ze Skokowej zostali nagrodzeni także podopieczni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku. „Szalorożce” zdobyły 1 miejsce w III poziomie wiekowym (15-19 lat) za rozwiązanie Wyzwania Naukowego. W tej samej kategorii drużyna „Cube” z wrocławskiego Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej zdobyła srebrny medal w II poziomie wiekowym (12-15 lat). Starsi uczniowie tej szkoły (III poziom wiekowy), którzy podjęli się Wyzwania Technicznego, uzyskali Nagrodę Renesansu za bardzo twórczy projekt oraz inżynierię technicznego rekwizytu. Członkowie drużyny „Asimo Team” skonstruowali mierzącą ponad 2 metry rzeźbę kolibra.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Książki dla biblioteczki Małego Pacjenta – wizyta szefowej MEN w Instytucie Matki i Dziecka

MEN - aktualności - pon., 12/06/2017 - 16:09

Minister Anna Zalewska odwiedziła dziś, 12 czerwca br., małych pacjentów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz wspólnie z przedstawicielami Fundacji Zaczytani.org przekazała książki i przybory szkolne, które wzbogacą biblioteczkę przyszpitalną.

Poniedziałkowa wizyta szefowej MEN w Instytucie Matki i Dziecka związana była z akcją Wielka Zbiórka Książek, dzięki której w szpitalach, domach dziecka i hospicjach powstają Biblioteki Małego Pacjenta.

Celem ogólnopolskiej kampanii, do której przystępuje wiele szkół jest to, żeby każde dziecko przyjęte na oddział dziecięcy otrzymało książkę. Ważne jest także utworzenie w jak największej liczbie szpitali bibliotek z wartościowymi książkami. Najistotniejsze jest jednak to, aby dzieci i młodzież – mali pacjenci – mogli choć na chwilę oderwać się od rzeczywistości i zapomnieć o swojej chorobie. Zebrane książki przekazywane są do placówek medycznych w całej Polsce.

Serdecznie dziękujemy za niezwykle spotkanie, a małym pacjentom życzymy dużo zdrowia!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bezpieczeństwo uczniów podczas letniego wypoczynku

MEN - aktualności - pon., 12/06/2017 - 10:37

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej skierowała dziś do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz Rzecznika Praw Dziecka list dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku.

Szefowa MEN zachęca pedagogów, aby w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypomnieć uczniom, w jaki sposób bezpiecznie zachowywać się podczas wakacyjnego wypoczynku. Minister Anna Zalewska prosi także Rzecznika Praw Dziecka o zwrócenie szczególnej uwagi na działający w urzędzie Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12. Minister edukacji podkreśla, że zależy jej na tym, aby w okresie wakacyjnym dyżur specjalistów został wzmocniony również w weekendy i przez całą dobę. To niezwykle istotne, aby w trudnej sytuacji, każde dziecko otrzymało anonimową, bezpłatną pomoc i wsparcie ze strony specjalistów.

Szefowa MEN wskazuje, że najważniejsza jest przede wszystkim rozmowa z uczniami i zwrócenie uwagi na zagrożenia, które mogą ich spotkać.

Minister Anna Zalewska podkreśla, że zajęcia dotyczące bezpieczeństwa prowadzone w szkołach mogą mieć dowolną formę. Może to być zarówno prezentacji filmu, jak i wizyta w szkole funkcjonariusza służb mundurowych. Przedstawiciele Komendy Głównej Policji zadeklarowali pełną gotowość do współpracy i wsparcia w zakresie organizacji tego typu spotkań. Do współpracy i bezpośrednich kontaktów wyznaczeni zostali dzielnicowi właściwi miejscowo dla lokalizacji placówki oświatowej, którzy w najbliższym czasie nawiążą kontakt z dyrektorami szkół.

W liście podkreślone zostało, że rodzice mogą sprawdzić organizatora wyjazdu w specjalnej internetowej bazie prowadzonej przez MEN www.wypoczynek.men.gov.pl. Znajdują się w niej wszystkie informacje o obozach, koloniach i innych rodzajach wypoczynku. Rodzice muszą być pewni, że miejsce pobytu ich dziecka jest bezpieczne, a także nadzorowane przez służby publiczne. Jednocześnie wszelkich informacji może udzielić także kurator oświaty, który sprawuje nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dodatkowo na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku. Minister Edukacji Narodowej zachęca, aby został n udostępniony dzieciom, rodzicom i opiekunom. Z kolei w serwisie www.bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice mogą otrzymać bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Co jeszcze warto wiedzieć przed wakacjami?

Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych: Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl; www.dopalaczeinfo.pl oraz poradni internetowej: www.narkomania.org.pl. Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12. Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”. Dobrze zapisać lub zapamiętać również numery alarmowe: WOPR – 600 100 100 i górskie numery ratunkowe 985 lub 601 100 300.

Warto pamiętać także o:

– odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,
– bezpłatnej aplikacji iPolak – niezbędniku w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie: www.msz.gov.pl/pl/ipolak,
– rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,
– adresach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi) – szczególnie ważne dla organizatorów wypoczynku letniego, kierowników wycieczek, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży,
– sprawdzaniu stron internetowych wszystkich kuratoriów oświaty dedykowanych wypoczynkowi.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji będą cennym źródłem wiedzy zarówno dla rodziców oraz opiekunów, jak i wypoczywających młodych ludzi.

Departament Informacji i Promocji MEN

Przed wakacjami – co warto wiedzieć? Bezpieczny wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży

MEN - aktualności - pon., 12/06/2017 - 10:00

Rodzicu, o tym musisz pamiętać!

Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego
(ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.

Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania).

Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora (czy zgłosił do kuratora oświaty wypoczynek) w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl

Znajdują się w niej wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.

Rodzic z bazy wypoczynku dowie się wszystkiego o organizatorze, pozna m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz adres lokalizacji wypoczynku. Dzięki bazie informacje o zgłoszonych wypoczynkach przesyłane są do właściwych miejscowo służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem (straż pożarna, sanepid).

Każdy organizator posiada możliwość wydruku ze swojego konta w bazie wypoczynku potwierdzenia zgłoszenia danego wypoczynku, które powinien przekazać rodzicom uczestnika.

W przypadku braku danego wypoczynku w bazie wypoczynku informację, czy organizator podejmował próby zgłoszenia wypoczynku oraz o powodach ewentualnej odmowy kuratora oświaty o wpisie danego wypoczynku do publicznej bazy wypoczynku, informacji może udzielić kuratorium oświaty, w którym organizator miał obowiązek dokonania zgłoszenia wypoczynku.

Bezpieczna opieka

Każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą.

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • jest pełnoletnia,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
 • ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza),
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza).

Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • jest pełnoletnia,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
 • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu, którzy uzyskali tytuł przed 2013 r. oraz do 31 sierpnia 2017 r. przodowników turystyki kwalifikowanej i instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego).

Rodzicu,

Wymagaj od organizatora, z którym wyjeżdża Twoje dziecko, aby przed wyjazdem podpisał umowę, przekazał wszystkie istotne informacje o wypoczynku i ewentualnych dodatkowych wymaganiach, w tym wydruk potwierdzenia zgłoszenia danego wypoczynku.

Nie zapomnij dokładnie wypełnić i przekazać organizatorowi wypoczynku Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku Twojego dziecka.

Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży, w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów polecamy „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”.

Spakuj dziecku odpowiedni bagaż

Przed samym wyjazdem bardzo ważne jest odpowiednie skompletowanie bagażu, tak by był on również dostosowany do możliwości dziecka. Zdarza się bowiem, że w pobliżu nie ma osoby, która pomoże nieść bagaż. Dobrze byłoby, gdyby był to jeden większy plecak, walizka lub torba, a dodatkowo niewielki plecak podręczny. Jeśli jest to wyjazd o charakterze sportowym, wymagany sprzęt (np. rower, rolki, narty) należy dobrać do warunków fizycznych i umiejętności dziecka. Zachęcamy wszystkich do pobrania listy rzeczy, jakie powinny się znaleźć w bagażu dziecka.

Niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku?

Jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach, np. na kolonii, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną lub inne służby interwencyjne.

Masz pytania?

Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki Pytania i odpowiedzi, w której umieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące organizacji i zgłaszania wypoczynku. Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Wypoczynek oraz na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty.

Polecamy także strony inne internetowe dedykowane wypoczynkowi.

W serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” http://polakzagranica.msz.gov.pl/.

Bezpłatna aplikację iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak.

Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

Bezpieczne wakacje – zaproszenie na briefing prasowy z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - pt., 09/06/2017 - 17:23

W poniedziałek, 12 czerwca o godz. 9.30 w Ministerstwie Edukacji Narodowej (Al. Szucha 25, sala 102) odbędzie się briefing prasowy Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej na temat bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Wstęp na podstawie ważnej legitymacji prasowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wychowanie do życia w rodzinie – rozporządzenie podpisane

MEN - aktualności - śr., 07/06/2017 - 18:23

Minister Edukacji Narodowej podpisała dzisiaj (2 czerwca 2017 r.) rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września br.

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu dostosowanie sposobu realizacji zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” do nowych typów szkół wprowadzonych ustawą z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealne, (Dz. U. poz. 356) oraz nowych ramowych planów nauczania.

Zajęcia „wychowanie do życia w rodzinie” są realizowane w szkole podstawowej w klasach IV–VIII, w branżowej szkole I stopnia, w klasach I–III liceum ogólnokształcącego i w klasach I–III technikum.

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przewiduje się organizacji takich zajęć, ponieważ uczniowie ci realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego, w której przewidziano treści związane z przygotowaniem do życia w rodzinie w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Zmiany porządkujące obejmują ponadto:

 1. zastąpienie określenia „działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły” nowym określeniem „zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły” zgodnie z terminologią stosowaną w nowej podstawie programowej,
 2. usunięcie określenia „szkolny plan nauczania”, gdyż nie występuje ono w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ani w nowym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania,
 3. usunięcie określenia „prawni opiekunowie”, ponieważ ilekroć w przepisach jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Rozporządzenia wprowadza również regulację o charakterze przejściowym, która wskazuje, że w okresie wdrażania reformy systemu oświaty, w którym będą funkcjonować dotychczasowe gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz klasy tych szkół prowadzone w szkołach innego typu, sposób nauczania zajęć „wychowania do życia w rodzinie” w tych szkołach określają dotychczasowe przepisy.

Treść rozporządzenia

Tydzień Promocji Zdrowia w ZSO nr 4 w Grudziądzu

MEN - aktualności - śr., 07/06/2017 - 10:20

„Ćwicz codziennie i jedz zdrowo – czuj się zawsze odlotowo!” –  pod takim hasłem w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Grudziądzu odbył się Tydzień Promocji Zdrowia.

Wydarzenie współorganizowane przez nauczycieli i rodziców miało na celu promocję aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw wśród dzieci i młodzieży. Do akcji włączyło się Ministerstwo Edukacji Narodowej, które przygotowało upominki dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych w ramach imprezy.

W trakcie trwającego od 20 do 25 maja Tygodnia Promocji Zdrowia uczniowie mierzyli się nie tylko z wyzwaniami sportowymi, ale brali udział także w konkursach artystycznych i Targach Zdrowej Żywności. Wydarzenie rozpoczęło się rajdem rowerowym. Następnie zorganizowano zawody lekkoatletyczne oraz zmagania na torach przeszkód.

W części artystycznej Tygodnia Promocji Zdrowia uczniowie mogli w oryginalny i twórczy sposób zaprezentować tematykę zdrowego stylu życia. Najmłodsi uczestniczyli w konkursie plastycznym „Jedz owoce i jarzyny w nich jest dużo witaminy”, a ich starsi koledzy wykonywali bryły przedstawiające owoce i warzywa. Najwięcej kreatywności wymagało ułożenie tekstu o zdrowym stylu życia do melodii piosenki Andrzeja Rosiewicza pt. „Najwięcej witaminy”.

Ważnym wydarzeniem Tygodnia Promocji Zdrowia było spotkanie z ekspertem do spraw zdrowego żywienia. Impreza zakończyła się Targami Zdrowej Żywności, podczas których wszystkie klasy prezentowały na swoich stoiskach zdrowe produkty i przygotowane przez siebie potrawy.

Obchody Tygodnia Promocji Zdrowia stały się okazją do edukacji dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia oraz kształtowania prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków.

Uczniom i nauczycielom gratulujemy ciekawej inicjatywy!

Finał XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

MEN - aktualności - śr., 07/06/2017 - 10:16

Zakończyła się XLI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Do finałowej części konkursu, odbywającej się w dniach 2-3czewrca br., w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, zakwalifikowało się 238 uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych z całej Polski.

W tegorocznej edycji Olimpiady uczniowie rywalizowali w następujących kategoriach: agrobiznes, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, weterynaria, technologia żywności, leśnictwo, produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, ochrona i inżynieria środowiska, gastronomia i mechanizacja rolnictwa.

Poniżej lista zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

 1. Agrobiznes – Jan Guzik (V LO w Krakowie),
 2. Architektura krajobrazu – Patryk Czerwiński (Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – Technikum nr 2 w Tucholi),
 3. Ogrodnictwo – Monika Banduch (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu),
 4. Weterynaria – Kinga Tyc (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim),
 5. Technologia żywności – Magdalena Rybińska (Zespół Szkół nr 5 w Lublinie) i Magdalena Maria Baran (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej),
 6. Leśnictwo – Albert Brzózka (Technikum Leśne w Miliczu),
 7. Produkcja zwierzęca – Michał Krawczyk (Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance),
 8. Produkcja roślinna – Patryk Nowak (Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie – Technikum Rolnicze),
 9. Ochrona i inżyniera środowiska – Jędrzej Machtyl (II LO w Gorzowie Wielkopolskim) i Jakub Spyrłak (Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie),
 10. Gastronomia – Barbara Kohut (Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu),
 11. Mechanizacja rolnictwa – Daniel Fecica (Zespół Szkół CKR w Hańczowej).

Organizatorem Olimpiady był Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach działający w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Środowiska. Honorowy patronat nad Olimpiadą Wiedzy i Umiejętności Rolniczych objął Minister Edukacji Narodowej.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych w Polsce konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół, których profil edukacyjny powiązano z szeroko rozumianym zagospodarowaniem obszarów wiejskich. Olimpiada odbywa się w 3 etapach, a każdego roku bierze w niej udział łącznie ok. 20 tys. uczniów.

Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Szefowa MEN w Centrum Badań EIT+ – debata z udziałem Prezydenta RP

MEN - aktualności - wt., 06/06/2017 - 15:23

Ultracienkie linie przewodzące prąd elektryczny, pracownia designu wykorzystująca opatentowaną technologię wolnej deformacji ciśnieniem wewnętrznym czy też satelity z polskim znakiem jakości – tym innowacyjnym projektom przyglądali się w poniedziałek, 5 czerwca br., prezydent Andrzej Duda, minister edukacji Anna Zalewska oraz minister nauki Jarosław Gowin.

W swoim przemówieniu podczas spotkania „Nauka i biznes. Partnerstwo dla innowacyjności” Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że EIT+ to miejsce nowe, które łączy architektoniczną tradycję z najnowocześniejszymi urządzeniami i badaniami nad nowoczesnymi technologiami.

– Nie ma nowoczesnej gospodarki bez nowoczesnych technologii, nie ma nowoczesnej, dobrze rozwijającej się gospodarki bez innowacyjności – mówił prezydent Andrzej Duda

Minister Edukacji Narodowej podkreśliła z kolei, że konieczna jest silniejsza współpraca szkół z uczelniami wyższymi.

– Szkoła będzie dumna, że opiekuje się nią uczelnia wyższa, która zadba o rozwój uczniów. Chcemy, aby uczelnie wspierały szkoły, aby dbały o nie – powiedziała szefowa MEN.

Wcześniej Prezydent zwiedził laboratoria i spotkał się z naukowcami. Złożył także kwiaty przed tablicą poświęconą pamięci śp. Grażyny Gęsickiej, byłej minister rozwoju regionalnego, która 10 kwietnia 2010 roku zginęła w katastrofie smoleńskiej. Tablica znajduje się przy wejściu do jednego z budynków centrum EIT+.

Powstałe w 2007 r. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ dysponuje w kampusie Pracze Odrzańskie nowoczesnymi laboratoriami o powierzchni 20 tys. m kw. W samą infrastrukturę zainwestowano tam ponad 500 mln zł, w większości pozyskanych z funduszy europejskich. Zatrudnia ponad stu naukowców, którzy zrealizowali 70 projektów badawczych. Ich efektem było m.in. 51 zgłoszeń patentowych i 15 uzyskanych patentów.

Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Świadectwa promocyjne dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

MEN - aktualności - wt., 06/06/2017 - 13:50

W związku z przekształceniem 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letnią szkołę podstawową, uczniowie klasy VI w roku szkolnym 2016/2017 będą podlegali promocji do klasy VII, a zatem otrzymają świadectwa promocyjne do klasy VII, a nie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Minister Edukacji Narodowej podpisała w środę, 31 maja br., rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych. Został w nim wskazany numer wzoru świadectwa promocyjnego dla uczniów klasy VI. Otrzymają oni świadectwa na takich samych wzorach, jak uczniowie klasy IV i V.

Są to wzory o numerach:

 • 3a (dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej),
 • 4a (dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – z wyróżnieniem),
 • 5 (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do klas IV-VI szkoły podstawowej),
 • 6 (dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający program nauczania),
 • 6a (dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej, realizujących ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania uzupełniającego).

Uroczystości w XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie – wizyta wiceministra edukacji

MEN - aktualności - wt., 06/06/2017 - 11:18

W piątek, 2 czerwca br., Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył w uroczystym pożegnaniu absolwentów XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele środowiska akademickiego: prof. Jacek Styszyński – prorektor US i prof. Zbigniew Czerski – Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego US oraz wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska.

Osiągnięcia w nauce tegorocznych absolwentów XIII LO zasługują na szczególnie uznanie. Spośród 145 uczniów aż 51 otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. W ciągu 3 lat swojej nauki wzięli oni udział w licznych olimpiadach tematycznych o zasięgu ogólnopolskim, uzyskując w sumie 47 tytułów laureata i 85 tytułów finalisty. Dodatkowo, uczennica klasy matematyczno-fizycznej, Karolina Bassa, uzyskała wyróżnienie na Międzynarodowej Olimpiadzie Filozoficznej, a dwaj jej koledzy będą uczestniczyli w innych międzynarodowych zmaganiach przedmiotowych: Michał Pychtin w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej, a Bartosz Dzięcioł w Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki.

Utworzone w 1991 r. XIII LO w Szczecinie należy do grona najlepszych placówek edukacyjnych w kraju. W organizowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych szczecińska „Trzynastka” w latach 2004–2010 siedmiokrotnie zajmowała I miejsce. Na czele rankingu XIII Liceum Ogólnokształcące znalazło się także w 2016 i 2017 r. W podsumowaniu przeprowadzonym przez organizatorów w 2013 r. szkoła otrzymała zaszczytny tytuł „Liceum 15-lecia rankingu”.

Uczniowie szczecińskiej „Trzynastki” wyróżniają się osiągnięciami w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Od 1995 r. zdobyli w sumie 762 tytuły, w tym 261 tytułów laureata i 501 finalisty. Ponadto reprezentowali Polskę na międzynarodowych olimpiadach tematycznych, zdobywając medale na Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej, Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej, Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej oraz na Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki.

Liceum blisko współpracuje z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, a patronat nad szkołą sprawują Uniwersytet Szczeciński i Politechnika Warszawska.

Uczniom oraz nauczycielom XIII LO składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów

Finansowanie szkolnictwa zawodowego – konferencja z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

MEN - aktualności - wt., 06/06/2017 - 11:12

– Musimy wypracować wspólną strategię, tak aby pieniądze przeznaczone na szkolnictwo zawodowe były dobrze wydatkowane – powiedziała w poniedziałek wiceminister edukacji.

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła wczoraj, 5 czerwca w konferencji pn. „Młodzież-Szanse-Rozwój. Nowe szkolnictwo zawodowego dla nowoczesnej gospodarki”, która poświęcona była wsparciu szkolnictwa zawodowego ze środków europejskich.

Podczas spotkania w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze, wiceminister edukacji zachęcała dolnośląskich samorządowców, przedstawicieli specjalnych stref ekonomicznych oraz środowiska oświatowego do pełniejszego wykorzystywania dostępnych środków finansowych na rozwój szkolnictwa zawodowego.

– W regionalnych programach operacyjnych na edukację mamy 900 mln zł, w tym 250 mln na kształcenie zawodowe. To ogromne pieniądze. Na samym Dolnym Śląsku jest do wykorzystania jeszcze prawie 200 mln zł – powiedziała Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

– Dyskutujmy jak mądrze wykorzystać pieniądze by zbudować szkołę zawodową – dodała.

Wiceminister Machałek podkreślała, że wdrażana obecnie reforma edukacji ma na celu ściślejsze powiązanie szkół z pracodawcami. Wskazała również, że wyzwaniem jest doskonalenie i pozyskiwanie nowej kadry dla szkolnictwa zawodowego oraz rozwój doradztwa zawodowego.

– Na Dolnym Śląsku w szkołach zawodowych kształci się około 45 tys. Jest pytanie, czy są oni dobrze kształceni w zawodach. Trzeba wesprzeć szkoły, aby kształciły w odpowiednich zawodach, potrzebnych na rynku pracy – powiedziała wiceminister edukacji. – Pracodawcy mają lukę pokoleniową. Chcemy dowiedzieć się bezpośrednio od nich, jak ich wesprzeć, czego potrzebują, aby kształcić nowoczesne kadry – dodała.

Podczas konferencji omówiono m.in. podział środków finansowanych w działaniach MEN dostępnych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych. Przedstawiono również projekty z zakresu modernizacji kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Rozmawiano także na temat mobilności i partnerstwa dla rozwoju kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus+.

Udział w poniedziałkowej konferencji wzięli pracownicy MEN odpowiedzialni za fundusze strukturalne i kształcenie zawodowe, a także Ośrodka Rozwoju Edukacji, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Na kończenie konferencji, wiceminister edukacji odwiedziła Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rusza cykl audycji telewizyjnych o szkolnictwie branżowym

MEN - aktualności - pon., 05/06/2017 - 16:03

Dziś, 5 czerwca br., o godz. 16.30 w ogólnopolskim paśmie TVP 3 rusza emisja 16-odcinkowego cyklu reportaży promującego szkolnictwo branżowe. To wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej i TVP 3.

W dniach 5-14 czerwca i 16-21 czerwca br. zapraszamy do obejrzenia kilkunastominutowych reportaży przedstawiających wybrane zawody. Na tych kierunkach będą mogli uczyć się uczniowie m.in. w nowych szkołach branżowych. To doskonała podpowiedź dla tych, którzy jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji o wyborze swojej ścieżki edukacyjnej.

Wybór terminu emisji reportaży nie jest przypadkowy. W pierwszej kolejności są one adresowane do obecnych uczniów klas III gimnazjum, którzy stoją przed trudnym wyborem przyszłej ścieżki edukacyjnej.

Materiały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mają pokazać im zalety szkolnictwa zawodowego i zachęcić do nauki w szkołach branżowych.

Kilkunastominutowe filmiki prezentują szkoły, będące liderami edukacji zawodowej w regionie i kształcące w profesjach szczególnie poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Bardzo ważnym elementem wszystkich reportaży są wypowiedzi młodych ludzi uczących się we wspomnianych szkołach zawodowych, przede wszystkim o perspektywach zawodowych związanych z daną profesją.

Harmonogram emisji cyklu reportaży został zaplanowany tak, aby w kolejnych odcinkach prezentować wybrane województwo i popularne w tym regionie zawody:

 • 5 czerwca br. – województwo małopolskie,
 • 6 czerwca br. – województwo wielkopolskie,
 • 7 czerwca br. – województwo łódzkie,
 • 8 czerwca br. – województwo podkarpackie,
 • 9 czerwca br. – województwo świętokrzyskie,
 • 10 czerwca br. – województwo opolskie,
 • 11 czerwca br. – województwo lubelskie,
 • 12 czerwca br. – województwo warmińsko-mazurskie,
 • 13 czerwca br. – województwo lubuskie,
 • 14 czerwca br. – województwo śląskie,
 • 16 czerwca br. – województwo zachodniopomorskie,
 • 17 czerwca br. – województwo dolnośląskie,
 • 18 czerwca br. – województwo podlaskie,
 • 19 czerwca br. – województwo pomorskie,
 • 20 czerwca br. – województwo kujawsko-pomorskie,
 • 21 czerwca br. – województwo mazowieckie.

Cykl reportaży przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji wpisuje się w kampanię informacyjną dotyczącą nowego typu szkół branżowych. Zostaną one wprowadzone w miejsce dotychczasowych szkół zawodowych.

1 września 2017 r. uczniowie rozpoczną naukę w szkole branżowej I stopnia i po jej ukończeniu otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dyplom może stać się przepustką do wykonywania zawodu lub kontynuowania edukacji w szkole branżowej II stopnia. Po jej ukończeniu uczeń otrzyma takie samo świadectwo dojrzałości jak uczeń liceum ogólnokształcącego i będzie mógł się ubiegać o przyjęcie na dowolny kierunek studiów.

Koncepcja dwustopniowej szkoły zawodowej zakłada, że wiedza i umiejętności zawodowe w równym stopniu, jak kształcenie ogólne, powinny dać możliwość uzyskania wykształcenia na poziomie średnim, a w dalszej kolejności również wyższym.

Powstanie szkół branżowych jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez pracodawców, którzy kładą większy nacisk na konieczność dostosowania kształcenia zawodowego do realnych potrzeb gospodarki.

Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych

MEN - aktualności - pon., 05/06/2017 - 15:52

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych, Konkurs nr DE-WZP-263.1.4.2017”. Nabór ofert trwa do 27 czerwca 2017 r.

Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  http://formularz.men.gov.pl/

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Przedszkole