Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Przedszkole

Briefing prasowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - czw., 20/09/2018 - 17:17

W piątek, 21 września br. o godz. 10:50 w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, ul. Aleje Ujazdowskie 28 (sala konferencyjna, I piętro) odbędzie się briefing prasowy Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w ramach Światowego Forum Edukacji Polonijnej. Wydarzenie jest częścią V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

W briefingu prasowym udział wezmą również: Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janina Sagatowska, Tadeusz Pilat, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Jolanta Tatara, Prezes Kongresu Oświaty Polonijnej.

Tego dnia w ORE odbędzie się konferencja na temat wyzwań dotyczących oświaty polonijnej, w której udział wezmą: parlamentarzyści, przedstawiciele resortów, organizacji polonijnych z Polski i z zagranicy. Tematem konferencji będą zagadnienia dotyczące kształcenia polskich dzieci w szkołach za granicą, rola polskiej oświaty w podtrzymaniu polskości i budowie dobrego imienia naszego kraju. Ponadto w ramach wydarzenia Minister Edukacji Narodowej wręczy nagrody dla Polonijnych Nauczycieli Roku 2018.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych dziennikarzy zarówno na briefing, jak i do udziału w całości konferencji.

Program konferencji

Miejsce: aula ORE na II piętrze

9.00-10.40 Oświata Polonijna i Niepodległa, historia i współczesność
Moderatorzy: senator Kazimierz Wiatr, Tadeusz Pilat
• Wystąpienie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska
• Wystąpienie Senator Janina Sagatowska
• Wystąpienie Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski
09.10-09.30 Przyśpieszenie rozwoju oświaty polonijnej przez ostatnie 10 lat
• Tadeusz Pilat, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
09.30-10.00 Opieka Senatu nad Polonią i Polakami za Granicą w obszarze oświatowym
• Janina Sagatowska, Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
10.00-10.20 Rola Ministerstwa Edukacji Narodowej w procesie budowy polskich instytucji oświatowych poza granicami kraju
• Sebastian Kęciek, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MEN
10.20-10.40 Programy wsparcia szkół polonijnych i polskich za granicą realizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
• Katarzyna Czyżycka, Dyrektor programowy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

10.55-11.15 Przerwa

11.15-12.15 Rola oświaty polonijnej i polskiej za granicą w podtrzymaniu polskości i budowie dobrego imienia naszego kraju
Moderator: Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

• Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska
• Hubert Czerniuk, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
• Iwona Malinowski, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie
• ks. Adam Prorok, Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech

12.15-13.00 Wręczenie Nagród dla Polonijnych Nauczycieli Roku 2018

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Prowadzenie procesu kształcenia i wychowania w szkole – konferencja z udziałem członków kierownictwa MEN

MEN - aktualności - czw., 20/09/2018 - 16:57

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz wiceminister Maciej Kopeć uczestniczyli dziś, 20 września br. w konferencji “Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?” zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Szefowa MEN wskazała, że przy wdrażaniu zmian do dyspozycji dyrektorów szkół od początku byli kuratorzy oświaty i ministerstwo edukacji.

– Chcemy dalej być razem z dyrektorami szkół i organami prowadzącymi przy wdrażaniu zmian i odpowiadać za proces dydaktyczny – zadeklarowała minister Anna Zalewska. – Jesteśmy nie tylko po to, by tworzyć przepisy, nie tylko mówić, że są to dobre przepisy i mają odpowiadać na potrzeby dzieci, ale również musimy być przy ich wdrażaniu. Rekomendować, monitorować i być wsparciem. Od trzech lat mamy kuratoria z prawdziwego zdarzenia, prawdziwy nadzór pedagogiczny – podkreśliła Szefowa MEN.

W pierwszej części spotkania, prof. Andrzej Waśko doradca Prezydenta RP wygłosił wykład dotyczący tożsamości polskiej szkoły i sylwetki jej absolwenta. Dominika Walczak z Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawiła wyniki badań edukacyjnych dotyczący postawy uczniów wobec szkoły, a Jadwiga Mariola Szczypiń, dyrektor ORE omówiła temat, w jaki sposób nadać sens zadawania prac domowych uczniom. Iwona Turowska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 314 w Warszawie zaprezentowała dobre praktyki przy układaniu planów lekcji.

Podczas konferencji w ORE rozmawiano również o nowej podstawie programowej oraz ramowych planach nauczania.

Emilia Różycka, naczelnik wydziału Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w MEN zwrócił uwagę na to, że łącznie w klasach IV–VI 8-letniej szkoły podstawowej tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych zmniejszono aż o 5 godzin – w porównaniu z klasami IV-VI dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej. Godziny te zostały przeniesione do ostatnich klas szkoły podstawowej (do klasy VII i VIII).

Warto zwrócić uwagę na to, że do zwiększenia tygodniowego wymiaru zajęć edukacyjnych przyczyniają się: szkolenie sportowe w oddziale sportowym (szkole sportowej) – co najmniej 10 godzin tygodniowo; szkolenie sportowe w oddziale mistrzostwa sportowego (szkole mistrzostwa sportowego) – co najmniej 16 godzin tygodniowo. Dodatkowe godziny na nauczanie języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w oddziale dwujęzycznym – po 2 godziny tygodniowo w klasie VII i VIII szkoły podstawowej.

Treści nauczania przewidziane dotychczas dla 3-letniego okresu edukacji w gimnazjum zostały częściowo – w odpowiednim zakresie – uwzględnione w podstawie programowej 8-letniej szkoły podstawowej, a częściowo w nowej podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych. Oznacza to, że zakres treści nauczania – wymagań edukacyjnych w nowej podstawie programowej dla szkół podstawowych – został opracowany adekwatnie do określonego w ramowych planach nauczania wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w klasie I i II gimnazjum (59 godzin) został przeniesiony do ogólnego wymiaru godzin 8-letniej szkoły podstawowej, a wymiar tych godzin w klasie III gimnazjum (31 godzin) został przeniesiony do wymiaru godzin 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum.

Podsumowania dyskusji dokonał wiceszef MEN Maciej Kopeć, który zwrócił szczególną uwagę na wyniki badań edukacyjnych dotyczących postawy rodziców oraz uczniów wobec szkoły i nauczycieli.

– Cieszę się, że podczas konferencji wysłuchaliśmy praktyków. Oczekiwania wobec szkoły łączą się także z innymi oczekiwaniami związanymi z przemianami cywilizacyjnymi – wskazał wiceminister edukacji.

W konferencji udział wzięli dyrektorzy szkół, nauczyciele, kuratorzy oświaty oraz przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Relacja wideo z konferencji już wkrótce będzie dostępna na stronie internetowej ORE oraz MEN.

Wyprawka szkolna 2018/2019 przyjęta przez Radę Ministrów

MEN - aktualności - czw., 20/09/2018 - 16:38

W poniedziałek, 17 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Celem przyjętego Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Szacuje się, że pomoc w ramach programu otrzyma ok. 32 269 uczniów  niepełnosprawnych uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego oraz 1300 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczającymi do klasy III szkoły podstawowej, którzy nie będą korzystać z podręcznika z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zostanie udzielona uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 996) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych  szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kwoty 175 zł dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy do kwoty 225 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z  niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w  branżowej szkole I stopnia lub klas I i II branżowej szkoły I stopnia. do kwoty 390 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk  pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego do kwoty 445 zł

Szczegółowe informacje o Rządowym Programie „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2018/2019

Uchwała nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

 

 

 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – życzenia minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - czw., 20/09/2018 - 06:00

Drogie Przedszkolaki,

niech Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka będzie pełen radości, uśmiechu i zabawy.

Pod okiem swoich ukochanych nauczycieli nie tylko rozwijajcie swoje zainteresowania, ale również uczycie się poznawać otaczający Was świat.

Życzę, aby najbliższe miesiące spędzone w przedszkolu były wspaniałą przygodą, a dla Waszych nauczycieli czasem dydaktycznych sukcesów i satysfakcji z pracy.

Spełnienia wszystkich marzeń!

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Wizyta wiceministra Macieja Kopcia w Berlinie

MEN - aktualności - śr., 19/09/2018 - 22:47

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć w środę, 19 września br. złożył wizytę w Berlinie, na zaproszenie Juliane Seifert, sekretarza stanu w Federalnym Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.

Celem spotkania było omówienie spraw związanych z działalnością Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), jej bieżących zadań i wyzwań oraz planu pracy w krótkiej i długookresowej perspektywie.

Oprócz obustronnych rozmów ministrów, podczas wizyty miało miejsce również spotkanie z Zarządem PNWM, dyrektor Ewą Nocoń z warszawskiego biura PNWM oraz dyrektorem Stephanem Erbem z poczdamskiego biura organizacji.

Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił, że dotychczasowy bilans wymiany młodzieży z Polski i Niemiec, obejmujący blisko 3 mln młodych ludzi, jest najlepszą wizytówką PNWM.

– Jestem przekonany, że nowy Zarząd będzie nie tylko kontynuował dobrą, partnerską współpracę obu dyrektorów zarządzających, ale wniesie także nowe elementy służące polsko-niemieckiej wymianie młodzieży, np. zwiększenie zainteresowania wymianą grup defowaryzowanych lub aktywizację dotychczas mało aktywnych regionów Polski i Niemiec – powiedział wiceminister edukacji.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży to międzynarodowa organizacja utworzona w 1991 r. przez rządy Polski i Niemiec. Od 26 lat jej celem jest wspieranie kontaktów między młodzieżą z Polski i Niemiec. W praktyce oznacza to, że PNWM dofinansowuje spotkania i projekty młodzieżowe oraz pomaga w ich zorganizowaniu. Dodatkowo organizacja udziela informacji o sąsiednim kraju, wydaje oraz udostępnia publikacje metodyczne oraz krajoznawcze, a także ułatwia znalezienie partnera.

Informacje na temat PNMW i jej aktywności dostępne są na stronie www.pnwm.org.

Wiceminister Maciej Kopeć gościem I Kongresu Nauczycieli Fizyki w Łodzi

MEN - aktualności - śr., 19/09/2018 - 20:25

W piątek 14 września br. na zaproszenie władz Uniwersytetu Łódzkiego wiceminister edukacji Maciej Kopeć wziął udział w inauguracji I Kongresu Nauczycieli Fizyki.

Celem kilkudniowego Kongresu w Łodzi była integracja środowiska naukowego oraz środowiska nauczycieli fizyki dla wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych działań zmierzających do podnoszenia jakości kształcenia przedmiotu na wszystkich etapach edukacji. Zdaniem organizatorów, potrzeba podejmowania działań ukierunkowanych na osiąganie tego celu wynika z analizy zachodzących we współczesnym świecie przemian związanych z dokonującym się postępem naukowym, technicznym i technologicznym.

Wiceszef MEN w swoim wystąpieniu wskazał, że wdrażana reforma edukacji w nowy sposób określiła miejsce przedmiotów przyrodniczych, w tym fizyki w nowej ośmioklasowej szkole podstawowej i czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Mówił również o systemie kształcenia nauczycieli i doskonaleniu zawodowym, a także przytoczył wnioski z kilku badań dotyczących nauczania przedmiotów przyrodniczych w szkołach oraz nastawienia samych uczniów do nauki i postawy wobec szkoły.

Sesje plenarne i dyskusje panelowe podczas Kongresu dotyczyły najważniejszych praktycznych zagadnień decydujących o możliwości osiągania oczekiwanych efektów nauczania fizyki. Umożliwiły także przeanalizowanie wyzwań, jakie stają przed nauczycielami fizyki wobec dokonujących się przemian.
Kongres Nauczycieli Fizyki to także warsztaty i dyskusje w zespołach tematycznych prowadzone przez znanych fizyków, dydaktyków fizyki, psychologów i pedagogów ze wszystkich ośrodków akademickich kształcących nauczycieli fizyki oraz przez doświadczonych nauczycieli praktyków. Zajęcia te pozwoliły na poznawanie, dyskutowanie i współtworzenie praktycznych rozwiązań, możliwych i koniecznych do wprowadzania do nauczania i uczenia się fizyki przez uczniów.

Obradom I Kongresu Nauczycieli Fizyki towarzyszyła XXIII Jesienna Szkoła „Problemy Dydaktyki Fizyki”. Tegoroczne spotkanie dydaktyków fizyki z ośrodków naukowych w Polsce poświęcone było standardom kształcenia i systemowi doskonalenia nauczycieli fizyki oraz prezentacji badań prowadzonych w dydaktyce fizyki.
Kongres Nauczycieli Fizyki objęty został patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej.

Nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna

MEN - aktualności - śr., 19/09/2018 - 16:10

Przypominamy, że zmuszanie rodziców do kupowania książek, kart obserwacji, kart pracy jest nieuprawnionym nakładaniem na rodziców dodatkowych opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Takie działanie nie ma podstaw prawnych.

Dyrektor przedszkola nie ma upoważnienia prawnego, faktycznego do ustanawiania jakichkolwiek obowiązkowych opłat dla potrzeb realizacji zadań oświatowo-wychowawczych. Gwarantuje to Konstytucja RP i prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe organ prowadzący przedszkole odpowiada za jego działalność. Do zadań organu prowadzącego przedszkole należy m. in.:

– zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

– wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

– wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Ponadto zgodnie z przepisami prawa oświatowego przedszkole nie może pobierać od rodziców innych opłat niż ustalone przez organ prowadzący za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie krótszy niż 5 godzin dziennie, nie więcej niż 1 zł za każdą następną godzinę oraz za wyżywienie.

Przedszkole nie może pobierać również opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego od dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat. Dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku (kalendarzowym), w którym kończy 6 lat (niezależnie od tego czy następuje to 1 stycznia, czy też 31 grudnia danego roku). Rodzice dziecka 6-letniego ponoszą tylko opłaty za wyżywienie.

Zarówno podstawa programowa wychowania przedszkolnego, jak i rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych nie przewidują korzystania w edukacji przedszkolnej z książek, kart pracy, czy kart obserwacji dziecka np. w związku z przygotowaniem diagnozy dojrzałości szkolnej (informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej).

W przypadku wątpliwości można zwrócić się również z prośbą o interwencję do kuratora oświaty lub do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

„Podstawy polityki młodzieżowej” – zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie

MEN - aktualności - śr., 19/09/2018 - 15:38

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie on-line „Podstawy polityki młodzieżowej”, który organizuje Partnerstwo Unii Europejskiej i Rady Europy. Kurs potrwa od 8 października do 18 listopada 2018 r. Będzie on prowadzony w języku angielskim w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

Przedsięwzięcie ma charakter otwarty, ale jest skierowane przede wszystkim do
twórców polityk młodzieżowych na różnych szczeblach, pracowników i liderów młodzieżowych, młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz naukowców zajmujących się młodzieżą.

Uczestnicy kursu poznają podstawowe elementy polityki młodzieżowej (opracowanie, wdrożenie, ewaluacja) oraz jej wpływ na życie młodych ludzi. Będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób polityka umożliwia młodym ludziom bycie aktywnymi obywatelami, czy też jak wspierać młodych ludzi w społeczeństwie, umożliwiać im realizowanie swoich aspiracji oraz wykorzystywanie potencjału.

Celem przedsięwzięcia jest także zachęcenie do zapoznania się z koncepcjami polityki młodzieżowej promowanej przez Radę Europy i Unię Europejską.

Zapisy na kurs odbywają się na stronie https://www.canvas.net/browse/council-of-europe/courses/essentials-of-youth-policy.

Polscy uczniowie z medalami na XXX Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej

MEN - aktualności - śr., 19/09/2018 - 14:17

Na zakończonej 8 września br. w Tsukubie (Japonia) XXX Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej polska drużyna zdobyła 4 medale – 2 złote, srebro oraz brąz. To kolejny wspaniały wynik naszych uczniów w międzynarodowych zmaganiach.

Najlepszy rezultat z polskiej drużyny osiągnął Mariusz Trela – absolwent V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, który zdobył złoty medal. Złotym krążkiem może pochwalić się także Anadi Agrawal z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Dla naszych mistrzów to już drugi złoty medal Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej.

Gratulacje należą się także zdobywcy srebrnego krążka Kacprowi Klukowi, który jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni. W Japonii medal wywalczył również Dawid Jamka. Absolwent radomskiego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego zdobył brązowy krążek.

Opiekunami drużyny byli dr Piotr Chrząstowski-Wachtel oraz Bartosz Kostka. Warto podkreślić, że pracami Międzynarodowego Komitetu Naukowego podczas Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej kierował dr Jakub Łącki.

W klasyfikacji medalowej Polska uplasowała się na VI miejscu za Chinami, Koreą, USA, Rosją i Białorusią. Udział w XXX Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej wzięło ponad 300 uczniów z 87 krajów.

Szczegółową punktację można znaleźć na stronie http://stats.ioinformatics.org/results/2018.

Serdecznie gratulujemy! Jesteśmy dumni z naszych uczniów!

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Rada Oświaty Polonijnej z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - śr., 19/09/2018 - 13:44

W środę, 19 września br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przewodniczyła posiedzeniu Rady Oświaty Polonijnej. Towarzyszy ono V Światowemu Zjazdowi Polonii i Polaków za Granicą, który rozpoczyna się dziś w Warszawie.

Podczas środowego posiedzenia członkowie Rady dyskutowali m.in. o wyzwaniach oświaty polskiej za granicą, wspomaganiu nauczania języka polskiego wśród Polonii i Polaków za granicą, a także przekazali informację o sytuacji polskiej oświaty w poszczególnych krajach. Dyskusja dotyczyły również projektowanych zmian przepisów oświatowych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli polonijnych oraz zmiany nazwy „szkolnych punktów konsultacyjnych” na „szkoły polskie”.

Szefowa MEN poinformowała, że w 2019 roku planowane jest uruchomienie projektu dotyczącego przygotowania specjalnych podręczników dla uczniów polonijnych.

– Będą one dostosowane do potrzeb uczniów w poszczególnych państwach – wskazała minister Anna Zalewska.

Minister edukacji przypomniała, że młodzi członkowie Polonii uczą się języka ojczystego w różnych typach szkół na całym świecie: 17 tys. polskich uczniów uczy się Szkolnych Punktach Konsultacyjnych, 180 tys. w szkołach społecznych.

Posiedzenie Rady Oświaty Polonijnej jest dobrą okazją do przypomnienia o zrealizowanych i realizowanych działaniach MEN dla dzieci i nauczycieli polskich za granicą. Jednym z najważniejszych jest spełnienie postulatu polskich środowisk oświatowych za granicą o umożliwienie nauczycielom szkół polonijnych ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Kolejna istotna kwestia to zmiana nazwy Szkolnego Punktu Konsultacyjnego (SPK) na „szkoła polska” jako oddanie rzeczywistej roli tych placówek w procesie zachowania tożsamości dzieci polskich za granicą. Warto podkreślić również działania na rzecz wspomagania nauczania języka polskiego za granicą, w tym m.in.: doskonalenie zawodowe nauczycieli, program „Rodzina Polonijna”, organizowanie obozów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz wyposażanie szkół w podręczniki. Niezwykle istotne jest także wspieranie uczniów powracających do kraju przez zapewnienie dzieciom polskich pracowników migrujących możliwości uczenia się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów.

Rada Oświaty Polonijnej (ROP) została powołana w 2010 roku. Do jej głównych zadań należy przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą, przedstawianie propozycji rozwiązań w obszarze oświaty polskiej za granicą, a także konsultowanie projektów aktów prawnych i opracowań zawierających propozycje systemowych zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą.

Członkowie Rady reprezentują największe środowiska oświatowe na świecie (18 krajów). W ich skład wchodzą wszystkie formy nauczania języka polskiego i w języku polskim, tj. szkoły organizacji Polaków, szkoły w systemach oświaty krajów zamieszkania Polonii i Polaków za granicą oraz szkolne punkty konsultacyjne prowadzone przez MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Briefing prasowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i członków Rady Oświaty Polonijnej

MEN - aktualności - wt., 18/09/2018 - 17:38

W środę, 19 września br. o godz. 9:30 w gmachu MEN (aleja Szucha 25, II piętro) odbędzie się briefing prasowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz członków Rady Oświaty Polonijnej, którzy tego dnia spotkają się na kolejnym posiedzeniu.

Podczas środowego posiedzenia członkowie Rady dyskutować będą m.in. o wyzwaniach oświaty polskiej za granicą, wspomaganiu nauczania języka polskiego wśród Polonii i Polaków za granicą, a także przekażą informację o sytuacji polskiej oświaty w poszczególnych krajach. Dyskusja dotyczyć będzie również projektowanych zmian przepisów oświatowych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli polonijnych oraz zmiany nazwy „szkolnych punktów konsultacyjnych” na „szkoły polskie”.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych dziennikarzy.

Dodatkowe informacje:

Rada Oświaty Polonijnej (ROP) została powołana w 2010 roku. Do jej głównych zadań należy przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą, przedstawianie propozycji rozwiązań w obszarze oświaty polskiej za granicą, a także konsultowanie projektów aktów prawnych i opracowań zawierających propozycje systemowych zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą.

Członkowie Rady reprezentują największe środowiska oświatowe na świecie (18 krajów). W ich skład wchodzą wszystkie formy nauczania języka polskiego i w języku polskim, tj. szkoły organizacji Polaków, szkoły w systemach oświaty krajów zamieszkania Polonii i Polaków za granicą oraz szkolne punkty konsultacyjne prowadzone przez MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Stypendium szkolne – zmiana kryterium dochodowego

MEN - aktualności - wt., 18/09/2018 - 17:02

Od 1 października 2018 r. ulega zmianie wysokość kryterium dochodowego, które będzie wynosiło 528 zł netto.

Zgodnie z art. 90d ust.8 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), zmiana stanowi podstawę do wyliczenia kryterium dochodowego na podstawie, którego uczeń od 1 października 2018 r. będzie mógł ubiegać się o stypendium szkolne.

Zgodnie z § 1 pkt 1, lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1358), ustalono kryteria dochodowe dla osoby w rodzinie, w wysokości 528 zł.

Obecnie, rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia  i słuchacza może przebiegać analogicznie do procedur stosowanych w 2012 r. i 2015 r.

W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie uczniowi stypendium szkolnego, na podstawie art. 90 d ustawy o systemie oświaty, należy stosować kryterium dochodowe obowiązujące w dniu rozpatrywania wniosku, a nie w dniu jego składania. Zatem w przypadku rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji przed 1 października 2018 r. właściwym kryterium jest kwota 514 zł na osobę w rodzinie. Po 1 października 2018 r. obowiązującym kryterium będzie kwota 528 zł na osobę w rodzinie.

Proponuje się, aby w przypadku wcześniejszego złożenia wniosku o stypendium szkolne (tj. przed 15 września 2018 r.), który będzie dotyczył nowego kryterium dochodowego (528 zł), wniosek taki, również był przyjmowany.

W przypadku kryterium 514 zł (obowiązującego do 31 września 2018 r.) stypendium szkolne może być udzielone od września 2018 r., natomiast w przypadku kryterium – 528 zł stypendium może być przyznane od 1 października 2018 r.

W celu ułatwienia rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium, wg zwiększonego kryterium dochodowego (528 zł) we wniosku zainteresowany powinien podać datę, od kiedy ubiega się o pomoc materialną.

Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, czyli po 15 września danego roku szkolnego.  Rozpatrywanie wniosków, złożonych  po 15 września danego roku szkolnego może wynikać ze zmiany sytuacji finansowej w rodzinie. Kryterium dochodowe (528 zł) może stanowić wystarczającą przesłankę  do ubiegania się o stypendium szkolne po ww. terminie.

Zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty:

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
  w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…].
 2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Szczegółowe rozwiązania prawne, dotyczące udzielania pomocy dla uczniów
uchwala Rada gminy w formie: regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
(art.90f ustawy o systemie oświaty), kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

 • sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa
  w art. 90d ust. 1;
 • formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
 • tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
 • tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - wt., 18/09/2018 - 15:40

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN we wtorek, 18 września br. uczestniczył w 12. Międzynarodowej Konferencji “Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”.

Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie. Wydarzenie skierowano do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług oraz treści internetowych.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały między innymi wyniki najnowszych badań poświęconych bezpieczeństwu on-line, wyzwań w zakresie bezpieczeństwa internetowego, a także nowych pomysłów dotyczących zastosowania nowych mediów i nowych technologii w procesie edukacji dzieci i młodzieży.

Wiceszef MEN podczas swojego wystąpienia podkreślił, że jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 było m.in. „Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”.

– Stanowiło ono podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów korzystających z internetu – wskazał wiceminister Maciej Kopeć.

Z kolei w tym roku szkolnym, jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Ponadto nowe prawo oświatowe wskazuje, że jednym z podstawowych zadań systemu oświaty jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych. Z kolei nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego została wzmocniona o treści respektowania prywatności informacji, ochrony danych i praw własności intelektualnej. Obok bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni to istotny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju społecznego ucznia.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Innowacyjne meble w przyjaznej szkole – konferencja z udziałem szefowa MEN

MEN - aktualności - pon., 17/09/2018 - 16:06

Minister Anna Zalewska w poniedziałek, 17 września br. wzięła udział w konferencji „Innowacyjne meble w przyjaznej szkole”. Wydarzenie zorganizowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polski Fundusz Rozwoju przy współpracy z MEN. Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na wpływ wyposażenia placówek edukacyjnych na rozwój dzieci i młodzieży. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa mebli oraz sprzętów szkolnych.

Podczas konferencji dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele gmin i powiatów zapoznali się z analizami dotyczącymi wpływu wyposażenia szkół na rozwój dzieci, poznali dostępne na polskim rynku rozwiązania, a także otrzymali praktyczny przewodnik ułatwiający wprowadzenie w życie optymalnych standardów.

– Inwestujemy w dzieci. Jesteśmy z samorządowcami, wspieramy ich. Cieszy mnie to, że budując nową infrastrukturę szkolną, pamiętają oni o tym, żeby były to budynki pasywne, takie które np. wykorzystują energię odnawialną do ogrzewania – wskazała minister Anna Zalewska.

Podczas swojego wystąpienia, szefowa MEN poinformowała, że w listopadzie tego roku ogłoszony zostanie konkurs pn. „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”.

W ramach pilotażu 50 szkół wszystkich typów będzie mogło wyeliminować bariery w zakresie szeroko rozumianej dostępności. Przeznaczono na to 100 mln zł. Dostępność rozumiana jest jako dostępność do szkoły w rozumieniu transportowym oraz dostępności budynku szkoły w aspekcie architektonicznym, dostępności przestrzeni szkolnej dla osób (uczniów, rodziców i nauczycieli) z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

– W tym roku rozpocznie się pilotaż programu. Celem ma być eliminacja barier, która pozwoli na włączenie do edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nie chodzi tylko o bariery architektoniczne, ale także o przeszkody związane np. z dojazdem do szkoły, wyposażeniem placówek w odpowiednie meble czy pomoce dydaktyczne – wskazała szefowa MEN.

W ramach projektu dofinansowane zostanie wsparcie, określone w indywidualnym planie poprawy dostępności szkoły, który będzie obejmować m.in. eliminowanie barier architektonicznych w budynkach szkół, zakup specjalistycznego wyposażenia, spełniającego standardy dostępności, w tym np. dostępnych mebli.

W konferencji udział wzięła również minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz i przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Sukces młodych informatyków

MEN - aktualności - pon., 17/09/2018 - 15:17

Znakomicie spisali się Polscy uczniowie na zawodach informatycznych European Junior Olympiad in Informatics, których druga edycja odbyła się w Innopolis (Kazań, Rosja). W tym roku nasi młodzi informatycy mogą pochwalić się zdobyciem 4 medali – 2 srebrnych i 2 brązowych.

Srebrny krążek wywalczyli: Jan Strzeszyński z Warszawy (Oddziały Gimnazjalne w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica) oraz Antoni Długosz z Krakowa (Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza).

Brązowe medale z Rosji przywieźli: Zuzanna Kiczak z Wrocławia (Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi) oraz Korneliusz Obarski z Lublina (Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi).

Dwóch medalistów, Jana Strzeszyńskiego i Antoniego Długosza, przygotowywał do olimpiady Jan Olkowski – nauczyciel, który prowadzi otwarte olimpijskie kółko informatyczne przy XIV LO im. S. Staszica w Warszawie. Jego podopieczni byli wielokrotnie nagradzani w krajowych i europejskich konkursach informatycznych.

Pierwsza edycja European Junior Olympiad in Informatics odbyła się w stolicy Bułgarii. W tegorocznych zawodach wzięło udział 76 uczniów z kilkunastu europejskich krajów. Celem European Junior Olympiad in Informatics jest wspieranie młodych talentów informatycznych i zachęcanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności w tej dziedzinie.

Pełną listą nagrodzonych można znaleźć na stronie http://ejoi2018.org/results2018.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy kolejnych sukcesów!

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

25-lecie Olimpiady Informatycznej – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pon., 17/09/2018 - 14:26

W poniedziałek, 17 września br. Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć wziął udział w konferencji 25-lecia Olimpiady Informatycznej.

Spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie było okazją do poznania najbardziej utalentowanych, młodych, polskich informatyków, a także podsumowania wieloletnich działań wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w przygotowanie Olimpiady Informatycznej.

Uczestników Olimpiady Informatycznej znajdziemy w każdej z czołowych firm informatycznych świata. Pracują oni nad otwartą sztuczną inteligencją, programują komputery pokładowe pojazdów kosmicznych. W Polsce tworzą miejsca pracy budując zaawansowane technologicznie firmy. Od 1993 roku w Olimpiadzie Informatycznej wzięło udział blisko 22 tys. uczniów, którzy zmieniają Polskę i świat. Należą do międzynarodowej czołówki naukowej w swoim pokoleniu.

Wiceminister edukacji w swoim przemówieniu podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które przez ostatnie 25 lat przyczyniły się do rozwijania polskiej informatyki.

– Dzięki Państwa pracy nasi uczniowie odnoszą sukcesy na konkursach międzynarodowych. W szkołach zwiększona jest liczba godzin informatyki z 210 do 280 godzin. Już od pierwszej klasy szkoły podstawowej programowanie jest stałym elementem kształcenia – powiedział minister Maciej Kopeć.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wsparło organizację Olimpiady Informatycznej na lata 2016-2019 dofinansowaniem w kwocie 1 375 946,00 zł.

Wokół Olimpiady Informatycznej powstała wielka społeczność ludzi zainteresowanych informatyką, o wspólnych celach i zainteresowaniach. Należą do niej twórcy Olimpiady, liczni pracownicy uczelni, nauczyciele i uczniowie. Byli uczestnicy Olimpiady biorą aktywny udział w jej bieżących działaniach. Olimpijczycy stanowią już część Komitetu Głównego Olimpiady, odgrywają wiodącą rolę w pracach Jury, są twórcami słynnego SIO – Systemu Informatycznego Olimpiady. Dzielą się także swoją wiedzą i doświadczeniami z uczniami oraz są autorami ciekawych i stanowiących wyzwania intelektualne zadań olimpijskich.

Wspólna praca wielu zapaleńców przyniosła sukcesy. Dziś Olimpiada Informatyczna może poszczyć się licznymi medalami zdobytymi przez laureatów na międzynarodowych olimpiadach informatycznych. Ogromny udział w tych sukcesach mają członkowie Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej kierowanego już trzecią kadencję przez prof. dr. hab. Krzysztofa Diksa.

Finaliści Olimpiady są przyjmowani w pierwszej kolejności na studia informatyczne we wszystkich najlepszych uczelniach w kraju. Spośród finalistów wyłaniana jest reprezentacja Polski na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i inne międzynarodowe konkursy informatyczne.

Udział w poniedziałkowej konferencji wzięli również Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz Marek Zagórski Minister Cyfryzacji.

XVI Wrześniowe Kresowiana w Białej z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - ndz., 16/09/2018 - 16:16

W niedzielę, 16 września br. w Białej w województwie dolnośląskim wiceminister edukacji Marzena Machałek wzięła udział w cyklicznej imprezie plenerowej propagującą tradycję i kulturę Kresów Wschodnich – Wrześniowe Kresowiana.

Pomysłodawcą corocznego święta kresowego w Białej był ks. Krzysztof Bojko – proboszcz lokalnej parafii w latach 2002-2013. Wrześniowe Kresowiana to wydarzenie o charakterze patriotycznym; co roku święto organizowane w Białej posiada inny motyw przewodni, który odwołuje się do określonej rocznicy historycznej. Tegorocznym hasłem Wrześniowych Kresowian była „Nasza Niepodległa”.

Wiceminister edukacji w swoim przemówieniu podkreśliła, że Polska nie zapomina o Polakach, którzy pozostali na Kresach.

– Ministerstwo Edukacji Narodowej dba o to, aby kolejne pokolenia naszych rodaków mogły się uczyć języka polskiego i utrzymywać kontakt z Polską – podkreśliła wiceminister Marzena Machałek. – Życzę Państwu, aby ten dzień był dla nas wszystkich radosnym świętowaniem historii, tradycji i kultury kresowej, aby miłość do Kresów przetrwała w sercach dzieci i młodzieży urodzonych już tutaj na Dolnym Śląsku, aby nie zapomniały one o swoich korzeniach – dodała.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Prestiż zawodu nauczyciela to priorytet MEN – zrealizowane postulaty KSOiW NSZZ “Solidarność”

MEN - aktualności - sob., 15/09/2018 - 11:36

Minister Edukacji Narodowej wykazuje szczególną troskę o jak najlepsze warunki prowadzenia otwartego i efektywnego dialogu z przedstawicielami reprezentatywnych oświatowych związków zawodowych. Od początku kadencji odbyło się blisko 180 spotkań.

Związki zawodowe to ważny partner MEN w kreowaniu krajowej, lokalnej polityki oświatowej, a także w zakresie wprowadzania rozwiązań w jednostkach systemu oświaty. Minister Edukacji Narodowej zadbała o to, aby postulowane od lat apele o wzmocnienie roli związków zawodowych w szkole zostały zrealizowane. Ma to konkretne odzwierciedlenie w przepisach oświatowych.

Oto konkretne rozwiązania:

Wprowadziliśmy obowiązek dla samorządów opiniowania arkuszy organizacji pracy szkół przez związki zawodowe. Uwzględniliśmy udział związków zawodowych w procedurach kadrowych związanych z przekazywaniem przez JST małej szkoły do prowadzenia innemu podmiotowi. Wzmocniliśmy reprezentatywne nauczycielskie związki zawodowe w komisji konkursowej na dyrektora szkoły. Wprowadziliśmy obowiązek (JST) zasięgania opinii reprezentatywnych związków zawodowych w zakresie dostosowywania sieci szkół do nowego ustroju szkolonego (ustalanie sieci, obwodów szkół, przekształcanie i włączanie gimnazjów do szkół innego typu) – opiniowanie dotyczy zarówno uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół jak i jej nowelizacji.

Priorytetem Rządu RP jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, m.in. przez sukcesywne podwyższanie płac nauczycieli.

W 2017 roku, po raz pierwszy od 2012 r., zostały waloryzowane płace, a w kwietniu tego roku rozpoczęło się wprowadzanie podwyżek, podnoszących wynagrodzenia o 5,35 proc. Od stycznia 2019 roku i od stycznia 2020 roku pensje nauczycieli będą wzrastały o kolejne 5 proc. w każdym roku. Oznacza to, że w ciągu 1 roku i 9 miesięcy wynagrodzenia zostaną podniesione łącznie o 15,8 proc. W budżecie państwa zostały zapewnione dodatkowe środki na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń (w 2018 roku – ok. 1,2 mld zł). W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. zaplanowano dodatkowo o ok. 2,8 mld zł. Warto dodać, ze w 2017 r. zapewniono sfinansowanie waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 418 mln zł.

Mamy więcej etatów nauczycieli po reformie. Zahamowaliśmy zwolnienia. Sprawdziły się nasze pozytywne prognozy odnośnie wpływu reformy edukacji na stan zatrudnienia nauczycieli. W poprzednim roku szkolnym 2017/2018 było więcej nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także więcej etatów. O 17 768 w porównaniu do roku szkolnego 2016/2017 wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. Po reformie wzrósł średni wymiar etatu przypadający na nauczyciela niepełnozatrudnionego. W roku szkolnym 2016/2017 nauczyciel niepełnozatrudniony pracował w wymiarze średnio 0,865 etatu, a w roku szkolnym 2017/2018 0,923 etatu (wzrost aż o 6,7%). Liczba etatów nauczycieli wzrosła o 17 768 etatów, z czego o 17 476 etatów wzrosła liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, a jedynie 291 etatów dotyczy wzrostu etatów nauczycieli niepełnozatrudnionych. Podobnie, w przypadku wzrostu nauczycieli liczonych w osobach, jest o 10 139 nauczycieli więcej. Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych (w osobach) wzrosła o 17 183, a niepełnozatrudnionych (w osobach) spadła o 7 044.

Wzrosła liczba etatów z godzin ponadwymiarowych Oznacza to, że ogólny wzrost liczby etatów nie wynika ze spadku godzin ponadwymiarowych nauczycieli. Jest odwrotnie – wzrosła liczba etatów ogółem oraz wzrosła liczba etatów z godzin ponadwymiarowych.

Należy także dodać, że w przedstawionej statystyce nauczyciel pełnozatrudniony to nauczyciel, który ma pełny etat w jednej szkole (a nie w kilku szkołach) – a więc liczba nauczycieli pełnozatrudnionych (pracujących na pełny etat w jednej szkole) wzrosła o 17 183 nauczycieli (liczonych w osobach) oraz o 17 476 etatów. Oznacza to, że po reformie znaczna część nauczycieli, którzy do tej pory mieli niepełny etat pracuje na pełnym etacie. Prognozujemy, że w tym roku szkolnym dzięki rozwiązaniom systemowym wzrostowa tendencja zostanie utrzymana. Szczegółowe dane w tym zakresie będą dostępne w IV kwartale br.

Wprowadziliśmy dodatek za wyróżniającą pracę – „500+”. Od września 2020 roku zacznie obowiązywać dodatek za wyróżniającą pracę. Docelowo będzie wynosił około 500 zł miesięcznie, a otrzymają go nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego, legitymujący się oceną wyróżniającą. Zarówno zaplanowane podwyżki, jak i dodatek „500+” w istotny sposób wpłyną na poprawę sytuacji finansowej nauczycieli w najbliższych latach.

Zlikwidowaliśmy tzw. godziny karciane czyli ustawowy obowiązek realizowania przez nauczycieli tzw. godzin karcianych, czyli zlecania im realizowania nieodpłatnych zajęć w ramach nieewidencjonowanego czasu pracy.

Wprowadziliśmy przepis, w którym jednoznacznie jest określone, jakie zajęcia powinny być realizowane w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych (tzw. pensum), a jakie w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i opieki świetlicowej powinny być realizowane przez nauczyciela w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, czyli tzw. pensum, albo w ramach godzin ponadwymiarowych.

Apelujemy do przedstawicieli oświatowych związków zawodowych, aby wspólnie z nami monitorowali kwestię respektowania tego obowiązku i zgłaszali sygnały o ewentualnym nieprzestrzeganiu przepisów. Ministerstwo deklaruje podjęcie ścisłej współpracy w tym zakresie z Państwową Inspekcją Pracy.

Urlop dla poratowania zdrowia. Od 1 stycznia br. funkcjonują zmodyfikowane przepisy dotyczące udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. Polegają one na ściślejszym powiązaniu tego urlopu ze środowiskiem pracy oraz umocowanie lekarza medycyny pracy jako orzekającego o potrzebie udzielania urlopu. Monitorujemy funkcjonowanie tego przepisu. Nie mamy zgłoszeń o utrudnieniach czy nieprawidłowościach. Chcemy, by każdy nauczyciel miał jak najlepszą opiekę lekarską.

Wprowadziliśmy obiektywną i przejrzystą ocenę pracy nauczycieli. Od 1 września 2018 r. obowiązuje nowy system oceniania pracy nauczycieli. Jego podstawą jest większa przejrzystość i zobiektywizowanie ocen. Nowy system wpłynie na ujednolicenie sposobu oceniania, przy jednoczesnym dostosowaniu go do specyfiki pracy w danej szkole oraz potrzeb środowiska szkolnego.

Warto mieć na uwadze, że w dotychczasowym systemie, oceny pracy nauczycieli były dokonywane sporadycznie, na podstawie ogólnych kryteriów oceny pracy, co powodowało dowolność w ocenie stopnia ich realizacji. W stosunku do ocen dokonywanych przez dyrektorów szkół często wyrażane były przez nauczycieli wątpliwości, czy są one rzetelne i czy przy ich dokonywaniu uwzględniono w odpowiednim stopniu wszystkie aspekty pracy nauczycieli – w szczególności aspekt dydaktyczny, wychowawczy i organizacyjny.

Uzyskanie najwyższej oceny pracy będzie uprawniało nauczyciela do skrócenia ścieżki awansu zawodowego. W przypadku nauczyciela dyplomowanego otwiera perspektywę awansu finansowanego, która dotychczas zamykała się po ok. 10 latach pracy w zawodzie, po uzyskaniu najwyższego stopnia awansu zawodowego. Tak jak dotychczas będą funkcjonowały regulacje uprawniające do skróconych procedur awansowych w przypadku nauczycieli legitymujących się znaczącym dorobkiem zawodowym, czy też tytułem naukowym. Spełniając wymagania określone w tych przepisach nauczyciel może mieć skróconą ścieżkę awansu nawet do 8 lat.

System finansowania oświaty w tym wynagrodzeń nauczycieli wymaga zmiany. Podzielamy ten postulat strony związkowej, że obecny system finansowania zadań oświatowych wymaga zmian. Także system wynagradzania nauczycieli należy zmodernizować i stworzyć z niego prawdziwy mechanizm motywacyjny, zachęcający do pracy w szkole najlepszych nauczycieli. Jesteśmy gotowi do pracy nad modyfikacją zasad finansowania oświaty oraz wynagrodzeń nauczycieli. Pierwsze projekty były omawiane podczas wcześniejszego etapu prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Na wniosek organizacji samorządowych powyższe kwestie pozostawiliśmy do uregulowania w późniejszym terminie. W uzgodnieniu z Ministrem Finansów, dalsze szczegółowe analizy kierunku modyfikacji są zaplanowane do dalszych prac Zespołu. Liczymy na propozycje systemowych rozwiązań w tym zakresie ze strony przedstawicieli związków zawodowych.

Każda zmiana wprowadza niepokój i niepewność. Rozumiemy to. Jesteśmy otwarci na dialog. Zależy nam by wspólnie wypracować jak najlepsze rozwiązania. Jeśli któryś z przepisów wymaga lub będzie wymagał korekty, zrobimy to. Jesteśmy otwarci. Przykładem jest wnioskowana przez KSOiW NSZZ „Solidarność” zmiana częstotliwości dokonywania obligatoryjnej oceny z 3 do 5 lat. Wychodzimy naprzeciw postulatowi Związku i zmieniamy to. Obligatoryjna ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana co 5 lat.

Deklarujemy, że funkcjonowanie nowej formuły oceny pracy będzie bardzo wnikliwie monitorowane. Po zakończeniu pierwszego etapu wdrażania tych rozwiązań zaprosimy do dyskusji i wspólnej oceny ewentualnej potrzeby modyfikacji rozwiązań systemowych w tym zakresie.

Zapewniamy, że warunki pracy nauczycieli, ich wynagrodzenie, a także awans zawodowy są priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. Liczymy na dialog ze środowiskiem nauczycielskim dla rozwoju polskiej oświaty. Bez nauczycieli nie będzie to możliwe.

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN

 

 

Uwaga media. Zapowiedź udziału minister edukacji w konferencji „Innowacyjne meble w przyjaznej szkole”

MEN - aktualności - pt., 14/09/2018 - 15:50

W poniedziałek, 17 września br. o godz. 9:30 w gmachu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Pl. Trzech Krzyży 3/5, Sala Pod Kopułą) Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w konferencji „Innowacyjne meble w przyjaznej szkole”.

Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na wpływ wyposażenia placówek edukacyjnych na rozwój dzieci i młodzieży. Wydarzenie będzie okazją do bezpośredniego spotkania oraz wymiany doświadczeń pomiędzy producentami oraz użytkownikami wyposażenia szkolnego.

Wydarzenie to skierowane jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne, a także reprezentantów środowiska oświatowego i organizacji pozarządowych.

Uwaga media:

 O godz. 9:30 przewidziano wystąpienie Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.
Wstęp za okazaniem legitymacji prasowej.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie MEN:

www.men.gov.pl/ministerstwo/informacje/innowacyjne-meble-w-przyjaznej-szkole-konferencja-pod-patronatem-men

XVII edycja Konkursu NBP na pracę pisemną

MEN - aktualności - pt., 14/09/2018 - 12:34

Narodowy Bank Polski ogłosił na początku września kolejną, XVII edycję Konkursu na pracę pisemną. Konkurs, po raz ósmy, odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Jego celem jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

 •  dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów (lub oddziałów gimnazjalnych),
 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej NBP.

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Przedszkole